SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA

Komentarze

Transkrypt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH
WARUNKOW
ZAM6WIENIA
Po$apowanie
o odtelaniaamdwienia
publienego
pmwadzonqo
w trybiepEebl8u
nie4mnicronego
o waftoklmniejeejniikwotyokG3tone
w pnepisach
wydanych
napod*wie
art,11un-3ustawyzdnta29styania
2004r. prawozam6wien
oubticznv.h
+?\tr tednotnyDt. U.) )Ott t. pd. 1164l
Nazwa
onedmiotu
zmdwienia
[email protected]
dla 21wojskow€gosrplbla UrdbwiskorRehabilitacyjnego
21Wojskowego
s:pitata
Uzdrcwiskowo'Re
habi itacyjnego
SPZOzw Busku
zdrcju
- CZERWTEC
sUSKO-2DRol
201€
II.
II,
TRYB
IDZIELENIAZCMoWEN
A
OP]5PRZEDMiOTU
ZAMOWIENIA
3
IV. TERMINWYXONANIAZAMOWIENIA
v.
WARUN(UDZ|ATU
W POSTEPOWAN
U ORAZOPISSPOSOBU
DOI(oNYIVANIA
OCENY
9OII\IAN|A]YCH
WARUN\OW
VI. WYKAzOSWADCZEI\IDOKUMENTOW,
IAKIEMA]A DOSTARCZYC
WYKONAWCY
W CETLJ
POTWIERDZENIA
SPETNIENIA
WRUNKOW
UDzIAIUW POSTqPOWANI
v.
p0Rol_MrF\rvA\
rNroRvacrF
o soosoBrF
! s\ la\iAw al4cFcoz wl<o\awc^Ml
ORAZPFTEI(A2\'WANIA
O9WADCIf'i ' DOKUV.N-OWOCA.W5<A2A
DOPOROZUMTEWANTAS
q ZWYKoNAWCAMI
v]||. WYMAGAN
A DO]IYCZACE
WAo UM
IX, TERMN ZWIAZANIA
OFERTA
X,
OPI55POSOBUPRZYGOTOWANIAOFERT
XI. MIEISCEORAZTERMIN5KIADANIAIOIWARCIAOFEFT
XII. OPSSPOSOBIJOBUCZENAC'NYZAMOW]ENIA
x[. oP]s KRyrERtow,tooRyMtzaMAWtAlAcy6EDZESrqKEROWAT
pRTyWYBORZE
OFERTY.
WRAZZPODANIEM
ZNACZENIA
IYCI] KRYTER]O\TJ
ISPO5O8UOCENYOFERT
XIV. INFORMAC]E
O FORMALNOSdACH,
IAKIEPOWINNY
ZOSTA'DOPELNIONE
POWYBORZE
OfER]'Y
W CELU
ZAWARCIA
UMOWYWSPMWE ZAMOWIENIA
PIJBLICZNEGO
xv. WYMAGANtA
DOTYCZACEZASEZptECZENtA
NALEZYTEGO
lrJyt(ONANtA
LJMOWy
XVI. ISTOTNE
DIA STRONPOSTANOWIENIA
UMOWY,KTORE
ZOSTANA
WPROWADZONE
DO
o- BUcl\F.o
I Rrs.r zawrERANU
uMow!w spqAw lAMdwrE\rA
XVII,POUCZENIE
OSROD(ACH
OCHRONY
PRAWNE]
PRZYSIUGU]ACYCH
WYKONAWCY
WTOKU
POSTqPOWAN
AO LJDZIELENIEZAMOW
ENA
XVII.POSTANOWIEN
A KOIiICOWE
zl woFkouyszpft
atuzdbwiskowo,Rehabilitacyjny
spzo2
u. Gen.F Rzewuskiego3,23.10o
Busko-zdnjl
NrP:6ss1665,170j
REGON:
2S05243s3j
M.2lwsruidl e-natl:[email protected]
te.413732417fax:41,3730394
II
RYsUDZIEIENIA
ZAM6WENIA
1. Posttpowanie
prowadzone
jen 4odniez pnepisami
unatryz dnia29 stydna 2OO4
rcku
P ' d t r o6 r d $ q
. e d 1 o n \r o . o * 4 d z o nOl o w F r , / e 1 e nM , n a ( a
Sejmuz dnia26 tistopada
201sL w spfawie
osroeenhjednotit%o
,ah'jwie6publicznych,
opubikowany
w Oz.U. r 2015f. por.2164 a take wydaiena
pod*wie niniejszetustaay Rozporzadzena
wykonawaedorEqce pnedmiotoweso
zamdwienia
publicrne8oi
a zwiarda:
1) Rozpodadzenie
PrezesaRadyMtnistijw 19 lureso 2ox3 L w rpiawie
dokumenl6w,
Fkichmo:eiedaazamawiajqcy
od wykonawcy,
orezfom, w
dokumenty
mosqbydskiadane
lDz u. z2ar3t.poz.z3r)j
preresa
2) [email protected]
RadyMtnrstdwz dnia2Bsrudnia2015r. w spnwie
storunkudo euro nanowiacego
[email protected]?ania
,amowieipoblicznych
(Dr.u.22015r. po, 2254);
3) Rozponqdzenie
Prezesa
RadyMinhr6w z dnia2s srudnh2015r. w sprawiekwot
wanolci am'jwie6 oraz konkuE6w,od ktdrych jen u4b:niony obowiqzak
prekazyrvania
osloszeh
uftedowpubtikacjiuniieuropejskiej(o:.
u. z 2015r. poz.22i).
2, Posepowanie
pbwadzonej€sl
w trybieptretaBunieogmniczonego
o warto3ci
,acunkowej
[email protected],iw
p.awa
osalonych
napodstaw
e art.11urt3
zahrjwieipobtienych.
Podstawa
p6wnawyborulrybuudrrelenia
pubicznego:
zam6wienta
a
45Prawa
pob
4mowiei
ienvch.
w zakesienieucsulowanym
w ninieFzej
spec',tikacji
Gtornych
watunk6w*m6wienia,
D(oiowdrir maiqp?episv
u{"wy +dxo Dhow e1pLbt? ry,I
5 , zamawiajacy
niepft widuje:
1) udzieleniazam6wie'1
uzupetniajacychl
2l morriwo<ci
ewarca umow,y
rahowej;
3) 5kladania
ofertwa antowych;
5) zwrotukoszt6w
udzialo
w posrgpowaniu,
6) rozliczenia
wwalutach
obcych;
7) okre$aiia w opiste paedmiotu6n6wtenia wymaga,izwiazanych
z reaDacjq
p:pj
zam6wienia,
o kt6rych
frowawaft.29!n. 4 ustawy
3) zor&nDowanh
rebftniahJormacyjrcgo
wykonawqjw.
III. OPISPRZEDMIOTIJZAMOW|TNIA
1. Pnedmiolem
zamdwienia
5a suk.esywie
dostawyprodukrdw
mtecrarekkh
do magazynu
:Wnoaciowego
zamawiaja.ego
przyu. Rzewuskieso3
23 1ooBusko
Zditj.
2. Wiekoaapnedmiotuzamdwtenia
jest wietkojcia
eacunkowatr6ra rostaiaokrelrona
w
rormulanu
asonymentowo.cenowym
bedqo/nzal.nrl donintejszejs
wz.
3. op s pnedmiotu
zam6wieft:
1) jakoii donarczanego
rowarumusibyazgodna
z obowiqzujacymi
nomamiFkonj, m6i
spelniadokrel
onewymagania
zgodn
e zwarunkafriokre<
onymrw:
a) rormuhrzuasofrymentowo-cenowym
zat.nrldosw4
bl projekcieumowy
zal.nr6 doS\r!z;
2) produktlpowinny
byaiwieie,w pieMeymsatunku,
:godnez obowiqzuiacymino.mami
3) produktymura byi dostarcrone
w orysinatnych,
nie uekodzonychi
rdetnych,
zanknilatychopakowaniach,
prawidrowo
poskimopakowaniach;
oznakowanewjezyku
4l weynkie produkt muet postadad
niezbedne
dokumenttbadani dopunczenia
do
obrotu omz ced'4ikatyi atesg wymaSane
pzepisamii normani,
nosowanymt
dokumenty,
kt6rewykonawcjestrobowiarany
do pzedstawienia
zamawiaiacemu,
m
,adanle
na
ka:dym
ebpie
obow
umowyj
te8o
ezywanh
s) zamawalacy
wymaga,aby dostaeonepbduktyw dniu dostawyporiadatte.min
pdydatno3ci
do sporycianie knjtszyni: tny c&ad€ termi.u ticronego
od dna
wypbdukowaniai
prze,[email protected]
ozmdonego
nadostarczonym
a'1ykote.
5) Wykonawca
mu5iwkazylvaC
dyspozy.yjnoia
w ka:dymdniumboaym.Zamawiaiacy
nte
b9driedostosowlual
termindwdonawdo mo:liwolcitogktycrny.h
i dynrybucyjnych
w pqpadkui 8dy wykonawcarealDuj€bm6wtediez udriatempodwykonawc6w,
ponosipelnqodpowiedzialno{
wykonawca
za } alciwe terminowewykonanie
catego
pnedmiotuundwy, w rym tak:e odpowiedzialnold
za Iakola, teminowoji oraz
beroe ze'i*wodoHrwr'!LonftdnycrplezPodwl.ola, o\..
5. Nazq i kody [email protected]
okelone we Wspdtnym
stowniku
zam,jwien
Pubricznych
lcPV):
1s50.00.m-3prcdukty
mleaarckie.
IV. I€RMINWYKONANIA
ZAM6WIENIA
od podpisania
umowylednak
niewczelniaj
nit oddnia 0107.2016
rokudo dnia30.06.2017
v, waRUNKr
uDztAtuw posT(powANru
oRAzoprssposoBuDotoNwvaNta
ocENy
5PETNIANIATYCH
WARUN(OW
1. zsodne z art.26ust.23usbwyPzPWykonawcywlkai{i ,e
wniolkdwo dopusrczenie
do
watunk'jw,
o ktdrychmow3w afr 22 ust 1, ocz brakpodnawdo wyktuczenia
z pbwodu
n espeinienia
warunkdw,
o kt'jrych
2. O udzielenie
zamdwienia
mo8aubesaasiqwykonawcy,
k6ry.
1l spehaalawarunkioke<tone
pzp,
wafr 22ust t unawy dotydqce:
a) posiadania
uprawnie6
do wykonywania
okeatonej
dziahtno(.i
tub aynnoici,jeieli
pnepsypfawanaktadajaobowtezek
ichposiadanh:
zamawalecyoznatenwarunekza
spern
ony,jeie iwyrcnawca:
zro;yo&iadczenie
o spernian
u warunkjwud:hluw posQpowanio
-,at. nr3 do
b) posiadantawiedzyidolwadaenia:
zamawiajacy
uznatenwarunek
je:etjwvkonawcal
a sperniony,
dozyoswiaddenie
o spelnianiu
- ?arnr3 do
warunkdw
ud?iatu
w postepowaniu
odpowiedn
o dysponowania
n por€n.jarem
technidiymdowlkonania
km6wienia:
zanawhja.yuznaren
wunekza sperntoi,jeretwykonawca:
zjoryo3wiadcrenie
ospernaniu
warunk6w
udzialu
w portepowaniu
al. nr3 do
dJ dysponowaniaosdbamizdonymidowykonaniarah6wteniatj.:
Zanawiajacy
jeie i wykoiawca:
uznatenwarunek
e spelniony,
- ,o:y oiwiadcrenie
o rpeinianiu
warunkjwud:aluw po{\Apowaniu
?al.nr3 do
e) sytoacjiekonomic,nejifnan,owej:
zamawiaja.y
uznatenwaiunekza
jeretiWykonawca:
speiniony,
- noiyoiwhddenieo spehaniuwarunk6w
udzialu
w postepowadu,at.
nr3 do
2) niepodtegaja
wyktuczeniu
m podnawie
arl,24ust.l unawyprppopDez
zlo:enie:
a) aktuanesoodpisuz wlalciwe8o
reje5truub z .enhatnejewidencjiinromacjio
dzhlanoiciSorpodanel,jereliodrebnepEepisywymasaja
wpirudo relestru
tuh
ewidencj,
w.elu wytaaniab6ku podnawdowyktucrenia
w opar.tuo alt,24ust.1
pk12ustawyP:p,wlnawion*o niewcze<nej
ni6 miesjecypned
up\ryemtermino
skladania
ofen,a w nosunku
doGdb tizycznych
ojwiaddenie
w dkresiead.24u!t.
1 pkt2 u{awyPrp,
Uwoao:Zqodnie, S 9 @paEgdrenia Minkto Sp.owie
dtiwoki z dnia27.12.2011
t. w
sptdwEEtrciu i atsoni4cji centDtnejhJaho.ji KnjowesaReesttusqdawesolDz.
U.z 2011r. Nt 297,paz.1t6A)sonodrielniepobrcnewydtukikonputercwenoiq nac
t6whhwotng , no.q dakunentow wydowony.h pkz aintrctng tnldntuje.
wdtunkienkst oW wydtukinia, ceehyokellone w rczpanadteniuunoiti$iajq.e
ich we./flkocjez danyni.dworrni w KRs
b) oiwiadczenia
o brakupodstawdo wykluczenia
z powoducrnena okoicznolcio
k t 6 r y . h m o w a w s2r4t u n . 1 u 5 t a w y p zhpl . n r 4 o s t w z ;
3) nlepodlegajawyk
u.zenu m pod$awieafr.24
ust z pkts onawypzppopnerro:eniel
al [email protected]
a/ islypodmidt6w
naldacych
dotejsahejcrupykapitarowej-,ar.
nrs o
4) w celupotwierdzenn
napodstawie
art.2sun.1pkt2 ustawypzporazpaf.6ust.1pkl 1
RozpoEadzena
Pr€zesRadyMinistr6w,dnia 19 lute€o2013.oku,:e oferowane
donawyodpowadajawymasaniom
oke<lonynpzezzamawiaj4.e8ozlorq:
a) akluanadecyzjeub ralwiadczenle
wlaiciw€go
orcanuo dopfficrenjuwykonawcy
do obrctuproduhami
spo:ywoymi,
stanowiacymiprednior
am6wrenia(u5tawa
z
dniazs sierpnia
2006r. o bezpiede'ituierywnokjiywieniaDz.Ll
22010r.,N.136
poz.9142p'jrn.rn.oiazaktaniwlkonawaymiwydanymi
napodstawi.
tejunawy),
jednesoz
h) conajmniej
poiiiszych
dokrmentdw:
dokumentpotuiedDh.y wd.oieniasynemuFAccppopdezzaiwaddenie
whnweso oGanu o spdwowa u nadzoru
wdrozoneSo
sysedurlAccP,
protok6rz oslatniejunqdowejkontroliiywnolci [email protected]
pnez
whjciwyolgan
w6, zarkueemo.en,
cenyfikatHAccP,
decyzje
4 aktualne
wlaictweso
oGanu, wykazem
todkjw thnsport!speiniajac./ch
wymagania
pay tmnsporce
stawrane
:ywno3.ibedacei
pnedmiotem
zam,jwien;
l:ywnoidschtodzom).
. drertawsp6lna
wykonawcy
/ komor.jum
t) wykonawcywspdnieubtegajlcy5ie o udrierenie
niniejszeso
hm6wteniapowinni
udriaruw ponqpowaniu
oraz ,orye dokumentypotwierdzajac-A
rpernienie
tychMrunk'jwtj. kaidyr konsorcjantdw
z osobna
skhdadokumenry4odnie
z ap6an zawanymiw
pkt2ninejszeso
rozdzialu,
2) ustanawiaja
pelnomo.nrka
(ideE) do L.pEzentowatrD
ich w po*epowaniu
oiazdo
zawa(iaumowyoudrielenie
pubtaneeo,
4m'jwtenia
k6re mus ,onad ,oionewrazz
3) na dokumencie
petnomo.niclwa,
w imieniuposzczeg6iych
wykonawcdw
wsp6tnie
ubiesajacych
sie o udzielenie
zamdwienia,
murq podpcaesie osob, kt6re sa
4) w p2ypadku
polwiadczenia
zazgodnold
z orygtnatem
kopiidokument6w
pnezosoby
nie
wymieiione
w dokum€n.ie
rejestBqjnym
(ewtdencyjnym)
wykonawcy,
nrerydoorehy
doiqczy.pelnomocnictwo
rodzajowe
obejmujace
umocowante
do okejonesorcdeju
s) pelnomo.nidwo
do reprezenrowania
powinnobyd pnedjawtonew
wykonawc6w
torme oryCinalu
lubkopiipolwiadaonej
zargodnojdzoryg
ndsmpue?noran!szal
5) wie kakoresponden.ja
[email protected]
bQdztelyrqan
e z pelnomocn
nem.
.
Wykonaw.ysp6lkcywine,ndsa ubiesaa
siqo udzieenezamdwtena,
podwatunkiem
,ar4czenia
do ofefry,kopi umowysp6lk potwierdzonel
,a zgodno( z o.ygnalemtuh
dotacrenia
w oryCtnate
udzietonego
pelnonornictwa
do reprezenlowania
weyltkkh
wrpdlnikdwsp6rki,a ponadtoka:dy re wsp6tnik6w
sp6tki.w Inej z osobnaskrada
dokumdntyzcodnie
z zapisani
Dwanymiwpkt2 ninieF,ego
rordzialu.
Postanowiena
dotyczace
pEezWykonaw.6w
skladania
dokudent6w
malacych
siedzibq
lub
miejsce
zamierkania
pozateMortum
Rzeoypospo
ilej potskiej:
1) Wykonawca,kt6ry ma sedzbe lub hieFce zanteekaniapoza terytoaum
Rzedypospol
tej Polskiej
zamiandokumeftdw,
o kl6rychmowawpkt2 ppkt2 tit.a)do
b) skladadokumemub dokumenty,
wystawtone
w kratu,w ktdrymma siedztbtA
ub
miejsce
zamierrania,
potwi€rdzaj4ce
odpowiednio,
re:
- wystaw
a, neotwafrojesoikwidacji
aniiie osrdeono
upadrojci
onyniewde(niejni,
6 miesiecy
pneduprywem
terminu
skladania
olert,
b) de orzedonowobecnieeozakazu
ubiecania
siq o ,am6wenie wynawiony
nie
pred uplywem
wae3niejnii6 miesiecy
tem nuskia&nia
ofed;
2) jeteiw kralumieFca
zamierkania
osobyubwkraju,wkrdrymwykonawca
masiedzibe
ub mieFcezamierkania,
nie wydajesie dokumdntdawskazanych
w pkt.5 pprr 1
za{epujesieje dokumentem
:awicdj{.ymoiwiadaerte,w ktdrymokelrasie bkre
osobyuprawnione
do reprezenracj
wykonascy,
zloroneptredwlaicwymor$nefr
sadowlm,
adninisracyjnym
alboorgaiemsamonedu
,awodow%oub sospodarcze8o
odpowiedniokGjumjejs.acme9kaniaosobyubkrajU,wkt6ry
siedzibe
rubmieF.eDmierkanD,[email protected] notarurem wy$awtonych
niewczelnej
ni: wt€rminach
okreilonych
w ptt. s ppkr1j
3) wpzypadkuwatpliwo3cico
dolielc dokumeniu
ztoionego
ptrezwykonawce
majqceSd
siedzibq
lubmieFce
poza
zamterkania terytoiumRzeczypospo
itelpotskiei
zamawiajacy
mozerw6cicsredowla3.lwlch
ocan6wodpowiednio
kaju mieFca
:amierkania
osoby
rubkcju, w kr6rymWykonawca
ma sedzibQ
tub miejsce
ramieskanh,
z wntoskiem
o
udzielenie
niezbednych
inforhacti
puedlo:one8o
dotyaEcych
dokumenru.
4) dokumentyskladane
wjezykuob.ymnatezyskiadatwGz
ztluma.zen
emnajerykpokki.
Uwoso: W ptzwodku wqtptiwaacico do tei.i dokunentuztoionegopzq wykanowre
mojA.esosiedzibetub niejsk zonieszkoniapoto tp4no un Rzeaypaspatitej
pohkiej,
zondwidjqcr note,Madt
sie da wlolciwyeh a1onJw adpowiedhioktoju nielsco
zanieszkonid
6aby lub ktoju,w kt'ryh wy*uawca no [email protected] zomhnkonio,z
wniTkien o odzietenie
niezbqdhyeh
infomocjidotyaqeychuzet*doneqo dokunentu
6. Konynanie
zza5ob6w
inny.hpodmot6w:
1l w pzypadku,
gdywykonawca
poesalna?asobach
bedzie
innychpodmtotdwna
ra$dach
prpw.etuwykazania
okesronych
wan.26 un.2b ustawy
spehiania
warunkjwudriatu
wpostqpowaniu,
o ktdrych
mowawan.22un.l unawyprpmusipodaawofercte
nazwe
2) jetei wykonaw.a,
wllGzujqc
spelniante
warunk6w,
o ktdrychmowaw afr.22ust.1pzp,
poreea
nazasobach
tnny.hpodmiol6w
nazasadach
okre3tony.h
wa
podmioty
te bedqbralyudzia,w reaDacjicza(.i
zam6wienia,
zamawiajq.y:ada,
aby
pned5taw
wykonawca
lwodnlerenu dotychpodmior6!
a) dol' nero+ wln 'e1o'lct w p'r. ) op[' I do3 q fle {Aco,o.onJL,
b) dokument6w
dotyda.y.hweczegdnoict:
zakEsu
dd5tepnych
Wykonawcy,asob6w
nnegopodmiotu,
sposobuwykory5tania
ua5ob6w
inneSopodmiotu,pzez wykonaw.e,pruy
chaftkteru
sto5unku,Fkibad,
e ladyrwykonawcq
z innympodmiotem,
- zakesuiokre5u
udzialu
innesopotlmiotu
ptrywrkonylvaniu
zamdwienia,
3) w pnypadku
zmanyalbo
rery€nejipodmiotu,
jest
o kt6rymmowaw ppktrlWykonawca
zobowiEzany
wykaza'a
zamawiajqcdmu,
proponowany
i:
inny pddmot samodzienie
spelniaje w stopniudie mnejszymni: wymagaiyw gakcie pnedmiotowego
4) podmiot,
ki6ryzobowiezaisiq
doudoqepnienia
zasob6w
zgodnie
z an 26usl.2bustawy
P?p,odpowiada
solidarne,wykonawcq
powsrata
4 ekodezamawiajaceso
w skutek
nieudonQpnienia
tvchrasobdw,
chyba:ea nieudosrepnienie
ponosiwiny,
zasob6wnie
poegaja.y
s) wykonawca
ia zasobach
przedstawia
innychpodmiotdw,
kopiedokument6w
dotycz4cych
innvchpodmdtdw, po3wiadczane
,a :godnoidz orysi.alempdez re
6) Wykonawcapowoluja. sle na Esoby innych podmiot6wpowtnienwykaz{
zanawialacemu,
te bedriew staniedy5ponowaa
w trakciereaizactizamdwtenia
udonepnianyn
mu potencjalem
w spos6breany i nie mor€to byi tylkopozonym
udonqpnrenieh
ok.e3lonych
dokument6w
wyldnaw.ywtrakcieprowadzenia
pro.edury
7, 5pos6bdokonanh
ocenyspehian
a warunkiwodzialu
w posepowan
u:
1) weryfika.la
spetniania
wymieniony.h
warunkjwbedziedokonana
w opar.iuo reSa
,d:onychoSwiadczeh
i dokument6w;
2) ztre< .lotony.hdokumentdw
musitr]nikadjednoznacznie,
it postawione
warunkitobc
i irw7.wykor.trir !pet1ar" le.Trl dtrddnidobij
l) w pzypadkunie wykazanra
pzez wykonawc6w
spelniania
warunk6wudzialuw
ponqpowaniu,
ninieFzym
zonanE
oni wyktuczeniz
postqpowania
na podstawie
afr.24
ust.2 pkt.4 ustawyPzpiz astre,eniem art. 26 un. 3 ustawyp,p /zo wratkien sytoocji,
kiedt njha ich ztaienioaletto wykanowcypadl.goto\ adtzL.eniutub kanieunebelobv
Ln,ewd nienie p6t epawonioI
a) ocenaspelnienia
vw warunkjwdokonana
zosranie
zsodniez formuta
rpernia"
wopa(iuo lnforma.je
zawane
wdokumentach
ioawiaddeniach."spelnh/nie
vr. wYxAzoswraDczEri
I DoxuMENrow,
lA(|[ MAjAoosrARcycwy(oNAwcyw
CEIUPOTWIERDZENIA
SPELNIENIA
WRUNKOW
UDZIATU
W POSTEPOWANIU
1. Aktualny
odpis, wiaSciweco
rejestru
tub, centBnejewtdencli
i nfonacrio dziatatnoSci
je:eli
odrebne
pn.pisy
sospodarzej,
wymasajq
wpku do rcjenrutub ewidencri,
w cetu
lyk3zanDbrakupodnawdo wyktuczena
w oparcjuo art.24 ust.l pkt 2 udawypzp,
wystawionego
nie wczelniej
nii 6 miesiq.lpzed uptwem re.minuskladania
ofert,a w
nosunku
doos6bfizyanych
prp
ojwradoeniewzakesie
art.24ust.1pkt2ustawy
2. Olwiadczenie
Wykonawcy
o spetnteniu
watunkiwudziatu
w postepowaniu
art, 22 un. 1
ustawyPzpzar.nr3 dostwz
-ral. nr4dostwz.
3. OiwDd.,ene o bbkupodstawdo
wykluczenia
4. O3whddenle/hta
podmlot6w
date;ecych
do tejsametgrupykaphatowej,
o ktdrejmowaw
art.24ust.2pkt s ustawyP:p,aktuatnej
nadriehskladania
ofert,alboinfo.mcjiskhdanej
pnezwykonawce,
na podstawie
art.26un.2dostawypzpo tym, ,e nje nateiydo grupy
-zar nf s dostwz.
kapitatowej,sponadzonejwedrusw,oru
5. W pzypadkupodmiordw
zasranicznych,
dokumenty
okeatone
w 6zd. v pkt 5 ninieFzej
6. Aktuanadecyzjalub zaawiadczenie
wia<ciwego
organuo doporczeniu
Wykamwcydo
obrolupfoduktami
pEddmiot
spo:ywczymi,
nanowlecymi
zam6wienia
zsodnie
z uscwaz
ddia25seenia 2006r. o bezpie.re'lnwie
iylvno<cii :ywienia Dz.LJ.r 2o1or., Nr 136poz.
9142pdin.zm.orazakbmwlkonawczymi4danymina
podsrawie
teiusrawy.
jedneso,ponliszy.hdokument'jw:
7. Conajmnlej
1) dokument
potwierdalecy
wdro:eiiesystemu
popnezza<wh
NACCP
ddenie,lajciwego
organu
o sprawowan
u nadroru
nadstosowaniem
zasad
wdrcionegosysemu
NAccp;
2) prolok6lzonatniejuRedowejkonnolirywnon
pEeprowad:onej
pEezwt kiwy organ
3. akruahadeq:ja wlalciwesooGanu z [email protected] transpoduspei.iajqcych
wymaeania
5tawanepdy ransporcie:yw.okibad4.ejpdedmiotem
(:ywnde
hm6wienia
9. Wiaz.qwdokunonbfri nareiyto:yd:
1) wypernionyformulatrofenosv-zal,
nr2 dostwzj
2) wypelnionyfomuarzasortymentowo
cenowy rat.nr 1dostwz.
Weystkledokumenry
nateiynoid w fomie orysinalu,kopii poebrdzonejnota atnte
lub kopilpoawiad.zodet
pzez wykonawcq
lpehomocdi.two)
zazsodno<e
z oryginatem
tub
upowa:nioiego
doreprezentacjl
prednawiciela
wykonawcy,
OROZUMIEWANIASIIZAMAWIAIACEGOZWY(ONAWCAMI
ORAZ PRZEXAZYWANIA
OSWADCZE{ t DOXUMENT6W ORAZ WS(IZAIIIE OSOBY
UPRAWNIONEJ
DOPOROZUMIEWANIA
SIEZ WT(ONAWCAMI
1 W ninieFzydponepowaniuo4wiadaenia,
wnioskj,awiadomienhomz
zamawhjacy
i wYkonaw.y
pEekauj{l
drogae [email protected]:[email protected]
lniedaLafe^y i dakunentbwswoddnych
wtuzz aIend.
2. Jeteriwpostqpowaniu
o udrdtenie
zam6wienia
[email protected]{5ie
uapomocq
taksuub
drogaerekioniczna,
ka:dazestmn(nartdaniedrusiejlniezwiocrnie
wtnnaporwierd.ia
lakt
L w odvpadku
brakuootwierdzenia
otnvmanawiadomoi.jpnewykonawce,
zamawiah.
aqE!!+!,+-!Erc
rcyslale ..ez zama*i.i"ceeom n,.e. raks, ruo aaes o.ctv
elekr.oniczneioodanv
ouezwvkonawce
w roroneioJercie
,onaiomuddreaone
w soosd;
umoilwiaiacvzapoznanie5
e wvkonawwz treScia
nisha
4. Dokuhenty
uboawiadaenia
pzpbediwratnienia
u:upernione
w trybieart 26ust.3u5tawy
dokonane
w trybieafr 26 usr.4 unawypzpWykonawca
je$ [email protected]
zobowiqzany
siedzibv
zamawrajacego
piremnej,
w rormie
w terminie
wska,anym
w wezwaniu.
s. Nieudziehrie iadnychunnychi tetefonicznych
infornacji,
wyja(nie,i,
czvodoowtedzi
na
lF'owdr do /ar"*,.,t..9o /"prld.D w <p,r^d.1,}tr.gar{i\cr
6. Wykonawca
moie zwr6.rtse do zamawiajacego
pi*mnie o wyialnienie
reki S|WZ.
zamawiajacyjest
obowiarady
udze iawyja!nieinierwlocrnie,tednak
niepd:neini, na2 d.i
paeoupN$en.ernnusrtaddrid
o!+ oodwd'unrFn.?Awnore. o 4ts. ie1 ; rF< 9 \]Vz
wprynardo zamawiajaceso
nie p6rniejni: do koi.a dnia,w kt6,ymup\wa potowa
wyzna.zonego
termiduskladania
ofen.zamawaj{.rjednoaelniepreka:etre3tdDlrai
wEz, ,yja9nieniaml
wszystkim
wykonaw(om,
ktdrympaekazatSrWz
w tormiepapierowej,
bezujawniania
i.6dta,apy'tanh.
7. w urasdnlony.h
pnypadkach
zamawiaj4o/
motepzed uptywem
terminuskhdania
oten.
,hieniatreaaslwz, ookonanQ
zmianqspecytika.ji
zamawiajacy
paekarujeniezwtoenie
wynk m Wykonawcom,
kt6rympuekaEnoS
wz w formiepcprsrowe.
3. ld€iwwynikuzmianytelciSlWznieprowadzaceldozmianyieSciogloreniaoemdwieniu
jen nie$ednydoddkowyaas nawprowadzenie
zmianw ofertach,
pnedlu:a
zamawiajecy
temin skradania
ofefr i infomujeo ryn [email protected]
paekakno
Wykonawc6w,
ki6rym
VIII, WYMAGANIA
DOTYCzACE
WADIUM
7"ndi d ta w ril eiian po{epowdrir r F wyragd wn e. enidwadLn
IX. T'RMINZWIAzANIA
OFERTA
1. Skladajary
oferteWykonaw.a
Jestniezwi4bnypzezokres30dni.
2 Bie8teminu,wi{zania
ofertaforpoaynasie
wra:, upryrvem
terninurkladania
ofen.
3. Wykonaw6smodzietnkLubm wniosek
zanawiajececo
moiepEedlu:yetemjn
zwiqEnia
ofedq,z tym re zamawiajacy
mo:etytkoEzi o najnniejna3 dnipred uprwemtemnu
zwiazania
oreria,zwrocia
ste do Wykonaw.6w
o wyia:eniezgodyna pizedruienie
teso
termi.oooznaaonyokres,
ntedtuazyjednak
nit60dn lar. S5ust2unawypzp).
4. Pned,uienie
ieminuzwiaana olenaje5tdopurc4tnetytkozteonocresnym
p2edruieniem
okresuwa2.ojciwadiuma boijeie i niejeslto moriwe,zwniesienten
nowegowadium
na
prrdruronv ok€s zwi4?aniaofena. leiet pnedlureniererminu zwiqzania
oferta
dokonyw?ne
Flt po !-ybode ofeiry mjkorzystniejsze,
obowiaakwnrerienia
nowes;
x a d i ' T l r b F B or z e d l u F l " o o \ r . / i p o y , . rer v . o l d i q | \ 1 6 . e soo, - . o $ a t d{ l o r ;
s zamawiahcy,
m podnawieart. 24 ust. 2 pk 2 ustawypzpwyktuc4z podepoMnia
wykonawc,tw,
[email protected]:enie
okresu
zwrazania
otefreorazniewnielli
wadium
[email protected]
5 odmowawynreiia,god, o kldrejmowaw6t r ninieF4gorodz aiu,niepowoduje
uraty
X. OPISSPO5OBU
PRZYGOTOWANIA
OFERT
1 Ofertawinnabyaspontdrona
naformularzu
ofertowym
nanowqq
2. zamawiajacy
niedopueuasltadania
ore'rnawybianepozycje
, fomu ara asorlynentowo
3. zamawrajacy
wymaga,aby wykonawa w wyb€nym zat. nr I do stwz woelnit
o b o w l r \ o w ot d r d qp d 7 y . e, . o . 1 5
o d . / L c c r ,oah r y a t o
n,ezcodnej
z zapisami
slwz.
4. (ardy wykonaw.amo:e ,toiydrylkoledtraofede.
s. Wrohuanuotudowymzat nrzdoS|WZ,natei/podaicenebturokijEbedretoisamaz
.enabrunowformulaEu
asoftym
zat,nr l dostwz.
5. Nap63beWykomwcy
roioneh poSrednictwem
podryebktronicznej,
zamawialacy
pde3te
w we6jiedFowahej
zal.l-s o srwz
7. ofenamusibydspoEedzona
wjezykupokkimz rachowaniem
forhy p semnej
podrvsorem
3. Ofertabt. nr 2 do swz powinnabyd podpkanapde, o5obi/y updwa:nio.q/e
w
dokumenta.hreles$owy.hpodmiorodo rcprezentacji
wykonawcytub posiadaj?ca
pehomocnictwo
odpowiednie
dodokonania
niniejszej
pGwnej.
aynnoact
9. Ofeftamuribydpodpisana
,godne z ad. 7BlstawyKodek!
cyw ny,czyumusibyd
doatEona
wrdsnorqanym
podpsem
podpis
wykonawcy
tuboebypftznieso upowarnonej.
musibyi
dyrernr pozwrajacyna identyfika.je
oeby podpisuja.ej
ofenq. obok ,o:onego
niedyrelieso
podphupowinna
pieaatkaawieiajnca
byt ponawiona
imteinazwnkoosoby
podpkujacej
ofene.w sytuacji,
pteczatkiimiennej,
ni€po5iada
powtnien
sdywykonaw.a
na
dokumenia.h
(zyretny
roryewlasnoreczn,
jednoznadnie
podpis,,kt6re8o
bedze qnikad
bzmienle
nazwiska
iimieniaumoiliwiajqce
idenMkacje
podois.
osoby
5r.tadata.ej
10 zaleca
sie,abywyjkie llny ofeaq/
wra,z zalacznikamtbl,lyjednoznacz.ie
ponumerowane
lraczonew5posdb
uniend:twiajqcyswobodne
wysuniecie
siekt6retkotwiek
l!dy.
11. Trelarotonej oferrymusiodpowiadae
lre3cistwz. zahawalacyzat€.awykoEystanie
formuaft nanowiaceso
,al. nr 2 o stwz. Dopurce sia w ofercie,o:enie zalqanik6w
opracowanych
ptrezwykonawce
podwatunkiem,
ie bqdaone idenryQne
co do treic z
romu azemop.a.owanyh
pzezzamawiajaceso
12. Wvelkiepoprawkiub zmanyw rekScie
ofedy w Etacznikach
do oferry,mune byt
nanieslone
czytenieipodpkane
pnezosobe/y
podpisulace
ofefre.
13. WrelkiekoetyzwiAdne
z pnysotowanicm
I zlo;enemofenyponosi
wykonawca.
14. Wykonawca
je:eli zame% powenya podwykonawcom
aq$ do{aw to wowcras
jest podai ten hkres zandwienia
zobowazany
w rormutaEuofedoqm wvkonawca
odpowiada
zadzhtania
i 4niechania
ewentua
ny.hpodvykonawcdw
jakD wlasne.
15. w pdypadku,
gdy inrorm.je awarte w oferciestanowie
pftdsieboEtwaw
talemnice
rozumieniu
pzepis6w
ustawy
z dnia16kwielnia
1993r o zwaoaniunteucawejkonkurencji
{DzU.: rm3 r.,Nrls3, pd 1503,p6rn m.),wykonawca
powinien
io qra:nie an,ec. ie
iie mogqbyi oneudonepniane
o62 wykazaa
niep6iniej.ti w te.mnieskladania
ofed,:e
{anowlq tajemiice ptredsjebtostwawskazanejesl wyodrebniento
dorumentdw
,awiehjacy.h
zastneione
inrorma.jeopalnenie
ichnaphen,rajemni.apnedsiebioutwa".
'o
\ " poolAgdioa(Fp.s
tr r'o'nd.re ob. mlid e. D74t fi ,nq. o,"/ do,c( w,ronc4.y
17. Oferteiarery umie&ii w emkntetymopakowaniu,
uniemo,iwiajAcyhodaytaniajej
ewarto( be, urkod:€niateso opakowania.
opakowante
wiino bve odoowiednio
o,naczone
I zaadresowane
dozanawiajaceso.
13. Zamawiajocy
,alecazto:enieofert w n*re pujecyspos6b:
kopefrez ndwa i pieeqtkawykonawcrnaeiy oznaczya
jako pnesylkeawierajaca
olenq pftlarcow? i o,naczye
nazwapo5tepowania
ub innvmtturem do{atecznie
wyrctniajacym
te ptres',lke
z innejtor.spondencii
i zaadresowaa:
2l Wojskostszpitt uzdtuwhkowo-R€habitibc-yjny
sp zoz ut. Rzewuskieso
3 2&100
Buskezdr6J- oferta w po$epowaniuna: ,Donawa prcdlkt6w mt€ea6kich, , nte
otuieEapn€ddniem:23,06,2016r.
sod..12r.,
19. Oferteskladanq
za polrednktwemnp. podiy pokkiejtub poety kurieBkieinaterv
\ 1 1 3d o o { F n d o . l d n
r y l o os e r r e r . r a 7i r w s r - R
SP2OZwB6kuzdrotubudyrekAGAT,
paner,pok6jnr4o5do dnia23.06,2016
r, do godz.
20. Konsekwencje
,oienia ofef.y niezgodnie
? zaladamtopisanymiw pkt 17.19 np.
po$aktowanieofertyjako,wykrej(oresponden.jiiniedostarczeni€jejnamiejsceskrad
oren w ternlnieokellonymw S|WZponosiwykonawca.
BEk wralcwesooznadenia
\oPertlro." potrodo4d,prPon
21. Wytonawca
mote pped uptwen terminudo sktadania
oferr worowadzai
zmianvtub
wycofaa
ofenq.Powiadomienie
o wprowadzenu
zmianlubwycotaniu
oienywinnomieana
kopercie
oznaaenie
E,,.Wykonawca
,zMlANA'lub "wYcoFAN
niemo:ewvcofae
ofe.q oo
uP\{ie teminoskladania
ofen.
22. Osobazainteresowam
udonepnienien
ofen,ptutokolutubzattdnik6wdo prolokolu
jen
zobowi4bna,oryd w siedzibie
zamawialecgo
pirefrnywntosek,
: podaniem
nuneru
XI. MIEISCEORAZIERMIN SKIADANIAI OTWARCIA
OFERT
x. KompetnEoledenrty notydwsied:ibie
zamawiajaceso
sekrebriar2lwszuRspzozw
Burku-zdrcju,
ulR:ewurkieso
3i 23 10oBusko
zdr6j,budynekAGAT,
pafrer,pok6lnr4osnie
p6rnietnii dna 23,05,2016
r. dosodz.12trofenyskladaie
dosq pocrowabedqpnvjete
doocenyry
ko,cdvwplynaddzahawiajqceso
najpd:niejwr€rmin
e dodnia2s,06,2016
r. do
god:'t,o. o'ena'o;dna poterminiezosanie
zwnjcona
olerenlowibez
otwiecnh.
2. Otwarc
e ofe* nannptwdniu
23.06.?016
r, o god:.12rw sted?ibte
zamawajacego
budynek
oPALp etlot, pok6jnr23.
paystaprdo
zamawiajacy
orwarcta
ofertwobecnokiwykonawcdw,
kldtryzechcE
stawia
se
w miejs.ui leminiewsl:zanym
pnezzamawiajaceso.
B-ezponednio
przedotwarctem
ofenamawiajEcy
podakwotq,jakazamieDa
pneznaczya
da
slinansowanie
ram6wieni:
no.raqedor/
' a l q r yo o d d r r 4 , 1 , T Y i ,
ad,P5
r.'
oJrl
tern ry rvlonc, ia Taro*ien€ D*dn.ni
4re.
o erlq.f
Kopedy
ozn4zone,wycohnie"
zostanq
oddlranew pietunejkolejnolci.
ofenyte niebeda
wykonawcy,
k6ny roiy iofertepo reminie,o kt6rymnowawyrej,zonananjezwloanie
powiadomienio
tymfakcie,
a ichofei(yzosknazwr6cone
nieotwadepoupwie teminudo
XN, OPISSFOSOBU
OBUCENIA
CENY
ZAMOWIENIA
PEedobllczeniem
@nydfertywykonaw.a
powinien
dotitadnie
irczqdlowo bpoznae
sie,
wyracarbtr'dotv.r4^tr'p?eor
oferyinformacje
dajacewptywnawandaemdwienia.
cenaofety musl,awlereawszynkre
koety zwi?zane
z reatizacja
zam6wienh
objerego
ninieFza
slwz i wynikajqce
z opisupnedmiotu,amdwienia
ora, ,araaonegoprojehu
umowy,frus uwrStqdniaa
wqystkiekorty pEedmiotu
,am6wienia,
oddatekvAT,koetv
ceneofertynafomulaEuofenowynbedacym
ai. nr 2 do Stwznaeryokreltiawrotvch
posldchz dokladnolciq
do dwdchmieFcpo pnecinku,godDeI
podajac
liczbowo
brur. z uw?glednieniem
podatku
od towar6wi unugNAT).cenaofenv
musibydtorsamazcena
bruttowformuaduasortmentowo.cendwym
dl.nrldds\tz.
cenamotebyaty koledna.
c€nanieu egazmaniepzezolGswarno3cioferry
{:wiaDnia),
Do por'5wnania
ofed zamawiajacy
przyjm
e cenew ro:oiej oferciebedAc{catkowirym
kortemponosronym
[email protected]?zamawiajaceSo
wno5unku
dowykurw!y
pnypadku
w
zloteniaoJerty,kt6rej wt,b6r prowadz
lby do pownaniaobdwi4zku
poddkoweso
zamawiaja.y
zSodnie
z ptrephamiopodatkuod towar6wi uslugw akresie
dorycracym
wewnqtrwspdlnotoweeo
nabycia
towar6w,
doticza
do.enyorerowejpodarek
odtowadwluslus,
kt6rymialbyobowiqrekwpiacidzgodnie
z obowtaroja.ymi
pnepisami.
Skutktinansowe
bteddww pEeprowadzonej
pEezWykonaw.e
Fkichkotwiek
katkuacji
xn. opts (RYrERrow,KroRyMtzaMAWrAlA€y
BEDZta
slE xtERowarp8zy wyBoRz!
oFFRTY,
wlAZ ZPODAN|EM
2NACZEN|A
TYCH
{Rr.rERt6W
I SPOSOBU
OCENY
OFERr
1. Pny wlboEe .ajkoqnniejs,etorertyzamawiajacy
bedziesie kterowar
nastepujacymi
2) TERMTN
PrArNOSct
FAtfiuRy
{r)- s %
2. zaoreftqnajkonystniejsza,
uznana
,o*ani€orefrao najko?ystntejszym
bihnsie(najwekzej
p{nTNosct
punktdw)w
liczbie
k$erum,CENA"
i,,TEnM
N
FAKTURT
obkronynwgwroru.
Phd.
laczna
taba punkt6w
ofedybadanej
- licrbapunkr6w
pnyznanychofercie
badanejw
krlrerium,,CENA,
ftzbapunktdwpzyznanych
ofercie
badaiejw kryi€rium
N prATNoSCl
,,TERM
3. PEylmuje
siesklqo.enod010opunkt6w,
wlyfr w kryteriun:
1) cENA{c).oredao najntiszej
ceniebruroorzymafraksyma
naito<d
punktdwza
cene,tt.
9s punkt6w,kardelnastepnej
ofercieprlznaje riQ irosapunkl6wproporcjom;;
mnEr5zqi
nosuFcwzor:
Pbdr
-
iloldpunktdwpdyznana
badanejofercie
zakryreriumCFNA,
c-^.
-
najnirsEwanda bturow kMerum. CENAspoar6d
ro;ony.hdfedi
cbi.
-
wartoiabrurtobadanejof.dy
w k.lreriom-CENA,
krytertuh- max ticrbapunknjw,kt6G moie byt pEyznana
w
kryrerumCENA
2) TERMIN
'IAINOSCI
FAKTURY
IT):
katdepelne14dnipowyr€j
4 Zamawara.yza
minnanegookresuphtnoki 14dni_
pEyzna
badanejorer.2,spunkt'jw,jednak
niewiecetnr5 punkdwrj:
orena,teh nemplatnokifa
krury42dnii wie.ejotnymas pkt,
ohna z termtnem
pbtnokifaktury23
dniotdyna2,5pkt,
olertarterminphtnolcifakrurv14
dniotrzyma
0 pkt,
b) w pnypadkuCdyWkonaw.a
wformulanu
ofertowyh- zai.nr2 doSWZ,niewskare
w oter.ieiadnejopcjiterminuplatnokifaktury,zamawiajacy
uzna,; wykonaw.a
zadekarowar
minmanyokei platnokifakrurytj. 14 dni, natdmiasr
wskaenie
okresukrdtsreSo,
spowoduj€
niezgodnoli
oleftyz trejcias wz afr.39un.lpkt 2
unawyPzp
i jejodrucenie.
4. w loku ocenyoferti Zamawhjacy
more tEdadw wyzna.zonym
pftz siebe lerminie
wyjain ei dotyczacy.h1reicl zto:ony. h dfert.
poprawoczywisreomytkiwtekkie
5. Zamawiajacy
ofenyoGzomytkira.hunkowe
wob iczentu
6. zanawajEcyudriel Emdwieniawykonawcy,ktdrcgoofeda odpowiadawrystkim
wymaganiom
okreilonym
w uiawiePzporazw niniejszej
spe.yfikacli
jako
izo$ahoceniona
7 Niezwrodnre
po wybonenajkozvstniejszej
ofenyzamawiajacy
ewhdafriawykonawcdw,
1) wyboue mjkonystnieF€j oiedy, podaiqc nazwe lfirme), atbo ihie
lnazwkko,
siedriba
alhoadreszamierkania
iadresWykonawcy,
kt6reso
oreftqwyb6no,
uza5adnienlejej,ybdru
oraznazwy(firmy),
a boimionaina,wkka,sieduiby
a bomiej$a
zamierkania
iadresywykonaw.6wi
kt6Eyro:ytiofefry,a tafte punka.jeprzy,nana
orerrom
w kaidymkryterium
dcenyofertilacrn?
punka.jQj
2) Wykonaw.a.h,
ktdrycholedy :ortat odEu.one,podajacuzasadnieni€
taktyane
3) wvkonaw6.h,knjdy zo*ati wykudeni z posttpowanao udzietenie
zafr6wjena,
podajac
urasadnienie
tuktyczne
i prewnej
4) temlnie po knjresouplywieumowaw spGwieem6wienhpubtkzneso
mo:e bya
3. Niezwroanie
po wybotreiajkonystnieF,€j
ofer.y,zanawiajaqzamie,czainformacje,
o kbrychmowaw pktTppkt1)nastronie
intehetowejo€zwmiejscu
pubtic,nie
dostepnym
zahawahcyuwae umowew spEwiebn6wietrtapubjiczn%o
, wlbrunynWykonawca
wtermine nre knjrszymni: 5 dnt od dnia pnetania ,awiadomienia
owyborie
natkoEystniejszelofenyjeie
iuawiadomienie
to rost3topneslanew 5pos,5b
okreitony
w 3n.
27ust,2unaw' P,p,a bo10dnildetizo*to p'enanewtnnysposdb
zzastEeienreh
an.94
xrv, TNFoiMAcJE
o FoRMATNOSC|ACU,
pOlAryBOnZE
JA|(EPOW|NNV
ZOSTAa
OOpEiXtONE
OFERTY
W CEIIJZAWARCIA
UMOWYW S'RAWIEZAM6WIENIA
PUBUCNEGO
Etotneponanowienia
umowyzawiera
[email protected],al.nrSdoslwz.
uhowawsprewiazam6wienia
pubtiQnego
zonadie
zawatuz wykonawca,
titdrypzedio:y
najkor.ystniejsra
.feire z punktuwidzenhkryterrun przyjetegow stwZ, z uwzgtednieniem
ponanowieiuynikajAcych
z trel.is Wzorazdanych
rawartvch
w ofertewykonawcy.
3. Je:ei zamawiajqcy
wybtezeorerte\ lkonaw.dwubiegajEqch
sje wspdnieo ud.ietenie
zamowie.ki
pftd podpsniefr umowywykonawcy
pnedto:E
umoweokreatajqca:
4J uakespmcpzewdziany.hdo
wykonania
ka:dem0
znjchj
5) solidarnA
odpowiedziatnolaj
6) ozmdenie cza5utNania konsorcjum,
obejmujaceso
okes rcatDacjipEedmioto
zam'twienia/
i
rekojhil
swarancji
7) numefkoniaubiegajecychsiawsp6lnieoudzietenteam6wieiia;
3) wlk uaeniemoi iwoaciwlpowiedzenia
umowykonsorcjum
pnezkt6regokotwiak
z jeso
czlonkiwdoaasuwykonan
aram6wieniaj
9) zakazzmian
w umowie
bezrgodyzamawiajeceso.
wybranyWykonawca
zonadiepowiadomiony
o mieF.ui rerminezawarcra
unoky lak
dwnie: ow?elkch ewentuanych
dodatkouych
formanokiachijakte winny zostae
dopeinione
wceu dwarciaumowy
paypadku/
w
ktliregoofena,ostatauybEnau.hytasieod
sdyokatesie,,e wykonawca,
zawar'aumowyna watunka.hwynikajacych
z stwz zanawiajEqwlhterc te lpofi5d
porostalychofen, kt6h uzyskala
najni:szqocene,a uchylajacehus e Wykonafty nie bedzie
ptysluswatzwrctwadlum
(art.46u5t.5ustawy
Prp).
XV. WYMAGANIA
DOTVCIACLIABEZ'IECzINIANATEZYTTGO!1I'YI€NANIA
UMOWY
zamawialacy
niewymaga
wn erienia
zabezpieaenia
naletyrego
wykanania
umowy.
XVI, ISIOINE OLASTRONPOSTAOWIENTA
Ui,tOWY,rr6Rf zosTANAWPROWADZONI
DO
TREsOZAWIERAI\IEUMOWY
W SPRAWIE
ZAM6WIENIA
Umowa
nawykomniezrm,Swienia
pubtanegozostanie
zawada
z wykonawcq,
ktdryspetn
wystkie ponawo.e wyfragania
iktdregooreftazonane wybranajako
najkor.ystn
ejsra.
2. lmowa na podnawie,oronej ofeftyWykonawcy,
,osranie,awanawedluszatqczoneso
protektu
umowy-zal.nr6 doslwz.
zsodnh. an 144 ust. I unawl p,p zamawiajacy
przewduje n*tepuj?.eno, iwotci
erumowywnosunkudo
tre3ciofen,napodstawre
kt6rcj
dokonano
wyboruwykonawcy
w pnypadku
wysapienaco najmniej
z
okoticrnoni
Iediej
wyfrienionych
poni:ejiz uwzstednienien
podawanych
warunk6wich wpbMdzeniaw
1) wadoicipEedmiotu
am,jwlenjal
a) onawowejzmrany
stawkipodatku
vArw Ema.humowy.zmiana
nawkinastepuje,
dniemwejlciaw iyrieaklupnwnesozmienhjrceso
sbwk vAr,
b) o8mnicz€nazakres! predmioto ahdwenia spowodowana
,mianq potreb
2l w rakesieteminu
rcaDacjizam6wienia:
a) w sytuacjlniemorno3ci
realia.jipEedmioru
umdwyz ptryczynnieza
ernychod
wykonawcy
urnanych
napilmtepnezzamawiajacego,
b) w 6zi€taykrcinre
*radanejrekamacjr
pzezzamawiajacesoi
p,p
rl wakresiezaistn
eniaokolic.noici
okrd4onejwart.
145ustawy
Rozwiaranie
umouyptredterminem
naFkirosarazawada
pnyslusuje
napiamie:
1) ka:dejze ltron z za.howaniem
l miesitAcznego
okresuwypowtedzena
w przypadku
nepnenresanapft, drusastronqwarunk6w
unowy, konlekwencjami
,apijuq 7
prcjektu
uhowy-ral.nr 6 dos wz;
2, zamawiajacemu
,e skutkiem
narychmiarowyfr
w s}1uacji
oke4onetw I a on. 12 z
konsekwencjami
DpisuI Tprolekru
umowy al.nr6doSWz;
3) a porormieniem
dbnwsltua.ji *c,esdlnejokrejonejw
umowyI 1 un.9 prcjeklu
4) w €zie,ainnienia
okoic?noktokreltonejwaft.
r4s unawypzp.
5 , Niestanowirhiary
umowyw rozunieniu
ar.144ustawy
P6wozam6wiei
pubi.znych:
1) zmianaw struklune organlra.yjnej
wykomw.r lub zamawiajacego
doryaqce
okeSlony.h
w umowie
narw,adre56wj
2l zmiana
os'jbrcprczentujacychstrcny.
XVII, [email protected] SRODIGCHOCHRONYPRAWNE'PRZYS1UGUIACYCH
\IIJYKONAWC'Y
W
TOKUPOsTE'OWANIAO
UDZIEIENIEZAMOWIENIA
1, srodki o.h.ony prawnej pnysrusujqwykonawcy,jeiei ma tub miar interes
w uryskanru
daneso,am,iwlenia
oh, poni6nLubmo:e ponieft 'kode w wyiik0
pde, zamawiajqceso
narueenia
ptrepis6w
[email protected]
ogloveniaozam'jwieniu
orazspecyfika.jl
btotnychwarunk6wzamdwienia
pqsiogoja
r6wniero€aitactomwpisanym
naListe,
o kt6rejmowawan 154okts ustawpzo.
powinno
odwdlanie
wskazywaf
dynnoSci
tubeniechanie
dyiio3cizamawiajecego,
kt6rej
zanus.sienie4odnoSa
prcphafri
z
u5tawy,
zawreGa
zwtert€pnedstawene
euut6w,
oke3ad?adanie
ocz wskarywai
okoti.znoki
r;kryanei prawneuD
odworanie
wnosisiedo pre,esarzbyw formiepkemneiatboetektronidnet
ooattroiel
b..ple.nrpoopFne|ehto1,1nwe1tlowd1vT
r w - i ] | o w a r c g d . e n n .La.O d s o t r . Eon- e j / t at o p , eo o w o . a rLr n d w a
+ e nt p . ? d d
Lph\en r-rru doMAHb oo4ota,id r rdri.oosoD.
rbr'nogl
L D o n r , r r y r d5 i q , ,/ d 1 c * . . q . \n o g t T a o o . rn! e .
treklaodwohniapneduplywem
rerminudojegowniesienia,
je:etipzenanie
jesokopi
Mstapropftd uplywemtermnu do jesowniesienia
za pomo.{lednegoze5posob6w
okrelonychwdzialevi ntnieisrei
slwz.
wykomwQ moie w rerminhpEewidrianym
do wnterienia
poinfdrmowad
odwdlania
zamawraja.eco
o ni€4odnejz pEepisamunawyc.ynnori podjatejpzez nieso ub
anechaniuczynno3ci,
do ktorejjenon zobowiq:any
napodnawieustawv,
na kt,jrcnie
ptry3u8ute
odwoianie
napodnaw
w pEypadku
u.naniabsadno3ci
pneka4nejinformejizanaw,ajqcy
arbo dokonujeczynnolcianiechanej,informutac
o tym wykonawc6ww rposdb
pft widziany
w unawiePzpdlatejc4nnoici.
6. Na czynnoi(i,o kt6ry.h mowa w zdaniupowt ej, nie prystusujeodwohnie,
z,a5tEezeniefr
art.r300n. 2 u5tawpzo.
7 odwolanewnosirre w teminte s dni od dnia pdeslaniainformacio dvnionl
7dT.w'aJA?soncrow'i?jpooj.ds(JFgo^rh5ier,c
.da,/o.ldryprF tdne!(er
tro
drosqelektroniczna,
atbowrerhinielodnj jereti,ostaty
praslanewinnvspos6b
3. Odwolanie
wobecreSciogroszenia
o ,amdwieniu,
a iakiewobecpojanowieispecvfikacji
istotnych
warunkdw,amdwienia,
wnosjsie w teminie 5 dn od dniazamieszcrenia
ogloeeniaw Biuletynie
zam6wiepubthznych
tub zamierczena
soec},fitccii
stornv.h
xarrn,owenos'er'a tu L'o1e itrcrtsroid
9, Odwolanie
wobeccrynnokiinnychnii okrditone
w ust.1i2 art.132ustawvprDwio5isie
* L e r i i ' . 9 o r i o o d ' b . w . r o 1 1 p o w n q rl or o p ' y l l h o w a l L 1 , t e 4 " r i a , a , . o , . l
motnabyropowzi{awiadomoidooko
icznoiciach
*anown.ychpodstawejesowfiesienia.
r0. w przypadkuwniesi€n
a odwohnia
wobecrei.i oslosze
niaozam6wieniu
tubponanowiei
specyfikacji
Gtotnychwarunk6wemdwieniazamawiajecy
more pEedlurvdtermin
skhdania
ofeJllublerminsktadania
w.io5kdw.
11.w pnypadkuwdiesienia
odwohniapo uptwie reminu sktadania
ofert bie8terminu
.wiqu
aniaof€ta ulecaewieeeniudoczasu
ogtoreniaprze,lzbeonedenia.zamawiai?.r
pnesyta
nieuwrocznie,
niep6rniejniiwremtnie2 dnioddniaotnvmanh,kooe odwoiania
innymwykonawcom
oczenniczacym
w postapowaniu
o ud.ietente
zafr6wjena,
a ieiei
odwolanie
dotyczy
tre3ciogtoren
a o zam6weniu
posanowei
tub
spec),tik&jiistotnvch
warunk'iwzam6wieniai
,anleecb ja r6wntd na slrcnietnternetowej,
na kr6rcjjest
amieraone €lonenie o zamdwlenlu
ub le5t udostepniana
spec],fikacja,
w:vwaiac
paystapienia
wykonawc'iwdo
dopo5tepowan
a odwolawdego.
12.wykonawca
pay5taplene
mo:ez8tosie
do po*qpowaiia
odwolawdego
wlerminie3 dnl
od dnn otzymanhkopiiodwdrania,
wskazujtc
stronQ,
do kt6rejpnynqpuje,
i inleres
wu:yskan'uroAtuygniq.ana kozFd nron, do krdrej pnyrtepuje.z€toeenie
payslqpienia
do.ecza
pisemnej
siePreresowitrbywformie
atbo€rekrronicznej
opddonej
bezpieanym podpisem elektrcnkznyfrweryfkowanymza pomoca watnegd
kwalitikowanego
ceMkatu, a jegokopiepaesyta
sieZamawiajacemu
oruz\rvykonawry
wnoracemuodworanie.
wykonawcy,
h6rzypnystepilidopo{epowania
odwohwczego,
ponepowania
jeieli maja interesw lym, abv
odwoiawdego,
odworanle
zo5talo
ro6tEygnreta
nakozyldjedneizenron.
13.Na odetzane Dbynmnon orazlcuestnikom
posepowania
odworawczego
przynuguje
skaGadoqdu, kr'jrawnorisedosaduotqsowegoe/alciwego
dlasiedriby
athomieisca
pre,esalby w terminie7 dni od diia doredenia
14.SkaGQ
wno5isie za polrednictwen
ozeeeniatrbyi pf€sy{aj+jednoae3nie
jej odpispneciwnikowi
skargizloienieskalel
w p acow.epocnowejopeGtoh
pubiczneco
jestr6wnoznaczne
z jel
lzbypaekazuje
stlrgewGz z aklamipo{epowania
odwotawczeeo
wtajciwehusadowt
wrerminie
7 dnioddniajejotrzyman
a.
1s.skarcapowinna
czyrti,adoldwlmaganiohpnewtdzianym
dtapcmapro.e$wesooraz
eskarionecooneceniai prrytddeniezauutdw,rwtere ch
uzasadniene,
wskazanie
dowod6w,
a tak:ewniork o uchytenie
oaedenjatubo zmiane
oaeczenia
wcato3ci
tuhw0e3.i.
uwdso: undhdwioiqcpawine tetniny (ti.zue od dnio pDestoniainfontj|
undwadowco
odwatuiesie do nw.
wysronid4,
wedtus
ktarcj
sono
padjqcje
decyz!,
o
zokanunikawoniu
"reorii
[email protected]
wotiora wykohonie
aiezbqdnyrh
doreolizdciiEqo skutkuaynnatciien
wy{olQajqPdl.J]4o4io''.a,,tod.zP4tPwoL]o!o]a|lo'.nP
,onow,aie.eaap.\no zown atatpao t1lanoe? out44oj.*
bt^awcpea. to&r. pq4;to.ie
go kuiercw| czy tei hyslonie ptzy pono.y Jdksu rtbo padry ebktonicznej jest zto2enieh
aawiodczeniowoli. z tq tei chwilq un'wo wide skutek p,owny w pftrci rczpodetio biequ
Eminu da zlate.id adwatonio
r(vr. posraNowrrNrA
(oicowE
1. Kofrpet dokumenb.j pneralgowej,jake Wykonaw.amoie uzyskaiw stedzibte
zamawiajqceso
lub pobraizestrcny inlemprowej
h$p://21wrzu.tbu.otlbio/onetaG.pho
zaweh rpedkacjq istohychwarunk6w
zam6wienh
wruz: zatqcznjkam
wg poni:szeso
lormuad asonyfr
entowo{enowy;
olwDdTnipo.DArrierirdairlrd{ rd, /us po$epowan'1,
- oiwiadczenie
o bmkupodiawdowykluczeniaj
oSwiadcrenie
o pizynale:no<i
doCrupy
kapitarowej;
2. Zasto$wane5kdtyw
prowadroiym
postepowaniu:
- speqfika.ja
l) srwz
klotnychwarunkdwzam6w,E,ld;
2) ustawa
Prp - ustawaPEwo ram6wie'1
pubtQnychz dnia 29 nyana 2004r
(EkstjednolityDz.u. z 2o1st. pd. 2164);
21 woFkow SzptalUzdrowhkowo-Rehabiritacyjny
sp zoz w Busku

Podobne dokumenty

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA Zonowioiq.y no2e zwdtit sie do wlaicivy.h aqdnbw adpaw?dnia ktuju niej'a zonieszkonio6oby tub ktoiu,w kttiryn W*anowcono siedzibelub niejs.e zoni'zkdnid, z wniaskiena udzietenie niezb?tny.hinfamacj...

Bardziej szczegółowo