Treść ogłoszenia - markiewicz.edu.pl

Transkrypt

Treść ogłoszenia - markiewicz.edu.pl
Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego
żywienia w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz
ul. Andriollego 1, 01 – 494 Warszawa
Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia na okres
od 01.09.2014r. do 30.06.2015 r. Organizator konkursu przewiduje możliwość przedłużenia
umowy na kolejny rok z oferentem na warunkach zawartych w ofercie za zgodą obu stron.
Lokal użytkowy usytuowany jest w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im.
Konstancji Markiewicz ul. Andriollego 1, 01 – 494 Warszawa.
Powierzchnia lokalu użytkowego:
1) powierzchnia kuchni 46,3 m²,
2) powierzchnia zaplecza 90,2m
Lokal wyposażony jest w:
- instalację elektryczną,
- instalację wodno-kanalizacyjną,
- instalację centralnej ciepłej wody,
- instalację c.o.
- dźwigi towarowe
- instalację gazową.
- wentylację mechaniczną,
- separator tłuszczu,
Szacunkowa ilość wydawanych posiłków:
Gimnazjum:
- zupa :
120szt.
- drugie danie : 120 szt.
- kompot:
120 szt.
Stan prawny: lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich.
Stan techniczny: lokal użytkowy w stanie ogólnym dobrym, do obowiązków najemcy należy
ewentualne doposażenie i zainstalowania niezbędnego sprzętu do prowadzenia stołówki szkolnej
we własnym zakresie i na własny koszt.
Wyposażenie kuchni i zaplecza :
1. piec konwekcyjny,
2. kuchnia sześciopalnikowa z piecykiem,
3. bemar z 3 pojemnikami i z 2 pojemnikami
4. 3 młynki koloidalne
5. obieraczka do ziemniaków
6. szafy mroźnicze i chłodnicze.
Minimalna miesięczna stawka czynszu najmu za lokal użytkowy 1 200,00 zł (bez podatku
VAT).
Stawka podatku VAT wynosi 23 %
Maksymalna stawka za posiłek (zupa, drugie danie, kompot) – 8,00 zł brutto.
Dopuszcza się wykorzystanie w/w lokalu na cele komercyjne świadczone poza placówką
oświatową, pod warunkiem uzgodnienia szczegółów świadczenia z dyrektorem placówki
oświatowej.
Pakiet konkursowy można bezpłatnie odebrać od dnia 9.06.2014 r. do dnia 13.06.14 r., w
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz ul. Andriollego 1,
01 – 494 Warszawa, w sekretariacie, w godzinach 9.00 - 15.00 , lub pobrać ze strony
internetowej - www.markiewicz.edu.pl lub www.gimnazjum83.bip.um.warszawa.pl/.
Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w pakiecie konkursowym dostępnym na
stronie internetowej www.markiewicz.edu.pl lub www.gimnazjum83.bip.um.warszawa.pl/.
Cenę wydawanych posiłków w stołówce należy skalkulować w oparciu o katalogi
przykładowych jadłospisów oraz wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z
żywienia w szkole zawartych w pakiecie konkursowym.
Oferent od dnia obowiązywania umowy pokrywa wszelkie koszty utrzymania kuchni i zaplecza
związane z ich funkcjonowaniem (w tym ze sprawnością urządzeń, przeglądami technicznymi,
stanem technicznym pomieszczeń, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości,
zakupem produktów żywnościowych, utylizacją odpadów, zużyciem mediów, odpowiednimi
dopuszczeniami przez wyspecjalizowane instytucje,
podatkiem od nieruchomości za
wynajmowane lokale, koszty ubezpieczenia majątku i oc).
Oferta powinna zawierać:
1) Imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną, albo nazwę lub firmę oraz
siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej,
2) adres do korespondencji,
3) telefon kontaktowy,
4) datę sporządzenia oferty,
5) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy
najmu oraz warunkami konkursu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń,
6) oferowaną wysokość stawki czynszu netto za powierzchnię kuchni wraz z zapleczem,
7) oferowane stawki za cenę posiłków dla gimnazjum (zupa, drugie danie, kompot),
8) wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia punktu zbiorowego żywienia.
Wymagane jest wykazanie minimum trzech usług w zakresie prowadzenia punktu
zbiorowego żywienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (należy wypełnić tabelę
zawartą w druku oferta oraz załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usługi),
9) informację iż Wykonawca posiada wdrożony sytemu HACCP lub system zgodny z Normą
PN-EN ISO 22000.
2
10) określenie przewidywanego czasu przeprowadzania robót adaptacyjnych o ile będą
konieczne,
11) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
12) w przypadku najmowania innych lokali od Miasta stołecznego Warszawy – oświadczenie o
adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu
najmu tych lokali,
13) oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura
informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji
gospodarczych,
14) zobowiązanie do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości trzech miesięcznych opłat
czynszu brutto wg oferowanej stawki, w przypadku wygrania konkursu,
15) potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 000 zł
16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności
postępowania konkursowego i wyniku konkursu,
17) podpis oferenta lub osób upoważnionych przez oferenta na :
- druku oferenta
- załącznikach,
oraz w miejscach w których oferent naniósł zmiany.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
1) aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty
dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru
handlowego (KRS) – w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów
proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu
wymienione zaświadczenie zostanie złożone przed dniem zawarcia umowy najmu,
2) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta), w przypadku
umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy,
3) umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej,
4) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi
wymienionej w wykazie
„doświadczenie zawodowe”.
5) dokumenty potwierdzające iż Wykonawca posiada wdrożony system HACCP lub system
zgodny z Normą PN-EN ISO 22000.
Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez
oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.
Warunki konkursu:
3
1. Oferta (wypełniony druk oferty wraz z załączonymi dokumentami, strony oferty oraz
strony załączników oferty powinny być ponumerowane) powinna być złożona
w zamkniętej kopercie.
2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest wniesienie wadium w wysokości
1 000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na nr konta 41 1030 1508 0000 0005
5041 6034 w terminie do dnia 16.06.14 r. godz. 14:00 z dopiskiem „Wadium konkurs”.
Za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku na podanym koncie.
3. Wybrany oferent przed podpisaniem umowy ma obowiązek wpłacenia kaucji wg
oferowanego czynszu brutto wg oferowanej stawki. Przy podpisaniu umowy najmu
oferent zobowiązany jest okazać dowód wpłaty kaucji.
4. Wybrany oferent najpóźniej w dniu podpisania umowy
przedstawi koncepcję
funkcjonowania stołówki szkolnej do akceptacji Dyrektora placówki.
5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
6. W przypadku, gdy następuje rezygnacja wybranego oferenta lub nie podpisania , z innych
przyczyn niezależnych od wynajmującego, umowy z oferentem, który wygrał konkurs,
komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
Oferty, które nie spełniają warunków określonych w pakiecie konkursowym, nie są
kompletne i nie zostały uzupełnione w ramach składanych wyjaśnień lub oświadczeń
oferentów, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści nie będą rozpatrywane.
Informacje ogólne:
1. Szczegółowych informacji w sprawie warunków konkursu udziela Jolanta B. Różycka tel.
22 638 24 55.
2. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem protokołu zdawczoodbiorczego należy zgłosić się do Krystyny Krajewskiej, numer tel. 22 638 24 55
do 13 czerwca br. w godz. 9.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły, po uprzednim ustaleniu
terminu.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie
ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
Otwarcie ofert: odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014 r. o godz. 15:00 w siedzibie
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz, ul.
Andriollego 1, 01 – 494 Warszawa - sala nr 1B, parter .
Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję Konkursową.
Zakres i tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin konkursu.
Kryteria oceny ofert
Dyrektor placówki oświatowej podpisze umowę z oferentem którego ofercie komisja
konkursowa przydzieli największą liczbę punktów zgodnie z n/w kryteriami oceny oferty:
1). Wysokość stawki czynszu – waga 20%
2). Cena za wydawany posiłek (zupa, drugie danie, kompot) – waga 80 %
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
4
cena badanej oferty brutto za czynsz
Ilość punktów = -------------------------------------------------------- x 20% +
cena oferowana maksymalna brutto za czynsz
cena oferowana minimalna brutto za posiłek
------------------------------------------------------------ x 80 % +
cena badanej oferty brutto za posiłek
Dla potrzeb wyliczenia kryterium „cena” będzie brana suma cen poszczególnych posiłków
określonych w ofercie.
Ogłoszenie wyniku postępowania:
Komunikat o zamknięciu konkursu będzie podany do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie ogłoszenia o wyniku konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki oświatowej
oraz na stronie internetowej placówki oświatowej wraz z informacją o terminie składania przez
uczestników konkursu skarg na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.
W terminie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik
konkursu może wnieść do Dyrektora placówki oświatowej skargę na czynności związane z
przeprowadzeniem konkursu
Oferenta, który został wybrany na najemcę zawiadamia się na piśmie w terminie 3 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku konkursu.
Dyrektor placówki oświatowej zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do
konkursu oraz unieważnienia konkursu z podaniem przyczyny.
5