formularz uczestnictwa dla osób niepełnoletnich

Transkrypt

formularz uczestnictwa dla osób niepełnoletnich
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu fotograficznego pn. „Tramwaje wokół nas”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Tramwaje wokół nas”
...................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika (autora fotografii)
............................................................................................................................. ......
Adres zamieszkania
...................................................................................................................................
Telefon kontaktowy, e –mail
Lp.
Lp.
Tytuł pracy i opis fotografowanego miejsca
Termin i miejsce
wykonania fotografii
Uwagi organizatora
1.
2.
3.
............................................................................................................................. ......
Imię i nazwisko opiekuna prawnego małoletniego
...................................................................................................................................
Adres i telefon kontaktowy, e -mail
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu fotograficznego
pn. „Tramwaje wokół nas” i akceptuję warunki uczestnictwa tam zawarte.
............................................................................................
Data i podpis opiekuna prawnego małoletniego
1
Oświadczenie opiekuna prawnego małoletniego uczestnika Konkursu:
Jako opiekun prawny ………………………………., autora nadesłanej/nych na Konkurs fotografii,
oświadczam, że:
1. …………………………………………. (imię i nazwisko autora fotografii) posiada pełnię praw
autorskich do przesłanej/nych fotografii. Jednocześnie wyrażamy zgodę na nieodpłatne
przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanych fotografii w całości na Organizatora w
zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, z uwzględnieniem
konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego
publikacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie znane pola
eksploatacji, w szczególności wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie,
udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych
i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzenia do obrotu, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych;
2. fotografie nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych …………………………..
………………………………………. (imię i nazwisko autora fotografii) niezbędnych w procesie
przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn.
29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).
... .....................................................................................................................................................
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego małoletniego
2