Polska-Radom: Usługi wsparcia technicznego

Transkrypt

Polska-Radom: Usługi wsparcia technicznego
Dz.U./S S1
03/01/2017
1158-2017-PL
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/3
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1158-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Radom: Usługi wsparcia technicznego
2017/S 001-001158
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, ul. Samorządowa 1, Osoba do kontaktów:
Anna Dobrzańska, Radom 26-601, Polska. Faks: +48 483673673. E-mail: [email protected]
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.12.2016, 2016/S 232-423515)
Przedmiot zamówienia:
CPV:71356300, 72250000, 72260000, 72610000
Usługi wsparcia technicznego
Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Usługi w zakresie oprogramowania
Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
Zamiast:
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności,
świadczenia usługi asysty technicznej, , rozszerzonej asysty technicznej przeprowadzenia warsztatów opłaty i podatki, w
tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Cena oferty składa się z następujących czynników:
2.1 cena za wykonanie Asysty Technicznej i Konserwacji (CATiK) –cena za świadczenie usługi asysty technicznej w
całym okresie trwania umowy.
2.2 cena za przeprowadzenie warsztatów (Cw) obliczona jako iloczyn ilości dni warsztatów oraz ceny za jeden
Uczestnikodzień warsztatów. Przez „Uczestnikodzień” należy rozumieć uczestnictwo jednego pracownika Zamawiającego
w jednym 8-godzinnym dniu Warsztatów.
2.3 cena za wykonanie Rozszerzonej Asysty Technicznej i Konserwacji (CRATiK) stanowi sumę iloczynów ilości godzin
Rozszerzonej Asysty Technicznej i Konserwacji oraz ceny za wykonanie jednej godziny Rozszerzonej Asysty Technicznej
i Konserwacji.
3. Zamawiający za poprawne przyjmie ceny brutto wyrażone liczną, bez względu na sposób ich obliczenia:
3.1 Dla Asysty Technicznej i Konserwacji – cena brutta wyrażona liczbą (CATiK),
3.2 Dla warsztatów – cena brutto za wykonanie jednego dnia warsztatów w przeliczeniu na jednego pracownika (Cjw),
3.3 Dla Rozszerzonej Asysty Technicznej i Konserwacji – cena brutto za wykonanie jednej godziny Rozszerzonej Asysty
Technicznej (CjRATiK).
4. Ceny, o których mowa w ust. 1 – 3 muszą być wyrażone w złotych polskich.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej
przedmiotu zamówienia.
6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w
górę). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie elementy cenotwórcze
realizacji zamówienia.
7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna
uwzględniać wszystkie uwarunkowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w
03/01/2017
S1
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/3
Dz.U./S S1
03/01/2017
1158-2017-PL
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2/3
SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp. włącznie z
podatkiem od towarów i usług – VAT.
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
9. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności są określone we Wzorze Umowy stanowiącym
Załączniki C do SIWZ.
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:
1. Cena. Waga 60
2. Czas reakcji. Waga 20
3. Wsparcie świadczone w siedzibie Zamawiającego w przypadku zgłoszeń o najwyższym poziomie ważności (poziom 1).
Waga 20
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
5.1.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
5.1.2017 (10:15)
Powinno być:
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności,
świadczenia usługi asysty technicznej, , rozszerzonej asysty technicznej przeprowadzenia warsztatów opłaty i podatki, w
tym podatek od towarów i usług (VAT).
2.Cena oferty składa się z następujących czynników:
2.1 cena za wykonanie Asysty Technicznej i Konserwacji (CATiK) –cena za świadczenie usługi asysty technicznej w
całym okresie trwania umowy – iloczyn cen jednostkowych usługi ATiK oprogramowania oraz ilości miesięcy świadczenia
usługi ATiK.
2.2 cena za przeprowadzenie warsztatów (Cw) obliczona jako iloczyn ilości dni warsztatów oraz ceny za jeden
Uczestnikodzień warsztatów. Przez „Uczestnikodzień” należy rozumieć uczestnictwo jednego pracownika Zamawiającego
w jednym 8-godzinnym dniu Warsztatów.
Cw=Cjw x 120
gdzie:
Cw – Cena brutto za wykonanie warsztatów
Cjw – Cena jednostkowa za jeden Uczestnikodzień.
2.3 cena za wykonanie Rozszerzonej Asysty Technicznej i Konserwacji (CRATiK) stanowi sumę iloczynów ilości godzin
Rozszerzonej Asysty Technicznej i Konserwacji oraz ceny za wykonanie jednej godziny Rozszerzonej Asysty Technicznej
i Konserwacji.
CRATiK = CjRATiK x 4000
gdzie:
CRATiK – Cena brutto za wykonanie Rozszerzonej Asysty Technicznej i Konserwacji,
CjRATiK – Cena jednostkowa za jedną godzinę Rozszerzonej Asysty Technicznej i Konserwacji.
3. Zamawiający za poprawne przyjmie ceny brutto wyrażone liczną, bez względu na sposób ich obliczenia:
3.1 Dla Asysty Technicznej i Konserwacji – cena brutta wyrażona liczbą (CATiK),
3.2 Dla warsztatów – cena brutto za wykonanie jednego dnia warsztatów w przeliczeniu na jednego pracownika (Cjw),
03/01/2017
S1
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/3
Dz.U./S S1
03/01/2017
1158-2017-PL
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
3/3
3.3 Dla Rozszerzonej Asysty Technicznej i Konserwacji – cena brutto za wykonanie jednej godziny Rozszerzonej Asysty
Technicznej (CjRATiK).
4. Ceny, o których mowa w ust. 1 – 3 muszą być wyrażone w PLN.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej
przedmiotu zamówienia.
6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Cena
musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie elementy cenotwórcze realizacji
zamówienia.
7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna
uwzględniać wszystkie uwarunkowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w
SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp. włącznie z
podatkiem od towarów i usług – VAT.
8. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i
wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni
konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek, w szczególności w następujący sposób
10.1 W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większa niż do dwóch miejsc po
przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen
do dwóch miejsc po przecinku, stosując następująca zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza zostaną zaokrąglone do 1
grosza.
10.2 W przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia, jeśli obliczona cena oferty nie
odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za
poszczególne pozycje zamówienia.
11. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności są określone we Wzorze Umowy
stanowiącym Załączniki C do SIWZ.
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:
1. Cena. Waga 60
2.Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe dla poziomu 1. Waga 40.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
16.1.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
16.1.2017 (10:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
03/01/2017
S1
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/3