Spis treści - Sklep WSiP

Transkrypt

Spis treści - Sklep WSiP
Spis treści
Szukamy słów niezwykłych
...................................................
7
Uczymy się sprawnie mówić i pisać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Słowo w tekście i w słowniku
..................................................
...................................
24
..................................................................
29
To samo – inaczej. Przekształcanie tekstu
Barwnie i żywo
20
Ujawniając własną opinię
......................................................
..............................................
43
...........................................................
55
Układanie opisu i sprawozdania
Piszemy bez błędów
38
.................................................
55
.....................................................
65
.......................................................
68
Pisownia wyrazów z rz–ż, ó–u
Pisownia wyrazów z ch i h
Pisownia wyrazów z ą i ę
Pisownia wyrazów z em, om, en, on
..........................................
Pisownia wyrazów z zakończeniami -ja, -ia
..................................
74
77
Pisownia przysłówków niepochodzących od przymiotników . . . . . . . . . . . . . . . 80
...................................
81
................................................
84
........................................................
84
Pisownia łączna lub rozdzielna cząstki -by
Poznajemy tajemnice języka
Samogłoski i spółgłoski
Części mowy i ich odmiana
....................................................
.............................
90
......................................................
97
Odmiana czasownika. Tryby. Bezokolicznik
Odmiana rzeczownika
.............................
100
....................................................................
104
Przyimek z rzeczownikiem i czasownikiem
Liczebnik
90
3
Budowa zdania pojedynczego
Schemat zdania
................................................
106
.............................................................
106
..........
110
.....................
112
Orzeczenie i podmiot. Grupa orzeczenia i grupa podmiotu
Określenia w zdaniu. Sposoby wyrażania określeń
..................
115
....................................................
118
Wypowiedzenie. Równoważnik zdania. Zawiadomienie
Budowa zdania złożonego
Zdanie złożone podrzędnie
...............................................
Zdanie złożone współrzędnie
.............................................
118
123

Podobne dokumenty