Klc=ter - Regionalna Izba Przemysłowo

Transkrypt

Klc=ter - Regionalna Izba Przemysłowo
A
'rQl
INNOWACYJNA
qos19DARIA
ą*1
Klc=ter
UNIA EUEOPEISXA
:t-Bil.FE.ia.{ F|4..1Dlr!i
:ii_,:ii':l Ji, r'16 a l\'ć ] i']FLia
Projekt wspÓłfinansowany ze Środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
dnia
..............................r.
osWlADczENlE o SPEŁNlENlU WARUNKÓW ZAKUPU
Niniejszym działając w imieniu
oświadczamy, że zapoznaliśmy się
z treściązapytania ofertowego nr 0t/t2/5.1/2o14 (wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu
zakupu) z dnia 19 grudnia 2ot4 r. i w związku z tym oświadczamy, że:
.
'
'
'
akceptujemy bez zastrzeżeń warunki w nim zawarte,
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
znajdujemy się W sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej terminowe izgodne
z
Wymaganiami wykonanie dostawy lub usługi,
oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a takze dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania dostawy lub usługi,
zalegamy z opłacaniem podatków, opłat iskładek na ubezpieczenie zdrowotne
społeczne/ uzyskaliśmyprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,'
' nie
i
' w
stosunku do reprezentowanego przez nas podmiotu nie otwarto likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
Podpisy osób umocowanych prawnie
wraz z pieczęcią firmową
t
Niepotrzebne skreślić
pl
NIPH
,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego f
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz'dzlała]nościprosumencrió;]' r' il
Biuro Projektu: Regionalna lzba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice' tel.: +4B 32 331 37 27 f aks.' +48 32 23B
96 30'
e-mail: klast[email protected], www. riph.com. pl,' www. klaster. riph.com.pi
Y