Zapytanie ofertowe dotyczące baz danych, badań marketingowych

Transkrypt

Zapytanie ofertowe dotyczące baz danych, badań marketingowych
Warszawa, 18.08.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Firmę GRUPA WYDAWNICZA BOOKMARK Spółka Akcyjna projektu pn. „Rozpoczęcie działalności eksportowej przez firmę BOOKMARK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”, zapraszam do składania ofert na bazy danych , badania marketingowe oraz organizację spotkań z potencjalnymi partnerami, zgodnie ze specyfikacją podaną poniżej. Zamawiający GRUPA WYDAWNICZA BOOKMARK Spółka Akcyjna Ul. Puławska 41/19 02‐508 Warszawa NIP: 5213618815 Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest : 1. Zakup baz danych dla rynków docelowych: Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia – łącznie ok. 13 000 tys. rekordów dla wybranych rynków docelowych 2. Zakup badan marketingowych dla rynków docelowych: Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia 3. Organizacja 6 spotkań B2B z potencjalnymi partnerami – usługa polegająca na zorganizowaniu spotkań z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi ofertą spółki spotkań, wynajmie sal konferencyjnych‐ miejsc spotkań, sprzętu multimedialnego oraz załatwienia wszelkich kwestii formalnych podczas wyjazdów do Niemiec ( 2 wyjazdy) , Wielkiej Brytanii ( 2 wyjazdy) , Norwegii ( 2 wyjazdy). Termin realizacji zadania: Ad.1‐Ad.2 do 31.12.2014 Ad.3 Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wyjazdów Kryterium wyboru ofert: 100% najniższa cena; Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru: Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierać: 1. Dane oferenta: a. Pełna nazwa podmiotu; b. Adres; c. Adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu 2. Datę sporządzenia oferty; 3. Cenę netto oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem; 4. Datę ważności oferty; Termin i sposób składania ofert Oferty należy składać do dnia 25.08.2014 w formie elektronicznej na adres [email protected]‐mark.pl , osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera w siedzibie Firmy Ul. Puławska 41/19 Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Magdalena Frątczak Rusinowska Tel. 606 135 033 [email protected]‐mark.pl