pokaż... - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

Transkrypt

pokaż... - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
tel.: +618691651, +618691756, +618691759
tel./fax: +618691847 www.spsk2.pl [email protected]
Poznań, dnia 31.03.2016 roku
w rozdzielnika
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w terapii infuzyjnej oraz ogólnego
przeznaczenia. Wyroby medyczne jałowe, stosowane w intensywnej terapii wraz z dzierżawą monitorów
Znak sprawy: DZP/10/2016.
Udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:
PYTANIE 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 21 w pozycjach 1; 1.1; 1.2; 2; 3 zamiast opisanego
produktu, nowej generacji hemostatyk o poniższym opisie: Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy
impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok.30 sekund,
uzyskanie hemostazy po ok.l minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego brak ryzyka
zakażenia wirusami, łatwo przechodząca przez trokar, możliwość zwijania, wchłanialna po ok.28 dniach, możliwość
przechowywania w temperaturze pokojowej, możliwość przycinania do dowolnego romiaru bez strzępienia. Materiał po
wyjęciu z opakowania nie zwija się. W badaniach przeprowadzonych in vitro łata hemostatyczna wykazuje działanie
bakteriobójcze w odniesieniu do następujących szczepów bakterii: Bacteroides fragilis / Pseudomonas aeruginosa /
Pseudomonas stutzeri / Serratia marcescens / Staphylococcus.aureus / Streptococcus pyogenes / Enterococcus faecium
oporny na wankomycynę (VRE) / Enterobacter cloacae / Klebsiella pneumoniae / Micrococcus luteus / Proteus mirabilis /
Staphylococcus epidermidis / Escherichia coli. Opisany wyżej nowej generacji produkt posiada 8-krotnie szybszy czas
otrzymania hemostazy w porównianiu do produktu opisanego w SIWZ co znacznie może przełożyć się na wyniki operacji i
zmiejszenie utraty krwi pacjenta. Proponowane rozmiary: Pozycja 1.1: 5x10cm Pozycja 1.2: 5x10cm (proponowana ilość to
32 szt.) Zamawiający wymaga 16 szt. W rozmiarze 10x20cm
Pozycja 2: 2x4cm
Pozycja 3: 2x4cm
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie prosimy o medyczne uzasadnienie niedopuszczenia w/w produktu.
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy siwz.
60-355 Poznań
ul. Przybyszewskiego 49
NIP:779-20-33-466
REGON: 000288834
KRS: 0000001852
tel. centrala: +61 869 11 00
tel. sekretariat: +61 869 12 03
fax: +61 867 12 32
email: [email protected]
WWW: http://www.spsk2.pl
F3 - ADMIN edycja 5