Pełnomocnictwo

Transkrypt

Pełnomocnictwo
Poznań, dnia ……………………
Pełnomocnictwo
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko upoważniającego )
legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………....
numer PESEL ………………………………………………………………………………………………………
wydanym przez …………………………………………………………………………………
zamieszkały w …………………………………………………………………………………..
( pełen adres )
ustanawiam pełnomocnika ……………………………………………………………………...
legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………………….
wydanym przez …………………………………………………………………………………
zamieszkałym w ………………………………………………………………………………..
do:
- wypełnienia, podpisania, złożenia i odbioru w moim imieniu wniosku o wydanie
zaświadczenia o zapłacie akcyzy oraz deklaracji AKC-U,
- składania korekt do w/w deklaracji i zmian wysokości podatku akcyzowego,
- oraz do składania oświadczeń w moim imieniu.
Dotyczy pojazdu ………………………………………………………………………………..
VIN: …………………………………………………………………………………………….
Podpis mocodawcy ………………………………