Warszawa, dnia 6 stycznia 2014 roku PEŁNOMOCNICTWO

Transkrypt

Warszawa, dnia 6 stycznia 2014 roku PEŁNOMOCNICTWO
WZÓR: pełnomocnictwo ogólne Warszawa, dnia 6 stycznia 2014 roku PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE Ja niżej podpisany Marcin Kwiatkowski, legitymujący się dowodem osobistym ADG 465985, wydanym przez Prezydenta m. st. Warszawy, udzielam pełnomocnictwa ogólnego mojemu ojcu Wacławowi Kwiatkowskiego, legitymującemu się dowodem osobistym AVF 425869, wydanym przez Prezydenta m. st. Warszawy. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Marcin Kwiatkowski (własnoręczny podpis mocodawcy) Uwagi: •
•
•
pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do wykonywania czynności zwykłego zarządu pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności podstawa prawna: art. 98 i 99 Kodeksu cywilnego