Kosiarki bębnowe tylne z centralnym zawieszeniem.cdr

Transkrypt

Kosiarki bębnowe tylne z centralnym zawieszeniem.cdr
KOSIARKI BÊBNOWE
www.samasz.pl
K4BTC 265
Kosiarki 4-bêbnowe tylne
z centralnym zawieszeniem
www.samasz.pl
K4BTC 300
Kosiarki tego typu posiadaj¹ mo¿liwoœæ transportu z boku
jak równiez i z tylu ci¹gnika.
Kosiarki 4-bêbnowe tylne K4BTC posiadaj¹ centralne
zawieszenie, które umo¿liwia doskona³e kopiowanie terenu
i du¿y zakres pochylenia, co umo¿liwia pracê na nierównym
terenie. Du¿¹ zalet¹ centralnego zawieszenia jest tak¿e
równomierne roz³o¿enie ciê¿aru na pod³o¿e.
W kosiarkach tego typu zastosowano bezpiecznik hydrauliczny,
który chroni zespól tn¹cy przed najazdem na niewysokie
przeszkody. Podczas napotkania przeszkody zespó³ tn¹cy
odchyla siê do ty³u, jednoczeœnie unosz¹c siê. Po ominiêciu
przeszkody zespó³ tn¹cy samoczynnie wraca do pozycji roboczej.
Odci¹¿enie hydro-pneumatyczne:
Zalety:
- hydro - pneumatyczne
odci¹¿enie,
- hydraulika w standardzie,
- du¿a wydajnoœæ, nawet
w ciê¿kich warunkach,
- wzmocniona rama g³ówna,
- os³ony górne spe³niaj¹
wymagania normy europejskiej na test kamieniowy
(PN-EN 745),
- bezpiecznik hydrauliczny,
- du¿a wydajnoœæ nawet
w ciê¿kich warunkach,
2
1
1 - zmodernizowana piasta
talerza œlizgowego - typ IV dwa ³o¿yska dwurzêdowe,
2 - regulowana pierœcieniami
wysokoϾ koszenia,
Pod pojêciem „moc ci¹gnika” nale¿y rozumieæ optymaln¹ moc brutto
wyznaczon¹ doœwiadczalnie przy szybkim koszeniu ok. 12-15 km/h.
Typ kosiarki
SzerokoϾ koszenia
SzerokoϾ pokosu
Zastêpuje tradycyjne sprê¿yny i poprawia komfort pracy
kosiark¹. Operator za pomoc¹ hydrauliki ci¹gnika mo¿e w
szybki sposób ustawiæ si³ê nacisku
elementu tn¹cego na pod³o¿e. Uk³ad jest zintegrowany z
bezpiecznikiem hydraulicznym.
K4BTC 265
K4BTC 300
2,65 m
3,00 m
1,20 - 1,60 m
1,20 - 1,60 m
Liczba no¿y
12
12
Obroty WOM
1000 obr./min
1000 obr./min
od 80 KM
od 90 KM
~ 3,0 ha/h
~ 3,5 ha/h
Wa³ przekaŸnika mocy
540 Nm
540 Nm
Masa
923 kg
??? kg
18 900,00 z³
21 500,00 z³
Moc ci¹gnika
WydajnoϾ robocza
Sugerowana cena netto:
KOSIARKI BÊBNOWE
Kosiarki 4-bêbnowe tylne
z centralnym zawieszeniem