Witam. Szanowna Pani Ewelino przesyłam oferty ubezpieczenia

Transkrypt

Witam. Szanowna Pani Ewelino przesyłam oferty ubezpieczenia
Witam.
Szanowna Pani Ewelino przesyłam oferty ubezpieczenia NNW Sport w PZU dla piłkarzy i
siatkarz. Sumy ubezpieczenia w nich podane, to sumy nie uwzględniające zniżek, zniżki
oczywiście będą uwzględnione, myślę że uda mi się wynegocjować zniżki rzędu 4 – 6 tysięcy
zł. Jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia, to obejmuje on pełny (24-godzinny) okres ochrony i
takie świadczenia jak : Śmierć / Trwały uszczerbek na zdrowiu, Koszty leczenia
(refundacja), Choroby układu mięśniowo – szkieletowego. Myślę, że to najbardziej przydatne
w tym przypadku świadczenia, pozostałe dostępne świadczenia moim zdaniem można
pominąć są mało przydatne dla dzieci oraz młodzieży i w dodatku dość drogie (znacznie
podnoszą finalną wysokość składki). Krótko przedstawię każde z tych świadczeń: jeżeli
chodzi o trwały uszczerbek na zdrowiu i śmierć, to oferta obejmuję wariant 1 ,czyli
Świadczenie wypłacane jest według zasady: 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego
uszczerbku na zdrowiu(moim zdaniem najbardziej popularny i korzystny wariant) . W
przypadku śmierci PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w wysokości sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia, czyli jednorazowa wypłata w tym
przypadku to 15000 zł. Jeżeli chodzi o zwrot koszów leczenia, to dotyczą one przede
wszystkim pokrycia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, rehabilitacji jeżeli
konieczność jej przeprowadzenia zaistniała nie później niż w okresie 6 miesięcy liczonych od
dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego i następuje on na podstawie rachunków i dowodów
ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu
ustalonego w umowie ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy, czyli w naszym
przypadku do kwoty 1500zł ( limit możemy zmienić wg. życzenia zainteresowanych),
ponadto pokrywane są również koszty np. zakwaterowania ubezpieczonego w okresie
rehabilitacji w miejscowości, w której przeprowadzana jest rehabilitacja, jeżeli ta placówka
rehabilitacyjna zlokalizowana jest co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania
ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób; oraz
zakwaterowania osoby bliskiej ubezpieczonego, w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego
po wypadku ubezpieczeniowym w szpitalu zlokalizowanym co najmniej 100 km od miejsca
zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób .
Zwracane są też koszty leczenia poza granicami kraju.
Jeżeli chodzi o rehabilitację, to w usługach ASSISTANCE zawarta jest Pomoc
rehabilitacyjna i pielęgnacyjna i zapewnia ona : organizację procesu rehabilitacji – jeżeli
lekarz leczący ubezpieczonego zalecił zabiegi rehabilitacyjne. PZU SA organizuje i pokrywa
koszty wizyt fizjoterapeuty (koszty dojazdu i honorarium) w miejscu pobytu ubezpieczonego
albo organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej oraz
koszty zabiegów rehabilitacyjnych przeprowadzonych w poradni rehabilitacyjnej; usługa
realizowana jest maksymalnie do łącznej kwoty 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
przy czym o miejscu wykonania zabiegów decyduje lekarz leczący ubezpieczonego; dostawę
drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego – jeżeli ubezpieczony, zgodnie z
zaleceniem lekarza go leczącego, powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
w domu, PZU SA organizuje i pokrywa koszty usługi informacyjnej dotyczącej placówek
handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny; ponadto PZU SA
organizuje i pokrywa koszty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
do miejsca pobytu ubezpieczonego; usługa realizowana jest maksymalnie do kwoty 300 zł na
każdy wypadek ubezpieczeniowy, przy czym koszty wypożyczenia lub zakupu sprzętu
pokrywa ubezpieczony. Po krótce przedstawiam usługi ASSISTANCE i limity jakie one
obejmują:
usługa
limit
Pomoc medyczna:
1. Wizyta lekarza w miejscu pobytu
ubezpieczonego
2. Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce 2.000 zł
3. Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu
ubezpieczonego
4. Transport
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna:
1. Organizacja procesu rehabilitacji
2. Dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
lub medycznego
3. Dostawa leków
4. Domowa opieka pielęgniarska po
hospitalizacji
500 zł
300 zł
300 zł
1.000 zł
Pomoc psychologa dla ubezpieczonego lub osób
bliskich (w przypadku śmierci ubezpieczonego)
1.500 zł na każdą osobę
Pomoc domowa
500 zł
Opieka nad dziećmi ubezpieczonego, które nie
ukończyły 18 roku życia i osobami niesamodzielnymi
zamieszkałymi wspólnie z ubezpieczonym:
1. Transport dzieci lub osób
niesamodzielnych albo
500 zł
2. Transport osoby wyznaczonej
albo
3. Zorganizowanie opieki w miejscu
zamieszkania przez 3 dni
Opieka nad psami i kotami
Zastępstwo w podróży służbowej:
koszty transportu pracownika zastępowanego do
domu oraz koszty transportu pracownika na
zastępstwo
300 zł
Wysokość kosztów biletu kolejowego,
autobusowego lub lotniczego
Zmiennik kierowcy:
podróż poza miejsce zamieszkania, wypadek
ubezpieczonego, nikt nie ma prawa jazdy ze
współpodróżujących lub nie może prowadzić
Organizacja i pokrycie kosztów
transportu zmiennika kierowcy
Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z
lekarzem Centrum Alarmowego PZU
Bez limitu
Sumy i limity świadczeń podstawowych - są niezależne od siebie i nie konsumują się – za
wyjątkiem sumy na trwały uszczerbek i sumy na śmierć – bierzemy ostateczny skutek
wypadku, co oznacza, że jeżeli wypłacimy za trwały uszczerbek a ubezpieczony umrze w
wyniku tego wypadku – za śmierć wypłacamy tylko różnicę.
Zawsze dotyczą 1 osoby , są ustalane na 1 wypadek ubezpieczeniowy (czyli odnawiają się na
każdy kolejny wypadek ubezpieczeniowy w okresie ubezpieczenia).
Limity usług assistance są niezależne od sum ubezpieczenia pozostałych świadczeń.
Jeżeli chodzi o rozszerzenie świadczeń o choroby układu mięśniowo- szkieletowego, to
powoduje ono , że w przypadku rozpoznania choroby układu mięśniowo-szkieletowego
spowodowanej uprawianiem sportu lub wpływu tej choroby na zaistnienie wypadku
przysługują te same świadczenia co za skutki.
Dla lepszego zobrazowania tego świadczenia podam przykład szkody :
Sportowiec. Siatkarz.
Opis zdarzenia przy zgłoszeniu szkody: „W trakcie treningu siatkarskiego naderwałem
mięsień lewej łydki.”
Opis z orzeczenia lekarskiego: „ Uraz przeciążeniowy łydki lewej.”
Normalnie – brak odpowiedzialności. Stany przeciążeniowe – to stany chorobowe
standardowo wyłączone z ochrony ubezpieczenia NNW.
Stany przeciążeniowe – nie dochodzi tu do żadnego zewnętrznego urazu. Większość kontuzji
związanych z regularną aktywnością fizyczną nie pojawia się w sposób spektakularny w
połączeniu z dużym urazem, krzykiem i bólem. Zazwyczaj są one efektem stopniowego
sumowania się setek, tysięcy mikrourazów będących skutkiem złej jakości ruchu.
Niedokładnie wykonane ćwiczenie, nierówne obciążenie kolan nie spowodują od razu szkody
w organizmie. Moment zapłaty przyjdzie dopiero po kilku miesiącach, a może nawet latach.
Pojawią się zmiany przeciążeniowe mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych... Pojawi
się ból i ograniczenie ruchu. Czyli tworzy się stan chorobowy, którego osoba może nie być w
ogóle świadoma. I jak w tej sytuacji z wypłatą z polisy PZU Sport?
Jeżeli nie ma rozszerzenia o choroby układu mięśniowo-szkieletowego – odmowa.
Jeżeli jest rozszerzanie o choroby układu mięśniowo-szkieletowego – za trwały uszczerbek
nie ma wypłaty odszkodowania (bo to jest stan chorobowy) ale jest wypłata za świadczenia
dodatkowe np. za koszty leczenia.
Dodam jeszcze, że wszystkie sumy ubezpieczenia możemy zmieniać wg. decyzji
zainteresowanych.