PROGRAM DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Transkrypt

PROGRAM DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
PROGRAM DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Rodzaj świadczenia
Wariant I
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
190 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
140 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
140 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
90 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
50 000
Śmierć ubezpieczonego (naturalna, wskutek choroby)
30 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
500
wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
8) Śmierć małżonka/ partnera życiowego (naturalna, wskutek choroby)
15 000
9) Śmierć małżonka/ partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
30 000
10) Śmierć dziecka bez względu na wiek (naturalna, wskutek choroby)
5 000
11) Urodzenie się dziecka
1 000
12) Zgon noworodka (od 23. tygodnia ciąży do 1. roku życia)
3 000
13) Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (świadczenie dla każdego dziecka do 25.
5 000
roku życia
14) Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka/ partnera życiowego
2 400
15) Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego
(pobyt w szpitalu min 4 dni (doba zegarowa) w wyniku choroby, min 1 dzień w wyniku wypadku, max 90 dni w każdym
roku ubezpieczeniowym, Rzeczpospolita Polska lub Unia Europejska, Australia, Republika Islandii, Japonia, Kanada, Księstwo
Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki, Watykan, San Marino Korea Południowa )
 Od 1 – 14 dni wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy
300
 Od 1 – 14 dni wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
250
 Od 1 – 14 dni wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
250
 Od 1 – 14 dni z powodu zawału serca lub udaru mózgu
100
 Od 1 – 14 dni wskutek nieszczęśliwego wypadku
200
 Od 1 – 90 dni wskutek choroby
60
 Od 15 – 90 dnia wskutek nieszczęśliwego wypadku
100
 Pobyt ubezpieczonego na OIOM
400
16) Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego
Nowotwór (guz) złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń
wieńcowych, niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn,
utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu,
śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby,
operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia plastyczna,
zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, zapalenie opon mózgowordzeniowych, choroba Creutzfeldta-Jacoba, HIV.
17) Operacje chirurgiczne - wypłata za każdy zabieg chirurgiczny powiązany z
koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek, wykonany w celu przywrócenia
prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub
jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu
– V klas wysokość świadczenia jako % kwoty bazowej
Wysokość składki łącznej za jednego ubezpieczonego
5 000
V – 750
IV – 750
III – 750
II – 450
I – 150
72,00
- do ubezpieczenia może przystąpić emeryt/rencista ubezpieczony w programie HDI GERLING SA
oraz jego współmałżonek, pełnoletnie dziecko, partner życiowy.