okladka_nr 3-4_2016.PMD

Transkrypt

okladka_nr 3-4_2016.PMD
Spis treści:
●
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PREZENTACJE
●
Brunon Bartz
Problemy demokracji w kreowaniu partycypacji . . . . 2
●
Renata Frosztęga-Ryszawy
Uczenie się języków obcych w świetle neurobiologii
●
●
6
Anna Maciejewska, Mirosława Matczak
Wspomaganie przez WODN w Łodzi
nauczycieli przedszkoli w zakresie promowania
dwujęzyczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Leszek Radaj
Coaching jako metoda pracy z uczniami . . . . . . . . . 12
INFORMACJE
●
Aby pamięć o nich nie zaginęła... . . . . . . . . . . . . . . . 16
●
Nominowany z Łodzi /przyczynek do literackiego
obrazu miasta/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
●
Łódzkie eksperymentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
●
Ubiór z powieści. O związku mody dziecięcej
XIX-XX wieku z książką Frances Hodgson Burnett
„Mały Lord” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
●
„Dobro z natury”. Program hortiterapii dla dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dzieci
z autyzmem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
●
„Tiere – przygoda z książeczką” – współpraca
eTwinning na różnych poziomach edukacji . . . . . . . 28
KRONIKA
●
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia” . . . . . . . 30
●
W trosce o kulturę czytelniczą dzieci i młodzieży . . 31
OFERTY
●
Zobaczyć warto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
CZASOPISMO WYDAWANE OD 1994 R.
PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
Nasze czasopismo, w wyniku objęcia go przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceną
parametryczną, zostało umieszczone w 2015 r. na liście
czasopism naukowych Grupy B pod numerem 1383.
Oprócz wykazu tytułów lista zawiera także liczbę punktów,
które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie.
Jeśli będziecie Państwo Autorami „Przeglądu
Edukacyjnego”, możecie uzyskać aż pięć punktów,
istotnych dla Waszej drogi rozwoju naukowego.
RADA PROGRAMOWA
Prof. dr hab. Andrzej Napieralski
Prof. dr hab. Marian Wilk
Elżbieta Paciejewska-Stolarz
Anna Maciejewska
Joanna Grzesiak
RADA NAUKOWA:
Prof. dr hab. Brunon Bartz
Dr hab. Danuta Mucha
Dr hab. prof. nadzw. UŁ Mariola Antczak
Dr Maria Kuleczka-Raszewska
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Janina Dzikowska-Najder – projekt okładki i grafiki
Beata Gawłowska – edycja i skład
Anna Iwicka-Okońska – red. naczelna
Joanna Bechcińska – redakcja tekstów w jęz. ang.
Anna Kubik – redakcja tekstów w jęz. ang.
Magdalena Murowaniecka – administracja strony
Zbigniew Szefliński – red. honorowy
ADRES REDAKCJI:
WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
REDAKCJA „PRZEGLĄDU EDUKACYJNEGO”
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
tel. (42) 636-51-49
ADRES W INTERNECIE:
www.wodn.lodz.pl
e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów
i zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów
nadesłanych tekstów oraz nadawania własnych tytułów.
Skład i druk: Pracownia Poligraficzna WODN w Łodzi
Okładka: ALFADRUK
90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 59
ISSN 1231-322 X
Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną,
w której w ostatnim numerze z danego roku
publikowana jest lista recenzentów.