REGULAMIN konkursu fotograficznego

Transkrypt

REGULAMIN konkursu fotograficznego
REGULAMIN
konkursu fotograficznego
Moja miejscowość w obiektywie
Cele konkursu
1. Dostrzeganie piękna i walorów najbliższych okolic.
2. Promowanie miejscowości zamieszkania uczniów i uczennic naszej szkoły czyli Charbielina
i Nowego Lasu.
3. Wybór dwunastu najładniejszych zdjęć i wydruk kalendarza na rok 2017.
Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie i uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Edukacyjnego „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie.
2. Dzieciom mogą pomagać ich opiekunowie prawni.
Terminy i wymogi
1. Konkurs trwa od 1 lutego do 10 października 2016 roku.
2. Uczestnicy wykonują zdjęcia najbliższych okolic miejscowości Charbielina i Nowego Lasu (widoki,
zabudowania).
3. Wielkość zdjęć co najmniej 1 MB, a proporcja boków powinna wynosić 4:3 lub 9:6.
4. Rodzice lub prawi opiekunowie przesyłają zdjęcia konkursowe w formacje graficznym JPEG na adres
[email protected] z załączonym opisem wg poniższego wzoru – jeden mail, jedno
zdjęcie z opisem.
5. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane wyłącznie przez dziecko lub z pomocą rodzica.
6. Dopuszczalne jest zgłaszanie zdjęć z poprzedniego roku.
Wyniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dyrektor szkoły powoła komisję konkursową, która wybierze dwanaście najładniejszych zdjęć.
Zdjęcia oraz imiona i nazwiska autorów zostaną wydrukowane w kalendarzu na 2017 rok.
Autorzy otrzymają nagrody.
W przypadku wyboru dwóch zdjęć jednego autora, otrzyma on jedną nagrodę.
W przypadku otrzymania dużej ilości zdjęć komisja może przyznać wyróżnienia.
Wybrane zdjęcia oraz inne ciekawe, ale nie wybrane do druku, zostaną opublikowane na stronie
internetowej szkoły.
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.
Informacje dodatkowe
1. Ewentualne pytania w sprawie konkursu prosimy kierować na adres
[email protected]
2. W pozostałych sytuacjach, nieopisanych w regulaminie, decyzje podejmie komisja konkursowa.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
Opis zdjęcia konkursowego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa pliku:
Miejscowość:
Pora roku:
Rok wykonania zdjęcia:
Autor:
Rodzic lub prawny opiekun*:
*Rodzic lub prawny opiekun zgłaszający zdjęcie swojego dziecka do konkursu oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem, przyjmuje jego warunki oraz wyraża zgodę na publikacje zdjęcia imienia i nazwiska dziecka
w internecie i w kalendarzu.