dok.przekazane do ASPI przez rodzica

Transkrypt

dok.przekazane do ASPI przez rodzica
Lista udostępnionych dokumentów zawierających dane osobowe
Oświadczam, że dobrowolnie przekazałam/łem Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem
Aspergera ASPI z siedzibą w Bydgoszczy, kopie materiałów zawierających dane osobowe wrażliwe
mojego dziecka.................................................................., w celu realizacji zobowiązań statutowych
Stowarzyszenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie przekazanych przez mnie danych osobowych
grantodawcom wszystkich projektów, w których weźmie udział moje dziecko, w wymiarze
koniecznym do jego realizacji.
Zostałam/łem poinformowana/y o możliwości wglądu do niżej wymienionych dokumentów i ich
weryfikacji.
Otrzymałam deklarację od Administratora Danych, że w ciągu 7 dni od złożenia pisemnej
rezygnacji z członkostwa dokumentacja mojego dziecka zostanie mi zwrócona lub zniszczona,
zgodnie z protokołem zniszczenia.
Wykaz kopii dokumentów stanowiących zasoby zbioru tymczasowego pn. „dokumentacja
podopiecznych Stowarzyszenia” przekazane przez …........................................................................
nr d.o..........................................
lp
Rodzaj dokumentu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…........................................................
data i czytelny podpis

Podobne dokumenty