Albin Chrzanowski

Transkrypt

Albin Chrzanowski
'd{4t ta
L
iLL
aktLt,
*ts.r,ta*e**ll*11
\ ? , K lIcl
,
, , < l ' t t z qt t
;:^
L.l',vaga:--
] ,
n t
' .
q/, /tt <crcf
ty.
iaca a:',viaciee.ie.bc''^/i ia::na j€*.dj
ri? ka:iei : rub./k.
rubr/ki iie::raiduia r,/kcnkr*nYm :r::'/packu:ssicscwanra. naLe:./tcr.ac .rie cc. -
2-ieisli pcsz::::iine
s{
:. as.ba skraoaiac3oaxiai€?rie ..c,ria::na ien okrealicpr:'/nale:nc!. pcs::::-ic nyc:::riaciikow -iarat1c,r-lc;r.coc::occ.a ::cc!v'a::n :c ::E:atkJocr?ane=c:riaial:(r ocre:e!o:E:::^:(a d:!cincsiia na.1.Cswiacc:-.cie c sianie maiaikow./m dcr/c:'/ maiqikll ,v kraiu i::
grani€.
pienie:.e.
:. C!.,./iaic:eniec srFnie;iaiai!.owym obejmujerownie:'?../ieralrelnosci
a. W.:esci A o6rviaic:snia::!vari3 sa inic.macieiawne, w c:--aii E z3!;niorfiacie nie:a,4neioc/c:ace scresu::mi6:kania skiaiaiacagcos,viac*e.ie ora: miejsca poio:enia nie.!crcmcsi:.
czlsc A
- r/1
^t
,ltt
l n r e r s c :: : r : ! c i , e n l . , i i a n o w i s k c u . t u . x c r . ,
: c : : a c : : a r i us : e : : r : e : s e : : ir a i E . r ' : c - i a e i a r : : ' 9 s 0 . . : : E i ' r c c : c : : e : - r r _ r - : : : , - : : : 0 1 r . \ r ' : : .
:;cc:.e:;r:.:rr
,,^ "-....^,,:.r
. -... r \'.
\ -:. .^. c:.
:er -siE!a\ :s.",€c::=-:.:-=;csi:cac_ tucacc::c:
-;i
6.
n/ sKi:c -:E::.ics e r::c
=:an.r-=i.-,
/
-e .,..r, .....ir+.r-..9.(.Q.h.t.::t,....
.................
t
/
cc::: -r1E;6::(:we.
:. 0om o pcwie.ic.ni:
t/rui prawny: ..............
t 4^
!.*L,e--....d
i/tirl:r:reiy:
,
I
k.
T
il.
i. P:sracamuc::ail ., saiikac. l-arclclvyci : uc:iaie..1cn:ian./c:. ascL ar:,rayca iub aaecsiEatcrcaw,w ccr_/ci .rc::si;'lic:a:EKre
asccy -_ae:erl ptdac ic:!e i e.r|len(a uc:taicw:
l ( l
Lic:iei/ ie siancwia-pakte:,,./ieKs;./
i.ri: 1C9,6
uc:ialow w sacice: .....
::e:J :\:Llu :s.E.:a?e-re';T,
{.:KJ -oie-.ly.ri
cccroc ruw-,::rcs;::
. Aa'l
4-t-6i.ryf..,,..
tasiacam ak!;e,r :acikec:rhanclcwyci z uc:iaieil grninflyca
csab prewnycii r.laa|:gcsiearcrcaw,d kac./ci L.rc:esii-rc:i
iaKiecsccy _ nale:.1p.ocEcLiciael eanriealaaKctl:
:, :asiacam akcje,r nnvci s;cik:c: ';rE.cw!ci -
-"-""'r-r-'
k a qPfL,aul-
rare:..:ccEc ,c::,o e.-,!_,.ie.,{:::
.:3cC f/tuiu Csia€nAie.rlieiaril ,,"./
iCkr ,.jbie.1yni icc:iC_C,,v wVsakolci:
NEcytei'(arn)(nabyi]-n6il11ai:cnek,
z,ryiac:?rie..nnireiia ;r:./nate:ne.c co jeSc fiaiEiku ccreanegc).c Skarbu Pansira. innei pansi,vcweioscav p.ewnei,iecccsieKs€nic-aC","i1to.,"Lnig", c. 1,,,/ta:tcwLucoc kc.iruraine:cscar/prawnejn6siesule.ce
-jeare. tcre :ocle.61o :a)c:u e crcc:? 9r:e:irEu _ rare:./ !ccac ccis ririe-
t t'r"---"
..................Lk.1....{l
'- et4!
f
'
: : c E c ' c . ' : _ e: _ a e - a
.- /::clrle
: iiv-:
:-:?ci-,cI:::::E icgc: :
^
l
:a:cai;r,.....9.,L!._e.,,..,.
, L/r- ,
,r rcku ubie,ciym
Z i:go .1ruluosiacnaiei-ielam)
Ccclrccw w,1sc*.csci:
.....hL+.L..._..
VII.
l/ :ic'kacr\arclcwrc: ne:.vE.
s e.::bEscc ,., .......U-r.C.....d:..1n.:.1.t
.
t t l
- jesie|-rc:lcnkienrrady nec:crc:ei {cC kie.yi:
....
A( e 4-1 2''.<" /
- jeaiarl c:lcnkie..-r
kcr:tisiife,&ir/jneiloo kjecvi: ....
::ei::,ILlL
:s:6gi-:te=,er;m, r -c\_ -cre.(y.1 :ccicc
,r?
v li.
i;f:il.-g*
+d' ' - - - N-y)O
t*
JX.
''/a:::i\.::.a: E -:::c-'r::::
rE:::a::::.'^.::
-:
lCC:::/ca
tu==:=aati-:c e:::(
-+:aal: c::vai _a,€:!
'-a:'ra=kjcia: da:uik:,
:acc'ria:Earia3ieiiE::e a wa-caci aawy:?i i C 00Ctrcrvc:1,'/v:,'ri :?c:e,grig:: ki=a /t/ |
n: te(ici::S:a:/ Jc::ercie iwccea (:cc, W :,tlE:Ku : laKim:cai:erirea:: wlaKlel v/\i/s!Kasiii:--...-.---.-.----.---.
tl
tl
Zgodniez art.24i ust. 1 ustawyz dnia 08 marca1990r.o samorzadzie
gminnym(Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z p62n.zm.) informacje
zawartew oswiadczeniumajqtkowymsq iawne,z wyl4czenieminformacji
o adresie zamieszkaniaskladajacegooswiadczenieoraz o miejscu
polo2enianieruchomo6ci.
i1t--aa=
_i rwuv
.t.*"..a=.:
uc :3i:.e-r:
i.i:EcE- srv ac:-i
: : 3 w c . . - : t: :
{:f:
i
: iE
:L_:e\v.e..:,€
q,., __. :
rJci:t<a- \:::9a:
/)l .
:: :::E-
rt
e
tlllt-{(!pl:!l'
c-