gt_2004_5

Komentarze

Transkrypt

gt_2004_5
Poradnik wystawcy cz. III
Mo˝liwoÊci w zakresie eksponowania
oferty wystawcy w znacznym stopniu
zale˝à od uk∏adu konfiguracyjnego stoiska.
str. 17
Chcemy wzmocniç
aktywnoÊç za granicà
– mówi Wolfgang Marzin,
prezes zarzàdu Targów Lipskich
str. 12
Wydawca: World Trade Center Poznaƒ
TARGI, KONGRESY, GOSPODARKA
Nr 5 (264), wrzesieƒ/paêdziernik 2004, nr indeksu: 359572, ISSN: 0137-9550, ukazuje si´ od 1971 r.
Kto wymyÊli∏
targi w Poznaniu?
str. 30
POLAGRA
FOOD
idzie do przodu
str. 10
100 procentowy skok
Poznaƒ wyrasta na najwa˝niejsze w Polsce miejsce konferencji, kongresów i seminariów.
Dzieje si´ tak g∏ównie za sprawà Centrum Kongresowego Poznaƒ – Targi MTP. str. 24
Co myÊlà klienci?
Pytanie „Co myÊlà klienci?”
jest najwa˝niejszym
zagadnieniem nowoczesnego
marketingu. Dotyczy to równie˝
marketingu targowego.
str. 28
Targi
w czasie wojny
Podzielony rynek
obrotu specjalnego
Targi w czasie wojny?
To brzmia∏o jak
kiepski dowcip.
– Mo˝na powiedzieç, ˝e jesteÊmy
liczàcym si´ producentem na rynku
uzbrojenia w Europie – twierdzi
Janusz Zemke sekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej.
str. 32
str. 8
WTC Poznaƒ poleca swoje us∏ugi
– Mi´dzynarodowa Gie∏da Kooperacji
– Klub WTC Poznaƒ
– Nowoczesne Centrum Konferencyjne
– Wynajem pomieszczeƒ biurowych
– Organizacja misji handlowych
– Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów
do wspó∏pracy, inwestorów i kooperantów
– Us∏ugi turystyczne
– International Co-operation Exchange
– WTC Poznaƒ Membership Club
– Modern Conference Facilities
– Office space to let
– Trade Missions
– Matchmaking services
– Business travel services
Wydarzenia – kraj
Poznaƒ
Poznaƒski Lider Przedsi´biorczoÊci – II edycja
Pod koniec czerwca ju˝ po raz drugi zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs
o tytu∏ Poznaƒskich Liderów Przedsi´biorczoÊci. ¸àcznie do drugiej
edycji konkursu zg∏osi∏y si´ 23 firmy. Dziesi´ç najlepszych przedsi´biorstw oprócz statuetki i prawa pos∏ugiwania si´ tytu∏em Lidera
otrzyma∏o równie˝ mo˝liwoÊç udzia∏u w wybranych targach organizowanych przez MTP po preferencyjnych warunkach. G∏ównym celem
konkursu jest promocja ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw z terenu
aglomeracji poznaƒskiej. Konkurs ma pomóc tym firmom w promocji
i rozszerzaniu sfery kontaktów biznesowych.
Konkurs o tytu∏ Poznaƒskiego Lidera Przedsi´biorczoÊci jest wspólnà inicjatywà Prezydenta Miasta Poznania, Prezesa Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich, Starosty Poznaƒskiego, w∏adz gmin powiatu poznaƒskiego oraz dzia∏aczy Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego. W grudniu 2003 r. odby∏a si´ uroczysta gala
laureatów pierwszej edycji konkursu.
(e)
Laureaci II edycji Konkursu
Poznaƒski Lider Przedsi´biorczoÊci
w kategorii Êredni przedsi´biorca
– „ALBATROS – POLAND” Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
– „BUKOWIANKA” Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Buku
– PETRO – OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM SPRZEDA˚Y Sp. z o.o.
z siedzibà w Suchym Lesie
– „SZPOT” Sp. z o.o. z siedzibà w Swarz´dzu
– „TALEX” Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Poznaniu
– WINKIEL Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
towie Sztuki funkcjonuje od 2000 roku. Zdaniem Tadeusza Wieczorka, jednego z g∏ównych instruktorów prowadzàcych warsztaty, staje si´
to powoli tradycjà. W zaj´ciach wzi´li udzia∏ tak˝e nauczyciele, instruktorzy oraz rodzice, którzy pomagali m∏odym artystom poznaç
sztuk´. G∏ównymi organizatorami przedsi´wzi´cia byli: Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Magazyn” oraz Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, a wspó∏organizatorami: Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie, Fundacja Gra˝yny i Jana Kulczyków, Stary Browar.
Patryk Owczarzak
Kiermasz ksià˝ek
W dniach od 24 sierpnia do 5 wrzeÊnia w Holu Wschodnim Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich odby∏ si´ kiermasz ksià˝ek i podr´czników. By∏a to ju˝ druga taka impreza zorganizowana przez wydawnictwo Dom Ksià˝ki. Oferta przygotowana by∏a przede wszystkim
z myÊlà o uczniach szkó∏ podstawowych i Êrednich w zwiàzku z rozpoczynajàcym si´ rokiem szkolnym. Oprócz wspomnianych ksià˝ek
i podr´czników mo˝na by∏o nabyç tak˝e p∏yty, kasety, przybory szkolne, a tak˝e artyku∏y biurowe i papiernicze.
Wed∏ug Bogdana Sierpiƒskiego, g∏ównego specjalisty do spraw
marketingu w wydawnictwie Dom Ksià˝ki, najwi´kszym zainteresowaniem kiermasz cieszy∏ si´ w dniu rozpocz´cia szko∏y, gdy˝ rodzice
zwlekali z zakupami do ostatniej chwili.
W czasie trwania kiermaszu dedykacje wpisywali znani poznaƒscy
autorzy. WÊród nich by∏y takie osobistoÊci jak: W∏odzimierz ¸´cki,
Ma∏gorzata Derwich, Waldemar Kurowski, Andrzej Niczyperowicz,
Dobies∏aw Wieliƒski, Piotr Skórnicki, Pawe∏ Anders, Gra˝yna Kusztelska oraz B∏a˝ej Kusztelski.
Oprócz g∏ównego organizatora, Domu Ksià˝ki, swoje stoiska mia∏y
równie˝ wydawnictwa Kurpisz oraz REA. Obecna by∏a tak˝e IKEA
oferujàca wyposa˝enie miejsca do nauki.
w kategorii ma∏y przedsi´biorca
– „TOYOTA BO¡KOWSCY” z siedzibà w Poznaniu
– „ELBUDPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
– Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe „LUMO – BIS”
Spó∏ka Cywilna z siedzibà w Mosinie
– „WYDAWNICTWO FORUM” Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu
Pogotowie sztuki na terenach MTP
Patryk Owczarzak
Skóra na targach
Salon Odzie˝y i Tkanin – Poznaƒski Tydzieƒ Mody oraz Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych to dwa odr´bne wydarzenia, które
odby∏y si´ w dniach od 7 do 9 wrzeÊnia w Poznaniu.
Liczba wystawców Salonu Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
przekroczy∏a 240 (podczas wiosennej edycji Poznaƒ goÊci∏ 204 wystawców), przy czym ekspozycja zaj´∏a ponad 25% wi´kszà powierzchni´,
W dniach od 17 do 20 sierpnia 2004 r. w Holu Wschodnim Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich zaprezentowanych zosta∏o 500 prac
powsta∏ych podczas V Letniego Pogotowia Sztuki.
W Holu Wschodnim Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich
w po∏owie sierpnia (17–20.08), prezentowane by∏y prace dzieci i m∏odzie˝y powsta∏e w trakcie warsztatów organizowanych w ramach
V Letniego Pogotowia Sztuki. Wystawiono oko∏o 500 prac wykonanych przy pomocy papieru, kartonu, farb oraz kredek. Zdaniem organizatorów, chcàcych zaprezentowaç efekty zaj´ç twórczych, frekwencja osób zwiedzajàcych by∏a w pe∏ni zadowalajàca, a sama wspó∏praca
z dzieçmi, choç b´dàca du˝ym wyzwaniem, rewelacyjna.
Prace dzieci uczestniczàcych w warsztatach interdyscyplinarnych sà
wystawiane na terenie MTP ju˝ od trzech lat, natomiast Letnie Pogo-
ni˝ wiosnà tego roku. Z kolei w Salonie Odzie˝y i Tkanin wyjàtkowo
licznie uczestniczyli goÊcie z zagranicy. Najsilniej reprezentowana by∏a grupa producentów z Turcji, Chin, Indii i Niemiec oraz Austria, Bia∏oruÊ, Brazylia, Czechy, Dania, Grecja, Korea Po∏udniowa, Litwa, Nepal, Pakistan, Portugalia, Szwajcaria, W´gry czy W∏ochy.
(r)
Warszawa
Stymulator gospodarki
Transport stanowi bardzo istotnà ga∏àê gospodarki ka˝dego kraju,
a jego rola w integrujàcej si´ Europie, z roku na rok, roÊnie. Tworze-
4 Gazeta Targowa
Wydarzenia – kraj
nie coraz bardziej sprawnego systemu transportowego, stwarzanie mu
mo˝liwoÊci rozwoju, jego modernizacja itp., to czynniki, które stymulujà rozwój niemal wszystkich dziedzin gospodarki narodowej. Tote˝
na jubileuszowych, X Mi´dzynarodowych Targach „Logistyka, Transport i Spedycja”, problemy tej, bran˝y w kontekÊcie akcesji Polski do
Unii Europejskiej, by∏y bardzo widoczne. Dowodem choçby polsko-niemieckie forum zorganizowane pod has∏em: „Poszerzenie Unii Europejskiej – korzyÊci czy zagro˝enia? Mo˝liwoÊci wspólnych przedsi´wzi´ç”. Omawiano na nim m.in., takie zagadnienia jak mo˝liwoÊç
wspó∏dzia∏ania firm transportowych po obu stronach Odry na tle kwestii dotyczàcych tej dziedziny gospodarki w rozszerzonej UE czy na
czym nale˝y si´ skupiç, jakie zagadnienia najpierw rozwiàzaç, by
przedsi´biorstwa transportowe mog∏y sprawnie funkcjonowaç.
Odby∏o si´ równie˝ interesujàce seminarium ekologiczne z udzia∏em
przedstawicieli firm specjalizujàcych si´ w transporcie, utylizacji i wtórnym
zagospodarowaniu odpadów oraz administracji lokalnych – miast, powiatów i gmin. Zaprezentowano w jego trakcie np. dzia∏ania zmierzajàce do
ograniczenia ucià˝liwoÊci transportu samochodowego dla Êrodowiska.
W targach zlokalizowanych w warszawskim Pa∏acu Kultury i Nauki (poczàtek czerwca br.) uczestniczy∏o ok. 40 wystawców z Polski, Austrii, ¸otwy, Czech i Niemiec, wÊród nich tak znane firmy jak Statoil Polska, Transmeble – International czy Grupa Computerland. Organizatorzy, Mi´dzynarodowe Centrum Targowe (MCT) i Pracownia Sztuk Plastycznych
(PSP) do∏o˝y∏y staraƒ, by ta wa˝na dla bran˝y transportowo-spedycyjnej
impreza sprawi∏a satysfakcj´ zarówno wystawcom jak i zwiedzajàcym.
A.U.
Polsko-francuska wspó∏praca
12 paêdziernika 2004 r. w Warszawie odb´dà si´ polsko-francuskie
targi zorganizowane przez Francuskà Izb´ Przemys∏owo-Handlowà.
Jest t druga edycja tych targów. W ubieg∏ym roku udzia∏ w nich wzi´∏o
oko∏o 50 przedsi´biorstw zainteresowanych wspó∏pracà z firmami
francuskimi.
(r)
Transport szynowy
Ma∏y jubileusz w czerwcu br. obchodzi∏y Mi´dzynarodowe Targi
Kolejnictwa KOLEJ-INTERRAIL – odby∏y si´ po raz piàty, tym razem w sto∏ecznym PKiN (uprzednio organizator – Targi Pomorskie –
zaprasza∏ na nie do Bydgoszczy). Uczestniczy∏o w nich ponad 60 wystawców krajowych i przyby∏ych z Czech, Finlandii, Niemiec, S∏owenii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Zwraca∏a uwag´ zwiedzajàcych – ró˝norodnoÊcià oferty i wielkoÊcià stoiska – firma Chem Trans Logistic
Polska, sk∏adajàca si´ z szesnastu spó∏ek. CTL jest najwi´kszym polskim operatorem z grupy przewoêników prywatnych, oferujàc przewozy kolejowe nie tylko w naszym kraju, ale tak˝e, jako jedyny, na terenie Niemiec. Oferty prezentowa∏y znane i uznane przedsi´biorstwa
zarówno kolejowego jak i z nim powiàzanego biznesu by wymieniç
Przedsi´biorstwo Transportu Kolejowego, Zak∏ady Naprawcze Taboru Kolejowego „O¸AWA”, Piastowskie Zak∏ady Przemys∏u Gumowego „STOMIL” czy Alcatel Polska. Swoje stoiska mieli tak˝e wydawcy
i hobbyÊci – np. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej, Warszawski Klub Modelarzy Kolejowych. Trudno by∏o nie zauwa˝yç nieobecnoÊci Polskich Kolei Paƒstwowych, by∏o nie by∏o potentata w kraju. Imprezie towarzyszy∏y liczne
spotkania uczestników rynku kolejowego. Sprawnie zorganizowana
stanowi∏a dobrà okazj´ do promowania przewozów kolejà, która traci swój udzia∏ w tym rynku – obecnie 80 proc. towarów przewo˝onych
jest Êrodkami transportu drogowego.
A.U.
Czàstków Mazowiecki k. Warszawy
mu∏a ekspozycji wystawienniczej jest popularna w krajach zachodnioeuropejskich, tote˝ i u nas znalaz∏a naÊladowców – zwana targami domowymi, gdy˝ jest przygotowywana w domu importera – dystrybutora cz´Êci czyli siedzibie firmy. Pomys∏ si´ sprawdzi∏ – w ubieg∏orocznej
edycji „Targów cz´Êci zamiennych, narz´dzi i wyposa˝enia warsztatów
w Inter Cars S.A.” uczestniczy∏o 100 wystawców, a liczba zwiedzajàcych przekroczy∏a 10 tys.; w tegorocznej by∏o ich 130, wi´cej te˝ przyjecha∏o osób.
Pokazano ponadto naczepy, samochody ci´˝arowe i motocykle. Organizatorzy nie zapomnieli o przygotowaniu imprez towarzyszàcych –
mia∏y miejsce konkursy i prezentacje zaaran˝owane przez wystawców,
pokazy artystyczne, mo˝na by∏o uczestniczyç we wspó∏zawodnictwie
sportowym. Modelki demonstrowa∏y kombinezony przeznaczone dla
pracowników warsztatów i u˝ytkowników motocykli. Dwudniowà imprez´ zorganizowanà na prze∏omie wiosny i lata mo˝na uznaç za udanà. Ta formu∏a targów ma szans´ na szerszà popularyzacj´.
A.U.
Inicjatywa 2004
W sto∏ecznym Pa∏acu Nauki i Kultury odby∏y si´ w drugiej po∏owie
czerwca br. I Mi´dzynarodowe Targi Kontaktów i Rozwoju Biznesu
„Inicjatywa 2004” i II Ogólnopolski Salon Franchisingu, zorganizowane przez Mi´dzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. W obu imprezach
wzi´∏o udzia∏ ok. 50 wystawców z Polski, Francji, Holandii, Portugalii,
Rumunii, Turcji, Sri Lanki, Wielkiej Brytanii i W∏och. Targom towarzyszy∏y liczne imprezy m. in. szkolenia dla osób zainteresowanych zakupem licencji franchisingowych, prelekcje i warsztaty dotyczàce sytuacji
finansowo-prawnej ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw po przystàpieniu
Polski do Unii Europejskiej oraz mo˝liwoÊci skorzystania przez te firmy
z funduszy strukturalnych. Czynny by∏ Salon Doradztwa Ekonomicznego oferujàcy porady specjalistów dotyczàce funkcjonowania w sektorze
MSP. „Inicjatywa 2004” stanowi∏a dobrà okazj´ do nawiàzania nowych
kontaktów biznesowych pomi´dzy przedsi´biorcami a instytucjami
wspierajàcymi ten sektor oraz potencjalnymi partnerami handlowymi.
G∏ówny cel Salonu Franchisingu to promocja franchisingu jako metody na prowadzenie w∏asnego biznesu a ponadto stworzenie mo˝liwoÊci kontaktu firm oferujàcych licencj´ z potencjalnymi franczyzobiorcami. S∏owem prezentacja pomys∏u na biznes – rynek franchisingu
w Polsce rozwija si´, co stanowi równie˝ ma∏y, ale charakterystyczny
element naszej integracji z UE.
Trzydniowa impreza sprawnie zorganizowana cieszy∏a si´ dobrà frekwencj´.
A.U.
Gdaƒsk
Militarnie w stolicy Wybrze˝a
Blisko 150 firm i instytucji z 12 krajów zaprezentowa∏o najnowsze
systemy, rozwiàzania techniczne oraz urzàdzenia dla si∏ zbrojnych, policji, stra˝y po˝arnej, s∏u˝b ratowniczych i ochronnych podczas Ba∏tyckich Targach Militarnych Balt-Military-Expo oraz Targach Ratownictwa i Bezpieczeƒstwa – Safety 2004, które odby∏y si´ pod koniec
czerwca w Gdaƒsku. Targi odwiedzi∏o oko∏o 20 attaché wojskowych
akredytowanych w Polsce oraz wielu goÊci zagranicznych. Wzorem lat
ubieg∏ych, równie˝ w tym roku targom towarzyszy∏a imprezie konferencja naukowa „Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeƒstwa i obronnoÊci w XXI wieku”. Podczas konferencji poruszane
by∏y aktualne kwestie zwiàzane z bezpieczeƒstwem i obronnoÊcià
w kraju i na Êwiecie oraz udzia∏ polskich ˝o∏nierzy w operacji antyterrorystycznej i stabilizacyjnej w Iraku oraz Afganistanie.
Równolegle z targami po raz pierwszy odby∏y si´ Pomorskie Warsztaty Nurkowe „ZATOKA GDA¡SKA 2004” organizowane przez Komend´ Wojewódzkà Paƒstwowej Sta˝y Po˝arnej w Gdaƒsku.
(e)
Targi „domowe”
Targi o charakterze pikniku, po∏àczonego z prezentacjà oferty dostawców cz´Êci zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych,
motocykli oraz narz´dzi i wyposa˝enia warsztatów (serwisów), odby∏y
si´ po raz czwarty w podwarszawskim Czàstkowie Mazowieckim. Zorganizowa∏a je firma Inter Cars S.A., b´dàca liderem w dystrybucji produktów motoryzacyjnych w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Taka for-
Bydgoszcz
EKO-LAS
Na prze∏omie czerwca i lipca Targi Bydgoskie SAWO zorganizowa∏y VIII Targi Gospodarki LeÊnej, Przemys∏u Drzewnego i Ochrony
Ârodowiska „EKO-LAS”. Wspó∏organizatorami by∏y: Stowarzyszenie
Gazeta Targowa 5
Wydarzenia – kraj
Przedsi´biorców LeÊnych im. Mieczys∏awa Wierzbickiego oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Paƒstwowych w Toruniu.
„EKO-LAS” to jedyne targi w Polsce organizowane w ca∏oÊci na wydzielonych powierzchniach leÊnych, ∏àczàce dynamiczne pokazy maszyn i ekspozycje sta∏e wystawców z konferencjami i seminariami
bran˝owymi. Ostatnia edycja imprezy uzyska∏a wysokà ocen´ wystawców i zwiedzajàcych oraz dziennikarzy relacjonujàcych ich przebieg
w czasopismach bran˝owych. W opiniach uczestników, profesjonalne
przygotowanie miejsca targów, bardzo dobra organizacja, ró˝norodnoÊç oferty oraz du˝e zainteresowanie zwiedzajàcych sprawiajà, ˝e
targi EKO-LAS uznane zosta∏y w Êrodowisku za wiodàcà imprezà
bran˝owà, spe∏niajàcà oczekiwania zarówno oferentów jak te˝ przysz∏ych nabywców i u˝ytkowników prezentowanego tu sprz´tu.
Targi odby∏y si´ na powierzchni leÊnej w P∏azowie – po∏o˝onej 6 km
od Tucholi na terenie Borów Tucholskich. Na wydzielonej powierzchni przygotowana zosta∏a hala namiotowa do ekspozycji „pod dachem”
wraz z salà konferencyjnà, a na terenie otwartym stanowiska do prezentacji i dodatkowe powierzchnie do organizacji pokazów pracy maszyn w naturalnych warunkach.
(e)
˚ywiec
Pasjonaci zbiorów piwnych
W po∏owie czerwca w ˚ywcu na terenie Browaru ˚ywiec odby∏a IX
Mi´dzynarodowa Gie∏da Birofiliów – jedna z najwi´kszych tego typu
imprez w Europie. Na spotkanie zaproszonych zosta∏o oko∏o 1500 kolekcjonerów piwnych, z Polski i zagranicy, którzy zaprezentowali swoje unikatowe zbiory m.in. kufle, butelki, etykiety, kapsle oraz wiele innych akcesoriów zwiàzanych z browarnictwem. Gie∏da sta∏a sie te˝
okazjà do wymiany, lub kupna akcesoriów zwiàzanych z kilkusetletnià
historià browarnictwa.
Sporà atrakcjà Gie∏dy by∏ konkurs warzenia piw domowymi metodami. JakoÊç domowego piwa ocenia∏o specjalne jury w czterech kategoriach. Ponadto, goÊcie mieli okazj´ uczestniczyç w degustacji piw
oraz w wielu konkursach dotyczàcych m.in. wiedzy browarniczej oraz
zasi´gnàç porad piwowarskich w zakresie warzenia piw domowymi
metodami.
(e)
Kielce
METAL
W dniach 22–24 wrzeÊnia 2004
r. w Kielcach odb´dà si´ X Mi´dzynarodowe Targi Technologii
dla Odlewnictwa METAL. W pawilonach targowych prezentowana jest mi´dzynarodowa oferta
firm prezentujàcych nowoÊci dla
bran˝y odlewniczej: maszyny, technologie przetwórcze, materia∏y
wsadowe i formierskie, gotowe odlewy. Podczas tegorocznej jubileuszowej edycji targów METAL swojà ofert´ przedstawi 270 firm z 24
krajów. Najwa˝niejsze wydarzenia towarzyszàce tegorocznemu
METAL-owi to Statystyczna Prezentacja Roczna nt. „Ocena stanu
polskiego odlewnictwa na tle rynku globalnego”, organizowana przez
Instytut Odlewnictwa oraz „OKRÑG¸Y STÓ¸” – Forum Wschód –
Zachód, organizowany przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników
Polskich, Odlewniczà Izb´ Gospodarczà, Instytut Odlewnictwa oraz
Targi Kielce.
W tym samych dniach odb´dzie si´ III Wystawa Technologii, Przetwórstwa i Zastosowania Metali Nie˝elaznych NONFERMET.
(r)
Wydarzenia – Êwiat
Chiny
Targi w Kantonie
W po∏owie paêdziernika w Chinach w Kantonie – zag∏´biu targowym Azji odb´dà si´ wielobran˝owe targi dot. m.in. bran˝: elektrycznej, budowlanej, maszynowej, chemicznej, meblowej, ceramicznej, samochodowej, tekstylnej, odzie˝owej, skórzanej, obuwniczej, spo˝ywczej, farmaceutycznej oraz wykoƒczenia wn´trz. Powierzchnia
wystawiennicza ma wynieÊç 540 000 m kw. a udzia∏ w targach zapowiedzia∏o 12 224 firm.
(e)
nym. Rozbudowa budynków administracji, szkolnictwa, kultury stymulowana jest efektami dzia∏alnoÊci wolnej strefy ekonomicznej, którà obj´to miasto Astana. W ramach wystawy odby∏y si´ tak˝e specjalistyczne projekty, po raz ósmy HEAT&VENT, Mi´dzynarodowa Wystawa Ogrzewania i Wentylacji, SANTECHNIKA&CERAMICA,
INTERIORS, Mi´dzynarodowa Wystawa Wykoƒczenia Wn´trz, natomiast po raz pierwszy b´dà mia∏y miejsce WINDOWS&DOORS,
FACADES oraz DECOTEX skupiajàca producentów tekstyliów dekoracyjnych. Ponad 350 firm z 20 krajów, oko∏o 20 000 odwiedzajàcych, liczne seminaria specjalistyczne i prezentacje, wsparcie kazachstaƒskiego Ministerstwa Przemys∏u i Handlu – oto najbardziej lapidarne okreÊlenie wystawy KazBuild 2004.
Diepropietrwosk
(r)
Maszprom
Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie sà organizatorem udzia∏u polskich firm w 4.Mi´dzynarodowych Specjalistycznych Targach
MASZPROM, które odb´dà si´ w dniach 12–15 paêdziernika 2004 r.
w Dniepropietrowsku na Ukrainie. MTP sà oficjalnym i jedynym organizatorem ekspozycji polskiej na targach MASZPROM. Zakres
bran˝owy obejmuje: budow´ maszyn, urzàdzenia przemys∏owe oraz
produkcja elektrotechnicznà. Region Dniepropietrowski, którego
g∏ównymi ga∏´ziami przemys∏owymi sà metalurgia ˝elaza i stali oraz
przemys∏ maszynowy (przede wszystkim dla potrzeb przemys∏u ci´˝kiego), jest uwa˝any za najbardziej perspektywiczny na Ukrainie.
W zwiàzku z tym udzia∏ polskich firm w targach mo˝e byç szansà na
zaistnienie na ukraiƒskim rynku.
(r)
A∏maty
KazBulid 2004
W A∏matach, stolicy po∏udniowej cz´Êci Kazachstanu w dniach
08–11.09. 2004 odby∏a si´ 11. Mi´dzynarodowa Wystawa Architektoniczna KazBuild 2004, A∏maty to finansowe centrum Republiki i najbardziej zaludnione miasto w paƒstwie, a co za tym idzie prowadzàce
liczne prace budowlane, rozbudowujàce je pod wzgl´dem urbanistycz-
6 Gazeta Targowa
Stuttgart
CAT.PRO – W dniach od 11 do 14. 10 2004 r. w Stuttgarcie odb´dà
si´ Mi´dzynarodowe Targi In˝ynieryjno-Innowacyjne CAT.PRO jedna
z wi´kszych imprez w dziedzinie in˝ynierii w Europie Ârodkowej. Dane dotyczàce poprzedniej edycji tych targów: wystawcy: 165 wystawców z 10 krajów; udzia∏ podmiotów zagranicznych 10%. Odwiedzajàcy: 13 000 goÊci z bran˝y; udzia∏ obcokrajowców 5% (wraz z targami
[email protected])
VISION
– Mi´dzynarodowe Targi Przemys∏owego Przetwarzania
Obrazu i Technologii Identyfikacyjnych VISION odb´dà si´ w Stuttgarcie w dniach 19–21.10.2004. Grupy docelowe wystawców to przede
wszystkim: zastosowania, komponenty i przyrzàdy pomiarowe, technologie obróbki obrazu. Dane dotyczàce poprzedniej edycji tych targów: wystawcy: 164 wystawców z 18 krajów; udzia∏ podmiotów zagranicznych 28%; liczba goÊci: 4.500; udzia∏ goÊci zagranicznych 18% (dane liczbowe na rok 2002).
CMT – W 2005 r. Mi´dzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu
CMT odb´dà si´ w dniach 15 – 23.01. Dane dotyczàce poprzedniej
edycji tych targów: wystawcy: 1407 wystawców z 81 krajów. Liczba goÊci: ok. 195 100 (dane liczbowe dla CMT 2003)
(r)
S
Wydawca
World Trade Center Poznaƒ
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznaƒ
tel. 061/866 10 50, fax 061/866 61 34
e-mail: [email protected]
www.wtc-poznan.com.pl
Prezes Zarzàdu
Pawe∏ Burczyk
Redakcja
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznaƒ
tel. 061/865 38 89, fax 061/866 61 34
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny
S∏awomir Erkiert
Wspó∏pracownicy
Micha∏ Gajdziƒski
Jaros∏aw Krykwiƒski
Jerzy Mazur (¸ódê)
Andrzej Uznaƒski (Warszawa)
Reklama
tel. 061/865 38 89, fax 061/866 61 34
e-mail: [email protected]
Fotografia na ok∏adce
MTP, Grzegorz Krykwiƒski
Druk
Drukarnia Mataczyƒski
DTP
Studio Wizualizacji GRAPHit
tel. 061/856 00 39, fax 061/851 83 62
e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materia∏ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsy∏anych tekstów oraz nie odpowiada za treÊç reklam i og∏oszeƒ. Przedruki z Gazety Targowej dozwolone sà pod
warunkiem podania êród∏a.
P
S
T
R
E
Â
C
I
Wydarzenia – kraj ....................................................................................................................... 4
Wydarzenia – Êwiat ................................................................................................................... 6
Na koƒcu strony .......................................................................................................................... 7
Wywiad GT
Podzielony rynek obrotu specjalnego .................................................................. 8
Chcemy wzmocniç aktywnoÊç za granicà .................................................... 12
Targi miesiàca
Polagra Food idzie do przodu
...................................................................................
10
Targi
Poradnik wystawcy cz. III ................................................................................................ 17
Targi sà wielkà szansà ....................................................................................................... 21
Nowe horyzonty ........................................................................................................................ 23
Konferencje i kongresy
100 procentowy skok .......................................................................................................... 24
Rynek
TV Biznes wystartowa∏a! .................................................................................................. 16
Targi na eksport ........................................................................................................................ 27
Targi na Êwiecie
Targi w czasie wojny
............................................................................................................
32
Marketing wystawienniczy
Co myÊlà klienci? .................................................................................................................... 28
Z kart historii
Kto wymyÊli∏ nasze targi?
...............................................................................................
30
Dojechaç na stoisko
Diabe∏ na ko∏ach ...................................................................................................................... 26
World Trade Center Poznaƒ
Wydarzenia .................................................................................................................................... 34
W cieniu iglicy
Biznes na ekranie .................................................................................................................... 34
Na koƒcu strony…
R
I
ozszerzenie UE o kraje Europy Ârodkowo-Wschodniej b´dzie mia∏o pozytywny skutek.
Dzi´ki temu europejski rynek targowy odczuje
wyraêne nowe impulsy – twierdzi Dietmar Aulich,
szef targów hamburskich. I trudno z nim si´ nie zgodziç. Wed∏ug danych Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich
ju˝ teraz do stolicy Wielkopolski przyje˝d˝a 60 procent wszystkich wystawców zagranicznych w Polsce. Ponad 70 procent
z nich stanowià przedstawiciele firm z krajów nale˝àcych do
UE przed 1 maja 2004 r. Coraz wi´cej indywidualnych goÊci
zagranicznych odwiedza wydarzenia wystawiennicze w Poznaniu, Kielcach, ¸odzi czy Warszawie.
Wiele wskazuje na to, i˝ skoro granice nie b´dà ju˝ stanowi∏y problemu, a przep∏yw towarów i us∏ug b´dzie móg∏ si´ odbywaç bez przeszkód to przede wszystkim targi powinny na
tym skorzystaç. Targi jako najbardziej skuteczne, transparentne narz´dzie marketingu bezpoÊredniego, jako wytwór gospodarki rynkowej w∏aÊnie w zjednoczonej Europie powinny odegraç swoistà rol´ katalizatora rozwoju przedsi´biorstw.
Z ostatniego sonda˝u brytyjskiego oÊrodka badawczego Economist Intelligence Unit wynika, i˝ ma∏e
i Êrednie firmy spodziewajà si´, ˝e po rozszerzeniu UE
zwi´kszà przychody z eksportu, jednak ich najwa˝niejszym strategicznym celem jest umocnienie stosunków
z klientami na krajowym rynku. ZacieÊnienie stosunków z klientami na rodzimym rynku przedsi´biorcy
chcà osiàgnàç poprzez popraw´ efektywnoÊci sprzeda˝y i marketingu, lepszà obs∏ug´ klienta i inwestycje w nowe technologie. Te
i wiele innych elementów wykorzystywanych w strategii przedsi´biorstw mo˝na z powodzeniem zdobyç korzystajàc z narz´dzia jakim sà targi. Potwierdza to np. analiza Niemieckiego Stowarzyszenia Przemys∏u Wystawienniczego AUMA obejmujàca
pierwsze miesiàce 2004 r., która wskazuje, i˝ targi niemieckie zanotowa∏y lekki wzrost. Z kolei w Polsce, wed∏ug danych MTP
równie˝ targi poznaƒskie w pierwszych dwóch kwarta∏ach 2004
r. odczu∏y zwi´kszenie zainteresowania przedsi´biorców swoimi
produktami. Czy˝by wi´c na rynku wystawienniczym pojawi∏ si´
trend, który mo˝na by ju˝ delikatnie nazwaç wzrostowym?
Gazeta Targowa 7
Wywiad GT
Podzielony rynek
obrotu specjalnego
Rozmowa z Januszem Zemke, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
U
czestniczy∏ Pan w licznych targach przemys∏u obronnego w kraju i na Êwiecie. Najwa˝niejszymi
targami tej bran˝y w Europie Centralnej jest impreza organizowana corocznie w Kielcach. Jak Pan widzi obecnà
kondycj´ tych, i im podobnych targów?
rozpocz´∏o praktyk´ dorocznej prezentacji przemys∏u obronnego konkretnego paƒstwa, które by∏oby niejako
wspó∏gospodarzem tej imprezy wystawienniczej.
Targów tego typu jak kieleckie odbywa si´ w Êwiecie sporo. Obserwuj´ pe-
albo zaniecha∏y w nich wi´kszego udzia∏u. Niedawno by∏em na targach w Berlinie, gdzie przede wszystkim pokazywany jest sprz´t lotniczy – nie by∏o firm rosyjskich, z amerykaƒskich tylko jedna
liczàca si´ w tym biznesie (produkujàca
uzbrojenie), nie by∏o g∏ównych koncer-
– Mo˝na powiedzieç, ˝e jesteÊmy liczàcym si´ producentem na rynku uzbrojenia w Europie – twierdzi Janusz Zemke (trzeci z lewej), sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
– Tegoroczny XII Mi´dzynarodowy
Salon Przemys∏u Obronnego zosta∏ obj´ty patronatem premiera Marka Belki. Tegorocznà nowoÊcià by∏o zorganizowanie dnia narodowego – zaprezentowa∏ si´ przemys∏ niemiecki. To
8 Gazeta Targowa
wien kryzys targów zbrojeniowych – niemal wszystkie znam z autopsji. Jest ich
za du˝o, zbyt rzadko pojawiajà si´ na
nich nowe produkty. Co wi´cej, sà paƒstwa, które wydawa∏oby si´, i˝ powinny
w nich uczestniczyç albo tego nie robià
nów lotniczych, nie by∏o praktycznie
firm izraelskich (Êwiatowa czo∏ówka
w dziedzinie elektroniki i pewnych rodzajów uzbrojenia). Tak˝e na targach
organizowanych w Azji, które zwiedza∏em, m.in. w Malezji, Indiach czy Indo-
Wywiad GT
nezji, pokazywanych jest niewiele nowoÊci.
– Dlaczego tak si´ dzieje, czy˝by ich
brakowa∏o?
– OczywiÊcie nie, nowe wyroby sà
wprowadzane na rynek. Koszty udzia∏u
w targach sà jednak wysokie, zw∏aszcza
zbrojeniowych. Otó˝ aby wypaÊç nale˝ycie, trzeba pokazaç uzbrojenie – pojawia
si´ problem jego przerzucenia na sporà
odleg∏oÊç. Rynek jeÊli chodzi o tzw. obrót specjalny w Êwiecie jest w du˝ym
stopniu podzielony, tzn. jeÊli sà targi
w Indiach to najwi´ksze stoiska majà
producenci rosyjscy i izraelscy, bo tam
du˝o eksportujà. A skoro ma∏o eksportujà do Niemiec, to ich udzia∏ w targach
berliƒskich jest symboliczny. S∏owem sadz´, i˝ udzia∏ w targach tej bran˝y raczej
s∏u˝y podtrzymaniu, potwierdzeniu swojej pozycji, ni˝ zdobywaniu nowych rynków.
– Jakie sà najbardziej liczàce si´ targi w Europie?
– Zapewne targi lotnicze w Le Bourget pod Pary˝em i przemiennie z nimi
organizowane w Farnborough k. Londynu – to jedne z najwi´kszych tego typu
imprez na Êwiecie. Do najlepszych targów w Europie w dziedzinie sprz´tu làdowego nale˝à odbywajàce si´ w Pary˝u.
OczywiÊcie berliƒskie. Tak˝e du˝e targi
sà organizowane w Grecji i Brnie oraz,
oczywiÊcie, w Kielcach.
– Czy w skali europejskiej Polska jest
znaczàcym producentem broni?
– Polska posiada znaczàcy potencja∏
produkcyjny w bran˝y zbrojeniowej oraz
dobrze funkcjonujàce zaplecze naukowo-badawcze pracujàce na rzecz przedsi´biorstw tej bran˝y. Mamy równie˝ wykwalifikowanà kadr´ in˝ynierskà i pracowniczà, bogate doÊwiadczenie oraz
silnà motywacj´ do podejmowania trudnych wyzwaƒ. Wszystko to sprawia, ˝e
nasi producenci sà w stanie zaspokoiç
ró˝norodne potrzeby wszystkich rodzajów si∏ zbrojnych. Niewiele krajów w Europie posiada tak rozbudowanà baz´.
Z drugiej strony brakuje nam jeszcze
czasami nowoczesnych technologii oraz
Êrodków finansowych na szybkà modernizacj´ produkcji. Jednak˝e podejmowane sà dzia∏ania zarówno formalno-prawne jak i inne, aby równie˝ w tej
dziedzinie nadrobiç nagromadzone od
lat zaleg∏oÊci. Na przyk∏ad obecnie ka˝dy du˝y kontrakt importowy dla polskiej
armii niesie ze sobà zobowiàzania offsetowe dostawcy. Najbardziej zaintereso-
wani jesteÊmy nowymi technologiami,
zwi´kszajàcymi nowoczesnoÊç i atrakcyjnoÊç polskiej produkcji zbrojeniowej.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e jest to proces ewolucyjny.
Bioràc wszystko to pod uwag´, mo˝na
powiedzieç, ˝e jesteÊmy liczàcym si´
producentem na rynku uzbrojenia w Europie, a w grupie krajów Êrodkowoeuropejskich nasza pozycja nie mo˝e byç
kwestionowana.
– Czy istnieje jakaÊ polska specjalizacja w tej dziedzinie?
– O specjalizacji w okreÊlonej dziedzinie, szczególnie w tak z∏o˝onej materii
jakà jest produkcja uzbrojenia i sprz´tu
wojskowego mo˝na mówiç dopiero po
osiàgni´ciu poziomu, przy którym mo˝na by Êmia∏o konkurowaç ze wszystkimi
potencjalnymi wytwórcami okreÊlonego
asortymentu na rynku mi´dzynarodowym. Uzyskanie takiej pozycji jest procesem d∏ugotrwa∏ym, zwieƒczajàcym
wieloletnie wysi∏ki in˝ynierów, technologów, konstruktorów i mened˝erów.
Uwzgl´dniajàc z∏o˝onoÊç i koszty opracowaƒ nowych wzorów uzbrojenia, na
rozwiàzania nowoczesne, spe∏niajàce
rosnàce wymagania wspó∏czesnego pola
walki mogà sobie pozwoliç jedynie nieliczne kraje.
I równie˝ nie w pe∏nym zakresie. Stàd
wynika ogólnoÊwiatowa tendencja do
osiàgania wàskiej, ale wysokiej specjalizacji jedynie w okreÊlonych dziedzinach,
przy jednoczesnym otwarciu i zaanga˝owaniu w mi´dzynarodowà kooperacj´.
Trzeba jednak powiedzieç, ˝e istniejà
obszary w sferze badaƒ i produkcji na
potrzeby obronne, gdzie polskie opracowania, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, sà przedmiotem zainteresowania
równie˝ ze strony wielu paƒstw zachodnich. Mowa tu na przyk∏ad o stacjach radiolokacyjnych, radiostacjach, systemach automatyzacji dowodzenia, Êmig∏owcach, pociskach GROM, wozach
zabezpieczenia technicznego i mostach
towarzyszàcych sprz´towi pancernemu.
Ponadto Polska podj´∏a nowe zobowiàzania mi´dzynarodowe, w myÊl których
specjalizujemy si´ w geografii i kartografii wojskowej, produkcji sprz´tu i wyposa˝enia wojskowego przed bronià masowego ra˝enia oraz indywidualnego wyposa˝enia ˝o∏nierzy.
– Na jakim poziomie pod wzgl´dem
technologicznym jest polska produkcja?
– Nie chcia∏bym zbytnio uogólniaç
i odnosiç si´ jednym zdaniem do pozio-
mu technologicznego ca∏oÊci polskiej
produkcji zbrojeniowej. Mo˝na jednak
stwierdziç, ˝e poziom oferowanych
przez producentów wyrobów jest dalej
zró˝nicowany. Jak ju˝ wspomnia∏em, istniejà dziedziny, w których Polska ma
znaczàce osiàgni´cia w zakresie technologii, a poziom i jakoÊç oferowanych wyrobów z powodzeniem dorównuje zagranicznym odpowiednikom. Niestety
istniejà równie˝ przedsi´biorstwa, dla
których dost´p do nowoczesnych technologii jest zbyt kosztowny, a tym samym ograniczony. Nie sà one w stanie
samodzielnie dokonaç reorientacji profilu produkcji, a oferujàc w niewielkim
stopniu zmodernizowane wersje uzbrojenia starszej generacji, majà problemy
z utrzymaniem si´ na rynku. Dlatego te˝
wdra˝amy nowe rozwiàzania gospodarcze typu offset, które stale poprawiajà
kondycj´ technicznà i finansowà polskich producentów uzbrojenia.
– Co sprawi∏o, ˝e Polska otrzyma∏a
tak znaczàce zlecenia od krajów Dalekiego Wschodu?
– W ostatnich latach polskie przedsi´biorstwa zbrojeniowe przesz∏y drog´
przekszta∏ceƒ strukturalnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Coraz bardziej widoczne pozytywne trendy rozwojowe to efekt doÊwiadczeƒ, wielu lat nauki i konsekwentnego dochodzenia do
sukcesu poprzez ci´˝kà prac´. Podpisane kontrakty liczone w setkach milionów
USD to przede wszystkim sukces producentów i przedsi´biorców handlu zagranicznego.
Kraje azjatyckie zawsze stanowi∏y bardzo istotny obszar polskiego eksportu
uzbrojenia. Zainteresowanie polskà ofertà Êwiadczy o jej atrakcyjnoÊci i wieloletniemu zaufaniu odbiorców do jakoÊci naszych zmodernizowanych produktów.
Zapewne zaanga˝owanie w∏adz paƒstwowych we wspieraniu polskich przedsi´biorstw na arenie mi´dzynarodowej równie˝ przynosi pozytywne skutki.
Dobrym przyk∏adem jest te˝ polskie
wojsko, które co roku zwi´ksza o 20 do
30% wartoÊç zakupów w polskim przemyÊle obronnym, majàc pe∏ne zaufanie
do jego wyrobów. Produkowany przez
nasz przemys∏ sprz´t i uzbrojenie wojskowe w pe∏ni sprawdzajà si´ w tak ci´˝kich
misjach, jak w Iraku, czy w Afganistanie
i w 15 innych paƒstwach, gdzie s∏u˝y
obecnie ponad 4000 polskich ˝o∏nierzy.
Rozmawia∏ Andrzej Uznaƒski
fot. Targi Kielce
Gazeta Targowa 9
Targi miesiàca
POLAGRA FOOD
idzie do przodu
Rekordowo du˝a wielkoÊç powierzchni wystawienniczej (ok. 22 000 m2) i najwi´ksza od lat liczba wystawców (ponad 900), czyli blisko 30% wzrost w stosunku do poprzednich targów, a tak˝e wielkie zainteresowanie targami ze strony przedsi´biorców z ca∏ej Europy to najkrótszy opis tegorocznej
POLAGRY FOOD – najwi´kszych targów spo˝ywczych w Europie Ârodkowo-Wschodniej.
W
tym roku – podczas POLAGRY
FOOD w Poznaniu, ofert´
przedstawia rekordowo du˝a
liczba wystawców. Odnotowany wzrost
zainteresowania si´ga oko∏o 30 %. Na
targach swoje ekspozycje zaprezentuje
oko∏o 350 firm zagranicznych i blisko
600 krajowych.
East-West Meeting Point
Swoje wizyty, jeszcze na d∏ugo przed
targami, zapowiedzieli w Poznaniu
przedstawiciele najwi´kszych sieci handlowych i organizatorzy wielu misji gospodarczych z Europy Zachodniej
i Wschodniej. Do stolicy Wielkopolski
zjadà m.in. przedstawiciele przemys∏u
i handlu z Bia∏orusi, Danii, Francji, Litwy, Niemiec i Ukrainy; zobaczymy równie˝ licznà grup´ przedsi´biorców
z Hiszpanii, z Ministrem Rolnictwa regionu Katalonii na czele. POLAGRA-FOOD 2004 znalaz∏a si´ tak˝e w kr´gu
o˝ywionego zainteresowania biznesmenów z Rosji, dzia∏ajàcych w sektorze spo-
10 Gazeta Targowa
Zdaniem organizatorów jednà z najmocniejszych stron POLAGRY-FOOD sà z ca∏à pewnoÊcià nowoÊci. Swojà premier´
na targach ma ponad 100 produktów,
wszystkie sà uj´te w specjalnie wydanym
z tej okazji „Przewodniku po NowoÊciach
POLAGRA-FOOD 2004”. Na stoiskach
wystawców nowe produkty sà doskonale
widoczne – na ekspozycjach opatrzone
sà charakterystycznym, pomaraƒczowym wykrzyknikiem „NowoÊç”.
˝ywczym – oni równie˝ potwierdzili swoje przybycie do Poznania. Spotkaniom
zainteresowanych stron sprzyjaç b´dà
przygotowane przez MTP w tym celu
tzw. East-West Meeting Point (specjalna
przestrzeƒ, na której przedstawiciele biznesu b´dà mogli zawieraç znajomoÊci
i wymieniaç si´ doÊwiadczeniami).
Sektory tematyczne
Zgodnie z opiniami uczestników organizatorzy POLAGRY FOOD – Mi´-
dzynarodowe Targi Poznaƒskie – tegorocznà wystaw´ zdecydowa∏y si´ podzieliç na 4 sektory tematyczne: wyroby spo˝ywcze, technologie spo˝ywcze i dodatki
dla przetwórstwa spo˝ywczego, ch∏odnictwo oraz gastronomi´. Dla ka˝dej
z wyodr´bnionych grup przygotowano
specjalne wydarzenia, majàce na celu
wzbogacenie ekspozycji oraz dostarczenie uczestnikom targów rzetelnej wiedzy
z interesujàcego ich zakresu tematycznego (k∏adàc szczególny nacisk na mo˝liwoÊci rozwoju w kontekÊcie poszerzonej Unii Europejskiej).
(r)
W ramach POLAGRY FOOD odb´dzie si´
ponad 20 konferencji, wystàpieƒ i prelekcji. Najwi´kszymi b´dà konferencje „Ewolucja dystrybucji artyku∏ów spo˝ywczych
– nowe typy konsumentów, nowe grupy
producentów, nowe modele sklepów”
(konferencja ta b´dzie jednym z punktów
wydarzeƒ dedykowanych przedstawicielom handlu) oraz „Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci w zintegrowanej Europie”. Przygotowano tak˝e cykl warsztatów dotyczàcych
wdra˝ania i audytowania systemu HACCP
w zak∏adach rzemieÊlniczych, handlu i gastronomii. Z kolei cykl seminariów przygotowany przez MTP wspólnie ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym In˝ynierów i Techników Przemys∏u Spo˝ywczego
oraz redakcjami wydawanymi przez Stowarzyszenie pism bran˝owych, skierowany b´dzie do przedstawicieli bran˝y soków
pitnych i zag´szczonych, mi´snej, drobiarskiej, piekarstwa, przetwórstwa zbó˝ oraz
cukiernictwa; dotyczyç b´dà tak˝e wyrobów regionalnych oraz mo˝liwoÊci wspó∏pracy w dziedzinie przemys∏u spo˝ywczego pomi´dzy Polskà a Rosjà.
Sterylizatory firmy STERITECH
G¸ÓWNY PRODUKT
• retorty do sterylizacji parowej.
NA ˚YCZENIE KLIENTA
• retorty do sterylizacji przez natrysk goràcej wody,
• retorty do sterylizacji w kàpieli wodnej,
• pionowe retorty do sterylizacji parowej.
Produkty firmy STERITECH majà certyfikaty ISO 9001, CE,
TUV, SVTI i Stoomwezen. Urzàdzenia STERITECH pracujà przy produkcji wyrobów Êwiatowych marek: Campbell’s, Kraft, Ferdi Fuchs, Bell, Bischofszell, SIG Combibloc, Buss, Appel, Fresenius Kabi, Norda, Provital, Saturn.
RETORTY DO STERYLIZACJI PAROWEJ
SÑ SPECJALNOÂCIÑ STERITECH
• Równomierny rozk∏ad temperatury (±0,5°C) w ca∏ej obj´toÊci autoklawu.
• Równomierny rozk∏ad ciÊnienia (±30 mbar) przeciwdzia∏ajàcego deformacji opakowaƒ.
• Uk∏ad wst´pnego ogrzewania spr´˝onego powietrza zapobiega powstawaniu „zimnych punktów”.
• Szczególne przystosowanie urzàdzenia do sterylizacji
produktów w mi´kkich opakowaniach. Sygna∏ zwrotny
z czujnika deformacji opakowania steruje na bie˝àco ciÊnieniem w komorze.
• Precyzyjna regulacja zasilania parà wodnà umo˝liwia najbardziej oszcz´dne u˝ycie energii.
• Efektywna metoda ogrzewania pozwala na skrócenie
procesu. Silny wentylator wymusza intensywnà cyrkulacj´ pary.
• Komputerowy system sterowania analizuje na bie˝àco
wartoÊç F0, magazynuje parametry procesów, drukuje raporty, wspó∏pracuje z siecià.
AUSTROWAREN POLSKA Spó∏ka z o.o. reprezentuje w Polsce francuskà firm´ Steritech ECPS SA
AUSTROWAREN POLSKA
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel.: (+48 22) 737 70 90, -91, -92, -93, faks: (+48 22) 750 62 57
e-mail: [email protected]
Wywiad GT
Chcemy wzmocniç
aktywnoÊç za granicà
Rozmowa z Wolfganem Marzinem, prezesem zarzàdu Targów Lipskich
C
zy rozszerzenie UE o nowe kraje
Europy
Ârodkowo-Wschodniej
mia∏o wp∏yw na „koniunktur´” europejskiego rynku targowego?
– OczywiÊcie, ˝e rozszerzenie Unii
Europejskiej mia∏o decydujàcy wp∏yw na
kszta∏tujàcà si´ koniunktur´ w tym sektorze rynku. Zmianie uleg∏y przede
wszystkim obustronne uwarunkowania
i procedury prowadzenia biznesu – sta∏y
si´ jasne i mniej skomplikowane. Mamy
nadziej´, ˝e zniesienie barier celnych
i ograniczeƒ w podró˝owaniu przyczyni
si´ do znacznego wzrostu liczby wystawców i odwiedzajàcych targi w Lipsku,
zw∏aszcza wÊród mieszkaƒców Europy
Ârodkowo-Wschodniej.
– W jakiej kondycji znajdujà si´ obecnie Targi Lipskie?
– JesteÊmy bardzo zadowoleni z przebiegu pierwszego pó∏rocza 2004 r. DwanaÊcie znaczàcych imprez targowych zanotowa∏o w tym czasie zdecydowany
przyrost liczby odwiedzajàcych. Zaliczajà si´ do nich zarówno imprezy otwarte
dla publicznoÊci, takie jak wystawa koni
i Fina∏ Pucharu Âwiata FEI w skokach –
Partner Pferd, Lipskie Targi Dom-Ogród-Rekreacja, Lipskie Targi Ksià˝ki czy Mi´dzynarodowe Targi Motoryzacyjne AMI, jak i te skierowane tylko do
specjalistów z bran˝y: m.in. Mi´dzynarodowe Targi Bielizny, Mody Pla˝owej
i Poƒczosznictwa BODY LOOK oraz
Bran˝owe Targi Upominków i Wyposa-
– Co roku na terenach wystawienniczych
w Lipsku odbywa si´ od 35 do 40 imprez targowych, prawie 100 mi´dzynarodowych kongresów i profesjonalnych spotkaƒ biznesowych, podczas których ponad 10000 wystawców prezentuje swoje oferty 1,7 milionom
odwiedzajàcych. Dzi´ki tak pokaênym liczbom
Targi Lipskie plasujà si´ w pierwszej dziesiàtce wiodàcych na rynku niemieckim oÊrodków
targowych – twierdzi Wolfgan Marzin, Prezes
Zarzàdu Targów Lipskich
12 Gazeta Targowa
Wywiad GT
˝enia Wn´trz CADEAUX. Sukcesem
zakoƒczy∏y si´ równie˝, po raz pierwszy
odbywajàce si´ goÊcinnie w Lipsku, Specjalistyczne Targi Techniki Termicznej
2004 oraz Mi´dzynarodowe Targi Policji
i
Specjalistycznego
Wyposa˝enia
GPEC. Âwiatowej rangi Targi Techniki
Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej wraz
z towarzyszàcym jej kongresem zakoƒczy∏y si´ prawie 3-procentowym przyrostem liczby odwiedzajàcych.
Du˝ym powodzeniem cieszy∏a si´
równie˝ tegoroczna edycja Specjalistycznych Targów dla Poddostawców
Zuliefermesse podczas których odby∏o
si´ m.in. Forum Motoryzacji Europy
Ârodkowej i Wschodniej. W porównaniu do roku ubieg∏ego Targi Lipskie
w pierwszym kwartale br. goÊci∏y
453 000 odwiedzajàcych, tj. o 33 000
osób wi´cej ni˝ w tym samym okresie
w roku 2003.
– Jakie sà najwa˝niejsze imprezy targowe odbywajàce si´ w Lipsku?
– JeÊli mamy na myÊli targi skierowane przede wszystkim do publicznoÊci, to
sà to na pewno Lipksie Targi Ksià˝ki –
Leipziger Buchmesse, nast´pnie jedyne
w Europie targi multimedialnej rozrywki i edukacji – GC-Games Convention
oraz targi dla mi∏oÊników czteroÊladowçów – Mi´dzynarodowe Targi Samochodowe AMI, których celem jest ekspansja na rynek Europy Ârodkowo-Wschodniej i osiàgni´cie pozycji
najwi´kszego w tej cz´Êci Europy Salonu Samochodowego. Jako najwi´ksze
targi kontraktacji bran˝y mody intymnej zapisujà si´ w kalendarzu imprez europejskich targi BODY LOOK – Mi´dzynarodowe Targi Bielizny, Mody Pla˝owej i Poƒczosznictwa. Z kolei
w sektorze stricte przemys∏owym plasujà si´ kolejno: Bran˝owe Tragi Budownictwa BauFach, Europejskie Targi
Konserwacji Zabytków i Renowacji
Miast denkmal, Bran˝owe Targi Elementów
Pojazdów,
Wyposa˝enia
Warsztatów i Stacji Paliw AMITEC, nast´pnie Specjalistyczne Targi dla Poddostawców Zuliefermesse oraz Mi´dzyna-
rodowe Targi Ochrony Ârodowiska Terra Tec, Targi Energetyczne enertec i najm∏odsze „dziecko” Targów Lipskich –
Mi´dzynarodowe Targi Bran˝owe Maszyn i Urzàdzeƒ do Obróbki i Przetwórstwa Produktów Rolnych IGRUMA.
Do tego dochodzi ca∏a paleta imprez
odbywajàcych si´ goÊcinnie w Lipsku,
takich jak Mi´dzynarodowe Targi Techniki Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej –
Orthopädie + Reha-Technik, Mi´dzynarodowe Targi Policji i Specjalistycznego Wyposa˝enia GPEC oraz Targi
Wydawnicze IfraExpo.
– Czy planuje Pan jakieÊ specjalne
propozycje dla polskich firm, aby zach´ciç je do przyjazdu do Lipska?
– Bardzo cieszymy si´ z aktywnego
i licznego uczestnictwa w imprezach targowych ze strony polskich firm, tak jak to
mia∏o miejsce podczas Bran˝owych Targów Budownictwa BauFach, Lipskich
Targów Ksià˝ki czy Specjalistycznych Targów dla Poddostawców Zuliefermesse.
Jest to mi´dzy innymi wynik bardzo aktywnej dzia∏alnoÊci naszego przedstawicielstwa w Polsce. Naturalnie ch´tnie widzielibyÊmy jeszcze wi´cej polskich przedsi´biorców obecnych na naszych targach,
dlatego te˝ w najbli˝szym czasie zamierzamy wzmocniç naszà dzia∏alnoÊç marketingowà i utrwaliç wizerunek targów
Lipskich zw∏aszcza na tym rynku. Za przyk∏ad podam Mi´dzynarodowe Targi Samochodowe AMI: aby zach´ciç do ich odwiedzenia jak najwi´kszà liczb´ polskich
fanów motoryzacji, chcielibyÊmy zorganizowaç przedsprzeda˝ biletów wst´pu
w regionach przygranicznych Polski.
– Za∏ó˝my, ˝e jest rok 2010 – jak wtedy b´dà wyglàda∏y Targi Lipskie?
– ChcielibyÊmy, aby Targi Lipskie
dzi´ki swojej wysokiej kompetencji
i profesjonalizmowi sta∏y si´ wiodàcymi
targami w Europie, zw∏aszcza w krajach
Europy Ârodkowo-Wschodniej. Aby ten
cel uzyskaç musimy przede wszystkim
wzmocniç swoje zaanga˝owanie i aktywnoÊç za granicà.
Rozmawia∏ Micha∏ Gajdziƒski
fot. Targi Lipskie
Dzi´ki centralnemu po∏o˝eniu
w zjednoczonej Europie oraz
bogatej tradycji targowej Targi
Lipskie predysponujà do roli
poÊrednika mi´dzy rynkami
Europy
Ârodkowo-Wschod-
niej a Zachodniej. Posiadajà
one ogromnà wiedz´ i doÊwiadczenie w zakresie zagadnieƒ dotyczàcych transformacji gospodarki (kwestie
zwiàzane z budownictwem,
transportem, ochronà Êrodowiska czy energià). Sà to tematy, które odgrywajà wÊród
nowych krajów cz∏onkowskich
Unii w∏aÊnie teraz pierwszoplanowà rol´. Targi Lipskie zajmujà pierwsze miejsce pod
wzgl´dem jakoÊci Êwiadczonych us∏ug wÊród wszystkich
niemieckich
organizatorów
targów. W tej dziedzinie zosta∏y leaderem ju˝ po raz trzeci.
Gazeta Targowa 13
POZNA¡SKI LIDER PRZEDSI¢BIORCZOÂCI
WINKIEL Sp. z o.o.
ul. Bukowska 146, 60-197 Poznaƒ
tel. (061) 86 55 608, fax (061) 86 55 609
Dzia∏ Handlowy
i Zak∏ad Produkcyjny
ul. Ogrodnicza 49, 63-900 Rawicz
tel. (065) 54 52 025
www.rawiplast.com.pl
e-mail: [email protected]
Laureat konkursu Poznaƒski Lider Przedsi´biorczoÊci 2003, Certyfikat Europejska JakoÊç z Wielkopolski
2003 – to najlepsza wizytówka znanej pod markà Rawiplast firmy Winkiel Sp. z o.o., nale˝àcej do czo∏ówki polskich producentów artyku∏ów instalacyjnych
i wyposa˝enia ∏azienek.
W bogatej ofercie produktów znajdujà si´: kratki
Êciekowe, wpusty Êciekowe, syfony, dolnop∏uki oraz
wiele innych artyku∏ów z bran˝y budowlano-sanitarnej.
Park maszynowy, którym dysponuje firma Winkiel
zalicza si´ do najnowoczeÊniejszych w tej bran˝y i ciàgle si´ rozwija.
Zapewniamy szerokà gam´ produktów oraz wysokà jakoÊç potwierdzonà certyfikatem ISO 9001:2000.
Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z naszej oferty
POZNA¡SKI LIDER PRZEDSI¢BIORCZOÂCI
BUKOWIANKA S.A.
ul. Dobie˝yƒska 1
64-320 Buk
tel. +48 61 814 09 11
fax +48 61 814 07 45
+48 61 814 01 73
www.bukowianka.com.pl
BUKOWIANKA jest obecnie firmà z udzia∏em
kapita∏u zagranicznego. Od lat zaspokaja
z powodzeniem gusty swoich klientów. 90% produkcji
trafia do odbiorców w krajach Europy Zachodniej
– g∏ównie do Niemiec i Szwecji.
Eleganckie koszule m´skie i najmodniejsza konfekcja
damska spe∏nia oczekiwania wymagajàcych
kontrahentów zachodnich. Wspó∏praca
z kontrahentami zagranicznymi jak i doskonale
przygotowana za∏oga sprawiajà, ˝e jakoÊç oferowanych
wyrobów osiàga najwy˝sze standardy europejskie
i powoduje, ˝e firma jest konkurencyjna na rynkach
zachodnich. Dowodem na to sà ponad 20-letnie
kontakty z klientami zagranicznymi, które gwarantujà
firmie dobrà przysz∏oÊç.
POZNA¡SKI LIDER PRZEDSI¢BIORCZOÂCI
ASORTYMENT FIRM
kot∏y olejowe
kot∏y gazowe stojàce i wiszàce
wymienniki ciep∏ej wody u˝ytkowej
kot∏y na paliwa sta∏e
(w´glowe, na drewno, na mia∏ w´glowy)
wentylatorowe palniki olejowe i gazowe
uk∏ady sterowania
zbiorniki oleju opa∏owego oraz osprz´t
wk∏ady kominowe
kominy dwup∏aszczowe zewn´trzne
systemy spalinowo-powietrzne do kot∏ów
kondensacyjnych i z zamkni´tà komorà spalania
NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA
wyró˝nienie „Srebrny Kask”
od Polskiej Izby Przemys∏owo-Handlowej Budownictwa
rok 1998 wyró˝nienie XIII Targów Budownictwa
„Twój Dom 98” w Bielsku Bia∏ej
rok 1999 „Z∏oty Medal” Mi´dzynarodowych
Targów Poznaƒskich „Budma”
rok 1999 Certyfikat „Wielkopolska JakoÊç”
od Marsza∏ka Unii Wielkopolan
rok 2000 wyró˝nienie „Z∏ota Kielnia z Ró˝à”
– Ogólnopolskiego Tygodnika Budowlanego „PROFILE”
2003 „Z∏oty Medal Inter Res”
– Mi´dzynarodowych Targów w Rzeszowie
2003 wyró˝nienie „Poznaƒski Lider Przedsi´biorczoÊci”
w kategorii „Ma∏y Przedsi´biorca” od Starosty Poznaƒskiego
rok 2001, 2002 i 2003 tytu∏ „Przedsi´biorstwo Fair Play”
– od Krajowej Izby Gospodarczej
rok 2004 „Z∏oty Medal” Mi´dzynarodowych
Targów Poznaƒskich „INSTALACJE 2004”
rok 2004 wyró˝nienie „Platynowa Kielnia”
– Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego „PROFILE”
ul. ¸azienna 2, 62-050 Mosina
tel./fax +48 61 813 28 91, 813 65 25
www.lumo.com.pl, e-mail: [email protected]
Rynek
WYSTARTOWA¸A!
1
wrzeÊnia 2004 roku ruszy∏a nowa
telewizja satelitarna TV Biznes. Jej
specjalnoÊcià ma byç informacja
gospodarcza. – PowstaliÊmy by pomóc
przedsi´biorcom zarobiç pieniàdze – twier-
16 Gazeta Targowa
dzi Piotr Bare∏kowski – prezes TV Biznes. Stacja zamierza równie˝ relacjonowaç na ˝ywo wydarzenia z targów organizowanych przez Mi´dzynarodowe Targi
Poznaƒskie. Siedziba TV Biznes znajdu-
je si´ w Poznaniu, a oglàdaç jà mo˝na na
kanale 81 Cyfry+, w Cyfrowym Polsacie,
na satelicie Hot Bird oraz w wybranych
sieciach telewizji kablowej.
(r)
PORADNIK
WYSTAWCY cz. III
JAKIE STOISKO
WYBRAå?
Mo˝liwoÊci w zakresie eksponowania oferty wystawcy w znacznym stopniu zale˝à od uk∏adu konfiguracyjnego stoiska. Istnieje kilka podstawowych form usytuowania ekspozycji. Ka˝da z nich ma swoje
zalety oraz wady, co znajduje odzwierciedlenie w zró˝nicowanych cenach wynajmu powierzchni oferowanej przez organizatorów targów. Najdro˝sze sà miejsca znajdujàce si´ na parterze, usytuowane
w uk∏adzie wyspowym lub pó∏wyspowym.
WYTNIJ I ZACHOWAJ! WYTNIJ I ZACHOWAJ! WYTNIJ I ZACHOWAJ! WYTNIJ I ZACHOWAJ!
USYTUOWANIE STOISKA
Stoisko rz´dowe (okreÊlane równie˝ jako szeregowe) jest najcz´Êciej wyst´pujàcà konfiguracjà na polskich imprezach wystawienniczych. Cechuje je ograniczona mo˝liwoÊç prezentowania oferty ze wzgl´du na to, i˝ kontakt
z goÊçmi targowymi mo˝e nast´powaç tylko poprzez jednà Êcian´ stoiska. Stwarza to niebezpieczeƒstwo powstania du˝ego t∏oku w obr´bie ekspozycji, co mo˝e zniech´ciç wielu zwiedzajàcych do zapoznania si´ propozycjà wystawcy. Zaletami takiego uk∏adu przestrzennego sà: niska cena wynajmu oraz ∏atwoÊç dokonania rezerwacji.
Kolejà formà lokalizacji stoiska jest usytuowanie naro˝ne, charakteryzujàce si´ tym, ˝e dwie sàsiadujàce ze sobà Êciany otwarte sà dla publicznoÊci. Taka konfiguracja, w porównaniu ze stoiskiem rz´dowym, stwarza znacznie
bogatsze mo˝liwoÊci aran˝acyjne oraz z wi´kszà si∏à przyciàga goÊci targowych. Wiele osób zajmujàcych si´ marketingiem wystawienniczym uwa˝a takie rozwiàzanie za najbardziej optymalne ze wzgl´du na to, ˝e wystawca
uzyskuje doÊç dobre warunki ekspozycyjne przy umiarkowanych kosztach. Cz´sto pojawiajàcym si´ utrudnieniem
przy dokonywaniu rezerwacji tego typu miejsc jest ich ograniczona dost´pnoÊç w hali targowej.
Trzecia mo˝liwoÊç usytuowania ekspozycji to wybór stoiska czo∏owego (nazywanego równie˝ „pó∏wyspem”). Ods∏oni´cie jego trzech brzegów stwarza bardzo dobre warunki do pokazywania eksponatów, jednak wyst´pujà ograniczone mo˝liwoÊç eksponowania materia∏ów informacyjnych (np. w postaci plansz). Jedna zabudowana Êciana pozwala na umieszczenie za nià cz´Êci magazynowo-technicznej oraz miejsca do prowadzenia rozmów. Wynajem
miejsca pod stoisko czo∏owe jest doÊç drogie, jednak mimo to, wyst´puje z regu∏y du˝e zapotrzebowania na takà
lokalizacj´ ekspozycji.
Najbardziej ods∏oni´tà formà wystawienniczà jest stoisko wyspowe (nazywane równie˝ „wyspà” lub stoiskiem
blokowym), gdzie ekspozycja z ka˝dej strony otoczona jest ciàgiem komunikacyjnym. Takie usytuowanie stwarza
najszersze mo˝liwoÊci zaprezentowania oferty przedsi´biorstwa. Mo˝liwe sà trzy formy budowy ekspozycji:
• kompozycja otwarta – bez zewn´trznych p∏aszczyzn zas∏aniajàcych widocznoÊç;
• kompozycja cz´Êciowo otwarta – wyst´puje kilka p∏aszczyzn zewn´trznych, umieszczonych w celu utrudnienia
zwiedzajàcym bezpoÊredniego dost´pu do wn´trza stoiska;
• kompozycja zamkni´ta – wszystkie brzegi ekspozycji zabudowane sà powierzchniami zewn´trznymi tak, aby zwiedzajàcy chcàcy porozmawiaç lub zobaczyç eksponaty musieli wejÊç do Êrodka.
Przy wyborze stoiska wyspowego problem mo˝e sprawiç lokalizacja cz´Êci recepcyjnej oraz zaplecza, jednak z
regu∏y umieszcza si´ je w centralnej cz´Êci stoiska. Takie ekspozycje zajmujà przewa˝nie znacznie wi´kszy obszar,
ni˝ ma to miejsce w wypadku pozosta∏ych uk∏adów konfiguracyjnych. Równie˝ cena dokonania rezerwacji jednego metra kwadratowego powierzchni wystawienniczej pod takà zabudow´ jest najwy˝sza.
Poza wymienionymi czterema uk∏adami przestrzennymi, eksponowanie produktu mo˝e odbywaç si´ na terenie
otwartym, poza obszarem hali targowej. Takie rozwiàzanie wykorzystuje si´ w wypadku prezentowania wyrobów
o bardzo du˝ych gabarytach (np. uzbrojenie i sprz´t lotniczy) lub urzàdzeƒ, których dzia∏anie demonstruje si´ w
warunkach zbli˝onych do naturalnych (np. maszyny budowlane). Niekiedy oryginalna aran˝acja ekspozycji wymusza zorganizowanie stanowiska targowego obok pomieszczeƒ wystawowych, np. gdy goÊci przyjmuje si´ w autobusie lub zabytkowym wagonie kolejowym. Taka mo˝liwoÊç istnieje na terenach targowych posiadajàcych w∏asnà
bocznic´ kolejowà.
WARIANTY ZABUDOWY
Spotyka si´ kilka podstawowych rodzajów zabudowy powierzchni targowej. Najtaƒszym i najprostszym rozwiàzaniem jest wynaj´cie jednego ze standardowych systemów wystawienniczych (tzw. „oktagonalnych”). W naszym
kraju powszechnie stosowane sà sta∏e instalacje OCTANORM oraz SYMA1. Wykorzystywane sà równie˝ inne systemy (np. F+M). Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ uk∏adów, jakie mo˝na skonstruowaç przy wyborze tego typu
rozwiàzaƒ, stoiska zbudowane w ten sposób sà do siebie podobne.
Znacznie bogatsze mo˝liwoÊci aran˝acyjne oferujà stoiska autorskie tworzone w oparciu o indywidualne projekty. Do ich budowy wykorzystuje si´ elementy systemów standardowych. Wybierajàc takie rozwiàzanie wystawca musi przeznaczyç na nie znacznie wi´ksze Êrodki finansowe, ni˝ ma to miejsce w wypadku zastosowania systemów „oktagonalnych”. Dzi´ki temu zyskuje bogatsze mo˝liwoÊci zagospodarowania przestrzeni targowej. Wyglàd
ekspozycji mo˝na jednak w sposób ca∏kowicie swobodny kszta∏towaç dopiero w przypadku wyboru niestandardowego stoiska autorskiego. Przy jego budowie w∏aÊciwie nie wyst´pujà ˝adne standardy i ograniczenia a zakres materia∏ów, na których mo˝na oprzeç jego konstrukcj´, jest bardzo szeroki. Najcz´Êciej wykorzystuje si´: wyroby
drewnopochodne, p∏yty kartonowo-gipsowe, tworzywa sztuczne, metal, szk∏o oraz szk∏o akrylowe.
Kolejne mo˝liwe rozwiàzanie to zakup szybkorozk∏adalnego systemu wystawienniczego lub mobilnego stoiska
targowego. Przy ich wykorzystaniu, ekspozycja mo˝e zostaç roz∏o˝ona przez osoby nale˝àce do personelu reprezentujàcego wystawc´ w ciàgu kilkunastu minut (w przypadku stoiska mobilnego – w czasie kilku godzin). Podstawowe elementy takiej formy zabudowy to Êcianki wystawiennicze (proste lub ∏ukowe) z wymiennymi planszami graficznymi. Ponadto w uzupe∏nieniu wyposa˝enia stoiska stosuje si´: mostki z podÊwietleniami, s∏upy pasa˝owe, trybunki, rolety oraz pu∏ki na ulotki.
MÑDRZE WYBRAå
Ka˝dy z przedstawionych rodzajów zabudowy oferuje wystawcom sporo korzyÊci, jednak z ich wykorzystaniem
wià˝à si´ równie˝ pewne niedogodnoÊci (tab. 1). Dlatego niekiedy na targach mo˝na spotkaç stoiska powsta∏e poprzez po∏àczenie ró˝nych form. Na przyk∏ad problem zwiàzany z brakiem zamykanego zaplecza rozwiàzuje si´ poprzez wynaj´cie u organizatora stoiska wykonanego w ramach standardowej zabudowy, a nast´pnie ekspozycj´ wyposa˝a si´ w zakupione przenoÊne elementy wystawiennicze.
Tab. 1. Zalety oraz wady ró˝nych wariantów zabudowy targowej.
Architektura zabudowy jest najbardziej widocznà sferà wystawiennictwa, dlatego wybór formy wystawienniczej
jest jednà z najwa˝niejszych decyzji podejmowanych w procesie przygotowania udzia∏u firmy w targach. Od oryginalnoÊci projektu oraz jakoÊci wykonania ekspozycji w du˝ej mierze zale˝à uzyskane efekty wystàpienia targowego. Decydujàc si´ na okreÊlony rodzaj stoiska nale˝y uwzgl´dniç wiele czynników, z których najwa˝niejsze to koszt
przygotowania ekspozycji oraz zdolnoÊç do zapewnienia warunków potrzebnych do osiàgni´cia przyj´tych przed
imprezà celów marketingowych.
Marcin G´barowski
autor jest asystentem w Katedrze Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
1
Elementy wielokrotnego u˝ycia w postaci Êcian (bia∏e panele pokryte okleinà PCV) ∏àczone i konfigurowane sà za pomocà
metalowych s∏upków. Podstawà tych konstrukcji sà powtarzalne modu∏y o szerokoÊci 99 cm lub 100 cm i wysokoÊci 250 cm.
Stoiska przygotowane z wykorzystaniem systemów standardowych, w zale˝noÊci od wykupionego przez wystawc´ wyposa˝enia dodatkowego, wzbogacane sà o takie elementy jak: fryz z nazwà firmy, instalacj´ oÊwietleniowà, struktur´ sufitowà, wyk∏adzin´ dywanowà, stoliki, krzes∏a, rega∏y, trybunki itp.
RODZAJ STOISKA
System standardowy
(„oktagonalny”)
Stoisko
autorskie
Niestandardowe
stoisko autorskie
Szybkorozk∏adalne
systemy
wystawiennicze
ZALETY
WADY
• ∏atwoÊç i szybkoÊç monta˝u
• stosunkowo niska cena
• ∏atwy dost´p do systemów
wystawienniczych
• mo˝liwoÊç wielokrotnego u˝ytku
• ma∏a indywidualizacja zabudowy
• widoczne elementy konstrukcji
• nieograniczone mo˝liwoÊci
aran˝acyjne
• silna identyfikacja stoiska
(wyró˝nianie si´ wÊród
innych ekspozycji)
• budowa stoiska wymaga czasu
oraz du˝ego nak∏adu pracy
• z regu∏y jednorazowe zastosowanie
• wy˝sze koszty wykonania
• brak ograniczeƒ materia∏owych
oraz konstrukcyjnych
• optymalne dostosowanie zabudowy
do powierzchni wystawienniczej
• brak standardów
• wysokie koszty wykonania
oraz transportu
• koniecznoÊç wykonania
szczegó∏owego planu
• oryginalny pomys∏ ekspozycji
mo˝e zostaç ró˝nie przyj´ty
przez zwiedzajàcych
• indywidualny charakter ekspozycji
mo˝e okazaç si´ nieodpowiedni
dla kolejnych imprez
• zazwyczaj kupuje si´ je na w∏asnoÊç
i do wielokrotnego u˝ycia
• ∏atwoÊç przewo˝enia
(np. samochodem osobowym)
• prosty i szybki monta˝
oraz demonta˝
• mo˝liwoÊç realizowania ró˝nych
koncepcji za pomocà wymiennych
plansz graficznych
• wysoki jednorazowy (poczàtkowy)
koszt zakupu
• brak zamykanego zaplecza
• zaanga˝owanie personelu wystawcy
w monta˝ oraz demonta˝
• zazwyczaj budowane na ma∏ych
powierzchniach wystawienniczych
Targi
Targi sà
wielkà
szansà
Rozmowa z Marià Maciaszczyk, dyrektorem generalnym i prezesem zarzàdu Mi´dzynarodowych
Targów ¸ódzkich
W
czerwcu odby∏o si´ walne zgromadzenie wspólników MT¸, na
którym wybrano nowego cz∏onka zarzàdu. Jaki jest podzia∏ zadaƒ
w nowych w∏adzach spó∏ki?
– Ostateczne decyzje jeszcze nie zapad∏y, ale myÊl´, ˝e utrzymamy dotychczasowy: dyrektor generalny odpowiada
za stron´ finansowà, prawnà i administracyjnà spó∏ki, majàtkiem i halami zarzàdza dyrektor wykonawczy, natomiast
wiceprezes i zast´pca dyrektora generalnego ma „pod sobà” marketing i reklam´. Zarzàd uzupe∏ni∏a Urszula Trochanowska, która z wykszta∏cenia jest in˝ynierem
w∏ókiennikiem
i
ma
doÊwiadczenie we wspó∏organizowaniu
targów INTERFASHION. Mam wi´c
nadziej´, ˝e pomo˝e nam w targach
zwiàzanych z tekstyliami. Chcia∏abym
bowiem, aby ¸ódê mia∏a w kraju wi´cej
do powiedzenia w kwestiach mody. Nie
mamy ju˝ du˝ych zak∏adów w∏ókienniczych, nic na to nie poradzimy – na ca∏ym Êwiecie jest ich zresztà coraz mniej.
JesteÊmy natomiast zag∏´biem ma∏ych
przedsi´biorstw zajmujàcych si´ modà,
szyciem, wzornictwem, produkcjà prz´dzy i tkanin – mo˝e jeszcze nie na skal´
Europy, ale na pewno na skal´ kraju.
Dlatego chcia∏abym przywróciç ¸odzi
pozycj´ zwiàzanà z modà i wystawiennictwem w tej bran˝y.
– ¸ódê jest siedzibà Krajowej Izby
Mody. Czy jest szansa, aby podmioty
dzia∏ajàce w tej bran˝y poda∏y sobie d∏onie?
– Prowadzone sà rozmowy na ten temat, mamy ju˝ nawet pierwsze fakty.
Przed naszà „Z∏otà Nitkà” odby∏ si´ konkurs na Projektanta Roku Krajowej Izby
Mody i promocja obu imprez by∏a wspólna. Ja nie widz´ tu ˝adnego zagro˝enia
dla targów czy Izby. Moda to bardzo szerokie spektrum – to przecie˝ tak˝e ubiory sportowe, które stojà nieco na uboczu,
ale zas∏ugujàce na wielki show…
– Do ich produkcji u˝ywane sà najnowsze technologie. Zobaczymy to
w Grecji!
– Wysokie technologie stosowane sà
tak˝e do wyrobu bielizny, dlatego chcemy, aby w ¸odzi odbywa∏y si´ imprezy,
pokazy i wystawy poÊwi´cone tym producentom. Jest ich w naszym województwie bardzo du˝o!
– Czy targi podj´∏y ju˝ jakieÊ kroki
w tym kierunku?
– Rozmawiamy z przedsi´biorcami,
którzy majà swoje siedziby w G∏ownie,
Strykowie i Pabianicach. Chcemy takà
wystawà zorganizowaç najpóêniej wiosnà 2005 r. i po∏àczyç jà z konferencjà
przedstawiajàcà dorobek Politechniki
¸ódzkiej w zakresie w∏ókien syntetycznych, wykorzystywanych przy produkcji
bielizny.
– Jakà rol´ widzi tu Pani dla Akademii Sztuk Pi´knych?
– To instytucja, która powinna wiàzaç
w ca∏oÊç te przedsi´wzi´cia. Dysponuje
bowiem ludêmi z ogromnym dorobkiem
we wszystkich segmentach mody – najwy˝szy czas, aby to wykorzystaç! Mam
nadziej´, ˝e uda nam si´ te˝ w koƒcu
uruchomiç w ¸odzi Mi´dzynarodowe
Centrum Promocji Mody, które by∏oby
bardzo zwiàzane z targami, nawet po-
przez jego umiejscowienie. Moim zdaniem po∏àczenie funkcji targowej, wystawienniczej, pokazowej oraz konferencyjnej i promocyjnej to w∏aÊciwy kierunek, w którym powinniÊmy pójÊç. Wtedy
– ¸ódê jest zag∏´biem ma∏ych przedsi´biorstw
zajmujàcych si´ modà, szyciem, wzornictwem,
produkcjà prz´dzy i tkanin – mo˝e jeszcze nie
na skal´ Europy, ale na pewno na skal´ kraju.
Dlatego chcia∏abym przywróciç ¸odzi pozycj´
zwiàzanà z modà i wystawiennictwem w tej
bran˝y – twierdzi Maria Maciaszczyk, dyrektor
generalny i prezes zarzàdu Mi´dzynarodowych Targów ¸ódzkich
Gazeta Targowa 21
Targi
w jednym miejscu nieustannie coÊ b´dzie si´ dzia∏o.
– Hala EXPO pokaza∏a podczas
„Z∏otej Nitki”, ˝e Êwietnie si´ nadaje do
pokazów. Gala zrobi∏a wr´cz furor´ – inscenizacja widowiska z siedzibà MT¸
w tle by∏a strza∏em w dziesiàtk´! Czy
jest jednak szansa na poszerzenie terenów targowych?
– Bardzo si´ ciesz´, ˝e wiele osób tak
w∏aÊnie odebra∏o ten pokaz. StaraliÊmy
si´, aby „Z∏ota Nitka” si´ uda∏a. JeÊli zaÊ
chodzi o tereny targowe, to z∏o˝yliÊmy ju˝
wniosek do zarzàdu gminy o rozpatrzenie
mo˝liwoÊci przydzielenia targom ∏ódzkim dodatkowych terenów. Jest nadzieja,
˝e na terenie ¸KS-u powstanie nowa hala widowiskowo-sportowa. Dla miasta
pozostanie jednak problem zagospodarowania starej hali sportowej i terenów
przylegajàcych. Gdyby po∏àczyç wszystkie tereny wystawiennicze wokó∏ EXPO,
to razem jest ok. 10 tys. metrów kwadratowych – troch´ za ma∏o dla niektórych
naszych imprez. Warto wi´c po∏àczyç hale wystawiennicze z halami sportowymi,
które mo˝na zaadoptowaç do organizacji
kongresów. A planujemy organizacj´
kongresów nawet na 4 tys. osób! Byç mo˝e uda∏oby si´ tak˝e wygospodarowaç
niewielkie zaplecze hotelowe…
– Wszystko uk∏ada si´ w sensownà ca∏oÊç: trwajà prace przy wyd∏u˝eniu pasa
na lotnisku Lublinek, mówi si´ o szybkim po∏àczeniu kolejowym z Warszawà,
finalizowany jest wykup dzia∏ek pod budow´ autostrad i obwodnic miasta.
W perspektywie kilku lat ¸ódê mo˝e si´
staç Êwietnym centrum kongresowym.
Wymaga do jednak wspó∏dzia∏ania
w∏adz gminy z w∏adzami województwa…
– Takie rozmowy sà ju˝ prowadzone.
Województwo wie, ˝e targi sà wielkà
szansà na promocj´ – udowodni∏y to
Targi „Na Styku Kultur”, podczas których w∏adze województwa wystàpi∏y na
jednej powierzchni z innymi miastami.
WykorzystaliÊmy równie˝ wspó∏prac´
z miastami partnerskimi ¸odzi, które te˝
si´ tu pojawi∏y i bardzo dobrze mówi∏y
o imprezie. GdybyÊmy zdo∏ali zagospodarowaç tereny w naszym najbli˝szym
otoczeniu, to mo˝e wreszcie uda∏oby si´
wykorzystywaç nasze genialne po∏o˝enie
geograficzne w Êrodku Polski! Dodajmy
do tego potencja∏ spó∏ki, która ma w dorobku Êwietne tytu∏y targowe –
INTERTELECOM jest najwi´kszà imprezà bran˝y telekomunikacyjnej w kraju, podobnie jest z Targami FILM
VIDEO FOTO, co dwa lata organizujemy Targi PET FAIR, a pozosta∏e nasze
imprezy te˝ rokujà wielkie nadzieje. Targi Edukacyjne sà np. coraz bardziej widowiskowe dzi´ki samym uczniom,
a m∏odzi ludzie to ogromny potencja∏.
Chcemy tak˝e zaktywizowaç studentów
do udzia∏u w oprawie targów – np. studenci z ASP mogliby zrobiç projekty
opraw do Targów INTERTELECOM
lub Wystawy „Komunikacji Miejskiej”
jako prace dyplomowe. Studenci z Akademii Muzycznej podobno nie majà
gdzie koncertowaç – mo˝emy przygotowaç takie ma∏e, kameralne miejsca na
targach, gdzie b´dà mogli si´ zaprezentowaç! A jak ju˝ mówimy o ludziach, to
nasza spó∏ka ma wspania∏ych pracowników – to znakomity zespó∏, który potrafi si´ zmobilizowaç i osiàgnàç sukces.
Rozmawia∏ Jerzy Mazur
NAJSKUTECZNIEJSZE PISMO BRAN˚OWE
POÂWI¢CONE RYNKOWI WYSTAWIENNICZEMU
WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNA¡
Targi
Nowe
horyzonty
Urszula Trochanowska, cz∏onek zarzàdu i zast´pca dyrektora generalnego Mi´dzynarodowych Targów ¸ódzkich
– Dotychczas zna∏a Pani targi ze strony wystawcy. Pomaga to w przejÊciu na drugà stron´ w przemyÊle wystawienniczym?
– Zdecydowanie tak. DoÊwiadczenie zdobyte w pracy na
stoiskach targowych w kraju i za granicà zmusza do szukania najlepszych rozwiàzaƒ dla wystawcy. Ka˝dy organizator musi go bowiem przekonaç, ˝e targi, na które w∏aÊnie
przyjecha∏, sà naprawd´ dobre. Mnie b´dzie ∏atwiej, bo
Urszula Trochanowska ukoƒczy∏a IV Liceum Ogólnokszta∏càce
w ¸odzi, potem studiowa∏a w∏ókiennictwo w Karl Marx Stadt
(obecnie Chemnitz) w Niemczech. Dzi´ki studiom, a nast´pnie
wieloletniej pracy w centralach handlu zagranicznego
SKÓRIMPEX i CIECH, w których prowadzi∏a tamtejsze rynki, biegle zna j´zyk niemiecki, ale swobodnie pos∏uguje si´ te˝ angielskim, francuskim i rosyjskim. Kocha ksià˝ki i góry (by∏a na Mnichu!), ma syna i dwoje wnuczàt.
Mi´dzynarodowe Targi ¸ódzkie majà bardzo dobre imprezy! Mam ÊwiadomoÊç, jak nale˝y organizowaç powierzchni´ wystawienniczà i teren targowy, aby wystawcy ch´tnie
tu przyje˝d˝ali co roku i mówili, ˝e w ¸odzi wypada si´ pokazaç ca∏ej bran˝y. Chcemy zadbaç, ˝eby na wystawach by∏y nowinki i nowoÊci, ˝eby mo˝na tu by∏o spotkaç i firmy
wiodàce, i te, które dopiero rozpoczynajà dzia∏alnoÊç. Targi sà wizytówkà ¸odzi, która jest pi´knym, goÊcinnym
i przyjaznym miastem, co dla wystawców i zwiedzajàcych
jest tak samo wa˝ne, jak ranga imprezy. Mam nadziej´, ˝e
wieloletnia praca w handlu zagranicznym pomo˝e mi w realizacji pomys∏ów, które przyciàgnà do ¸odzi wi´cej wystawców. Du˝à rol´ odgrywa tu tak˝e intuicja – pracujàc tyle lat w handlu wyrabia si´ jakiÊ szósty zmys∏, który pozwala wyczuç to, czym warto si´ zajàç i jak nale˝y
wspó∏pracowaç z kontrahentami. A targi to jedyne miejsce,
w którym zaanga˝owane sà wszystkie zmys∏y cz∏owieka –
muszà one otwieraç nowe horyzonty i przestrzenie do negocjacji. B´d´ stawiaç na innowacj´ i najnowsze technologie, a te najlepiej widaç by∏o choçby na Targach FILM
VIDEO FOTO, INTERTELECOM czy INTERFLAT.
(not. jm)
Konferencje i kongresy
100 procentowy skok
Poznaƒ wyrasta na najwa˝niejsze w Polsce miejsce konferencji, zgromadzeƒ, wystaw i imprez sportowych. Dzieje si´ tak g∏ównie za sprawà Centrum Kongresowego Poznaƒ – Targi MTP. Tylko w pierwszym pó∏roczu 2004 r. w salach konferencyjnych MTP odby∏o si´ ponad 400 konferencji i kongresów,
co stanowi ponad 100 procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Rocznie na terenach
targowych odbywa si´ oko∏o 800 podobnych wydarzeƒ.
T
ylko w pierwszym pó∏roczu 2004 r.
w salach konferencyjnych MTP odby∏o si´ oko∏o 411 ró˝nego rodzaju
konferencji, kongresów i sympozjów. Porównujàc z rokiem poprzednim stanowi
to ponad 100 procentowy wzrost liczby
wydarzeƒ konferencyjnych. Najbardziej
wzrasta liczba wydarzeƒ pozatargowych
– o prawie 190% w I pó∏roczu tego roku
w porównaniu z I pó∏roczem 2003. Stanowià one ju˝ po∏ow´ imprez przygotowywanych w Centrum Kongresowym Poznaƒ – Targi. Liczba wydarzeƒ towarzyszàcych targom wzros∏a o po∏ow´.
Trudno znaleêç centrum konferencyjne w Polsce, które mo˝e si´ pochwaliç
podobnie dobrym wynikiem. Zdaniem
przedstawicieli MTP Êwiadczy to wyraênie o tym, i˝ organizatorzy konferencji
doceniajà nie tylko ich mo˝liwoÊci techniczne w tym zakresie, ale tak˝e rang´
i presti˝ konferencji organizowanych na
terenach targowych w Poznaniu.
Z mo˝liwoÊci konferencyjnych MTP
korzystajà ch´tnie organizatorzy ró˝nych zjazdów, walnych zgromadzeƒ,
spotkaƒ integracyjnych, kongresów na-
Tylko w pierwszym pó∏roczu 2004 r. w salach konferencyjnych MTP odby∏o si´ oko∏o 411 ró˝nego rodzaju konferencji, kongresów i sympozjów
ukowych i imprez politycznych. Rocznie
na terenach targowych odbywa si´ oko∏o 800 ró˝nego rodzaju wydarzeƒ konferencyjnych. Warto przypomnieç, ˝e to
w∏aÊnie w salach konferencyjnych MTP
Centrum Kongresowe MTP nale˝y do najnowoczeÊniejszych w Europie
24 Gazeta Targowa
odby∏a si´ najwi´ksza w 2003 r. w Polsce
konferencja – Zgromadzenie Ogólne
Rady Gmin i Regionów Europy (3 dni
ponad 2500 uczestników). Nic wi´c
dziwnego, ˝e Centrum Kongresowym
MTP jest zaliczane do jednych z najwi´kszych i najbardziej profesjonalnych
centrów kongresowych w Polsce.
Wydarzenia konferencyjne odbywajàce si´ na terenie MTP mo˝na podzieliç
na te zwiàzane z targami i na pozatargowe. Te pierwsze odbywajà si´ w ramach
konkretnych targów we wspó∏pracy
z partnerami MTP – ró˝nego rodzaju organizacjami i stowarzyszeniami bran˝owymi, ministerstwami lub firmami, zainteresowane popularyzacjà wiedzy i wymianà doÊwiadczeƒ na tematy zwiàzane
z bran˝à, której poÊwi´cone sà dane targi. Najcz´Êciej, liczba ró˝nych konferencji, spotkaƒ dyskusyjnych w czasie niektórych targów jest tak du˝a, ˝e przekracza mo˝liwoÊci czasowe potencjalnych
uczestników. Z kolei zakres konferencji
Konferencje i kongresy
Centrum Kongresowe Poznaƒ – Targi nale˝y do najnowoczeÊniejszych w Europie.
Sale konferencyjne i pawilony sà klimatyzowane, wyposa˝one we wszystkie najnowoczeÊniejsze urzàdzenia audio-wizualne
(laptopy, projektory multimedialne, rzutniki, nag∏oÊnienie, bezprzewodowe mikrofony, ∏àcza z Internetem, hot-spoty do internetu bezprzewodowego). W najwi´kszych
salach zainstalowano na sta∏e sieci do t∏umaczeƒ symultanicznych na pi´ç j´zyków,
a w razie potrzeby targi zwi´kszajà liczb´
kabin do t∏umaczeƒ. Targi zapewniajà te˝
obs∏ug´ cateringowà. Na terenie targowym lub w jego pobli˝u mo˝e zaparkowaç
jednoczeÊnie ponad 1000 samochodów.
organizowanych w okresie pozatargowym jest praktycznie nieograniczony.
Poczàwszy od uroczystoÊci wr´czenia
Orderu UÊmiechu a˝ po podsumowanie
wyników dzia∏alnoÊci przez PKO S.A.
czy te˝ Kongres Rolnictwa Polskiego.
Na targach odbywa∏y si´ tak˝e np. egzaminy j´zykowe British Council.
w salach konferencyjnych MTP odby∏a si´ najwi´ksza w 2003 r. w Polsce konferencja – Zgromadzenie Ogólne Rady Gmin i Regionów Europy
14,5 tys. m kw. W sumie kubatura pawilonu wynosi 213 tys. m szeÊç.
… i 40 tysi´cy
do portu lotniczego to oko∏o 7 km)
JednoczeÊnie w Centrum Kongresowym MTP mog∏yby si´ odbywaç konferencje, kongresy i seminaria na prawie
40 tysi´cy osób. 20 sal konferencyjnych
MTP jednoczeÊnie mo˝e pomieÊciç 4000
osób (w tym pawilon reprezentacyjny
Iglica – 11 na 600 osób). W razie potrzeby targi dostosowujà do potrzeb konferencyjnych swojà powierzchni´ wystawienniczà – w sumie 9 pawilonów na
∏àczna liczb´ 34 400 osób) Sà to paw. 1,
2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7. W jednym z takich
pawilonów odby∏a si´ mi´dzy innymi
konferencja regionów europejskich na 2
tys. osób (scena, widownia, miejsce dla
widowni, sala bankietowa). Najwi´ksza
sala konferencyjna MTP – Sala Kongresowa – w paw. 15 to 1200 miejsc siedzàcych w uk∏adzie kinowym, a przy sto∏ach
– 700 miejsc. Sala konferencyjna
w World Trade Center Poznaƒ zlokalizowanym na terenach MTP to 330 miejsc
(przy sto∏ach – 200). W paw. 15 znajdujà si´ jeszcze trzy mniejsze sale od 40 do
100 miejsc. Trzy sale stumiejscowe (mo˝na je ∏àczyç) i dwie 300-miejscowe oczekujà w paw. 14b, a w pawilonie 14 a sà do
dyspozycji trzy sale, ka˝da do 200 osób.
oraz du˝ych hoteli w centrum miasta.
(r)
fot. MTP
10 000 uczestników…
Najwi´ksza mo˝liwa do zorganizowania na targach to konferencja na 10 000
osób. Nie ma w Polsce podobnego
obiektu. Spotkanie takie odby∏oby si´
w najwi´kszym pawilonie nr 5, najwi´kszym obiekcie MTP. Co roku odbywajà
si´ tam m.in. mi´dzynarodowe zawody
konne w skokach przez przeszkody.
Pawilon 5 ma d∏ugoÊç 216 m – po linii
zewn´trznej 218 m (Otylia J´drzejczak
przep∏yn´∏aby ten dystans w nieco ponad 2 minuty). Jest szeroki na 68 m,
w najni˝szym miejscu ma 9 ma wysokoÊci a w najwy˝szym o trzy metry wi´cej.
Jego powierzchnia u˝ytkowa to 23,5 tys.
m kw., powierzchnia wystawiennicza to
Wielkim atutem MTP jako miejsca
konferencji i kongresów jest Êwietne
po∏o˝enie wzgl´dem tras komunikacyjnych (tu˝ obok znajduje si´ dworzec PKP Poznaƒ G∏ówny, odleg∏oÊç
Dominik Nowacki
Kierownik Wydzia∏u Gospodarowania
Obiektami Mi´dzynarodowych Targów
Poznaƒskich
Od stycznia 2004 roku na terenie Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich odby∏o
si´ ponad 400 wydarzeƒ takich jak kongresy, konferencje, prezentacje, szkolenia, seminaria, bankiety, koncerty i bale,
w których udzia∏ wzi´∏o blisko 50 000
osób z ca∏ego Êwiata. GoÊciliÊmy znane
osobistoÊci ze Êwiata polityki i biznesu
m.in. prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego, prezesa PZPN Micha∏a Listkiewicza, prof. Aldon´ Kamel´-Sowiƒskà
czy te˝ Marka Breiera, guru nowoczesnego marketingu.
Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie posiadajà najwi´kszà baz´ konferencyjno – kongresowà w Polsce. Jako jedyni w Polsce
dysponujemy pawilonem, w którym zorganizowaç mo˝na wydarzenia nawet dla
10 000 uczestników. Z myÊlà o klientach
wcià˝ poszerzamy pakiet us∏ug – ju˝ nied∏ugo liczba oferowanych sal wzroÊnie
o kolejne dwie. ¸àcznie dysponowaç b´dziemy 22 salami konferencyjnymi oraz –
w razie potrzeby – dziewi´cioma przystosowanymi pawilonami. WzbogaciliÊmy
równie˝ naszà ofert´ o us∏ugi oko∏okongresowe, tj. przygotowanie i rozsy∏anie zaproszeƒ, t∏umaczenie oraz druk materia∏ów
konferencyjnych, organizacj´ przyj´ç i zapewnianie transportu oraz zakwaterowania. Zapraszam do zapoznania si´ z ofertà
na stronie www.konferencje.mtp.pl
Gazeta Targowa 25
Dojechaç na stoisko
Diabe∏ na ko∏ach
Alfa GT to dziecko Bertone wyró˝niajàce si´ oryginalnym, mi∏ym dla oka stylem, dajàcym przedsmak
satysfakcji ze sportowej jazdy. To symbioza sportowego charakteru, mi´kkich zaokràglonych linii i w∏oskiej elegancji.
T
a arcysportowa fura przyciàgajàca
wzrok przechodniów mierzy 4,48
metra d∏ugoÊci, 1,76 m szerokoÊci
i 1,37 m wysokoÊci. Cechuje jà silny, masywny przód, zdominowany przez znaki
rozpoznawcze Alfy Romeo w postaci
charakterystycznego „trójkàta” o wymiarach wi´kszych ni˝ dotychczas. Wra˝enie to zwi´kszajà dwa boczne wloty
powietrza i starannie zaprojektowane
reflektory.
WyÊcigowy bolid
Alfa GT przej´∏a wszystkie mocne
punkty Alfy 156. Poczàwszy od zawieszenia o szczególnej konfiguracji: z przodu dwuwahaczowy „wysoki”, z ty∏u
McPherson z poprzecznymi drà˝kami
o ró˝nej d∏ugoÊci. Jej dusza to dwa pot´˝ne silniki, ka˝dy o mocy stawiajàcej
go w czo∏ówce swojej kategorii: 1.8 Twin
Spark 140 KM oraz 2.0 JTS 165 KM.
2.0 JTS to jednostka o wysokich osiàgach, bioràca swà nazw´ JTS (Jet Thrust
Stoichiometric) od szczególnego uk∏adu
spalania. To pierwszy silnik benzynowy,
w którym wtryskiwacze pracujà bezpoÊrednio w komorze spalania.
Kiedy zasiàdziemy za sterem zatyka
nas obraz kokpitu. Umiejscowione
z obydwu boków du˝e analogowe zegary
(pr´dkoÊciomierz i obrotomierz, zamykajà poÊrodku dwa mniejsze wskaêniki
(poziom paliwa i temperatura wody)
oraz znajdujàcy si´ pomi´dzy nimi cyfrowy wyÊwietlacz. Ich widocznoÊç w nocy
zapewnia podÊwietlenie w kolorze czerwonym, który gwarantuje ∏atwiejsze zogniskowanie wzroku przy przejÊciu
z ciemnoÊci szosy na jasne oÊwietlenie
tablicy.
Cztery miesiàce
czekania
Je˝eli szukamy niebanalnego pojazdu
typu coupe i oczekujemy od niego równie˝ dobrego wyposa˝enia seryjnego, to
wybór mo˝e paÊç na takà Alf´. Tym bardziej, ˝e coraz wi´cej jest Êmiertelnie
nudnych, praktycznych aut, które sà w
stanie przewieêç siedem osób i jeszcze w
trzy minuty mo˝na z nich zrobiç wygodnà sypialni´. GT jest na dobrà spraw´
dwuosobowa i niepraktyczna, jak na
prawdziwe coupe przysta∏o. W wi´kszoÊci salonów Alfy trzeba czekaç na GT
oko∏o czterech miesi´cy. Ale jak ktoÊ kocha, to poczeka, tylko gdzie najlepiej za∏atwiç sobie kredyt na ponad 120 tys. z∏?
(DW)
26 Gazeta Targowa
Rynek
Targi
na
eksport
Rozmowa z Tomaszem Raczyƒskim, prezesem zarzàdu Targów Kielce
– Nie traktujemy organizacji wystawy
PLASTUKRAINA jako jednorazowego eksperymentu. Nasza strategia rozwoju przewiduje rozbudow´ segmentu „targów wyjazdowych” – twierdzi Tomasz Raczyƒski, prezes
zarzàdu Targów Kielce
J
esienià targi Kielce zadebiutujà jako organizator imprez zagranicznych.
– Nie b´dzie to mo˝e debiut w pe∏nym
tego s∏owa znaczeniu, bo mamy ju˝ w tej
dziedzinie pewne doÊwiadczenia, jak
choçby przygotowanie prezentacji regionu Êwi´tokrzyskiego na Wystawie Âwiatowej w Hanowerze, ale rzeczywiÊcie –
szykujemy si´ do organizacji targów
PLASTUKRAINA w Kijowie. Wystawa, którà mo˝na okreÊliç jako mutacj´
kieleckiego PLASTPOLU, odb´dzie si´
w najnowoczeÊniejszym w tym kraju
oÊrodku (jako ciekawostk´ podam, ˝e
w tym samym miejscu b´dzie si´ te˝ odbywaç kolejny konkurs Eurowizji). Jest
to dla nas du˝e wyzwanie, ale i wielka
szansa. Je˝eli ta pierwsza wystawa zostanie uznana za udanà, otworzymy sobie
drzwi do organizowania kolejnych tego
typu imprez zagranicznych. Nie traktu-
jemy wi´c wystawy PLASTUKRAINA
jako jednorazowego eksperymentu. Nasza strategia rozwoju przewiduje rozbudow´ segmentu „targów wyjazdowych”.
– JednoczeÊnie firma rozbudowuje
jednak oÊrodek w Kielcach.
– Tak. Przerw´ wakacyjnà wykorzystaliÊmy na przygotowanie kolejnego pawilonu wystawowego, a tak˝e nowych terenów ekspozycyjnych na zewnàtrz. Oddanie do u˝ytku w pe∏ni wyposa˝onego
pawilonu C zwi´kszy∏o nasze mo˝liwoÊci
ekspozycji pod dachem o 60 proc. Inwestycja by∏a konieczna, by wystawcom,
uczestniczàcym w naszych najwi´kszych
imprezach, stworzyç w∏aÊciwe warunki
do prezentacji. Jako pierwsza w nowym
obiekcie zaprezentowa∏a si´ w trakcie
MSPO narodowa wystawa armii i przemys∏u obronnego Niemiec.
– O tegorocznym MSPO by∏o g∏oÊno.
– RzeczywiÊcie. Impreza podnosi
swojà rang´. W tym roku prezentowa∏o
si´ w Kielcach 283 firmy z 23 krajów. Hitem targów by∏a niemiecka wystawa narodowa, prezentujàca potencja∏ firm
sektora obronnego z tego kraju, wyposa˝enie Bundeswehry. Ciekawie wypad∏a
konferencja przygotowana przez stron´
niemieckà, na której polskie i zagraniczne firmy zainteresowane kooperacjà
z niemieckimi si∏ami zbrojnymi mog∏y
m.in. dowiedzieç si´ jak zdobyç zamówienia tej armii. Bardzo okazale wypad∏y równie˝ prezentacje polskich potentatów bran˝y. Targi otworzy∏ premier
RP, prof. Marek Belka, w towarzystwie
kilku ministrów. Liczniejsze ni˝ w latach
ubieg∏ych by∏y oficjalne zagraniczne delegacje, odwiedzajàce MSPO, wiele
z nich na szczeblu ministrów lub ambasadorów, w tym z tak odleg∏ych krajów
jak Rwanda, Nigeria czy Kolumbia.
RozbudowaliÊmy równie˝ program konferencji o nowe tematy zwiàzane z offsetem oraz przysz∏oÊcià wojsk w struktu-
rach NATO. Wszystko to sprawi∏o, ˝e tegoroczny Mi´dzynarodowy Salon Przemys∏u Obronnego zebra∏ niezwykle pochlebne recenzje, równie˝ od goÊci zagranicznych.
– Pierwsza cz´Êç sezonu 2004 by∏a
udana dla targów kieleckich. Czy jesieƒ
równie˝ zapowiada si´ podobnie?
– Targowa wiosna w Kielcach rzeczywiÊcie by∏a bardzo dobra. Tak udanej
pierwszej cz´Êci sezonu wystawienniczego Targi Kielce jeszcze nie prze˝ywa∏y.
Przyniós∏ on naszej spó∏ce o oko∏o 20
proc. lepsze wyniki ni˝ wiosna 2003 r.,
a trzeba pami´taç, ˝e ubieg∏oroczny sezon te˝ by∏ rekordowo dobry. W tym roku poprawiliÊmy wi´c najlepszy wynik.
Dotyczy to zarówno wynaj´tej powierzchni wystawienniczej netto, jak
i liczby wystawców. Wszystkie najwa˝niejsze wystawy z wiosennego kalendarza Targów Kielce – AGROTECH,
AUTOSTRADA-POLSKA,
PLASTPOL, SACROEXPO – by∏y nie tylko
wi´ksze od ubieg∏orocznych, ale te˝ najwi´ksze w swej historii. By∏o to o tyle ∏atwiejsze do osiàgni´cia, ˝e – jak wiadomo – wzrost gospodarczy w Polsce wyraênie przyspieszy∏, co pozytywnie
odbi∏o si´ tak˝e na koniunkturze w bran˝y targowej. Zaczynamy te˝ zauwa˝aç
pozytywny wp∏yw wejÊcia Polski do Unii
Europejskiej, poprzez wi´ksze ni˝ wczeÊniej jest zainteresowanie udzia∏em
w naszych targach ze strony firm zagranicznych. W stosunku rocznym wiosna
2003 – wiosna 2004 ich liczba wzros∏a
w Kielcach o ok. 30%. Jestem przekonany, ˝e prze∏o˝y si´ to tak˝e na wyniki jesiennej cz´Êci sezonu. Widaç to zresztà
po wielkoÊci Mi´dzynarodowego Salonu
Przemys∏u Obronnego, czy Mi´dzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏: NZ
Marketing wystawienniczy
Co myÊlà klienci?
Pytanie „Co myÊlà klienci?” jest najwa˝niejszym zagadnieniem nowoczesnego marketingu. Dotyczy to
równie˝ marketingu targowego, który buduje swoje instrumenty w∏aÊnie w oparciu o najnowsze badania wystawców i zwiedzajàcych.
W
yniki badaƒ przeprowadzonych
przez Polskà Korporacj´ Targowà (w ramach programubadawczego Mi´dzynarodowego Zwiàzku Statystyk Targowych CENTREX) okaza∏y
si´ zaskakujàce nawet dla wytrawnych
obserwatorów rynku targowego. Przede
wszystkim sà to pierwsze, po transformacji, ogólnopolskie badania (przeprowadzono je na targach w Kielcach, Krakowie, ¸odzi i Poznaniu), co potwierdza
jak wielkà wag´ przywiàzuje polski przemys∏ targowy do swoich goÊci. Poza tym
wyniki badaƒ skorygowa∏y w znacznej
cz´Êci dotychczasowy wizerunek zwiedzajàcego, co sprowadza si´ do nowej
zasady, ˝e ka˝dy przekraczajàcy bramy
„po prostu dla rozrywki, targi majà dobry program”. Nie wolno bagatelizowaç
takiego podejÊcia, poniewa˝ wszystko
odbywa si´ w otoczeniu biznesowym
i w efekcie podnosi kultur´ przedsi´biorczoÊci.
Zawsze mówi∏o si´, ˝e „Polacy kochajà targi”, aczkolwiek w ostatnich latach,
kiedy dla Polaków targi przesta∏y byç jedynym „oknem na Êwiat a dla znacznej
wi´kszoÊci jedynym osobistym kontaktem z zagranicà, krajowa turystyka targowa straci∏a swojà atrakcyjnoÊç. By∏ to
zresztà specyficzny fenomen krajów socjalistycznych. Tymczasem z badaƒ wynika, ˝e pojawi∏a si´ nowa kategoria zwiedzajàcych, to jest profesjonalnie zainte-
Tab. 1. LICZBA ODWIEDZANYCH TARGÓW ROCZNIE
CZ¢STOTLIWOÂå
PROFESJONALIÂCI
KONSUMENCI
raz w roku
24,0%
49,0%
2–3 razy
52,8%
37,9%
4–6 razy
17,7%
11,0%
cz´Êciej
5,5%
2,1%
100% badanych
100% badanych
targowe jest – z ró˝nych powodów – interesujàcym klientem.
Profesjonalnie zainteresowani fachowcy
Od kilku lat organizatorzy targów starajà si´ zach´ciç do odwiedzania targów
proponujàc coraz atrakcyjniejsze programy pobytu na terenach targowych,
jak koncerty, konkursy, pokazy, happeningi, wystawy okolicznoÊciowe itp. adresowane specjalnie dla zwiedzajàcych.
Tereny targowe, poza celami merytorycznymi, stajà si´ równie˝ atrakcyjnym
miejscem rozrywki i rekreacji, poniewa˝
si∏à wspó∏czesnych targów jest atrakcyjne wydarzenie, które kreujà, czyli event.
Ta nowa jakoÊç, okreÊlana jako „targi
plus”, okaza∏a si´ przyciàgajàca, skoro
prawie po∏owa zwiedzajàcych – konsumentów poda∏a, ˝e przychodzi na targi
28 Gazeta Targowa
resowanych
targami
fachowców
i konsumentów: kompetentnych, przygotowanych i wprowadzonych w targi.
I cz´sto je odwiedzajàcych. Potwierdzajà
to badania: prawie po∏owa badanych
zwiedzajàcych – konsumentów (49%)
przynajmniej raz w roku odwiedza targi,
a ponad po∏owa badanych profesjonalistów bywa na targach dwa – trzy razy
w roku.
Warto zwróciç uwag´, ˝e ponad 70%
profesjonalistów i prawie po∏owa ankietowanych zwiedzajàcych – konsumentów to stali goÊcie targowi, którzy gotowi sà pokonaç ka˝dà odleg∏oÊç, ˝eby
uczestniczyç w targach.
GotowoÊç Polaków do pokonania
ka˝dej odleg∏oÊci jest zaiste imponujàca,
zw∏aszcza jeÊli chodzi o konsumentów,
którzy koszty podró˝y op∏acajà z w∏asnej
kieszeni i poÊwi´cajà na targi swój prywatny czas. Badania potwierdzajà jeszcze jednà wa˝nà prawid∏owoÊç: prawie
po∏owa zwiedzajàcych targi konsumentów to lokalna spo∏ecznoÊç, mieszkaƒcy
aglomeracji, w której organizuje si´ targi. Natomiast profesjonaliÊci, odwiedzajàcy targi s∏u˝bowo, zdecydowanie preferujà targi daleko poza miejscem pracy
i zamieszkania, co t∏umaczy si´ koniecznoÊcià poszukiwania nowych dostawców
i rynków coraz dalej od w∏asnego regionu.
Najch´tniej bywamy na targach, które
znamy, a poza osobistymi zaproszeniami, najcz´Êciej odwiedzamy targi kierujàc si´ informacjami z mediów, zw∏aszcza z prasy, bo ∏atwiej nam zachowaç takà informacj´. Wysoko równie˝ cenimy
opinie znajomych o targach i kierujemy
si´ nimi, co jest w zgodzie z najnowszym
marketingiem, ˝e public relations staje
si´ skuteczniejsza od reklamy. Badaczy
interesowa∏o skàd respondenci dowiadywali si´ o targach, terminach, miejscach i zakresach bran˝owych, a poniewa˝ êróde∏ informacji jest wiele stàd
ka˝dy móg∏ zakreÊliç kilka z nich i dlate-
Tab. 2. DYSTANS, KTÓRY SK¸ONNI SÑ POKONAå ZWIEDZAJÑCY,
˚EBY ODWIEDZIå TARGI
DYSTANS w km
PROFESJONALIÂCI
KONSUMENCI
ka˝da odleg∏oÊç
42,5%
32,8%
300–600 km
15,9%
brak danych
100–300 km
27,0%
21,5%
do 100 km
14,6%
45,7%
100% badanych
100% badanych
Marketing wystawienniczy
go odpowiedzi w zamieszczonej tabeli
nie sumujà si´ do stu.
Dla poprawnoÊci interpretacyjnej nale˝y wyjaÊniç, ˝e grupa badanych konsumentów by∏a o po∏ow´ mniejsza od an-
– szukaç inspiracji, odkryç nowe pomys∏y.
Wyniki badaƒ sà interesujàcà lekturà
i dostarczajà nowej wiedzy o dzisiejszych
targach, które nieustannie si´ zmieniajà.
Tab. 3. èRÓD¸A INFORMACJI O TARGACH
èRÓD¸O INFORMACJI
PROFESJONALIÂCI KONSUMENCI
wczeÊniejszy pobyt na targach
254
71
zaproszenie od wystawcy
170
18
informacje z prasy i mediów
102
79
zaproszenie od organizatora targów
101
27
inne êród∏a informacji, w tym Internet
96
82
reklama
70
57
znajomi
62
60
kietowanych profesjonalistów, stàd takie ró˝nice w porównaniu liczb
bezwzgl´dnych.
Bardzo lubimy dzieliç si´ swoimi wra˝eniami z targów i prawie si´ nie zdarza,
˝ebyÊmy nikomu nie przekazali naszych
targowych doÊwiadczeƒ. Wiadomo, ˝e
profesjonaliÊci sk∏adajà s∏u˝bowe notatki z targów i sà zawodowo zobowiàzani
do przekazywania informacji o targach,
ale aktywnoÊç konsumentów w rozg∏aszaniu wra˝eƒ jest imponujàca.
Na najwa˝niejsze pytanie: „po co na
targi?” ka˝da z grup odpowiada, oczywiÊcie, inaczej, bo zgodnie z w∏asnymi interesami i oczekiwaniami wobec targów.
Ka˝dy móg∏ wskazaç kilka powodów, dla
których znalaz∏ si´ na targach, poniewa˝
respondentów wybierano na targach losowo mi´dzy zwiedzajàcymi. Warto
przyjrzeç si´ liczbie wskazaƒ profesjonalistów „w jakim celu przebywali na targach”:
– w poszukiwaniu nowych êróde∏ zakupu i nowych pomys∏ów na biznes – 362,
– dla zaktualizowania swoich informacji
przed podj´ciem decyzji – 288,
– ˝eby spotkaç si´ z fachowcami z bran˝y i wymieniç doÊwiadczenia – 258,
– ˝eby spotkaç si´ z dostawcami i zacieÊniç wspó∏prac´ – 257.
Konsumenci majà swoje powody, ˝eby odwiedzaç targi. Najcz´Êciej przychodzà, ˝eby:
– zaktualizowaç swoje informacje o produktach przed podj´ciem decyzji o zakupie;
– po prostu dla rozrywki, bo targi majà
dobry program;
– ˝eby poszukaç nowych wyrobów,
przyjrzeç si´ nowoÊciom;
Przede wszystkim targi si´ profesjonalizujà: losowo dobierani na wielu targach
respondenci dwa razy cz´Êciej okazywali si´ byç profesjonalistami, którzy znaleêli si´ na targach z powodów zawodowych, ni˝ konsumentami. Za najwa˝niejszy jednak nale˝y uznaç optymizm
zwiedzajàcych w sprawie przysz∏oÊci targów. Ponad 80% profesjonalistów i konsumentów jest przekonanych, ˝e w ciàgu
najbli˝szych 5–6 lat targi nic nie stracà
na swojej atrakcyjnoÊci i u˝ytecznoÊci!
èród∏o: Polska Korporacja Targowa
ZA¸O˚ENIA BADAWCZE
Sà trzy powody, dla których Polska Korporacja Targowa przystàpi∏a do badaƒ zwiedzajàcych:
1. marketingowe, poniewa˝ targi to rynek
, a istota nowoczesnego rynku targowego jest bezpoÊredni kontakt face – to
– face. Wspó∏czesny marketing od
pewnego czasu zdecydowanie skoncentrowa∏ si´ na konsumencie, jako
najwa˝niejszym argumencie w sprzeda˝y i komunikacji. Czas zatem uaktualniç opinie zwiedzajàcych: kim dziÊ sà,
po co odwiedzajà targi, co myÊlà o targach i do jakiego wysi∏ku sà gotowi, ˝eby w nich uczestniczyç? Zwiedzajàcy
sà docelowym klientem targów;
2. poznawcze, poniewa˝ wiedzà o tym
dlaczego przybywajà na targi pozwala
organizatorom targów i wystawcom lepiej ich motywowaç, samemu zaÊ poprawiaç jakoÊç, kultur´ i skutecznoÊç
imprez targowych. Kanonem nowoczesnego marketingu jest, ˝e im lepiej organizatorzy targów i wystawcy znajà
swoich klientów, tym wi´kszà majà
szans´ na zwi´kszenie sprzeda˝y;
3. gospodarcze i ekonomiczne, zw∏aszcza
w okresie o˝ywienia gospodarczego i rosnàcych wskaêników targowych. Targi
jako przemys∏ odbudowujà swojà pozycj´ strategicznego partnera ca∏ej gospodarki. Uaktualnione opinie wystawców
i zwiedzajàcych pozwalajà lepiej dostosowaç si´ do oczekiwaƒ rynku.
Tab. 4. LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SÑ
INFORMACJE Z TARGÓW
LICZBA OSÓB
PROFESJONALIÂCI
KONSUMENCI
wi´cej ni˝ 10
25,9%
29,0%
7 do 10
20,1%
18,9%
4 do 6
29,6%
33,2%
1 do 3
22,6%
16,8%
z nikim
1,8%
2,1%
100% badanych
100% badanych
W Europie Êrodkowowschodniej organizatorzy targów doÊç póêno rozpocz´li badania
zwiedzajàcych w sytuacji wolnego rynku, aczkolwiek Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie w porozumieniu z poznaƒskà Akademià Ekonomicznà prowadzà takie badania ju˝
od lat siedemdziesiàtych. Tymczasem w nowej rzeczywistoÊci gospodarczej nie tylko
zmieni∏y si´ zachowania klientów (i nieustannie si´ zmieniajà), ale przede wszystkim
gospodarka rynkowa ujawni∏a te zachowania. Z inicjatywà badaƒ zwiedzajàcych wystàpili cz∏onkowie Mi´dzynarodowego Zwiàzku Statystyk Targowych CENTREX. Zwiàzek powo∏a∏o do ˝ycia w 1997 roku czterech organizatorów targów: BVV (Czechy), Hungexpo (W´gry), Incheba (S∏owacja) oraz Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie. DziÊ do
CENTREXU nale˝y 12 cz∏onków, w tym Rumunia i Ukraina. Polska Korporacja Targowa
owocnie wspó∏pracuje z CENTREXEM, którego prezesem ju˝ drugà kadencj´ jest Bogus∏aw Zalewski (prezes zarzàdu Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich).
Gazeta Targowa 29
Z kart historii
Kto wymyÊli∏
nasze Targi?
Dok∏adnie 73 lata temu, w pochmurne popo∏udnie 24 kwietnia 1931 roku, t∏um goÊci odzianych w ˝a∏obne stroje wype∏ni∏ ozdobionà czarnym suknem reprezentacyjnà sal´ Domu Kupiectwa Polskiego przy ulicy Zwierzynieckiej 12 w Poznaniu. ˚egnano Edwarda Mazurkiewicza, sekretarza Zwiàzku Towarzystw Kupieckich. SpoÊród wielu zas∏ug zmar∏ego, wyliczanych przez kolejnych przemawiajàcych nad trumnà oficjeli, jedna powtarza∏a si´ najdobitniej: to Mazurkiewicz by∏ rzeczywistym twórcà Targów Poznaƒskich.
U
fajàc naocznemu Êwiadkowi narodzin idei urzàdzenia targów w Poznaniu, uznaç mo˝na, ˝e miejscem tych narodzin by∏a restauracja
„Varsowia” przy ulicy 27 Grudnia, znana
póêniej jako „Ziemiaƒska”, a godziny
pocz´cia okreÊliç trzeba jako przedpo∏udniowe: „By∏o wczesne marcowe przedpo∏udnie 1919 roku. W „Ziemiaƒskiej”
zasiedli Kazimierz Fràckowiak i Alfred
Hundt oraz Jerzy Stam, dziennikarz
z powo∏ania, choç piastujàcy stanowisko
dyrektora Zwiàzku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu, za prezesury Szambelana Cegielskiego. Do zaczytanych w porannych gazetach do∏àczy∏ si´ Edward
Mazurkiewicz, prawa r´ka
Cegielskiego i wiceprezes
zwiàzku
kupieckiego.
Z kieszeni surduta wyraênie podnieconego przybysza wystawa∏o wydatnie
„Leipziger
Zeitung”,
dziennika, który codziennie znajdowa∏ si´ na biurku pana prezesa: – Wiecie,
Lipsk z tymi swoimi Targami nie tylko imponuje, ale mnie równie˝ i dra˝ni – zaczà∏
Mazurkiewicz. – Czy Poznaƒ wylecia∏ sro-
ce spod ogona? Co byÊcie
powiedzieli na Targi Poznaƒskie?
To tak, jakby klamka
zapad∏a – wspomina∏
póêniej Jerzy Stam. Zatelefonowa∏em do prezydenta miasta Jarogniewa Drw´skiego, ale
go w Ratuszu nie by∏o,
znalaz∏em go natomiast
w jego kancelarii adwokackiej na placu WolnoÊci i zapowiedzia∏em nasze przyjÊcie... w sprawie nie
cierpiàcej zw∏oki. Drw´ski wys∏ucha∏ nas
uwa˝nie, by zakoƒczyç bardzo krótkà
rozmow´ jednym zdaniem – „Sprawa
jest jasna, robimy!”
Rzecz ca∏a we wspomnieniach maluje
si´ doÊç beztrosko i sielankowo, ale wiele wskazuje na to, ˝e gdyby nie Êwiat∏y,
a przede wszystkim rzucony we w∏aÊciwej chwili
pomys∏ Mazurkiewicza
zgrabnie podchwycony przez jego
koleg´ ze szkolnej ∏awy – prezydenta
30 Gazeta Targowa
Drw´skiego, to byç mo˝e najwi´ksze
polskie targi nie odbywa∏yby si´ dziÊ
w Poznaniu, ale w zupe∏nie innym mieÊcie. Potrzeb´ wylansowania imprezy,
na której spotykaliby si´
kupcy i wytwórcy z wszystkich trzech niedawnych
zaborów
dostrzegano
równie˝ w by∏ej Galicji
i w Kongresówce. Swoje
ambicje w tym wzgl´dzie
zg∏osili warszawiacy, apetyt na w∏asne targi mieli
równie˝
Gdaƒszczanie,
czai∏ si´ te˝ Lwów. Mazurkiewicz –
„zwolennik polityki faktów dokonanych” – sprytnie przeczuwa∏, ˝e w wyÊcigu do miana handlowej stolicy kraju
wygra to miasto, które po prostu pierwsze urzàdzi targi. Energiczny kupiec
szybko doprowadzi∏ do uchwalenia projektu urzàdzenia targów w Poznaniu na
zjeêdzie delegatów Zwiàzku Towarzystw Kupieckich (w marcu 1920 roku), potrafi∏ równie˝ – pospo∏u z innymi poznaƒskimi dzia∏aczami kupiecki-
Z kart historii
mi – zjednaç dla swojej inicjatywy najwi´kszà polskà instytucj´ finansowo-przemys∏owà, jakà by∏ warszawski „Lewiatan”, czyli Centralny Zwiàzek Przemys∏u, Górnictwa, Handlu i Finansów.
Tymczasem konkurencja zacz´∏a po kolei odpadaç z wyÊcigu. Gdaƒsk, w którym uda∏o si´ wprawdzie w 1920 roku
urzàdziç niewielkie targi, wy∏àczy∏ z rywalizacji traktat wersalski, powo∏ujàc
Wolne Miasto. Stolica nie mia∏a – co raczej oczywiste! – w∏aÊciwej reputacji dla
tak powa˝nego jak targi przedsi´wzi´cia, bo powszechnie wiadomym by∏o, ˝e
„w Kongresówce nie dotrzymujà kontraktów”. Zapa∏y Lwowa skutecznie
zdusi∏a galicyjska n´dza.
CzternaÊcie miesi´cy
jakie min´∏y od rzucenia przez
Edwarda Mazurkiewicza idei targów,
wystarczy∏o poznaniakom, by na terenach odziedziczonej po niemieckiej Wystawie Wschodnioniemieckiej (1911 r.),
uruchomiç pierwszy Targ Poznaƒski.
Wystaw´ – która wedle opinii wspó∏czesnych prezentowa∏a si´ „doÊç jarmarcznie i kramikarsko” – urzàdzono w obszernej szopie ustawionej w okolicy Wie˝y GórnoÊlàskiej (szpetnej pozosta∏oÊci
po niemieckiej wystawie) i w trzech
szko∏ach, przy ulicach Berwiƒskiego,
S∏owackiego i Ró˝anej, do których upakowano zg∏aszajàce si´ do ostatniej
chwili firmy. Ale organizatorzy mieli
prawdziwe powody do satysfakcji: na
pierwszy, trwajàcy dziewi´ç dni targ,
przyjecha∏o a˝ 1200 wystawców, a przez
tereny wystawy przewali∏ si´ t∏um 40 tysi´cy goÊci.
Zadowolony magistrat i rada Poznania szybko uchwali∏y przej´cie targu
przez miasto, a dwa lata póêniej Rada
Ministrów zatwierdzi∏a corocznà organizacj´ targów w Poznaniu, które ju˝
w 1925 roku sta∏y si´ imprezà mi´dzynarodowà. Pierwsze kroki do uruchomienia najbardziej znanej poznaƒskiej firmy
i wylansowania niekwestionowanego
wspó∏czesnego symbolu miasta zosta∏y
postawione.
Na pró˝no szukaç
Nazwiska Edwarda Mazurkiewicza
w wydanym w 1981 roku, liczàcym prawie
dziewi´çset stron „Wielkopolskim S∏owniku Biograficznym”. Âwiat∏y kupiec nie
patronuje ˝adnej ulicy w Poznaniu, nie
uhonorowano jego imieniem równie˝ ani
jednego z licznych poznaƒskich placów.
Za dwa lata minie dok∏adnie 75 lat od
Êmierci pomys∏odawcy poznaƒskich targów. Warto wierzyç, ˝e to doÊç czasu, by
obmyÊliç godny sposób trwa∏ego uhonorowania jego zas∏ug dla Poznania.
Marcin J. Januszkiewicz
Adam Pleskaczyƒski
Gazeta Targowa 31
Targi na Êwiecie
Targi w czasie wojny
By∏ czerwiec 1995 roku. W Slawonii trwa∏a w∏aÊnie ofensywa wojsk chorwackich, walki chorwacko-serbskie toczy∏y si´ nie dalej ni˝ 200 kilometrów od Zagrzebia. O pierwszej w nocy wysiad∏em z w´gierskiego pociàgu i znalaz∏em si´ na pustym peronie zagrzebskiego dworca. Rano mia∏em umówione spotkanie z mened˝erami Targów Zagrzebskich. Targi w czasie wojny? To brzmia∏o jak kiepski dowcip.
A
le dowcipem wcale nie by∏o. Imprezy targowe odbywa∏y si´ i stanowi∏y dowód, ˝e ˝ycie mo˝e i powinno toczyç si´ normalnie. Tymczasem ja,
znalaz∏szy si´ po raz pierwszy w tym kraju, ba∏em si´ wyjÊç nawet przed dworcowy budynek. Chorwacja by∏a ju˝ od kilku
lat w stanie wojny, zatem nie wiedzia∏em,
co mnie w stolicy tego kraju czeka. Tym
bardziej, ˝e miesiàc wczeÊniej miasto zosta∏o zbombardowane rakietami z daleko wysuni´tych pozycji serbskich. Moja
bujna wyobraênia podpowiada∏a mi, ˝e
najbezpieczniej b´dzie na dworcu. W razie ataku rakietowego mo˝na si´ scho-
32 Gazeta Targowa
waç w podziemnych przejÊciach a dworzec jest pewnie szczególnie chroniony
przez wojsko. Kiedy nad ranem zrobi∏o
si´ widno, kiedy ruszy∏y pierwsze tramwaje i pierwsi ludzie pospieszyli do pracy, wychyli∏em nos z kolejowych zabudowaƒ. Miasto robi∏o jak najlepsze wra˝enie. Nie by∏o widaç Êladów zniszczeƒ,
ulicami jeêdzi∏o mnóstwo samochodów
zachodnich marek, witryny sklepowe by∏y pe∏ne towarów. D∏ugi, pi´ciokilometrowy spacer od centrum do terenów targowych za rzekà Sawà, nastroi∏ mnie
optymistycznie. By∏em w nowoczesnej
stolicy i wa˝nym oÊrodku targowym.
Targi – narz´dzie
rozwoju
gospodarczego
Spotkanie z Dijanà Aranicki i Susanne Ledenko, osobami odpowiedzialnymi mi´dzy innymi za targi mody, potwierdzi∏o moje przypuszczenie, ˝e trafi∏em do organizacji targowej, która
wp∏ywa∏a i nadal wp∏ywa na wiele procesów zachodzàcych na du˝ym obszarze
Ba∏kanów. Chorwacja na poczàtku lat
90. przynale˝a∏a do grupy paƒstw Êrodkowoeuropejskich, które w∏aÊnie szuka∏y swego miejsca na politycznej i gospo-
Targi na Êwiecie
darczej mapie Europy. Z uwagi na po∏o˝enie geograficzne, histori´ i zwiàzki
kulturowe w swoistym sojuszu pozostawa∏a z takimi paƒstwami jak S∏owenia,
BoÊnia i Hercegowina, Macedonia. I to
si´ potwierdza∏o podczas targów organizowanych przez Zagrebački Velesajam.
Nigdy nie zabrak∏o zarówno wystawców,
jak i zwiedzajàcych z tych krajów. Ponadto licznie do Zagrzebia przybywali
goÊcie z Bu∏garii, Rumunii i W´gier. Po
gwa∏townym spadku w 1991 r. liczby wystawców i goÊci targowych (rozpad by∏ej
Jugos∏awii, dzia∏ania wojenne) Zagrebački Velesajam przez lata sukcesywnie
odbudowywa∏ pozycj´ wa˝nego europejskiego oÊrodka wystawienniczego. O pokonaniu stagnacji mog∏y Êwiadczyç liczby z 1997 roku: 22 imprezy targowe, prawie 9500 wystawców z 70 paƒstw, 400
tysi´cy metrów kwadratowych sprzedanej powierzchni wystawienniczej, ponad
1 mln zwiedzajàcych (w wi´kszoÊci specjalistów).
Wszystkie te wskaêniki pozwala∏y
Êmia∏o patrzeç w przysz∏oÊç, zw∏aszcza,
˝e rok 1999 mia∏ byç rokiem szczególnego jubileuszu – 90-lecia dzia∏alnoÊci Targów Zagrzebskich. Niewiele firm wystawienniczych na Êwiecie mog∏o poszczyciç si´ tak d∏ugà tradycjà, ale równie˝
du˝ym doÊwiadczeniem i profesjonalnà
organizacjà imprez. Targi sà wa˝nym instrumentem rozwoju gospodarczego
Chorwacji. Jest to miejsce, gdzie chorwacki handel mo˝e zaprezentowaç swój
potencja∏, szerokie spektrum najbardziej atrakcyjnych programów wszystkich bran˝ i dziedzin, a jednoczeÊnie zasygnalizowaç w∏asne, najwa˝niejsze potrzeby adresowane do partnerów
z Europy i innych cz´Êci Êwiata.
Po drugiej
stronie Sawy
9 lat temu, b´dàc kolejny raz w Zagrzebiu i zwiedzajàc Jesienne Targi Konsumpcyjne, nie mog∏em przewidzieç, jak
dalej potoczà si´ losy tego oÊrodka targowego. Go∏ym okiem by∏o widaç, zresztà tak jest do dzisiaj, ˝e centrum wystawienniczemu brakuje nowych inwestycji
w infrastruktur´ targowà, które wprowadzi∏yby powiew nowoczesnoÊci i odÊwie˝y∏y tereny targowe. A te tak jakby nadal
˝y∏y latami ÊwietnoÊci bioràcymi swój
poczàtek w 1956 roku. Wtedy to w∏aÊnie
Veceslav Holjevac, ówczesny prezydent
miasta Zagrzebia, podjà∏ decyzj´ o nowej lokalizacji Targów Zagrzebskich
i przeniesieniu ich z centrum na drugà
stron´ rzeki Sawy.
Powsta∏ imponujàcy swojà wielkoÊcià
kompleks wystawienniczy. Jeden z najwi´kszych w Europie. Zagrebački Velesajam dzisiaj to ca∏kowity obszar 505
hektarów, z czego powierzchnia zakryta
zajmuje 180 000 m kw., odkryta 120 000
m kw. Dla porównania Poznaƒ mo˝e pochwaliç si´ 112 500 m kw. pod dachem
i 35 000 powierzchni odkrytej. Ale nie
w wielkoÊci posiadanej powierzchni
okreÊla si´ wspó∏czeÊnie znaczenie
oÊrodka targowego. Pod uwag´ bierze
si´ takie parametry, jak iloÊç sprzedanej
w roku kalendarzowym powierzchni wystawienniczej, iloÊç zwiedzajàcych oraz
iloÊç imprez rekomendowanych przez
UFI (mi´dzynarodowe stowarzyszenie
zrzeszajàce firmy zwiàzane z przemys∏em wystawienniczym).
Statystyki mówià prawd´ – Targi Zagrzebskie to jeden z liderów w regionie.
W 2002 roku (nie wiedzieç czemu nie
opublikowano danych za rok 2003…)
w Zagrzebiu zorganizowano 26 imprez
targowych, z których a˝ 17 mog∏o si´ poszczyciç znaczkiem „UFI approved
event”. Mi´dzynarodowi eksperci targowi docenili w nich wysoki profesjonalizm
i jakoÊç obs∏ugi. Zgodnie z surowymi
kryteriami UFI rekomendacj´ tej organizacji mogà otrzymaç imprezy rangi
mi´dzynarodowej, które odby∏y si´ co
najmniej 3 razy w regularnych odst´pach, wystawców zagranicznych by∏o co
najmniej 20% lub zamówili oni co najmniej 20% powierzchni wystawienniczej
netto. I jeszcze jedno kryterium – wÊród
zwiedzajàcych targi odnotowanych musi
byç co najmniej 4% obcokrajowców.
Rok 2002 w Zagrzebiu to sprzedane 146
303 m kw. powierzchni wystawienniczej.
W imprezach zagrzebskich uczestniczy∏o 6798 wystawców, a bramy terenów
targowych przekroczy∏o 536 029 goÊci.
Na Ba∏kanach lepszà statystykà mo˝e si´
pochwaliç tylko bu∏garskie P∏owdiw ze
sprzedanymi w 2002 roku 229 690 m kw.
powierzchni i liczbà 542 464 osób zwiedzajàcych. W tych kategoriach wyraênie
odstajà oÊrodki targowe w Bukareszcie,
Skopje i Lublanie, a tylko Belgrad mia∏
wi´cej zwiedzajàcych.
Od mojej pierwszej, tak niespokojnej
wizyty w Zagrzebiu, min´∏a ca∏a epoka.
Wyjazd do Chorwacji na targi nie budzi
ju˝ takich emocji, jak to mia∏o miejsce
jeszcze kilka lat temu. Wyrazy uznania
kieruj´ zatem pod adresem mened˝erów zarzàdzajàcych i pracujàcych w Zagrebaãkim Velesajmie, którzy pomimo
tylu trudnoÊci wywo∏anych zakr´tami historii, nie tylko nie pozwolili firmie na
upadek, ale wznoszà jà na coraz wy˝szy
pu∏ap.
Jaros∏aw Krykwiƒski
Po wdro˝enie w 1993 roku programu stabilizacyjnego oraz podpisaniu porozumieƒ
pokojowych w Dayton w 1995 roku ten 5-milionowy kraj sta∏ si´ jednym z liderów
w transformacji makroekonomicznej i politycznej stabilizacji na Ba∏kanach. Linia
mety wydaje si´ ju˝ byç w zasi´gu r´ki –
integracja Chorwacji z paƒstwami Unii Europejskiej to perspektywa najbli˝szych kilku lat.
Gazeta Targowa 33
W
Y
D
A
R
Z
E
N
I
A
•
W
Y
D
A
R
Z
E
N
I
A
WTC Poznaƒ pomaga w nawiàzywaniu kontaktów handlowych poprzez indywidualne spotkania biznesowe (Gie∏da Kooperacji) oraz Klub WTC Poznaƒ.
Klub WTC Poznaƒ
Bemo Motors Sp. z o.o., autoryzowany dealer Forda, majàcy swoje Oddzia∏y w Poznaniu, Szczecinie i Koszalinie. Firma oferuje klientom wszystkie nowe modele samochodów marki Ford. Firma prowadzi skup i sprzeda˝ samochodów u˝ywanych wszystkich marek. Âwiadczy us∏ugi zwiàzane
z obs∏ugà gwarancyjnà, pogwarancyjnà oraz powypadkowà samochodów
a tak˝e prowadzi w∏asnà wypo˝yczalni´. Firma dzia∏a na rynku od 1993 r.
FLEXTRONICS Polska, Cz∏onek WTC Poznan poszukuje dostawców opakowaƒ (kartony, torby itp) i cz´Êci aluminiowych do elektroniki (radiatory) oraz dostawców dzia∏ajàcych w bran˝y metalowej
z w∏asnym parkiem maszynowym (wycianarki, prasy, obrabiarki i m.in.
gilotyny), którzy stosujà nast´pujàce technologie: wycinanie, spawanie, gi´cie, lakierowanie, ciecie, sortowanie.
„Saba” specjalizuje si´ e detalicznej i hurtowej sprzeda˝y porcelany, porcelity, kamionki szk∏a.W tym roku firma zosta∏a wyró˝niona po
raz trzeci tytu∏em „Wielkopolski Kupiec Roku”.
Nowe Firmy w Klubie
A Plus W Sp. z o. o. – www.aplusw.pl
Firma funkcjonuje na rynku od 11 lat specjalizujàc si´ w obs∏udze ruchu towarowego mi´dzy Hiszpanià i Portugalià a Polskà w zakresie
przesy∏ek drobnicowych, cz´Êciowych oraz ca∏opojazdowych. Podstawienie pojazdu odbywa si´ nie póêniej ni˝ w 24 godziny od momentu
pisemnego zg∏oszenia zapotrzebowania. Firma posiada regularne po∏àczenia w systemie dostaw od drzwi do drzwi, wychodzàce w ka˝dy
wtorek, Êrod´, czwartek oraz piàtek. Maksymalny czas dostawy to 5
dni roboczych. Pojazdy firmy satelitarny system pozycjonowania GPS.
Przewozy towarów chronione sà ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci
cywilnej przewoênika (OCP).
DOMINA PRESTIGE POZNA¡ – www.dominahotels.com
Hotel nale˝àcy do mi´dzynarodowej sieci Domina z g∏ównà siedzibà
w Mediolanie. Dysponuje 41 eleganckimi, nowoczesnymi, w pelni wy-
posa˝onymi apartamentami w samym centrum Poznania. Domina
Prestige to przyjemnoÊç przebywania w luksusie , korzystania a najwy˝szej jakoÊci us∏ug, poczucie prywatnoÊci i niezale˝noÊci.
Eurokontakt Polska – www.eurokontaktpolska.pl
Instytucja powo∏ana przez zespó∏ doÊwiadczonych doradców i konsultantów wspierajàca polskich przedsi´biorców, instytucje, gminy i organizacje do korzystania w pe∏ni z funduszy Unii Europejskiej. CEE pozwala na zdobycie nowego zawodu, bezp∏atne konsultacje, dost´p do
aktualnej wiedzy, a tak˝e na korzystanie ze szkoleƒ z zakresu zarzàdzania projektem, studiów wykonalnoÊci, zarzàdzania zasobami ludzkimi i szeregu innych.
Fibo MLD International Sp. z o .o./La Cure Sp. z o.o. – www.fibo.pl
Firma zajmujàcà si´ importem i dystrybucjà wysokiej jakoÊci produktów spo˝ywczych z ca∏ej Europy i Azji. W 2004 roku powsta∏a firma
LaCure Sp. z o.o., która przej´∏a dystrybucj´ importowanych przez firm´ Fibo produktów na terenie ca∏ej Polski.
Fabryka UrzàdzeƒGórniczych „Fugor” Sp. z o. o. – www.fugor.com.pl
Producent wyrobów ze stali wykorzystywanych w przemyÊle.
Firam wykonuje przenoÊniki taÊmowe, Êlimakowe i rolkowe oraz podnoÊniki kube∏kowe oraz inne elementy i konstrukcje stalowe wed∏ug
powierzonej dokumentacji. Poza tym wykonuje równie˝ cynkowanie
metodà ogniowà. Firma posiada nast´pujàce certyfikaty i uprawnienia
ISO 9001; SLV HALLE, IS oraz UDT.
Metamorfosi di Caramazza Gaetano & S.a.s.
Firma zajmuje si´ promocja firm sycylijskich oraz organizacjà targów
i wyjazdów handlowych.
Winkiel Sp z o. o. – www.rawiplast.com.pl
Laureat konkursu Poznaƒski Lider Przedsi´biorczoÊci, Certyfikat Europejska JakoÊç z Wielkopolski 2003 – to najlepsza wizytówka znanej pod
markà Rawiplast firmy Winkiel Sp. z o.o., nale˝àcej do czo∏ówki polskich
producentów artyku∏ów instalacyjnych i wyposa˝enia ∏azienek. W bogatej
ofercie produktów znajdujà si´: kratki Êciekowe, wpusty Êciekowe, syfony,
dolnop∏uki oraz wiele innych artyku∏ów z bran˝y budowlano-sanitarnej.
Kontakt: Paulina Molska, tel. 061/865 38 91, [email protected]
W cieniu iglicy
Biznes na ekranie
T
ak kiedyÊ g´sto obecne na targach media przenios∏y si´ na ulic´. Relacje z targowych wydarzeƒ zastàpi∏y bulwarowe sensacyjki. Gazetowe strony jak i telewizyjne newsy zdominowane zosta∏y przez newsy z ˝ycia polityków, crime i tandet´ z ˝ycia bohemy. Do tego doszed∏ centryzm „warszawki”. WiadomoÊç o p´kni´tej rurze jest wa˝niejsza od odnotowania wizyty twórcy najwi´kszej ksi´garni internetowej – Amazon. com.
Pokazy lotnicze gdzieÊ na polu pod stolicà retransmitowane sà na kraj, choç sprowadzajà si´ do paru szybowcowych wygibów i przelotu archaicznych odrzutowców o dumnej nazwie Iskra. O tym jak wyglàda w niedzielny wieczór droga z Mazur w okolice placu Defilad powinien wiedzieç ka˝dy krajan, niezale˝nie gdzie mieszka – w Ustrzykach, Bogatynii czy Suwa∏kach. Nawet jeÊli jedzie akurat w odwrotnym kierunku. Bo to te˝ wa˝ny temat wszystkich TV ze stolicy
Polska jest cz∏onkiem Unii, ale informacji o niej tyle, co kot nap∏aka∏. Ekonomia, finanse, gospodarka prezentowane sà w mediach w tonie sensacyjnym przy okazji kolejnego przekr´tu w wykonaniu sejmowych czy rzàdowych prominentów.
Ale pojawi∏a si´ jaskó∏ka. W Poznaniu rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç pierwsza komercyjna stacja telewizyjna o nazwie TVBiznes. Z satelity HotBird wysy∏a wiadomoÊci gospodarcze na ca∏à Europ´. TVBiznes ma studio na terenie targów poznaƒskich i b´dzie relacjonowaç na ˝ywo wszystkie wydarzenia targowe. Od pokazu nowych technologii po show.
Kto zatem przyjedzie do Poznania b´dzie mia∏ okazj´ zaprezentowaç swe stoisko ca∏ej Europie. Kamery zarejestrujà wszystko co wystawcy b´dà
mieli na ladzie, odnotujà ka˝de wydarzenie, poka˝à ekstra goÊci, przeka˝à targowa atmosfer´ – nowinki i plotki. Powstanie pe∏na dokumentacja imprezy dost´pna dla ka˝dego kto b´dzie potrzebowa∏ informacji. Kto przyb´dzie na targi do Poznania, b´dzie widoczny w Europie. To niesamowite, jak
skurczy si´ Êwiat. Producent szklanych wazoników i wytwórca futera∏ów do skrzypiec widziani b´dà od Lizbony po Petersburg, i od Laponii po Kret´. TV Biznes stworzy im niesamowità okazj´ do promocji na kontynencie.
TV Biznes ma te˝ prowadziç edukacj´ podatkowà, finansowà i prawnà. JeÊli si´ jej to uda, oka˝e si´ przydatniejszà telewizjà od publicznej. B´dzie
gospodarczy dziennik co 30 minut jak i tematyczne magazyny. Retransmisja cz´Êciowa we w∏oskim kanale Tele5 oraz par´ milionów gniazdek w sieciach kablowych. Hotelowi goÊcie obejrzà relacje z targów wieczorem tu˝ po powrocie z briefingu.
TV Biznes chce na wzór stacji niemieckich, w∏oskich czy hiszpaƒskich promowaç w Unii region i miasto. Tematycznie b´dzie zbli˝ona do Bloomberga i CNBC. To wielka szansa na integracj´ z Europà, pokazanie dorobku miasta i tego co w targowy dzieƒ si´ dzieje. A ˝e dzieje si´ wiele, wystarczy spojrzeç na targowe aleje wype∏nione goÊçmi Polagry. Symbioza MTP i TVBiznes z pewnoÊcià wyjdzie obu stronom na korzyÊç.
Fairman
Rys. Magdalena Gajdziƒska
34 Gazeta Targowa

Podobne dokumenty