Załącznik nr 2a do SIWZ zadanie nr 1 PRZEDMIAR ROBÓT Roboty

Transkrypt

Załącznik nr 2a do SIWZ zadanie nr 1 PRZEDMIAR ROBÓT Roboty
Załącznik nr 2a do SIWZ
zadanie nr 1
PRZEDMIAR ROBÓT
Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 63
w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko, administrowanym przez Jednostkę Wojskową
Nr 4929 Dęblin.
1. Nazwa i kod zamówienia:
Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 63
w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko, administrowanym przez Jednostkę
Wojskową Nr 4929 Dęblin.
Główny przedmiot – kod wg CPV
45000000 – 7 - Roboty budowlane
2. Kody i nazwy: grup robót wg CPV
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
3. Adres (miejsce) wykonania robót:
Budynek nr 63 Jednostka Wojskowa Nr 4929
08-530 Dęblin
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Jednostka Wojskowa Nr 4929, 08-521 Dęblin
5. Data opracowania:
2014 – 02 – 27
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
1
KNR 4-01 Rozebranie istniejących parapetów
zewnętrznych z blachy nie nadającej się do
0535-08
użytku
0.28*1.00*14+0.28*0.90*6+0.28*0.58*2
j.m.
Poszcz
Razem
m2
m2
5.757
RAZEM 5.757
2
KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2
0354-05
m2
m2
O1
1.08*2.04*14
m2
30.845
D3
1.08*2.52
m2
2.722
RAZEM 33.567
3
KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
0354-04
okiennych o powierzchni do 2 m2 (0,98*1,60)
szt.
O2
szt.
6
6.000
RAZEM 6.000
4
KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
0354-03
okiennych o powierzchni do 1 m2 (0,50*0,50)
szt.
O3
szt.
2
2.000
RAZEM 2.000
5
KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych
0354-08
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
m2
D1
m2
1.20*2.00*2
4.800
RAZEM 4.800
6
KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o
0354-07
powierzchni do 2 m2 (0,90*2,05)
szt.
D2
szt.
1
1.000
RAZEM 1.000
7
KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni
0354-08
ponad 2 m2 z zaprawieniem bruzd
m2
1.32*2.10*14
m2
38.808
RAZEM 38.808
8
KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo0329-03
wapiennej dla powiększenia otworów
drzwiowych i okiennych
m3
D2
0.10*0.40*2.05*2
m3
0.164
O1
0.07*0.12*2*2.04*14
m3
0.480
O2
0.07*0.12*2*1.60*6
m3
0.161
O3
0.03*0.12*2*0.50*2
m3
0.007
RAZEM 0.812
9
KNR 2-02 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach
0902-04
wykonywane ręcznie
m2
D2
0.25*2.05*2
m2
1.025
O1
0.25*2*2.04*14
m2
14.280
O2
0.25*2*1.60*6
m2
4.800
O3
0.25*2*0.50*2
m2
0.500
RAZEM 20.605
10
KNR 4-01 Wyrównanie betonem podłoża pod
0203-01
podokienniki zewnętrzne
m3
(0.22*1.10*14+0.22*1.00*6+0.22*0.68*2)*0.03 m3
0.150
RAZEM 0.150
11
KNR 1312 070101
Zagruntowanie powierzchni betonowej
preparatem bitumicznym pod parapety
m2
0.22*1.10*14+0.22*1.00*6+0.22*0.68*2
m2
5.007
RAZEM 5.007
12
KNR 2-02 Parapety zewnętrzne przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
0506-02
w kolorze brązu
0.35*1.10*14+0.35*1.00*6+0.35*0.68*2
m2
m2
7.966
RAZEM 7.966
13
KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylno-
m2
1023-10
rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2 w kolorze białym
o parametrach wskazanych w Specyfikacji
technicznej (wymiar podany w świetle
ościeżnicy)
O1
0.98*1.94*14
m2
26.617
RAZEM 26.617
14
KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylnorozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
1023-08
obsadzenia o pow. do 1,5 m2 w kolorze białym
o parametrach wskazanych w Specyfikacji
technicznej (wymiar podany w świetle
ościeżnicy)
m2
O2
m2
0.88*1.50*6
7.920
RAZEM 7.920
15
KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylnorozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
1023-05
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 w kolorze białym
o parametrach wskazanych w Specyfikacji
technicznej (wymiar podany w świetle
ościeżnicy)
m2
O3
m2
0.40*0.40*2
0.320
RAZEM 0.320
16
KNR-W
2-02
1040-02
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne
(wymiar podany w świetle ościeżnicy)
m2
D1
1.20*2.00*2
m2
4.800
RAZEM 4.800
17
KNR-W
2-02
1040-01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne
(wymiar podany w świetle ościeżnicy)
m2
D2
0.90*2.05
m2
1.845
D3
1.00*2.00
m2
2.000
RAZEM 3.845
18
KNR-W
2-02
1039-01
Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 naświetle stałe (wymiar podany w świetle
ościeżnicy)
m2
Naświetle
0.50*1.00
m2
0.500
RAZEM 0.500
19
NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
202 1134- wzmacniającymi - ościeża wewnętrzne i
02
zewnętrzne
m2
O1
0.40*(2*2.04+1.08)*14
m2
28.896
O2
0.40*(2*1.60+0.98)*6
m2
10.032
O3
0.40*(2*0.50+0.50)*2
m2
1.200
RAZEM 40.128
20
KNR-W
2-02
1510-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ościeży zewnętrznych i wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania
m2
O1
0.40*(2*2.04+1.08)*14
m2
28.896
O2
0.40*(2*1.60+0.98)*6
m2
10.032
O3
0.40*(2*0.50+0.50)*2
m2
1.200
RAZEM 40.128
21
kalk.
własna
Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej
(elementy drewniane + szkło)
m3
(1.08*2.04*14+0.98*1.60*6+0.50*0.50*2)*0.05 m3
2.038
RAZEM 2.038
22
KNR 4-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
1107-01
odległość do 1 km (poz. nr 1,5,6,7)
0.047+0.189+0.628
t
t
0.864
RAZEM 0.864
23
KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym m3
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
1101-02
skrzyniowym na odległość do 1 km (poz. nr
8,21)
0.812+2.038
m3
2.850
RAZEM 2.850
24
KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym m3
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
1101-05
ciężarowym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km (poz. nr 8,21) Krotność = 10
0.812+2.038
m3
2.850
RAZEM 2.850