Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży

Transkrypt

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży
……………………………….
(miejscowość),
dnia ………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
dane składającego oświadczenie
Dział Reklamacji
Yango Sp. z o.o.
Ul. Granitowa 3/14
02-681 Warszawa
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym
oświadczam,
iż
odstępuję
od
umowy
sprzedaży
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….(przedmiot sprzedaży i nr zamówienia)
zawartej
w
……………………………………
(miejscowość),
w
dniu
……………………………. .
Podstawą
powyższego
odstąpienia
od
umowy
jest
..………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….....
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą,
a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie
niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o zwrot ceny zapłaconej przeze
mnie w wysokości ………….. zł, niezwłocznie po otrzymaniu przez Państwa
przedmiotu umowy. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie
zwrócony/wysłany Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.
Z poważaniem,
……………………………

Podobne dokumenty