zaproszenie do składania ofert

Transkrypt

zaproszenie do składania ofert
Bartoszyce, dma20L
-10
Zaproszenie do skladania ofert
,,I,OKLJM" Sp, z o.o. w Bartoszycach ul. Jagiellohczyl<a 9 dzialaj4ca w nllenlu
Wsp6lnoty V{ieszkaniowej
przy ul. Bema 1-3 w Bafioszycach
zto\ema ofert na wykonanie
,
Wewngtrznej
instalacji
i cyrkulacjio' w budynku mieszkalnymprzy ul. Bema
Wymagany termin wykonania prac
hL
do 30.09 .20\6r.
Ol.warcie ofert nast4pi dnia24.06.2016r
Mieszkaniowej
za do
cieplej wody
1-3 w Bartoszy
Oferty nale2y zloLyc w pokoju nr 2A do dnia 24 .06. 2016 r.
W otwarciu oferl uczeslniczyc
zapr
do godz. 1 0
o godzinie 10rs.
bgdzie przedstawiciel Zaruydu Ws 5lrroty
.
Wymagane zal4czniki do oferty:
-
oiwiadczenie kierownika budowy wraz z uprawnieniami
- kosz:torys uproszczony.
Wykonawca, kt1rego oferta zostanie wybrana zobowiqzany est do
przedloienia Zamaw[ajqcemu kosztorys6w szczeg6lowych na wy nctnle
rc'b6t objqtych ofertq przed datq podpisania umowy. Przed podpi anlern
umow.y zostanie ustalony harmonogram realizacjl
rob6t
tj.
nnln
ra'zpoczqcia i zakoriczenia prac.
Kryterium oceny ofert:
tC<:na 95 %
Olcres udzielonej gwarancja 5oA
W'arunki platnoSci: Ptatnodi nast4pi po wykonaniu i odbiorze ko
\rym
robot przelewem na konto Wykonawcy w terminie 2I dni od daty ozema
faktury.
zetmawraj'4cy dopuszcza mozliwo66 wystawiania faktur przejSci t'\|lCh,
w wyscrkodci zgodnej z zaawansowania rob6t.
O,so
rautnionq do kontaktou..t
z
oferentami iest Pani
tet. Sg 762 98 96, or
tel B9t 762 9895 w sprawach technicznuch.
,J_jzdryczk:a
PR
EZES
Bogcl
zADtj
plautski

Podobne dokumenty