Szybko po Woli biuro zawodów: email

Transkrypt

Szybko po Woli biuro zawodów: email
Zgoda rodzica / opiekuna niepełnoletniego wolontariusza
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………….
(imię i nazwisko)
zamieszkałego w …………………………………………………………………….
(miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania)
Na pracę wolontarystyczną przy organizacji cyklu biegów Szybkopowoli organizowanych przez firmę
Predicto i Urząd Dzielnicy Wola m. st Warszawy w dniach* w Warszawie w Parku Szymańskiego
22.03.2015
12.04.2015
17.05.2015
14.06.2015
20.09.2015
* (niepotrzebne skreślić)
Ponoszę pełną odpowiedzialność za zachowanie mojego dziecka podczas działań wolontarystycznych.
…………….………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica, data i miejscowość)
Szybko po Woli biuro zawodów:
email [email protected], WWW.szybkopowoli.pl, Tel. 605554929