„Legendy z naszej przeszłości”

Transkrypt

„Legendy z naszej przeszłości”
REGULAMIN KONKURSU
na najciekawsze opowiadanie – legendę o naszym regionie
„Legendy z naszej przeszłości”
Cele konkursu:
• promowanie czytelnictwa literatury popularno-naukowej wśród dzieci,
• zainteresowanie młodych czytelników dziedzictwem kulturowym, historycznym,
przyrodniczym miasta Rzeszowa i regionu podkarpackiego,
• poszerzenie wiedzy uczestników na temat tradycji, lokalnych wspomnień, legend,
przekazów rodzinnych i wydarzeń z naszego regionu,
• pogłębianie tożsamości i dziedzictwa regionu,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
• zachęcenie dzieci do kreatywności i oryginalności ujęcia tematu.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI,
mieszkańców Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
2. Zadaniem uczestników jest napisanie własnego opowiadania – legendy o swoim
mieście lub regionie. W opisie należy wykorzystać motywy historyczne, zabytki,
obiekty przyrodnicze i atrakcje turystyczne (np. Podziemną Trasę Turystyczną),
charakteryzujące nasz region, uwzględniając opis określonego zabytku, miejscowości,
ciekawostki turystycznej, elementu przyrody jak drzewo, głaz, rzeka itp. bądź osoby
związanej z regionem.
3. Praca może zawierać wątki fikcyjne, humorystyczne w zależności od pomysłu autora.
4. Opowiadania – legendy nadesłane na konkurs powinny być pracami własnymi,
indywidualnymi, wcześniej nie nagradzanymi oraz nie publikowanymi.
5. Objętość pracy nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu (czcionka 12, odstępy
między wierszami 1,5).
6. Konkurs trwa od 24 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. Prace wysłane/złożone po
terminie nie wezmą udziały w konkursie.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy w formie papierowego
wydruku (A4) lub pracy napisanej ręcznie w sposób czytelny i przejrzysty – pocztą
elektroniczną na adres: [email protected] (z tytułem wiadomości „Konkurs –
legendy z naszej przeszłości”), lub dostarczenie osobiście na koszt własny do
Organizatora (w godzinach otwarcia biblioteki).
8. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
9. Prace konkursowe powinny zawierać informacje: imię i nazwisko autora, wiek oraz
etap edukacyjny w szkole (klasa), a także imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna.
Założenia organizacyjne:
1. Prace należy dostarczyć do dnia 21 września 2015 r.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator
powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu,
interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator. Rozstrzygnięcie
konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 października 2015 r. o godz. 9.00
w Filii nr 6 WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Podwisłocze 6.
3. Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem,
• poziom, oryginalność i walory literackie,
• poprawność
językowa,
stylistyczna,
gramatyczna,
interpunkcyjna
i ortograficzna.
4. Spośród nadesłanych prac konkursowych komisja konkursowa nagrodzi 3 najlepsze
prace oraz dodatkowo przyzna 5 wyróżnień.
5. Nagrodami w konkursie będą książki oraz upominki.
6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
7. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy
konkursu.
8. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane
będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
9. Ponadto, uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie swojej
pracy konkursowej w późniejszych wydawnictwach oraz na stronach internetowych
Organizatora konkursu.

Podobne dokumenty