wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zielona Góra, 8 marca 2012r.
PROKURATURA OKRĘGOWA
ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra
VII.G. 211/02/12
WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W dniu 07 marca 2012r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia
publicznego
na
dostawę
Prokuratury
Okręgowej
materiałów
w
Zielonej
eksploatacyjnych
Górze
i
do
podległych
maszyn
jej
biurowych
prokuratur
dla
okręgu
zielonogórskiego, o następującej treści:
Pytanie nr 1:
Zamawiający w załączniku nr 2 – Formularz cenowy w pozycji 2 i 3 wskazał drukarkę
HP DJ 450 do której wymaga tuszu czarnego o pojemności 11 ml, oraz tuszu kolorowego
o pojemności
równieŜ, Ŝe
7 ml. Jakie
symbole tuszy ma na myśli Zamawiający? Informujemy
do drukarki HP DJ 450 moŜna zastosować tusz czarny o symbolu
HP 56 (C6656), który występuje w dwóch pojemnościach: 4,5 ml i 19 ml, oraz tusz
kolorowy o symbolu HP 57 (C6657), który równieŜ występuje w dwóch pojemnościach:
4,5 ml i 17 ml. Jakie tusze mają być wycenione?
Ad 1:
Oferowane
tonery
muszą
spełniać
minimalne
wymagania
określone
przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym, pojemność
dostarczanych tonerów nie moŜe być mniejsza niŜ Zamawiający wskazał w poz. 2 i 3
Załącznika nr 2 Formularza cenowego.
Jednocześnie,
Zamawiający
informuje,
Ŝe
powyŜsze
pytania
i odpowiedzi,
wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowią jej integralną
część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie
wpływają na konieczność przedłuŜenia terminu składania ofert.
Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W związku z powyŜszym Zamawiający zawiadamia, iŜ terminy składania i otwarcia
ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce
pozostają bez zmian.
Prokurator Okręgowy
/-/dr Alfred Staszak

Podobne dokumenty