zamówienie na cenniki 2015

Transkrypt

zamówienie na cenniki 2015
TEL/FAX: 32 337 04 02
E-MAIL:
MAIL: [email protected]
Lp.
INFORMATORY CENOWE 2015
201
Ilość
(szt.)
Cena
brutto
za
1 szt.
WYDAWNICTWA „SEKOCENBUD I ORGBUD SERWIS”
……………………………………………….....................................
miejscowość
Wydawnictwo miesięczne
data
Błyskawica - informacja miesięczna
czna o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów
ZAMÓWIENIE NA CENNIKI - 2015r.
…………………………………………………………………………..
nr i data zamówienia
I kw.
II kw.
III kw.
1.
i sprzętu oraz wskaźniki
niki i prognozy zmian cen 1m2 modelowych obiektów
2.
Wydawnictwo półroczne
Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU
24,00
68,00
Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej
IV kw.
Zamawiający:
3.
4.
5.
6.
Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB
Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI
Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME
Informacja o staw. rob. koszt. oraz
raz cenach najmu sprzętu
sprz
bud. IRS
7.
8.
9.
10.
11.
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych
żynieryjnych BRZ
Biuletyn cen robót budowlano – inwestycyjnych BRB
Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI
Biuletyn cen robót elektrycznych BRE
Biuletyn cen robót budowlanych remontowych oraz zabytkowych BRR
12.
13.
14.
15.
Biuletyn cen obiektów kubaturowych BCO cz. I
Biuletyn cen obiektów inżynieryjnych BCO cz. II
Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM
Wartość kosztorysowa inwestycji wskaźniki
wskaź
cenowe WKI
16.
17.
18.
Biuletyn cen asortymentów robót BCA
Biuletyn cen robót drogowych BCD
Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP
54,00
54,00
54,00
54,00
Biuletyny cen robót (proste) – wydawnictwa kwartalne
..............................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………….
.................…………………………………………………………………………………………….
nazwa firmy (na potrzeby wystawienia faktury)
_ _
-
_ _ _
....................................................................................................
kod
miejscowość
…………….………………………………………………….................................
ulica
nr
45,00
45,00
45,00
45,00
55,00
Biuletyny cen robót zagregowanych – wydawnictwo kwartalne
..............................................................................................…………………...........
nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu
............................................................................................................................... …
NIP
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
nr telefonu
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
e-mail
Zamówione pozycje odbiorę:
Biuletyny cen scalonych – wydawnictwo kwartalne
54,00
62,00
34,00
Biuletyny waloryzacyjno – regionalizacyjne – wydawnictwo kwartalne
- osobiście
- za pośrednictwem poczty
(przy zapłacie przelewem wartość
ść z rachunku ureguluj
ureguluję
terminowo. W przypadku nieterminowej zapłaty kolejna
przesyłka zostanie zrealizowana za pobraniem pocztowym)
Proszę o wystawienie:
75,00
69,00
59,00
59,00
 - faktury VAT
....................................................
....................................................................
czytelny podpis
OŚWIADCZENIE
Jestem płatnikiem VAT i upoważniam B.Z.P.I. SAMAX Elżbieta
bieta Ziaja do wystawienia faktury VAT
bez mojego podpisu.
19.
20.
Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR
Zagregowane wskaźniki
niki waloryzacyjne ZWW
21.
Informacyjny zestaw cen czynników prod. Budowlanej – ICCP
WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE NA PŁYCIE CD
22.
23.
ORGBUD - SERWIS - ICCP - kwartalnik
SEKOCENBUD - Błyskawica - miesięcznik
SEKOCENBUD - Informacje kwartalne RMS-MAX
24.
25.
26.
27.
28.
29.
185,00
26,00
205,00
(IMB,
IMB, IMI, IME, IRS + ceny producenckie z portalu e-SEKOCENBUD)
e
SEKOCENBUD - Biuletyny proste ( BRZ, BRB, BRI, BRE i BRR)
BRR kwartalnik
SEKOCENBUD - Biuletyny zagregowane ( BCO cz. I i II, BCM) kwartalnik
SEKOCENBUD - Biuletyny scalone ( BCA, BCD, BCP)
BCP kwartalnik
SEKOCENBUD - Wartość kosztorysowa
owa inwestycji (WKI) kwartalnik
Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU - półrocznik
* - Podane ceny są cenami brutto i zawierają
zawieraj podatek VAT
...................................
....................................................................
podpis
45,00
45,00
175,00
162,00
195,00
159,00
95,00
105,00