Kurs trenerski_licencja kategorii B

Transkrypt

Kurs trenerski_licencja kategorii B
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa
T: +48 22 892 90 11, F: +48 22 892 90 11
E: [email protected], I: www.zprp.pl
Związek Piłki Ręcznej w Polsce wspólnie z Wyższą Szkołą Trenerów Sportu ogłasza nabór na kurs trenerów
piłki ręcznej umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej
kategorii B
(odpowiednik tytułu trenera II klasy w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.)
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania: 10.05.2014 r. - 30.08.2014 r.
Program - 220 godzin
Część ogólna - 58 godzin; część specjalistyczna - 62 godziny: wykłady, 86 godzin – warsztaty/zajęcia
praktyczne oraz dodatkowo 10 godzinny kurs kierownika wypoczynku.
część seminaryjna - 14 godzin;
Miejsce zajęć:
00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 9
Wymagania dla kandydatów:
1. Stopień instruktora piłki ręcznej lub licencja C (ZPRP);
2. Wykształcenie co najmniej średnie.
Opłaty za kurs: 2 500 zł płatne w dwóch ratach.
Kadra wykładowców:
Pracownicy naukowi, trenerzy klasy I i M z doświadczeniem w pracy z kadrami narodowymi.
Szczegółowe informacje i kontakt:
Sprawy organizacyjne prowadzi Wyższa Szkoła Trenerów Sportu
http://wststorwar.pl/trener-klasy-b-pilka-reczna.html
e-mail: [email protected]
tel. (22) 490 44 47
Absolwenci kursu otrzymują:
a) zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu trenerskiego w piłce piłki ręcznej,
b) licencję kategorii B Związku Piłki Ręcznej w Polsce, uprawniającą do prowadzenia drużyn II ligi i niższych
seniorskich klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2014/2015, zgodnie
z regulaminem wydawania licencji trenerskich w ZPRP,
c) uprawnienia kierownika wypoczynku, niezbędne do samodzielnego prowadzenia obozów i kolonii,
d) absolwenci studiów dyplomowych dodatkowo otrzymują świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych.
System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z
Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek
Piłki Ręcznej w Polsce.