Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których

Transkrypt

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których
Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 71/VI/07 z dnia 29.03.2007r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
(wydatki majątkowe)
w tym:
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
Lp. Projekt
1
2
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
4
5
6
z tego:
Środki o
których mowa
Pożyczki na
w art. 5 ust. 1 prefinansowanie
Inne źródła pkt 2 i 3 ust. o
z budżetu
fin. publ.
państwa
7
8
9
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet:Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie:Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 312
Klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60013
Nazwa projektu:Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory
1. Razem wydatki
- w tym koszty kwalifikowane
- w tym koszty niekwalifikowane
- z tego w 2007 roku
- w tym koszty kwalifikowane
- w tym koszty niekwalifikowane
- z tego w 2008 roku
- w tym koszty kwalifikowane
- w tym koszty niekwalifikowane
55 732 294,37
20 610 852,07 20 610 852,07
35 121 442,30
35 121 442,30
46 828 589,80
8 903 704,57
35 503 639,79
28 682 252,75
6 821 387,04
2 502 731,11
2 402 731,11
100 000,00
11 707 147,50 11 707 147,50
8 903 704,57 8 903 704,57
13 991 950,23 13 991 950,23
7 170 563,19 7 170 563,19
6 821 387,04 6 821 387,04
700 682,79
700 682,79
600 682,79
600 682,79
100 000,00
100 000,00
35 121 442,30
35 121 442,30
21 511 689,56
21 511 689,56
21 511 689,56
21 511 689,56
1 802 048,32
1 802 048,32
1 802 048,32
1 802 048,32
Strona 1
Inne źródła
10
w tym:
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
Lp. Projekt
1
2
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
4
5
6
z tego:
Środki o
których mowa
Pożyczki na
w art. 5 ust. 1 prefinansowanie
Inne źródła pkt 2 i 3 ust. o
z budżetu
fin. publ.
państwa
7
8
9
10
Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport
Priorytet: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
Działanie: Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 3121
Klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60011
Nazwa projektu: Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach
Razem wydatki
2.
55 106 459,44
25 935 185,44 19 552 185,44
6 383 000,00
- w tym koszty kwalifikowane
38 895 032,00
9 723 758,00
9 723 758,00
- w tym koszty niekwalifikowane
16 211 427,44
16 211 427,44
9 828 427,44
6 383 000,00
49 697 145,77
20 931 981,77 14 548 981,77
6 383 000,00
- z tego w 2007 roku
- w tym koszty kwalifikowane
38 353 552,00
9 588 388,00
9 588 388,00
- w tym koszty niekwalifikowane
11 343 593,77
11 343 593,77
4 960 593,77
4 121 406,00
4 121 406,00
4 121 406,00
0,00
0,00
4 121 406,00
4 121 406,00
- z tego w 2008 roku
- w tym koszty kwalifikowane
- w tym koszty niekwalifikowane
29 171 274,00
29 171 274,00
29 171 274,00
29 171 274,00
28 765 164,00
28 765 164,00
28 765 164,00
28 765 164,00
0,00
0,00
6 383 000,00
0,00
4 121 406,00
Strona 2
Inne źródła
w tym:
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
Lp. Projekt
1
2
3
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki własne
Rezerwa
subwencji
ogólnej
4
5
6
z tego:
Środki o
których mowa
Pożyczki na
w art. 5 ust. 1 prefinansowanie
Inne źródła pkt 2 i 3 ust. o
z budżetu
fin. publ.
państwa
7
8
9
Inne źródła
10
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
Priorytet: V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
Klasyfikacja (dział, rozdział): 851-85195
3. Nazwa projektu: W zdrowym ciele, zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach
Razem wydatki w latach 2007-2010
- z tego w 2007 roku
- z tego w 2008 roku
- z tego w 2009 roku
2 680 860,00
0,00
890 000,00
1 790 860,00
402 129,00
0,00
133 500,00
268 629,00
402 129,00
0,00
133 500,00
268 629,00
Strona 3
2 278 731,00
0,00
756 500,00
1 522 231,00
2 278 731,00
0,00
756 500,00
1 522 231,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
(wydatki bieżące)
w tym:
z tego:
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
Lp. Projekt
1
2
Środki z
budżetu
krajowego
3
Środki własne
Dotacja z
budżetu
państwa
5
6
4
z tego:
Środki o których
mowa w art. 5 ust. Dotacja od innej jst
1 pkt 2 i 3 ust. o
będącej instytucją
fin. publ.
wdrażającą
7
8
9
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
1.
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 23
Klasyfikacja (dział, rozdział): 803-80309
Nazwa projektu: Wygraj szansę – program stypendialny Miasta Żory dla studentów
Razem wydatki w latach 2006-2007
- z tego w 2007 roku
75 000,00
30 000,00
24 570,30
9 828,12
12 982,20
4 635,24
11 588,10
5 192,88
50 429,70
20 171,88
50 429,70
20 171,88
109 559,86
76 691,90
109 559,86
76 691,90
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
2.
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 23
Klasyfikacja (dział, rozdział): 854-85415
Nazwa projektu: Bilet do kariery – program stypendialny Miasta Żory dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Razem wydatki w latach 2006-2007
- z tego w 2007 roku
161 000,00
112 700,00
51 440,14
36 008,10
51 440,14
36 008,10
Strona 4
Inne źródła
w tym:
z tego:
Wydatki w
okresie realizacji
projektu
Lp. Projekt
1
2
3
Środki z
budżetu
krajowego
4
Środki własne
Dotacja z
budżetu
państwa
5
6
z tego:
Środki o których
mowa w art. 5 ust. Dotacja od innej jst
1 pkt 2 i 3 ust. o
będącej instytucją
fin. publ.
wdrażającą
7
Inne źródła
8
9
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
Priorytet: IV Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału
z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacniania wspierających go procesów demokratycznych
Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75023
3. Nazwa projektu: Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Razem wydatki w latach 2007-2011
- z tego w 2007 roku
- z tego w 2008 roku
- z tego w 2009 roku
80 800,00
0,00
24 100,00
42 800,00
12 130,00
0,00
3 620,00
6 420,00
12 130,00
0,00
3 620,00
6 420,00
68 670,00
0,00
20 480,00
36 380,00
68 670,00
0,00
20 480,00
36 380,00
4. Nazwa projektu: W zdrowym ciele, zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach
Razem wydatki w latach 2007-2010
1 148 940,00 172 341,00
172 341,00
976 599,00
- z tego w 2007 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
- z tego w 2008 roku
287 235,00
43 085,25
43 085,25
244 149,75
- z tego w 2009 roku
574 470,00
86 170,50
86 170,50
488 299,50
976 599,00
0,00
244 149,75
488 299,50
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
Priorytet: V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
Klasyfikacja (dział, rozdział): 851-85195
Strona 5