Ocena sytuacji spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego

Transkrypt

Ocena sytuacji spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego
Ocena sytuacji spółki
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna
dokonana przez Radę Nadzorczą
wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej za 2011 r.
podstaw : Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
rozdział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.
Zwięzła ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki i samoocena pracy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza ocenia sytuacje spółki na koniec 2011 r. jako dobrą. Spółka zajmuje
się przetwórstwem blach nierdzewnych i kwasoodpornych . Jest czołowym producentem
systemów odprowadzania spalin, jak również uznanym kooperantem wielu uznanych firm.
W 2011 r. produkcja systemów kominowych stanowiła 71,8% przychodów; produkcja
kooperacyjna 18,2%, pozostałą część stanowiła działalność handlowa (10%). Wynik uzyskany
ze sprzedaży w 2011 roku, w porównaniu do założonej prognozy, zamknął się rozbieżnością na
poziomie 20%. Podstawowa działalność (sprzedaż systemów kominowych w kraju i działalność
handlowa) ma odchylenia na poziomie 10%, kooperacja wygenerowała rozbieżność zbliżoną do
40%.
Wskaźniki rentowności majątku i kapitału własnego w stosunku do roku ubiegłego
spadł do wartości 9,53%, pozostając jednak na bezpiecznym poziomie. Majątek pracujący
wygenerował zysk w wysokości 0,65 groszy na jedną akcję
Rentowność netto uległa obniżeniu w porównaniu z rokiem 2010 o prawie 5 punktów
procentowych i osiągnęła wartość 9,98%
Wygenerowany zysk netto za 2011 r. jest niższy od wyników osiągniętych w 2010 o
prawie 35%. Główną przyczyną, który miał wpłynęła na obniżenie prognozowanego wyniku
finansowego na rok 2011 było wycofanie się kluczowego odbiorcy z obszaru kooperacji z
finalizacji istotnego zamówienia, przewidzianego do zamknięcia jeszcze w 2011 roku i
przesuniecie go na pierwszy kwartał 2012 roku oraz rezygnacja klienta z obszaru krajów
skandynawskich z odbioru jeszcze w 2011 roku zamówionej dużej partii. W roku obrotowym
2011 nie miały miejsca zdarzenia nietypowe lub nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ
na poziom generowanych wyników. Zwiększeniu uległ kapitał własny spółki, który w
porównaniu z rokiem 2010 wzrósł o prawie 37%.
Nie ma większych zagrożeń w rozwoju działalności Spółki w najbliższym okresie.
Istotne czynniki ryzyka, na jakie narażona jest spółka to:
uzależnienie są od sytuacji
makroekonomicznej i tempa wzrostu gospodarczego na rynkach eksportowych, na których
prowadzona jest działalność spółki ( tj Skandynawii, Niemczech, Litwie, Łotwie , Estonii,
Czech i Austrii); poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w Polsce;
pogorszenie się zdolności płatniczej odbiorców; udział kosztów zakupu materiałów w
kosztach działalności operacyjnej; struktura odbiorców spółki i zmiany kursowe.
Jednym z głównych założeń długoterminowych planów Zarządu jest osiągnięcie jak
uniezależnienia od branży systemów odprowadzania spalin i systematyczne zwiększanie w
strukturze przychodów segmentu kooperacji, który charakteryzuje się znacząco wyższymi
marżami i jednocześnie jest znacznie mniej narażony na ryzyko zmian cen surowców (ryzyko
przejmuje na siebie zlecający). Produkcja kooperacyjna w cenie zawiera zdecydowanie
większą wartość dodaną wynikającą ze skomplikowania wyrobu lub złożoności usługi,
konieczności opracowania, wdrożenia dokumentacji technologicznej i opracowania designu
oraz nisko wolumenowego charakteru zleceń. Usługi kooperacyjne nabierają w ostatnim
okresie coraz większego znaczenia na rynku krajowym jak i na rynkach krajów europejskich.
Zarząd poszukując oszczędności kosztów starają się optymalizować swoją strukturę produkcji
zlecając na zewnątrz
wytwarzanie półwyrobów czy też wybranych wyrobów ze swojej
oferty handlowej. Wiele przedsiębiorstw, przekształcając swoją strukturę produkcji i
dostosowując się do realiów rynkowych staje się montowniami wyrobu finalnego bądź też
dystrybutorami wyrobów, wykonywanych w całości przez podmioty zewnętrzne. Spółka
współpracuje z wieloma firmami tak krajowymi jak i zagranicznymi, będącymi liderami w
swojej branży a szukającymi kooperantów do produkcji małoseryjnych półwyrobów jak też
wyrobów gotowych. Nawiązane już kontakty i
opinia o szerokiej ofercie usługowej
przedsiębiorstwa sprawiają, że ilość nowych zapytań ofertowych systematycznie rośnie.
W ocenie Rady sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2011 r. zawiera
wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania spółki w roku obrotowym. Rada Nadzorcza
po zapoznaniu się z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta, nie zgłasza żadnych uwag do
sprawozdania finansowego spółki za 2011 r.
Praca Zarządu w całym 2011 r. widoczna była we wszystkich obszarach
funkcjonowania spółki. Spółka posiada stabilne źródło przychodów, stabilną płynność
finansową i korzystna strukturę bilansu. Na bieżąco przestrzegane są procedury Systemu
Zarządzania Jakością i ryzykiem, które dla Zarządu stanowią ważne źródło w procesie
zarządzania. Ten zakres funkcjonowania spółki podlega również kontroli Rady, stosownie do
przepisów.
Rada Nadzorcza monitorowała wywiązywanie się
Zarządu z
obowiązków
informacyjnych spoczywających na spółkach notowanych na GPW w Warszawie. Zarząd
wywiązywał się z bieżącego informowania akcjonariuszy o istotnych zdarzeniach, które miały
wpływ na kondycję finansową spółki. Ponadto stosował się do zasad ładu korporacyjnego
zgodnie z oświadczeniem Zarządu opublikowanym wraz z raportem rocznym za rok 2010r.
Prawidłowo zwoływał Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy i rzetelnie informował o
postanowieniach Walnego Zgromadzenia.
W 2011 r. Komitet Audytu komitet audytu wspomagał Radę Nadzorczą ( której jest
częścią) w sprawowaniu nadzoru finansowego nad spółką oraz dostarczał radzie miarodajne
informacje i opinie pozwalające podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości
finansowej , kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Komitet przed wszystkim
skoncentrował się na zrozumieniu i ocenie podstawowych ryzyk dla spółki. Rada Nadzorcza
sprawowała bieżącą kontrolę nad wszystkimi sferami działalności spółki z uwzględnieniem
rekomendacji i zaleceń Komitetu Audytu. W całym okresie sprawozdawczym Członkowie
Rady, w tym jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem,
przeprowadzając konsultację w sprawie poszczególnych odcinków działalności spółki.
W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. nastąpiła zmiana w składzie
Rady Nadzorczej, wynikająca z zakończenia pierwszej kadencji Rady Nadzorczej. Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16.06.2011 r. uchwałą nr 13 powołało na kolejną
kadencję członków Rady nadzorczej w następującym składzie:
Bożena Jarzyna
Ewa Pawelec
Krystyna Piechocińska
Janusz Rybka,
Tomasz Skrzypczak
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 do 16.06.2011 r.
Bożena Skrzypczak
Ewa Pawelec
Krystyna Piechocińska
Janusz Rybka,
Tomasz Skrzypczak
Struktura osobowa Rady odzwierciedla staranność o możliwe najszerszą różnorodność
jej składu, zarówno w kontekście posiadanej wiedzy jak i doświadczeń zawodowych. Skład
Rady zapewnia różnorodność poglądów na pracę Zarządu i działalność spółki przy
zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu funkcjonowania działalności spółki.
Wierzymy, że kontrola jaką sprawujemy w obecnym składzie pozostaje w najlepszym
interesie wszystkich akcjonariuszy. Członkowie Rady na przestrzeni całego roku podnosili
swoją wiedzę i zapoznali się z przepisami w zakresie kształtowania zasad ładu
korporacyjnego oraz aktualnymi aktami prawnymi mającymi wpływ na działalność rady i
spółki.
Rada Nadzorcza działa efektywnie. Zawsze było zachowane wymogami prawa
kworum przy podejmowaniu uchwał. Rada po zapoznaniu się z materiałami stanowiącymi
przedmiot posiedzeń i wysłuchaniu opinii członków Zarządu, podejmowała uchwały zgodnie
ze swoim przekonaniem i w interesie spółki. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej spełnia
wymagania stawiane przed nią w zakresie Dobrych Praktyk.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację spółki za 2011 r. Spółka wykorzystuje
możliwości inwestycyjne, zdobywa nowe rynki zbytu, umacniając swoją pozycję rynkową nie
tylko w kraju ale także za granicą. Uważamy, że podejmowane przez Zarząd działania nadal
będą skutkowały wzrostem skali działalności spółki, jej potencjału i ekspansji na nowe rynki,
co oznacza możliwość podnoszenia wartości posiadanych akcji przez akcjonariuszy.
Współpracę Zarządu z Radą oceniamy jako poprawną i zapewniającą odpowiedni
poziom wiedzy członków Rady na tematy dotyczące działalności spółki.
Janusz Rybka Tomasz Skrzypczak Ewa Pawelec Bożena Jarzyna
Krystyna Piechocińska