projekt umowy na kanał forteczny

Komentarze

Transkrypt

projekt umowy na kanał forteczny
UMOWA Nr 2015.RW.KGN …..
zawarta w dniu …………….r. w Nysie pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa :
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz
Zwaną dalej Zamawiającym,
a………………………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą…………………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego
przedmiotu umowy : „Konserwacja i utrzymanie rowu Fortecznego“
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy do wykonania przez Wykonawcę określony jest w ofercie
Wykonawcy oraz w harmonogramie wykonania prac w pięciu etapach w zakresie rzeczowym,
terminowym i finansowym, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
§2
Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu 27.04.2015 r. ,a zakończy w dniu
15.12.2015 r.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robót określonych w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………….. słownie : ……………………………
złotych.
§4
Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie fakturami
częściowymi zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w §1 ust.2 i fakturą końcową –
sporządzonymi odpowiednio w oparciu o protokoły odbioru poszczególnych etapów i odbioru
końcowego potwierdzonych przez Zamawiającego.
§5
Należności za wykonanie usługi regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za
zwłokę.
§6
1.Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku :
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 umowy,
2) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania poszczególnych etapów określonych
w harmonogramie zgodnie z § 1 ust 2 umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego dla danego etapu za każdy dzień zwłoki
3) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów określonych w harmonogramie zgodnie
z § 1 ust. 2 umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego dla danego etapu za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym.
§7
Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest
Krystyna Pawlus, Magdalena Ermel, Grażyna Konik.
§8
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
§9
1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy
753-241-45-79
991-019-57-84
§ 10
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
Kontrasygnata Skarbnika Miasta
WYKONAWCA:

Podobne dokumenty