Regulamin Mistrzostw

Transkrypt

Regulamin Mistrzostw
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
SPYTKOWICE, 08.03.2014
ORGANIZATOR:
Krakowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Kraków ul. Straszewskiego 28/8
CEL ZAWODÓW:
Integracja środowiska elektro-energetyków, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności
sportowej wśród członków SEP.
MIEJSCE ZAWODÓW:
Spytkowice 135 A - Stacja Narciarska „BESKID’’
TERMIN ZAWODÓW:
08.03.2014 roku – otwarcie Biura Zawodów 07.03.2014 godz. 14.00
UCZESTNICTWO:
W Mistrzostwach udział biorą 3-osobowe drużyny i zawodnicy indywidualni –reprezentujący
poszczególne Oddziały SEP . Ilość startujących ograniczona .
KONKURENCJA:
Slalom – dwa przejazdy.
UWAGA: w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
(pogoda, awaria urządzeń, przedłużający się czas zawodów). Organizator może ograniczyć
zawody do jednego przejazdu.
STOPIEŃ TRUDNOŚCI TRASY:
Średnia. Wydzielenie i przygotowanie trasy oraz obsługę urządzeń pomiarowych
przeprowadzać będą osoby (specjaliści) z obsługi Stacji Narciarskiej „BESKID”.
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Listy uczestników zawierające imię i nazwisko, Pesel oraz nazwę Oddziału należy
przesłać na Karcie Zgłoszenia drogą pocztową, faksem bądź mailem na adres Sekretariatu
O/Kraków (podane w Zaproszeniu) w terminie do 10.02.2014r.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
− Prawo udziału w imprezie nabywają jedynie te osoby, które w określonym terminie
zostały zgłoszone Organizatorowi i dokonały określonych w Zaproszeniu wpłat na
konto :
Oddział Krakowski .SEP
PKO BP S.A.I O/Kraków Nr: 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367
− Organizator wystawi fakturę VAT za uiszczoną wpłatę : udziału w kosztach
organizacji imprezy i startową ( 300 zł- netto od osoby) .
− dobry stan zdrowia,
− wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
i przepisów zasad bezpieczeństwa oraz poleceń osób prowadzących zawody .
KLASYFIKACJA:
Do punktacji indywidualnej zaliczany będzie łączny wynik obu przejazdów.
Do punktacji drużyny wchodzą wyniki 3 zawodników.
Planowana jest jedna punktacja dla wszystkich zawodników (bez względu na wiek i płeć)
W przypadku dużej liczby zawodników dopuszcza się podział na kat .wiekową i płeć.
ORGANIZATORA ZAWODÓW reprezentują:
Kierownik Zawodów
- Maria Zastawny
- Jerzy Żurek
Sędzia Główny
Kierownik Biura Zawodów
- Zygmunt Salwiński
PROGRAM ZAWODÓW :
8.30 - 8.50 -odbiór numerów startowych dla zawodników w Biurze Zawodów na stoku
8.55 - 9.10 - odprawa zawodników przy mecie
9.30
- start pierwszego zawodnika w I przejeździe
14.30
- przewidywane zakończenie zawodów
15.0
- obiad
16.00
- wręczenie zwycięzcom pucharów, dyplomów i upominków
16.30
- zakończenie imprezy
NAGRODY:
- od I do III miejsca w punktacji indywidualnej - puchary
- od I do VI miejsca w punktacji drużynowej - puchary
- od I do VI miejsca w obu klasyfikacjach
- dyplomy
- upominki - w miarę wpłat sponsorów .
UWAGI KOŃCOWE
- decyzje Sędziego Głównego są nieodwołalne .
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora .
- Organizatorzy zawodów nie będzie tolerować prób wystartowania w przejazdach poza
kolejnością wynikającą z numeru startowego –za powyższe grozi dyskwalifikacja.
SPRAWY ORGANIZACYJNE :
- Organizator ubezpiecza uczestników( od NNW i OC ) od następstw ich udziału
w imprezie.
- dojazd uczestników i sprzęt(narty, kijki itp.) we własnym zakresie.
- ewentualne (ostateczne) zmiany składu drużyn w Biurze Zawodów –07.03.2014r.
- w ramach noclegu w Ośrodku „BESKID” jest dostęp do strefy SPA (basen ,sauna,
jacuzzi ,sala fitness ).
- o wszelkich zmianach i ustaleniach zainteresowani będą powiadamiani.
w imieniu Organizatora
Ryszard Grochowski
tel. 601 821 014