Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie

Transkrypt

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w
zakresie gospodarki chemikaliami
ROZPORZĄDZENIE REACH
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE weszło w życie 1
czerwca 2007 r.
Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska oraz
propagowanie nowoczesnych metod oceny ryzyka stwarzanego przez substancje przy
jednoczesnym zagwarantowaniu ich swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym i wsparciu
konkurencyjności i innowacyjności.
Rozporządzenie REACH wprowadziło liczne zmiany w prawodawstwie dotyczącym
chemikaliów. Zasadniczym zwrotem w podejściu do kwestii nadzoru nad bezpieczeństwem
chemicznym jest przeniesienie ciężaru wykonywania oceny ryzyka dla substancji
chemicznych z państw członkowskich na przedsiębiorców. Zmieniły się przepisy odnośnie
wprowadzania substancji chemicznych na rynek. Pojawił się między innymi obowiązek
rejestrowania substancji chemicznej w jej postaci własnej, w preparacie, czy w wyrobie, jeżeli
wielkość jej produkcji lub importu wynosi co najmniej 1 tonę/rok. Jednym z nowych
wymogów rozporządzenia REACH dot. przedsiębiorców jest sporządzanie raportów
bezpieczeństwa chemicznego, oraz scenariuszy narażenia.
Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie REACH.
Właściwość organów administracji w zakresie wykonywania zadań i obowiązków
wynikających z rozporządzenia REACH określa ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322).
Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w
zakresie zagrożeń dla środowiska dotyczących (art. 29 pkt 1):
a) prawidłowości kart charakterystyki w zakresie:
– postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia substancji
lub mieszaniny do środowiska,
– magazynowania substancji lub mieszaniny,
– postępowania z odpadami,
– informacji ekologicznych,
b) spełnienia przez dalszych użytkowników obowiązków określonych w art. 37 ust. 5 i 6
rozporządzenia nr 1907/2006, dotyczących stosowania środków kontroli ryzyka – w zakresie
niezbędnym do zapewnienia, że ryzyko dla środowiska jest odpowiednio kontrolowane,
c) przestrzegania warunków zezwolenia wydanego zgodnie z przepisami tytułu VII
rozporządzenia nr 1907/2006 na stosowanie substancji chemicznych, zawartych w załączniku
XIV do rozporządzenia nr 1907/2006,
d) przestrzegania przez dalszych użytkowników przepisów dotyczących ograniczeń produkcji,
obrotu i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, zgodnie z art. 26 ustawy, lub
przepisów, o których mowa w art. 67 rozporządzenia nr 1907/2006 – w zakresie swoich
kompetencji,
e) przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1907/2006 dotyczących substancji
odzyskiwanych w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny;
Szczegółowe informacje dotyczące m.in. obowiązków przedsiębiorców wynikających z
REACH można znaleźć pod poniżej zamieszczonymi odnośnikami:
− http://reach.gov.pl/
− http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/REACH/

Podobne dokumenty