Kapelan,,Solidarności`` wyniesiony na ołtane

Transkrypt

Kapelan,,Solidarności`` wyniesiony na ołtane
Komentarze
Nie zaciskajmypięści
Andrz€l Ta|lga
|
7 r|ryfrUja! dzia]aęy 7.wiqzku Po|aków na Bia]n.
ru"i' rnŻimw MińqkudUsfedldn Frsnicy polbkie.
/
lJ
cie.ptwŃci. Jeś|iją p%kroc,y' Po|skł rewidu'
je politykę wycią8Mia ręki' Ucierpi na i,}m i Bjałorus,
i R?czpoŚpolia, zyska aś nag wspólny konkwnt ZIa się dziejc, kjody maĘinalny prcblem' jakjm jesi a.
niesfunie wokól u PB' nisrczy obiocującą\łspó]prauę
midzy Polskq i Uillonrsia' Nie przGad.funy w reak
pjach. Nikt na Bialorusi nie prz2śladqje.asuych roda.
ków jako takjch' to spól Pestwa bia|oluskjego z czę.
icią rcprefentDlów polskioj m! ejsrcści'D'alog u Łu.
(łszenkąj€st koniecfny' oporycja nie ma si]y ui
pop.r(ia' by Pżejqi wlJd/!''b chDosPoIiĘcznyczy nia.
pr?jmosaniu bialG
udoin! demobaIyacj!
"przyjają
ruskej 8Dspodarki Prz€z Rosje'
Polska nie możejcdnak przyglądać śęzstrz}naniom
naszych rodaków. nząd i prezydcnt mqią twardy
orzech do z8rJzienia. Spńbqjmy nacisków nieoliclalnych.kuśhyw{Pó|Pnc rechno|ogicznq
i inweslycjami. Luk'sfenka do|e| dogtunicyn6?j ci€ r luwąs(i'
llo je6z% jcj Ńc pźćkmczyl' spńbŃny sily spokoju,
a fac'śnijmypięśćdopicto wt€dy' gdy nie będzie już in-
>A3 K.ai
Pozorneoszczędności
Kraj
Kapelan,,Solidarnoś
wyniesiony
naołtane
Beatyfi|Gcja
ks'JerzegoPopie|uszki
odĘdziesię6 czerwcawWarszawie
szóstogo cz€ N ca,
c2y]i
w swięLo Dziękczynieni!, ka'
p€lan''solidarnoś.i,, }s. Jerzy
Popieluszko zostanie b€aM.
kowan}'' Tę datę postulowal
metmpo|it€ warszawski abp
Ka,imier, Nycz. Chcial, by
w tym dniu w}Ezić &iękuy.
nienie za łcje i drialalność
wi}.ar€go m|iborskiej para|li
św.stalislawa Kostki
Pfuc6ia do śflĘtyn|
Urcczyst.sci rczExziĘ śęna
placu Pilludskiego. stmĘd
po mszy ś9ięt€j ptrcja z rc.
]ikwjmi ks' Jerz€go Popielusz
ki pżejdzi€ 'baktem Króle&
skim do ŚwiątYni opatrznoścj
Bożejw wilanowie ,rm reu.
kwie asla'Ę zlożonewjadnej
z k'plic budowan€go kosiola.
JaI 'łpMja 'bp Nycf' z|oż+
nie reukwn w Wila.owi. nie
omacza' źeci'lo meczennika
zoŚt'nio pr,Qń.sione z Zotbc
P2' Gób kiędz JeŹ€gD,Ęj.
P'ocoE b.lb/lkac'ny
k5. J6ueao Popt.luszł| trw'l 14 ht
dujący się przy kościeleśw.
Stinislawa Kostki od 1984 L tuJłcllej Polsco.spocąI t'ń
z ms,y w BydgDszc,vna trA. śnipi2lp.oninn"-'.:.'*^-l''
mi' Łul.Jszenka dotall do arunicy Daszejcierpliwośc''
ale jesucrc jej nie przekroczyl' spróbujny siły spokoju'
a zaciśnłmypięśćdopiero w|ady' gdy nie będzie juŹ in.
>A3K14
Pozomeoszczędności
M|łohJ wólc|k
.J
'/.ilk' mi€sięcy temu po|icjeci demo.shoła]j
K w w,!s7,awie i Krakowie.chcieĘ by ĘĄd v,}"|acil
l. \ im Alegle doda|ki do pcnqji' w Ęm smym cB6ia
p.emierimini"ttrrfn'nsów (ias7,yli.ię
na GicldzicTbpiA
' FU..tŃdUk.aukńmi('ic
ńw WuI|ościos).h'żf pu|sk|
ndzi sobi€ ,tkr}zysem' l budżciwcłle ni€ j.\| w tuk
zlyrn stanie,jak wiMzy opozyqa.
Dfiśtłzebaich 6!}tać:jakim klvtcm' Pno{ic? Ilo.jcż2li
b.akde no gko|enia dla po|icjuntów,to P5! n! bud9 t{kie
os,ędnoś.i' Są pozomo A jużDa absurd alożwa Eytu.
acja' w kt&ej staćMo Policjęn.t z2kup supardrogjch'
szybkich mdońv a]ebrŃqje j€j pieńędzy m lakśftBt.
cenie polĘantó.lt którzy mogliby f nich korzystuć'ciek'.
we' jak dużązasługęmdą w tym ostaini dwąjpr€miofzy
Ludwik
kiór,y s,ćtów Msw-ń wynienĘą nader częśto.
Dom, Janug lGcanar€k' wlłdyslaw S'lsiak' crzegorz
schetynt iJerzy Mler ty|u ministńw mił1owPlyw M
policję i jq budż€t w ciągu ostuinich 50 mieśęcy'Karżdy
z inną wi4ą' lGźdy z inĄmi pliorytltatni' Na rcnekEję
jest późno'a]€ chybaj€szcze nie za lMno oby nie przy.
rnfiIy się nm koĘne juw€nal.B' Aj€śli się zdarżą'zasta.
nówmy się dwa razy' 7jnim winę zmciny na polĘan.
tó\ł Nie ambiają ażtak du:'o,by rnór sobie sfnfisoMć
wszyst|denieztĘdDcsfłolcnj!.
>A4lłlj
wiadomości
Ekonomtzne
Dziennika GazetyPrawnej i RadiazET
do piątkuoaJo
sIuchajod poniedziaIku
Radio?tl'
PKPNK
po n'szy Święt€j plocasjq z r€likwilmi kś'J(]re8o Popielusz
ki przejdzie TĘ].tem KIólĆw.
skim do swiąbTi opuł,rzności
Bcżej w wil'nowie 'Ibm rcli.
kwie uo.slanąz|oż'ono
w.iednej
z kap|[email protected]€8o kośĆio|a.
fił ,ape\ł,njaabp N}tjf' zloż,P
ńe relkwii w witanowi€ ńe
oznAcza,żecialo męczanrlka
7astmie przeniesion€ z żolibo.
rfa' Grób księd"aJcrzcgo znqj. Proc.s b6lv|kaca|ny k!. J.rEao PoPi€luszł| tń{ll !4 |at
dqi{cy się przy kościelośw.
Stinisla*a Kcrtki od 1984r br w calej Polso spftząl tan z mszy w Bydgovćzy, nu tE
j6l. miejrem kntu W pogrfe- już ksiądz po€ta Jm 'Ive.
sio zatrzymali go funkcjomriusze IV Dcp'ńamentu
bie kaplam 3li'stopada1984r dowski' swiqtynia opatŁno.
uczestniczylo ponad 600 tys. ściBol'aj ma być n4więk6z}m Msw zajmqjącego się z1^,!l'
czaniemKościoldk'Lolickie.
hdzi. od ćwierć wieku piel8o.Cr4sorz Piotrowski, Wa18u ymqjątam wiemi u culego
demar chmielewski i Leszek
świat.l- doĘd już ponAd 24 19 paźd'.łn||odn|omfullt|?
Pękala ciężkopobili księda'
m|n ludzj.' Nie mogą się lnc Podczas uroczystoś.ib€aĘ{L
kacji astrnie podany do pu- zwiąa]i i wuci|i do blgaźni
d[ć do pustago8lobu - t|um
czyl abp Nl(z.
blicznej wiadomości dzień k! sgmochodu.ZmasalcNa
Z8odniez bżdycjąbe'l,yft]a. ku]tu blogośIawionego.we. ne cialo z prz}viązun}.'ndo
.ó8 workiem kamiani \łylc'
cję popr,edń ekshurmcja' Bę' dlug ni€ofi cjalnych idorbacji
dzie to okazja do pobrunis będzieto l9 pMdfi€mika' c,y. wiono z 2a1e\łupod iBmą we
drobnegof|agmentu'uc,ąl. li dzień śmierciPopieluszkj' Wloclavlfu. W szybkim pG
kóq które sptrznq w swiqty. w języku kości€ l n'łn tłki ceŚie Piotrowskj ij€8p pnelc
'to ni.' dzi.ń ok('ślusię jako da|( iony Adam Pietruszka zosta'
ni opłlr'nośĆi |]oź4.i.
pŹypldek. AbP Nycz' ! l!kż!
|i ŚIo2jni n! J5 |'tl wivicni,'
jctło poprzednik kard' Józe|
wlaśnie l9 paździe.nikł l'(.k!lu- n! 15ht, ( hrniolcw'
wyMli
Glemp chcąucąnić f tej śwją. l9E4 r' gdy ksiądz Popielusz ski n, 14lal.Ws2,yBcy
t}ni n4Mlżniejszeniejsce kl'l' ko wracal do Warsza1ł? 2 więzi€ n ia znacznie wcze-
czekaiąJanPawe|||i kard.Wyszyński
Nabeatyfikację
L x!]dyń'ł stóf.n lłt)|l!tń.
skl, pryn.s Polskl zm.rt
w l98l r' W 1989 r rozpoczęto
jegoprocesbeatyfikacyjny
Jana Pawlall.
z inicjatywy
w 2001 r' zakończy|się elap
diecezjalnyprocesu.Akta
zostalyvtynanedo Watykanu.
2. Pap|.ż Jln P.w!ł ||'zm!r|
w mos ro|ru.Tużpo tym jego
następcaBenedyktxVIzezwo|ił
na natychmastowerozpoczęcieproc€ s u beaMika.
cylne8o'udf ie|aiącdyspensy
od pięc.oletnie8ookresu ocze.
kiwaniaod śmierci'
W2007r
DZlś:>Opinie
s ę fazad ecez]a|.
zakończyła
na procesu.Wszystk
oaktazostalypŻekazanedo Watykań.
skiejKonsresacji
ds. Kanoni'
W grudniuubieSlezacyjnych.
go roku pap.eŹBenedyktxV|
podpi$l dekr€t o heroiczno
Śc cnÓtpapeżaPo|aka'
I
śńej.iL|oceniodawcówmordu
nisdy nie skaao. Okoliezno'
ści6prnt|'ydo dziśbada ]nsty.
|ut Psmięci Narodowej'
hr'.bu
ańoĘ^ety
Ponad 12lai po śmierciksiędfa
JeŹe8o rozpoczęto jego prc
c bearyfilocyjny. Udowod'
niono w nim' '€ Popielusuko
uginąIzł \łEę. PapieżBe'e.
dykt XVI l9 srudnia 2009 !.
podpisa] dekrct o nęc,eń'
sbwie księdza .Jefzego' czy
w przyszlości może fostać
og|ov,ny świętyn?Tbk, o i|e
7os''n'c oficja]niepotłierde
ny cud dziqki wstawiennict$u
ks'Jcrfogo' Będzieny sięo to
gorqco modlić i wierzę, ż€ i,uk
się stunie- powledzial nam ks'
Rafal MAfkowski' rz€ c znik
abp.Nycza-wĘżPoPi€.
IBzko Ędzie świętyn'wier,y
Ićch w!lęM' który dobŹe
ml kięd'B Jerz€go' - Potr,'.
bqjcrny świsiel,potrzebqjemy
ptz}vódców i autor}tetów nu
dziśi m jutro' kióĘ sąjedno.
m.znie i czltelne. Popieluszko taki byl. Zlo dobrem ey'
cięź!|- powiedzia|nam \łt,o.
rąi yfruszony LEh walęM'
J urR o: >OPinie
tac€k ża*o^.ski: Ęnbszl(asopińska: Patile|śptswalc
poszuka
P0jeszcze
Mediapubliczne
to
Jakiewybory
>łra swegokandydata
>aló czekają
P]atformę?
smakowita
kość
l
I
I
T
I
I
+

Podobne dokumenty