Pobierz Oświadczenie dla Rodziców

Transkrypt

Pobierz Oświadczenie dla Rodziców
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane dziecka:
1. Imię i nazwisko......................................................
2. Wiek. ….................................................................
3. Miejsce zamieszkania............................................
1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki .................................................................. w
Konkursie "Amatorska Piosenka Patriotyczna” organizowanego przez Stowarzyszenie
Riese.
2. Zobowiązuję się do zapewnienia jego/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem
wyjazdu/przyjazdu z Konkursu a domem.
3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
4. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w
trakcie trwania Konkursu.
….....................................
miejscowość i data
….................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podobne dokumenty