STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O.

Transkrypt

STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O.
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O.
Prezentacja firmy
Warszawa 2010
TEMATY
• HISTORIA FIRMY
• AKTYWNO•CI GRUPY STRABAG W INNYCH KRAJACH
• ATUTY STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
• STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp. z o.o.
SPÓ•KA Z DU•YMI MO•LIWO•CIAMI
• STRUKTURA FIRMY W POLSCE
• NASZ ZESPÓ•
• NASZE ZALETY
• NASZE US•UGI
• STUDIUM: KONCEPCJA OSZCZ•DZANIA ENERGII
• CONSULTING
• OFERTA US•UG
• DLACZEGO STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES?
• WSPÓ•PRACA ZE STRABAG W EUROPIE
• REFERENCJE
Strona Nr 2 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
HISTORIA FIRMY
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp. Z O.O.
Ponad 10 lat do•wiadczenia na polskim rynku
• 1999 Bau Holding Strabag AG rozszerza ofert• o nowe us•ugi – zarz•dzanie
techniczne, doradztwo techniczne i administrowanie nieruchomo•ciami oraz powo•uje
do ich •wiadczenia now• spó•k• Facility Management Polska Sp. z o.o.
• 2007 Facility Management Polska Sp. z o.o. zmienia nazw• na STRABAG Facility
Management Sp. z o.o. i zaczyna •wiadczy• nowe infrastrukturalne us•ugi:
sprz•tanie oraz ochrona (licencja)
• 2008 STRABAG kupuje firm• DeTeImmobilien b•d•c• jednym z najwi•kszych
niemieckich dostawców us•ug real estate (zarz•dzanie powierzchni• o wielko•ci 15,4
milionów m2 oraz 35,000 obiektami)
• Stycze• 2009 STRABAG Facility Management Sp. z o.o. wykorzystuje
do•wiadczenie i know-how spó•ki w Niemczech i oferuje nowe us•ugi real etate
management
• Kwiecie• 2010 STRABAG Facility Management Sp. z o.o. zmienia nazw• na
STRABAG Property and Facility Services Sp. z o.o.
Strona Nr 3 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
SZEROKI ZASI•G AKTYWNO•CI W ZAKRESIE FACILITY
MANAGEMENT
Grupa STRABAG jest aktywna w zakresie Facility Management równie• w innych krajach. Jeste•my do
dyspozycji naszych klientów jako kompetentny partner w zakresie us•ug FM.
Spó•ki lokalne
• Austria
• Rumunia
• Chorwacja
• S•owenia (faza przygotowa•)
• W•gry
• Niemcy
• Polska
• Rosja
• S•owacja
• Republika Czeska (faza
przygotowa•)
• Ukraina (faza przygotowa•)
Spó•ki lokalne
Teren operacyjny
Strona Nr 4 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Atuty STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
Rozszerzony pakiet us•ug
GDANSK
OLSZTYN
BAILYSTOK
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
TORUN
WARSZAWA
• Wybór rozszerzonego pakietu us•ug
(Extended Service Coverage)
STRABAG Property and Facility
Services zredukuje mo•liwo••
wyst•pienia niespodziewanych
kosztów naprawy z powodu braku
materia•ów b•d• nieprawid•owej
realizacji warunków umowy.
POZNAN
GORZOW WLKP.
LODZ
ZIELONA GORA
LUBLIN
WROCLAW
KIELCE
OPOLE
KATOWICE
KRAKOW
Strona Nr 5 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
RZESZOW
Warszawa 2010
• Podczas gdy wszystkie us•ugi s•
opracowane w celu zapewnienia
niezawodnego funkcjonowania przez
d•ugi okres, z czasem naprawy mog•
by• niezb•dne.
• W obliczu stale rosn•cych kosztów
napraw STRABAG Property and
Facility Services chroni Pa•stwa przed
dodatkowymi kosztami.
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp. z o.o.
Spó•ka z du•ymi mo•liwo•ciami
STRABAG Property and Facility Services Sp. z o.o. jest jedn• z wiod•cych firm w
zakresie Facility Management.
• Dost•p do technicznych, organizacyjnych i jako•ciowych rozwi•za• spó•ki w
Niemczech jak równie• rozwini•tego know-how.
• Dynamicznie rozwijaj•ca si• firma z systemem jako•ci ISO 9001:2001
• Zrozumienie potrzeb klienta i bezkompromisowe ich wype•nianie jest naszym kluczem
do sukcesu. Ka•dy klient jest traktowany indywidualnie. Podstaw• naszej filozofii jest
uczciwe wspó•zawodnictwo, partnerskie stosunki z klientami i firmami
podwykonawczymi, przestrzeganie obowi•zuj•cego prawa oraz technicznych
przepisów, bliska wspó•praca z miejscowymi gminami, zminimalizowanie zagro•e•
•rodowiska oraz regularna inwestycja w naszych pracowników. Uwzgl•dniaj•c te
zasady tworzymy zdrow• i przyjemn• atmosfer• pracy.
Strona Nr 6 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
STRUKTURA STRABAG PROPERTY AND FACILITY
SERVICES Sp. z o.o
Dyrektor techniczny
Sektory
Zarz•dzanie
Teren
operacyjny
Kordynator
technicznego FM
Mened•er
obiektu
Asystent
Kordynator
infrastrukturalnego
FM
Specjalista
ds. HELP
DESK
Mened•er
obiektu i
ochrony
Brygadzi•ci
Pracownicy
technicznego
FM
Strona Nr 7 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Pracownicy
infrastrukturalnego
FM
Warszawa 2010
Dzia• sprzeda•y
Finanse
Kordynator marketingu i
rozwoju
Kordynator finansowy
Mened•er projektu
Ksi•gowo••
NASZ ZESPÓ•
…•wiadczy wszelkie us•ugi dla ka•dej
nieruchomo•ci
• Nasz zespó• sk•ada si• z pracowników o
ogromnym do•wiadczeniu zawodowym i
najwy•szych kwalifikacjach
• Jedyna forma zatrudnienia: umowa o prac•
• Szkolenia dla personelu
• Brak rotacji pracowników
• Zmotywowany zespó•
• Help Desk 24h na dob•
• Us•ugi zewn•trzne
Strona Nr 8 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp. z. o.o.
Atuty naszego zespo•u
•wiadczy wszelkie us•ugi dla ka•dej nieruchomo•ci
• Kompleksowe zarz•dzanie budynkiem w jednym r•ku
• Nastawienie na praktyczne rozwi•zania
• Planowanie i zarz•dzanie budynkiem bez utraty informacji
• Nowoczesny know-how
Nasi klienci zyskuj• wymierne korzy•ci finansowe b•d•ce skutkiem redukcji kosztów pracowniczych,
optymalizacji wykorzystania mediów, efektywnych technik organizacji pracy i zastosowania wysokiej
klasy rozwi•za•.
Strona Nr 9 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
NASZE US•UGI
Dla ka•dego zadania oferujemy odpowiednie rozwi•zanie z jednego •ród•a
REAL ESTATE MANAGEMENT
Zarz•dzanie umowami
Ksi•gowo•• obiektu
Zarz•dzanie kosztami
Kwestie podatkowe
Raportowanie
Zarz•dzanie jako•ci• nieruchomo•ci
Dokumentacja / Archiwizacja
Techniczny Property Management
•
•
•
•
•
•
•
•
Property Management/
Corporate Solutions
Zarz•dzanie nieruchomo•ci•
Najem i wynajem
Optymalizacja powierzchni
Koncepcje umiejscowienia
Doradztwo nieruchomo•ci
Zarz•dzanie przeprowadzk•
Reprezentowanie najemców
Nale•yta staranno••
•
•
•
•
•
•
•
Strona Nr 10 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
FACILITY MANAGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymanie techniczne budynku
Plany, budowy, nadzór budowlany
Serwis, obs•uga i przegl•dy
Zarz•dzanie usterkami
Pe•ny zakres zarz•dzania
Zarz•dzanie energetyczne
Zarz•dzanie substancjami szkodliwymi
Zarz•dzanie obiektami„Z•ota r•czka”
Techniczny
Facility Management
Infrastrukturalny Facility Management
•
•
•
•
•
•
•
Zarz•dzanie odpadami
Us•ugi ogrodnictwa, sprz•tania
Us•uga portierskie, ochrona
Obs•uga wewn•trznej poczty
Us•ugi Xero i drukarskie
Us•ugi telefoniczne
Obs•uga recepcji
Warszawa 2010
STUDIUM: KONCEPCJA OSZCZ•DZANIA ENERGII
H.W. Syrena
MDM Hotel
Polonia Palace
Metropol Hotel
Hotele Warszawskie SYRENA
Techniczny przegl•d instalacji wykonany przez
Property and Facility Services
Roczne oszcz•dno•ci - 280,000.00 PLN
Je•li •yczyliby Pa•stwo sobie wi•cej informacji na ten temat, istnieje
mo•liwo•• •ci•gni•cia osobnych prezentacji o •rodkach optymalizacji
mediów
Strona Nr 11 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Optymalizacja
mediów
CONSULTING
Consulting techniczny
Consulting infrastrukturalny
Strona Nr 12 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Space management
OBS•UGUJEMY:
• Biurowce
• Centra handlowe
• Hotele
• Centra logistyczne
• Obiekty przemys•owe
• Budowy
• Magazyny
• …
• …
Strona Nr 13 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
OBS•UGUJEMY:
Nasze us•ugi zostaj• dopasowywane indywidualnie do specyficznych potrzeb klienta i
jego obiektów
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Strona Nr 14 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
do
w
y
bu
nd
ha
nt
ra
ce
pa
rk
sk
il
og
le
p
y
is
ty
c
zn
lo
w
e
e
e
/f
i li
le
te
ho
bi
ur
ow
ce
0
DLACZEGO STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES?
STRABAG kreuje warto•• w Pa•stwa Real Estate Portfolio
Pa•stwa nieruchomo•• b•dzie
STRABAG zapewni Pa•stwu
• przynosi• wi•ksze korzy•ci
• innowacyjne podej•cie i idee
• profesjonalnie obs•ugiwana
• obs•ugiwana z dba•o•ci• o sta•y wzrost wydajno•ci
• rozwi•zania zmierzaj•ce do udoskonalania
•rodowiska pracy
• obs•ugiwana tak, by mogli Pa•stwo skoncentrowa•
• space management
si• na swoim core business
Strona Nr 15 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
DLACZEGO STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES ?
STRABAG kreuje warto•• w Pa•stwa Real Estate Portfolio
Obrót 2001-2010
(w tysi•cach PLN)
planowany obrót
(w tysi•cach PLN)
3000
5000
2500
4000
2000
3000
1500
2000
1000
500
1000
0
0
2008
2009
2010
2010
2011
2012
• Nasze us•ugi i cele s• ró•norodne i jednocze•nie ze sob• powi•zane.
• Zapewniamy d•ugotrwa•y rozwój dzi•ki wykwalifikowanym i odpowiedzialnym pracownikom, którzy tworz•
nasz zespó•.
Strona Nr 16 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
WSPÓ•PRACA ZE STRABAG - EUROPA
Regu•y biznesowe
Warto•• dla Pa•stwa
• Partnerskie relacje z klientami
• Wspólne ustalenie zakresów wspó•pracy Service Level Agreements (Key
Performance Indicators) i bud•etów
• Pe•na przejrzysto••
• Jako•• mierzona przy pomocy
Service Level Agreements
(Key Performance Indicators)
Faires Strafsystem (Penalty
System)
• Sta•y wzrost wydajno•ci w
organizacji STRABAG
• Rozwój rynkowy dzi•ki
pozyskiwaniu nowych klientów
• Koncentracja na terminowym dzia•aniu (od pocz•tku procesu po finalizacj•)
• D•ugoterminowe partnerstwo
• Bie••ce informowanie Klienta
• Doradztwo zmierzaj•ce do optymalizacji Pa•stwa kosztów w ramach real estate
portfolio
• Optymalizacja Pa•stwa za•o•e• dotycz•cych running costs
• Porównanie struktury kosztów poszczególnych budynków w Pa•stwa portfolio
• Wzrost przejrzysto•ci Pa•stwa nieruchomo•ci na poziomie Pa•stwa portfolio lub
poszczególnych obiektów
• Consulting FM dla budynków lub prac modernizacyjnych
• Wykszta•ceni / wyszkoleni pracownicy, na bie••co z aktualnymi przepisami i
rozwi•zaniami
• Nadzór nad wszystkimi us•ugami •wiadczonymi przez podwykonawców
STRABAG – sta•a kontrola rezultatów
Strona Nr 17 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
REFERENCJE - POLSKA
BMTI
Jungheinrich
IPC
Polonia Palace
Raben Group
Salzburg Center
MDM
AKTYN
TPA
Metropol
ILMET
Nowa Praga
Strona Nr 18 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
RABEN GROUP
Referencje
Obiekty
Lublin, Grodzisk Maz.,
Lisi Ogon, Straszyn,
Szczecin
Klient
Raben Group
Powierzchnia
u•ytkowa
ok. 57.000 m²
Czas trwania
kontraktu
1 rok
Us•ugi
• Techniczny Facility
Management
• Zarz•dzanie usterkami
• Naprawy
Kierownik projektu
Pawe• Grzegorczyk
Koszykowa 54
Warszawa
Strona Nr 19 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
UNIVERSITY BUSINESS PARK
Referencje
Obiekt
University Business Park •ód•
Klient
GTC COM3 Sp. z o.o.
Powierzchnia
u•ytkowa
ok. 37,500 m²
Czas trwania
kontraktu
1 rok
Us•ugi
• Techniczny Facility
Management
• Zarz•dzanie usterkami
• Naprawy
• Sprz•tanie
Kierownik obiektu
Tadeusz Szczepa•ski
ul. Wólcza•ska 178
•ódz
Strona Nr 20 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
PTC ERA
Referencje
Obiekty
105 sklepów i salonów sieci
komórkowej
Klient
PTC ERA
Powierzchnia
u•ytkowa
ok 15,000 m²
Czas trwania
kontraktu
1 rok
Us•ugi
• Techniczny Facility
Management
• Zarz•dzanie usterkami
• Naprawy
Kierownicy
projektu
• Bartosz Klejment,
• Micha• Schulz
Koszykowa 54
Warszawa
Strona Nr 21 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
SALZBURG CENTER
Referencje
Obiekt
Salzburg Center
Biurowiec w Warszawie
Klient
Salzburg Center
Development sp. z o.o.
Powierzchnia
u•ytkowa
ok. 14.000 m²
Czas trwania
kontraktu
3 lata
Us•ugi
• Techniczny Facility
Management
• Zarz•dzanie usterkami
• Naprawy
• Sprz•tanie
Kierownik obiektu
Piotr Pu•a
Koszykowa 54
Warszawa
Strona Nr 22 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
HOTEL POLONIA PALACE
Referencje
Obiekt
Hotel Polonia Palace w
Warszawie
Klient
Hotele Warszawskie Syrena
Sp. z o.o.
Powierzchnia
u•ytkowa
ok. 20.000 m²
Czas trwania
kontraktu
4 lata
Us•ugi
• Techniczny Facility
Management
• Zarz•dzanie usterkami
• Naprawy
• Ochrona BMS
Kierownik obiektu
Andrzej •uczak
Koszykowa 54
Warszawa
Strona Nr 23 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
•YCZ• SOBIE PA•STWO WI•CEJ INFORMACJI?
Prosimy o kontakt. Cieszymy si• gdy mo•emy Pa•stwu pomóc.
Pawe• Szymczak
Dyrektor
Tel. +48 (22) 583 - 4420
Fax +48 (22) 583 - 44 01
Mobile +48 (691) 980594
[email protected]
STRABAG
Property and Facility Services
Sp. z o.o.
Mathias Kratz
Business Development Manager
Tel. +43 (1) 22422 - 1293
Fax +43 820 820329 - 11246
Mobil +43 (664) 8102583
[email protected]
STRABAG
Donau-City-Strasse 9
Strona Nr 24 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES SP. Z O.O. |
Warszawa 2010
Koszykowa 54
00-675 Warszawa
A-1220 Wiede•
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES
[email protected]
www.strabag-pfs.pl

Podobne dokumenty

STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp

STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES Sp ● Kompleksowe zarządzanie budynkiem w jednym ręku ● Nastawienie na praktyczne rozwiązania ● Planowanie i zarządzanie budynkiem bez utraty informacji ● Nowoczesny know-how Nasi klienci zyskują wymie...

Bardziej szczegółowo