Grupa Robocza PSZ ds. EUROPA 2020

Transkrypt

Grupa Robocza PSZ ds. EUROPA 2020
Grupa Robocza PSZ ds. EUROPA 2020
Podczas Spotkania Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) krajów członkowskich
UE/EOG, które odbyło się w grudniu 2011 roku w Brukseli, podjęto decyzję o powołaniu
Grupy Roboczej PSZ Wysokiego Szczebla ds. Strategii Europa 2020. Pracom Grupy
przewodniczy PSZ z Belgii, a celem jej działania jest rozważenie roli Europejskich
Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście realizowania Strategii Europa 2020 oraz
podejścia polegającego na podnoszeniu atrakcyjności zmiany miejsca pracy.
Grupa otrzymała mandat, który zdefiniował następujące cele:
1. Przygotowanie dokumentu podkreślającego strategiczną rolę Publicznych Służb
Zatrudnienia w realizacji Strategii Europa 2020, w tym przełożenie wytycznych
zatrudnienia na działania tych służb.
2. Przygotowanie oświadczenia Szefów PSZ na temat zmian roli Publicznych Służb
Zatrudnienia, które powinny być wdrożone, w celu osiągnięcia celów Strategii
Europa 2020, a także na temat ograniczeń i potrzeb Publicznych Służb
Zatrudnienia w powyższym zakresie.
3. Przygotowanie dokumentu skierowanego do Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO),
który wyjaśni możliwą rolę Publicznych Służb Zatrudnienia w ramach podejścia
polegającego na podnoszeniu atrakcyjności zmiany miejsca pracy.
W rezultacie prac Grupy powstał dokument pn. Wkład publicznych służb zatrudnienia
w strategię Europa 2020. Dokument w sprawie strategii dotyczącej publicznych służb
zatrudnienia na okres do 2020 roku. W dokumencie przedstawiono wspólną strategię
dotyczącą przyszłości, roli, wyzwań oraz zmian w sposobie funkcjonowania
Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na okres do 2020 roku.
W 2013 roku Grupa będzie kontynuowała swoją działalność, m.in. w zakresie
monitowania implementacji Strategii PSZ ds. Europa 2020, a także rozwoju
europejskiego planu działania dotyczącego dostarczenia ważnych i efektywnych usług
zatrudnienia oraz ich wdrożenia w modele, cele i zadania publicznych służb
zatrudnienia w świetle zadań wskazanych w Komunikacie Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu („Towards a job rich recovery").
Załączniki
Komunikat KE w kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu.pdf
Wkład publicznych służb zatrudnienia w strategię EU 2020.pdf