Souprava bezdrátového termostatu TP-98 - Jablotron

Transkrypt

Souprava bezdrátového termostatu TP-98 - Jablotron
TP-155 Programowalny bezprzewodowy termostat
TP-155 jest urządzeniem bezprzewodowym służącym do sterowania
temperaturą w pomieszczeniu. Pozwala na ustawienie tygodniowego
harmonogramu sterowania systemem ogrzewania. Do regulacji temperatury
dostępnych jest klika trybów pracy (Comfort, Economic, Holiday, Party, OFF).
Użytkownik nie musi się martwić o załączenie ogrzewania w celu uzyskania
odpowiedniej temperatury w żądanym czasie. Odpowiednio zaprogramowany
termostat robi to automatycznie.
Ustawienie temperatury wykonujemy w prosty sposób poprzez obrót pokrętłem
sterującym.
1.
MAn – Regulacja ręczna temperatury
Jeśli wybrany został tryb ręczny, termostat ustawia ustaloną temperaturę
niezależnie od harmonogramu tygodniowego. Temperatura może być ustawiona
w zakresie od tLo do tHi.
2.
SEt1 – ustawienia trybów pracy i regulacja czasu
Po wejściu w tryb SEt1, przekręcanie pokrętła spowoduje poruszanie się
pomiędzy parametrami: Temperatura Ekonomiczna ( ), Temperatura
Komfortową temperaturę ( ) oraz możliwość zmiany czasu ( ).
Mo
Aby wejść w ustawienia poszczególnych parametrów należy wcisnąć pokrętło.
Gdy symbol ( ) lub ( ) zacznie migać należy wybrać żądaną temperaturę i
zatwierdzić poprzez ponowne wciśnięcie pokrętła. Parametr czasu wymaga
trzech etapów programowania – dla danego dnia, godziny i minuty.
Przycisk
3.
Button
SEt2 – Programowanie tygodniowego harmonogramu
Tryb ten pozwala na zaprogramowanie harmonogramu gdy termostat będzie
się przełączać między trybem Dzień ( ) i Noc ( ). Harmonogram ogrzewania
można zaprogramować dla każdego dnia osobno, dla 5 dni roboczych, na
weekend lub dla wszystkich dni razem.
Mo
Tab
Zatrzask
Instalacja
Termostat TP-150 powinien być zamontowany w suchym miejscu wewnątrz
budynku. Należy wybrać odpowiednie miejsce montażu około 1,5m nad podłogą
o dobrej cyrkulacji powietrza. Należy unikać miejsc z przeciągami, stojącym
powietrzem i promieniowania ciepłem od słońca lub innych urządzeń. Termostat
nie powinien być zainstalowany w pobliżu metalowej powierzchni lub innych
przedmiotów, które mogą zatrzymywać sygnały radiowe
1. Zwolnij górną pokrywę, naciskając plastikowy zatrzask na spodzie obudowy.
2. Zamontuj tylnią część obudowy w wybranym miejscu.
3. Jeśli termostat został zakupiony jako zestaw wraz z odbiornikiem, podłącz
baterie termostatu (wyciągnij czerwoną taśmę, aby aktywować baterię). W
przeciwnym wypadku patrz rozdział "Montaż odbiornika"
4. Zamknij obudowę termostatu.
PRG
Mo Tu We Th Fr
PRG
Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
PRG
PRG
Aby zmienić ustawienia należy wejść w tryb SEt2, pokrętłem wybrać daną opcję i
wejść w jej ustawienia poprzez wciśnięcie pokrętła (operacja ta spowoduje także
skasowanie obecnego harmonogramu).
Mo
Mo
Mo
Programowanie harmonogramu można dokonać
poprzez wskazanie okresów czasu w jakich ma
być utrzymana wybrana temperatura. Pasek
oznaczenia widoczny jest
w dolnej części
wyświetlacza. Można wybrać daną godzinę
poprzez przekręcenie pokrętła. Wybrany tryb
pokazywany jest poprzez symbole / ,
a
konkretna godzina jest wskazana na wyświetlaczu
(od 00 do 23). Przełączanie pomiędzy trybami jest
dokonywane poprzez wciśnięcie pokrętła. Po
przekręceniu pokrętła maksymalnie w prawo wyświetli się komunikat OK. Ponowne wciśnięcie
pokrętła spowoduje zakończone programowania.
Logowanie do odbiornika
Zainstaluj i podłącz odbiornik do systemu ogrzewania. Jeśli odbiornik został
zakupiony oddzielnie wówczas termostat musi zostać zalogowany do niego włącz tryb logowania na odbiorniku (zobacz instrukcję) i podłącz baterie do
termostatu lub przytrzymaj wciśnięte pokrętło przez 5 sekund. Potwierdzenie
poprawnego zalogowania będzie sygnalizowane symbolem LRN.
Wyświetlacz LCD
Grzanie
załączone
Blokada
Temperatura
Słaba
bateria
Konfiguracja parametrów
Wszystkie ustawienia konfigurowane są w menu za pomocą pokrętła. Menu
jest podzielone na następujące opcje:
MAn
ręczna regulacja temperatury
SEt1
ustawienia trybów pracy (ekonomiczne lub komfortowe),
regulacja czasu
SEt2
Programowanie tygodniowego harmonogramu
SEt3
Menu serwisowe
Aby wejść do menu konfiguracji należy przytrzymać wciśnięte pokrętło przez 3
sekundy, następnie przewinąć do odpowiedniej opcji i zwolnić pokrętło.
Za pomocą pokrętła należy wybrać żądany parametr. Aby zmienić wybrany
parametr należy wcisnąć pokrętło, ustawić żądaną wartości i potwierdzić przez
ponowne wciśnięcie pokrętła (spowoduje to również powrót do menu, dzięki
czemu można skonfigurować inne opcje). Aby wyjść z menu konfiguracji należy
przekręcić pokrętło do wyświetlenia OK. Wyjście z Menu nastąpi także
automatycznie po 30 sekundach.
4.
SEt3 – Menu serwisowe
Menu serwisowe pozwala na ustawnie parametrów, których zwykle nie zmienia
się w trakcie zwykłego użytkowania termostatu. Po wejściu w menu serwisowe
na wyświetlaczu widoczny będzie symbol .
Men u składa się z 9 parametrów
(można się pomiędzy nimi poruszać przekręcając pokrętło). Pierwsze 7
parametrów można skonfigurować w standardowy sposób (poprzez wciśnięcie
pokrętła, wybranie wielkości parametru i potwierdzenie ponownie wciskając
pokrętło
Parametr HYst pozawala na ustawienie dokładności mierzonej temperatury.
Temperatura może być mierzona z dokładnością od: ±0.1˚C, do ±1˚C
(ustawienia fabryczne: ±0.2˚C).
Pr zyk ła d: Jeżeli poziom dokładności został ustawiony na ±0.5˚C a temperaturę
na 24˚C, termostat załączy ogrzewanie w momencie gdy temperaturę spadnie
poniżej 23.5˚C a następnie wyłączy ogrzewanie, gdy temperatura przekroczy
24.5˚C.
Uwaga: zbyt duży poziom dokładności (±0.5˚C) może spowodować, iż
system ogrzewania będzie załączany/wyłączany z dużą częstotliwością.
Parametr t Lo oznacza najniższą temperaturę
ekonomiczną. Spadek temperatury poniżej t Lo
spowoduje
wysłanie
komunikatu
sygnału
“temperatura poniżej limitu t Lo”
Parametr t Hi oznacza najwyższą temperaturę
komfortową.
Parametr AL Lo odnosi się do najniższej
temperatury krytycznej. Kiedy temperatura spadnie
poniżej AL Lo do odbiornika przesłany zostanie
sygnał Paniki (powiadamiający o zagrożeniu
zamarznięcia)
Parametr AL Hi odnosi się do najwyższej
temperatury
krytycznej.
Po
przekroczeniu
temperatury AL Hi do odbiornika zostanie przesłany
sygnał zagrożenia pożarowego.
Parametr ten pozwala na udostępnienie lub
zablokowanie trybu przystosowania. Jeżeli opcja ta
została wybrana, termostat włącza/ wyłącza się z
wyprzedzeniem.
Wybranie tej opcji, a następnie wciśnięcie i
przytrzymanie pokrętła przez 5 sek. spowoduje
przywrócenie termostatu do ustawień fabrycznych.
Wciśnięcie pokrętła w monecie gdy na wyświetlaczu
pojawi się OK powoduje wyjście z menu
Zakres temperatur dla poszczególnych parametrów:
Parametr
Zakres regulacji
Ustawienia
fabryczne
Opis
HYst
0.1°C;0.2°C;0.5°C
0.2°C
t Lo
+6°C do +40°C*
6°C
Dolna granica
temperatury
ekonomicznej
t Hi
+6°C do +40°C*
40°C
Górna granica
temperatury
komfortowej
Dokładność
AL Lo
–9°C do +20°C
3°C
Alarm paniki
AL Hi
+30°C do +70°C
60°C
Alarm pożarowy
Auto
On/OFF
On
+6°C do +40°C
18°C
+6°C do +40°C
21°C
Tryb przystosowania
Temperatura
ekonomiczna
Temperatura
komfortowa
*Zakres t Lo do t Hi i do
nie mogą się pokrywać: t Lo nie może być większy
od t Hi i nie może być większy od .
Tryb Party
Aby włączyć tryb Party należy wcisnąć pokrętło i wybrać opcję oznaczoną
symbolem kieliszka i ustawić czas przyjęcia. Wybranie trybu Party powoduje
utrzymanie komfortowej temperatury powiększonej o 2 ° C.
Wyjście z trybu Party następuje po wybraniu trybu ekonomicznego (ręcznie lub
według harmonogramu).
Tryb Wakacje
Aby włączyć tryb Wakacje należy wcisnąć pokrętło i wybrać opcję oznaczoną
symbolem teczki i ustawić dni wakacji.
Wyświetlanie ustawionej temperatury
Gdy pokrętło nie jest regulowane, termostat pokazuje aktualną temperaturę w
pomieszczeniu. Aby wyświetlić temperaturę, która jest aktualnie ustawiona
należy nacisnąć pokrętło. Ustawiona temperatura będzie migać na wyświetlaczu
przez 3 sekundy
Wymiana baterii
Baterie w termostacie należy wymienić, gdy zaświeci się symbol niskiego stanu
baterii. Jeżeli termostat jest zalogowany do centrali, wówczas informacja o stanie
słabej baterii w termostacie zostanie wygnalizowana w centrali alarmowej.
Należy używać tylko alkalicznych baterii AA 1,5V.
Parametry techniczne
Zasilanie:
Żywotność baterii
Zakres nastawianej temperatury:
baterie alkaiczne 2x AA 1.5 V
około 1 rok
+6°C do +40 ˚C
Dokładność nastawianej temperatury:
regulowana: ± 0.1- 1 ˚C
Próg temperatury anty-zamrożeniowej (alarm panika):
< AL Lo
konfigurowane od –9°C do +20°C
Próg temperatury alarmu przeciwpożarowego::
> AL Hi
konfigurowane od +30°C do +70°C
Częstotliwość pracy:
868.1 MHz, JA-100
Zasięg transmisji:
do 100 m (w otwartej przestrzeni)
Temperatura pracy:
-10°C do + 70°C (niska wilgotność)
Wymiary:
66 x 90 x 22 mm
Zgodne z normami
ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, and EN 60950-1
Może być stosowany zgodnie z
ERC REC 70-03
JABLOTRON ALARMS a.s. niniejszym deklaruje, że termostat TP155
spełnia wszystkie wymogi normy 1999/5/EC Oryginał deklaracji
zgodności jest dostępny na stronie internetowej www.jablotech.pl
Uwaga: Pomimo, że produkt nie zawiera
żadnych
niebezpiecznych
materiałów,
prosimy po zakończeniu
użytkowania
produktu o jego zwrot do producenta lub
dystrybutora.

Podobne dokumenty