1. w cel

Transkrypt

1. w cel
Warszawa, 30 stycznia 2015 r.
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa
tel.: (+48 22) 850 87 35
faks: (+48 22) 850 88 91
e-mail: [email protected]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Bank Ochrony Środowiska S.A. („Bank”):
1. w celu dostosowania się do wymogów wynikających z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczącej bezpieczeństwa transakcji internetowych, od 1 kwietnia 2015r. wprowadza zmiany
w zasadach funkcjonowania i obsługi kart płatniczych tj. w:
•
Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościoworozliczeniowych dla osób fizycznych,
•
Regulaminie wydawania i użytkowania karty kredytowej.
Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu dodatkowej funkcjonalności w trosce o bezpieczeństwo
naszych Klientów polegającej na możliwości zdefiniowania oddzielnego limitu dziennego
dla transakcji internetowych dokonywanych kartą płatniczą. Od 1 kwietnia 2015r. dzienny limit
ww. transakcji internetowych będzie automatycznie ustanowiony w takiej samej wysokości jak
dotychczasowy dzienny limit transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą płatniczą. Szczegółowy
zakres wyżej wskazanych zmian dla Państwa wygody prezentujemy w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do niniejszego
pisma.
Klienci dokonujący transakcji kartą płatniczą w Internecie mogą od 1 kwietnia 2015r. ustalić
indywidualnie wysokość limitu dziennego dla transakcji internetowych w następujący sposób:
•
dzwoniąc na infolinię Banku pod jeden z następujących numerów: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
•
zgłaszając się do jednego z oddziałów Banku.
2. w celu dostosowania się do wymogów wynikających z Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczącej ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem Banków, od 1 kwietnia 2015 r. ulega zmianie
oferta ubezpieczeń oferowanych przez Bank.
Szczegółowe informacje o nowej ofercie ubezpieczeń uzyskacie Państwo w oddziałach Banku,
na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455
lub +48 22 543 34 34 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
Dodatkowo informuję o zmianach dotyczących ubezpieczeń wprowadzonych w Taryfie opłat
i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym
dla klientów indywidualnych, które obowiązywać będą od 1 kwietnia 2015 r. Szczegółowy zakres
wyżej wskazanych zmian dla Państwa wygody prezentujemy w ZAŁĄCZNIKU nr 2 do niniejszego pisma.
W przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian w ww. regulacjach, uprzejmie prosimy o przekazanie
do Banku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego listu, stosownego pisemnego zawiadomienia
ze wskazaniem produktu (rachunku/karty kredytowej), którego zmian warunków Państwo nie akceptujecie.
Złożenie takiego zawiadomienia będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Państwa umowy zawartej
z Bankiem dla określonego produktu i w konsekwencji skutkować będzie rozwiązaniem tej umowy.
Nie złożenie zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie wyżej wskazanym
traktować będziemy jako akceptację wprowadzonych zmian.
Z wyrazami szacunku,
Michał Urbaniak
Dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A.
infolinia 0 801 355 455 | www.bosbank.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000015525 | NIP 527 020 33 13 | Kapitał zakładowy: 228 732 450 zł wpłacony w całości.
ZAŁĄCZNIK nr 1
WYCIĄG
z Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo
rozliczeniowych dla osób fizycznych
(stan na 01.04.2015 r.)
W Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościoworozliczeniowych dla osób fizycznych stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) Limit dzienny – kwotowy limit transakcji (gotówkowych, bezgotówkowych
lub internatowych), które Użytkownik karty może dokonywać w ciągu jednego dnia.”,
2) w § 88 dodaje się w ust 1 pkt 3 w brzmieniu:
„3) internetowych – tj. zapłaty za towary i usługi na odległość, w formie zamówienia
internetowego, telefonicznego lub pocztowego u Akceptantów eksponujących logo danej
Organizacji kartowej w karcie lub informujących na swoich stronach internetowych,
WYCIĄG
z Regulaminu wydawania i użytkowania karty kredytowej oraz innych dokumentów
i formularzy stosowanych przy obsłudze klienta indywidualnego
(stan na 01.04.2015 r.)
w katalogach lub w inny sposób, że przyjmują zapłatę kartami.”
W Regulaminie wydawania i użytkowania karty kredytowej oraz innych dokumentów i formularzy
stosowanych przy obsłudze klienta indywidualnego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Limit dzienny – kwotowy limit Transakcji (gotówkowych, bezgotówkowych lub
internetowych), jakie Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w ciągu jednego
dnia.”,
b) pkt 35 otrzymuje brzmienie:
„35) Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2014.
poz. 873 ze zm.)”,
2) w § 14:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeżeli dzień, o którym mowa w ustępie 6, przypada w sobotę lub dzień wolny od
pracy, za Termin spłaty przyjmuje się ostatni dzień roboczy, przed tym dniem”;
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Każda wpłata na Rachunek zaliczana jest, w podanej niżej kolejności, na pokrycie
zadłużenia Posiadacza karty z tytułu”
1) opłat i prowizji należnych Bankowi,
2) odsetek należnych Bankowi,
3 zadłużenia z poprzednich okresów,
4) Transakcji bezgotówkowych
5) Transakcji gotówkowych
6) pozostałych obciążeń i zobowiązań.”
3) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Transakcji w przypadku
wystąpienia siły wyższej oraz w przypadku gdy zostały zastosowane przepisy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.”,
4) § 27otrzymuje brzmienie:
Strona 2 z 4
„1.Bank może oferować do Kart usługi dodatkowe w formie pakietów ubezpieczeń lub
innych usług przeznaczonych dla Użytkownika Karty. Informacje dotyczące
zakresu usług dodatkowych dostępne są w Placówce Banku oraz na Stronie
internetowej.
2. Zmiany w zakresie pakietów ubezpieczeń lub innych usług przeznaczonych dla
Użytkownika Karty nie stanowią zmiany Umowy.”,
5) w § 33:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Warunki zmiany, o których mowa w ust. 3-4 nie dotyczą sytuacji, gdy
dotychczasowa opłata lub prowizja była opłatą lub prowizją promocyjną. W przypadku
opłat lub prowizji promocyjnych, warunki zmiany określane są odrębnie.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku zmian postanowień niniejszego Regulaminu lub Taryfy w czasie
obowiązywania Umowy, Bank zobowiązany jest doręczyć Posiadaczowi karty,
proponowane zmiany do Regulaminu lub Taryfy, ewentualnie tekst jednolity
Regulaminu/Taryfy, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w
życie.”.
6) Komunikat Banku Ochrony Środowiska S.A. dla Posiadacza karty kredytowej otrzymuje
brzmienie:
„Wariant Taryfy STANDARD
1. Minimalny Limit kredytowy - 1.000 zł.
2. Maksymalny Limit kredytowy – 25.000 zł.
3. Wartość krajowej Transakcji zbliżeniowej, po przekroczeniu której będzie wymagana
Autoryzacja Transakcji przy użyciu numeru PIN/podpisu – 50 zł.
4. Wartość zagranicznej Transakcji zbliżeniowej, po przekroczeniu której będzie
wymagana Autoryzacja Transakcji przy użyciu numeru PIN – uzależniona od limitów
obowiązujących w danym kraju.
5. Limit dzienny transakcji zbliżeniowych – 500 zł.
6. Zastrzeżenie Karty: tel. 801 355 455 oraz 22 543 34 34.
7. Bank nie pobiera rocznej opłaty za wydanie i użytkowanie Karty lub Karty
dodatkowej, jeżeli kwota Transakcji bezgotówkowych, liczonych oddzielnie dla
każdej karty, dokonanych w okresie ostatniego roku rozliczeniowego wynosi co
najmniej 8 000 zł.
Wariant Taryfy GOLD
1. Minimalny Limit kredytowy - 10.000 zł.
2. Maksymalny Limit kredytowy – 60.000 zł.
3. Wartość krajowej Transakcji zbliżeniowej, po przekroczeniu której będzie wymagana
Autoryzacja Transakcji przy użyciu numeru PIN/podpisu – 50 zł.
4. Wartość zagranicznej Transakcji zbliżeniowej, po przekroczeniu której będzie
wymagana Autoryzacja Transakcji przy użyciu numeru PIN – uzależniona od limitów
obowiązujących w danym kraju.
5. Limit dzienny transakcji zbliżeniowych – 500 zł.
6. Zastrzeżenie Karty: tel. 801 355 455 oraz 22 543 34 34.
7. Bank nie pobiera rocznej opłaty za wydanie i użytkowanie Karty lub Karty dodatkowej,
jeżeli kwota Transakcji bezgotówkowych, liczonych oddzielnie dla każdej karty,
dokonanych w okresie ostatniego roku rozliczeniowego wynosi co najmniej 16 000 zł.”
Strona 3 z 4
ZAŁĄCZNIK 2
WYCIĄG
z Taryfy opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie
krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych
(stan na 01.04.2015 r.)
W Taryfie opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie
krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych wprowadza się następujące zmiany:
1) w DZIALE I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
w ROZDZIALE 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, RACHUNKI
OSZCZĘDNOŚCIOWE I TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE:
a) w PODROZDZIALE 1.1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE w punkcie
6. KARTA DEBETOWA skreśla się podpunkt:
„6.5.7 Ubezpieczenie do karty obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie
nieuprawionego użycia karty”,
b) w
PODROZDZIALE
1.2.2
RACHUNKI
OSZCZĘDNOŚCIOWE
KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE H2O, RACHUNEK A'VISTA w punkcie 6. KARTA DEBETOWA
skreśla się podpunkt:
„6.5.7 Ubezpieczenie do karty obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie
nieuprawnionego użycia karty”,
c) w PODROZDZIALE 1.5. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI, ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA
OPŁAT skreśla się podpunkty:
„8. Ubezpieczenie Assistance Medyczny dla klientów posiadających EKOKONTO VIP.
9. Ubezpieczenie NNW dla klientów posiadających EKOKONTO VIP.”,
2) w DZIALE II. KARTY KREDYTOWE w punkcie 5. INNE OPŁATY skreśla się podpunkty:
„5.3 Opłata za płatny Pakiet ochronny
5.4 Opłata za ubezpieczenie spłaty zadłużenia”,
3) w DZIALE III. KREDYTY I POŻYCZKI:
a) w ROZDZIALE 1. KREDYTY I POŻYCZKI - BIEŻĄCA OFERTA SPRZEDAŻOWA
w PODROZDZIALE 1.1 KREDYTY HIPOTECZNE / POŻYCZKI HIPOTECZNE/
EKOLOGICZNE KREDYTY I POŻYCZKI HIPOTECZNE w punkcie 6. po wyrazach
„UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE KREDYTU /
POŻYCZKI” dodaje się wyrazy:
„(obowiązuje dla umów o kredyt / pożyczkę zawartych do 31.03.2015 r.)”,
b) w ROZDZIALE 2. KREDYTY I POŻYCZKI – WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY
w punkcie 7. po wyrazach „UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH
ZABEZPIECZENIE KREDYTU / POŻYCZKI” dodaje się wyrazy:
„(obowiązuje dla umów o kredyt / pożyczkę zawartych do 31.03.2015 r.)”.
Strona 4 z 4