Wrzosowisko 20. X.2015 s.4 - Konstanciński dom kultury

Transkrypt

Wrzosowisko 20. X.2015 s.4 - Konstanciński dom kultury
4
KRONIKA • KLUB TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY KDK
O działalności Klubu Turystyczno-Krajoznawczego KDK
Spotkania Krajoznawcze
,,Spotkania Krajoznawcze’’ są okazją do prezentowania spraw, które ogólnie moŜna nazwać
krajoznawczymi, chociaŜ w rzeczywistości ich treść nie odbiega od tego, co nazywamy historią naszego
Kraju i polskim patriotyzmem. Były przecieŜ w naszych dziejach wydarzenia, które trwale tkwią w
pamięci seniorów. Utrwalone własnymi doświadczeniami lub rodziców i dziadków przypominają –
wolność zdobyta przed laty nie jest dana raz na zawsze.
Otrzymujemy z Konstancińskiego Domu Kultury wsparcie w postaci udostępnienia Sali
Multimedialnej; Dom Kultury drukuje nasze plakaty, które samodzielnie rozwoziliśmy do sołectw;
wiosną otrzymaliśmy 160 zł na zakup biało-czerwonych flag. Nic więcej.
NASZE PROPOZYCJE:
1. bardzo przydatnym moŜe okazać się utworzenie ,,archiwum fotografii turystyczno-krajoznawczych’’,
archiwum obejmującego nie tylko fotografie z podróŜy i wycieczek, ale takŜe fotografii
dokumentujących rozwój naszej Uzdrowiskowej Gminy; by w ten sposób, przy zachowaniu rygorów
selekcji (co waŜne), ,,pstrykanie’’ zamienić na cenne zasoby przydatne społeczności konstancińskiej;
2. istnieje konieczność szerokiego wykorzystywania dorobku ,,Kalejdoskopu Konstancińskiego’’, który
rychło uzewnętrzni wytworzone zasoby tak potrzebne turystyce;
3. proponujmy powołanie Rady Programowej Klubu, bardzo potrzebnej dla uspołecznienia
działalności Klubu, a takŜe reagowania na sytuacje, o których piszemy poniŜej.
Wycieczki krajoznawcze
Klub nie otrzymuje Ŝadnych dotacji, a mimo to ceny naszych wycieczek nie są wysokie; ostatnia
trzydniowa wycieczka z serii Piękno Polski. Podlasie, to 270 zł od osoby.
Zawsze teŜ nasze wycieczki zawierają treść, o której mowa w komunikacie Urzędu Gminy:
WYNIKI KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ROKU 2015
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, Ŝe w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert, ogłoszonego w dniu 13.03.2015 r., na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki, tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, integracji
społecznej, ratownictwa i ochrony ludności, w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2015, dotacje z
budŜetu Gminy Konstancin-Jeziorna zostały przyznane, jak poniŜej [...]:
Rodzaj zadań: Organizacja przedsięwzięć turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców gm.
Konstancin-Jeziorna – Parafia św. Zygmunta w Słomczynie, IKS Konstancin, Parafia WNMP w
Konstancinie, KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna.
KaŜda z naszych imprez zawiera to, co wymieniono w Komunikacie Urzędu Gminy.
Rodzaj zadań: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna
przedsięwzięć popularyzujących wiedzę historyczną i tradycje patriotyczne. Przedsięwzięcia związane
z popularyzowaniem miejsc pamięci narodowej – Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych Koło Konstancin-Jeziorna.
Jak podaje Portal Witryna Wiejska witrynawiejska.org.pl, Regionalna Izba Obrachunkowa surowo analizując i
opiniując projekty budŜetów gminnych dostrzegła nieprawidłowości m.in. w projektach wykorzystywania funduszy
sołeckich: W przypadku projektu budŜetu gminy Konstancin-Jeziorna RIO zauwaŜyło, Ŝe „w tabeli nr 6 „Plan
wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku” ujęto m.in.
przedsięwzięcia pn. „Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów dla mieszkańców Ci.”, Organizacja
wycieczki dla mieszkańców sołectwa Cza. -zakup usługi hotelowej”, Organizacja wycieczki dla mieszkańców
sołectwa Cza. – zakup usługi transportowej”. Ponadto w w/w Tabeli wskazując przedsięwzięcia uŜyto określeń
takich jak „zakup usług związanych z organizacją wyjazdów...”.
Z cyt. zapisów nie wynika jakie zadania własne Gminy Konstancin-Jeziorna przewidziane zostały do realizacji w
ramach Funduszu Sołeckiego.
Redakcja Zbigniew Krakowiak Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika
Email [email protected] tel. 798 998 812