(miejscowość), dnia

Transkrypt

(miejscowość), dnia
………………………………. (miejscowość), dnia ………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
dane składającego oświadczenie
Hurtownia Porcelany
A. A. J. Oleszkiewicz Sp. J.
ul. Miła 52 a, Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym
oświadczam,
iż
odstępuję
…………………………………………………………
(przedmiot
od
umowy
sprzedaży)
sprzedaży
zawartej
w
…………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .
Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja
2014 r w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w
terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu.
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są
obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego
wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto
oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie
niezmienionym. Przelew z tytułu zwrotu proszę zrealizować na podany przeze mnie numer
konta bankowego:
….................................................................................................
Jednocześnie potwierdzam, iż jestem świadomy/świadoma, że koszta odesłania towaru
pozostają po mojej stronie.
Z poważaniem,
……………………………