Zaświadczenie o zatrudnieniu

Transkrypt

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz budŜet państwa
.....................................................
.....................................................
Pieczęć zakładu pracy
Miejscowość, data
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
PROJEKT
„SZKOLENIE KOMPUTEROWE JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU ZAWODOWEGO”
Zaświadcza się, Ŝe:
Pan(i)
…...…………………………………………………………………………….
zamieszkały(a) ..………………………………………………………………………………..
jest zatrudniony(a) w wymiarze czasu pracy ...............................................................................
na stanowisku ...............................................................................................................................
Stosunek pracy zawarto dnia ....................................... na czas ...................................................
Umowa o pracę zawarta jest na okres od ................................... do ............................................(*)
(*) dotyczy umowy na czas określony
.........................................................
Pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej