Europa, cz. 1

Komentarze

Transkrypt

Europa, cz. 1
KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH
POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
przy Głównym Geodecie Kraju
NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE
ŚWIATA
Zeszyt 11
Europa
Część I
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
Warszawa 2009
KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH
POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
przy Głównym Geodecie Kraju
Waldemar Rudnicki (przewodniczący), Andrzej Markowski (zastępca przewodniczącego),
Maciej Zych (zastępca przewodniczącego), Katarzyna Przyszewska (sekretarz);
członkowie: Stanisław Alexandrowicz, Andrzej Czerny, Janusz Danecki,
Janusz Gołaski, Romuald Huszcza, Sabina Kacieszczenko, Dariusz Kalisiewicz,
Artur Karp, Zbigniew Obidowski , Jerzy Ostrowski, Jarosław Pietrow, Jerzy Pietruszka,
Andrzej Pisowicz, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Bogusław R. Zagórski
Opracowanie
Elżbieta Chudorlińska (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Węgry), Andrzej Czerny (Rosja), Jerzy Duma (Bułgaria),
Sabina Kacieszczenko (Albania, Białoruś, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Kosowo,
Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina),
Agnieszka Pietrzak (Albania, Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Ukraina, Węgry),
Elżbieta Rudolf-Ziółkowska (Rosja), Irena Tsermegas (Grecja),
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Ukraina)
Recenzenci
Dariusz Kalisiewicz, Maciej Zych
Komitet Redakcyjny
Andrzej Czerny, Sabina Kacieszczenko, Dariusz Kalisiewicz, Jerzy Ostrowski,
Jarosław Pietrow, Katarzyna Przyszewska, Waldemar Rudnicki, Maciej Zych
Redaktor prowadzący
Sabina Kacieszczenko
Redaktor techniczny
Maciej Zych
Projekt okładki
Agnieszka Kijowska
© Copyright by Główny Geodeta Kraju 2009
ISBN 978-83-254-0463-5
Skład komputerowy i druk
Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Katowice
Spis treści
Od Wydawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wielkie regiony, oceany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ALBANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
BIAŁORUŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
BOŚNIA I HERCEGOWINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
BUŁGARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
CHORWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
CZARNOGÓRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
CZECHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ESTONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
GRECJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
KOSOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
LITWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
ŁOTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
MACEDONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MOŁDAWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ROSJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
RUMUNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
SERBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
SŁOWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
SŁOWENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
UKRAINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
WĘGRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
4
Od Wydawcy
Jednym z zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest opracowywanie
i publikowanie wykazów nazw geograficznych. Wykazy zawierają zestandaryzowane nazwy geograficzne z obszaru świata – zalecane do stosowania jako oficjalne
i poprawne pod względem językowym. Opracowywanie wykazów ma na celu zapewnienie jednoznaczności w posługiwaniu się nazewnictwem geograficznym.
Publikowanie oficjalnych wykazów nazw geograficznych umożliwia zainteresowanym szeroki dostęp do poprawnego nazewnictwa geograficznego świata, ponadto
jest realizacją postanowień rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, mających
na celu ujednolicenie nazewnictwa geograficznego w obiegu międzynarodowym.
Niniejsza publikacja pt. „Europa, Część I” stanowi zeszyt jedenasty
NAZEWNICTWA GEOGRAFICZNEGO ŚWIATA, które zostało opracowane przez
Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej
Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju.
Główny Geodeta Kraju
5
6
Przedmowa
W 1954 roku ówczesna Komisja Ustalania Nazw Geograficznych podjęła
szeroko zakrojone prace mające na celu ujednolicenie stosowania nazw geograficznych
w Polsce oraz przygotowanie wykazu nazw uznanych za poprawne i zalecanych do
stosowania. O tym, jak żmudna była realizacja tego zadania, świadczy fakt, że dopiero
w 1959 roku, a więc po pięciu latach, opublikowano Polskie nazewnictwo geograficzne świata, opracowane przez L. Ratajskiego, J. Szewczyk i P. Zwolińskiego, wydane
w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Warszawie. Okazało się ono trudnym
do przecenienia instrumentem w różnej, przede wszystkim wydawniczej, działalności
geograficznej i kartograficznej. Późniejsze, równie cenne, wykazy dotyczyły już tylko
nazw spolszczonych, czyli egzonimów. Były to Polskie nazwy geograficzne świata,
wydane przez Głównego Geodetę Kraju w kolejnych czterech częściach w latach
1994–1996.
W pół wieku po rozpoczęciu prac nad tak ważnym dla wielu środowisk
dziełem, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła wydawanie Nazewnictwa geograficznego świata, opracowywanego przez liczne grono specjalistów: geografów, historyków, językoznawców,
kartografów. Czas wydawał się być najwyższy, tak wiele wydarzyło się bowiem w latach, jakie dzielą nas od ukazania się pierwowzoru. O blisko jedną trzecią zwiększyła
się liczba państw i tych terytoriów zależnych, które wymagają oddzielnego opracowania. Odpowiednio zwiększyła się liczba języków urzędowych, które oczywiście
zawsze muszą być uwzględniane. Świat stał się znacznie bliższy: dochodzą do nas
wiadomości z najodleglejszych, czasem nieznanych zakątków, do których też często
sami docieramy. Warto więc, abyśmy je nazywali poprawnie. Choćby z tych powodów
przygotowywany obecnie wykaz jest znacznie obszerniejszy, przy czym obfitsze jest
przede wszystkim nazewnictwo dotyczące obszarów, gdzie stosuje się niełacińskie
systemy pisma.
W trakcie postępu prac publikowane są robocze zeszyty wykazu, a koniec prac
związanych z ich wydaniem planowany jest na rok 2009. Dotychczas opublikowane
zeszyty nie znajdują się w sprzedaży, są za to przekazywane bibliotekom i wydawnictwom geograficznym, a ich wersję elektroniczną, w postaci plików pdf, można pobrać
z internetowej strony Komisji: http://www.gugik.gov.pl/komisja/. Dotychczas ukazało
się dziesięć zeszytów: 1. Ameryka, Australia i Oceania; 2. Bliski Wschód; 3. Afryka;
4. Azja Południowa; 5. Azja Środkowa i Zakaukazie; 6. Białoruś, Rosja, Ukraina;
7. Azja Południowo-Wschodnia; 8. Antarktyka; 9. Azja Wschodnia; 10. Morza i oceany. W opracowaniu znajduje się ostatni zeszyt – Europa, Część II.
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat zmieniały się zasady, którymi kierowano się
przy ustalaniu zalecanego nazewnictwa. Chodzi przede wszystkim o poprawność sto7
sowania egzonimów. Początkowo zalecano ich szerokie używanie, a nawet spolszczanie nazw, które w Polsce nie były znane. Później okazywano znacznie większą
w tym względzie ostrożność. Problem jest jednak bardzo złożony, budzi kontrowersje
i zrozumiałe spory. Opinie, a zatem i podejmowane w tych sprawach decyzje, mogą
być, i istotnie były, bardzo dyskusyjne. Kryteria ustalania nazw nie mogą być bowiem
jednoznaczne – tym bardziej, że język jest żywy i zmienne są nasze doświadczenia.
Równie dyskusyjny jest z pewnością dobór nazw obiektów geograficznych ujętych
w poszczególnych wykazach – choć starano się zawsze, aby zawierały one obiekty
największe, najbardziej znaczące i charakterystyczne, najlepiej znane, najczęściej
odwiedzane lub pojawiające się w literaturze.
W wykazach uwzględniane są nazwy dwóch rodzajów – polskie egzonimy
oraz endonimy. Egzonimami są tradycyjne polskie nazwy stosowane dla obiektów
znajdujących się poza granicami naszego kraju (np. Paryż, Nowy Jork, Bangkok).
Endonimami są natomiast nazwy obiektów geograficznych w językach używanych na
obszarze, gdzie dany obiekt się znajduje (np. Paris, New York, Krung Thep). Należy
podkreślić, że Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych standaryzuje wyłącznie
polskie nazwy, nie zajmuje się zaś standaryzacją endonimów, a zawarte w wykazach
egzonimy są jedynymi zalecanymi przez Komisję polskimi nazwami geograficznymi (brak egzonimu dla danego obiektu jest jednoznaczny ze stwierdzeniem, że
Komisja nie zaleca dlań polskiej nazwy, nawet jeżeli taka spotykana jest w niektórych publikacjach, a zalecaną formą jest nazwa oryginalna). W wykazach starano
się podać oficjalne formy endonimów, pochodzące z narodowych wykazów nazewniczych, map topograficznych i innych oficjalnych źródeł. Kiedy okazywało się to
niemożliwe, korzystano z najbardziej wiarygodnych publikacji międzynarodowych.
Dlatego niekiedy formy nazw urzędowych mogą budzić wątpliwości, bo choć ich
ustalanie odbywało się z dużą starannością, to jednak napotykano czasem trudne do
pokonania przeszkody. Mogły one wynikać z braków w materiałach źródłowych,
a nawet, bo i to się zdarzało, z różnych, sprzecznych wersji nazewnictwa podawanych
w oficjalnych publikacjach instytucji rządowych lub organów ustawodawczych.
W przypadku wykazów nazw dla obszarów, na których istnieje kilka
języków urzędowych, Komisja kierowała się zasadą, że wszystkie urzędowe języki
ogólnopaństwowe są sobie równe. Dlatego fakt umieszczenia w wykazie na pierwszym miejscu nazw w jednym języku, nie oznacza faworyzowania nazw z tego
języka. Jeżeli na danym obszarze występują dwa języki, z których jeden jest językiem
urzędowym państwowym, a drugi językiem urzędowym lokalnym, to wtedy, jako
ważniejsze, na pierwszym miejscu podano nazwy w języku państwowym. Dla nazw
w językach posługujących się pismami niełacińskimi podano zapis zlatynizowany
zgodnie z zasadami, które Komisja zaleca do stosowania w Polsce dla nazw geograficznych z danego języka. W przypadku większości takich języków podano zapis
zarówno w polskiej transkrypcji, jak i w transliteracji. Należy podkreślić, że zapis
w polskiej transkrypcji nie oznacza, że mamy do czynienia z polską nazwą – pomimo zapisu polskimi literami nazwa pozostaje endonimem. Podobnie jest w przypad8
ku transliteracji. W wykazach zapis w polskiej transkrypcji podano przed zapisem
w transliteracji, co nie oznacza, że Komisja preferuje nazwy w transkrypcji, gdyż obie
formy latynizacji są sobie równoważne.
Przedstawione wyżej uwagi odnoszą się także do kolejnego zeszytu Nazewnictwa geograficznego świata, poświęconego wybranym państwom europejskim.
Z punktu widzenia nazewnictwa geograficznego jest to obszar, dla którego istnieje
wiele materiałów nazewniczych, a szczegółowe mapy poszczególnych państw
są dostępne w wielu polskich księgarniach. Jednak pomimo takiej dostępności
materiałów, również dla tego obszaru niektóre kwestie nazewnicze są skomplikowane. Po pierwsze, w większości uwzględnionych państw istnieje nazewnictwo
w językach mniejszości narodowych – w niektórych krajach języki mniejszości narodowych są językami oficjalnymi na części terytorium, w innych, pomimo że języki te
nie są oficjalne, stosowane jest urzędowe nazewnictwo w tych językach. Konsekwentnie starano się zatem podawać urzędowe nazwy w językach mniejszości wszędzie tam,
gdzie one występują, korzystając głównie z odpowiednich aktów prawnych, wykazów
nazw oraz map. Po drugie, w wykazie uwzględniono najmłodsze państwo europejskie
– Kosowo, dla którego w całości opracowano nazewnictwo albańskie na podstawie
nielicznych dostępnych źródeł. Po trzecie, w wykazie uwzględniono nazewnictwo
z obszaru Białorusi, Rosji i Ukrainy, które znalazło się już w zeszycie szóstym Nazewnictwa. Ze względu na dostępność nowych materiałów nazewniczych w języku
białoruskim i ukraińskim oraz ustalenie wielu nowych egzonimów z obszaru tych
trzech państw, postanowiono zaktualizowane wykazy nazw z ich obszaru zamieścić
jeszcze raz, jednocześnie uznając dotychczasowy zeszyt za nieaktualny.
Ponieważ występują niekiedy niejasności polityczne, trzeba wyraźnie podkreślić,
że w wykazie przedstawiono nazwy obiektów geograficznych, które, wyłącznie
z językowego punktu widzenia, Komisja uznała za poprawne i zgodne z dotychczas
zgromadzoną wiedzą. W żadnym wypadku zalecenia te nie mają nic wspólnego z zajmowaniem przez Komisję stanowiska w sprawach politycznych lub dotyczących
administracyjnej przynależności poszczególnych terytoriów. Jakiekolwiek stanowiska w kwestii politycznej, jeżeli muszą być podjęte, są zawsze konsultowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak przykładowo miało to miejsce
w przypadku uznania Kosowa za odrębne państwo.
Ze względu na roboczy charakter zeszytów, Komisja Standaryzacji Nazw
Geograficznych będzie wdzięczna za wszelkie uwagi dotyczące tej publikacji, przede
wszystkim za uwagi krytyczne. W zeszytach brak jest skorowidza nazw, który ma
zostać uwzględniony w wydaniu ostatecznym. Planowane jest również opublikowanie zawartych w wykazie nazw geograficznych w formie ogólnodostępnej internetowej bazy danych.
Przewodniczący
Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Waldemar Rudnicki
9
10
Wprowadzenie
Wykaz Nazewnictwo geograficzne świata. Europa, Część I obejmuje nazwy
obiektów geograficznych położonych na terenie Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Grecji, Kosowa, Litwy,
Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji (wraz z częścią azjatycką), Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy oraz Węgier.
Zeszyt rozpoczyna lista zalecanych nazw wielkich jednostek regionalnych, które ze względu na swoją wielkość przekraczają z reguły powierzchnie kilku krajów,
oraz nazw oceanów. Następnie zamieszczono nazwy według państw, dla których podano skróconą nazwę polską i nazwę w obowiązujących w nich językach urzędowych.
Z kolei nazwy poszczególnych obiektów geograficznych ułożono z podziałem na kategorie w następującej kolejności:
– Okręgi federalne
– Przylądki
– Jednostki administracyjne
– Wybrzeża
– Miejscowości
– Przesmyki
– Części miejscowości
– Pojezierza
– Regiony ekonomiczne
– Niziny, równiny
– Krainy, regiony
– Doliny
– Oceany
– Kotliny
– Morza
– Wysoczyzny
– Inne akweny morskie
– Wyżyny, płaskowyże
– Zatoki
– Góry
– Cieśniny
– Szczyty
– Jeziora
– Przełęcze
–Grupy jezior
– Lasy, puszcze
– Zatoki na jeziorze
– Jaskinie
– Rzeki
– Obszary ochrony przyrody
– Kanały
– Miejsca wydobycia lub występowania
– Wodospady
surowców mineralnych
– Lodowce
– Drogi
– Bagna
– Koleje
– Wyspy
– Ulice
– Grupy wysp, archipelagi
– Place
– Wyspy na jeziorze lub rzece
– Mosty
– Półwyspy
–Tunele
– Półwyspy na jeziorze
– Inne obiekty komunikacyjne
11
– Świątynie, klasztory, miejsca kultu
– Forty, twierdze, zamki
– Cmentarze, nekropole
– Mauzolea
– Ruiny osiedli
– Inne zabytki
– Pozostałe obiekty
Występowanie poszczególnych kategorii obiektów geograficznych zależy od
specyfiki danego państwa, dlatego też w poszczególnych krajach niektóre z kategorii
nie występują. W ramach poszczególnych kategorii nazwy ułożono alfabetycznie
w szyku właściwym (prostym).
Hasła odnoszące się do poszczególnych obiektów geograficznych zawierają
nazwę spolszczoną (egzonim), jeśli taka jest zalecana (pisaną pogrubioną kursywą),
a następnie nazwę oryginalną (endonim), w języku urzędowym – lub nazwy oryginalne, jeśli obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy lub dany obiekt ma urzędowe
nazwy w kilku językach. W przypadku, gdy dla jednego obiektu podane zostały nazwy
w kilku językach, zawsze po nazwie podano język, w jakim dana nazwa funkcjonuje.
Dla państw, w których dwa lub trzy języki mają status języków urzędowych całego
państwa (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Kosowo), nazwy podano w kolejności
alfabetycznej polskich nazw tych języków. W przypadku, gdy w danym państwie
występują regionalne języki urzędowe lub poszczególne obiekty posiadają urzędowe nazwy również w językach mniejszości, nazwy w tych językach podano po nazwach w języku państwowym. W przypadku niełacińskich systemów pisma najpierw
podana jest transkrypcja (oznaczona skrótem trb.), a następnie, po przecinku, transliteracja nazwy oryginalnej (oznaczona skrótem trl.). Obie formy nazwy, w transkrypcji i w transliteracji, są dla porządku podane również wtedy, gdy nie różnią się zapisem.
Przykład ułożenia haseł:
Mohacz; Mohács [węg.]; Mohač [chorw.]; Mohatsch [niem.]
Dnestrovsc [mołd.]; Dniestrowsk (trb.), Dnestrovsk (trl.) [ros.]; Dnistrowśk (trb.),
Dnistrovs´k (trl.) [ukr.]
Batllavë; Liqeni i Batllavës [alb.]; Batlavsko jezero [serb.]
Kotlina Luczeńska; Lučenská kotlina
Góry Ikackie; Ikatskij chriebiet (trb.), Ikatskij hrebet (trl.)
Jeżeli podawane są polskie nazwy wariantowe (np. Pejpus; Jezioro Czudzkie), to
nazwa pierwsza w kolejności jest tą, którą Komisja uważa za najwłaściwszą, uznając
jednak pozostałe za dopuszczalne. Czasem podawany jest tylko egzonim; oznacza to,
że dany obiekt geograficzny nie jest nazywany w kraju, w którym jest położony lub nie
odnaleziono poprawnej lokalnej nazwy tego obiektu. Skrótem hist. opatrzono nazwy
historyczne wybranych obiektów, w tym nazwy niedawno zmienione.
12
Starano się zawsze podawać oficjalne nazwy geograficzne, pochodzące z narodowych wykazów nazewniczych, oryginalnych map i innych urzędowych źródeł krajowych lub poważnych wydawnictw międzynarodowych. Jednak nie zawsze udało się
takie znaleźć, często też zalecane nazwy tych samych obiektów nie były jednakowe.
Starano się podać również nazewnictwo w językach urzędowych regionów autonomicznych oraz urzędowo wprowadzone nazwy w językach mniejszości narodowych.
Część języków urzędowych z obszaru uwzględnionych w zeszycie państw
(albański, bośniacki, chorwacki, czeski, estoński, litewski, łotewski, mołdawski, rumuński, słowacki, słoweński, węgierski oraz języki mniejszości narodowych: gagauski, niemiecki, polski, romski, szwedzki, turecki, włoski) zapisywana jest alfabetem łacińskim – dla nazw geograficznych w tych językach podano oryginalny zapis.
W przypadku języków serbskiego i czarnogórskiego, które zapisywane są zarówno
alfabetem cyrylickim jak i łacińskim, zastosowano wyłącznie zapis łaciński jako jedyny zalecany do stosowania w polskojęzycznych opracowaniach. Dla nazw zapisanych
w pozostałych językach (białoruski, bułgarski, grecki, macedoński, rosyjski, rusiński,
ukraiński) podano zarówno uproszczony polski zapis (transkrypcję) jak i zapis w transliteracji zgodnie z następującymi systemami:
– język białoruski (Białoruś): system białoruski z 2000 r.
– język bułgarski (Bułgaria): system bułgarski z 1972 r., zalecony przez ONZ
w 1977 r.
– język grecki (Grecja): system ISO 843:1997
– język macedoński (Macedonia): system latynizacji ONZ z 1977 r.
– język rosyjski (Białoruś, Rosja): system GOST 1983, zalecony przez ONZ w 1987 r.
– język ukraiński (Ukraina): system ukraiński z 1996 r.
Pełne tablice transkrypcji i transliteracji zostały zamieszczone przy wykazach
nazw geograficznych poszczególnych państw.
Wykaz użytych skrótów:
alb. –
błr. –
boś. –
bułg. –
chorw. –
czarnog. –
est. –
gr. –
hist. –
jedn. adm.–
l.m. –
lit. –
albański
białoruski
bośniacki
bułgarski
chorwacki
czarnogórski
estoński
grecki
nazwa historyczna
jednostka administracyjna
liczba mnoga
litewski
13
łot. maced. mołd. niem. obw. oficj. pol. rom. ros. rum. rus. serb. słow.
słoweń. szw. trb. trl. tur. ukr. węg. wł. zob. –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
łotewski
macedoński
mołdawski
niemiecki
obwód
forma zapisu nazwy jednostki administracyjnej używana oficjalnie
polski
romski
rosyjski
rumuński
rusiński
serbski
słowacki
słoweński
szwedzki
transkrypcja
transliteracja
turecki
ukraiński
węgierski
włoski
zobacz
14
Wielkie regiony, oceany
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Panonska nizija [boś., serb.];
Panonska nizina [chorw.]; Panonská
pánev [czeski]; Câmpia Panonică [rum.];
Panónska pánva; Karpatská kotlina [słow.];
Panonska nižina [słoweń.]; Tyso-Dunajśka
nyzowyna (trb.), Tyso‑Dunais´ka nyzovyna
(trl.); Panonśka riwnyna (trb.), Panons´ka
rivnyna (trl.) [ukr.]; Kárpát-medence
[węg.]
Nizina Wschodnioeuropejska; Uschodnie-Jeurapiejskaja raunina (trb.), Ŭschodnie-Jeŭrapiejskaja raŭnina (trl.) [błr.];
Ida-Euroopa lauskmaa; Vene tasandik
[est.]; Ryţu Europos lyguma [lit.];
Austrumeiropas līdzenums [łot.]; Cîmpia
Europei de Est [mołd.]; Wostoczno-Jewropiejskaja rawnina (trb.), Vostočno-Evropejskaja ravnina (trl.) [ros.];
Schidnojewropejśka riwnyna (trb.),
Skhidnoievropeis´�ka rivnyna (trl.) [ukr.]
Ocean Arktyczny; Siewiernyj Ledowityj
okiean (trb.), Severnyj Ledovityj okean
(trl.) [ros.]
Ocean Spokojny; Pacyfik; Tichij okiean
(trb.), Tihij okean (trl.) [ros.]
Półwysep Bałkański; Gadishulli Ballkanik
[alb.]; Balkansko poluostrvo [boś.,
czarnog., serb.]; Bałkanski połuostrow
(trb.), Balkanski poluostrov (trl.) [bułg.];
Balkanski poluotok [chorw.]; Walkaniki
Chersonisos (trb.), Valkanik¸ Chersónīsos
(trl.) [gr.]; Bałkanski Połuostrow (trb.),
Balkanski Poluostrov (trl.) [maced.];
Peninsula Balcanică [rum.]; Balkanski
polotok [słoweń.]
Syberia; Sibir´ (trb.), Sibir´ (trl.) [ros.]
Azja Południowo-Zachodnia; Jugo-Zapadnaja Azija (trb.), Jugo-Zapadnaja
Azija (trl.) [ros.]
Azja Północna; Siewiernaja Azija (trb.),
Severnaja Azija (trl.) [ros.]
Bałkany; Ballkan, Ballkani [alb.]; Balkan
[boś., chorw., czarnog., serb., słoweń.];
Bałkan (trb.), Balkan (trl.) [bułg., maced.];
Walkania (trb.), Valkánia (trl.) [gr.];
Balcani [rum.]
Daleki Wschód; Dalnij Wostok (trb.), Dal´nij
Vostok (trl.) [ros.]
Europa Południowa; Evropa Jugore [alb.];
Južna Evropa [boś., czarnog., serb.,
słoweń.]; Jużna Ewropa (trb.), Južna
Evropa (trl.) [bułg., maced.]; Južna Europa
[chorw.]; Notia Ewropi (trb.), Nótia
Eyr&pī (trl.) [gr.]; Europa de Sud [rum.]
Europa Północna; Põhja-Euroopa [est.];
Šiaurės Europa [lit.]; Ziemeļeiropa [łot.];
Siewiernaja Jewropa (trb.), Severnaja
Evropa (trl.) [ros.]
Europa Środkowa; Střední Evropa [czeski];
Srednja Europa [chorw.]; Stredná Európa
[słow.]; Srednja Evropa [słoweń.]; Közép-Európa [węg.]
Europa Wschodnia; Uschodniaja Jeuropa
(trb.), Uschodniaja Jeŭropa (trl.) [błr.];
Iztoczna Ewropa (trb.), Iztočna Evropa
(trl.) [bułg.]; Ida-Euroopa [est.]; Rytų
Europa [lit.]; Austrumeiropa [łot.]; Europa
de Est [mołd., rum.]; Wostocznaja Jewropa
(trb.), Vostočnaja Evropa (trl.) [ros.];
Schidna Jewropa (trb.), Skhidna Yevropa
(trl.) [ukr.]
Karpaty; Karpaty [czeski, słow.]; Carpaţi;
Munţii Carpaţi [rum.]; Karpaty (trb.),
Karpaty (trl.) [ukr.]; Kárpátok [węg.]
15
ALBANIA
Shqipëri, Shqipëria
Język urzędowy: albański
Słowniczek terminologiczny nazw albańskich
burim, burimi (l.m. burimet)
çukë, çuka
det, deti
fshat, fshati
fushë, fusha
gadishull, gadishulli
gjiri
grykë, gryka
gurrë, gurra
hekurudhë, hekurudha
ishull, ishulli
jugor
kalajë, kalaja
kanal, kanali
kënetë, këneta
kep, kepi
kështjellë, kështjella
kishë, kisha
kodër, kodra (l.m. kodrat)
krahinë, krahina
krua, kroi
lagunë, laguna
lindor
liqen, liqeni (l.m. liqenet)
luginë, lugina
lum, lumi
madhe
majë, maja
mal, mali (l.m. malet)
malësi, malësia
manastir, manastiri
ngushticë, ngushtica
park kombëtar, parku kombëtar
perëndimor
źródło
szczyt, wierzchołek
morze
wieś
nizina
półwysep
zatoka
kanion
źródło; strumień
linia kolejowa
wyspa
południowy
twierdza
kanał
bagno, jezioro
przylądek
zamek
kościół, cerkiew
wzgórze
kraina (geograficzna)
źródło
laguna
wschodni
jezioro; zbiornik zaporowy
dolina
rzeka
wielki
szczyt
góra; góry
góry; wyżyna
klasztor, monastyr
cieśnina
park narodowy
zachodni
16
përrua, përroi
pllajë, pllaja
port, porti
pyll, pylli
qafë, qafa
qark, qarku
qytet, qyteti
rreth, rrethi
rrugë, rruga
she, sheu
shpellë, shpella
sinis, sinisi
skelë, skela
teqjë, teqja
ujëmbledhës, ujëmbledhësi
ujëvarë, ujëvara
urë, ura
vargmal, vargmali
verior
vogël
xhami, xhamia
strumień, potok
płaskowyż
port
las
przełęcz
jedn. adm. pierwszego rzędu
miasto
jedn. adm. drugiego rzędu; okręg
droga
strumień
jaskinia
półwysep
przystań
meczet
sztuczny zbiornik wodny
wodospad
most
pasmo górskie
północny
mały
meczet
Jednostki administracyjne
Berat, Berati; Qarku i Beratit
Dibër, Dibra; Qarku i Dibrës
Durrës, Durrësi; Qarku i Durrësit
Elbasan, Elbasani; Qarku i Elbasanit
Fier, Fieri; Qarku i Fierit
Gjirokastër, Gjirokastra; Qarku i Gjirokastrës
Korcza; Korçë, Korça; Qarku i Korçës
Kukës, Kukesi; Qarku i Kukësit
Lezhë, Lezha; Qarku i Lezhës
Szkodra; Shkodër, Shkodra; Qarku
i Shkodrës
Tirana; Tiranë, Tirana; Qarku i Tiranës
Wlora; Vlorë, Vlora; Qarku i Vlorës
Miejscowości
Ardenicë, Ardenica
Armen, Armeni
Bajram Curri
Ballsh, Ballshi
Berat, Berati
Bilisht, Bilishti
Borovë, Borova
Bulqizë, Bulqiza
Burrel, Burreli
Cërrik, Cërriku
Çorovodë, Çorovoda
Dardhë, Dardha
Delvinë, Delvina
Durrës, Durrësi
Elbasan, Elbasani
Ersekë, Erseka
Fier, Fieri
Fierzë, Fierza
Finiq, Finiqi
Frashër, Frashëri
Fushë-Lurë
Gjirokastër, Gjirokastra
Gramsh, Gramshi
Himarë, Himara
Ibë, Iba
Kamzë, Kamza
Kaninë, Kanina
Kavajë, Kavaja
17
B
K
K
M
G
G
G
G
G
L
L
Pogradec, Pogradeci
Pojan, Pojani
Poliçan, Poliçani
Pukë, Puka
Roskovec, Roskoveci
Rrëshen, Rrësheni
Rrogozhinë, Rrogozhina
Rubik, Rubiku
Saranda; Sarandë, Saranda
Selenicë, Selenica
Shëngjin, Shëngjini
Shijak, Shijaku
Szkodra; Shkodër, Shkodra
Tepelenë, Tepelena
Theth, Thethi
Tirana; Tiranë, Tirana
Tropojë, Tropoja
Ulzë, Ulza
Urë Vajgurore, Ura Vajgurore
Vithkuq, Vithkuqi
Voskopojë, Voskopoja
Vuno, Vunoi
Wlora; Vlorë, Vlora
Zerqan, Zerqani
Këlcyrë, Këlcyra
Kërrabë, Kërraba
Klos, Klosi
Koman, Komani
Konispol, Konispoli
Korcza; Korçë, Korça
Kruja; Krujë, Kruja
Krumë, Kruma
Kuçovë, Kuçova
Kukës, Kukësi
Laç, Laçi
Lezhë, Lezha
Libohovë, Libohova
Librazhd, Librazhdi
Lushnjë, Lushnja
Maliq, Maliqi
Mamuras, Mamurasi
Obot, Oboti
Patos, Patosi
Peqin, Peqini
Përmet, Përmeti
Përrenjas, Përrenjasi
Peshkopi, Peshkopia
Petrelë, Petrela
Picar, Picari
Krainy, regiony
Bałkany; Ballkan, Ballkani
Krahina Malore Jagore
Krahina Malore Qendrore
Kurbin, Kurbini
Lunxhëri, Lunxhëria
Riwiera Albańska; Riviera Shqiptare
Morza
Morze Jońskie; deti Jon
Morze Adriatyckie; Adriatyk; deti Adriatik;
Adriatiku
Zatoki
Laguna e Lunrës
Laguna e Nartës
Laguna e Pashalimanit
Laguna e Patokut
Zatoka Drińska; Gjiri i Drinit
Zatoka Wlorska; Gjiri i Vlorës
Gjiri i Durrësit
Gjiri i Kakomesë
Gjiri i Lalëzit
Gjiri i Rodonit
Gjiri i Sarandës
Laguna e Bishtrakës
Laguna e Karavastasë
18
Cieśniny
Cieśnina Otranto; Kanali i Otrantos; Gjiri
i Otrantos
Jeziora
Prespa; Prespa; Liqeni i Prespës; Liqeni
i Prespës së Madhe
Ujëmbledhësi i Thanës
Ulza; Liqeni i Ulzës
Vau i Dejës; Liqeni i Vaut të Dejës
Butrinti; Liqeni i Butrintit
Fierza; Liqeni i Fierzës
Jezioro Ochrydzkie; Ohri; Liqeni i Ohrit
Jezioro Szkoderskie; Shkodra; Liqeni
i Shkodrës
Liqeni i Komanit
Mała Prespa; Prespa e Vogël; Liqeni i Prespës
së Vogël
Rzeki
Biały Drin; Drini i Bardhë; Lumi i Drinit të
Bradhë
Bistricë, Bistrica
Buna; Bunë, Buna; Lumi i Bunës
Czarny Drin; Drini i Zi; Lumi i Drinit të Zi
Devoll, Devolli; Lumi Devoll
Drin, Drini; Lumi i Drinit
Drino, Drinoja; Lumi i Drinos
Erzën, Erzëni; Lumi Erzën
Fan, Fani; Lumi i Fanit
Ishëm, Ishmi; Lumi Ishëm
Kalasë, Kalasa; Lumi i Kalasës
Mat, Mati; Lumi Mat
Osum, Osumi; Lumi i Osumit
Pavllë, Pavlla; Lumi i Pavllës
Seman, Semani; Lumi Seman
Shkumbin, Shkumbini; Lumi Shkumbin
Valbonë, Valbona; Lumi Valbonë
Vermosh, Vermoshi; Lumi i Vermoshit
Wjosa; Vjosë, Vjosa; Lumi i Vjosës
Kanały
Kanali Ujitës Vjosë-Levan-Fier
Wyspy
Ishulli i Kune
Ishulli i Lezhës
Sazan, Sazani; Ishulli i Sazanit
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Gadishulli Ballkanik
Karaburun, Karaburuni
Ksamil, Ksamili
Przylądki
Kepi i Bishtit të Pallës
Kepi i Gjuhëzës
Kepi i Rodonit
Niziny, równiny
Myzeqe; Myzeqeja; Fusha e Myzeqesë
Ultësira Bregdetare; Ultësira Adriatike;
Ultësira Perëndimore
19
Kotliny
Kotlina Korczy; Fusha e Korçës
Fusha e Durresit
Fusha e Krujës
Wyżyny, płaskowyże
Malësia e Lezhës
Malësia e Madhe
Góry
Bjeshkët e Namuna
Çermenikë, Çermenika; Malësia
e Çermenikës
Góry Północnoalbańskie; Alpet shqiptare;
Alpet e Shqipërisë; Bjeshkët e Nemuna
Góry Skanderbega; Mali i Skënderbeut
Gramoz, Gramozi
Jablanicë, Jablanica
Korab, Korabi; Mali i Korabit
Lungarë, Lungara
Malësia e Gjakovës
Mali i Gjerë
Mali i Lunxhërisë
Mali i Thatë
Moravë, Morava
Nëmërçkë, Nëmërçka
Ostrovicë, Ostrovica
Tomor, Tomori
Szczyty
Çikë; Maja e Çikës
Çuka e Partizanit
Jezercë, Jezerca; Maja e Jezercës
Maja e Dejës
Maja e Dritës
Maja e Korabit
Maja e Tomorit
Maja e Valamarës
Mal Dajt
Mal Dhëmbel; Maja e Dhëmbelit
Mal Gjallicë e Lumës
Mali i Koritnikut
Radohima
Shebenik; Maja e Shebenikut
Przełęcze
Qafa e Dhëmbelit
Qafa e Malit
Qafa e Muzinës
Qafa e Shtamës
Qafa e Thanës
Obszary ochrony przyrody
Parku kombëtar i Mali i Tomorit
Parku kombëtar i Malit te Dajtit
Parku kombëtar i Qafe e Shtamës
Parku kombëtar i Thethit
Parku kombëtar i Zall Gjocaj
Parku kombëtar „Lugina e Valbonës”
Parku kombëtar „Pisha Divjakës”
Park Narodowy Prespy; Parku kombëtar
i Prespës
Parku kombëtar i Apolonisë
Parku kombëtar i Bredhi Drenovës
Parku kombëtar i Bredhi Hotovës
Parku kombëtar i Butrintit
Parku kombëtar i Llogarase
Parku kombëtar i Lurës
20
Mosty
Ura e Goricës [Berat]
Ura e Tabakëve [Tirana]
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
Kisha e Shënkollit [kościół w Lezhë]
Teqja e Helvetive [ośrodek bractwa
muzułmańskiego w Berat]
Xhamia e Haxhi Et’hem Beut [meczet
w Tiranie]
Xhamia e Mbretit [meczet w Berat]
Kisha e Kroit të Shëngjinit [kościół
w Tiranie]
Kisha e Mesopotamit [kościół w Sarandzie]
Kisha e Shën Mërisë [kościół w Voskopoja]
Kisha e Shën Mërisë Vllaherna [kościół
w Berat]
Forty, twierdze, zamki
Kalaja Rozafa [ruiny zamku koło Szkodry]
Ruiny osiedli
Albanopoli [ruiny miasta koło Kruji]
Apollonia; Apoloni, Apolonia [ruiny miasta
koło Fier]
Butrint, Butrinti [hist.: Buthrotum; ruiny
miasta koło Sarandy]
Bylis, Bylisi [hist.: Byllis; ruiny miasta koło
Ballsh]
Orikum, Orikumi [hist.: Oricum; ruiny
miasta koło Wlory]
BIAŁORUŚ
Biełaruś (trb.), Bielarus´ (trl.) [białoruski]
Biełaruś (trb.), Belarus´ (trl.) [rosyjski]
Języki urzędowe: białoruski i rosyjski
21
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu białoruskiego
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Ёё
Жж
Зз
Ii
Йй
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
transliteracja
a
b
v
h
d
je1, ie2
jo1, io2
ž
z
i
j
k
l
m
n
o
p
transkrypcja
a
b
w
h8
d
je3, e4, ie5
jo3, o4, io5
ż
z
i
j
k
l6, ł7
m
n
o
p
Рр
Сс
Тт
Уу
Ўў
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
’
Ыы
Ьь
Ээ
Юю
Яя
transliteracja
r
s
t
u
ŭ
f
ch
c
č
š
–
y
´
e
ju1, iu2
ja1, ia2
transkrypcja
r
s
t
u
u
f
ch
c
cz
sz
–
y
´9
e
ju3, u4, iu5
ja3, a4, ia5
na początku wyrazu, po literach samogłoskowych, po apostrofie oraz po literach ў, ь
po pozostałych literach (praktycznie po literach samogłoskowych)
3
na początku wyrazu, po literach samogłoskowych, po apostrofie oraz po literze ь
4
po literze л
5
po pozostałych literach samogłoskowych
6
przed literami e, ë, i, ь, ю, я, oraz w geminacie лл
7
na końcu wyrazu oraz przed wszystkimi literami z wyjątkiem e, ë, i, ь, ю, я, л
8
w wyrazach zapożyczonych możliwy jest zapis jako g, np. gonty
9
znak ь stosowany jest jako znak zmiękczenia; w połączeniach: ль = l (pomijany po л);
нь = ń, дзь = dź, сь = ś, ць = ć, зь = ź; pomijany jest przed literą samogłoskową
1
2
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu rosyjskiego – zob. Rosja
Słowniczek terminologiczny nazw białoruskich
aeraport (trb.), aeraport (trl.)
autadaroha (trb.), aŭtadaroha (trl.)
bałota (trb.), balota (trl.)
basiejn (trb.), basiejn (trl.)
bieły (trb.), biely (trl.)
bierah (trb.), bierah (trl.)
bijasfierny zapawiednik (trb.), bijasfierny
zapaviednik (trl.)
błakitny (trb.), blakitny (trl.)
bor (trb.), bor (trl.)
budynak (trb.), budynak (trl.)
lotnisko
droga samochodowa
błoto, bagno
basen; dorzecze
biały
brzeg
rezerwat biosfery
błękitny
bór
budynek, gmach
22
bystry (trb.), bystry (trl.)
carkwa (trb.), carkva (trl.)
centr (trb.), centr (trl.)
centralny (trb.), central´ny (trl.)
czorny (trb.), čorny (trl.)
czyhunki (trb.), čyhunki (trl.)
czyrwony (trb.), čyrvony (trl.)
dalina (trb.), dalina (trl.)
daroha (trb.), daroha (trl.)
douhy (trb.), doŭhy (trl.)
dwor (trb.), dvor (trl.)
dziarżauny (trb.), dziaržaŭny (trl.)
dziarżawa (trb.), dziaržava (trl.)
dziuna (trb.), dziuna (trl.)
haj (trb.), haj (trl.)
hałouny (trb.), haloŭny (trl.)
hara (trb.), hara (trl.)
haradok (trb.), haradok (trl.)
haradziszcza (trb.), haradzišča (trl.)
hazaprawod (trb.), hazapravod (trl.)
hleba (trb.), hlieba (trl.)
hłyboki (trb.), hlyboki (trl.)
horad (trb.), horad (trl.)
horka (trb.), horka (trl.)
hrada (trb.), hrada (trl.)
hranica (trb.), hranica (trl.)
hrupa (trb.), hrupa (trl.)
jar (trb.), jar (trl.)
kanał (trb.), kanal (trl.)
kanawa (trb.), kanava (trl.)
kascioł (trb.), kasciol (trl.)
katławina (trb.), katlavina (trl.)
kraj (trb.), kraj (trl.)
krasny (trb.), krasny (trl.)
krepasć (trb.), krepasc´ (trl.)
kruhły (trb.), kruhly (trl.)
krywy (trb.), kryvy (trl.)
kurhan (trb.), kurhan (trl.)
las (trb.), lias (trl.)
lasny (trb.), liasny (trl.)
lewy (trb.), lievy (trl.)
łandszaft (trb.), landšaft (trl.)
łandszaftny (trb.), landšaftny (trl.)
łuh (trb.), luh (trl.)
łysy (trb.), lysy (trl.)
mały (trb.), maly (trl.)
miasteczka (trb.), miastečka (trl.)
miaża (trb.), miaža (trl.)
bystry, szybki
cerkiew
centrum; ośrodek
centralny, środkowy
czarny
koleje
czerwony
dolina
droga
długi
dwór
państwowy
państwo
wydma
gaj, las liściasty
główny
góra
gródek
grodzisko
gazociąg
gleba
głęboki
miasto
góra, górka
wysoczyzna; grzęda
granica
grupa
jar
kanał
rów
kościół
kotlina
kraj, kraina
czerwony
twierdza
okrągły
krzywy
kurhan
las
leśny
lewy
krajobraz
krajobrazowy
łąka
łysy; niezalesiony
mały
miasteczko
granica
23
mineralny (trb.), mineral´ny (trl.)
mora (trb.), mora (trl.)
murawany (trb.), muravany (trl.)
nacyjanalny park (trb.), nacyjanal´ny park
(trl.)
naftaprawod (trb.), naftapravod (trl.)
nasielony punkt (trb.), nasieliony punkt (trl.)
nizina (trb.), nizina (trl.)
nizki (trb.), nizki (trl.)
niżni (trb.), nižni (trl.)
nowy (trb.), novy (trl.)
paazierje (trb.), paazier´je (trl.)
pahraniczny (trb.), pahraničny (trl.)
palana (trb.), paliana (trl.)
pałac (trb.), palac (trl.)
park (trb.), park (trl.)
parom (trb.), parom (trl.)
pasiołak (trb.), pasiolak (trl.)
patok (trb.), patok (trl.)
paudniowi (trb.), paŭdniovi (trl.)
paunoczny (trb.), paŭnočny (trl.)
piaski (trb.), piaski (trl.)
płacina (trb.), placina (trl.)
płato (trb.), plato (trl.)
płoszcza (trb.), plošča (trl.)
pole (trb.), polie (trl.)
pomnik (trb.), pomnik (trl.)
port (trb.), port (trl.)
poudzień (trb.), poŭdzien´ (trl.)
pounacz (trb.), poŭnač (trl.)
prawy (trb.), pravy (trl.)
prystań (trb.), prystan´ (trl.)
puszcza (trb.), pušča (trl.)
raczny (trb.), račny (trl.)
rajon (trb.), rajon (trl.)
raka (trb.), raka (trl.)
ralla (trb.), rallia (trl.)
raunina (trb.), raŭnina (trl.)
ruina (trb.), ruina (trl.)
sabor (trb.), sabor (trl.)
sażałka (trb.), sažalka (trl.)
siaredni (trb.), siaredni (trl.)
sieliszcza (trb.), sielišča (trl.)
słabada (trb.), slabada (trl.)
stalica (trb.), stalica (trl.)
stancyja (trb.), stancyja (trl.)
stary (trb.), stary (trl.)
suchi (trb.), suchi (trl.)
mineralny
morze
murowany
park narodowy
ropociąg
miejscowość
nizina; równina
niski
dolny
nowy
pojezierze
pograniczny
polana
pałac
park
prom
osiedle
potok
południowy
północny
piaski
płycizna
równina; wysoczyzna
plac
pole
pomnik; zabytek
port
południe
północ
prawy
przystań
puszcza
rzeczny
region, rejon (jedn. adm. drugiego rzędu)
rzeka
rola; pole uprawne
równina
ruina
sobór; katedra
sadzawka; mały sztuczny zbiornik wodny
średni; środkowy
wieś, osada
wola, słoboda
stolica
stacja
stary
suchy
24
upadziennia (trb.), ŭpadziennia (trl.)
uschod (trb.), ŭschod (trl.)
uschodni (trb.), ŭschodni (trl.)
uzhorak (trb.), ǔzhorak (trl.)
uzwyszsza (trb.), ŭzvyšša (trl.)
wada (trb.), vada (trl.)
wadaschowiszcza (trb.), vadaschovišča (trl.)
waroty (trb.), varoty (trl.)
wialiki (trb.), vialiki (trl.)
wierchni (trb.), vierchni (trl.)
wioska (trb.), vioska (trl.)
wobłasć (trb.), voblasc´ (trl.)
woziera (trb.), voziera (trl.)
wulica (trb.), vulica (trl.)
wysoki (trb.), vysoki (trl.)
zachad (trb.), zachad (trl.)
zachodni (trb.), zachodni (trl.)
zakaznik (trb.), zakaznik (trl.)
zamak (trb.), zamak (trl.)
zapawiednik (trb.), zapaviednik (trl.)
zatoka (trb.), zatoka (trl.)
zialony (trb.), zialiony (trl.)
zona (trb.), zona (trl.)
ujście
wschód
wschodni
wzgórek
wysoczyzna; wyżyna
woda
zbiornik zaporowy
wrota
wielki
górny
wieś
obwód (jedn. adm. pierwszego rzędu); region
jezioro
ulica
wysoki
zachód
zachodni
rezerwat
zamek
rezerwat
zatoka
zielony
strefa
Słowniczek terminologiczny nazw rosyjskich – zob. Rosja
Jednostki administracyjne
obwód miński; Minskaja wobłasć (trb.),
Minskaja voblasc´ (trl.) [błr.]; Minskaja
obłast´ (trb.), Minskaja oblast´ (trl.) [ros.]
obwód mohylewski; Mahilouskaja wobłasć
(trb.), Mahilioŭskaja voblasc´ (trl.) [błr.];
Mogilewskaja obłast´ (trb.), Mogilevskaja
oblast´ (trl.) [ros.]
obwód witebski; Wiciebskaja wobłasć
(trb.), Viciebskaja voblasć (trl.) [błr.];
Witiebskaja obłast´ (trb.), Vitebskaja
oblast´ (trl.) [ros.]
Mińsk; horad Minsk (trb.), horad Minsk (trl.)
[błr.]; gorod Minsk (trb.), gorod Minsk
(trl.) [ros.]
obwód brzeski; Bresckaja wobłasć (trb.),
Bresckaja voblasc´ (trl.) [błr.]; Briestskaja
obłast´ (trb.), Brestskaja oblast´ (trl.) [ros.]
obwód grodzieński; Hrodzienskaja wobłasć
(trb.), Hrodzienskaja voblasc´ (trl.) [błr.];
Grodnienskaja obłast´ (trb.), Grodnenskaja
oblast´ (trl.) [ros.]
obwód homelski; Homielskaja wobłasć
(trb.), Homiel´skaja voblasc´ (trl.) [błr.];
Gomielskaja obłast´ (trb.), Gomel´skaja
oblast´ (trl.) [ros.]
Miejscowości
Achremowce; Achremaucy (trb.),
Achremaŭcy (trl.) [błr.]; Achriemowcy
(trb.), Ahremovcy (trl.) [ros.]
Adamowicze; Adamawiczy (trb.), Adamavičy
(trl.) [błr.]; Adamowiczi (trb.), Adamoviči
(trl.) [ros.]
25
Bereźno; Bierażna (trb.), Bieražna (trl.)
[błr.]; Bierieżno (trb.), Berežno (trl.)
[ros.]
Bezdzież; Biezdzież (trb.), Biezdziež (trl.)
[błr.]; Biezdież (trb.), Bezdež (trl.) [ros.]
Białooziersk; Biełaaziorsk (trb.),
Bielaaziorsk (trl.) [błr.]; Biełooziersk
(trb.), Beloozersk (trl.) [ros.]
Białynicze; Białyniczy (trb.), Bialyničy (trl.)
[błr.]; Biełyniczi (trb.), Belyniči (trl.)
[ros.]
Biehomla; Biahoml (trb.), Biahoml´ (trl.)
[błr.]; Biegoml (trb.), Begoml´ (trl.) [ros.]
Bielica (trb.), Bielica (trl.) [błr.]; Bielica
(trb.), Belica (trl.) [ros.]
Bieniakonie; Bieniakoni (trb.), Bieniakoni
(trl.) [błr.]; Bieniakoni (trb.), Benjakoni
(trl.) [ros.]
Bienica (trb.), Bienica (trl.) [błr.]; Bienica
(trb.), Benica (trl.) [ros.]
Bieszenkowicze; Bieszankowiczy (trb.),
Biešankovičy (trl.) [błr.]; Bieszenkowiczi
(trb.), Bešenkoviči (trl.) [ros.]
Bigosowo; Bihosawa, (trb.), Bihosava, (trl.)
[błr.]; Bigosowo (trb.), Bigosovo (trl.)
[ros.]
Bobrujsk; Babrujsk (trb.), Babrujsk (trl.)
[błr.]; Bobrujsk (trb.), Bobrujsk (trl.) [ros.]
Bobrujszczyzna; Babrujszczyna (trb.),
Babrujščyna (trl.) [błr.]; Bobrujszczina
(trb.), Bobrujščina (trl.) [ros.]
Boguszówka; Bahuszouka (trb.), Bahušoŭka
(trl.) [błr.]; Boguszowka (trb.), Bogušëvka
(trl.) [ros.]
Bohatyrowicze; Bahatyrewiczy (trb.),
Bahatyrevičy (trl.) [błr.]; Bogatyriewiczi
(trb.), Bogatyreviči (trl.) [ros.]
Bohdanówka; Bahdanauka (trb.),
Bahdanaŭka (trl.) [błr.]; Bogdanowka
(trb.), Bogdanovka (trl.) [ros.]
Bohiń; Bohina (trb.), Bohina (trl.) [błr.];
Bogino (trb.), Bogino (trl.) [ros.]
Bolcieniki; Bolciniki (trb.), Bol´ciniki (trl.)
[błr.]; Boltiniki (trb.), Bol´tiniki (trl.) [ros.]
Bolciszki; Bolciszki (trb.), Bol´ciški (trl.)
[błr.]; Boltiszki (trb.), Bol´tiški (trl.) [ros.]
Akciabrski (trb.), Akciabrski (trl.) [błr.];
Oktiabr´skij (trb.), Oktjabr´skij (trl.) [ros.]
Andruszowce; Andruszoucy (trb.),
Andrušoŭcy (trl.) [błr.]; Adruszewcy (trb.),
Andruševcy (trl.) [ros.]
Andrzejewicze; Andrejewiczy (trb.),
Andrejevičy (trl.) [błr.]; Andriejewiczi
(trb.), Andreeviči (trl.) [ros.]
Antopol; Antopal (trb.), Antopal´ (trl.) [błr.];
Antopol (trb.), Antopol´ (trl.) [ros.]
Arechausk (trb.), Arechaŭsk (trl.) [błr.];
Oriechowsk (trb.), Orehovsk (trl.) [ros.]
Asintorf (trb.), Asintorf (trl.) [błr.]; Osintorf
(trb.), Osintorf (trl.) [ros.]
Azaryczy (trb.), Azaryčy (trl.) [błr.]; Azariczi
(trb.), Azariči (trl.) [ros.]
Babinicze; Babiniczy (trb.), Babiničy (trl.)
[błr.]; Babiniczi (trb.), Babiniči (trl.) [ros.]
Babyniczy (trb.), Babyničy (trl.) [błr.];
Bobyniczi (trb.), Bobyniči (trl.) [ros.]
Bahuszeusk (trb.), Bahušeŭsk (trl.) [błr.];
Boguszewsk (trb.), Boguševsk (trl.) [ros.]
Balszawik (trb.), Bal´šavik (trl.) [błr.];
Bolszewik (trb.), Bol´ševik (trl.) [ros.]
Baranowicze; Baranawiczy (trb.),
Baranavičy (trl.) [błr.]; Baranowiczi (trb.),
Baranoviči (trl.) [ros.]
Barań (trb.), Baran´ (trl.) [błr.]; Barań (trb.),
Baran´ (trl.) [ros.]
Barów; Barawa (trb.), Barava (trl.) [błr.];
Barowo (trb.), Barovo (trl.) [ros.]
Bastuny (trb.), Bastuny (trl.) [błr.]; Bastuny
(trb.), Bastuny (trl.) [ros.]
Bereza; Biaroza (trb.), Biaroza (trl.) [błr.];
Bierieza (trb.), Bereza (trl.) [ros.] [hist.:
Bereza Kartuska]
Berezyna; Bierazino (trb.), Bierazino (trl.)
[błr.]; Bieriezino (trb.), Berezino (trl.)
[ros.] [obw. miński]
Berezyna; Bierazino (trb.), Bierazino (trl.)
[błr.]; Bieriezino (trb.), Berezino (trl.)
[ros.] [obw. witebski]
Berezyna Górna; Wierchniaje Bierazino
(trb.), Vierchniaje Bierazino (trl.) [błr.];
Wierchnieje Bieriezino (trb.), Verhnee
Berezino (trl.) [ros.]
26
Bondary; Bandary (trb.), Bandary (trl.)
[błr.]; Bondari (trb.), Bondari (trl.) [ros.]
Borodzicze; Barodziczy (trb.), Barodzičy
(trl.) [błr.]; Borodiczi (trb.), Borodiči (trl.)
[ros.]
Boruny; Baruny (trb.), Baruny (trl.) [błr.];
Boruny (trb.), Boruny (trl.) [ros.]
Borysów; Barysau (trb.), Barysaŭ (trl.) [błr.];
Borisow (trb.), Borisov (trl.) [ros.]
Brahin (trb.), Brahin (trl.) [błr.]; Bragin
(trb.), Bragin (trl.) [ros.]
Brasław; Brasłau (trb.), Braslaŭ (trl.) [błr.];
Brasław (trb.), Braslav (trl.) [ros.]
Brześć; Brest (trb.), Brest (trl.) [błr.]; Briest
(trb.), Brest (trl.) [ros.]
Brzostowica Mała; Małaja Bierastawica
(trb.), Malaja Bierastavica (trl.) [błr.];
Małaja Bieriestowica (trb.), Malaja
Berestovica (trl.) [ros.]
Brzostowica Wielka; Wialikaja Bierastawica
(trb.), Vialikaja Bierastavica (trl.) [błr.];
Bolszaja Bieriestowica (trb.), Bol´šaja
Berestovica (trl.) [ros.]
Brzozówka; Biarozauka (trb.), Biarozaŭka
(trl.) [błr.]; Bieriozowka (trb.), Berëzovka
(trl.) [ros.]
Buda Koszelewska; Buda-Kaszalowa (trb.),
Buda-Kašaliova (trl.) [błr.]; Buda-Koszelewo (trb.), Buda-Košelevo (trl.) [ros.]
Budsław; Budsłau (trb.), Budslaŭ (trl.) [błr.];
Budsław (trb.), Budslav (trl.) [ros.]
Bychów; Bychau (trb.), Bychaŭ (trl.) [błr.];
Bychow (trb.), Byhov (trl.)[ros.]
Bycień (trb.), Bycien´ (trl.) [błr.]; Bytień
(trb.), Byten´ (trl.) [ros.]
Bystrzyca; Bystryca (trb.), Bystryca (trl.)
[błr.]; Bystrica (trb.), Bystrica (trl.) [ros.]
Chalcz (trb.), Chal´č (trl.) [błr.]; Chalcz
(trb.), Hal´č (trl.) [ros.]
Chaniewicze; Chaniawiczy (trb.),
Chaniavičy (trl.) [błr.]; Chaniewiczi (trb.),
Haneviči (trl.) [ros.]
Chocimsk (trb.), Chocimsk (trl.) [błr.];
Chotimsk (trb.), Hotimsk (trl.) [ros.]
Chocisław; Chacisłau (trb.), Chacislaŭ (trl.)
[błr.]; Chotisław (trb.), Hotislav (trl.) [ros.]
Chodasy (trb.), Chodasy (trl.) [błr.];
Chodosy (trb.), Hodosy (trl.) [ros.]
Chodziłonie; Chadziłoni (trb.), Chadziloni
(trl.) [błr.]; Chodiłoni (trb.), Hodiloni (trl.)
[ros.]
Chodźkowce; Chaćkoucy (trb.), Chac´koŭcy
(trl.) [błr.]; Chotkowcy (trb.), Hot´kovcy
(trl.) [ros.]
Chojniki (trb.), Chojniki (trl.) [błr.]; Chojniki
(trb.), Hojniki (trl.) [ros.]
Chołopienicze; Chałopieniczy (trb.),
Chalopieničy (trl.) [błr.]; Chołopieniczi
(trb.), Holopeniči (trl.) [ros.]
Cichowola; Cichawola (trb.), Cichavolia
(trl.) [błr.]; Tichowola (trb.), Tihovolja
(trl.) [ros.]
Cierachouka (trb.), Cierachoŭka (trl.) [błr.];
Tieriechowka (trb.), Terehovka (trl.) [ros.]
Cimkowicze; Cimkawiczy (trb.), Cimkavičy
(trl.) [błr.]; Timkowiczi (trb.), Timkoviči
(trl.) [ros.]
Czarasy (trb.), Čarasy (trl.) [błr.]; Czeriessy
(trb.), Čeressy (trl.) [ros.]
Czarnawczyce; Czarnauczycy (trb.),
Čarnaŭčycy (trl.) [błr.]; Czernawczicy
(trb.), Černavčicy (trl.) [ros.]
Czaśniki; Czaszniki (trb.), Čašniki (trl.)
[błr.]; Czaszniki (trb.), Čašniki (trl.)[ros.]
Czausy; Czawusy (trb.), Čavusy (trl.) [błr.];
Czausy (trb.), Čausy (trl.) [ros.]
Czeczersk; Czaczersk (trb.), Čačersk (trl.)
[błr.]; Czeczersk (trb.), Čečersk (trl.) [ros.]
Czerniewicze; Czarnewiczy (trb.), Čarnevičy
(trl.) [błr.]; Czerniewiczi (trb.), Černeviči
(trl.) [ros.]
Czersk (trb.), Čersk (trl.) [błr.]; Czersk (trb.),
Čersk (trl.) [ros.]
Czerwień (trb.), Červien´ (trl.) [błr.];
Czerwień (trb.), Červen´ (trl.) [ros.]
Czeryków; Czerykau (trb.), Čerykaŭ (trl.)
[błr.]; Czerikow (trb.), Čerikov (trl.)
[ros.]
Czuczewicze Wielkie; Czuczawiczy Wialikija
(trb.), Čučavičy Vialikija (trl.) [błr.];
Wielikije Czuczewiczi (trb.), Velikie
Čučeviči (trl.) [ros.]
27
Drewieniki; Drawianiki (trb.), Dravianiki
(trl.) [błr.]; Drowianiki (trb.), Drovjaniki
(trl.) [ros.]
Drohiczyn; Drahiczyn (trb.), Drahičyn (trl.)
[błr.]; Drogiczin (trb.), Drogičin (trl.) [ros.]
Druja (trb.), Druja (trl.) [błr.]; Druja (trb.),
Druja (trl.) [ros.]
Drujsk (trb.), Drujsk (trl.) [błr.]; Drujsk
(trb.), Drujsk (trl.) [ros.]
Drybin (trb.), Drybin (trl.) [błr.]; Dribin
(trb.), Dribin (trl.) [ros.]
Dryświaty; Dryswiaty (trb.), Drysviaty (trl.)
[błr.]; Dryswiaty (trb.), Drysvjaty (trl.) [ros.]
Duboja; Dubaj (trb.), Dubaj (trl.) [błr.];
Duboj (trb.), Duboj (trl.) [ros.]
Dubrowna; Dubrouna (trb.), Dubroŭna (trl.)
[błr.]; Dubrowno (trb.), Dubrovno (trl.) [ros.]
Duchowiany; Duchaulany (trb.),
Duchaŭliany (trl.) [błr.]; Duchowlany
(trb.), Duhovljany (trl.) [ros.]
Dudy (trb.), Dudy (trl.) [błr.]; Dudy (trb.),
Dudy (trl.) [ros.]
Duniłowicze; Duniławiczy (trb.), Dunilavičy
(trl.) [błr.]; Duniłowiczi (trb.), Duniloviči
(trl.) [ros.]
Dworzec; Dwarec (trb.), Dvarec (trl.) [błr.];
Dworiec (trb.), Dvorec (trl.) [ros.]
Dworzyszcze; Dwaryszcza (trb.), Dvaryšča
(trl.) [błr.]; Dworiszcze (trb.), Dvorišče (trl.)
[ros.]
Dywin; Dziwin (trb.), Dzivin (trl.) [błr.];
Dywin (trb.), Dyvin (trl.) [ros.]
Dziembrów; Dambrowa (trb.), Dambrova
(trl.) [błr.]; Dombrowo (trb.), Dombrovo
(trl.) [ros.]
Dzierżyńsk; Dziarżynsk (trb.), Dziaržynsk
(trl.) [błr.]; Dzierżynsk (trb.), Dzeržinsk
(trl.) [ros.] [hist.: Kojdanów]
Dzisna; Dzisna (trb.), Dzisna (trl.) [błr.];
Disna (trb.), Disna (trl.) [ros.]
Ejsymonty Wielkie; Wialikija Ejsmanty
(trb.), Vialikija Ejsmanty (trl.) [błr.];
Wielikije Ejsmonty (trb.), Velikie
Èjsmonty (trl.) [ros.]
Fanipal (trb.), Fanipal´ (trl.) [błr.]; Fanipol
(trb.), Fanipol´ (trl.) [ros.]
Czyrwonaja Zorka (trb.), Čyrvonaja Zorka
(trl.) [błr.]; Krasnaja Zwiezda (trb.),
Krasnaja Zvezda (trl.) [ros.] [hist.:
Radziwiłłmonty]
Czyrwony Bierah (trb.), Čyrvony Bierah
(trl.) [błr.]; Krasnyj Bierieg (trb.), Krasnyj
Bereg (trl.) [ros.] [hist.: Krasny Brzeg]
Dabrasłauka (trb.), Dabraslaŭka (trl.) [błr.];
Dobrosławka (trb.), Dobroslavka (trl.)
[ros.]
Dalekie; Dalokija (trb.), Daliokija (trl.)
[błr.]; Dalekije (trb.), Dalekie (trl.) [ros.]
Daniszewo; Daniuszawa (trb.), Daniušava
(trl.) [błr.]; Daniuszewo (trb.), Daniuševo
(trl.) [ros.]
Dawidgródek; Dawyd-Haradok (trb.),
Davyd-Haradok (trl.) [błr.]; Dawid-Gorodok (trb.), David-Gorodok (trl.)
[ros.]
Delatycze; Dzialaciczy (trb.), Dzialiacičy
(trl.) [błr.]; Dielaticzi (trb.), Deljatiči (trl.)
[ros.]
Dereczyn; Dziareczyn (trb.), Dziarečyn
(trl.) [błr.]; Dierieczin (trb.), Derečin (trl.)
[ros.]
Derewna; Dzieraunaja (trb.), Dzieraŭnaja
(trl.) [błr.]; Dieriewnaja (trb.), Derevnaja
(trl.) [ros.]
Dobasna (trb.), Dobasna (trl.) [błr.];
Dobosna (trb.), Dobosna (trl.) [ros.]
Dobrowola; Dabrawola (trb.), Dabravolia
(trl.) [błr.]; Dobrowola (trb.), Dobrovolja
(trl.) [ros.]
Dobrusz; Dobrusz (trb.), Dobruš (trl.) [błr.];
Dobrusz (trb.), Dobruš (trl.) [ros.]
Dokszyce; Dokszycy (trb.), Dokšycy (trl.)
[błr.]; Dokszicy (trb.), Dokšicy (trl.) [ros.]
Dokudowo; Dakudawa (trb.), Dakudava (trl.)
[błr.]; Dokudowo (trb.), Dokudovo (trl.)
[ros.]
Dołhinów; Dauhinawa (trb.), Daŭhinava
(trl.) [błr.]; Dołginowo (trb.), Dolginovo
(trl.) [ros.]
Domaczewo; Damaczawa (trb.), Damačava
(trl.) [błr.]; Domaczewo (trb.), Domačevo
(trl.) [ros.]
28
Farynowo; Farynawa (trb.), Farynava (trl.)
[błr.]; Farinowo (trb.), Farinovo (trl.) [ros.]
Gawja; Hauia (trb.), Haŭja (trl.) [błr.];
Gawja (trb.), Gav´ja (trl.) [ros.]
Gieranony; Hieranieny (trb.), Hieranieny
(trl.) [błr.]; Gieranieny (trb.), Geraneny
(trl.) [ros.]
Gierwiaty; Hierwiaty (trb.), Hierviaty (trl.)
[błr.]; Gierwiaty (trb.), Gervjaty (trl.)
[ros.]
Giry; Hiry (trb.), Hiry (trl.) [błr.]; Giri (trb.),
Giri (trl.) [ros.]
Gładowicze; Hładawiczy (trb.), Hladavičy
(trl.) [błr.]; Gladowiczi (trb.), Gljadoviči
(trl.) [ros.]
Głębokie; Hłybokaje (trb.), Hlybokaje (trl.)
[błr.]; Głubokoje (trb.), Glubokoe (trl.)
[ros.]
Gniezno; Hniezna (trb.), Hniezna (trl.) [błr.];
Gniezno (trb.), Gnezno (trl.) [ros.]
Gradowszczyzna; Hradauszczyna (trb.),
Hradaŭščyna (trl.) [błr.]; Gradowszczina
(trb.), Gradovščina (trl.) [ros.]
Grandzicze; Hrandziczy (trb.), Hrandzičy
(trl.) [błr.]; Grandiczi (trb.), Grandiči (trl.)
[ros.]
Graużyszki; Hraużyszki (trb.), Hraŭžyški
(trl.) [błr.]; Graużyszki (trb.), Graužiški
(trl.) [ros.]
Grodno; Hrodna (trb.), Hrodna (trl.) [błr.];
Grodno (trb.), Grodno (trl.) [ros.]
Grodzie; Hrodzi (trb.), Hrodzi (trl.) [błr.];
Grodi (trb.), Grodi (trl.) [ros.]
Gródek Ostroszycki; Astraszycki Haradok
(trb.), Astrašycki Haradok (trl.) [błr.];
Ostroszyckij Gorodok (trb.), Ostrošickij
Gorodok (trl.) [ros.]
Gródek Siemkowski; Siomkau Haradok
(trb.), Siomkaŭ Haradok (trl.) [błr.];
Siomkow Gorodok (trb.), Sëmkov
Gorodok (trl.) [ros.]
Gudogaj; Hudahaj (trb.), Hudahaj (trl.)
[błr.]; Gudogaj (trb.), Gudogaj (trl.) [ros.]
Hancewicze; Hancawiczy (trb.), Hancavičy
(trl.) [błr.]; Gancewiczi (trb.), Ganceviči
(trl.) [ros.]
Hermanowicze; Hermanawiczy (trb.),
Hermanavičy (trl.) [błr.]; Giermanowiczi
(trb.), Germanoviči (trl.) [ros.]
Hłusk (trb.), Hlusk (trl.) [błr.]; Głusk (trb.),
Glusk (trl.) [ros.]
Hłuszniewo; Hłuszniewa (trb.), Hlušnieva
(trl.) [błr.]; Głuszniewo (trb.), Glušnevo
(trl.) [ros.]
Hniesicze; Hniesiczy (trb.), Hniesičy (trl.)
[błr.]; Gniesiczi (trb.), Gnesiči (trl.) [ros.]
Hoduciszki; Haduciszki (trb.), Haduciški
(trl.) [błr.]; Gadutiszki (trb.), Gadutiški
(trl.) [ros.]
Holszany; Halszany (trb.), Hal´šany (trl.)
[błr.]; Golszany (trb.), Gol´šany (trl.) [ros.]
Hołowacze; Haławaczy (trb.), Halavačy (trl.)
[błr.]; Gołowaczi (trb.), Golovači (trl.)
[ros.]
Hołowiczpol; Haławiczpolle (trb.),
Halavičpollie (trl.) [błr.]; Gołowiczpoł
(trb.), Golovičpol (trl.) [ros.]
Hołubicze; Hałubiczy (trb.), Halubičy (trl.)
[błr.]; Gołubiczi (trb.), Golubiči (trl.) [ros.]
Hołuby; Hałuby (trb.), Haluby (trl.) [błr.];
Gołuby (trb.), Goluby (trl.) [ros.]
Homel; Homiel (trb.), Homiel´ (trl.) [błr.];
Gomiel (trb.), Gomel´ (trl.) [ros.]
Horki (trb.), Horki (trl.) [błr.]; Gorki (trb.),
Gorki (trl.) [ros.]
Hornostajewicze; Harnastajewiczy
(trb.), Harnastajevičy (trl.) [błr.];
Gornostajewiczi (trb.), Gornostaeviči (trl.)
[ros.]
Horodec; Haradziec (trb.), Haradziec (trl.)
[błr.]; Gorodiec (trb.), Gorodec (trl.) [ros.]
Horodek; Haradok (trb.), Haradok (trl.)
[błr.]; Gorodok (trb.), Gorodok (trl.) [ros.]
Horodyszcze; Haradziszcza (trb.), Haradzišča
(trl.) [błr.]; Gorodiszcze (trb.), Gorodišče
(trl.) [ros.]
Horodzianka; Haradzianka (trb.),
Haradzianka (trl.) [błr.]; Gorodianka (trb.),
Gorodjanka (trl.) [ros.]
Horodziej; Haradzieja (trb.), Haradzieja (trl.)
[błr.]; Gorodieja (trb.), Gorodeja (trl.)
[ros.]
29
Hoża (trb.), Hoža (trl.) [błr.]; Goża (trb.),
Goža (trl.) [ros.]
Hradzianka (trb.), Hradzianka (trl.) [błr.];
Grodzianka (trb.), Grodzjanka (trl.)
[ros.]
Hresk (trb.), Hresk (trl.) [błr.]; Griesk (trb.),
Gresk (trl.) [ros.]
Hrudzinówka; Hrudzinauka (trb.),
Hrudzinaŭka (trl.) [błr.]; Grudinowka
(trb.), Grudinovka (trl.) [ros.]
Hruszowa; Hruszawa (trb.), Hrušava (trl.)
[błr.]; Gruszewo (trb.), Gruševo (trl.) [ros.]
Hruzdowo; Hruzdawa (trb.), Hruzdava (trl.)
[błr.]; Gruzdowo (trb.), Gruzdovo (trl.)
[ros.]
Ignatkowce; Ihnatkaucy (trb.), Ihnatkaŭcy
(trl.) [błr.]; Ignatkowcy (trb.), Ignatkovcy
(trl.) [ros.]
Ikaźń; Ikazń (trb.), Ikazn´ (trl.) [błr.]; Ikazń
(trb.), Ikazn´ (trl.) [ros.]
Illa (trb.), Il´lia (trl.) [błr.]; Ilja (trb.), Il´ja
(trl.) [ros.]
Indura (trb.), Indura (trl.) [błr.]; Indura (trb.),
Indura (trl.) [ros.]
Iszkołdź; Iszkaudź (trb.), Iškaŭdz´ (trl.)
[błr.]; Iszkołd´ (trb.), Iškold´ (trl.) [ros.]
Iwacewicze; Iwacewiczy (trb.), Ivacevičy
(trl.) [błr.]; Iwacewiczi (trb.), Ivaceviči
(trl.) [ros.]
Iwie; Iuie (trb.), Iŭje (trl.) [błr.]; Iwje (trb.),
Iv´e (trl.) [ros.]
Iwieniec; Iwianiec (trb.), Ivianiec (trl.) [błr.];
Iwieniec (trb.), Ivenec (trl.) [ros.]
Iwieś; Iwiaź (trb.), Iviaz´ (trl.) [błr.]; Iwieś
(trb.), Ives´ (trl.) [ros.]
Izabelin; Izabielin (trb.), Izabielin (trl.)
[błr.]; Izabielin (trb.), Izabelin (trl.) [ros.]
Jachimowszczyzna; Jachimauszczyna
(trb.), Jachimaŭščyna (trl.) [błr.];
Jachimowszczina (trb.), Jahimovščina (trl.)
[ros.]
Jackowicze; Jackawiczy (trb.), Jackavičy
(trl.) [błr.]; Jackowiczi (trb.), Jackoviči
(trl.) [ros.]
Jalizawa (trb.) Jalizava (trl.) [błr.]; Jelizowo
(trb.), Elizovo (trl.) [ros.]
Janawiczy (trb.), Janavičy (trl.) [błr.];
Janowiczi (trb.), Janoviči (trl.) [ros.]
Janów; Iwanawa (trb.), Ivanava (trl.) [błr.];
Iwanowo (trb.), Ivanovo (trl.) [ros.] [hist.:
Janów Poleski]
Jaworska Ruda; Ruda Jaworskaja (trb.),
Ruda Javorskaja (trl.) [błr.]; Ruda-Jaworskaja (trb.), Ruda-Javorskaja (trl.)
[ros.]
Jazno; Jazna (trb.), Jazna (trl.) [błr.]; Jazno
(trb.), Jazno (trl.) [ros.]
Jelsk (trb.), Jel´sk (trl.) [błr.]; Jelsk (trb.),
El´sk (trl.) [ros.]
Jeziernica; Aziarnica (trb.), Aziarnica (trl.)
[błr.]; Oziernica (trb.), Ozernica (trl.) [ros.]
Jeziorki Małe; Małyja Aziorki (trb.), Malyja
Aziorki (trl.) [błr.]; Małyje Oziorki (trb.),
Malye Ozërki (trl.) [ros.]
Jeziory; Aziory (trb.), Aziory (trl.) [błr.];
Oziery (trb.), Ozery (trl.) [ros.]
Jody (trb.), Jody (trl.) [błr.]; Iody (trb.), Iody
(trl.) [ros.]
Juchowicze; Juchawiczy (trb.), Juchavičy
(trl.) [błr.]; Juchowiczi (trb.), Juhoviči
(trl.) [ros.]
Juraciszki; Juraciszki (trb.), Juraciški (trl.)
[błr.]; Juratiszki (trb.), Juratiški (trl.) [ros.]
Jurewicze; Jurawiczy (trb.), Juravičy (trl.)
[błr.]; Jurowiczi (trb.), Juroviči (trl.) [ros.]
Kalinkowicze; Kalinkawiczy (trb.),
Kalinkavičy (trl.) [błr.]; Kalinkowiczi
(trb.), Kalinkoviči (trl.) [ros.]
Kamienica; Kamianica (trb.), Kamianica
(trl.) [błr.]; Kamienica (trb.), Kamenica
(trl.) [ros.]
Kamieniec; Kamianiec (trb.), Kamianiec
(trl.) [błr.]; Kamieniec (trb.), Kamenec
(trl.) [ros.] [hist.: Kamieniec Litewski]
Kamieńczany; Kamianczane (trb.),
Kamiančane (trl.) [błr.]; Kamienczanie
(trb.), Kamenčane (trl.) [ros.]
Kamionka; Kamienka (trb.), Kamienka (trl.)
[błr.]; Kamienka (trb.), Kamenka (trl.) [ros.]
Kapatkiewiczy (trb.), Kapatkievičy (trl.)
[błr.]; Kopatkiewiczi (trb.), Kopatkeviči
(trl.) [ros.]
30
Kopyś (trb.), Kopys´ (trl.) [błr.]; Kopyś
(trb.), Kopys´ (trl.) [ros.]
Korczowa; Karczowa (trb.), Karčova (trl.)
[błr.]; Korczowo (trb.), Korčëvo (trl.) [ros.]
Korelicze; Kareliczy (trb.), Kareličy (trl.)
[błr.]; Korieliczi (trb.), Koreliči (trl.) [ros.]
Korma; Karma (trb.), Karma (trl.) [błr.];
Korma (trb.), Korma (trl.) [ros.]
Kosów; Kosau (trb.), Kosaŭ (trl.) [błr.];
Kossowo (trb.), Kossovo (trl.) [ros.]
Kostiukouka (trb.), Kostiukoŭka (trl.) [błr.];
Kostiukowka (trb.), Kostjukovka (trl.)
[ros.]
Kościeniewo; Kascianiowa (trb.),
Kascianiova (trl.) [błr.]; Kostienowo (trb.),
Kostenovo (trl.) [ros.]
Kościukowicze; Kasciukowiczy, (trb.),
Kasciukovičy (trl.) [błr.]; Kostiukowiczi
(trb.), Kostjukoviči (trl.) [ros.]
Koziany; Kaziany (trb.), Kaziany (trl.) [błr.];
Koziany (trb.), Kozjany (trl.) [ros.]
Kozłowicze; Kazłowiczy (trb.), Kazlovičy
(trl.) [błr.]; Kozłowiczi (trb.), Kozloviči
(trl.) [ros.]
Kozłowszczyzna; Kazłouszczyna (trb.),
Kazloŭščyna (trl.) [błr.]; Kozłowszczina
(trb.), Kozlovščina (trl.) [ros.]
Kożangródek; Każan-Haradok (trb.), Kažan-Haradok (trl.) [błr.]; Kożan-Gorodok
(trb.), Kožan-Gorodok (trl.) [ros.]
Kraski (trb.), Kraski (trl.) [błr.]; Kraski
(trb.), Kraski (trl.) [ros.]
Krasna Słabada (trb.), Krasna Slabada (trl.)
[błr.]; Krasnaja Słoboda (trb.), Krasnaja
Sloboda (trl.) [ros.]
Krasne; Krasnaje (trb.), Krasnaje (trl.) [błr.];
Krasnoje (trb.), Krasnoe (trl.) [ros.]
Krasne Sioło; Krasnasielski (trb.),
Krasnasiel´ski (trl.) [błr.]; Krasnosielskij
(trb.), Krasnosel´skij (trl.) [ros.]
Krasnopol; Krasnapolle (trb.), Krasnapollie
(trl.) [błr.]; Krasnopolje (trb.), Krasnopol´e
(trl.) [ros.]
Krejwańce; Krajwancy (trb.), Krajvancy
(trl.) [błr.]; Kriejwancy (trb.), Krejvancy
(trl.) [ros.]
Karolin; Karalino (trb.), Karalino (trl.) [błr.];
Karolin (trb.), Karolin (trl.) [ros.]
Kiemieliszki (trb.), Kiemieliški (trl.) [błr.];
Kiemieliszki (trb.), Kemeliški (trl.)
[ros.]
Kirowsk; Kirausk (trb.), Kiraŭsk (trl.) [błr.];
Kirowsk (trb.), Kirovsk (trl.) [ros.]
Kleck; Kleck (trb.), Klieck (trl.) [błr.]; Kleck
(trb.), Kleck (trl.) [ros.]
Klejniki; Kalejniki (trb.), Kaliejniki (trl.)
[błr.]; Klejniki (trb.), Klejniki (trl.) [ros.]
Klewica; Klawica (trb.), Kliavica (trl.) [błr.];
Klewica (trb.), Klevica (trl.) [ros.]
Kliczew; Kliczau (trb.), Kličaŭ (trl.) [błr.];
Kliczew (trb.), Kličev (trl.) [ros.]
Klimowicze; Klimawiczy (trb.), Klimavičy
(trl.) [błr.]; Klimowiczi (trb.), Klimoviči
(trl.) [ros.]
Kluszczany (trb.), Kliuščany (trl.) [błr.];
Kluszczany (trb.), Kljuščany (trl.) [ros.]
Kniażyce; Kniażycy (trb.), Kniažycy (trl.)
[błr.]; Kniażycy (trb.), Knjažicy (trl.) [ros.]
Kobryń; Kobryn (trb.), Kobryn (trl.) [błr.];
Kobrin (trb.), Kobrin (trl.) [ros.]
Kochanawa (trb.), Kochanava (trl.) [błr.];
Kochanowo (trb.), Kohanovo (trl.) [ros.]
Kołpaki; Kaupaki (trb.), Kaŭpaki (trl.) [błr.];
Kołpaki (trb.), Kolpaki (trl.) [ros.]
Komaje; Kamai (trb.), Kamai (trl.) [błr.];
Kamai (trb.), Kamai (trl.) [ros.]
Komarowszczyzna; Komarawa (trb.),
Komarava (trl.) [błr.]; Komarowo (trb.),
Komarovo (trl.) [ros.]
Komaryn; Kamaryn (trb.), Kamaryn (trl.)
[błr.]; Komarin (trb.), Komarin (trl.) [ros.]
Konstantynów; Kanstantinawa (trb.),
Kanstantinava (trl.) [błr.]; Konstantinowo
(trb.), Konstantinovo (trl.) [ros.]
Konwaliszki; Kanwieliszki (trb.), Kanvieliški
(trl.) [błr.]; Konwieliszki (trb.), Konveliški
(trl.) [ros.]
Kopciówka; Kapciouka (trb.), Kapcioŭka
(trl.) [błr.]; Koptiewka (trb.), Koptevka
(trl.) [ros.]
Kopyl; Kapyl (trb.), Kapyl´ (trl.) [błr.];
Kopyl (trb.), Kopyl´ (trl.) [ros.]
31
Lepel; Lepiel (trb.), Liepiel´ (trl.) [błr.];
Lepiel (trb.), Lepel´ (trl.) [ros.]
Lepieszki; Lapioszki (trb.), Liapioški (trl.)
[błr.]; Lepieszki (trb.), Lepeški (trl.) [ros.]
Leplówka; Laplouka (trb.), Liaplioŭka (trl.)
[błr.]; Leplewka (trb.), Leplevka (trl.) [ros.]
Leśna; Lasnaja (trb.), Liasnaja (trl.) [błr.];
Lesnaja (trb.), Lesnaja (trl.) [ros.]
Lida (trb.), Lida (trl.) [błr.]; Lida (trb.), Lida
(trl.) [ros.]
Linowo; Linowa (trb.), Linova (trl.) [błr.];
Linowo (trb.), Linovo (trl.) [ros.]
Lipniszki (trb.), Lipniški (trl.) [błr.];
Lipniszki (trb.), Lipniški (trl.) [ros.]
Lubań (trb.), Liuban´ (trl.) [błr.]; Lubań
(trb.), Ljuban´ (trl.) [ros.]
Lubcz; Lubcza (trb.), Liubča (trl.) [błr.];
Lubcza (trb.), Ljubča (trl.) [ros.]
Lusino; Lusina (trb.), Liusina (trl.) [błr.];
Lusino (trb.), Ljusino (trl.) [ros.]
Łachwa (trb.), Lachva (trl.) [błr.]; Łachwa
(trb.), Lahva (trl.) [ros.]
Łohiszyn; Łahiszyn (trb.), Lahišyn (trl.)
[błr.]; Łogiszyn (trb.), Logišin (trl.) [ros.]
Łohojsk; Łahojsk (trb.), Lahojsk (trl.) [błr.];
Łogojsk (trb.), Logojsk (trl.) [ros.]
Łojów; Łojeu (trb.), Lojeŭ (trl.) [błr.]; Łojew
(trb.), Loev (trl.) [ros.]
Łoźna; Lozna (trb.), Liozna (trl.) [błr.];
Lozno (trb.), Lëzno (trl.) [ros.]
Łuczaj (trb.), Lučaj (trl.) [błr.]; Łuczaj (trb.),
Lučaj (trl.) [ros.]
Łuniniec (trb.), Luniniec (trl.) [błr.];
Łuniniec (trb.), Luninec (trl.) [ros.]
Łunna (trb.), Lunna (trl.) [błr.]; Łunna (trb.),
Lunna (trl.) [ros.]
Łużki (trb.), Lužki (trl.) [błr.]; Łużki (trb.),
Lužki (trl.) [ros.]
Łyntupy (trb.), Lyntupy (trl.) [błr.]; Łyntupy
(trb.), Lyntupy (trl.) [ros.]
Łysków; Łyskawa (trb.), Lyskava (trl.) [błr.];
Łyskowo (trb.), Lyskovo (trl.) [ros.]
Łyszczyce; Łyszczyczy (trb.), Lyščyčy (trl.)
[błr.]; Łyszcziczi (trb.), Lyščiči (trl.) [ros.]
Male; Mali (trb.), Mali (trl.) [błr.]; Mali
(trb.), Mali (trl.) [ros.]
Krewo; Krewa (trb.), Kreva (trl.) [błr.];
Kriewo (trb.), Krevo (trl.) [ros.]
Królewszczyzna; Kruleuszczyna (trb.),
Krulieŭščyna (trl.) [błr.]; Krulewszczina
(trb.), Krulevščina (trl.) [ros.]
Kruhłe; Kruhłaje (trb.), Kruhlaje (trl.) [błr.];
Krugłoje (trb.), Krugloe (trl.) [ros.]
Krupa; Krupawa (trb.), Krupava (trl.) [błr.];
Krupowo (trb.), Krupovo (trl.) [ros.]
Krupka; Krupki (trb.), Krupki (trl.) [błr.];
Krupki (trb.), Krupki (trl.) [ros.]
Krzyczew; Kryczau (trb.), Kryčaŭ (trl.) [błr.];
Kriczew (trb.), Kričev (trl.) [ros.]
Krzywicze; Krywiczy (trb.), Kryvičy (trl.)
[błr.]; Kriwiczi (trb.), Kriviči (trl.) [ros.]
Krzywoszyn; Krywoszyn (trb.), Kryvošyn
(trl.) [błr.]; Kriwoszyn (trb.), Krivošin (trl.)
[ros.]
Kublicze; Kubliczy (trb.), Kubličy (trl.)
[błr.]; Kubliczi (trb.), Kubliči (trl.) [ros.]
Kule; Kuli (trb.), Kuli (trl.) [błr.]; Kuli (trb.),
Kuli (trl.) [ros.]
Kuryłowicze; Kuryławiczy (trb.), Kurylavičy
(trl.) [błr.]; Kuriłowiczi (trb.), Kuriloviči
(trl.) [ros.]
Lachowicze; Lachawiczy (trb.), Liachavičy
(trl.) [błr.]; Lachowiczi (trb.), Ljahoviči
(trl.) [ros.]
Lady (trb.), Liady (trl.) [błr.]; Lady (trb.),
Ljady (trl.) [ros.]
Lebiedziew; Lebiedziewa (trb.), Liebiedzieva
(trl.) [błr.]; Lebiediewo (trb.), Lebedevo
(trl.) [ros.]
Lelczyce; Lelczycy (trb.), Liel´čycy (trl.)
[błr.]; Lelczicy (trb.), Lel´čicy (trl.)
[ros.]
Lelików; Lelikawa (trb.), Lielikava (trl.)
[błr.]; Lelikowo (trb.), Lelikovo (trl.)
[ros.]
Lenin (trb.), Lienin (trl.) [błr.]; Lenin (trb.),
Lenin (trl.) [ros.]
Lenino; Lenina (trb.), Lienina (trl.) [błr.];
Lenino (trb.), Lenino (trl.) [ros.]
Leonpol; Lawonpal (trb.), Liavonpal´ (trl.)
[błr.]; Leonpol (trb.), Leonpol´ (trl.)
[ros.]
32
Maluszyce; Maluszycy (trb.), Maliušycy
(trl.) [błr.]; Maluszyczi (trb.), Maljušiči
(trl.) [ros.]
Małe Kniazikowce; Małyja Kniazikoucy
(trb.), Malyja Kniazikoŭcy (trl.) [błr.];
Małyje Kniazikowcy (trb.), Malye
Knjazikovcy (trl.) [ros.]
Małoryta; Małaryta (trb.), Malaryta (trl.)
[błr.]; Małorita (trb.), Malorita (trl.) [ros.]
Marina Horka (trb.), Mar´ina Horka (trl.)
[błr.]; Marina Gorka (trb.), Mar´ina Gorka
(trl.) [ros.]
Markuny; Markuni (trb.), Markuni (trl.)
[błr.]; Markuni (trb.), Markuni (trl.) [ros.]
Matykały (trb.), Matykaly (trl.) [błr.];
Bolszyje Motykały (trb.), Bol´šie
Motykaly (trl.) [ros.]
Mereczowszczyzna; Mieraczouszczyna
(trb.), Mieračoŭščyna (trl.) [błr.];
Mierieczowszczina (trb.), Merečovščina
(trl.) [ros.]
Miadzioł; Miadzieł (trb.), Miadziel (trl.)
[błr.]; Miadiel (trb.), Mjadel´ (trl.) [ros.]
Michaliszki (trb.), Michališki (trl.) [błr.];
Michaliszki (trb.), Mihališki (trl.) [ros.]
Michałowszczyzna; Michajłouszczyna
(trb.), Michajloŭščyna (trl.) [błr.];
Michajłowszczina (trb.), Mihajlovščina
(trl.) [ros.]
Mickiewicze; Mickawiczy (trb.), Mickavičy
(trl.) [błr.]; Mickiewiczi (trb.), Mickeviči
(trl.) [ros.]
Miedwinowicze; Miadzwinawiczy (trb.),
Miadzvinavičy (trl.) [błr.]; Miedwinowiczi
(trb.), Medvinoviči (trl.) [ros.]
Mieżany; Miażany (trb.), Miažany (trl.)
[błr.]; Mieżany (trb.), Mežany (trl.) [ros.]
Mikaszewicze; Mikaszewiczy (trb.),
Mikaševičy (trl.) [błr.]; Mikaszewiczi
(trb.), Mikaševiči (trl.) [ros.]
Mikielewszczyzna; Mikieleuszczyna (trb.),
Mikielieŭščyna (trl.) [błr.]; Mikielewszczina (trb.), Mikelevščina (trl.) [ros.]
Mikołajów; Mikołajowa (trb.), Mikolajova
(trl.) [błr.]; Nikołajewo (trb.), Nikolaevo
(trl.) [ros.]
Mińsk; Minsk (trb.), Minsk (trl.) [błr.];
Minsk (trb.), Minsk (trl.) [ros.]
Miory (trb.), Miory (trl.) [błr.]; Miory (trb.),
Mëry (trl.) [ros.]
Mir (trb.), Mir (trl.) [błr.]; Mir (trb.), Mir
(trl.) [ros.]
Miratycze; Miratyczy (trb.), Miratyčy (trl.)
[błr.]; Miraticzi (trb.), Miratiči (trl.) [ros.]
Miżewicze; Miżewiczy (trb.), Miževičy (trl.)
[błr.]; Miżewiczi (trb.), Miževiči (trl.)
[ros.]
Mociewicze; Maciewiczy (trb.), Macievičy
(trl.) [błr.]; Matiejewiczi (trb.), Mateeviči
(trl.) [ros.]
Mohilna; Mahilna (trb.), Mahil´na (trl.)
[błr.]; Mogilno (trb.), Mogil´no (trl.) [ros.]
Mohylew; Mahilou (trb.), Mahilioŭ (trl.)
[błr.]; Mogilew (trb.), Mogilev (trl.) [ros.]
Mołczadź; Mouczadź (trb.), Moŭčadz´ (trl.)
[błr.]; Mołczad´ (trb.), Molčad´ (trl.) [ros.]
Mołodeczno; Maładzieczna (trb.),
Maladziečna (trl.) [błr.]; Mołodieczno
(trb.), Molodečno (trl.) [ros.]
Mołotkowicze; Małotkawiczy (trb.),
Malotkavičy (trl.) [błr.]; Mołotkowiczi
(trb.), Molotkoviči (trl.) [ros.]
Moryń; Moryna (trb.), Moryna (trl.) [błr.];
Morino (trb.), Morino (trl.) [ros.]
Mosarz; Mosar (trb.), Mosar (trl.) [błr.];
Mosar (trb.), Mosar (trl.) [ros.]
Mosty; Masty (trb.), Masty (trl.) [błr.];
Mosty (trb.), Mosty (trl.) [ros.]
Mozyrz; Mazyr´ (trb.), Mazyr´ (trl.) [błr.];
Mozyr´ (trb.), Mozyr´ (trl.) [ros.]
Mścibów; Mscibawa (trb.), Mscibava (trl.)
[błr.]; Mstibowo (trb.), Mstibovo (trl.) [ros.]
Mścisław; Mscisłau (trb.), Mscislaŭ (trl.)
[błr.]; Mstisławl (trb.), Mstislavl´ (trl.)
[ros.]
Murowana Oszmianka; Murawanaja
Aszmianka (trb.), Muravanaja Ašmianka
(trl.) [błr.]; Murowano-Oszmianka (trb.),
Murovano-Ošmjanka (trl.) [ros.]
Murowanka; Murawanka (trb.), Muravanka
(trl.) [błr.]; Murowanka (trb.), Murovanka
(trl.) [ros.]
33
Nowojelnia; Nawajelnia (trb.), Navajel´nia
(trl.) [błr.]; Nowojelnia (trb.), Novoel´nja
(trl.) [ros.]
Nowołukoml; Nowałukoml (trb.),
Novalukoml´ (trl.) [błr.]; Nowołukoml
(trb.), Novolukoml´ (trl.) [ros.]
Nowopołock; Nawapołack (trb.), Navapolack
(trl.) [błr.]; Nowopołock (trb.),
Novopolock (trl.) [ros.]
Nowosiółki; Nawasiołki (trb.), Navasiolki
(trl.) [błr.]; Nowosiołki (trb.), Novosëlki
(trl.) [ros.]
Nowy Dwór; Nowy Dwor (trb.), Novy Dvor
(trl.) [błr.]; Nowyj Dwor (trb.), Novyj
Dvor (trl.) [ros.]
Obol; Obal (trb.), Obal´ (trl.) [błr.]; Obol
(trb.), Obol´ (trl.) [ros.]
Obuchowo; Abuchawa (trb.), Abuchava (trl.)
[błr.]; Obuchowo (trb.), Obuhovo (trl.)
[ros.]
Ochonówka; Achonawa (trb.), Achonava
(trl.) [błr.]; Ochonowo (trb.), Ohonovo
(trl.) [ros.]
Oćminów; Acminawa (trb.), Acminava (trl.)
[błr.]; Otminowo (trb.), Otminovo (trl.)
[ros.]
Odelsk; Adelsk (trb.), Adel´sk (trl.) [błr.];
Odielsk (trb.), Odel´sk (trl.) [ros.]
Olechnowicze; Alachnowiczy (trb.),
Aliachnovičy (trl.) [błr.]; Olechnowiczi
(trb.), Olehnoviči (trl.) [ros.]
Olekszyce; Alekszycy (trb.), Aliekšycy (trl.)
[błr.]; Oleksiczi (trb.), Oleksiči (trl.)
[ros.]
Ołtusz (trb.), Oltuš (trl.) [błr.]; Ołtusz (trb.),
Oltuš (trl.) [ros.]
Opsa (trb.), Opsa (trl.) [błr.]; Opsa (trb.),
Opsa (trl.) [ros.]
Orsza; Orsza (trb.), Orša (trl.) [błr.]; Orsza
(trb.), Orša (trl.) [ros.]
Orzechowno; Arechauna (trb.), Arechaŭna
(trl.) [błr.]; Oriechowno (trb.), Orehovno
(trl.) [ros.]
Osipowicze; Asipowiczy (trb.), Asipovičy
(trl.) [błr.]; Osipowiczi (trb.), Osipoviči
(trl.) [ros.]
Nacz; Nacza (trb.), Nača (trl.) [błr.]; Nacza
(trb.), Nača (trl.) [ros.]
Naliboki; Nalibaki (trb.), Nalibaki (trl.)
[błr.]; Naliboki (trb.), Naliboki (trl.) [ros.]
Narocz; Naracz (trb.), Narač (trl.) [błr.];
Narocz (trb.), Naroč (trl.) [ros.]
Narowla; Naroula (trb.), Naroŭlia (trl.)
[błr.]; Narowla (trb.), Narovlja (trl.) [ros.]
Nieciecz; Nieciecz (trb.), Niecieč (trl.) [błr.];
Nietiecz (trb.), Neteč (trl.) [ros.]
Niedźwiedzica; Miadzwiedziczy (trb.),
Miadzviedzičy (trl.) [błr.]; Miedwiediczi
(trb.), Medvediči (trl.) [ros.]
Niehniewicze; Niagniewiczy (trb.),
Niagnievičy (trl.) [błr.]; Niegniewiczi
(trb.), Negneviči (trl.) [ros.]
Niehorele; Nieharełaje (trb.), Nieharelaje
(trl.) [błr.]; Niegoriełoje (trb.), Negoreloe
(trl.) [ros.]
Niemen; Nioman (trb.), Nioman (trl.) [błr.];
Nieman (trb.), Neman (trl.) [ros.]
Niemirów; Niamirau (trb.), Niamiraŭ (trl.)
[błr.]; Niemirowo (trb.), Nemirovo (trl.)
[ros.]
Niesutycze; Niesutyczy (trb.), Niesutyčy
(trl.) [błr.]; Niesuticzi (trb.), Nesutiči (trl.)
[ros.]
Nieśwież; Niaswiż (trb.), Niasviž (trl.) [błr.];
Nieswiż (trb.), Nesviž (trl.) [ros.]
Nowa Mysz; Nowaja Mysz (trb.), Novaja
Myš (trl.) [błr.]; Nowaja Mysz (trb.),
Novaja Myš´ (trl.) [ros.]
Nowa Ruda; Nowaja Ruda (trb.), Novaja
Ruda (trl.) [błr.]; Nowaja Ruda (trb.),
Novaja Ruda (trl.) [ros.]
Nowe Dziewiątkowicze; Nowyja
Dziewiatkawiczy (trb.), Novyja
Dzieviatkavičy (trl.) [błr.]; Nowyje
Diewiatkowiczi (trb.), Novye Devjatkoviči
(trl.) [ros.]
Nowodruck; Nawadruck (trb.), Navadruck
(trl.) [błr.]; Nowodruck (trb.), Novodruck
(trl.) [ros.]
Nowogródek; Nawahrudak (trb.),
Navahrudak (trl.) [błr.]; Nowogrudok
(trb.), Novogrudok (trl.) [ros.]
34
Plissa; Plisa (trb.), Plisa (trl.) [błr.]; Plisa
(trb.), Plisa (trl.) [ros.]
Plusy (trb.), Pliusy (trl.) [błr.]; Plusy (trb.),
Pljusy (trl.) [ros.]
Podhorodno; Paharodna (trb.), Paharodna
(trl.) [błr.]; Pogorodno (trb.), Pogorodno
(trl.) [ros.]
Podłuże; Padłużża (trb.), Padlužža (trl.)
[błr.]; Podłużje (trb.), Podluž´e (trl.)
[ros.]
Podolce; Padolcy (trb.), Padol´cy (trl.) [błr.];
Podolcy (trb.), Podol´cy (trl.) [ros.]
Podorosk; Padarosk (trb.), Padarosk (trl.)
[błr.]; Podorosk (trb.), Podorosk (trl.)
[ros.]
Podświle; Padswille (trb.), Padsvillie (trl.)
[błr.]; Podswilje (trb.), Podsvil´e (trl.)
[ros.]
Pogorzałka; Pahareuka (trb.), Pahareŭka
(trl.) [błr.]; Pogoriełka (trb.), Pogorelka
(trl.) [ros.]
Pograniczny; Pahraniczny (trb.), Pahraničny
(trl.) [błr.]; Pogranicznyj (trb.),
Pograničnyj (trl.) [ros.]
Pohost Nowy; Nowy Pahost (trb.), Novy
Pahost (trl.) [błr.]; Nowyj Pogost (trb.),
Novyj Pogost (trl.) [ros.]
Pohost Zahorodny; Pahost-Zaharodski (trb.),
Pahost-Zaharodski (trl.) [błr.]; Pogost
Zagorodskij (trb.), Pogost Zagorodskij
(trl.) [ros.]
Polany; Palany (trb.), Paliany (trl.) [błr.];
Polany (trb.), Poljany (trl.) [ros.]
Poleckiszki; Palackiszki (trb.), Paliackiški
(trl.) [błr.]; Poleckiszki (trb.), Poleckiški
(trl.) [ros.]
Połock; Połack (trb.), Polack (trl.) [błr.];
Połock (trb.), Polock (trl.) [ros.]
Połoneczka; Pałaneczka (trb.), Palanečka
(trl.) [błr.]; Połonieczka (trb.), Polonečka
(trl.) [ros.]
Połonka; Pałonka (trb.), Palonka (trl.) [błr.];
Połonka (trb.), Polonka (trl.) [ros.]
Porozów; Porazawa (trb.), Porazava (trl.)
[błr.]; Porozowo (trb.), Porozovo (trl.)
[ros.]
Ostaszyn; Astaszyna (trb.), Astašyna (trl.)
[błr.]; Ostaszyno (trb.), Ostašino (trl.)
[ros.]
Ostrowiec; Astrawiec (trb.), Astraviec (trl.)
[błr.]; Ostrowiec (trb.), Ostrovec (trl.)
[ros.]
Ostrowo; Wostrawa (trb.), Vostrava (trl.)
[błr.]; Ostrowo (trb.), Ostrovo (trl.) [ros.]
Ostryna; Astryna (trb.), Astryna (trl.) [błr.];
Ostryna (trb.), Ostryna (trl.) [ros.]
Oszmiana; Aszmiany (trb.), Ašmiany (trl.)
[błr.]; Oszmiany (trb.), Ošmjany (trl.)
[ros.]
Oświeja; Aswieja (trb.), Asvieja (trl.) [błr.];
Oswieja (trb.), Osveja (trl.) [ros.]
Ozierce; Aziercy (trb.), Aziercy (trl.) [błr.];
Oziercy (trb.), Ozercy (trl.) [ros.]
Pacewicze; Pacawiczy (trb.), Pacavičy (trl.)
[błr.]; Pacewiczi (trb.), Paceviči (trl.) [ros.]
Parafianowo; Parafjanawa (trb.),
Paraf´janava (trl.) [błr.]; Parafjanowo
(trb.), Paraf´janovo (trl.) [ros.]
Parichy (trb.), Parichy (trl.) [błr.]; Parichi
(trb.), Parihi (trl.) [ros.]
Parycze; Paryczy (trb.), Paryčy (trl.) [błr.];
Pariczi (trb.), Pariči (trl.) [ros.]
Pawłowicze; Pauławiczy (trb.), Paŭlavičy
(trl.) [błr.]; Pawłowiczi (trb.), Pavloviči
(trl.) [ros.]
Piaredziełka (trb.), Piaredzielka (trl.) [błr.];
Pieriediełka (trb.), Peredelka (trl.) [ros.]
Piaski; Pieski (trb.), Pieski (trl.) [błr.]; Pieski
(trb.), Peski (trl.) [ros.]
Pierszamajski (trb.), Pieršamajski (trl.) [błr.];
Pierwomajskij (trb.), Pervomajskij (trl.)
[ros.]
Pieszczanka; Piasczanka (trb.), Piasčanka
(trl.) [błr.]; Piesczanka (trb.), Pesčanka
(trl.) [ros.]
Pietrykau (trb.), Pietrykaŭ (trl.) [błr.];
Pietrikow (trb.), Petrikov (trl.) [ros.]
Pińsk; Pinsk (trb.), Pinsk (trl.) [błr.]; Pinsk
(trb.), Pinsk (trl.) [ros.]
Pleszczenice; Pleszczanicy (trb.), Plieščanicy
(trl.) [błr.]; Pleszczenicy (trb.), Pleščenicy
(trl.) [ros.]
35
Rawanicze; Rawaniczy (trb.), Ravaničy (trl.)
[błr.]; Rowaniczi (trb.) Rovaniči (trl.)
[ros.]
Rohaczów; Rahaczou (trb.), Rahačoŭ (trl.)
[błr.]; Rogaczew (trb.), Rogačev (trl.)
[ros.]
Rohoźnica Wielka; Wialikaja Rahoznica
(trb.), Vialikaja Rahoznica (trl.) [błr.];
Wielikaja Rogoznica (trb.), Velikaja
Rogoznica (trl.) [ros.]
Rossony; Rasony (trb.), Rasony (trl.) [błr.];
Rossony (trb.), Rossony (trl.) [ros.]
Roś (trb.), Ros´ (trl.) [błr.]; Rosś (trb.),
Ross´ (trl.) [ros.]
Różana; Rużany (trb.), Ružany (trl.) [błr.];
Rużany (trb.), Ružany (trl.) [ros.]
Różanka; Rażanka (trb.), Ražanka (trl.)
[błr.]; Rożanka (trb.), Rožanka (trl.) [ros.]
Ruba (trb.), Ruba (trl.) [błr.]; Ruba (trb.),
Ruba (trl.) [ros.]
Rubel (trb.), Rubel´ (trl.) [błr.]; Rubiel (trb.),
Rubel´ (trl.) [ros.]
Rudzieńsk; Rudziensk (trb.), Rudziensk (trl.)
[błr.]; Rudiensk (trb.), Rudensk (trl.) [ros.]
Rudziewicze; Rudziewiczy (trb.), Rudzievičy
(trl.) [błr.]; Rudiewiczi (trb.), Rudeviči
(trl.) [ros.]
Rulewicze; Rulewiczy (trb.), Rulievičy (trl.)
[błr.]; Rulewiczi (trb.), Ruleviči (trl.) [ros.]
Ryndziuny; Rymdziuny (trb.), Rymdziuny
(trl.) [błr.]; Rymdiuny (trb.), Rymdjuny
(trl.) [ros.]
Salihorsk (trb.), Salihorsk (trl.) [błr.];
Soligorsk (trb.), Soligorsk (trl.) [ros.]
Samarowicze; Samarawiczy (trb.),
Samaravičy (trl.) [błr.]; Samarowiczi
(trb.), Samaroviči (trl.) [ros.]
Samochwałowicze; Samachwaławiczy
(trb.), Samachvalavičy (trl.) [błr.];
Samochwałowiczi (trb.), Samohvaloviči
(trl.) [ros.]
Saria (trb.), Saria (trl.) [błr.]; Sarja (trb.),
Sar´ja (trl.) [ros.]
Sasnowy Bor (trb.), Sasnovy Bor (trl.) [błr.];
Sosnowyj Bor (trb.), Sosnovyj Bor (trl.)
[ros.]
Porzeczany; Paraczany (trb.), Paračany (trl.)
[błr.]; Porieczany (trb.), Porečany (trl.)
[ros.]
Porzecze; Paraczcza (trb.), Paračča (trl.)
[błr.]; Porieczje (trb.), Poreč´e (trl.)
[ros.]
Postawy; Pastawy (trb.), Pastavy (trl.) [błr.];
Postawy (trb.), Postawy (trl.) [ros.]
Praudzinski (trb.), Praŭdzinski (trl.) [błr.];
Prawdinskij (trb.), Pravdinskij (trl.) [ros.]
Prozoroki; Prazaroki (trb.), Prazaroki (trl.)
[błr.]; Prozoroki (trb.), Prozoroki (trl.)
[ros.]
Prużana; Prużany (trb.), Pružany (trl.) [błr.];
Prużany (trb.), Pružany (trl.) [ros.]
Przebrodzie; Pierabroddzie (trb.),
Pierabroddzie (trl.) [błr.]; Pieriebrodje
(trb.), Perebrod´e (trl.) [ros.]
Przewałka; Prywałka (trb.), Pryvalka (trl.)
[błr.]; Priwałka (trb.), Privalka (trl.) [ros.]
Przyborowo; Prybarowa (trb.), Prybarova
(trl.) [błr.]; Priborowo (trb.), Priborovo
(trl.) [ros.]
Przyłuki; Pryłuki (trb.), Pryluki (trl.) [błr.];
Priłuki (trb.), Priluki (trl.) [ros.]
Puchowicze; Puchawiczy (trb.), Puchavičy
(trl.) [błr.]; Puchowiczi (trb.), Puhoviči
(trl.) [ros.]
Pyszno; Pyszna (trb.), Pyšna (trl.) [błr.];
Pyszno (trb.), Pyšno (trl.) [ros.]
Racicze; Raciczy (trb.), Racičy (trl.) [błr.];
Raticzi (trb.), Ratiči (trl.) [ros.]
Radostów; Radostau (trb.), Radostaŭ (trl.)
[błr.]; Radostowo (trb.), Radostovo (trl.)
[ros.]
Radoszkowicze; Radaszkowiczy (trb.),
Radaškovičy (trl.) [błr.]; Radoszkowiczi
(trb.), Radoškoviči (trl.) [ros.]
Raduń (trb.), Radun´ (trl.) [błr.]; Raduń
(trb.), Radun´ (trl.) [ros.]
Rajca (trb.), Rajca (trl.) [błr.]; Rajca (trb.),
Rajca (trl.) [ros.]
Raków; Rakau (trb.), Rakaŭ (trl.) [błr.];
Rakow (trb.), Rakov (trl.) [ros.]
Raśna; Rasna (trb.), Rasna (trl.) [błr.];
Riasno (trb.), Rjasno (trl.) [ros.]
36
Senieżyce; Sianieżycy (trb.), Sianiežycy (trl.)
[błr.]; Sienieżycy (trb.), Senežicy (trl.)
[ros.]
Sielawicze; Sialawiczy (trb.), Sialiavičy (trl.)
[błr.]; Sielawiczi (trb.), Seljaviči (trl.)
[ros.]
Sielec; Sialec (trb.), Sialiec (trl.) [błr.];
Sielec (trb.), Selec (trl.) [ros.]
Sieliszcze; Sieliszcza (trb.), Sielišča (trl.)
[błr.]; Sieliszcze (trb.), Selišče (trl.) [ros.]
Siemkowo; Siomkawa (trb.), Siomkava (trl.)
[błr.]; Siemkowo (trb.), Semkovo (trl.)
[ros.]
Sienica (trb.), Sienica (trl.) [błr.]; Sienica
(trb.), Senica (trl.) [ros.]
Sienno; Sianno (trb.), Sianno (trl.) [błr.];
Sienno (trb.), Senno (trl.) [ros.]
Simakowo; Simakawa (trb.), Simakava (trl.)
[błr.]; Simakowo (trb.), Simakovo (trl.)
[ros.]
Siniawka; Siniauka (trb.), Siniaŭka (trl.)
[błr.]; Siniawka (trb.), Siniavka (trl.) [ros.]
Sinkiewicze; Sinkiewiczy (trb.), Sinkievičy
(trl.) [błr.]; Sinkiewiczi (trb.), Sinkeviči
(trl.) [ros.]
Skidel; Skidal (trb.), Skidal´ (trl.) [błr.];
Skidiel (trb.), Skidel´ (trl.) [ros.]
Skirdzimy (trb.), Skirdzimy (trl.) [błr.];
Skirdimy (trb.), Skirdimy (trl.) [ros.]
Skoki (trb.), Skoki (trl.) [błr.]; Skoki (trb.),
Skoki (trl.) [ros.]
Skrzybowce; Skrybaucy (trb.), Skrybaŭcy
(trl.) [błr.]; Skrybowcy (trb.), Skrybovcy
(trl.) [ros.]
Sławograd; Słauharad (trb.), Slaŭharad (trl.)
[błr.]; Sławgorod (trb.), Slavgorod (trl.)
[ros.]
Słobódka; Słabodka (trb.), Slabodka (trl.)
[błr.]; Słobodka (trb.), Slobodka (trl.) [ros.]
Słonim; Słonim (trb.), Slonim (trl.) [błr.];
Słonim (trb.), Slonim (trl.) [ros.]
Słuck; Słuck (trb.), Sluck (trl.) [błr.]; Słuck
(trb.), Sluck (trl.) [ros.]
Smolanica; Smalanica (trb.), Smalianica
(trl.) [błr.]; Smolanica (trb.), Smoljanica
(trl.) [ros.]
Smolany; Smalany (trb.), Smaliany (trl.)
[błr.]; Smoljany (trb.), Smol´jany (trl.)
[ros.]
Smolewicze; Smalawiczy (trb.), Smaliavičy
(trl.) [błr.]; Smolewiczi (trb.), Smoleviči
(trb.) [ros.]
Smorgonie; Smarhoń (trb.), Smarhon´ (trl.)
[błr.]; Smorgoń (trb.), Smorgon´ (trl.) [ros.]
Snów; Snou (trb.), Snoŭ (trl.) [błr.]; Snow
(trb.), Snov (trl.) [ros.]
Soczewiany; Saczyulany (trb.), Sačyŭliany
(trl.) [błr.]; Socziwlany (trb.), Sočivljany
(trl.) [ros.]
Sokołowo; Sakałowa (trb.), Sakalova (trl.)
[błr.]; Sokołowo (trb.), Sokolovo (trl.)
[ros.]
Soligorsk; Salihorsk (trb.), Salihorsk (trl.)
[błr.]; Soligorsk (trb.), Soligorsk (trl.)
[ros.]
Sołtaniszki; Sałtaniszki (trb.), Saltaniški
(trl.) [błr.]; Sołtaniszki (trb.), Soltaniški
(trl.) [ros.]
Soły (trb.), Soly (trl.) [błr.]; Soły (trb.), Soly
(trl.) [ros.]
Sonicze; Soniczy (trb.), Soničy (trl.) [błr.];
Soniczi (trb.), Soniči (trl.) [ros.]
Sopoćkinie; Sapockin (trb.), Sapockin (trl.)
[błr.]; Sopockin (trb.), Sopockin (trl.)
[ros.]
Sporów; Sporau (trb.), Sporaŭ (trl.) [błr.];
Sporowo (trb.), Sporovo (trl.) [ros.]
Stara Bielica; Staraja Bielica (trb.), Staraja
Bielica (trl.) [błr.]; Staraja Bielica (trb.),
Staraja Belica (trl.) [ros.]
Stara Hołynka; Staraja Hałynka (trb.),
Staraja Halynka (trl.) [błr.]; Staraja
Gołynka (trb.), Staraja Golynka (trl.) [ros.]
Stara Ruda; Staraja Ruda (trb.), Staraja
Ruda (trl.) [błr.]; Staraja Ruda (trb.),
Staraja Ruda (trl.) [ros.]
Stare Dorohi; Staryja Darohi (trb.), Staryja
Darohi (trl.) [błr.]; Staryje Dorogi (trb.),
Starye Dorogi (trl.) [ros.]
Starobin (trb.), Starobin (trl.) [błr.]; Starobin
(trb.), Starobin (trl.) [ros.]
37
Szereszów; Szaraszowa (trb.), Šarašova (trl.)
[błr.]; Szerieszewo (trb.), Šereševo (trl.) [ros.]
Szkłów; Szkłou (trb.), Škloŭ (trl.) [błr.];
Szkłow (trb.), Šklov (trl.) [ros.]
Szostaków; Szastakawa (trb.), Šastakava
(trl.) [błr.]; Szestakowo (trb.), Šestakovo
(trl.) [ros.]
Szumilino; Szumilina (trb.), Šumilina (trl.)
[błr.]; Szumilino (trb.), Šumilino (trl.) [ros.]
Ścierkowo; Scierkawa (trb.), Scierkava (trl.)
[błr.]; Stierkowo (trb.), Sterkovo (trl.) [ros.]
Śmiłowicze; Smiławiczy (trb.), Smilavičy
(trl.) [błr.]; Smiłowiczi (trb.), Smiloviči
(trl.) [ros.]
Świack Wielki; Świack Wialiki (trb.),
S´viack Vialiki (trl.) [błr.]; Swiack (trb.),
Svjack (trl.) [ros.]
Świerżeń Nowy; Nowy Swierżań (trb.), Novy
Svieržan´ (trl.) [błr.]; Nowyj Swierżeń
(trb.), Novyj Sveržen´ (trl.) [ros.]
Świła; Swiła (trb.), Svila (trl.) [błr.]; Swiło
(trb.), Svilo (trl.) [ros.]
Świr; Swir (trb.), Svir (trl.) [błr.]; Swir´
(trb.), Swir´ (trl.) [ros.]
Świsłocz; Swisłacz (trb.), Svislač (trl.) [błr.];
Swisłocz (trb.), Svisloč (trl.) [ros.] [obw.
grodzieński]
Taniewicze; Taniawiczy (trb.), Taniavičy
(trl.) [błr.]; Taniewiczi (trb.), Taneviči (trl.)
[ros.]
Telechany; Cielachany (trb.), Cieliachany
(trl.) [błr.]; Tielechany (trb.), Telehany
(trl.) [ros.]
Tokarzyszki; Takaryszki (trb.), Takaryški
(trl.) [błr.]; Tokariszki (trb.), Tokariški
(trl.) [ros.]
Tołoczyn; Tałaczyn (trb.), Talačyn (trl.)
[błr.]; Tołoczin (trb.), Toločin (trl.) [ros.]
Tomaszówka; Tamaszouka (trb.), Tamašoŭka
(trl.) [błr.]; Tomaszowka (trb.), Tomašovka
(trl.) [ros.]
Trascino (trb.), Trascino (trl.) [błr.]; Trostino
(trb.), Trostino (trl.) [ros.]
Traseczenięta; Trasieczaniata (trb.),
Trasiečaniata (trl.) [błr.]; Trasieczeniata
(trb.), Trasečenjata (trl.) [ros.]
Stolin (trb.), Stolin (trl.) [błr.]; Stolin (trb.),
Stolin (trl.) [ros.]
Stołowicze; Stałowiczy (trb.), Stalovičy (trl.)
[błr.]; Stołowiczi (trb.), Stoloviči (trl.)
[ros.]
Stołpce; Stoubcy (trb.), Stoŭbcy (trl.) [błr.];
Stołbcy (trb.), Stolbcy (trl.) [ros.]
Stradzieczy (trb.), Stradziečy (trl.) [błr.];
Stradieczi (trb.), Stradeči (trl.) [ros.]
Streszyn (trb.), Strešyn (trl.) [błr.]; Strieszyn
(trb.), Strešin (trl.) [ros.]
Stryjówka; Stryjeuka (trb.), Stryjeŭka (trl.)
[błr.]; Strijewka (trb.), Strievka (trl.)
[ros.]
Sucha Dolina; Suchaja Dalina (trb.), Suchaja
Dalina (trl.) [błr.]; Suchaja Dolina (trb.),
Suhaja Dolina (trl.) [ros.]
Suchenicze; Suchiniczy (trb.), Suchiničy
(trl.) [błr.]; Suchiniczi (trb.), Suhiniči (trl.)
[ros.]
Suraż (trb.), Suraž (trl.) [błr.]; Suraż (trb.),
Suraž (trl.) [ros.]
Swietłahorsk (trb.), Svietlahorsk (trl.) [błr.];
Swietłogorsk (trb.), Svetlogorsk (trl.)
[ros.]
Synkowicze; Synkowiczy (trb.), Synkovičy
(trl.) [błr.]; Synkowiczi (trb.), Synkoviči
(trl.) [ros.]
Szack; Szack (trb.), Šack (trl.) [błr.]; Szack
(trb.), Šack (trl.) [ros.]
Szarkowszczyzna; Szarkauszczyna (trb.),
Šarkaŭščyna (trl.) [błr.]; Szarkowszczina
(trb.), Šarkovščina (trl.) [ros.]
Szczeniec; Szczaniec (trb.), Ščaniec (trl.)
[błr.]; Szczeniec (trb.), Ščenec (trl.)
[ros.]
Szczorse; Szczorsy (trb.), Ščorsy (trl.) [błr.];
Szczorsy (trb.), Ščorsy (trl.) [ros.]
Szczuczyn; Szczuczyn (trb.), Ščučyn (trl.)
[błr.]; Szczuczin (trb.), Ščučin (trl.) [ros.]
Szczytniki Małe; Szczytniki Małyja (trb.),
Ščytniki Malyja (trl.) [błr.]; Szczitniki
Małyje (trb.), Ščitniki Malye (trl.) [ros.]
Szemetowszczyzna; Szemietawa (trb.),
Šemietava (trl.) [błr.]; Szemietowo (trb.),
Šemetovo (trl.) [ros.]
38
Trokiele; Trakieli (trb.), Trakieli (trl.) [błr.];
Trokieli (trb.), Trokeli (trl.) [ros.]
Tumiłowicze; Tumiłowiczy (trb.),
Tumilovičy (trl.) [błr.]; Tumiłowiczi (trb.),
Tumiloviči (trl.) [ros.]
Turec-Bajary (trb.), Turec-Bajary (trl.) [błr.];
Turiec-Bojary (trb.), Turec-Bojary (trl.)
[ros.]
Turów; Turau (trb.), Turaŭ (trl.) [błr.]; Turow
(trb.), Turov (trl.) [ros.]
Turzec; Turec (trb.), Turec (trl.) [błr.]; Turiec
(trb.), Turec (trl.) [ros.]
Udział; Udzieła (trb.), Udziela (trl.) [błr.];
Udieł (trb.), Udel (trl.) [ros.]
Ułła; Uła (trb.), Ula (trl.) [błr.]; Ułła (trb.),
Ulla (trl.) [ros.]
Urzecze; Ureczcza (trb.), Urečča (trl.) [błr.];
Urieczje (trb.), Ureč´e (trl.) [ros.]
Uszacz; Uszaczy (trb.), Ušačy (trl.) [błr.];
Uszaczi (trb.), Ušači (trl.) [ros.]
Uwarowicze; Uwarawiczy (trb.), Uvaravičy
(trl.) [błr.]; Uwarowiczi (trb.), Uvaroviči
(trl.) [ros.]
Uzda (trb.), Uzda (trl.) [błr.]; Uzda (trb.),
Uzda (trl.) [ros.]
Walówka; Waleuka (trb.), Valieŭka (trl.)
[błr.]; Walewka (trb.), Valevka (trl.)
[ros.]
Wałyncy (trb.), Valyncy (trl.) [błr.]; Wołyncy
(trb.), Volyncy (trl.) [ros.]
Wasilewicze; Wasilewiczy (trb.), Vasilievičy
(trl.) [błr.]; Wasilewiczi (trb.), Vasileviči
(trl.) [ros.]
Wasiliszki (trb.), Vasiliški (trl.) [błr.];
Wasiliszki (trb.), Vasiliški (trl.) [ros.]
Wawiórka; Wawiorka (trb.), Vaviorka (trl.)
[błr.]; Wawiorka (trb.), Vavërka (trl.) [ros.]
Werdomicze; Wierdamiczy (trb.), Vierdamičy
(trl.) [błr.]; Wierdomiczi (trb.), Verdomiči
(trl.) [ros.]
Weresków; Wieraskawa (trb.), Vieraskava
(trl.) [błr.]; Wierieskowo (trb.), Vereskovo
(trl.) [ros.]
Wiązowiec; Wienzawiec (trb.), Vienzaviec
(trl.) [błr.]; Wienzowiec (trb.), Venzovec
(trl.) [ros.]
Widze; Widzy (trb.), Vidzy (trl.) [błr.]; Widzy
(trb.), Vidzy (trl.) [ros.]
Wielamowicze; Wieljamawiczy (trb.),
Wiel´jamavičy (trl.) [błr.]; Wieljamowiczi
(trb.), Vel´jamoviči (trl.) [ros.]
Wielemicze; Wielamiczy (trb.), Vieliamičy
(trl.) [błr.]; Wielemiczi (trb.), Velemiči
(trl.) [ros.]
Wielka Izwa; Wialikaja Izwa (trb.), Vialikaja
Izva (trl.) [błr.]; Bolszaja Izwa (trb.),
Bol´šaja Izva (trl.) [ros.]
Wielki Czapuń; Wialiki Czapuń (trb.), Vialiki
Čapun´ (trl.) [błr.]; Wielikaja Czepuń
(trb.), Velikaja Čepun´ (trl.) [ros.]
Wielkie Kniazikowce; Wialikija Kniazikoucy
(trb.), Vialikija Kniazikoǔcy (trl.) [błr.];
Bolszyje Kniazikowcy (trb.), Bol´šie
Knjazikovcy (trl.) [ros.]
Wielkie Szyławicze; Wialikija Szyławiczy
(trb.), Vialikija Šylavičy (trl.) [błr.];
Wielikije Szyłowiczi (trb.), Velikie Šiloviči
(trl.) [ros.]
Wierchniadzwinsk (trb.), Vierchniadzvinsk
(trl.) [błr.]; Wierchniedzwinsk (trb.),
Verhnedzvinsk (trl.) [ros.] [hist.: Dryssa]
Wiercieliszki; Wiercialiszki (trb.),
Vierciališki (trl.) [błr.]; Wiertieliszki (trb.),
Verteliški (trl.) [ros.]
Wietka (trb.), Vietka (trl.) [błr.]; Wietka
(trb.), Vetka (trl.) [ros.]
Wietryno; Wietryna (trb.), Vietryna (trl.)
[błr.]; Wietrino (trb.), Vetrino (trl.) [ros.]
Wilejka; Wilejka (trb.), Viliejka (trl.) [błr.];
Wilejka (trb.), Vilejka (trl.) [ros.]
Wiszniawiec (trb.), Višniaviec (trl.) [błr.];
Wiszniewiec (trb.), Višnevec (trl.) [ros.]
[hist.: Howiezna]
Wiszniewo; Wiszniewa (trb.), Višnieva (trl.)
[błr.]; Wiszniewo (trb.), Višnevo (trl.)
[ros.]
Witebsk; Wiciebsk (trb.), Viciebsk (trl.)
[błr.]; Witiebsk (trb.), Vitebsk (trl.) [ros.]
Wojska; Wajskaja (trb.), Vajskaja (trl.) [błr.];
Wojskaja (trb.), Vojskaja (trl.) [ros.]
Wojstom; Wojstam (trb.), Vojstam (trl.) [błr.];
Wojstom (trb.), Vojstom (trl.) [ros.]
39
Wojtkiewicze; Wojtkawiczy (trb.), Vojtkavičy
(trl.) [błr.]; Wojtkowiczi (trb.), Vojtkoviči
(trl.) [ros.]
Wolna (trb.), Vol´na (trl.) [błr.]; Wolna (trb.),
Vol´na (trl.) [ros.]
Wołczyn; Wouczyn (trb.), Voŭčyn (trl.) [błr.];
Wołczin (trb.), Volčin (trl.) [ros.]
Wołkołata; Waukałata (trb.), Vaŭkalata (trl.)
[błr.]; Wołkołata (trb.), Volkolata (trl.)
[ros.]
Wołkowysk; Waukawysk (trb.), Vaŭkavysk
(trl.) [błr.]; Wołkowysk (trb.), Volkovysk
(trl.) [ros.]
Wołma (trb.), Volma (trl.) [błr.]; Wołma
(trb.), Volma (trl.) [ros.]
Wołożyn; Wałożyn (trb.), Valožyn (trl.) [błr.];
Wołożyn (trb.), Voložin (trl.) [ros.]
Wołpa; Woupa (trb.), Voŭpa (trl.) [błr.];
Wołpa (trb.), Volpa (trl.) [ros.]
Wołyniec; Wałyncy (trb.), Valyncy (trl.)
[błr.]; Wołyncy (trb.), Volyncy (trl.) [ros.]
Worniany; Warniany (trb.), Varniany (trl.)
[błr.]; Worniany (trb.), Vornjany (trl.) [ros.]
Woronicze; Waroniczy (trb.), Varoničy (trl.)
[błr.]; Woroniczi (trb.), Voroniči (trl.) [ros.]
Woronów; Woranawa (trb.), Voranava (trl.)
[błr.]; Woronowo (trb.), Voronovo (trl.)
[ros.]
Woropajewo; Warapajewa (trb.), Varapajeva
(trl.) [błr.]; Woropajewo (trb.), Voropaevo
(trl.) [ros.]
Wsielub; Usielub (trb.), Ŭsieliub (trl.) [błr.];
Wsielub (trb.), Vseljub (trl.) [ros.]
Wysokie; Wysokaje (trb.), Vysokaje (trl.)
[błr.]; Wysokoje (trb.), Vysokoe (trl.) [ros.]
[hist.: Wysokie Litewskie]
Zabłoć; Zabałać (trb.), Zabalac´ (trl.) [błr.];
Zabołot´ (trb.), Zabolot´ (trl.) [ros.]
Zabrzeż; Zabreźzie (trb.), Zabrez´zie (trl.)
[błr.]; Zabriezje (trb.), Zabrez´e (trl.) [ros.]
Zalesie; Zalessie (trb.), Zaliessie (trl.) [błr.];
Zalesje (trb.), Zales´e (trl.) [ros.]
Zamosze; Zamoszsza (trb.), Zamošša (trl.)
[błr.]; Zamoszje (trb.), Zamoš´e (trl.) [ros.]
Zaosie; Zawossie (trb.), Zavossie (trl.) [błr.];
Zaosje (trb.), Zaos´e (trl.) [ros.]
Zapole; Zapolle (trb.), Zapollie (trl.) [błr.];
Zapolje (trb.), Zapol´e (trl.) [ros.]
Zarój; Zaroj (trb.), Zaroj (trl.) [błr.]; Zaroj
(trb.), Zaroj (trl.) [ros.]
Zarudawie; Zarudauie (trb.), Zarudaŭje (trl.)
[błr.]; Zarudawje (trb.), Zarudav´e (trl.) [ros.]
Zasław; Zasłauie (trb.), Zaslaŭje (trl.) [błr.];
Zasławl (trb.), Zaslavl´ (trl.) [ros.]
Zasule; Zasulle (trb.), Zasullie (trl.) [błr.];
Zasulje (trb.), Zasul´e (trl.) [ros.]
Zaświrz; Zaswir (trb.), Zasvir (trl.) [błr.];
Zaswir´ (trb.), Zasvir´ (trl.) [ros.]
Zdzięcioł; Dziatława (trb.), Dziatlava (trl.)
[błr.]; Diatłowo (trb.), Djatlovo (trl.) [ros.]
Zelów; Zioława (trb.), Ziolava (trl.) [błr.];
Ziołowo (trb.), Zëlovo (trl.) [ros.]
Zelwa; Zelwa (trb.), Zel´va (trl.) [błr.];
Zielwa (trb.), Zel´va (trl.) [ros.]
Ziabki (trb.), Ziabki (trl.) [błr.]; Ziabki (trb.),
Zjabki (trl.) [ros.]
Ziembin (trb.), Ziembin (trl.) [błr.]; Ziembin
(trb.), Zembin (trl.) [ros.]
Zołociejewo; Załaciejewa (trb.), Zalaciejeva
(trl.) [błr.]; Zołotiejewo (trb.), Zoloteevo
(trl.) [ros.]
Żabinka (trb.), Žabinka (trl.) [błr.]; Żabinka
(trb.), Žabinka (trl.) [ros.]
Żdanowicze; Żdanowiczy (trb.), Ždanovičy
(trl.) [błr.]; Żdanowiczi (trb.), Ždanoviči
(trl.) [ros.]
Żemłoslaw; Żamysłaul (trb.), Žamyslaŭl´
(trl.) [błr.]; Żemysławl (trb.), Žemyslavl´
(trl.) [ros.]
Żłobin (trb.), Žlobin (trl.) [błr.]; Żłobin (trb.),
Žlobin (trl.) [ros.]
Żodzino; Żodzina (trb.), Žodzina (trl.) [błr.];
Żodino (trb.), Žodino (trl.) [ros.]
Żodziszki (trb.), Žodziški (trl.) [błr.];
Żodiszki (trb.), Žodiški (trl.) [ros.]
Żołudek; Żałudok (trb.), Žaludok (trl.) [błr.];
Żełudok (trb.), Želudok (trl.) [ros.]
Żuchowicze; Żuchawiczy (trb.), Žuchavičy
(trl.) [błr.]; Żuchowiczi (trb.), Žuhoviči
(trl.) [ros.]
Żydomla; Żytomla (trb.), Žytomlia (trl.)
[błr.]; Żytomla (trb.), Žitomlja (trl.) [ros.]
40
Żylicze; Żyliczy (trb.), Žyličy (trl.) [błr.];
Żyliczi (trb.), Žiliči (trl.) [ros.]
Żyrowicze; Żyrowiczy (trb.), Žyrovičy (trl.)
[błr.]; Żyrowiczi (trb.), Žiroviči (trl.) [ros.]
Żytkowicze; Żytkawiczy (trb.), Žytkavičy
(trl.) [błr.]; Żytkowiczi (trb.), Žitkowiči
(trl.) [ros.]
Części miejscowości
Okińczyce; Akinczycy (trb.), Akinčycy (trl.)
[błr.]; Okinczicy (trb.), Okinčicy (trl.)
[ros.] [Stołpce]
Rzeczyca; Reczyca (trb.), Rečyca (trl.) [błr.];
Rieczica (trb.), Rečica (trl.) [ros.] [Brześć]
Baranowicze; Baranawiczy (trb.),
Baranavičy (trl.) [błr.]; Baranowiczi (trb.),
Baranoviči (trl.) [ros.] [Grodno]
Kołoża; Kałoża (trb.), Kaloža (trl.) [błr.];
Kołoża (trb.), Koloža (trl.) [ros.] [Grodno]
Krainy, regiony
Grodzieńszczyzna; Hrodzienszczyna (trb.),
Hrodzienščyna (trl.); Haradzienszczyna
(trb.), Haradzienščyna (trl.) [błr.];
Grodnienszczina (trb.), Grodnenščina (trl.)
[ros.]
Podnieprze Środkowe; Prydniaprauie (trb.),
Prydniapraǔje (trl.) [błr.]; Pridnieprowje
(trb.), Pridneprov´e (trl.) [ros.]
Polesie; Palessie (trb.), Paliessie (trl.) [błr.];
Polesje (trb.), Poles´e (trl.) [ros.]
Polesie Zachodnie; Zachodniaje Palessie
(trb.), Zachodniaje Paliessie (trl.) [błr.];
Zapadnoje Polesje (trb.), Zapadnoe Poles´e
(trl.) [ros.]
Poniemnie; Niomanskaja wobłasć (trb.),
Niomanskaja voblasc´ (trl.) [błr.];
Niomanskaja obłast´ (trb.), Nëmanskaja
oblast´ (trl.) [ros.]
Przedpolesie; Predpalessie (trb.),
Predpaliessie (trl.) [błr.]; Priedpolesje
(trb.), Predpoles´e (trl.) [ros.]
Zahorodzie; Zaharoddzie (trb.), Zaharoddzie
(trl.) [błr.]; Zagorodje (trb.), Zagorod´e
(trl.) [ros.]
Jeziora
Bohiń; woziera Bohinskaje (trb.), voziera
Bohinskaje (trl.) [błr.]; oziero Boginskoje
(trb.), ozero Boginskoe (trl.) [ros.]
Czyhirynskaje wadaschowiszcza (trb.),
Čyhirynskaje vadaschovišča (trl.) [błr.];
Czigirinskoje wodochraniliszcze (trb.),
Čigirinskoe vodohranilišče (trl.) [ros.]
Czyrwonasłabodskaje wadaschowiszcza
(trb.), Čyrvonaslabodskaje vadaschovišča
(trl.) [błr.]; Krasnosłobodskoje
wodochraniliszcze (trb.), Krasnoslobodskoe
vodohranilišče (trl.) [ros.]
Dniepra-Brahinskaje wadaschowiszcza
(trb.), Dniepra-Brahinskaje vadaschovišča
(trl.) [błr.]; Dniepro-Braginskoje
wodochraniliszcze (trb.), Dnepro-Braginskoe vodohranilišče (trl.) [ros.]
Dryświaty; woziera Dryswiaty (trb.), voziera
Drysviaty (trl.) [błr.]; oziero Dryswiaty
(trb.), ozero Dryswjaty (trl.) [ros.]
Drywiaty; woziera Drywiaty (trb.), voziera
Dryviaty (trl.) [błr.]; oziero Drywiaty
(trb.), ozero Dryvjaty (trl.) [ros.]
Jelnia; woziera Jelna (trb.), voziera Jel´na
(trl.) [błr.]; oziero Jelno (trb.) ozero El´no
(trl.) [ros.]
41
Lisno; woziera Lisna (trb.), voziera Lisna
(trl.) [błr.]; oziero Lisno (trb.), ozero Lisno
(trl.) [ros.]
Lubanskaje wadaschowiszcza (trb.),
Liubanskaje vadaschovišča (trl.) [błr.];
Lubanskoje wodochraniliszcze (trb.),
Ljubanskoe vodohranilišče (trl.) [ros.]
Mała Szwakszta; woziera Małyja Szwakszty
(trb.), voziera Malyja Švakšty (trl.) [błr.];
Małyje Szwakszty (trb.), Malye Švakšty
(trl.) [ros.]
Miadzioł; woziera Miadzieł (trb.), voziera
Miadziel (trl.) [błr.]; oziero Miadiel (trb.),
ozero Mjadel´ (trl.) [ros.]
Narocz; woziera Naracz (trb.), voziera Narač
(trl.) [błr.]; oziero Narocz (trb.), ozero
Naroč´ (trl.) [ros.]
Nieszczerdo; woziera Nieszczarda (trb.),
voziera Nieščarda (trl.) [błr.]; oziero
Nieszczerdo (trb.), ozero Neščerdo (trl.) [ros.]
Okano; woziera Okana (trb.), voziera Okana
(trl.) [błr.]; oziero Okano (trb.), ozero
Okano (trl.) [ros.]
Plissa; woziera Plisa (trb.), voziera Plisa
(trl.) [błr.]; oziero Plisa (trb.), ozero Plisa
(trl.) [ros.]
Pławno; woziera Płauna (trb.), voziera
Plaŭna (trl.) [błr.]; oziero Pławno (trb.),
ozero Plavno (trl.) [ros.]
Pohost; woziera Pahosckaje (trb.), voziera
Pahosckaje (trl.) [błr.]; oziero Pogostskoje
(trb.), ozero Pogostskoe (trl.) [ros.]
Przebrodzie; woziera Absterna (trb.), voziera
Absterna (trl.) [błr.]; oziero Obstierno
(trb.), ozero Obsterno (trl.) [ros.]
Rycza; woziera Ryczy (trb.), voziera Ryčy
(trl.) [błr.]; oziero Riczi (trb.), ozero Riči
(trl.) [ros.]
Snudy; woziera Snudy (trb.), voziera Snudy
(trl.) [błr.]; oziero Snudy (trb.), ozero
Snudy (trl.) [ros.]
Strusto; woziera Strusta (trb.), voziera
Strusta (trl.) [błr.]; oziero Strusto (trb.),
ozero Strusto (trl.) [ros.]
Jezioro Białe; woziera Biełaje (trb.), voziera
Bielaje (trl.) [błr.]; oziero Biełoje (trb.),
ozero Beloe (trl.) [ros.]
Jezioro Bobrowickie; woziera Babrowickaje
(trb.), voziera Babrovickaje (trl.) [błr.];
oziero Bobrowiczskoje (trb.), ozero
Bobrovičskoe (trl.) [ros.]
Jezioro Czarne; woziera Czarnaje (trb.),
voziera Čarnaje (trl.) [błr.]; oziero
Czornoje (trb.), ozero Čërnoe (trl.) [ros.]
Jezioro Czerwone; Kniaź; woziera
Czyrwonaje (trb.), voziera Čyrvonaje (trl.)
[błr.]; oziero Czerwonoje (trb.), ozero
Červonoe (trl.) [ros.]
Jezioro Długie; woziera Douhaje (trb.),
voziera Doŭhaje (trl.) [błr.]; oziero
Dołgoje (trb.), ozero Dolgoe (trl.) [ros.]
Jezioro Lepelskie; woziera Lepielskaje (trb.),
voziera Liepiel´skaje (trl.) [błr.]; oziero
Lepielskoje (trb.), ozero Lepel´skoe (trl.)
[ros.]
Jezioro Łukomskie; woziera Łukomskaje
(trb.), voziera Lukomskaje (trl.)
[błr.]; oziero Łukomskoje (trb.), ozero
Lukomskoe (trl.) [ros.]
Jezioro Orzechowskie; woziera
Arechauskaje (trb.), voziera Arechaŭskaje
(trl.) [błr.]; oziero Oriechowskoje (trb.),
ozero Orehovskoe (trl.) [ros.]
Jezioro Oświejskie; woziera Aswiejskaje
(trb.), voziera Asviejskaje (trl.) [błr.];
oziero Oswiejskoje (trb.), ozero Osvejskoe
(trl.) [ros.]
Jezioro Sporowskie; woziera Sporauskaje
(trb.), voziera Sporaŭskaje (trl.) [błr.];
oziero Sporowskoje (trb.), ozero
Sporovskoe (trl.) [ros.]
Jezioro Wiszniewskie; woziera
Wisznieuskaje (trb.), voziera Višnieŭskaje
(trl.) [błr.]; oziero Wiszniewskoje (trb.),
ozero Višnevskoe (trl.) [ros.]
Jezioro Wygonowskie; woziera
Wyhanaszczanskaje (trb.), voziera
Vyhanaščanskaje (trl.) [błr.]; oziero
Wygonowszczanskoje (trb.), ozero
Vygonovščanskoe (trl.) [ros.]
42
Swietłahorskaje wadaschowiszcza (trb.),
Svietlahorskaje vadaschovišča (trl.) [błr.];
Swietłogorskoje wodochraniliszcze (trb.),
Svetlogorskoe vodohranilišče (trl.) [ros.]
Szo; woziera Szo (trb.), voziera Šo (trl.)
[błr.]; oziero Szo (trb.), ozero Šo (trl.) [ros.]
Świr; woziera Swir (trb.), voziera Svir (trl.)
[błr.]; oziero Swir´ (trb.), ozero Svir´ (trl.)
[ros.]
Świteź; woziera Swiciaź (trb.), voziera
Sviciaz´ (trl.) [błr.]; oziero Switiaź (trb.),
ozero Switjaz´ (trl.) [ros.]
Ukla; woziera Ukla (trb.), voziera Uklia (trl.)
[błr.]; oziero Ukla (trb.), ozero Uklja (trl.)
[ros.]
wadaschowiszcza Łaktyszy (trb.),
vadaschovišča Laktyšy (trl.) [błr.];
wodochraniliszcze Łoktyszy (trb.),
vodohranilišče Loktyši (trl.) [ros.]
wadaschowiszcza Sialec (trb.),
vadaschovišča Sialiec (trl.) [błr.];
wodochraniliszcze Sielec (trb.),
vodohranilišče Selec (trl.) [ros.]
Wielka Szwakszta; woziera Wialikija
Szwakszty (trb.), voziera Vialikija Švakšty
(trl.) [błr.]; Wielikije Szwakszty (trb.),
Velikie Švakšty (trl.) [ros.]
woziera Biarozauskaje (trb.), voziera
Biarozaŭskaje (trl.) [błr.]; oziero
Bieriezowskoje (trb.), ozero Berezovskoe
(trl.) [ros.]
woziera Ciosta (trb.), voziera Ciosta (trl.)
[błr.]; oziero Tiosto (trb.), ozero Tiosto
(trl.) [ros.]
woziera Dzikaje (trb.), voziera Dzikaje (trl.)
[błr.]; oziero Dikoje (trb.), ozero Dikoe
(trl.) [ros.]
woziera Hińkawa (trb.), voziera Hin´ kava
(trl.) [błr.]; oziero Gińkowo (trb.), ozero
Gin´kovo (trl.) [ros.]
woziera Jeziaryszcza (trb.), voziera
Jeziaryšča (trl.) [błr.]; oziero Jezieriszcze
(trb.), ozero Ezerišče (trl.) [ros.]
woziera Kaszo (trb.), voziera Kašo (trl.)
[błr.]; oziero Koszo (trb.), ozero Košo (trl.)
[ros.]
woziera Łoswida (trb.), voziera Losvida (trl.)
[błr.]; oziero Łoswido (trb.), ozero Losvido
(trl.) [ros.]
woziera Miastra (trb.), voziera Miastra (trl.)
[błr.]; oziero Miastro (trb.), ozero Mjastro
(trl.) [ros.]
woziera Palik (trb.), voziera Palik (trl.)
[błr.]; oziero Palik (trb.), ozero Palik (trl.)
[ros.]
woziera Saro (trb.), voziera Saro (trl.) [błr.];
oziero Saro (trb.), ozero Saro (trl.) [ros.]
woziera Serwacz (trb.), voziera Servač
(trl.) [błr.]; oziero Sierwiecz (trb.), ozero
Serveč´ (trl.) [ros.]
woziera Sialawa (trb.), voziera Sialiava (trl.)
[błr.]; oziero Sielawa (trb.), ozero Seljava
(trl.) [ros.]
woziera Wymna (trb.), voziera Vymna (trl.)
[błr.]; oziero Wymno (trb.), ozero Vymno
(trl.) [ros.]
woziera Żerynskaje (trb.), voziera Žerynskaje
(trl.) [błr.]; oziero Żerinskoje (trb.), ozero
Žerinskoe (trl.) [ros.]
Zbiornik Osipowicki; Asipowickaje
wadaschowiszcza (trb.), Asipovickaje
vadaschovišča (trl.) [błr.]; Osipowiczskoje
wodochraniliszcze (trb.), Osipovičskoe
vodohranilišče (trl.) [ros.]
Zbiornik Soligorski; Salihorskaje
wadaschowiszcza (trb.), Salihorskaje
vadaschovišča (trl.) [błr.]; Soligorskoje
wodochraniliszcze (trb.), Soligorskoe
vodohranilišče (trl.) [ros.]
Zbiornik Wilejski; Wilejskaje
wadaschowiszcza (trb.), Viliejskaje
vadaschovišča (trl.) [błr.]; Wilejskoje
wodochraniliszcze (trb.), Vilejskoe
vodohranilišče (trl.) [ros.]
Zbiornik Zasławski; Zasłauskaje
wadaschowiszcza (trb.), Zaslaŭskaje
vadaschovišča (trl.) [błr.]; Zasławskoje
wodochraniliszcze (trb.), Zaslavskoe
vodohranilišče (trl.) [ros.]
43
Zelwienskaje wadaschowiszcza (trb.),
Zel´vienskaje vadaschovišča (trl.) [błr.];
Zielwienskoje wodochraniliszcze (trb.),
Zel´venskoe vodohranilišče (trl.) [ros.]
Rzeki
Cna (trb.), Cna (trl.) [błr.]; Cna (trb.), Cna
(trl.) [ros.]
Czarna Hańcza; Czorna Hancza (trb.),
Čorna Hanča (trl.) [błr.]; Czorna Chańcza
(trb.), Čërna Han´ča (trl.) [ros.]
Czerniawka; Czarniauka (trb.), Čarniaŭka
(trl.) [błr.]; Czernawka (trb.), Černavka
(trl.) [ros.]
Dniepr; Dniapro (trb.), Dniapro (trl.) [błr.];
Dniepr (trb.), Dnepr (trl.) [ros.]
Dobośna; Dobasna (trb.), Dobasna (trl.)
[błr.]; Dobosna (trb.), Dobosna (trl.)
[ros.]
Druć (trb.), Druc´ (trl.) [błr.]; Drut´ (trb.),
Drut´ (trl.) [ros.]
Dryssa; Drysa (trb.), Drysa (trl.) [błr.]; Drisa
(trb.), Drisa (trl.) [ros.]
Dryświata; Dryswiata (trb.), Drysviata (trl.),
[błr.]; Driswiata (trb.), Drisvjata (trl.),
[ros.]
Dzisna; Dzisna (trb.), Dzisna (trl.) [błr.];
Disna (trb.), Disna (trl.) [ros.]
Dzitwa (trb.), Dzitva (trl.) [błr.]; Ditwa
(trb.), Ditva (trl.) [ros.]
Dźwina; Zachodnaja Dzwina (trb.),
Zachodnaja Dzvina (trl.) [błr.]; Zapadnaja
Dwina (trb.), Zapadnaja Dvina (trl.) [ros.]
Gawja; Hauia (trb.), Haŭja (trl.) [błr.];
Gawja (trb.), Gav´ja (trl.) [ros.]
Hajna (trb.), Hajna (trl.) [błr.]; Gajna (trb.),
Gajna (trl.) [ros.]
Holszanka; Halszanka (trb.), Hal´šanka (trl.)
[błr.]; Golszanka (trb.), Gol´šanka (trl.)
[ros.]
Horyń; Haryń (trb.), Haryn´ (trl.) [błr.];
Goryń (trb.), Goryn´ (trl.) [ros.]
Hrywda; Hryuda (trb.), Hryŭda (trl.) [błr.];
Griwda (trb.), Grivda (trl.) [ros.]
Adrou (trb.), Adroŭ (trl.) [błr.]; Adrow (trb.),
Adrov (trl.) [ros.]
Ascior (trb.), Ascior (trl.) [błr.]; Ostier (trb.),
Oster (trl.) [ros.]
Ausianka (trb.), Aŭsianka (trl.) [błr.];
Owsianka (trb.), Ovsjanka (trl.) [ros.]
Auta (trb.), Aŭta (trl.) [błr.]; Auta (trb.), Auta
(trl.) [ros.]
Basia (trb.), Basia (trl.) [błr.]; Basia (trb.),
Basja (trl.) [ros.]
Berezyna; Biarezina (trb.), Biarezina (trl.)
[błr.]; Bieriezina (trb.), Berezina (trl.)
[ros.] [dopływ Dniepru]
Berezyna; Biarezina (trb.), Biarezina (trl.)
[błr.]; Bieriezina (trb.), Berezina (trl.)
[ros.] [dopływ Niemna ]
Bereźwica; Biarozauka (trb.), Biarozaŭka
(trl.) [błr.]; Bieriozowka (trb.), Berëzovka
(trl.) [ros.]
Berwianka; Biarwienka (trb.), Biarvienka
(trl.) [błr.]; Bierwienka (trb.), Bervenka
(trl.) [ros.]
Biesiedź; Biesiedź (trb.), Biesiedz´ (trl.)
[błr.]; Biesied´ (trb.), Besed´ (trl.) [ros.]
Bieżica (trb.), Biežica (trl.) [błr.]; Bieżyca
(trb.), Bežica (trl.) [ros.]
Bobryk (trb.), Bobryk (trl.) [błr.]; Bobrik
(trb.), Bobrik (trl.) [ros.]
Bolta; Bołta (trb.), Bolta (trl.) [błr.]; Bołta
(trb.), Bolta (trl.) [ros.]
Bóbr; Bobr (trb.), Bobr (trl.) [błr.]; Bobr
(trb.), Bobr (trl.) [ros.]
Brahinka (trb.), Brahinka (trl.) [błr.];
Braginka (trb.), Braginka (trl.) [ros.]
Bug; Buh (trb.), Buh (trl.) [błr.]; Zapadnyj
Bug (trb.), Zapadnyj Bug (trl.) [ros.]
Bystraja (trb.), Bystraja (trl.) [błr.]; Bystraja
(trb.), Bystraja (trl.) [ros.]
44
Ilia; Ilija (trb.), Ilija (trl.) [błr.]; Ilija (trb.),
Ilija (trl.) [ros.]
Ipa (trb.), Ipa (trl.) [błr.]; Ipa (trb.), Ipa (trl.)
[ros.]
Ipuć; Iput´ (trb.), Iput´ (trl.) [błr.]; Iput´
(trb.), Iput´ (trl.) [ros.]
Isłocz; Isłacz (trb.), Islač (trl.) [błr.]; Isłocz
(trb.), Isloč´ (trl.) [ros.]
Issa; Isa (trb.), Isa (trl.) [błr.]; Issa (trb.), Issa
(trl.) [ros.]
Jasiołda; Jasiełda (trb.), Jasielda (trl.) [błr.];
Jasielda (trb.), Jasel´da (trl.) [ros.]
Klawa (trb.), Kliawa (trl.) [błr.]; Klewa
(trb.), Kleva (trl.) [ros.]
Kotra; Katra (trb.), Katra (trl.) [błr.]; Kotra
(trb.), Kotra (trl.) [ros.]
Leśna; Lasnaja (trb.), Liasnaja (trl.) [błr.];
Lesnaja (trb.), Lesnaja (trl.) [ros.]
Leśna Lewa; Lewaja Lasnaja (trb.), Lievaja
Liasnaja (trl.) [błr.]; Lesnaja Lewaja (trb.),
Lesnaja Levaja (trl.) [ros.]
Leśna Prawa; Prawaja Lasnaja (trb.),
Pravaja Liasnaja (trl.) [błr.]; Lesnaja
Prawaja (trb.), Lesnaja Pravaja (trl.) [ros.]
Lwa (trb.), L´va (trl.) [błr.]; Lwa (trb.), L´va
(trl.) [ros.]
Łachwa (trb.), Lachva (trl.) [błr.]; Lachwa
(trb.), Ljahva (trl.) [ros.]
Łań (trb.), Lan´ (trl.) [błr.]; Łań (trb.), Lan´
(trl.) [ros.]
Łoknieja; Łaknieja (trb.), Laknieja (trl.)
[błr.]; Łaknieja (trb.), Lakneja (trl.) [ros.]
Łosośna; Łasosna (trb.), Lasosna (trl.) [błr.];
Łosośna (trb.), Losos´na (trl.) [ros.]
Łosza (trb.), Loša (trl.) [błr.]; Łosza (trb.),
Loša (trl.) [ros.]
Łuczajka (trb.), Lučajka (trl.) [błr.];
Łuczajka (trb.), Lučajka (trl.) [ros.]
Łuczosa (trb.), Lučosa (trl.) [błr.]; Łuczosa
(trb.), Lučosa (trl.) [ros.]
Małoryta; Małaryta (trb.), Malaryta (trl.)
[błr.]; Małorita (trb.), Malorita (trl.) [ros.]
Marycha; Marycha (trb.), Marycha (trl.)
[błr.]; Marycha (trb.), Maryha (trl.) [ros.]
Maża (trb.), Maža (trl.) [błr.]; Moża (trb.),
Moža (trl.) [ros.]
Miadziełka (trb.), Miadzielka (trl.) [błr.];
Miadiełka (trb.), Mjadelka (trl.) [ros.]
Mniuta (trb.), Mniuta (trl.) [błr.]; Mniuta
(trb.), Mnjuta (trl.) [ros.]
Mołczadź; Mouczadź (trb.), Moŭčadz´ (trl.)
[błr.]; Mołczad´ (trb.), Molčad´ (trl.) [ros.]
Morocz; Moracz (trb.), Morač (trl.) [błr.];
Morocz (trb.), Moroč´ (trl.) [ros.]
Mostwa; Mastwa (trb.), Mastva (trl.) [błr.];
Mostwa (trb.), Mostva (trl.) [ros.]
Muchawiec (trb.), Muchaviec (trl.) [błr.];
Muchawiec (trb.), Muhavec (trl.) [ros.]
Myszanka (trb.), Myšanka (trl.) [błr.];
Myszanka (trb.), Myšanka (trl.) [ros.]
Nacza (trb.), Nača (trl.) [błr.]; Nacza (trb.),
Nača (trl.) [ros.]
Narew; Nareu (trb.), Nareŭ (trl.) [błr.];
Nariew (trb.), Narev (trl.) [ros.]
Narewka; Nareuka (trb.), Nareŭka (trl.)
[błr.]; Nariewka (trb.), Narevka (trl.) [ros.]
Narocz; Naracz (trb.), Narač (trl.) [błr.];
Narocz (trb.), Naroč´ (trl.) [ros.]
Newda; Niouda (trb.), Nioŭda (trl.) [błr.];
Niewda (trb.), Nevda (trl.) [ros.]
Niemen; Nioman (trb.), Nioman (trl.) [błr.];
Nieman (trb.), Neman (trl.) [ros.]
Nieszczerda; Nieszczarda (trb.), Nieščarda
(trl.) [błr.]; Nieszczerda (trb.), Neščerda
(trl.) [ros.]
Nietupa; Niatupa (trb.), Niatupa (trl.) [błr.];
Nietupa (trb.), Netupa (trl.) [ros.]
Niewisza; Niawisza (trb.), Niaviša (trl.)
[błr.]; Niewisza (trb.), Neviša (trl.) [ros.]
Niomaniec (trb.), Niomaniec (trl.) [błr.];
Niemaniec (trb.), Nemanec (trl.) [ros.]
Niomanka (trb.), Niomanka (trl.) [błr.];
Niemanka (trb.), Nemanka (trl.) [ros.]
Niszcza (trb.), Nišča (trl.) [błr.]; Niszcza
(trb.), Nišča (trl.) [ros.]
Obol; Obal (trb.), Obal´ (trl.) [błr.]; Obol
(trb.), Obol´ (trl.) [ros.]
Olsa (trb.), Ol´sa (trl.) [błr.]; Olsa (trb.),
Ol´sa (trl.) [ros.]
Oressa; Aresa (trb.), Aresa (trl.) [błr.];
Oriesa (trb.), Oresa (trl.) [ros.]
45
Oszmianka; Aszmianka (trb.), Ašmianka
(trl.) [błr.]; Oszmianka (trb.), Ošmjanka
(trl.) [ros.]
Pina (trb.), Pina (trl.) [błr.]; Pina (trb.), Pina
(trl.) [ros.]
Plissa; Plisa (trb.), Plisa (trl.) [błr.]; Plisa
(trb.), Plisa (trl.) [ros.]
Pokać (trb.), Pokac´ (trl.) [błr.]; Pokat´ (trb.),
Pokat´ (trl.) [ros.]
Pronia (trb.), Pronia (trl.) [błr.]; Pronia (trb.),
Pronja (trl.) [ros.]
Prypeć; Prypiać (trb.), Prypiac´ (trl.) [błr.];
Pripiat´ (trb.), Pripjat´ (trl.) [ros.]
Ptycz; Pcicz (trb.), Pcič (trl.) [błr.]; Pticz
(trb.), Ptič´ (trl.) [ros.]
Pulwa; Pulwa (trb.), Pul´va (trl.) [błr.];
Pulwa (trb.), Pul´va (trl.) [ros.]
Roś (trb.), Ros´ (trl.) [błr.]; Roś (trb.), Ros´
(trl.) [ros.]
Rudzianka (trb.), Rudzianka (trl.) [błr.];
Rudianka (trb.), Rudjanka (trl.) [ros.]
Ryta (trb.), Ryta (trl.) [błr.]; Ryta (trb.), Ryta
(trl.) [ros.]
Sarjanka (trb.), Sar´janka (trl.) [błr.];
Sorjanka (trb.), Sor´janka (trl.) [ros.]
Scha (trb.), Scha (trl.) [błr.]; Scha (trb.), Sha
(trl.) [ros.]
Serwecz; Serwacz (trb.), Servač (trl.) [błr.];
Sierwiecz (trb.), Serveč (trl.) [ros.]
Skrypica (trb.), Skrypica (trl.) [błr.]; Skripica
(trb.), Skripica (trl.) [ros.]
Sławieczna (trb.), Slaviečna (trl.) [błr.];
Słowieczna (trb.), Slovečna (trl.) [ros.]
Słucz (trb.), Sluč (trl.) [błr.]; Słucz (trb.),
Sluč (trl.) [ros.]
Sosnica (trb.), Sosnica (trl.) [błr.]; Sosnica
(trb.), Sosnica (trl.) [ros.]
Soż (trb.), Sož (trl.) [błr.]; Soż (trb.), Sož
(trl.) [ros.]
Stwiha; Scwiha (trb.), Scviha (trl.) [błr.];
Stwiga (trb.), Stviga (trl.) [ros.]
Styr (trb.), Styr (trl.) [błr.]; Styr (trb.), Styr
(trl.) [ros.]
Swolna (trb.), Svol´na (trl.) [błr.]; Swolna
(trb.), Svol´na (trl.) [ros.]
Szczara (trb.), Ščara (trl.) [błr.]; Szczara
(trb.), Ščara (trl.) [ros.]
Świsłocz; Swisłocz (trb.), Svisloč (trl.) [błr.];
Swisłocz (trb.), Svisloč´ (trl.) [ros.]
Talica (trb.), Talica (trl.) [błr.]; Talica (trb.),
Talica (trl.) [ros.]
Tretla (trb.), Tretl´a (trl.) [błr.]; Trietla (trb.),
Tretlja (trl.) [ros.]
Turia (trb.), Turia (trl.) [błr.]; Turja (trb.),
Tur´ja (trl.) [ros.]
Uborć; Ubarć (trb.), Ubarc´ (trl.) [błr.];
Ubort´ (trb.), Ubort´ (trl.) [ros.]
Uła (trb.), Ula (trl.) [błr.]; Ułła (trb.), Ulla
(trl.) [ros.]
Usa (trb.), Usa (trl.) [błr.]; Usa (trb.), Usa
(trl.) [ros.]
Uswiacza (trb.), Usviača (trl.) [błr.];
Uswiacza (trb.), Usvjača (trl.) [ros.]
Usza (trb.), Uša (trl.) [błr.]; Usza (trb.), Uša
(trl.) [ros.]
Uszacza (trb.), Ušača (trl.) [błr.]; Uszacza
(trb.), Ušača (trl.) [ros.]
Uzła; Wuzlanka (trb.), Vuzlianka (trl.) [błr.];
Uzlanka (trb.), Uzljanka (trl.) [ros.]
Użyca (trb.), Užyca (trl.) [błr.]; Użyca (trb.),
Užica (trl.) [ros.]
Wabicz (trb.), Vabič (trl.) [błr.]; Wabicz
(trb.), Vabič´ (trl.) [ros.]
Wichra (trb.), Vichra (trl.) [błr.]; Wichra
(trb.), Vihra (trl.) [ros.]
Wić (trb.), Vic´ (trl.) [błr.]; Wit´ (trb.), Vit´
(trl.) [ros.]
Wilejka; Wilenka (trb.), Vilienka (trl.) [błr.];
Wilejka (trb.), Vilejka (trl.) [ros.]
Wilia; Wilija (trb.), Vilija (trl.) [błr.]; Wilija
(trb.), Vilija (trl.) [ros.]
Wołka (trb.), Volka (trl.) [błr.]; Wołka (trb.),
Volka (trl.) [ros.]
Wołma (trb.), Volma (trl.) [błr.]; Wołma
(trb.), Volma (trl.) [ros.]
Wynia (trb.), Vynia (trl.) [błr.]; Wynia (trb.),
Vynja (trl.) [ros.]
Zelwianka; Zalwianka (trb.), Zal´vianka
(trl.) [błr.]; Zielwianka (trb.), Zel´vjanka
(trl.) [ros.]
46
Żałoń (trb.), Žalon´ (trl.) [błr.]; Żełoń (trb.),
Želon´ (trl.) [ros.]
Kanały
Kanał Dniepr-Bug; Dniaprouska-Buhski
kanał (trb.), Dniaproŭska-Buhski kanal
(trl.) [błr.]; Dnieprowsko-Bugskij kanał
(trb.), Dneprovsko-Bugskij kanal (trl.)
[ros.] [hist.: Kanał Królewski]
Kanał Ogińskiego; kanał Ahinski (trb.),
kanal Ahinski (trl.) [błr.]; Oginskij kanał
(trb.), Oginskij kanal (trl.) [ros.]
Kanał Augustowski; Auhustouski kanał
(trb.), Aŭhustoŭski kanal (trl.) [błr.];
Awgustowskij kanał (trb.), Avgustovskij
kanal (trl.) [ros.]
Kanał Berezyński; Biarezinski kanał (trb.),
Biarezinski kanal (trl.) [błr.]; Bieriezinskij
kanał (trb.), Berezinskij kanal (trl.) [ros.]
Bagna
Pinskija bałota (trb.), Pinskija balota (trl.)
[błr.]; Pinskije bołota (trb.), Pinskie bolota
(trl.) [ros.]
Proszyckija bałota (trb.), Prošyckija balota
(trl.) [błr.]; Proszyckije bołota (trb.),
Prošickie bolota (trl.) [ros.]
bałota Czyrwonaje (trb.), balota Čyrvonaje
(trl.) [błr.]; bołoto Czirwonoje (trb.),
boloto Čirvonoe (trl.) [ros.]
bałota Hała (trb.), balota Hala (trl.) [błr.];
bołoto Gała (trb.), boloto Gala (trl.) [ros.]
bałota Jelnia (trb.), balota Jel´nia (trl.) [błr.];
bołoto Jelnia (trb.), boloto El´nja (trl.) [ros.]
Pojezierza
Pojezierze Białoruskie; Biełaruskaje
paazierje (trb.), Bielaruskaje paazier´je
(trl.) [błr.]; Biełorusskoje poozierje (trb.),
Belorusskoe poozer´e (trl.) [ros.]
Pojezierze Brasławskie; Brasłauskaja hrada
(trb.), Braslaŭskaja hrada (trl.) [błr.];
Brasławskije griady (trb.), Braslavskie
grjady (trl.) [ros.]
Pojezierze Lepelskie; Uszacka-Lepielski
uzharysta-aziorny rajon (trb.), Ušacka-Liepiel´ski ǔzharysta-aziorny rajon (trl.)
[błr.]; Uszaczsko-Lepielskij chołmisto-oziornyj rajon (trb.), Ušačsko-Lepel´skij
holmisto-ozërnyj rajon (trl.) [ros.]
Pojezierze Łatgalskie; Aswiejskaja hrada
(trb.), Asviejskaja hrada (trl.) [błr.];
Oswiejskaja griada (trb.), Osvejskaja
grjada (trl.) [ros.]
Pojezierze Newelskie; Niewielska-Haradieckaje uzwyszsza (trb.),
Nieviel´ska-Haradieckaje ǔzvyšša (trl.)
[błr.]; Niewielsko-Gorodieckaja
wozwyszennost´ (trb.),
Nevel´sko‑Gorodeckaja vozvyšennost´
(trl.) [ros.]
Pojezierze Święciańskie; Swiancianskija
hrady (trb.), Sviancianskija hrady (trl.)
[błr.]; Swiontianskije griady (trb.),
Svëntianskie grjady (trl.) [ros.]
Pojezierze Witebskie; Wiciebskaje uzwyszsza
(trb.), Viciebskaje ŭzvyšša (trl.) [błr.];
Witiebskaja wozwyszennost´ (trb.),
Vitebskaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
47
Niziny, równiny
Polesie Prypeckie; Prypiackaje Palessie
(trb.), Prypiackaje Paliessie (trl.) [błr.];
Pripiatskoje Polesje (trb.), Pripjatskoe
Poles´e (trl.) [ros.]
Równina Baranowicka; Baranowickaja
raunina (trb.), Baranovickaja raŭnina (trl.)
[błr.]; Baranowiczskaja rawnina (trb.),
Baranovičskaja ravnina (trl.) [ros.]
Równina Dzisny; Dzisienskaja nizina
(trb.), Dzisienskaja nizina (trl.) [błr.];
Disienskaja nizmiennost´ (trb.), Disenskaja
nizmennost´ (trl.) [ros.]
Równina Górnoberezyńska;
Wierchniebiarezinskaja nizina (trb.),
Vierchniebiarezinskaja nizina (trl.) [błr.];
Wierchniebieriezinskaja nizmiennost´
(trb.), Verhneberezinskaja nizmennost´
(trl.) [ros.]
Równina Nadniemeńska; Niomanskaja
nizina (trb.), Niomanskaja nizina (trl.)
[błr.]; Niemanskaja nizmiennost´ (trb.),
Nemanskaja nizmennost´ (trl.) [ros.]
Równina Orszańsko-Mohylewska;
Arszanska-Mahilouskaja raunina (trb.),
Aršanska‑Mahilioŭskaja raŭnina (trl.)
[błr.]; Orszansko-Mogilewskaja rawnina
(trb.), Oršansko‑Mogilevskaja ravnina
(trl.) [ros.]
Równina Połocka; Połackaja nizina (trb.),
Polackaja nizina (trl.) [błr.]; Połockaja
nizmiennost´ (trb.), Polockaja nizmennost´
(trl.) [ros.]
Równina Prużańska; Prybuhskaja raunina
(trb.), Prybuhskaja raŭnina (trl.) [błr.];
Pribugskaja rawnina (trb.), Pribugskaja
ravnina (trl.) [ros.]
Równina Stołpecka; Staubcouskaja raunina
(trb.), Staŭbcoŭskaja raŭnina (trl.)
[błr.]; Stołbcowskaja rawnina (trb.),
Stolbcovskaja ravnina (trl.) [ros.]
Równina Suraska; Surażskaja nizina
(trb.), Suražskaja nizina (trl.) [błr.];
Surażskaja nizmiennost´ (trb.), Suražskaja
nizmennost´ (trl.) [ros.]
Czaczerskaja raunina (trb.), Čačerskaja
raŭnina (trl.) [błr.]; Czeczerskaja rawnina
(trb.), Čečerskaja ravnina (trl.) [ros.]
Czasznickaja raunina (trb.), Čašnickaja
raŭnina (trl.) [błr.]; Czasznikskaja rawnina
(trb.), Čašnikskaja ravnina (trl.) [ros.]
Łuczoskaja nizina (trb.), Lučoskaja nizina
(trl.) [błr.]; Łuczosskaja nizmiennost´
(trb.), Lučësskaja nizmennost´ (trl.)
[ros.]
Naraczana-Wilejskaja nizina (trb.),
Naračana-Viliejskaja nizina (trl.) [błr.];
Naroczano‑Wilejskaja nizmiennost´ (trb.),
Naročano-Vilejskaja nizmennost´ (trl.)
[ros.]
Nizina Naddnieprzańska; Nizina
Zadnieprzańska; Prydniaprouskaja nizina
(trb.), Prydniaproŭskaja nizina (trl.) [błr.];
Pridnieprowskaja nizmiennost´ (trb.),
Pridneprovskaja nizmennost´ (trl.) [ros.]
Nizina Poleska; Paleskaja nizina (trb.),
Palieskaja nizina (trl.) [błr.]; Polesskaja
nizmiennost´ (trb.), Polesskaja nizmennost´
(trl.) [ros.]
Nizina Wschodnioeuropejska; Uschodnie-Jeurapiejskaja raunina (trb.),
Ŭschodnie‑Jeŭrapiejskaja raŭnina (trl.)
[błr.]; Wostoczno-Jewropiejskaja rawnina
(trb.), Vostočno-Evropejskaja ravnina (trl.)
[ros.]
Polesie Brzeskie; Bresckaje Palessie (trb.),
Bresckaje Paliessie (trl.) [błr.]; Briestskoje
Polesje (trb.), Brestskoe Poles´e (trl.) [ros.]
Polesie Homelskie; Homielskaje Palessie
(trb.), Homiel´skaje Paliessie (trl.) [błr.];
Gomielskoje Polesje (trb.), Gomel´skoe
Poles´e (trl.) [ros.]
Polesie Mozyrskie; Mazyrskaje Palessie
(trb.), Mazyrskaje Paliessie (trl.) [błr.];
Mozyrskoje Polesje (trb.), Mozyrskoe
Poles´e (trl.) [ros.]
48
Równina Środkowoberezyńska; Centralnaja
Biarezinskaja raunina (trb.), Central´naja
Biarezinskaja raŭnina (trl.) [błr.];
Centralno-Bieriezinskaja rawnina (trb.),
Central´no‑Berezinskaja ravnina (trl.) [ros.]
Równina Wilejska; Wilejskaja nizina (trb.),
Viliejskaja nizina (trl.) [błr.]; Wilejskaja
nizmiennost´ (trb.), Vilejskaja nizmennost´
(trl.) [ros.]
Siarednianiomanskaja nizina (trb.),
Siarednianiomanskaja nizina (trl.) [błr.];
Sriednieniemanskaja nizmiennost´ (trb.),
Srednenemanskaja nizmennost´ (trl.) [ros.]
Wierchnianiomanskaja nizina (trb.),
Vierchnianiomanskaja nizina (trl.) [błr.];
Wierchnieniemanskaja nizmiennost´ (trb.),
Verhnenemanskaja nizmennost´ (trl.) [ros.]
Wysoczyzny
Garb Oszmiański; Aszmianskaje uzwyszsza
(trb.), Ašmianskaje ǔzvyšša (trl.) [błr.];
Oszmianskaja wozwyszennost´ (trb.),
Ošmjanskaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Grzęda Kopylska; Kapylskaja hrada (trb.),
Kapyl´skaja hrada (trl.) [błr.]; Kopylskaja
griada (trb.), Kopyl´skaja grjada (trl.)
[ros.]
Haradockaje uzwyszsza (trb.), Haradockaje
ǔzvyšša (trl.) [błr.]; Gorodokskaja
wozwyszennost´ (trb.), Gorodokskaja
vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Horacka-Mscisłauskaje uzwyszsza
(trb.), Horacka-Mscislaŭskaje ǔzvyšša
(trl.) [błr.]; Goriecko‑Mstisławskaja
wozwyszennost´ (trb.), Gorecko-Mstislavskaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Łahiszynskaje uzwyszsza (trb.),
Lahišynskaje ǔzvyšša (trl.) [błr.];
Łogiszynskaja wozwyszennost´ (trb.),
Logišinskaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Łukomskaje uzwyszsza (trb.), Lukomskaje
ǔzvyšša (trl.) [błr.]; Łukomskaja
wozwyszennost´ (trb.), Lukomskaja
vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Mazyrskaja hrada (trb.), Mazyrskaja hrada
(trl.) [błr.]; Mozyrskaja griada (trb.),
Mozyrskaja grjada (trl.) [ros.]
Pysznahory (trb.), Pyšnahory (trl.) [błr.];
Pysznogory (trb.), Pyšnogory (trl.) [ros.]
Równina Słucka; Słuckaje płato (trb.),
Sluckaje plato (trl.) [błr.]; Słuckoje płato
(trb.), Sluckoe plato (trl.) [ros.]
Słonimskaje uzwyszsza (trb.), Slonimskaje
ŭzvyšša (trl.) [błr.]; Słonimskaja
wozwyszennost´ (trb.), Slonimskaja
vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Uszacka-Lepelskaje uzwyszsza (trb.),
Ušacka-Liepel´skaje ŭzvyšša (trl.) [błr.];
Uszaczsko‑Lepielskaja wozwyszennost´
(trb.), Ušačsko-Lepel´skaja vozvyšennost´
(trl.) [ros.]
Wysoczyzna Lidzka; Lidskaja raunina (trb.),
Lidskaja raŭnina (trl.) [błr.]; Lidskaja
rawnina (trb.), Lidskaja ravnina (trl.) [ros.]
Wysoczyzna Mińska; Minskaje uzwyszsza
(trb.), Minskaje ŭzvyšša (trl.) [błr.];
Minskaja wozwyszennost´ (trb.), Minskaja
vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Wysoczyzna Nowogródzka; Nawahrudskaje
uzwyszsza (trb.), Navahrudskaje
ǔzvyšša (trl.) [błr.]; Nowogrudskaja
wozwyszennost´ (trb.), Novogrudskaja
vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Wysoczyzna Orszańska; Arszanskaje
uzwyszsza (trb.), Aršanskaje ǔzvyšša (trl.)
[błr.]; Orszanskaja wozwyszennost´ (trb.),
Oršanskaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Wysoczyzna Wołkowyska; Waukawyskaje
uzwyszsza (trb.), Vaŭkavyskaje
ǔzvyšša (trl.) [błr.]; Wołkowusskaja
wozwyszennost´ (trb.), Volkovusskaja
vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Wzgórza Sokólskie; Hrodzenskaje uzwyszsza
(trb.), Hrodzenskaje ǔzvyšša (trl.) [błr.];
Grodnienskaja wozwyszennost´ (trb.),
Grodnenskaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
49
Wyżyny, płaskowyże
Wyżyna Białoruska; Biełaruskaja hrada
(trb.), Bielaruskaja hrada (trl.) [błr.];
Biełoruskaja griada (trb.), Beloruskaja
grjada (trl.) [ros.]
Wyżyna Smoleńska; Smalenskaje uzwyszsza
(trb.), Smalienskaje ǔzvyšša (trl.) [błr.];
Smolenskaja wozwyszennost´ (trb.),
Smolenskaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Grzęda Smoleńsko-Moskiewska;
Smalenska-Maskouskaje uzwyszsza
(trb.), Smalienska-Maskoŭskaje ǔzvyšša
(trl.) [błr.]; Smolensko-Moskowskaja
wozwyszennost´ (trb.), Smolensko-Moskovskaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.]
Szczyty
Dzierżyńska Góra; hara Dziarżynskaja
(trb.), hara Dziaržynskaja (trl.) [błr.]; gora
Dzierżynskaja (trb.), gora Dzeržinskaja
(trl.) [ros.]
Góra Zamkowa; Zamkawaja hara (trb.),
Zamkavaja hara (trl.) [błr.]; Zamkowa
gora (trb.), Zamkova gora (trl.) [ros.]
[Nowogródek]
hara Majak (trb.), hara Majak (trl.) [błr.];
gora Majak (trb.), gora Majak (trl.) [ros.]
Łysa Góra; hara Łysaja (trb.), hara Lysaja
(trl.) [błr.]; gora Łysaja (trb.), gora Lysaja
(trl.) [ros.]
Wialikija Dolcy (trb.), Vialikija Dol´cy
(trl.) [błr.]; Bolszyje Dolcy (trb.), Bol´šie
Dol´cy (trl.) [ros.]
Lasy, puszcze
Puszcza Białowieska; Bieławieżskaja
puszcza (trb.), Bielaviežskaja pušča (trl.)
[błr.]; Biełowieżskaja puszcza (trb.),
Belovežskaja pušča (trl.) [ros.]
Puszcza Nalibocka; Nalibackaja puszcza
(trb.), Nalibackaja pušča (trl.) [błr.];
Nalibokskaja puszcza (trb.), Nalibokskaja
pušča (trl.) [ros.]
Puszcza Różańska; Rużanskaja puszcza
(trb.), Ružanskaja pušča (trl.) [błr.];
Rużanskaja puszcza (trb.), Ružanskaja
pušča (trl.) [ros.]
Obszary ochrony przyrody
Berezyński Rezerwat Biosfery; Biarezinski
bijasfierny zapawiednik (trb.), Biarezinski
bijasfierny zapaviednik (trl.) [błr.];
Bieriezinskij biosfiernyj zapowiednik
(trb.), Berezinskij biosfernyj zapovednik
(trl.) [ros.]
Naroczański Park Narodowy; Nacyjanalny
park Naraczanski (trb.), Nacyjanal´ny
park Naračanski (trl.) [błr.]; Naroczanskij
nacyonalnyj park (trb.), Naročanskij
nacional´nyj park (trl.) [ros.]
Paleski dziarżauny radyjacyjna-ekałahiczny
zapawiednik (trb.), Palieski dziaržaŭny
radyjacyjna‑ekalahičny zapaviednik
(trl.) [błr.]; Polesskij gosudarstwiennyj
radiacyonno‑ekołogiczeskij zapowiednik
(trb.), Polesskij gosudarstvennyj
radiacionno‑èkologičeskij zapovednik (trl.)
[ros.]
50
Prypecki Park Narodowy; Nacyjanalny
park Prypiacki (trb.), Nacyjanal´ny
park Prypiacki (trl.) [błr.]; Pripiackij
nacyonalnyj park (trb.), Pripjackij
nacional´nyj park (trl.) [ros.]
Rezerwat Biosfery „Polesie Nadbużańskie”;
Bijasfierny zapawiednik Prybużskaje
Palessie (trb.), Bijasfierny zapaviednik
Prybužskaje Paliessie (trl.) [błr.];
Biosfiernyj zapowiednik Pribużskoje
Polesje (trb.), Biosfernyj zapovednik
Pribužskoe Poles´e (trl.) [ros.]
Park Narodowy „Jeziora Brasławskie”;
Nacyjanalny park Brasłauskija aziery
(trb.), Nacyjanal´ny park Braslaŭskija
aziery (trl.) [błr.]; Nacyonalnyj park
Brasławskije oziera (trb.), Nacional´nyj
park Braslavskie ozera (trl.) [ros.]
Park Narodowy „Puszcza Białowieska”;
Nacyjanalny park Bieławieżskaja puszcza
(trb.), Nacyjanal´ny park Bielaviežskaja
pušča (trl.) [błr.]; Nacyonalnyj
park Biełowieżskaja puszcza (trb.),
Nacional´nyj park Belovežskaja pušča
(trl.) [ros.]
Inne obiekty komunikacyjne
gazociąg Jamał-Europa; gazociąg
Jamalski; Jamalski hazaprawod (trb.),
Jamal´ski hazapravod (trl.); hazaprawod
„Jamał-Jeuropa” (trb.), hazapravod
„Jamal-Jeŭropa” (trl.) [błr.]; Jamalskij
gazoprowod (trb.), Jamal´skij gazoprovod
(trl.); gazoprowod „Jamał-Jewropa” (trb.),
gazoprovod „Jamal-Evropa” (trl.) [ros.]
rurociąg „Przyjaźń”; „Siabroustwa”
(trb.), „Siabroŭstva” (trl.); mahistralny
naftaprawod „Siabroustwa” (trb.),
mahistral´ny naftapravod „Siabroŭstva”
(trl.) [błr.]; „Drużba” (trb.), „Družba”
(trl.); magistralnyj nieftieprowod „Drużba”
(trb.), magistral´nyj nefteprovod „Družba”
(trl.) [ros.]
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
cerkiew Świętego Borysa i Gleba;
Barysahlebskaja carkwa (trb.),
Barysahliebskaja carkva (trl.) [błr.];
Borisoglebskaja cerkow´ (trb.),
Borisoglebskaja cerkov´ (trl.) [ros.] [Grodno]
sobór Świętej Zofii; Safijski sabor (trb.),
Safijski sabor (trl.) [błr.]; Sofijskij sobor
(trb.), Sofijskij sobor (trl.) [ros.] [Połock]
Forty, twierdze, zamki
Nowy Zamek; Nowy zamak (trb.), Novy
zamak (trl.), [błr.]; Nowyj zamok (trb.),
Novyj zamok (trl.) [ros.] [Grodno]
Stary Zamek; Stary zamak (trb.), Stary
zamak (trl.), [błr.]; Staryj zamok (trb.),
Staryj zamok (trl.) [ros.] [Grodno]
Twierdza Brzeska; Bresckaja krepasć (trb.),
Bresckaja krepasc´ (trl.) [błr.]; Briestskaja
kriepost´ (trb.), Brestskaja krepost´ (trl.)
[ros.] [Brześć]
Mir; Zamkawa-parkawy kompleks Mir (trb.),
Zamkava-parkavy komplieks Mir (trl.),
[błr.]; Zamkowo-parkowyj kompleks Mir
(trb.), Zamkovo-parkovyj kompleks Mir
(trl.) [ros.] [zespół zamkowo-parkowy]
Nieśwież; Niaswiżski pałacawa-parkawy
kompleks (trb.), Niasvižski palacava-parkavy komplieks (trl.), [błr.];
Nieswiżskij dworcowo-parkowyj kompleks
(trb.), Nesvižskij dvorcovo‑parkovyj
kompleks (trl.) [ros.] [zespół pałacowo-parkowy]
51
J
N
S
BOŚNIA I HERCEGOWINA
Bosna i Hercegovina [bośniacki]
Bosna i Hercegovina [chorwacki]
Bosna i Hercegovina [serbski]
Języki urzędowe: bośniacki, chorwacki, serbski
Nazewnictwo w trzech urzędowych językach jest przeważnie takie samo – nazwy bez
informacji o języku są nazwami używanymi we wszystkich tych językach.
Słowniczek terminologiczny nazw bośniackich
banja
bijeli
blato
boka
brdo
brod
crkva
crni
distrikt
dolina
džamija
gora
gore, gorje
grad
istočni
istok
jezero
jug
južni
kanal
kanjon
kapija
klisura
krajina
mali
manastir
more
nacionalni park
nizija
uzdrowisko
biały
błoto
zatoka
góra, pagórek
bród
cerkiew; kościół
czarny
dystrykt
dolina
meczet
góra
góry
miasto
wschodni
wschód
jezioro
południe
południowy
cieśnina; kanał
kanion; przełom
wrota, brama
przełom; dolina
kraj, obszar, kraina
mały
klasztor
morze
park narodowy
nizina
52
novi
općina
ostrvo
park
pećina
planina
polje
poluostrvo
potok
primorje
prokop
ravnica
rijeka
rt
selo
sjever
sjeverni
struja
šuma
veliki
visoravan
vrh
zaliv
zapad
zapadni
nowy
gmina
wyspa
park
pieczara, jaskinia
góra; połoniny
kotlina krasowa, polje
półwysep
potok
wybrzeże
kanał
równina
rzeka
przylądek; cypel
wieś
północ
północny
prąd, nurt
las
wielki, duży
wyżyna
szczyt
zalew; zatoka morska
zachód
zachodni
Słowniczek terminologiczny nazw chorwackich – zob. Chorwacja
Słowniczek terminologiczny nazw serbskich – zob. Serbia
Jednostki administracyjne pierwszego rzędu
Dystrykt Brczko; Brčko Distrikt; Brčko
Distrikt Bosne i Hercegovine
Federacja Bośni i Hercegowiny; Federacija
Bosne i Hercegovine
Republika Serbska; Republika Srpska
Jednostki administracyjne drugiego rzędu (kantony*)
Bosansko-podrinjski kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton
Kanton 10; Livanjski kanton
Kanton Sarajevo
Posavski kanton
*
Srednjobosanski kanton
Tuzlanski kanton
Unsko-sanski kanton
Zapadno-hercegovački kanton
Zeničko-dobojski kanton
Kantony są jednostkami podziału administracyjnego tylko w Federacji Bośni i Hercegowiny.
53
Miejscowości
Banja Luka
Bihać
Bijeljina
Bileća
Bosanska Krupa
Bosanski Brod
Brczko; Brčko
Bugar
Bugojno
Čatići
Derventa
Doboj
Drvar
Foča
Fojnica
Gacko
Goražde
Gradina Donja
Gubera
Ilidža
Ilijaš
Jablanica
Jajce
Kiseljak
Kladanj
Konjic
Kraljeva Sutjeska
Kreševo
Livno
Lukavac
Maglaj
Medziugorie; Međugorje
Mostar
Neum
Orašje
Plužine
Počitelj
Podštirovnik
Prijedor
Prozor
Prusac
Sanski Most
Sarajewo; Sarajevo
Sarajewo Wschodnie; Istočno Sarajevo
Široki Brijeg
Srebrenica
Stolac
Travnik
Trebinje
Tuzla
Vareš
Višegrad
Vlasenica
Zenica
Žlijebac
Zvornik
Krainy, regiony
Hercegowina; Hercegovina
Humine
Krajina; Bosanska Krajina
Posawie; Posavina
Rudine
Semberija
Bałkany; Balkan
Bekija
Birač
Bośnia; Bosna
Dalmacja; Dalmacija
Dynarski Kras
Glasinac
Morza
Morze Adriatyckie; Adriatyk; Jadransko
more; Jadran
54
Cieśniny
Malostonski kanal; Kanal Malog Stona
Jeziora
Bilečko jezero
Blidinje jezero
Boračko jezero
Buško jezero
Deransko jezero
Jablaničko jezero
Modračko jezero
Perućačko jezero
Ramsko jezero
Zvorničko jezero
Rzeki
Sutjeska
Tara
Trebišnjica [podziemna rzeka krasowa]
Una
Vrbanja
Vrbas
Zalomska
Bosna
Drina
Krivaja
Lim
Neretwa; Neretva
Sana
Sawa; Sava
Spreča
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Balkansko poluostrvo
[boś., serb.]; Balkanski poluotok [chorw.]
Niziny, równiny
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Panonska nizija [boś., serb.];
Panonska nizina [chorw.]
Doliny
Grebenska klisura
Neretvanska klisura
Przełom Tary; Tara kanjon; Kanjon rijeke
Tare [boś., chorw.]; Tara kanjon; Kanjon
reke Tare [serb.]
Sutjeska klisura
Verbas klisura
Kotliny
Duvanjsko polje
Glamočko polje
Kotlina Sarajewska; Sarajevsko polje
Kupreško polje
Livanjsko polje
Nevesinjsko polje
Popovo polje
Sinjsko polje
55
Góry
Bjelašnica
Čvrsnica
Dinara
Góry Dynarskie; Dinarsko gorje; Dinaridi;
Dinarski Alpi [boś., chorw.]; Dinarske
planine; Dinaridi; Dinarski Alpi [serb.]
Grmeč
Jadovnik
Jahorina
Javor planina
Klekovača
Kozara
Lelija
Maglić
Majevica
Ozren
Prenj
Romanija planina
Rudawy Bośniackie; Bosansko rudogorje
Treskavica
Velež
Viduša
Vlašić
Volujak
Vran
Vranica
Zelengora
Szczyty
Nadkrstac
Paljenik
Pločno
Romanija
Trebović
Troglav
Zvijezda
Botin
Bregoč
Đed
Džamija
Konjuh
Kozara
Motajica
Przełęcze
Bakić
Ivan
Kupreška vrata
Nadromanija
Rogoj
Vaganj
Jaskinie
Bijambarske pećine [boś., serb.];
Bijambarske špilje [chorw.]
Čavina pećina [boś., serb.]; Čavina špilja
[chorw.]
Dabarska pećina [boś., serb.]; Dabarska
špilja [chorw.]
Hrustovačka pećina [boś., serb.];
Hrustovačka špilja [chorw.]
Orlovača pećina [boś., serb.]; Orlovača špilja
[chorw.]
Titova pećina [boś., serb.]; Titova špilja
[chorw.]
Vjetrenica pećina [boś., serb.]; Vjetrenica
špilja [chorw.]
Obszary ochrony przyrody
Nacionalni park Kozara
Nacionalni park Sutjeska
56
Nacionalni park Trebević
Park prirode Bardača
Park prirode Bijambare
S
Park prirode Bildinje
Park prirode Hutnovo Blato
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
Karadžoz-begova džamija [meczet
w Mostarze]
Gazi Husrev-begova džamija [meczet
w Sarajewie]
Bułgaria
Byłgarija (trb.), Bălgarija (trl.)
Język urzędowy: bułgarski
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu bułgarskiego
Aa
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
transliteracja
a
b
v
g
d
e
ž
z
i
j
k
l
m
n
o
transkrypcja
a
b
w
g
d
e1
ż
z
i
j
k
ł2, l3
m
n
o
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Ъъ
Ь ь4
Юю
Яя
transliteracja
p
r
s
t
u
f
h
c
č
š
št
ă
j
ju
ja
transkrypcja
p
r
s
t
u
f
ch
c
cz
sz
szt
y
j5
ju6, u7
ja6, a7
nigdy nie wymawia się jako je
przed literami spółgłoskowymi, literami samogłoskowymi a, o, у oraz na końcu wyrazu
3
przed literami samogłoskowymi e, и, ьо, ю, я
4
znak nie występuje samodzielnie
5
po literze л jest pomijany
6
na początku wyrazu, po wszystkich literach z wyjątkiem л
7
po literze л
1
2
57
Słowniczek terminologiczny nazw bułgarskich
aerogara (trb.), aerogara (trl.)
awtomagistrała (trb.), avtomagistrala (trl.)
bair (trb.), bair (trl.)
banja (trb.), banja (trl.)
biło (trb.), bilo (trl.)
błato (trb.), blato (trl.)
brjag (trb.), brjag (trl.)
byrdo (trb.), bărdo (trl.)
chiża (trb.), hiža (trl.)
chyłm (trb.), hălm (trl.)
cyrkwa (trb.), cărkva (trl.)
dolina (trb.), dolina (trl.)
dupka (trb.), dupka (trl.)
ezero (trb.), ezero (trl.)
feribot (trb.), feribot (trl.)
gara (trb.), gara (trl.)
gora (trb.), gora (trl.)
grad (trb.), grad (trl.)
granica (trb.), granica (trl.)
igłolistna gora (trb.), iglolistna gora (trl.)
iztoczen (trb.), iztočen (trl.)
iztok (trb.), iztok (trl.)
izwor (trb.), izvor (trl.)
jazowir (trb.), jazovir (trl.)
jug (trb.), jug (trl.)
jużen (trb.), južen (trl.)
klisura (trb.), klisura (trl.)
koliba (trb.), koliba (trl.)
kotłowina (trb.), kotlovina (trl.)
kurort (trb.), kurort (trl.)
kwartał (trb.), kvartal (trl.)
letiszte (trb.), letište (trl.)
letowiszte (trb.), letovište (trl.)
liwada (trb.), livada (trl.)
łyka (trb.), lăka (trl.)
machała (trb.), mahala (trl.)
manastir (trb.), manastir (trl.)
mogiła (trb.), mogila (trl.)
mogiłka (trb.), mogilka (trl.)
more (trb.), more (trl.)
nacionalen park (trb.), nacionalen park (trl.)
nizina (trb.), nizina (trl.)
nos (trb.), nos (trl.)
obłast (trb.), oblast (trl.)
obsztina (trb.), obština (trl.)
ostrow (trb.), ostrov (trl.)
58
lotnisko
autostrada
pagórek, wzgórze
uzdrowisko
grzbiet górski
bagno
brzeg
wzniesienie
schronisko
wzgórze
cerkiew; kościół
dolina
dziura; jaskinia
jezioro
prom
dworzec
las
miasto
granica
las iglasty
wschodni
wschód
źródło
zbiornik wodny
południe
południowy
wąwóz
przysiółek
kotlina
uzdrowisko
dzielnica
lotnisko
uzdrowisko
łąka
łąka
przysiółek
monaster
wzgórze
wzgórze, pagórek
morze
park narodowy
nizina
przylądek
obwód
gmina
wyspa
pesztera (trb.), peštera (trl.)
płanina (trb.), planina (trl.)
płanini (trb.), planini (trl.)
płaninska weriga (trb.), planinska veriga (trl.)
płaninski chrebet (trb.), planinski hrebet (trl.)
płato (trb.), plato (trl.)
pole (trb.), pole (trl.)
połuostrow (trb.), poluostrov (trl.)
potok (trb.), potok (trl.)
pristaniszte (trb.), pristanište (trl.)
pritok (trb.), pritok (trl.)
prochod (trb.), prohod (trl.)
prołom (trb.), prolom (trl.)
pyt (trb.), păt (trl.)
pyteka (trb.), păteka (trl.)
rawnina (trb.), ravnina (trl.)
region (trb.), region (trl.)
reka (trb.), reka (trl.)
rezerwat (trb.), rezervat (trl.)
ruczej (trb.), ručej (trl.)
sał (trb.), sal (trl.)
sedłowina (trb.), sedlovina (trl.)
seło (trb.), selo (trl.)
sewer (trb.), sever (trl.)
seweren (trb.), severen (trl.)
tesnina (trb.), tesnina (trl.)
wisoczina (trb.), visočina (trl.)
wodopad (trb.), vodopad (trl.)
wrych (trb.), vrăh (trl.)
wyzwiszenie (trb.), văzvišenie (trl.)
zaliw (trb.), zaliv (trl.)
zapad (trb.), zapad (trl.)
zapaden (trb.), zapaden (trl.)
żelezen pyt (trb.), železen păt (trl.)
jaskinia
góra; góry
góry
łańcuch górski
grzbiet górski
wyżyna; płaskowyż
równina
półwysep
potok
port
dopływ
przełęcz; wąwóz
przełom
droga
ścieżka
równina
region
rzeka
rezerwat
potok
prom
przełęcz
wieś
północ
północny
wąwóz
wyżyna
wodospad
szczyt
wzniesienie
zatoka
zachód
zachodni
linia kolejowa
Jednostki administracyjne
Błagojewgrad; Błagoewgrad (trb.),
Blagoevgrad (trl.); Obłast Błagoewgrad
(trb.), Oblast Blagoevgrad (trl.)
Burgas (trb.), Burgas (trl.); Obłast Burgas
(trb.), Oblast Burgas (trl.)
Chaskowo (trb.), Haskovo (trl.); Obłast
Chaskowo (trb.), Oblast Haskovo (trl.)
Dobricz (trb.), Dobrič (trl.); Obłast Dobricz
(trb.), Oblast Dobrič (trl.)
Gabrowo (trb.), Gabrovo (trl.); Obłast
Gabrowo (trb.), Oblast Gabrovo (trl.)
Jamboł (trb.), Jambol (trl.); Obłast Jamboł
(trb.), Oblast Jambol (trl.)
Kiustendił; Kjustendił (trb.), Kjustendil (trl.);
Obłast Kjustendił (trb.), Oblast Kjustendil
(trl.)
Kyrdżali (trb.), Kărdžali (trl.); Obłast
Kyrdżali (trb.), Oblast Kărdžali (trl.)
Łowecz (trb.), Loveč (trl.); Obłast Łowecz
(trb.), Oblast Loveč (trl.)
Montana (trb.), Montana (trl.); Obłast
Montana (trb.), Oblast Montana (trl.)
59
Sofia; Sofija (trb.), Sofija (trl.)
Stara Zagora (trb.), Stara Zagora (trl.);
Obłast Stara Zagora (trb.), Oblast Stara
Zagora (trl.)
Szumen (trb.), Šumen (trl.); Obłast Szumen
(trb.), Oblast Šumen (trl.)
Tyrgowiszte (trb.), Tărgovište (trl.); Obłast
Tyrgowiszte (trb.), Oblast Tărgovište (trl.)
Warna (trb.), Varna (trl.); Obłast Warna
(trb.), Oblast Varna (trl.)
Widin (trb.), Vidin (trl.); Obłast Widin (trb.),
Oblast Vidin (trl.)
Wielkie Tyrnowo; Weliko Tyrnowo (trb.),
Veliko Tărnovo (trl.); Obłast Weliko
Tyrnowo (trb.), Oblast Veliko Tărnovo
(trl.)
Wraca (trb.), Vraca (trl.); Obłast Wraca
(trb.), Oblast Vraca (trl.)
obwód sofijski; Sofijska obłast (trb.), Sofijska
oblast (trl.)
Pazardżik (trb.), Pazardžik (trl.); Obłast
Pazardżik (trb.), Oblast Pazardžik (trl.)
Pernik (trb.), Pernik (trl.); Obłast Pernik
(trb.), Oblast Pernik (trl.)
Plewen (trb.), Pleven (trl.); Obłast Plewen
(trb.), Oblast Pleven (trl.)
Płowdiw (trb.), Plovdiv (trl.); Obłast
Płowdiw (trb.), Oblast Plovdiv (trl.)
Razgrad (trb.), Razgrad (trl.); Obłast
Razgrad (trb.), Oblast Razgrad (trl.)
Ruse (trb.), Ruse (trl.); Obłast Ruse (trb.),
Oblast Ruse (trl.)
Silistra (trb.), Silistra (trl.); Obłast Silistra
(trb.), Oblast Silistra (trl.)
Sliwen (trb.), Sliven (trl.); Obłast Sliwen
(trb.), Oblast Sliven (trl.)
Smolan (trb.), Smoljan (trl.); Obłast Smolan
(trb.), Oblast Smoljan (trl.)
Miejscowości
Achtopol; Achtopoł (trb.), Ahtopol (trl.)
Albena; Ałbena (trb.), Albena (trl.)
Apriłci (trb.), Aprilci (trl.)
Arbanasi (trb.), Arbanasi (trl.)
Arczar (trb.), Arčar (trl.)
Asenowgrad (trb.), Asenovgrad (trl.)
Baczkowo (trb.), Bačkovo (trl.)
Bałczik (trb.), Balčik (trl.)
Bankja (trb.), Bankja (trl.)
Bansko (trb.), Bansko (trl.)
Batak (trb.), Batak (trl.)
Bełogradczik (trb.), Belogradčik (trl.)
Berkowica (trb.), Berkovica (trl.)
Bjała (trb.), Bjala (trl.)
Błagojewgrad; Błagoewgrad (trb.),
Blagoevgrad (trl.)
Borowec (trb.), Borovec (trl.)
Botewgrad (trb.), Botevgrad (trl.)
Bożenci (trb.), Boženci (trl.)
Bracigowo (trb.), Bracigovo (trl.)
Burgas (trb.), Burgas (trl.)
Carewo (trb.), Carevo (trl.)
Chaskowo (trb.), Haskovo (trl.)
Chaskowski mineralni bani (trb.), Haskovski
mineralni bani (trl.)
Chisaria; Chisarja (trb.), Hisarja (trl.)
Czepełare (trb.), Čepelare (trl.)
Czerwen brjag (trb.), Červen brjag (trl.)
Cziprowci (trb.), Čiprovci (trl.)
Czirpan (trb.), Čirpan (trl.)
Dewin (trb.), Devin (trl.)
Dimitrowgrad (trb.), Dimitrovgrad (trl.)
Dobricz (trb.), Dobrič (trl.)
Dragoman (trb.), Dragoman (trl.)
Drjanowo (trb.), Drjanovo (trl.)
Dupnica (trb.), Dupnica (trl.)
Elena (trb.), Elena (trl.)
Etropole (trb.), Etropole (trl.)
Gabrowo (trb.), Gabrovo (trl.)
Goce Dełczew (trb.), Goce Delčev (trl.)
Gorna Orjachowica (trb.), Gorna Orjahovica
(trl.)
Iwanowo (trb.), Ivanovo (trl.)
Jabłanica (trb.), Jablanica (trl.)
Jakoruda (trb.), Jakoruda (trl.)
Jamboł (trb.), Jambol (trl.)
60
Kałofer (trb.), Kalofer (trl.)
Kamczija (trb.), Kamčija (trl.)
Karłowo (trb.), Karlovo (trl.)
Karnobat (trb.), Karnobat (trl.)
Kawarna (trb.), Kavarna (trl.)
Kazanłyk (trb.), Kazanlăk (trl.)
Kiten (trb.), Kiten (trl.)
Kiustendił; Kjustendił (trb.), Kjustendil (trl.)
Kopriwsztica (trb.), Koprivštica (trl.)
Kostenec (trb.), Kostenec (trl.)
Koteł (trb.), Kotel (trl.)
Kowaczewica (trb.), Kovačevica (trl.)
Kozłoduj (trb.), Kozloduj (trl.)
Kyrdżali (trb.), Kărdžali (trl.)
Łom (trb.), Lom (trl.)
Łowecz (trb.), Loveč (trl.)
Madara (trb.), Madara (trl.)
Malowica (trb.), Maljovica (trl.)
Melnik; Mełnik (trb.), Melnik (trl.)
Mezdra (trb.), Mezdra (trl.)
Montana (trb.), Montana (trl.)
Nareczenski bani (trb.), Narečenski bani (trl.)
Nesebyr (trb.), Nesebăr (trl.)
Nikopol; Nikopoł (trb.), Nikopol (trl.)
Obzor (trb.), Obzor (trl.)
Orjachowo (trb.), Orjahovo (trl.)
Pamporowo (trb.), Pamporovo (trl.)
Panagjuriszte (trb.), Panagjurište (trl.)
Panagjurska banja (trb.), Panagjurska banja
(trl.)
Paweł banja (trb.), Pavel banja (trl.)
Pawlikeni (trb.), Pavlikeni (trl.)
Pazardżik (trb.), Pazardžik (trl.)
Pernik (trb.), Pernik (trl.)
Petricz (trb.), Petrič (trl.)
Pirdop (trb.), Pirdop (trl.)
Plewen (trb.), Pleven (trl.) [hist.: Plewna]
Pliska (trb.), Pliska (trl.)
Płowdiw (trb.), Plovdiv (trl.)
Pomorie (trb.), Pomorie (trl.)
Presław (trb.), Preslav (trl.)
Primorsko (trb.), Primorsko (trl.)
Prowadija (trb.), Provadija (trl.)
Razgrad (trb.), Razgrad (trl.)
Razłog (trb.), Razlog (trl.)
Rusałka (trb.), Rusalka (trl.)
Ruse (trb.), Ruse (trl.) [hist.: Ruszczuk]
Samokow (trb.), Samokov (trl.)
Sandanski (trb.), Sandanski (trl.)
Saparewa banja (trb.), Sapareva banja (trl.)
Sewliewo (trb.), Sevlievo (trl.)
Silistra (trb.), Silistra (trl.)
Sliwen (trb.), Sliven (trl.)
Smolan (trb.), Smoljan (trl.)
Sofia; Sofija (trb.), Sofija (trl.)
Sozopol; Sozopoł (trb.), Sozopol (trl.)
Stara Zagora (trb.), Stara Zagora (trl.)
Swesztari (trb.), Sveštari (trl.)
Sweti Konstantin i Sweta Elena (trb.),
Sveti Konstantin i Sveta Elena (trl.) [hist.:
Drużba]
Swilengrad (trb.), Svilengrad (trl.)
Swisztow (trb.), Svištov (trl.)
Szabła (trb.), Šabla (trl.)
Szumen (trb.), Šumen (trl.)
Tetewen (trb.), Teteven (trl.)
Trjawna (trb.), Trjavna (trl.)
Trojan (trb.), Trojan (trl.)
Tutrakan (trb.), Tutrakan (trl.)
Tyrgowiszte (trb.), Tărgovište (trl.)
Warna (trb.), Varna (trl.)
Welingrad (trb.), Velingrad (trl.)
Widin (trb.), Vidin (trl.) [hist.: Widyń]
Wielkie Tyrnowo; Weliko Tyrnowo (trb.),
Veliko Tărnovo (trl.)
Wraca (trb.), Vraca (trl.)
Wyrszec (trb.), Văršec (trl.)
Złatica (trb.), Zlatica (trl.)
Złote Piaski; Złatni pjasyci (trb.), Zlatni
pjasăci (trl.)
Żerawna (trb.), Žeravna (trl.)
Części miejscowości
Słoneczny Brzeg; Słynczew brjag (trb.),
Slănčev brjag (trl.) [Warna]
Bojana (trb.), Bojana (trl.) [Sofia]
Etyr (trb.), Etăr (trl.) [Gabrowo]
61
Krainy, regiony
Bałkany; Bałkan (trb.), Balkan (trl.)
Dobrudża; Dobrudża (trb.), Dobrudža (trl.)
Dolina Róż; Rozowa dolina (trb.), Rozova
dolina (trl.)
Gerłowo (trb.), Gerlovo (trl.)
Kraiszte (trb.), Kraište (trl.)
Kyrdżali (trb.), Kărdžali (trl.)
Łudogorie (trb.), Ludogorie (trl.)
Ropkata (trb.) , Ropkata (trl.)
Rupczos (trb.), Rupčos (trl.)
Słannik (trb.), Slannik (trl.)
Tracja; Trakija (trb.), Trakija (trl.)
Znepole (trb.), Znepole (trl.)
Morza
Morze Czarne; Czerno more (trb.), Černo
more (trl.)
Zatoki
Pomorijski zaliw (trb.), Pomorijski zaliv (trl.)
Zatoka Burgaska; Burgaski zaliw (trb.),
Burgaski zaliv (trl.)
Zatoka Warneńska; Warnenski zaliw (trb.),
Varnenski zaliv (trl.)
Jeziora
jazowir Syedinenie (trb.), jazovir Săedinenie
(trl.)
jazowir Sziroka Polana (trb.), jazovir Široka
Poljana (trl.)
jazowir Ticza (trb.), jazovir Tiča (trl.)
jazowir Wycza (trb.), jazovir Văča (trl.)
[hist.: jazowir Antoniwanowci]
jazowir Żrebczewo (trb.), jazovir Žrebčevo
(trl.)
Jezioro Atanasowskie; Atanasowsko ezero
(trb.), Atanasovsko ezero (trl.)
Jezioro Burgaskie; Burgasko ezero (trb.),
Burgasko ezero (trl.)
Jezioro Warneńskie; Warnensko ezero (trb.),
Varnensko ezero (trl.)
Mandrenski jazowir (trb.), Mandrenski
jazovir (trl.); jazowir Mandra (trb.), jazovir
Mandra (trl.)
Srebyrna (trb.), Srebărna (trl.); ezero
Srebyrna (trb.), ezero Srebărna (trl.)
Bełosławsko ezero (trb.), Beloslavsko ezero
(trl.)
jazowir Batak (trb.), jazovir Batak (trl.)
jazowir Beli Łom (trb.), jazovir Beli Lom (trl.)
jazowir Conewo (trb.), jazovir Conevo (trl.)
jazowir Dospat (trb.), jazovir Dospat (trl.)
jazowir Golam Beglik (trb.), jazovir Goljam
Beglik (trl.) [hist.: jazowir Wasił Kołarow]
jazowir Iskyr (trb.), jazovir Iskăr (trl.)
jazowir Iwajłowgrad (trb.), jazovir
Ivajlovgrad (trl.)
jazowir Koprinka (trb.), jazovir Koprinka
(trl.)
jazowir Kyrdżali (trb.), jazovir Kărdžali (trl.)
jazowir Owczarica (trb.), jazovir Ovčarica
(trl.)
jazowir Pjasycznik (trb.), jazovir Pjasăčnik
(trl.)
jazowir Sopot (trb.), jazovir Sopot (trl.)
jazowir Stambolijski (trb.), jazovir
Stambolijski (trl.)
jazowir Studen kładenec (trb.), jazovir
Studen kladenec (trl.)
62
Rzeki
Marica; Marica (trb.), Marica (trl.)
Mesta; Mesta (trb.), Mesta (trl.)
Niszawa; Niszawa (trb.), Nišava (trl.);
Ginska reka (trb.), Ginska reka (trl.)
Ogosta (trb.), Ogosta (trl.)
Osym (trb.), Osăm (trl.)
Strjama (trb.), Strjama (trl.)
Struma; Struma (trb.), Struma (trl.)
Topołnica (trb.), Topolnica (trl.)
Tundża (trb.), Tundža (trl.)
Wit (trb.), Vit (trl.)
Wycza (trb.), Văča (trl.)
Arda (trb.), Arda (trl.)
Biały Iskyr; Beli Iskyr (trb.), Beli Iskăr (trl.)
Charmanlijska reka (trb.), Harmanlijska reka
(trl.)
Dunaj; Dunaw (trb.), Dunav (trl.)
Golama Kamczija (trb.), Goljama Kamčija
(trl.)
Iskyr (trb.), Iskăr (trl.)
Jantra (trb.), Jantra (trl.)
Kamczija (trb.), Kamčija (trl.)
Łom (trb.), Lom (trl.)
Łuda Kamczija (trb.), Luda Kamčija (trl.)
Wodospady
Kałofersko pryskało (trb.), Kalofersko
prăskalo (trl.)
Rajsko pryskało (trb.), Rajsko prăskalo (trl.)
Wyspy
Belene (trb.), Belene (trl.); ostrow Belene
(trb.), ostrov Belene (trl.)
Sweta Anastasija (trb.), Sveta Anastasija (trl.)
[hist.: Bołszewik]
Sweti Iwan (trb.), Sveti Ivan (trl.)
Sweti Petyr (trb.), Sveti Petăr (trl.)
Półwyspy
Nesebyrski połuostrow (trb.), Nesebărski
poluostrov (trl.)
Pomorijski połuostrow (trb.), Pomorijski
poluostrov (trl.)
Półwysep Bałkański; Bałkanski połuostrow
(trb.), Balkanski poluostrov (trl.)
Primorski połuostrow (trb.), Primorski
poluostrov (trl.)
Sweta Agalina (trb.), Sveta Agalina (trl.)
Przylądki
Czernija nos (trb.), Černija nos (trl.)
Emine (trb.), Emine (trl.); nos Emine (trb.),
nos Emine (trl.)
Gałata (trb.), Galata (trl.); nos Gałata (trb.),
nos Galata (trl.)
Kaliakra (trb.), Kaliakra (trl.); nos Kaliakra
(trb.), nos Kaliakra (trl.)
Maslen nos (trb.), Maslen nos (trl.)
Sweta Agalina (trb.), Sveta Agalina (trl.); nos
Sweta Agalina (trb.), nos Sveta Agalina
(trl.)
Sweti Atanas (trb.), Sveti Atanas (trl.); nos
Sweti Atanas (trb.), nos Sveti Atanas (trl.)
Szabła (trb.), Šabla (trl.); nos Szabła (trb.),
nos Šabla (trl.)
63
Niziny, równiny
Nizina Burgaska; Burgaska nizina (trb.),
Burgaska nizina (trl.)
Nizina Dolnotracka
Nizina Górnotracka; Gornotrakijska nizina
(trb.), Gornotrakijska nizina (trl.)
Ostrowska nizina (trb.), Ostrovska nizina
(trl.)
Pazardżiszko-Płowdiwsko pole (trb.),
Pazardžiško-Plovdivsko pole (trl.)
Sewliewsko pole (trb.), Sevlievsko pole (trl.)
Sindełska nizina (trb.), Sindelska nizina (trl.)
Trakijska nizina (trb.), Trakijska nizina (trl.)
Wardimska nizina (trb.), Vardimska nizina
(trl.)
Widinska nizina (trb.), Vidinska nizina (trl.)
Arczaro-Orsojska nizina (trb.), Arčaro-Orsojska nizina (trl.)
Belenska nizina (trb.), Belenska nizina
(trl.); Swisztowsko-Belenska nizina (trb.),
Svištovsko-Belenska nizina (trl.)
Bregowsko-Nowosełska nizina (trb.),
Bregovsko-Novoselska nizina (trl.)
Bryszlanska nizina (trb.), Brăšljanska nizina
(trl.); Pobreżie (trb.), Pobrežie (trl.)
Czernopołska nizina (trb.), Černopolska
nizina (trl.)
Dewnenska nizina (trb.), Devnenska nizina
(trl.)
Dołnocibyrska nizina (trb.), Dolnocibărska
nizina (trl.)
Jambołsko pole (trb.), Jambolsko pole (trl.)
Kozłodujska nizina (trb.), Kozlodujska nizina
(trl.)
Kotliny
Berkowska kotłowina (trb.), Berkovska
kotlovina (trl.)
Breżanska kotłowina (trb.), Brežanska
kotlovina (trl.)
Burełska kotłowina (trb.), Burelska kotlovina
(trl.)
Czepinska kotłowina (trb.), Čepinska
kotlovina (trl.); Welingradska kotłowina
(trb.), Velingradska kotlovina (trl.)
Diwlanska kotłowina (trb.), Divljanska
kotlovina (trl.)
Dospatska kotłowina (trb.), Dospatska
kotlovina (trl.)
Dupniszka kotłowina (trb.), Dupniška
kotlovina (trl.) [hist.: Stankedimitrowska
kotłowina]
Dżebełska kotłowina (trb.), Džebelska
kotlovina (trl.)
Elenska kotłowina (trb.), Elenska kotlovina
(trl.)
Gocedełczewska kotłowina (trb.),
Gocedelčevska kotlovina (trl.)
Godeczka kotłowina (trb.), Godečka
kotlovina (trl.)
Kamarska kotłowina (trb.), Kamarska
kotlovina (trl.)
Kameniszka kotłowina (trb.), Kameniška
kotlovina (trl.)
Kjustendiłska kotłowina (trb.), Kjustendilska
kotlovina (trl.)
Kopriwsztenska kotłowina (trb.),
Koprivštenska kotlovina (trl.)
Kostenecko-Dołnobanska kotłowina (trb.),
Kostenecko-Dolnobanska kotlovina (trl.)
Kotlina Botewgradzka; Botewgradska
kotłowina (trb.), Botevgradska kotlovina
(trl.)
Kotlina Etropolska; Etropołska kotłowina
(trb.), Etropolska kotlovina (trl.)
Kotlina Karłowska; Karłowska kotłowina
(trb.), Karlovska kotlovina (trl.)
Kotlina Kazanłycka; Kazanłyszka kotłowina
(trb.), Kazanlăška kotlovina (trl.)
Kotlina Pernicka; Perniszka kotłowina (trb.),
Perniška kotlovina (trl.)
Kotlina Samokowska; Samokowska
kotłowina (trb.), Samokovska kotlovina
(trl.)
64
Kotlina Sofijska; Sofijska kotłowina (trb.),
Sofijska kotlovina (trl.); Sofijsko pole
(trb.), Sofijsko pole (trl.)
Kotlina Wyrszecka; Wyrszecka kotłowina
(trb.), Văršecka kotlovina (trl.)
Owcze pole (trb.), Ovče pole (trl.)
Radomirska kotłowina (trb.), Radomirska
kotlovina (trl.); Radomirsko pole (trb.),
Radomirsko pole (trl.)
Razłożka kotłowina (trb.), Razložka
kotlovina (trl.)
Razmetanica (trb.), Razmetanica (trl.)
Riszka kotłowina (trb.), Riška kotlovina (trl.)
Rupczoska kotłowina (trb.), Rupčoska
kotlovina (trl.)
Sandansko-Petriczka kotłowina (trb.),
Sandansko-Petrička kotlovina (trl.)
Saranska kotłowina (trb.), Saranska kotlovina
(trl.)
Simitlijska kotłowina (trb.), Simitlijska
kotlovina (trl.)
Waksewska kotłowina (trb.), Vaksevska
kotlovina (trl.)
Złatiszko-Pirdopska kotłowina (trb.),
Zlatiško-Pirdopska kotlovina (trl.)
Wyżyny, płaskowyże
Wyżyna Dobrudży; Dobrudżansko płato
(trb.), Dobrudžansko plato (trl.)
Wyżyna Łudogorska; Łudogorsko płato
(trb.), Ludogorsko plato (trl.)
Wyżyna Naddunajska; Dunawska Chyłmista
rawnina (trb.), Dunavska Hălmista ravnina
(trl.)
Wyżyna Szumeńska; Szumensko płato (trb.),
Šumensko plato (trl.)
Dewetaszko płato (trb.), Devetaško plato
(trl.)
Dobrinsko płato (trb.), Dobrinsko plato (trl.)
Frangensko płato (trb.), Frangensko plato
(trl.)
Momino płato (trb.), Momino plato (trl.)
Prowadijsko płato (trb.), Provadijsko plato
(trl.)
Rojaksko płato (trb.), Rojaksko plato (trl.)
Góry
Ajtoska płanina (trb.), Ajtoska planina (trl.)
Ałabak (trb.), Albak (trl.)
Babin nos (trb.), Babin nos (trl.)
Bałkan Środkowy; Sredna Stara płanina
(trb.), Sredna Stara planina (trl.)
Bałkan Wschodni; Iztoczna Stara płanina
(trb.), Iztočna Stara planina (trl.)
Bałkan Zachodni; Zapadna Stara płanina
(trb.), Zapadna Stara planina (trl.)
Bałkany; Stara Płanina; Stara płanina (trb.),
Stara planina (trl.)
Bataszka płanina (trb.), Bataška planina
(trl.)
Bełasica (trb.), Belasica (trl.)
Berkowska płanina (trb.), Berkovska planina
(trl.)
Czepyn (trb.), Čepăn (trl.)
Czernatica (trb.), Černatica (trl.)
Cziprowska płanina (trb.), Čiprovska planina
(trl.)
Dobrostan (trb.), Dobrostan (trl.)
Dybrasz (trb.), Dăbraš (trl.)
Eleno-Twyrdaszka płanina (trb.), Eleno-Tvărdaška planina (trl.)
Eminska płanina (trb.), Eminska planina (trl.)
Gjumjurdżinski sneżnik (trb.),
Gjumjurdžinski snežnik (trl.)
Golema płanina (trb.), Golema planina (trl.)
Gorata (trb.), Gorata (trl.)
Grebenec (trb.), Grabenec (trl.)
Ichtimanska Sredna gora (trb.), Ihtimanska
Sredna gora (trl.)
Kałoferska płanina (trb.), Kaloferska planina
(trl.)
Kamczijska płanina (trb.), Kamčijska planina
(trl.)
65
Rodopy Zachodnie; Zapadni Rodopi (trb.),
Zapadni Rodopi (trl.)
Ruj (trb.), Ruj (trl.)
Rżana (trb.), Ržana (trl.)
Sakar (trb.), Sakar (trl.)
Sliwenska płanina (trb.), Slivenska planina
(trl.)
Sławjanka (trb.), Slavjanka (trl.)
Sofijska płanina (trb.), Sofijska planina (trl.)
Sredna gora (trb.), Sredna gora (trl.)
Strandża (trb.), Strandža (trl.)
Syrnena gora (trb.), Sărnena gora (trl.)
Sysztinska Sredna gora (trb.), Săštinska
Sredna gora (trl.)
Trewnenska płanina (trb.), Trevnenska
planina (trl.)
Trojanska płanina (trb.), Trojanska planina
(trl.)
Wasilowska płanina (trb.), Vasiljovska planina
(trl.)
Wiskjar (trb.), Viskjar (trl.)
Witosza (trb.), Vitoša (trl.)
Włachina (trb.), Vlahina (trl.)
Wraczanska płanina (trb.), Vračanska planina
(trl.)
Wyrbiszka płanina (trb.), Vărbiška planina
(trl.)
Złatiszko-Tetewenska płanina (trb.), Zlatiško-Tetevenska planina (trl.)
Karnobatska płanina (trb.), Karnobatska
planina (trl.)
Konjawska płanina (trb.), Konjavska planina
(trl.)
Kotlenska płanina (trb.), Kotlenska planina
(trl.)
Lisa płanina (trb.), Lisa planina (trl.)
Lulin (trb.), Ljulin (trl.)
Maleszewska płanina (trb.), Maleševska
planina (trl.)
Mała płanina (trb.), Mala planina (trl.)
Milewska płanina (trb.), Milevska planina
(trl.)
Mursalica (trb.), Mursalica (trl.)
Myglenik (trb.), Măglenik (trl.)
Nikołska płanina (trb.), Nikolska planina
(trl.)
Ograżden (trb.), Ogražden (trl.)
Osogowska Płanina; Osogowska płanina
(trb.), Osogovska planina (trl.)
Pirin (trb.), Pirin (trl.)
Płana (trb.), Plana (trl.)
Presławska płanina (trb.), Preslavska planina
(trl.)
Przedbałkan; Predbałkan (trb.), Predbalkan
(trl.)
Rakowica (trb.), Rakovica (trl.)
Riła (trb.), Rila (trl.)
Rodopy; Rodopi (trb.), Rodopi (trl.)
Rodopy Wschodnie; Iztoczni Rodopi (trb.),
Iztočni Rodopi (trl.)
Szczyty
Orelak (trb.), Oreljak (trl.); Orelek (trb.),
Orelek (trl.),
Orłowi skali (trb.), Orlovi skali (trl.)
Poleżan (trb.), Poležan (trl.)
Radomir (trb.), Radomir (trl.)
Razbojna (trb.), Razbojna (trl.)
Ruen (trb.), Ruen (trl.)
Trigław (trb.), Triglav (trl.)
Tumba (trb.), Tumba (trl.)
Weżen (trb.), Vežen (trl.)
Wichren (trb.), Vihren (trl.)
Botew (trb.), Botev (trl.)
Czarny Wierch; Czerni wrych (trb.), Černi
vrăh (trl.)
Gocew wrych (trb.), Gocev vrăh (trl.)
Golam Meczi wrych (trb.), Goljam Meči vrăh
(trl.)
Golam Perelik (trb.), Goljam Perelik (trl.)
Kamenica (trb.), Kamenica (trl.)
Malowica (trb.), Maljovica (trl.)
Midżur (trb.), Midžur (trl.); Micur (trb.),
Micur (trl.)
Musała (trb.), Musala (trl.)
66
Przełęcze
Przełęcz Trojańska; Trojanski prochod (trb.),
Trojanski prohod (trl.)
Ribariszki prochod (trb.), Ribariški prohod
(trl.)
Riszki prochod (trb.), Riški prohod (trl.)
Strełczanski prochod (trb.), Strelčanski
prohod (trl.)
Szipka (trb.), Šipka (trl.); Szipczenski
prochod (trb.), Šipčenski prohod (trl.)
Witinja (trb.), Vitinja (trl.)
Wratnik (trb.), Vratnik (trl.)
Wryszkoczukski prochod (trb.), Vrăškočukski
prohod (trl.); prochod Wryszka czuka
(trb.), prohod Vrăška čuka (trl.)
Złatiszki prochod (trb.), Zlatiški prohod (trl.)
Awramowa sedłowina (trb.), Avramova
sedlovina (trl.)
Padeż (trb.), Padež (trl.)
Pariłska sedłowina (trb.), Parilska sedlovina
(trl.)
Predeła (trb.) Predela (trl.); Predeł (trb.),
Predel (trl.)
Primorski prochod (trb.), Primorski prohod
(trl.)
Przełęcz Botewgradzka; Botewgradski
prochod (trb.), Botevgradski prohod (trl.)
Przełęcz Petrochańska; Petrochanski
prochod (trb.), Petrohanski prohod (trl.)
Przełęcz Republiki; Prochod na Republikata
(trb.), Prohod na Republikata (trl.)
Jaskinie
Bynderica (trb.), Bănderica (trl.)
Dewetaszka pesztera (trb.), Devetaška
peštera (trl.)
Dinewa pesztera (trb.), Dineva peštera (trl.)
Drjanowska pesztera (trb.), Drjanovska
peštera (trl.)
Duchłata (trb.), Duhlata (trl.)
Gradeszniszka pesztera (trb.), Gradešniška
peštera (trl.)
Ledenika (trb.), Ledenika (trl.)
Lednica (trb.), Lednica (trl.)
Magura (trb.), Magura (trl.)
Manuiłowskata pesztera (trb.),
Manuilovskata peštera (trl.)
Marina dupka (trb.), Marina dupka (trl.)
Mecza dupka (trb.), Meča dupka (trl.)
Mładenowa pesztera (trb.), Mladenova
peštera (trl.)
Nowata pesztera (trb.), Novata peštera (trl.)
Ponora (trb.), Ponora (trl.)
Prochodna (trb.), Prohodna (trl.)
Rajczowa dupka (trb.), Rajčova dupka (trl.)
Swinska dupka (trb.), Svinska dupka (trl.)
Swirczowica (trb.), Svirčovica (trl.)
Syewa dupka (trb.), Săeva dupka (trl.)
Temnata dupka (trb.), Temnata dupka (trl.)
Obszary ochrony przyrody
Biosferni rezerwat Alibotusz (trb.), Biosferni
rezervat Alibotuš (trl.)
Biosferni rezerwat Bajuwi dupki-Dżindżirica
(trb.), Biosferni rezervat Bajuvi dupki-Džindžirica (trl.)
Biosferni rezerwat Bistriszko braniszte (trb.),
Biosferni rezervat Bistriško branište (trl.)
Biosferni rezerwat Boatin (trb.), Biosferni
rezervat Boatin (trl.)
Biosferni rezerwat Cariczina (trb.), Biosferni
rezervat Caričina (trl.)
Biosferni rezerwat Czerwenata stena (trb.),
Biosferni rezervat Červenata stena (trl.)
Biosferni rezerwat Czuprene (trb.), Biosferni
rezervat Čuprene (trl.)
Biosferni rezerwat Dupkata (trb.), Biosferni
rezervat Dupkata (trl.)
Biosferni rezerwat Dżendema (trb.),
Biosferni rezervat Džendema (trl.)
67
Park Narodowy Riły; Nacionalen park Riła
(trb.), Nacionalen park Rila (trl.)
Priroden park Byłgarka (trb.), Priroden park
Bălgarka (trl.)
Priroden park Persina (trb.), Priroden park
Persina (trl.)
Priroden park Riłski manastir (trb.), Priroden
park Rilski manastir (trl.)
Priroden park Rusenski łom (trb.), Priroden
park Rusenski lom (trl.)
Priroden park Sinite kamyni (trb.), Priroden
park Sinite kamăni (trl.)
Priroden park Strandża (trb.), Priroden park
Strandža (trl.)
Priroden park Szumensko płato (trb.),
Priroden park Šumensko plato (trl.)
Priroden park Witosza (trb.), Priroden park
Vitoša (trl.)
Priroden park Wraczanski Bałkan (trb.),
Priroden park Vračanski Balkan (trl.)
Priroden park Złatni pjasyci (trb.), Priroden
park Zlatni pjasăci (trl.)
Biosferni rezerwat Kamczija (trb.), Biosferni
rezervat Kamčija (trl.)
Biosferni rezerwat Kupena (trb.), Biosferni
rezervat Kupena (trl.)
Biosferni rezerwat Mantarica (trb.), Biosferni
rezervat Mantarica (trl.)
Biosferni rezerwat Parangalica (trb.),
Biosferni rezervat Parangalica (trl.)
Biosferni rezerwat Srebyrna (trb.), Biosferni
rezervat Srebărna (trl.)
Biosferni rezerwat Steneto (trb.), Biosferni
rezervat Steneto (trl.)
Biosferni rezerwat Uzunbodżak (trb.),
Biosferni rezervat Uzunbodžak (trl.)
Kamienny Las; Pobitite kamyni (trb.),
Pobitite kamăni (trl.)
Kułturno-istoriczeski park Etyr (trb.),
Kulturno-istoričeski park Etăr (trl.)
Kułturno-istoriczeski park Żerawna (trb.),
Kulturno-istoričeski park Žeravna (trl.)
Park Narodowy Bałkanu Środkowego;
Nacionalen park Centralen Bałkan (trb.),
Nacionalen park Centralen Balkan (trl.)
Park Narodowy Pirynu; Nacionalen park
Pirin (trb.), Nacionalen park Pirin (trl.)
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
sobór Aleksandra Newskiego; chram-pametnik „Aleksandyr Newski” (trb.),
hram-pametnik „Aleksandăr Nevski” (trl.)
[sobór w Sofii]
Aładża manastir (trb.), Aladža manastir (trl.)
[klasztor koło Warny]
Baczkowski manastir (trb.), Bačkovski
manastir (trl.) [klasztor koło Asenowgradu]
Rilski Monastyr; Riłski mаnastir (trb.), Rilski
manastir (trl.) [klasztor w górach Riła]
Mauzolea
mauzoleum Władysława Warneńczyka;
Mawzolej na Władisław Warnenczik (trb.),
Mavzolej na Vladislav Varnenčik (trl.)
[Warna]
68
CHORWACJA
Hrvatska
Język urzędowy: chorwacki; na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe
również czeski, serbski, słowacki, węgierski i włoski
Słowniczek terminologiczny nazw chorwackich
arhipelag
banja
bara
bazilika
bijeli
boka
brdo
brod
cesta
crkva
crni
distrikt
dolina
dolnji
dvorac
džamija
gora
gore, gorje
gornji
gorsko bilo
grad
grič
grota
istočni
istok
jezero
jug
južni
kanal
kanjon
katedrala
kolodvor
archipelag
kąpielisko, uzdrowisko
bagno
bazylika
biały
zatoka
góra, wzgórze
bród
droga
cerkiew; kościół
czarny
dystrykt
dolina
dolny
pałac; zamek
meczet
góra
góry
górny
przełęcz
miasto
szczyt góry; pagórek
jaskinia
wschodni
wschód
jezioro
południe
południowy
cieśnina, kanał
kanion; przełom
katedra
stacja, dworzec kolejowy
69
kosa
krajina
krš
kršan
lanac
luka
mali
manastir
mjesto
močvara
more
nacionalni park
nizina
novi
obala
općina
ostrvlje
ostrvski
otoci
otočje
otok
palača
park
planina
pobrdica
pobrežje
pogorje
polje
poluotok
pomorje
potok
prevala
prevlaka
prijekop
primorje
prostor
ravnica
rijeka
rt
selo
sjever
sjeverni
školj
slap
sljeme
špilja
srijedni
struja
zbocze górskie
kraj, obszar, kraina
kras
skalisty; krasowy
pasmo górskie, łańcuch górski
port, przystań
mały
klasztor
miejscowość
bagno, mokradło
morze
park narodowy
nizina
nowy
wybrzeże
gmina
wyspy
wyspiarski, wyspowy
wyspy
wyspy; archipelag
wyspa
pałac
park
góra; połoniny
przedgórze
wybrzeże
pogórze
kotlina krasowa, polje
półwysep
pomorze
potok, strumień
przełęcz
przesmyk
kanał
wybrzeże
rejon, region
równina
rzeka
przylądek; cypel
wieś
północ
północny
wysepka
wodospad
grzbiet górski; grań
jaskinia
środkowy
prąd, nurt
70
šuma
termalni izvori
tijesno
tvrđava
utvrda
varoš
veliki
visočina
visoravan
vodopad
vrata
vrh, vrhuna
zaljev
zapad
zapadni
zračna luka
županija
las
źródła termalne, cieplice
przesmyk; cieśnina
fort; zamek
fort; twierdza
miasto
wielki, duży
wyżyna
wyżyna; płaskowyż
wodospad; kaskada
cieśnina
szczyt, wierzchołek
zalew; zatoka morska
zachód
zachodni
lotnisko
żupania, komitat, żupanat
Jednostki administracyjne
Bjelovarsko-bilogorska županija
Brodsko-posavska županija
Dubrovačko-neretvanska županija
Istarska županija [chorw.]; Regione istriana
[wł.]
Karlovačka županija
Koprivničko-križevačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Ličko-senjska županija
Međimurska županija
Osječko-baranjska županija
Požeško-slavonska županija
Primorsko-goranska županija
Šibensko-kninska županija
Sisaško-moslavačka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Varaždinska županija
Virovitičko-podravska županija
Vukovarsko-srijemska županija
Zadarska županija
Zagrebačka županija
Zagrzeb; Zagreb; Grad Zagreb
Miejscowości
Klenovnik
Kneževi Vinogradi [chorw.]; Hercegszőlős
[węg.]
Knin
Končanica [chorw.]; Končenice [czeski]
Koprivnica
Korčula
Krapina
Križevci
Kutina
Labin [chorw.]; Albona [wł.]
Makarska
Metković
Našice
Bilje [chorw.]; Bellye [węg.]
Biograd na Moru
Bjelovar
Borovo [chorw., serb.]
Čakovec
Đakovo
Daruvar
Dubrownik; Dubrovnik
Dvor [chorw., serb.]
Erdut [chorw., serb.]
Glina
Gospić
Hvar
Karlovac
71
Skradin
Slavonski Brod
Slunj
Split
Stari Grad
Szybenik; Šibenik
Trogir
Trpinja [chorw., serb.]
Umag [chorw.]; Umago [wł.]
Varaždin
Vinkovci
Virovitica
Vojnić [chorw., serb.]
Vrbovsko [chorw., serb.]
Vrsar [chorw.]; Orsera [wł.]
Vukovar
Zadar
Zagrzeb; Zagreb
Nin
Novigrad [chorw.]; Cittanova [wł.]
Ogulin
Omiš
Opatija
Opuzen
Osijek
Pazin [chorw.]; Pisino [wł.]
Ploče
Poreč [chorw.]; Parenzo [wł.]
Požega
Pregrada
Pula [chorw.]; Pola [wł.]
Rab
Rijeka
Rovinj [chorw.]; Rovigno [wł.]
Samobor
Senj
Sisak
Krainy, regiony
Bałkany; Balkan
Banija
Baranja
Dalmacja; Dalmacija
Dynarski Kras
Gorski Kotar
Kordun
Krajina
Lika
Medimurje
Podrawie; Podravina
Posawie; Posavina
Riwiera Makarska; Makarska rivijera;
Makarsko primorje
Slawonia; Slavonija
Zagorje
Morza
Morze Adriatyckie; Adriatyk; Jadransko
more; Jadran
Zatoki
Zatoka Kotorska; Boka kotorska
Zatoka Rijecka; Riječki zaljev
Zatoka Triesteńska; Tršćanski zaljev
Zatoka Wenecka; Venecijski zaljev
Creski zaljev
Kvarner
Malo more
Paški zaljev
Cieśniny
Biševski kanal
Bokokotorska vrata
Brački kanal
Hvarski kanal
72
Kanał Welebicki; Velebitski kanal
Korčulanski kanal
Kvarnerić
Lastovski kanal
Mljetski kanal
Murtersko more
Neretvanski kanal
Splitski kanal
Virsko more
Vliški kanal
Zadarski kanal
Jeziora
Kruščićko jezero
Peručko jezero
Prokljansko jezero
Visovačko jezero
Vransko jezero
Grupy jezior
Jeziora Plitwickie; Plitwička jezera
Rzeki
Mirna
Mura; Mura
Neretwa; Neretva
Raša
Sawa; Sava
Una
Zrmanja
Bednja
Bosut
Cetina
Drawa; Drava
Dunaj; Dunav
Ilova
Krka
Kupa
Wodospady
Batinovaćki slapovi
Galovaćki buk
Roški slap
Sastavci slapovi
Skradinski buk
Wyspy
Biševo
Brač
Brioni; Veli Brijun [chorw.]; Brioni
Maggiore [wł.]
Cres
Dugi otok
Hvar
Korčula
Kornat
Krk
Lastovo
Mali Brijun [chorw.]; Brioni Minore [wł.]
Mljet
Olib
Pag
Palagruža
Pašman
Rab
Šolta
Ugljan
Vis
Žirje
73
Grupy wysp, archipelagi
Wyspy Briońskie; Otoci Brijuni [chorw.];
Brioni; Isole Brioni [wł.]
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Balkanski poluotok
Istria; Istra [chorw.]; Istria [wł.]
Pelješac
Przylądki
Oštri Rt
Rt Kamenjak
Rt Ploča
Wybrzeża
Pobrzeże Dalmatyńskie; Hrvatsko primorje
Niziny, równiny
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Panonska nizina
Wielka Nizina Węgierska; Velika ravnica
Doliny
Mala Paklenica
Velika Paklenica
Kotliny
Gacko polje
Imotsko polje
Ličko polje
Lonjsko polje
Turopolje
Góry
Bilogora
Biokovo
Čičarija
Dinara planina; Dinara
Gorski Kotar
Góry Dynarskie; Dinarsko gorje
Kalnik
Kozjak
Mała Kapela; Mala Kapela
Medvednica
Papuk
Plješevica
Psunj planina
Svilaja
Učka
Welebit; Velebit
Wielka Kapela; Velika Kapela
Szczyty
Bjelolasica
Dinara; Sinjal
74
Gola Plješivica
Kapnica
Konj
Ozeblin
Risnjak
Šatorina
Sveti Jure
Sveto brdo
Svilaja
Troglav
Vaganski vrh
Veliki Rajinac
Veliki Zavižan
Visočica
Vojak
Zavižan
Przełęcze
Mali Alan
Oštarijska vrata
Veliki Alan
Jaskinie
Lokvarka
Lukina jama-Trojama
Manita peć
Modra špilja
Slovačka jama
Veternica
Vodarica
Donja Cerovačka špilja
Đulin ponor-Medvedica
Golubnjača
Grgosova špilja
Jama Baredine
Jama Klementina
Jama Mandeleja
Kaluđerova špilja
Obszary ochrony przyrody
Park Narodowy Welebitu Północnego;
Nacionalni park Sjeverni Velebit
Park Narodowy Wysp Briońskich;
Nacionalni park Brijuni
Park prirode Lonjsko polje
Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje
Kopački Rit nacionalni park
Nacionalni park Kornati
Nacionalni park Krka
Nacionalni park Mljet
Nacionalni park Paklenica
Nacionalni park Risnjak
Park Narodowy Jezior Plitwickich;
Nacionalni park Plitvička jezera
Inne zabytki
Pałac Dioklecjana; Dioklecijanova palača
[Split]
Palača Stafileo [Trogir]
75
CZARNOGÓRA
Crna Gora
Język urzędowy: czarnogórski (de facto identyczny z serbskim); na obszarach zamieszkanych
przez mniejszości narodowe również albański, bośniacki, chorwacki i serbski
Język czarnogórski jest wariantem języka serbskiego, któremu w 2007 roku władze Czarnogóry
nadały status osobnego języka. Język ten zapisywany jest dwoma alfabetami – cyrylickim
(ćirilica) i łacińskim (latinica), a obydwa sposoby zapisu stosowane są wymiennie. Od 2008
roku prowadzone są prace nad kodyfikacją języka czarnogórskiego. W wykazie do nazw
w języku czarnogórskim zastosowano wyłącznie zapis łaciński – jest on zalecany do stosowania
w polskojęzycznych opracowaniach, natomiast zapis w polskiej transkrypcji z zapisu cyrylickiego nie jest zalecany.
ćirilica
Aa
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
latinica
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
Đđ
Ee
Žž
Zz
Ii
ćirilica
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
Пп
Рр
latinica
Jj
Kk
Ll
Lj lj
Mm
Nn
Nj nj
Oo
Pp
Rr
ćirilica
Сс
Тт
Ћћ
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Џџ
Шш
latinica
Ss
Tt
Ćć
Uu
Ff
Hh
Cc
Čč
Dž dž
Šš
Słowniczek terminologiczny nazw czarnogórskich – zob. Serbia (Słowniczek
terminologiczny nazw serbskich)
Jednostki administracyjne
Kolašin; Opština Kolašin
Andrijevica; Opština Andrijevica
Kotor; Opština Kotor
Bar; Opština Bar
Mojkovac; Opština Mojkovac
Berane; Opština Berane
Nikšić; Opština Nikšić
Bijelo Polje; Opština Bijelo Polje
Plav; Opština Plav [czarnog.]; Plavë, Plava;
Budva; Opština Budva
Komuna e Plavës [alb.]; Plav; Općina Plav
Cetynia; Cetinje; Opština Cetinje
[boś.]
Danilovgrad; Opština Danilovgrad
Pljevlja; Opština Pljevlja
Herceg Novi; Opština Herceg Novi
76
Plužine; Opština Plužine
Podgorica; Opština Podgorica
Rožaje; Opština Rožaje
Šavnik; Opština Šavnik
Tivat; Opština Tivat
Ulcinj; Opština Ulcinj [czarnog.]; Ulqini;
Komuna e Ulqinit [alb.]
Žabljak; Opština Žabljak
Miejscowości
Petrovac
Pirlitor
Plav [czarnog., boś.]; Plavë, Plava [alb.]
Pljevlja
Plužine
Podgorica [hist.: Titograd]
Rožaje
Šavnik
Stary Bar; Stari Bar
Sutomore
Sveti Nikola
Sveti Stefan
Tivat
Tuzi [czarnog.]; Tuz [alb.]
Ulcinj [czarnog.]; Ulqini [alb.]
Žabljak
Andrijevica
Bar
Berane [hist.: Ivangrad]
Bijelo Polje
Bosača
Brezovica
Budva
Cetynia; Cetinje
Danilovgrad
Golubovci
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Njegovuđa
Perast
Krainy, regiony
Bałkany; Balkan
Krajina
Sandżak; Sandžak
Župa
Morza
Morze Adriatyckie; Adriatyk; Jadransko
more; Jadran
Zatoki
Zatoka Kotorska; Boka kotorska
Kotorski zaliv
Tivacki zaliv
Cieśniny
Bokokotorska vrata
Jeziora
Crno jezero
Jezioro Szkoderskie; Skadarsko jezero
Bilečko jezero
Biogradsko jezero
77
Krupačko jezero
Liverovići; Jezero Liverovići
Pivško jezero
Plavsko jezero
Slansko jezero
Trnovačko jezero
Zminičko jezero
Rzeki
Bukovica
Buna; Bojana
Čehotina
Cijevna
Ibar
Komarnica
Lim
Lješnica
Morača
Mrtvica
Piva
Rijeka Crnojevića
Tara
Zeta
Bagna
Humsko blato
Wyspy
Ada
Mamula
Sveta Nedelja
Sveti Nikola
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Balkansko poluostrvo
Luštica
Przylądki
Rt Platamon
Rt Volovica
Rt Deran
Rt Mendre
Wybrzeża
Pobrzeże Czarnogórskie; Crnogorsko
primorje
Budvanska rivijera
Doliny
Komarnica kanjon
Morača kanjon
Mrtvica kanjon
Pivski kanjon
Przełom Tary; Tara kanjon; Kanjon reke Tare
Sušica kanjon
Kotliny
Nikšićko polje
Ćemovsko polje
78
Góry
Bjelasica
Durmitor
Golija
Góry Dynarskie; Dinarsko gorje
Góry Północnoalbańskie; Prokletije
Komovi
Ljubišnja
Lovćen
Maganik
Maglić
Mokra planina
Njegoš
Orjen
Pivska planina
Rumija
Sinjajevina
Visitor
Vojnik
Szczyty
Babin Zub
Bobotov kuk
Crna glava
Jablonov vrh
Jezerski vrh
Korman
Kučki Kom
Maglić
Međeđi vrh
Starac
Surdup
Veliki Pečarac
Zeletin
Przełęcze
Čakor
Ckrvina
Trešnjevik
Jaskinie
Čirova pećina
Ledena pećina
Lipska pećina
Modra pećina
Obszary ochrony przyrody
Park Narodowy Jeziora Szkoderskiego;
Nacionalni park Skadarsko jezero
Nacionalni park Biogradska gora
Nacionalni park Durmitor
Nacionalni park Lovćen
Tunele
Tunel Sozina [koło Baru]
79
CZECHY
Česko
Język urzędowy: czeski; na obszarach zamieszkanych przez polską mniejszość narodową
stosowane jest również nazewnictwo polskie
Słowniczek terminologiczny nazw czeskich
bahnisko
bahno
biosferická rezervace
brána
chrám
dolní
důl
hora
hornatina
hornatý
horské pásmo
horské sedlo
horský
hory
hrad
hřbet
jeskyně
jezero
jih
jižní
klášter
kopce
kopec
kostel
kotlina
kraj
krajina
lázně
les
letiště
masív
trzęsawisko
bagno
rezerwat biosfery
brama
świątynia
dolny
kopalnia
góra
góry
górzysty
pasmo górskie
przełęcz
górski
góry
zamek; pałac
grzbiet
jaskinia
jezioro
południe
południowy
klasztor
wzgórza
pagórek, wzgórze
kościół
kotlina
kraj (jedn. adm. pierwszego rzędu); region
kraina, kraj
kąpielisko; kurort, zdrój
las
lotnisko
masyw
80
město
most
náhorní
náhorní rovina
náměstí
národní park
nížina
obec
okres
pahorkatina
palác
pánev
podhůři
pohoří
práh
propast
průsmyk
řeka
rovina
sedlo
sever
severní
skály
sníženina
středohoří
údolí
úval
ves
vodní nádrž
vodopád
vrch
vrchovina
vrchy
východ
východní
výšina
vysočina
západ
západní
miasto
most
górny
płaskowyż
plac
park narodowy
nizina
jedn. adm. trzeciego rzędu
okręg (jedn. adm. drugiego rzędu)
wyżyna; pogórze
pałac
dolina; kotlina
podgórze
pogórze
próg
przepaść; czeluść
przełęcz
rzeka
równina
przełęcz
północ
północny
skały
obniżenie
średniogórze
dolina
kotlina; obniżenie
wieś
jezioro zaporowe
wodospad
wzgórze; góra
płaskowyż; wyżyna
wzgórza; góry
wschód
wschodni
wyżyna
wyżyna
zachód
zachodni
Jednostki administracyjne
kraj hradecki; Královéhradecký kraj
kraj karlowarski; Karlovarský kraj
kraj liberecki; Liberecký kraj
kraj morawsko-śląski; Moravskoslezský kraj
kraj ołomuniecki; Olomoucký kraj
kraj pardubicki; Pardubický kraj
kraj pilzneński; Plzeňský kraj
kraj południowoczeski; Jihočeský kraj
kraj południowomorawski; Jihomoravský
kraj
kraj środkowoczeski; Středočeský kraj
kraj ustecki; Ústecký kraj
81
kraj zliński; Zlínský kraj
Praga; Hlavní město Praha
Vysočina; kraj Vysočina
Miejscowości
Aš
Benešov
Beroun
Błędowice Górne; Horní Bludovice
Boconowice; Bocanovice [czeski];
Boconowice [pol.]
Bogumin; Bohumín
Brno
Broumov
Bruntál
Brzecław; Břeclav
Bukowiec; Bukovec [czeski]; Bukowiec
[pol.]
Bystrzyca; Bystřice
Česka Lípa
Český Krumlov
Cheb
Chomutov
Cierlicko; Těrlicko
Cierlicko Górne; Horní Těrlicko
Czeski Cieszyn; Český Těšín [czeski]; Czeski
Cieszyn [pol.]
Czeskie Budziejowice; České Budějovice
Dąbrowa; Doubrava
Děčín
Domasławice Dolne; Dolní Domaslavice
Dziećmorowice; Dětmarovice
Franciszkowe Łaźnie; Františkovy Lázně
Frýdek-Místek
Gnojnik; Hnojník
Grodziszcze; Hradiště
Gródek; Hrádek [czeski]; Gródek [pol.]
Harrachov
Havličkův Brod
Hawierzów; Havířov
Holašovice
Holešov
Hradec Králové
Igława; Jihlava
Jablonec nad Nysą; Jablonec nad Nisou
Jabłonków; Jablunkov
Janowice; Janovice
Jańskie Łaźnie; Janské Lázně
Jeseník
Jiczyn; Jičín
Karlowe Wary; Karlovy Vary
Karniów; Krnov
Karwina; Karviná
Kladno
Kocobędz; Chotěbuz
Koszarzyska; Košařiska
Kromieryż; Kroměříž
Kutná Hora
Lednice
Liberec
Ligota Górna; Vyšní Lhoty
Ligotka Kameralna; Komorní Lhotka
Litomierzyce; Litoměřice
Litomyšl
Louny
Lutynia Dolna; Dolní Lutyně
Łomna Dolna; Dolní Lomná [czeski]; Łomna
Dolna [pol.]
Łomna Górna; Horní Lomná
Łuczyna; Lučina
Mariańskie Łaźnie; Mariánské Lázně
Marklowice Dolne; Dolní Marklovice
Mielnik; Mělník
Mikulov
Milików; Milíkov
Mladá Boleslav
Morawskie Budziejowice; Moravské
Budějovice
Most
Mosty koło Jabłonkowa; Mosty u Jablunkova
Nawsie; Návsí
Noszowice; Nošovice
Nowe Miasto nad Metują; Nove Město nad
Metují
Nowy Jiczyn; Nový Jičín
Nydek; Nýdek [czeski]; Nydek [pol.]
Nymburk
82
Olbrachcice; Albrechtice [czeski];
Olbrachcice [pol.]
Ołomuniec; Olomouc
Opawa; Opava
Orłowa; Orlová
Ostrawa; Ostrava
Pardubice
Pietrzwałd; Petřvald
Pilzno; Plzeň
Pioseczna; Písečná [czeski]; Pioseczna [pol.]
Piosek; Písek [kraj morawsko-śląski]
Piotrowice koło Karwiny; Petrovice u
Karviné
Písek [kraj południowoczeski]
Podiebrady; Poděbrady
Praga; Praha
Prażmo; Pražmo
Prościejów; Prostějov
Przerów; Přerov
Przybram; Příbram
Raszkowice; Raškovice
Rokycany
Ropica; Ropice
Rychwałd; Rychvald
Rzeka; Řeka
Sadowa; Sadová
Siedliszcze; Sedliště
Slavonice
Sławków; Slavkov u Brna [hist. Austerlitz]
Sobieszowice; Soběšovice
Stanisławice; Stanislavice
Šternberk
Stonawa; Stonava [czeski]; Stonawa [pol.]
Strakonice
Sucha Górna; Horní Suchá [czeski]; Sucha
Górna [pol.]
Šumperk
Sušice
Svitavy
Szonów; Šenov
Szpindlerowy Młyn; Špindlerův Mlýn
Śmiłowice; Smilovice [czeski]; Śmiłowice
[pol.]
Tabor; Tábor
Telč
Teplice
Terezín
Třebíč
Trutnov
Trzanowice; Třanovice [czeski]; Trzanowice
[pol.]
Trzeboń; Třeboň
Trzycież; Střítež
Trzyniec; Třinec
Uherské Hradiště
Uście nad Łabą; Ústí nad Labem
Uście nad Orlicą; Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Valtice
Vsetín
Wędrynia; Vendryně [czeski]; Wędrynia
[pol.]
Wielopole; Vělopolí
Wierzniowice; Věřňovice
Wojkowice; Vojkovice
Zawada; Závada
Zdziar nad Sazawą; Žd’ár nad Sázavou
Zelená Lhota
Zlín
Znojmo
Części miejscowości
Hruszów; Hrušov [Ostrawa]
Jaroszowice; Jarošovice [Rychwałd]
Josefov [Praga]
Koniaków; Koňákov [czeski]; Koniaków
[pol.] [Czeski Cieszyn]
Kopytów; Kopytov [Bogumin]
Leszna Dolna; Dolní Líštná [Trzyniec]
Lutynia Górna; Horní Lutyně [Orłowa]
Błędowice; Bludovice [Hawierzów]
Bohnice [Praga]
Brzeziny; Březiny [Děčín]
Darków; Darkov [Karwina]
Darków-Zdrój; Lázně Darkov [Karwina]
Datynie Dolne; Dolní Datyně [Hawierzów]
Doły; Doly [Karwina]
Hradczany; Hradčany [Praga]
83
Sucha Średnia; Prostřední Suchá
[Hawierzów]
Szumbark; Šumbark [Hawierzów]
Trzanowice Dolne; Dolní Třanovice [czeski];
Trzanowice Dolne [pol.] [Trzanowice]
Trzanowice Górne; Horní Třanovice [czeski];
Trzanowice Górne [pol.] [Trzanowice]
Vinohrady [Praga]
Wierzbica; Vrbice [Bogumin]
Wyszehrad; Vyšehrad [Praga]
Zabłocie; Záblatí [Bogumin]
Żuków Dolny; Dolní Žukov [czeski]; Żuków
Dolny [pol.] [Czeski Cieszyn]
Żuków Górny; Horní Žukov [czeski]; Żuków
Górny [pol.] [Czeski Cieszyn]
Żywocice; Životice [Hawierzów]
Łazy; Lazy [Orłowa]
Łąki; Louky [Karwina]
Michałkowice; Michálkovice [Ostrawa]
Mistrzowice; Mistřovice [czeski];
Mistrzowice [pol.] [Czeski Cieszyn]
Mizerów; Mizerov [Karwina]
Niebory; Nebory [Trzyniec]
Nowe Miasto; Nové Město [Praga]
Nowy Bogumin; Nový Bohumín [Bogumin]
Podlesie; Podlesí [Trzyniec]
Poręba; Poruba [Ostrawa]
Pudłów; Pudlov [Bogumin]
Skrzeczoń; Skřečoň [Bogumin]
Stare Miasto; Staré Město [Praga]
Strahov [Praga]
Sucha Dolna; Dolní Suchá [Hawierzów]
Krainy, regiony
Słowacko; Slovácko
Śląsk; Slezsko
Śląsk Cieszyński; Těšínsko; Těšínské Slezsko
Śląsk Czeski; České Slezsko
Zaolzie; Záolší
Czechy; Čechy
Czeska Szwajcaria; České Švýcarsko
Czeski Raj; Český ráj
Morawski Kras; Moravský kras
Morawy; Morava
Jeziora
Černé jezero
Čertovo jezero
Plešné jezero
Prášliské jezero
vodní nádrž Dalešice
vodní nádrž Jesenice
vodní nádrž Josefův Důl
vodní nádrž Kružberk
vodní nádrž Nové Mlýny
vodní nádrž Slezská Harta
Zbiornik Cierlicki; vodní nádrž Těrlicko
Zbiornik Lipnowski; vodní nádrž Lipno
Zbiornik Nechranicki; vodní nádrž
Nechranice
Zbiornik Orlicki; vodní nádrž Orlik
Zbiornik Slapski; vodní nádrž Slapy
Zbiornik Żermanicki; vodní nádrž
Žermanice
Rzeki
Beczwa; Bečva
Berounka
Cicha Orlica; Tichá Orlice
Desná
Dyja; Dyje
Dzika Orlica; Divoká Orlice
Głuchowa; Hluchová
Igława; Jihlava
Izera; Jizera
Lužnice
Łaba; Labe
Łomna; Lomná
Łuczyna; Lučina
Malše
Moravice
Morawa; Morava
84
Morawka; Morávka
Nysa Łużycka; Lužická Nisa
Odra; Odra
Ohrza; Ohře
Olza; Olše
Opawa; Opava
Orlica; Orlice
Osetnica; Ošetnice
Oslava
Ostrawica; Ostravice
Otava
Raczek; Račok
Radbuza
Rokytná
Ropiczanka; Ropičanka
Rzeka; Řeka
Sazawa; Sázava
Stonawka; Stonávka
Střela
Stropnice
Strużka; Stružka; Bohumínská Stružka;
Petřvaldská Stružka
Svratka
Úhlava
Úslava
Wełtawa; Vltava
Witka; Smědá
Wodospady
Labský vodopád
Mumlavský vodopád
Pančavský vodopád
Niziny, równiny
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Panonská pánev
Nizina Połabska; Polabí
Kotliny
Kotlina Kłodzka; Kladská kotlina
Kotlina Ostrawska; Ostravská pánev
Kotlina Trzebońska; Třeboňská pánev
Kotlina Wiedeńska; Vídeňská pánev [pn.-wsch. część Niziny Środkowodunajskiej]
Žitavská pánev
Brama Morawska; Moravská brána
Kotlina Budziejowicka; Českobudějovická
pánev
Kotlina Dolnomorawska; Dolnomoravský
úval [pn. część Kotliny Wiedeńskiej]
Kotlina Dyjsko-Swratecka; Dyjsko-svratecký
úval
Kotlina Górnomorawska; Hornomoravský
úval
Wyżyny, płaskowyże
Przedgórze Paczkowskie; Žulovská
pahorkatina
Táborská pahorkatina
Wyżyna Berounki; Poberounská soustava
Wyżyna Brneńska; Brněnská vrchovina
Wyżyna Czesko-Morawska; Českomoravská
vrchovina
Wyżyna Drahańska; Drahanská vrchovina
Broumovská vrchovina
Masyw Czeski; Česká vysočina
Płaskowyż Głubczycki; Opavská pahorkatina
Płyta Czeska; Česká tabule
Pogórze Izerskie; Frýdlantská pahorkatina
Pogórze Orlickie; Podorlická pahorkatina
Pogórze Śląskie; Podbeskydská pahorkatina
Próg Lisowski; Lišovský práh
85
Wyżyna Środkowoczeska; Středočeská
pahorkatina
Góry
Beskid Śląski; Slezské Beskydy
Beskidy; Beskydy
Beskidy Morawsko-Śląskie;
Moravskoslezské Beskydy
Beskidy Zachodnie; Západní Beskydy
Białe Karpaty; Bílé Karpaty
Brdy
Chřiby
Doupovské hory
Góry Hostyńsko-Wsetyńskie; Hostýnsko-vsetínská hornatina
Góry Izerskie; Jizerské hory
Góry Łużyckie; Lužické hory
Góry Odrzańskie; Oderské vrchy
Góry Opawskie; Zlatohorská vrchovina
Góry Orlickie; Orlické hory
Góry Połabskie; Děčínská vrchovina
Góry Wizowickie; Vizovická vrchovina
Góry Złote; Rychlebské hory
Hřebeny
Jaworniki; Javorníky
Jesioniki; Jeseníky
Ještědsko-kozákovský hřbet
Karkonosze; Krkonoše
Karpaty; Karpaty
Karpaty Słowacko-Morawskie; Slovensko-moravské Karpaty
Karpaty Środkowomorawskie;
Středomoravské Karpaty
Karpaty Zachodnie; Západní Karpaty
Las Czeski; Český les
Las Żdanicki; Ždánický les
Masyw Śnieżnika; Králický Sněžník
Mikulovská vrchovina
Niski Jesionik; Nízký Jesenik
Novohradské hory
Rudawy; Krušné hory
Smrčiny
Sudety; Krkonošsko-jesenická subprovincie;
Sudety
Szumawa; Šumava
Średniogórze Czeskie; České středohoří
Wysoki Jesionik; Hrubý Jesenik
Szczyty
Kněhyně
Knížecí stolec
Łączka; Loučka
Łysa Góra; Lysá hora
Malý Děd
Mały Jawornik; Malý Javorník; Javorník
Mały Połom; Malý Polom
Miąższy; Mionši
Pec
Petřín [wzgórze w Pradze]
Plechý
Poledník
Pradziad; Praděd
Praszywka; Prašivá
Radhošť
Říp
Ropica; Ropice
Boubín
Čerchov
Černá Hora
Debrník
Girowa; Girová
Hradczany; Hradčany [wzgórze w Pradze]
Hradiště
Javořice
Jaworowy; Javorový
Ještěd
Jezerní hora
Izera; Jizera
Kałużny; Kalužný
Keprník
Kiczera; Kyčera
Kikula; Velká Kykula
Klínovec
86
Skała; Skála
Sławicz; Slavíč
Smreczyna; Smrčina
Smrek; Smrk
Sokol
Špičák
Svaroh
Śnieżka; Sněžka
Śnieżnik; Králický Sněžník
Travný
Třístoličník
Velká Deštná
Vysoká
Wielka Czantoria; Velká Čantoryje
Wielka Kiczera; Velká Kyčera
Wielki Połom; Velký Polom
Wielki Szyszak; Vysoké Kolo
Zadní Žalý
Przełęcze
Przełęcz Lubawecka; Královecké sedlo
Przełęcz Łyska; Lyský průsmyk
Sowia Przełęcz; Soví sedlo
Vlárský průsmyk
Železnorudský průsmyk
Červenohorské sedlo
Kraslický průsmyk
Makovský průsmyk
Okraj; Pomezní Boudy
Płoszczyna; Kladské sedlo
Przełęcz Jabłonkowska; Jablunkovský
průsmyk
Jaskinie
Amatérská jeskyně
Bozkovské dolomitové jeskyně
Chýnovská jeskyně
Jeskyně Balcárka
Kateřinská jeskyně
Koněpruské jeskyně
Punkevní jeskyně
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Obszary ochrony przyrody
Park Narodowy „Czeska Szwajcaria”;
Národní park České Švýcarsko
Park Narodowy „Szumawa”; Národní park
Šumava
Rezerwat Biosfery „Białe Karpaty”;
Biosférická rezervace Bilé Karpaty
Biosférická rezervace Křívoklátsko
Biosférická rezervace Pálava
Biosférická rezervace Třeboňsko
Karkonoski Park Narodowy; Krkonošský
národní park
Národní park Podyjí
Drogi
Złota Uliczka; Zlatá ulička [ulica w Pradze]
Place
Václavské náměstí [plac w Pradze]
Staroměstské náměstí [plac w Pradze]
87
Mosty
most Karola; Karlův most [most w Pradze]
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
kościół Najświętszej Marii Panny na Tynie;
kostel Matky Boží před Týnem [Praga]
katedra Świętego Wita; chrám svatého Víta
[Praga]
Forty, twierdze, zamki
Karlštejn; hrad Karlštejn [koło Pragi]
Kost; hrad Kost [Podkost]
Krakovec; hrad Krakovec [ruiny zamku,
Petrovice]
Špilberk; hrad Špilberk [Brno]
Valdštejn; hrad Valdštejn [Turnov]
Zamek Praski; Pražský hrad [Praga]
Pozostałe obiekty
Prachovské skály [skalne miasto koło
Jiczyna]
Propast Macocha [przepaść krasowa w
Morawskim Krasie]
Teplické skály [skalne miasto koło
Broumova]
Adršpašské skály [skalne miasto koło
Broumova]
Hranická propast [przepaść krasowa koło
Przerowa]
Lednicko-valtický areál [obszar na Liście
Światowego Dziedzictwa Kultury koło
Brzecławia]
ESTONIA
Eesti
Język urzędowy: estoński; na obszarach zamieszkanych przez szwedzką mniejszość narodową
stosowane jest również nazewnictwo szwedzkie
Słowniczek terminologiczny nazw estońskich
alaalang
asula
holm
idaidamaine
niski
nizina
miejscowość
półwysep
wschód, wschodni
wschodni
88
järv
jõgi
juga
kagukaitseala
kanal
kirik
kõrgustik
küla
kurk
läänelagendik
laht
lauskmaa, lausikmaa
lavamaa
lennujaam
linn
linnaosa
looduskaitseala
loss
lõunamaakond
madalik
madalsoo
mäe
mägi
meri
mets
neem
nina
nõgu
org
ots
põhjapoolsaar
praam
raba
rahvuspark
rannikumadalik
raudtee
saar
saared
saarestik
sadam
soo
tasandikud, tasandik
tee
väin
jezioro
rzeka
wodospad
południe, południowy
rezerwat przyrody
kanał
kościół
wysoczyzna; wyżyna; wzgórza
wieś
cieśnina
zachodni
równina
zatoka
równina
wyżyna
lotnisko
miasto
dzielnica
rezerwat przyrody
pałac; zamek
południe, południowy
jedn. adm. pierwszego rzędu
wybrzeże; nizina
nizina
górny
wzgórze; góra
morze
las
przylądek
przylądek
nizina
dolina
przylądek
północny
półwysep
prom
bagno
park narodowy
nizina
linia kolejowa
wyspa
wyspy
archipelag
port
bagno
równina
droga
cieśnina
89
veehoidla
viik
zbiornik zaporowy
zatoka
Jednostki administracyjne
Harjumaa; Harju maakond
Hiiumaa; Hiiu maakond
Ida-Virumaa; Ida-Viru maakond
Järvamaa; Järva maakond
Jõgevamaa; Jõgeva maakond
Läänemaa; Lääne maakond
Lääne-Virumaa; Lääne-Viru maakond
Pärnumaa; Pärnu maakond
Põlvamaa; Põlva maakond
Raplamaa; Rapla maakond
Saaremaa; Saare maakond
Tartumaa; Tartu maakond
Valgamaa; Valga maakond
Viljandimaa; Viljandi maakond
Võrumaa; Võru maakond
Miejscowości
Abja-Poluoja
Altja
Ambla
Angla
Antsla
Elva
Haapsalu
Harju-Risti
Jõelähtme
Jõgeva
Jõhvi
Kallaste
Kärdla
Karksi-Nuia
Kasepää
Kasispea
Kauksi
Kehra
Keila
Kilingi-Nõmme
Kiviõli
Koeru
Koguva
Kohtla-Järve
Kolga
Kolkja
Kunda
Kuremäe
Kuressaare
Lihula
Liiva
Linnamäe
Linnuse
Lohusuu
Loksa
Maardu
Märjamaa
Meerapalu
Mehikoorma
Mõisaküla
Mustvee
Narva-Jõesuu
Narwa; Narva
Neemisküla
Ontika
Orjaku
Otepää
Paide
Pajusti
Palamuse
Paldiski
Palmse
Parnawa; Pärnu
Põltsamaa
Põlva
Püssi
Rakvere
Räpina
Rapla
Saku
Saue
Sillamäe
90
Sindi
Suure-Jaani
Tabasalu
Tallinn [hist.: Reval]
Tamsalu
Tapa
Tartu [hist.: Dorpat]
Tõrva
Türi
Valga
Varnja
Vasalemma
Viimsi
Viljandi
Võhma
Võru
Krainy, regiony
Pojezierze Liwońskie
Pobrzeże Estońskie
Morza
Morze Bałtyckie; Bałtyk; Läänemeri
Zatoki
Zatoka Narewska; Narva laht
Zatoka Parnawska; Pärnu laht
Zatoka Ryska; Liivi laht
Zatoka Tallińska; Tallinna laht
Kolga laht
Mardihansu laht
Matsalu laht
Zatoka Fińska; Soome laht
Cieśniny
Cieśnina Irbe; Kura kurk; Irbe väin
Hari kurk
Soela väin
Suur väin
Väike väin
Väinameri
Jeziora
Jezioro Narewskie; Narva veehoidla
Jezioro Pskowskie; Pihkva järv
Kaali meteoriidikraater [jezioro kraterowe]
Lämmijärv
Mullutu laht
Pejpus; Jezioro Czudzkie; Peipsi järv
Saadjärv
Suurjärv
Tõhela järv
Ülemiste järv
Vagula järv
Võrtsjärv
Rzeki
Parnawa; Pärnu jõgi
Pedja jõgi
Pirita jõgi
Põltsamaa jõgi
Väike Emajõgi
Võhandu jõgi
Ahja jõgi
Emajõgi
Jägala jõgi
Kasari jõgi
Keila jõgi
Narwa; Narva jõgi
Navesti jõgi
91
Wodospady
Jägala Juga
Valaste Kosk
Bagna
Emajõge Suursoo
Lavassaare soo
Muraka raba
Puhatu soo
Sangla soo
Wyspy
Ruhnu; Ruhnu saar
Sarema; Saaremaa
Suur-Pakri; Suur-Pakri saar [est.]; Stor Rågö;
Stora Rågö [szw.]
Väike-Pakri; Väike-Pakri saar [est.]; Lill
Rågö; Lilla Rågö [szw.]
Vilsandi; Vilsandi saar
Vormsi; Vormsi saar [est.]; Ormsö [szw.]
Abruka; Abruka saar
Hiuma; Hiiumaa
Kassari
Kihnu; Kihnu saar
Muhu; Muhu saar
Naissaar
Osmussaar [est.]; Odensholm [szw.]
Prangli; Prangli saar
Grupy wysp, archipelagi
Archipelag Zachodnioestoński; Lääne-Eesti
saarestiku
Półwyspy
Juminda poolsaar
Kõpu poolsaar
Pärispea poolsaar
Sõrve poolsaar
Tahkuna poolsaar
Viimsi poolsaar
Przylądki
Juminda nina
Kipsaare nukk
Põõsaspea neem
Purekkari neem
Sõrve säär
Tahkuna nina
Torila ots
Niziny, równiny
Pärnu madalik
Peipsi rannikumadalik
Põhja-Eesti rannikumadalik
Võrtsjärve madalik
Alutaguse madalik
Lääne-Eesti madalik
Nizina Wschodnioeuropejska; Ida-Euroopa
lauskmaa; Vene tasandik
Wysoczyzny
Karula kõrgustik
Haanja kõrgustik
92
J
T
Otepää kõrgustik
Pandivere kõrgustik
Sakala kõrgustik
Vooremaa kõrgustik
Szczyty
Kuutsemägi
Suur Munamägi
Obszary ochrony przyrody
Rezerwat Biosfery Archipelagu
Zachodnioestońskiego; Lääne-Eesti
saarestiku biosfääri kaitseala
Soomaa rahvuspark
Viidumäe looduskaitseala
Vilsandi rahvuspark
Alam-Pedja looduskaitseala
Endla looduskaitseala
Karula rahvuspark
Lahemaa rahvuspark
Matsalu rahvuspark
Nigula looduskaitseala
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
katedra Świętej Marii Dziewicy; Toomkirik
[kościół w Tallinie]
kościół Świętego Ducha; Puhavaimu kirik
[kościół w Tallinie]
kościół Świętego Olafa; Oleviste kirik
[kościół w Tallinie]
sobór Aleksandra Newskiego; Alexander
Nevski Katedraal [cerkiew w Tallinie]
GRECJA
Elas (trb.), Ellás (trl.)
Język urzędowy: grecki (nowogrecki – demotyk); na niektórych mapach nadal funkcjonują
określenia z dawnego urzędowego języka katarewusa
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu greckiego
Αα
Ββ
Γγ
Δδ
Εε
Ζζ
Ηη
Θθ
transliteracja
a
v
g
d
e
z
ī
th
transkrypcja
a
w
g1, j2
d
e
z
i
t
Ιι
Κκ
Λλ
Μμ
Νν
Ξξ
Οο
Ππ
93
transliteracja
i
k
l
m
n
x
o
p
transkrypcja
i3, j4
k5, ki6
l
m
n
ks
o
p
Ρρ
Σ σ ς7
Ττ
Υυ
Φφ
Χχ
Ψψ
Ωω
Αι αι
Ει ει
Οι οι
transliteracja
r
s
t
y
f
ch
ps
ō
ai
ei
oi
transkrypcja
r
s
t
i
f
ch
ps
o
e8, ai9
i10, ei11
i12, oi13
Υι υι
Ου ου
Αυ αυ
Ευ ευ
Γκ γκ
Γγ γγ
Γχ γχ
Μπ μπ
Ντ ντ
Τζ τζ
Τσ τσ
transliteracja
yi
oy
ay
ey
gk
gg
gch
mp
nt
tz
ts
transkrypcja
i
u
aw14, af15
ew14, ef15
g16, ng17
ng
nch
b16, mb17
d16, nd17
dz
ts
przed ο, ω, ου oraz przed literami spółgłoskowymi, np. Αργολίδα → Argolida, Γρεβενά →
Grewena
2
przed αι, αί, ε, έ, np. Γερακοβούνι → Jerakowuni; w połączeniach γεια, γειε, γειο, για, γιε,
γιο jako ja, je, jo, np. Γιάρος → Jaros; w połączeniach γεί, γή, γί, γύ oraz w połączeniach γι
przed literami spółgłoskowymi jako ji, np. Αγίου Όρους → Ajiu Orus, Αίγινα → Ejina
3
w środku wyrazu oraz na początku wyrazu przed literami spółgłoskowymi
4
na początku wyrazu przed α, αι, ε, ο, ω, np. Ιωάννινα → Joanina
5
zawsze, z wyjątkiem pozycji przed literami αι i ε
6
przed literami αι i ε, np. Κέρκυρα → Kierkira
7
litera występuje wyłącznie na końcu wyrazu
8
jeśli żadna z liter nie jest akcentowana (αι) lub akcent pada na ι (αί)
9
jeśli akcent pada na α (άι) lub nad ι postawiono znak dierezy (αϊ)
10
jeśli żadna z liter nie jest akcentowana (ει) lub akcent pada na ι (εί)
11
jeśli akcent pada na ε (έι) lub nad ι postawiono znak dierezy (εϊ)
12
jeśli żadna z liter nie jest akcentowana (οι) lub akcent pada na ι (οί)
13
jeśli akcent pada na ο (όι) lub nad ι postawiono znak dierezy (οϊ)
14
przed literami samogłoskowymi oraz literami spółgłoskowymi dźwięcznymi β, γ, δ, ζ, λ, μ,
ν, ρ
15
przed literami spółgłoskowymi bezdźwięcznymi θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ
16
na początku wyrazu
17
w środku wyrazu
Litery spółgłoskowe podwójne (z wyjątkiem γγ) oddaje się w transkrypcji jak pojedyncze.
Akcent w języku greckim jest ruchomy i pada na jedną z trzech ostatnich sylab wyrazu.
Oznacza się go za pomocą znaku ′ umieszczonego nad samogłoską. W wyrazach
jednosylabowych (poza kilkoma wyjątkami) jest on zbędny. Akcent nie jest opuszczany
w transliteracji (ά, έ, ή, ί, ό, ύ, ώ → á, é, A, í, ó, ý, &), pomijany jest zaś w transkrypcji.
Znak dierezy ¨ nie jest opuszczany w transliteracji (ϊ, ϋ → ï, ÿ).
1
Wymowa
W przypadku większości liter transkrypcja jest zgodna z wymową, różnice są zaś nastepujące:
94
Γγ
transkrypcja
g, j
Δδ
Θθ
Χχ
d
t
ch
Αυ αυ
aw, af
Ευ ευ
ew, ef
Τζ τζ
Τσ τσ
dz
ts
wymowa
przed ο, ω, ου oraz przed spółgłoskami gh (zbliżone do
dźwięcznego h) w pozostałych przypadkach j
dh jak angielskie th w mother
th jak w angielskim think
przed literami αι i ε jako chi, np. chiersonisos, w pozostałych
przypadkach ch
jeśli nad υ postawiono znak dierezy (ϋ) jako ai, w pozostałych
przypadkach tak jak w transkrypcji
jeśli nad υ postawiono znak dierezy (ϋ) jako ei, w pozostałych
przypadkach tak jak w transkrypcji
dz
c
Słowniczek terminologiczny nazw greckich
aerodromio (trb.), aerodrómio (trl.)
agora (trb.), agorá (trl.)
agros (trb.), agrós (trl.)
ajos (trb.), ágios (trl.)
akropoli (trb.), akrópolī (trl.)
akrotiri (trb.), akrōtAri (trl.)
akrotirio (trb.), akrōtArio (trl.)
akti (trb.), aktA (trl.)
alsos (trb.), álsos (trl.)
ambelon (trb.), ampel&n (trl.)
ambelonas (trb.), ampel&nas (trl.)
amos (trb.), ámmos (trl.)
anaktoro (trb.), anáktoro (trl.)
anatoli (trb.), anatolA (trl.)
angirowoli (trb.), agkyrovóli (trl.)
angirowolio (trb.), agkyrovólio (trl.)
anidros (trb.), ánydros (trl.)
ano (trb.), ánō (trl.)
archeos (trb.), archaíos (trl.)
aspros (trb.), áspros (trl.)
bugazi (trb.), mpoygázi (trl.)
charadra (trb.), charádra (trl.)
cherseos (trb.), chersaíos (trl.)
chersonisos (trb.), chersónīsos (trl.)
chora (trb.), ch&ra (trl.)
chorio (trb.), chōrió (trl.)
damari (trb.), ntamári (trl.)
dasos (trb.), dásos (trl.)
dendro (trb.), déndro (trl.)
derweni (trb.), dervéni (trl.)
diodia (trb.), diódia (trl.)
lotnisko
rynek; targ
pole
święty
akropol; twierdza
przylądek
przylądek
wybrzeże
lasek, zagajnik
winnica
winnica
piasek
pałac
wschód
przystań
przystań
suchy
górny
starożytny
biały
cieśnina
przepaść
lądowy
półwysep
kraj; główne miasto wyspy
wieś
kamieniołom
las
drzewo
przełęcz
rogatki
95
dioriga (trb.), di&ryga (trl.)
disi (trb.), dýsi (trl.)
dromos (trb.), drómos (trl.)
eklisia (trb.), ekklīsía (trl.)
ekwoli (trb.), ekvolA (trl.)
eleonas (trb.), elai&nas (trl.)
elos (trb.), élos (trl.)
eripio (trb.), ereípio (trl.)
etniko parko (trb.), ethnikó párko (trl.)
etniko talasio parko (trb.), ethnikó thalássio párko (trl.)
etnikos drimos (trb.), ethnikós drymós (trl.)
fragma (trb.), frágma (trl.)
frurio (trb.), froýrio (trl.)
ifestio (trb.), īfaísteio (trl.)
ikia (trb.), oikía (trl.)
ipsoma (trb.), ýpsōma (trl.)
istmos (trb.), isthmós (trl.)
jalos (trb.), gialós (trl.)
jefira (trb.), géfyra (trl.)
jefiri (trb.), gefýri (trl.)
kaliwa (trb.), kalýva (trl.)
kaliwi (trb.), kalývi (trl.)
kambos (trb.), kámpos (trl.)
kanali (trb.), kanáli (trl.)
kastro (trb.), kástro (trl.)
kataraktis (trb.), kataráktīs (trl.)
kato (trb.), kátō (trl.)
kawos (trb.), kávos (trl.)
kienurjos (trb.), kainoýrgios (trl.)
kilada (trb.), koiláda (trl.)
kipos (trb.), kApos (trl.)
kiti (trb.), koítī (trl.)
klisura (trb.), kleisoýra (trl.)
kolpos (trb.), kólpos (trl.)
korfí (trb.), korfA (trl.)
korifi (trb.), koryfA (trl.)
kratiras (trb.), kratAras (trl.)
kseros (trb.), xerós (trl.)
ksira (trb.), xīrá (trl.)
ksiros (trb.), xīrós (trl.)
langadi (trb.), lagkádi (trl.)
latomio (trb.), latomeío (trl.)
lefkos (trb.), leykós (trl.)
limani (trb.), limáni (trl.)
limenas (trb.), liménas (trl.)
limni (trb.), límnī (trl.)
limnotalasa (trb.), limnothálassa (trl.)
litos (trb.), líthos (trl.)
96
kanał
zachód
droga
kościół; cerkiew
ujście
gaj oliwny
bagno
ruina
park narodowy
morski park narodowy
(leśny) park narodowy
zapora, tama
twierdza
wulkan
dom; siedziba
wzniesienie
przesmyk
wybrzeże
most
most
chata
chata
pole; nizina
kanał
twierdza
wodospad
dolny
przylądek
nowy
dolina
ogród
koryto
przełęcz
zatoka
szczyt
szczyt
krater
suchy
ląd
suchy
kotlina
kamieniołom
biały
port
port
jezioro
laguna; zalew
skała; kamień
liwadi (trb.), livádi (trl.)
lochmi (trb.), lóchmī (trl.)
lofos (trb.), lófos (trl.)
lutra (trb.), loytrá (trl.)
mawros (trb.), maýros (trl.)
megalos (trb.), megálos (trl.)
mesojos (trb.), mesógeios (trl.)
mesos (trb.), mésos (trl.)
metalio (trb.), metalleío (trl.)
metalorichio (trb.), metallōrycheío (trl.)
mikros (trb.), mikrós (trl.)
milos (trb.), mýlos (trl.)
monopati (trb.), monopáti (trl.)
naos (trb.), naós (trl.)
neos (trb.), néos (trl.)
nero (trb.), neró (trl.)
nisi (trb.), nīsí (trl.)
nisiotiko simblegma (trb.), nīsi&tiko sýmplegma (trl.)
nisos (trb.), nAsos (trl.)
nomos (trb.), nomós (trl.)
notos (trb.), nótos (trl.)
odos (trb.), odós (trl.)
orichio (trb.), orycheío (trl.)
orio (trb.), ório (trl.)
ormos (trb.), órmos (trl.)
oropedio (trb.), oropédio (trl.)
oros (trb.), óros (trl.)
orosira (trb.), oroseirá (trl.)
palati (trb.), paláti (trl.)
paleos (trb.), palaiós (trl.)
palios (trb.), paliós (trl.)
paralia (trb.), paralía (trl.)
pediada (trb.), pediáda (trl.)
pelagos (trb.), pélagos (trl.)
periferia (trb.), periféreia (trl.)
petra (trb.), pétra (trl.)
pigadi (trb.), pīgádi (trl.)
pigi (trb.), pīgA (trl.)
pirgos (trb.), pýrgos (trl.)
poli (trb.), pólī (trl.)
portmos (trb.), porthmós (trl.)
potami (trb.), potámi (trl.)
potamos (trb.), potamós (trl.)
psilos (trb.), psīlós (trl.)
punda (trb.), poýnta (trl.)
rema (trb.), réma (trl.)
97
łąka
zarośla
wzgórze
kąpielisko
czarny
duży
śródziemny
środkowy; średni
kopalnia
kopalnia
mały
młyn
ścieżka
świątynia; kościół
nowy
woda
wyspa
archipelag
wyspa
nomos (jedn. adm. drugiego
rzędu)
południe
droga; ulica
kopalnia
granica
zatoka
płaskowyż
góra
łańcuch górski
pałac
stary
stary
wybrzeże; plaża
równina; nizina
morze
region (jedn. adm. pierwszego
rzędu)
skała; kamień
studnia
źródło
wieża; zamek
miasto
cieśnina
rzeka
rzeka
wysoki
przylądek
głęboka dolina
rematia (trb.), rematiá (trl.)
riaki (trb.), ryáki (trl.)
sidirodromiki grami (trb.), sidīrodromikA grammA (trl.)
sidirodromikos statmos (trb.), sidīrodromikós stathmós (trl.)
sinoro (trb.), sýnoro (trl.)
spileo (trb.), spAlaio (trl.)
spiti (trb.), spíti (trl.)
stawros (trb.), stayrós (trl.)
steno (trb.), stenó (trl.)
steria (trb.), steriá (trl.)
talasa (trb.), thálassa (trl.)
techniti limni (trb.), technitA límnī (trl.)
telma (trb.), télma (trl.)
tenagos (trb.), ténagos (trl.)
termi (trb.), thérmī (trl.)
termopigi (trb.), thermopīgA (trl.)
waltos (trb.), váltos (trl.)
woras (trb.), vorrás (trl.)
woskotopos (trb.), voskótopos (trl.)
wrachos (trb.), vráchos (trl.)
wrisi (trb.), vrýsī (trl.)
wuno (trb.), voynó (trl.)
głęboka dolina
strumień
linia kolejowa
stacja kolejowa
granica
jaskinia
dom
krzyż
cieśnina
ląd
morze
sztuczne jezioro
mokradło, bagno
mokradło, bagno
gorące źródło
gorące źródło
bagno
północ
pastwisko
głaz; skała
źródło
góra
Jednostki administracyjne pierwszego rzędu
Macedonia Zachodnia; Ditiki Makiedonia
(trb.), DytikA Makedonía (trl.); Periferia
Ditikis Makiedonias (trb.), Periféreia
DytikAs Makedonías (trl.)
Peloponez; Peloponisos (trb.), Pelopónnīsos
(trl.); Periferia Peloponisu (trb.), Periféreia
PeloponnAsoy (trl.)
Tesalia; Tesalia (trb.), Thessalía (trl.);
Periferia Tesalias (trb.), Periféreia
Thessalías (trl.)
Wyspy Egejskie Południowe; Notio Ejeo
(trb.), Nótio Aigaío (trl.); Periferia Notiu
Ejeu (trb.), Periféreia Nótioy Aigaíoy (trl.)
Wyspy Egejskie Północne; Worio Ejeo (trb.),
Vóreio Aigaío (trl.); Periferia Woriu Ejeu
(trb.), Periféreia Voreíoy Aigaíoy (trl.)
Wyspy Jońskie; Jonii Nisi (trb.), Iónioi
NAsoi (trl.); Periferia Jonion Nision (trb.),
Periféreia Ióniōn Nīsi&n (trl.)
Attyka; Atiki (trb.), AttikA (trl.); Periferia
Atikis (trb.), Periféreia AttikAs (trl.)
Epir; Ipiros (trb.), àpeiros (trl.); Periferia
Ipiru (trb.), Periféreia Īpeíroy (trl.)
Grecja Środkowa; Sterea Elada (trb.), Stereá
Elláda (trl.); Periferia Stereas Elados (trb.),
Periféreia Stereás Elládos (trl.)
Grecja Zachodnia; Ditiki Elada (trb.),
DytikA Elláda (trl.); Periferia Ditikis Elados
(trb.), Periféreia DytikAs Elládos (trl.)
Kreta; Kriti (trb.), KrAtī (trl.); Periferia Kritis
(trb.), Periféreia KrAtīs (trl.)
Macedonia Środkowa; Kientriki Makiedonia
(trb.), KentrikA Makedonía (trb.); Periferia
Kientrikis Makiedonias (trb.), Periféreia
KentrikAs Makedonías (trl.)
Macedonia Wschodnia i Tracja; Anatoliki
Makiedonia kie Traki (trb.), AnatolikA
Makedonía kai Thrákī (trl.); Periferia
Anatolikis Makiedonias kie Trakis (trb.),
Periféreia AnatolikAs Makedonías kai
Thrákīs (trl.)
98
Jednostki administracyjne drugiego rzędu (nomosy)
Achaja; Achaia (trb.), Achaáa (trl.); Nomos
Achaias (trb.), Nomós Achaáas (trl.)
Argolida; Argolida (trb.), Argolída (trl.); Nomos
Argolidos (trb.), Nomós Argolídos (trl.)
Arkadia; Arkadia (trb.), Arkadía (trl.); Nomos
Arkadias (trb.), Nomós Arkadías (trl.)
Arta; Arta (trb.), Árta (trl.); Nomos Artas
(trb.), Nomós Ártas (trl.)
Athos; Autonomiczna Republika Góry
Athos; Ajon Oros (trb.), Ágion Óros (trl.);
Aftonomos Periochi Ajiu Orus (trb.),
Aytónomos PeriochA Agíoy Óroys (trl.)
Attyka; Atiki (trb.), AttikA (trl.); Nomos
Atikis (trb.), Nomós AttikAs (trl.)
Beocja; Wiotia (trb.), Voiōtía (trl.); Nomos
Wiotias (trb.), Nomós Voiōtías (trl.)
Chalkidiki; Chalkidiki (trb.), ChalkidikA
(trl.); Nomos Chalkidikis (trb.), Nomós
ChalkidikAs (trl.)
Chania; Chania (trb.), Chaniá (trl.); Nomos
Chanion (trb.), Nomós Chaníōn (trl.)
Chios; Chios (trb.), Chíos (trl.); Nomos Chiu
(trb.), Nomós Chíoy (trl.)
Cyklady; Kiklades (trb.), Kykládes (trl.);
Nomos Kikladon (trb.), Nomós Kykládōn
(trl.)
Dodekanez; Dodekanisos (trb.), Dōdekánīsos
(trl.); Nomos Dodekanisu (trb.), Nomós
DōdekanAsoy (trl.)
Drama; Drama (trb.), Dráma (trl.); Nomos
Dramas (trb.), Nomós Drámas (trl.)
Elida; Ilia (trb.), Īleía (trl.); Nomos Ilias
(trb.), Nomós Īleías (trl.)
Etolia i Akarnania; Etolia kie Akarnania
(trb.), Aitōlía kai Akarnanía (trl.); Nomos
Etolias kie Akarnanias (trb.), Nomós
Aitōlías kai Akarnanías (trl.)
Eubea; Ewia (trb.), Eývoia (trl.); Nomos
Ewias (trb.), Nomós Eývoias (trl.)
Eurytania; Ewritania (trb.), Eyrytanía
(trl.); Nomos Ewritanias (trb.), Nomós
Eyrytanías (trl.)
Ewros; Ewros (trb.), Évros (trl.); Nomos
Ewru (trb.), Nomós Évroy (trl.)
Florina; Florina (trb.), Fl&rina (trl.); Nomos
Florinis (trb.), Nomós Flōrínīs (trl.)
Fokida; Fokida (trb.), Fōkída (trl.); Nomos
Fokidos (trb.), Nomós Fōkídos (trl.)
Ftiotyda; Ftiotida (trb.), Fthi&tida (trl.); Nomos
Ftiotidos (trb.), Nomós Fthi&tidos (trl.)
Grewena; Grewena (trb.), Grevená (trl.); Nomos
Grewenon (trb.), Nomós Greven&n (trl.)
Heraklion; Iraklio (trb.), Īrákleio (trl.);
Nomos Irakliu (trb.), Nomós Īrakleíoy (trl.)
Imatia; Imatia (trb.), Īmathía (trl.); Nomos
Imatias (trb.), Nomós Īmathías (trl.)
Janina; Joanina (trb.), Iōánnina (trl.); Nomos
Joaninon (trb.), Nomós Iōannínōn (trl.)
Karditsa; Karditsa (trb.), Kardítsa (trl.);
Nomos Karditsis (trb.), Nomós Kardítsīs
(trl.)
Kastoria; Kastoria (trb.), Kastoriá (trl.);
Nomos Kastorias (trb.), Nomós Kastoriás
(trl.)
Kawala; Kawala (trb.), Kavála (trl.); Nomos
Kawalas (trb.), Nomós Kaválas (trl.)
Kefalinia; Kiefalinia (trb.), Kefallīnía (trl.);
Nomos Kiefalinias (trb.), Nomós
Kefallīnías (trl.)
Kerkira; Kierkira (trb.), Kérkyra (trl.);
Nomos Kierkiras (trb.), Nomós Kérkyras
(trl.)
Kilkis; Kilkis (trb.), Kilkís (trl.); Nomos
Kilkis (trb.), Nomós Kilkís (trl.)
Koryntia; Korintia (trb.), Korinthía (trl.);
Nomos Korintias (trb.), Nomós Korinthías
(trl.)
Kozani; Kozani (trb.), Kozánī (trl.); Nomos
Kozanis (trb.), Nomós Kozánīs (trl.)
Ksanti; Ksanti (trb.), Xánthī (trl.); Nomos
Ksantis (trb.), Nomós Xánthīs (trl.)
Lakonia; Lakonia (trb.), Lakōnía (trl.);
Nomos Lakonias (trb.), Nomós Lakōnías
(trl.)
Larisa; Larisa (trb.), Lárisa (trl.); Nomos
Larisis (trb.), Nomós Larísīs (trl.)
Lasiti; Lasiti (trb.), Lasíthi (trl.); Nomos
Lasitiu (trb.), Nomós Lasithíoy (trl.)
99
Lesbos; Lezwos (trb.), Lésvos (trl.); Nomos
Lezwu (trb.), Nomós Lésvoy (trl.)
Leukada; Lefkada (trb.), Leykáda (trl.);
Nomos Lefkados (trb.), Nomós Leykádos
(trl.)
Magnezja; Magnisia (trb.), Magnīsía (trl.);
Nomos Magnisias (trb.), Nomós Magnīsías
(trl.)
Mesenia; Mesinia (trb.), Messīnía (trl.);
Nomos Mesinias (trb.), Nomós Messīnías
(trl.)
Pela; Pela (trb.), Pélla (trl.); Nomos Pelis
(trb.), Nomós Péllīs (trl.)
Pieria; Pieria (trb.), Piería (trl.); Nomos
Pierias (trb.), Nomós Pierías (trl.)
Preweza; Preweza (trb.), Préveza (trl.);
Nomos Prewezis (trb.), Nomós Prevézīs
(trl.)
Retimno; Retimno (trb.), Réthymno (trl.);
Nomos Retimnis (trb.), Nomós Rethýmnīs
(trl.)
Rodopy; Rodopi (trb.), Rodópī (trl.); Nomos
Rodopis (trb.), Nomós Rodópīs (trl.)
Saloniki; Tesaloniki (trb.), Thessaloníkī
(trl.); Nomos Tesalonikis (trb.), Nomós
Thessaloníkīs (trl.)
Samos; Samos (trb.), Sámos (trl.); Nomos
Samu (trb.), Nomós Sámoy (trl.)
Seres; Seres (trb.), Sérres (trl.); Nomos Seron
(trb.), Nomós Serr&n (trl.)
Tesprotia; Tesprotia (trb.), Thesprōtía
(trl.); Nomos Tesprotias (trb.), Nomós
Thesprōtías (trl.)
Trikala; Trikala (trb.), Tríkala (trl.); Nomos
Trikalon (trb.), Nomós Trikálōn (trl.)
Zakintos; Zakintos (trb.), Zákynthos (trl.);
Nomos Zakintu (trb.), Nomós Zakýnthoy
(trl.)
Miejscowości
Abdera; Awdira (trb.), Ávdīra (trl.)
Agrinio (trb.), Agrínio (trl.)
Ajos Nikolaos (trb.), Ágios Nikólaos (trl.)
Aleksandropolis; Aleksandrupoli (trb.),
Alexandroýpolī (trl.)
Amfisa (trb.), Ámfissa (trl.)
Argos (trb.), Árgos (trl.)
Argostoli (trb.), Argostóli (trl.)
Arta; Arta (trb.), Árta (trl.)
Ateny; Atina (trb.), AthAna (trl.)
Chalkida (trb.), Chalkída (trl.) [hist.: Chalkis
(trb.), Chalkís (trl.)]
Chania; Chania (trb.), Chaniá (trl.) [hist.:
Kanea]
Chios; Chios (trb.), Chíos (trl.)
Chora (trb.), Ch&ra (trl.)
Delfy; Delfi (trb.), Delfoí (trl.)
Didimoticho (trb.), Didymóteicho (trl.)
Drama; Drama (trb.), Dráma (trl.)
Edesa (trb.), Édessa (trl.)
Eleusis; Elefsina (trb.), Eleysína (trl.)
Epidauros; Epidawros (trb.), Epidayros
(trl.)
Ermupoli (trb.), Ermoýpolī (trl.)
Florina; Florina (trb.), Fl&rina (trl.)
Grewena; Grewena (trb.), Grevená (trl.)
Heraklion; Iraklio (trb.), Īrákleio (trl.) [hist.:
Kandia]
Igumenitsa (trb.), Īgoymenítsa (trl.)
Janina; Joanina (trb.), Iōánnina (trl.)
Jerapetra (trb.), Ierápetra (trl.)
Kalamata (trb.), Kalamáta (trl.)
Karditsa; Karditsa (trb.), Kardítsa (trl.)
Karies; Karies (trb.), Karyés (trl.)
Karpenisi (trb.), KarpenAsi (trl.)
Kastoria; Kastoria (trb.), Kastoriá (trl.)
Katerini (trb.), Katerínī (trl.)
Kawala; Kawala (trb.), Kavála (trl.)
Kilkis; Kilkis (trb.), Kilkís (trl.)
Komotini (trb.), KomotīnA (trl.)
Korfu; Kierkira (trb.), Kérkyra (trl.)
Korynt; Korintos (trb.), Kórinthos (trl.)
100
Kos (trb.), Kōs (trl.)
Kozani; Kozani (trb.), Kozánī (trl.)
Ksanti; Ksanti (trb.), Xánthī (trl.)
Lamia (trb.), Lamía (trl.)
Larisa; Larisa (trb.), Lárisa (trl.)
Lindos (trb.), Líndos (trl.)
Liwadia (trb.), Livadeiá (trl.)
Lutraki (trb.), Loytráki (trl.)
Maraton; Maratonas (trb.), Marath&nas (trl.)
Megalopolis; Megalopoli (trb.), Megalópolī
(trl.)
Megara (trb.), Mégara (trl.)
Missolungi; Mesolongi (trb.), Mesológgi
(trl.)
Mistra; Mistras (trb.), Mystrás (trl.)
Mitylena; Mitilini (trb.), MytilAnī (trl.)
Mykonos; Mikonos (trb.), Mýkonos (trl.)
Naksos (trb.), Náxos (trl.)
Nauplion; Nafplio (trb.), Naýplio (trl.)
Nausa (trb.), Náoysa (trl.)
Olimpia; Olimbia (trb.), Olympía (trl.)
Patras; Patra (trb.), Pátra (trl.)
Pela; Pela (trb.), Pélla (trl.)
Pireus; Pireas (trb.), Peiraiás (trl.)
Pirgos (trb.), Pýrgos (trl.)
Pitagorio (trb.), Pythagóreio (trl.)
Polijiros (trb.), Polýgyros (trl.)
Preweza; Preweza (trb.), Préveza (trl.)
Pylos; Pilos (trb.), Pýlos (trl.)
Retimno; Retimno (trb.), Réthymno (trl.)
Rodos (trb.), Ródos (trl.)
Salamina; Salamina (trb.), Salamína (trl.)
Saloniki; Tesaloniki (trb.), Thessaloníkī (trl.)
Samos; Samos (trb.), Sámos (trl.)
Seres; Seres (trb.), Sérres (trl.)
Sitia (trb.), Sīteía (trl.)
Skiatos (trb.), Skiáthos (trl.)
Skiros (trb.), Skýros (trl.)
Skopelos (trb.), Skópelos (trl.)
Sparta; Sparti (trb.), Spártī (trl.)
Teby; Tiwa (trb.), ThAva (trl.)
Tinos (trb.), TAnos (trl.)
Trikala; Trikala (trb.), Tríkala (trl.)
Tripoli (trb.), Trípolī (trl.)
Weria (trb.), Véroia (trl.)
Wolos (trb.), Vólos (trl.) [hist.: Jolkos]
Zakintos; Zakintos (trb.), Zákynthos (trl.)
Części miejscowości
Plaka (trb.), Pláka (trl.) [Ateny]
Krainy, regiony
Achaja; Achaia (trb.), Achaáa (trl.)
Akarnania; Akarnania (trb.), Akarnanía (trl.)
Argolida; Argolida (trb.), Argolída (trl.)
Arkadia; Arkadia (trb.), Arkadía (trl.)
Attyka; Atiki (trb.), AttikA (trl.)
Bałkany; Walkania (trb.), Valkánia (trl.)
Beocja; Wiotia (trb.), Voiōtía (trl.)
Elida; Ilia (trb.), Īleía (trl.)
Epir; Ipiros (trb.), àpeiros (trl.)
Etolia; Etolia (trb.), Aitōlía (trl.)
Fokida; Focyda; Fokida (trb.), Fōkída (trl.)
Ftiotyda; Ftiotida (trb.), Fthi&tida (trl.)
Lakonia, Lakonia (trb.), Lakōnía (trl.)
Macedonia Grecka; Makiedonia (trb.),
Makedonía (trl.)
Magnezja; Magnisia (trb.), Magnīsía (trl.)
Mesenia; Mesinia (trb.), Messīnía (trl.)
Riwiera Olimpijska; Olimbiaki Akti (trb.),
OlympiakA AktA (trl.)
Tesalia; Tesalia (trb.), Thessalía (trl.)
Tracja; Traki (trb.), Thrákī (trl.)
101
Morza
Morze Egejskie; Ejeo Pelagos (trb.), Aigaío
Pélagos (trl.)
Morze Jońskie; Jonio Pelagos (trb.), Iónio
Pélagos (trl.)
Morze Kreteńskie; Kritiko Pelagos (trb.),
Krītikó Pélagos (trl.)
Morze Mirtejskie; Mirtoo Pelagos (trb.),
Myrt&o Pélagos (trl.)
Morze Śródziemne; Mesojos Talasa (trb.),
Mesógeios Thálassa (trl.)
Morze Trackie; Trakiko Pelagos (trb.),
Thrakikó Pélagos (trl.)
Inne akweny morskie
Ikario Pelagos (trb.), Ikário Pélagos (trl.)
Karpatio Pelagos (trb.), Kárpathio Pélagos
(trl.)
Zatoki
Kolpos Ajiu Orus (trb.), Kólpos Agíoy Óroys
(trl.); Singitikos Kolpos (trb.), Siggitikós
Kólpos (trl.)
Kolpos Almiru (trb.), Kólpos Almyroý (trl.);
Ormos Almiru (trb.), Órmos Almyroý (trl.)
Kolpos Andikiras (trb.), Kólpos Antíkyras
(trl.)
Kolpos Atalandis (trb.), Kólpos Atalántīs
(trl.)
Kolpos Chanion (trb.), Kólpos Chaníōn (trl.)
Kolpos Enu (trb.), Kólpos Aínoy (trl.)
Kolpos Epidawru (trb.), Kólpos Epidaýroy
(trl.)
Kolpos Iteas (trb.), Kólpos Itéas (trl.)
Kolpos Kawalas (trb.), Kólpos Kaválas (trl.)
Kolpos Kisamu (trb.), Kólpos Kissámoy (trl.)
Kolpos Morfu (trb.), Kólpos Mórfoy (trl.)
Kolpos Nawarinu (trb.), Kólpos Navarínoy
(trl.)
Maliakos Kolpos (trb.), Maliakós Kólpos
(trl.)
Ormos Sudas (trb.), Órmos Soýdas (trl.)
Pagasitikos Kolpos (trb.), Pagasītikós Kólpos
(trl.)
Porto Lago (trb.), Pórto Lágo (trl.); Ormos
Wistonias (trb.), Órmos Vistonías (trl.)
Zatoka Ambrakijska; Amwrakikos Kolpos
(trb.), Amvrakikós Kólpos (trl.)
Zatoka Argolidzka; Argolikos Kolpos (trb.),
Argolikós Kólpos (trl.)
Zatoka Efeska; Kolpos Efesu (trb.), Kólpos
Efésoy (trl.)
Zatoka Eubejska Południowa; Notios
Ewoikos Kolpos (trb.), Nótios Eyvoïkós
Kólpos (trl.)
Zatoka Eubejska Północna; Worios Ewoikos
Kolpos (trb.), Vóreios Eyvoïkós Kólpos
(trl.)
Zatoka Falerońska; Kolpos Faliru (trb.),
Kólpos FalAroy (trl.)
Zatoka Heraklejska; Kolpos Irakliu (trb.),
Kólpos Īrakleíoy (trl.)
Zatoka Kasandryjska; Toroneos Kolpos
(trb.), Torōnaíos Kólpos (trl.); Kolpos
Kasandras (trb.), Kólpos Kassándras (trl.)
Zatoka Kiparysyjska; Kiparisiakos Kolpos
(trb.), Kyparissiakós Kólpos (trl.)
Zatoka Koryncka; Korintiakos Kolpos (trb.),
Korinthiakós Kólpos (trl.)
Zatoka Lakońska; Lakonikos Kolpos (trb.),
Lakōnikós Kólpos (trl.)
Zatoka Merabelska; Kolpos Mirambelu
(trb.), Kólpos Mirampélloy (trl.)
Zatoka Mesarska; Kolpos Mesaras (trb.),
Kólpos Mesáras (trl.)
Zatoka Meseńska; Mesiniakos Kolpos (trb.),
Messīniakós Kólpos (trl.)
Zatoka Orfańska; Kolpos Orfanu (trb.),
Kólpos Orfanoý (trl.); Strimonikos Kolpos
(trb.), Strymōnikós Kólpos (trl.)
102
Zatoka Patraska; Patraikos Kolpos (trb.),
Patraïkós Kólpos (trl.)
Zatoka Petalijska; Kolpos Petalion (trb.),
Kólpos Petali&n (trl.)
Zatoka Salonicka; Kolpos Tesalonikis (trb.),
Kólpos Thessaloníkīs (trl.)
Zatoka Sarońska; Saronikos Kolpos (trb.),
Sarōnikós Kólpos (trl.)
Zatoka Termajska; Termaikos Kolpos (trb.),
Thermaïkós Kólpos (trl.)
Cieśniny
Cieśnina Itacka; Steno Itakis (trb.), Stenó
Ithákīs (trl.); Portmos Itakis (trb.),
Porthmós Ithákīs (trl.)
Cieśnina Kafirejska; Steno Kafireos (trb.),
Stenó Kafīréōs (trl.); Diekplus Kafireos
(trb.), Diékploys Kafīréōs (trl.); Portmos
Kafireos (trb.), Porthmós Kafīréōs (trl.)
Diawlos Oreon (trb.), Díaylos Ōréōn (trl.)
Diawlos Skopelu (trb.), Díaylos Skopéloy
(trl.)
Diawlos Tasu (trb.), Díaylos Thásoy (trl.)
Notio Steno Kierkiras (trb.), Nótio Stenó
Kérkyras (trl.)
Steno Andikitiron (trb.), Stenó AntikythArōn
(trl.)
Steno Chiu (trb.), Stenó Chíoy (trl.)
Steno Elafonisu (trb.), Stenó ElafonAsoy (trl.)
Steno Kieas (trb.), Stenó Kéas (trl.)
Steno Lezwu (trb.), Stenó Lésvoy (trl.)
Worio Steno Kierkiras (trb.), Vóreio Stenó
Kérkyras (trl.)
Jeziora
Amwrakia (trb.), Amvrakía (trl.); Limni
Amwrakia (trb.), Límnī Amvrakía (trb.)
Iliki (trb.), Ylíkī (trl.); Limni Iliki (trb.),
Límnī Ylíkī (trl.)
Jezioro Stymfalijskie; Limni Stimfalia (trb.),
Límnī Stymfalía (trl.)
Koronia (trb.), Korōnía (trl.); Koronia Limni
(trb.), Korōnía Límnī (trl.); Limni Langada
(trb.), Límnī Lagkadá (trl.)
Limni Doiranis (trb.), Límnī Doïránīs (trl.)
Limni Joaninon (trb.), Límnī Iōannínōn
(trl.); Pamwotida (trb.), Pamv&tida (trl.);
Pamwotida Limni (trb.), Pamv&tida Límnī
(trl.)
Limni Kastorias (trb.), Límnī Kastoriás (trl.)
Limni Kierkinis (trb.), Límnī Kerkínīs (trl.)
Limni Maratona (trb.), Límnī Marath&na
(trl.); Techniti Limni Maratona (trb.),
TechnitA Límnī Marath&na (trl.)
Lisimachia (trb.), Lysimachía (trl.); Limni
Lisimachia (trb.), Límnī Lysimachía (trl.)
Mała Prespa; Mikri Prespa (trb.), MikrA
Prespa (trl.); Limni Mikra Prespa (trb.),
Límnī Mikrá Préspa (trl.)
Ozeros (trb.), Ozerós (trl.); Limni Ozeros
(trb.), Límnī Ozerós (trl.)
Paralimni (trb.), Paralímnī (trl.)
Prespa; Megali Prespa (trb.), Megálī Préspa
(trl.); Limni Megali Prespa (trb.), Límnī
Megálī Préspa (trl.)
Techniti Limni Kastrakiu (trb.), TechnitA
Límnī Kastrakíoy (trl.)
Techniti Limni Kremaston (trb.), TechnitA
Límnī Kremast&n (trl.)
Techniti Limni Mornu (trb.), TechnitA Límnī
Mórnoy (trl.)
Techniti Limni Polifitu (trb.), TechnitA Límnī
Polyfýtoy (trl.)
Techniti Limni Tawropu (trb.), TechnitA
Límnī Tayropoý (trl.)
Trichonida (trb.), Trichōnída (trl.); Limni
Trichonida (trb.), Límnī Trichōnída (trl.)
Wegoritida (trb.), Vegorítida (trl.); Limni
Wegoritida (trb.), Límnī Vegorítida (trl.)
Wistonida (trb.), Vistonída (trl.); Limni
Wistonida (trb.), Límnī Vistonída (trl.)
Wolwi (trb.), Vólvī (trl.); Limni Wolwi (trb.),
Límnī Vólvī (trl.)
103
Wulkaria (trb.), Voylkariá (trl.); Limni
Wulkaria (trb.), Límnī Voylkariá (trl.)
Rzeki
Acheloos (trb.), Achel&os (trl.);
Aspropotamos (trb.), Aspropótamos (trl.)
Acherondas (trb.), Achérontas (trl.); Acheron
(trb.), Achérōn (trl.)
Alfios (trb.), Alfeiós (trl.)
Aliakmonas (trb.), Aliákmonas (trl.);
Aliakmon (trb.), Aliákmōn (trl.)
Arachtos (trb.), Árachthos (trl.)
Ewrotas (trb.), Eyr&tas (trl.)
Kifisos (trb.), Kīfisós (trl.)
Marica; Ewros (trb.), Évros (trl.)
Mesta; Nestos (trb.), Néstos (trl.)
Pinios (trb.), Pīneiós (trl.)
Sperchios (trb.), Spercheiós (trl.)
Struma; Strimonas (trb.), Strymónas (trl.)
Wardar; Aksios (trb.), Axiós (trl.); Wardaris
(trb.), Vardáris (trl.)
Wjosa; Aoos (trb.), A&os (trl.)
Kanały
Kanał Koryncki; Dioriga tis Korintu (trb.),
Di&ryga tīs Korínthoy (trl.)
Wyspy
Ajos Efstratios (trb.), Ágios Eystrátios (trl.)
Alonisos (trb.), Alónnīsos (trl.)
Amorgos (trb.), Amorgós (trl.)
Anafi (trb.), Anáfī (trl.)
Andiparos (trb.), Antíparos (trl.)
Andros (trb.), Ándros (trl.)
Astipalea (trb.), Astypálaia (trl.)
Chalki (trb.), Chálkī (trl.)
Chios; Chios (trb.), Chíos (trl.)
Delos; Dilos (trb.), DAlos (trl.)
Egina; Ejina (trb.), Aígina (trl.)
Eubea; Ewia (trb.), Eývoia (trl.)
Folegandros (trb.), Folégandros (trl.)
Hydra; Idra (trb.), Ýdra (trl.)
Ikaria; Ikaria (trb.), Ikaría (trl.)
Ios (trb.), Íos (trl.)
Iraklia (trb.), Īrákleia (trl.)
Itaka; Itaki (trb.), Ithákī (trl.)
Jaros (trb.), Giáros (trl.); Jura (trb.), Gioýra
(trl.)
Kalimnos (trb.), Kálymnos (trl.)
Karpatos (trb.), Kárpathos (trl.)
Kasos (trb.), Kásos (trl.)
Kefalinia; Kiefalinia (trb.), Kefallīnía (trl.)
Kiea (trb.), Kéa (trl.)
Kimolos (trb.), Kímōlos (trl.)
Kitira (trb.), Kýthīra (trl.) [hist.: Cytera]
Kitnos (trb.), Kýthnos (trl.)
Korfu; Kierkira (trb.), Kérkyra (trl.)
Kos (trb.), Kōs (trl.)
Kreta; Kriti (trb.), KrAtī (trl.)
Leros (trb.), Léros (trl.)
Lesbos; Lezwos (trb.), Lésvos (trl.)
Leukada; Lefkada (trb.), Leykáda (trl.) [hist.:
Lefkas (trb.), Leykás (trl.)]
Limnos (trb.), LAmnos (trl.)
Milos (trb.), MAlos (trl.)
Mykonos; Mikonos (trb.), Mýkonos (trl.)
Naksos (trb.), Náxos (trl.)
Nisiros (trb.), Nísyros (trl.)
Paros (trb.), Páros (trl.)
Patmos (trb.), Pátmos (trl.)
Poros (trb.), Póros (trl.)
Psara (trb.), Psará (trl.)
Rodos (trb.), Ródos (trl.)
Salamina; Salamina (trb.), Salamína (trl.)
Samos; Samos (trb.), Sámos (trl.)
Samotraka; Samotraki (trb.), Samothrákī
(trl.)
104
Skiatos (trb.), Skiáthos (trl.)
Skiros (trb.), Skýros (trl.)
Skopelos (trb.), Skópelos (trl.)
Tasos (trb.), Thásos (trl.)
Tilos (trb.), TAlos (trl.)
Tinos (trb.), TAnos (trl.)
Zakintos; Zakintos (trb.), Zákynthos (trl.)
Santoryn; Thira; Tira (trb.), ThAra (trl.);
Santorini (trb.), Santorínī (trl.)
Serifos (trb.), Sérifos (trl.)
Sifnos (trb.), Sífnos (trl.)
Sikinos (trb.), Síkinos (trl.)
Simi (trb.), Sýmī (trl.)
Siros (trb.), Sýros (trl.)
Grupy wysp, archipelagi
Cyklady; Kiklades (trb.), Kykládes (trl.)
Dodekanez; Dodekanisos (trb.), Dōdekánīsos
(trl.)
Sporady; Sporades (trb.), Sporádes (trl.)
Sporady Południowe; Noties Sporades (trb.),
Nóties Sporádes (trl.)
Sporady Północne; Wories Sporades (trb.),
Vóreies Sporádes (trl.)
Wyspy Egejskie; Nisia Ejeu (trb.), Nīsiá
Aigaíoy (trl.)
Wyspy Egejskie Południowe; Notio Ejeo
(trb.), Nótio Aigaío (trl.)
Wyspy Egejskie Północne; Worio Ejeo (trb.),
Vóreio Aigaío (trl.)
Wyspy Jońskie; Jonia Nisia (trb.), Iónia Nīsiá
(trl.)
Półwyspy
Akrotiri (trb.), AkrōtAri (trl.); Chersonisos
Akrotiri (trb.), Chersónīsos AkrōtAri (trl.)
Athos; Ajo Oros (trb.), Ágio Óros
(trl.); Chersonisos tu Ajiu Orus (trb.),
Chersónīsos toy Agíoy Óroys (trl.);
Chersonisos tu Ato (trb.), Chersónīsos toy
Áthō (trl.)
Chersonisos Rodopu (trb.), Chersónīsos
Rodopoý (trl.)
Chersonisos ton Metanon (trb.), Chersónīsos
tōn Methánōn (trl.)
Kasandra (trb.), Kassándra (trl.); Chersonisos
tis Kasandras (trb.), Chersónīsos tīs
Kassándras (trl.)
Magnezja; Magnisia (trb.), Magnīsía
(trl.); Chersonisos tis Magnisias (trb.),
Chersónīsos tīs Magnīsías (trl.)
Mani (trb.), Mánī (trl.) [hist.: Maina]
Peloponez; Peloponisos (trb.), Pelopónnīsos
(trl.)
Półwysep Argolidzki; Chersonisos tis
Argolidas (trb.), Chersónīsos tīs Argolídas
(trl.)
Półwysep Bałkański; Walkaniki Chersonisos
(trb.), ValkanikA Chersónīsos (trl.)
Półwysep Chalcydycki; Chalkidiki (trb.),
ChalkidikA (trl.)
Półwysep Lakoński; Chersonisos tis
Lakonias (trb.), Chersónīsos tīs Lakōnías
(trl.)
Półwysep Meseński; Chersonisos tis
Mesinias (trb.), Chersónīsos tīs Messīnías
(trb.)
Sitonia (trb.), Sithōnía (trl.); Chersonisos tis
Sitonias (trb.), Chersónīsos tīs Sithōnías
(trl.)
Przylądki
Ajos Domenikos (trb.), Ágios Doménikos
(trl.); Akrotiri Ajiu Domeniku (trb.),
AkrōtAri Agíoy Doménikoy (trl.)
Ajos Joanis (trb.), Ágios Ioánnis (trl.)
Akcjum; Aktio (trb.), Áktio (trl.)
Akritas (trb.), Akrítas (trl.)
Akrotiri (trb.), AkrōtAri (trl.)
Akrotiri Kilinis (trb.), AkrōtAri KyllAnīs (trl.)
Artemizjon; Artemisio (trb.), Artemísio (trl.)
Drepano (trb.), Drépano (trl.)
105
Dukato (trb.), Doykáto (trl.)
Ireo (trb.), Īraío (trl.)
Kafireas (trb.), Kafiréas (trl.); Kawo Doro
(trb.), Kávo Ntóro (trl.)
Kambanos (trb.), Kampanós (trl.)
Kapelo (trb.), Kapélo (trl.)
Katakolo (trb.), Katákolo (trl.)
Krios (trb.), Kriós (trl.)
Litino (trb.), Líthino (trl.)
Liwada (trb.), Liváda (trl.)
Maleas (trb.), Maléas (trl.)
Maratia (trb.), Marathiá (trl.)
Masticho (trb.), Másticho (trl.)
Matapan; Tenaron; Tenaro (trb.), Taínaro
(trl.); Matapas (trb.), Matapás (trl.)
Paliuri (trb.), Palioýri (trl.)
Papas (trb.), Pápas (trl.)
Pines (trb.), Pínnes (trl.)
Sideros (trb.), Síderos (trl.)
Skileo (trb.), Skýlaio (trl.)
Spanda (trb.), Spánta (trl.)
Spati (trb.), Spathí (trl.)
Steno (trb.), Stenó (trl.)
Sunion; Sunio (trb.), Soýnio (trl.) [hist.:
Sunion (trb.), Soýnion (trl.)]
Tripiti (trb.), TrypītA (trl.)
Zurwa (trb.), Zoýrva (trl.); Akrotiri Zurwas
(trb.), AkrōtAri Zoýrvas (trl.)
Przesmyki
Przesmyk Koryncki; Istmos tis Korintu (trb.),
Isthmós tīs Korínthoy (trl.)
Niziny, równiny
Nizina Argolidzka; Argoliki Pediada (trb.),
ArgolikA Pediáda (trl.)
Nizina Dolnotracka
Nizina Lakońska; Lakoniki Pediada (trb.),
LakōnikA Pediáda (trl.)
Nizina Meseńska; Pediada tis Mesinias (trb.),
Pediáda tīs Messīnías (trl.)
Nizina Salonicka; Pediada Tesalonikis (trb.),
Pediáda Thessaloníkīs (trl.)
Nizina Tesalska; Tesaliki Pediada
(trb.),ThessalikA Pediáda (trl.); Kambos tis
Tesalias (trb.), Kámpos tīs Thessalías (trl.)
Doliny
Samaria; Farangi Samarias (trb.), Farággi
Samariás (trl.); Samaria (trb.), Samariá
(trl.)
Tempe; Tembi (trb.), Témpī (trl.); Stena ton
Tembon (trb.), Stená tōn Temp&n (trl.)
Wikos; Farangi Wiku (trb.), Farággi Víkoy
(trl.); Farangi Wiku-Aou (trb.), Farággi
Víkoy-A&oy (trl.)
Kotliny
Kotlina Attycka; Lekanopedio Atikis (trb.),
Lekanopédio AttikAs (trl.)
Góry
Agrafa (trb.), Ágrafa (trl.)
Askio (trb.), Áskio (trl.)
Atamanon Ori (trb.), Athamánōn Órī (trl.);
Atamanika Ori (trb.), Athamaniká Órī
(trl.); Dzumerka (trb.), Tzoymérka (trl.)
106
Chasia (trb.), Chásia (trl.)
Chelmos (trb.), Chelmós (trl.); Aroania (trb.),
Aroánia (trl.)
Dikti (trb.), Díktī (trl.)
Erymant; Erimantos (trb.), Erýmanthos (trl.)
Falakro (trb.), Falakró (trl.)
Giona (trb.), Gki&na (trl.)
Gramos (trb.), Grámmos (trl.); Gramos (trb.),
Grámos (trl.)
Helikon; Elikonas (trb.), Elik&nas (trl.);
Elikon (trb.), Elik&n (trl.)
Hymet; Imitos (trb.), Ymīttós (trl.)
Ida; Idi (trb.), Ídī (trl.); Psiloritis (trb.),
Psīloreítīs (trl.)
Iti (trb.), Oítī (trl.)
Kilini (trb.), KyllAnī (trl.); Oros Kilini (trb.)
Óros KyllAnī (trl.)
Lakmos (trb.), Lákmos (trl.)
Lefka Ori (trb.), Leyká Órī (trl.)
Olimp; Olimbos (trb.), Ólympos (trl.);
Olimbos Oros (trb.), Ólympos Óros (trl.)
Orwilos (trb.), Órvīlos (trl.)
Otris (trb.), Óthrys (trl.)
Parnas; Parnasos (trb.), Parnassós (trl.)
Parnita (trb.), Párnītha (trl.); Parnis (trb.),
Párnīs (trl.)
Parnonas (trb.), Párnōnas (trl.); Parnon (trb.),
Párnōn (trl.)
Pentelejkon; Pendeli (trb.), Pentéli (trl.);
Pendeliko Oros (trb.), Pentelikó Óros (trl.)
Pieria Ori (trb.), Piéria Órī (trl.); Pieria (trb.),
Piéria (trl.)
Pindos (trb.), Píndos (trl.); Orosira tis Pindu
(trb.), Oroseirá tīs Píndoy (trl.)
Rodopy; Rodopi (trb.), Rodópī (trl.)
Smolikas (trb.), Smólikas (trl.)
Tajget; Taijetos (trb.), Taßgetos (trl.); Taijetos
Oros (trb.), Taßgetos Óros (trl.)
Timfi (trb.), Týmfī (trl.)
Timfristos (trb.), Týmfrīstos (trl.)
Wardusia (trb.), Vardoýsia (trl.); Wardusia
Ori (trb.), Vardoýsia Órī (trl.)
Warnus (trb.), Varnoýs (trl.)
Wermio (trb.), Vérmio (trl.)
Werno (trb.), Vérno (trl.)
Woras (trb.),Vóras (trl.); Kaimaktsalan (trb.),
Kaïmaktsalán (trl.)
Szczyty
Likawitos; Likawitos (trb.), Lykavīttós (trl.)
[wzgórze w Atenach]
Lingos (trb.), Lýgkos (trl.)
Mitikas (trb.), Mýtikas (trl.)
Pachnes (trb.), Páchnes (trl.)
Peristeri (trb.), Peristéri (trl.)
Profitis Ilias (trb.), ProfAtīs Īlías (trl.)
Stefani (trb.), Stefáni (trl.)
Tringia (trb.), Tríggia (trl.)
Witsi (trb.), Vítsi (trl.)
Wutsikaki (trb.), Voytsikáki (trl.)
Ziria (trb.), ZAria (trl.)
Athos; Atos (trb.), Áthōs (trl.)
Awgo (trb.), Aygó (trl.)
Chelmos (trb.), Chelmós (trl.)
Chionotripa (trb.), Chionótrypa (trl.)
Enos (trb.), Aínos (trl.)
Epano Arena (trb.), Epánō Aréna (trl.)
Flamburo (trb.), Flámpoyro (trl.)
Fteri (trb.), Ftéri (trl.)
Jerakowuni (trb.), Gerakovoýni (trl.)
Kaliakuda (trb.), Kaliakoýda (trl.)
Karambola (trb.), Karampóla (trl.)
Kato Arena (trb.), Kátō Aréna (trl.)
Liakura (trb.), Liákoyra (trl.)
Przełęcze
Diawasi Kataras (trb.), Diávasí Katáras (trl.);
Katara (trb.), Katára (trl.)
107
Jaskinie
Anemotripa (trb.), Anemótrypa (trl.)
Dikteo Andro (trb.), Diktaío Ántro (trl.)
Gurgutakas (trb.), Goyrgoýthakas (trl.)
Ideo Andro (trb.), Idaío Ántro (trl.)
Kutuki (trb.), Koytoýki (trl.); Spileo Peanias
(trb.), SpAlaio Paianías (trl.)
Spilea Diru (trb.), SpAlaia Dyroý (trl.)
Spileo Alistratis (trb.), SpAlaio Alistrátīs (trl.)
Spileo Angiti (trb.), SpAlaio Aggítī (trl.);
Spileo pigon Angiti (trb.), SpAlaio pīgōn
Aggítī (trl.) [hist.: Maaras (trb.), Maarás (trl.)]
Spileo Kastrion (trb.), SpAlaio Kastri&n (trl.);
Spileo Limnon (trb.), SpAlaio Limn&n (trl.)
Spileo Melidoniu (trb.), SpAlaio Melidoníoy (trl.)
Spileo Peramatos (trb.), SpAlaio Perámatos (trl.)
Spileo Petralonon (trb.), SpAlaio Petral&nōn
(trl.); Kokines Petres (trb.), Kókkines
Pétres (trl.)
Spileo tis Apokalipseos (trb.), SpAlaio tīs
Apokalýpseōs (trl.)
Tafkura (trb.), Tafkoýra (trl.); Waratro
Tafkura (trb.), Várathro Tafkoýra (trl.)
Obszary ochrony przyrody
Etniko Talasio Parko Alonisu Worion
Sporadon (trb.), Ethnikó Thalássio Párko
AlonnAsoy Voreíōn Sporádōn (trl.)
Etniko Talasio Parko Zakintu (trb.), Ethnikó
Thalássio Párko Zakýnthoy (trl.)
Etnikos Drimos Enu (trb.), Ethnikós Drymós
Aínoy (trl.)
Etnikos Drimos Itis (trb.), Ethnikós Drymós
Oítīs (trl.)
Etnikos Drimos Parnitas (trb.), Ethnikós
Drymós Párnīthas (trl.)
Etnikos Drimos Wiku-Aou (trb.), Ethnikós
Drymós Víkoy-A&oy (trl.)
Park Narodowy Gór Pindos; Etnikos Drimos
Pindu (trb.), Ethnikós Drymós Píndoy (trl.)
Park Narodowy Olimpu; Etnikos Drimos
Olimbu (trb.), Ethnikós Drymós Olýmpoy
(trl.)
Park Narodowy Parnasu; Etnikos Drimos
Parnasu (trb.), Ethnikós Drymós Parnassoý
(trl.)
Park Narodowy Prespy; Etnikos Drimos
Prespon (trb.), Ethnikós Drymós Presp&n
(trl.)
Park Narodowy Samarii; Etnikos Drimos
Lefkon Oreon (trb.), Ethnikós Drymós
Leyk&n Ōréōn (trl.); Etnikos Drimos
Samarias (trb.), Ethnikós Drymós Samariás
(trl.)
Park Narodowy Sunionu; Etnikos Drimos
Suniu (trb.), Ethnikós Drymós Soyníoy
(trl.)
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
Chiliandar; Jera Moni Chiliandariu (trb.),
Ierá MonA Xiliandaríoy (trl.); Moni
Chiliandariu (trb.), MonA Xiliandaríoy (trl.)
[klasztor na półwyspie Athos]
Jera Moni Ajiu Joanu tu Teologu (trb.),
Ierá MonA Agíoy Iōánnoy toy Theológoy
(trl.); Moni Ajiu Joanu tu Teologu (trb.),
MonA Agíoy Iōánnoy toy Theológoy (trl.)
[klasztor na wyspie Patmos]
Jera Moni Ajiu Pandelejmonos (trb.), Ierá
MonA Agíoy Panteléīmonos (trl.); Moni
Ajiu Pandelejmonos (trb.), MonA Agíoy
Panteléīmonos (trl.) [klasztor na półwyspie
Athos]
Jera Moni Ajiu Pawlu (trb.), Ierá MonA Agíoy
Paýloy (trl.); Moni Ajiu Pawlu (trb.), MonA
Agíoy Paýloy (trl.) [klasztor na półwyspie
Athos]
108
Jera Moni Dionisiu (trb.), Ierá MonA
Dionysíoy (trl.); Moni Dionisiu (trb.),
MonA Dionysíoy (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Jera Moni Dochiariu (trb.), Ierá MonA
Docheiaríoy (trl.); Moni Dochiariu (trb.),
MonA Docheiaríoy (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Jera Moni Esfigmenu (trb.), Ierá MonA
Esfigménoy (trl.); Moni Esfigmenu (trb.),
MonA Esfigménoy (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Jera Moni Filoteu (trb.), Ierá MonA Filothéoy
(trl.); Moni Filoteu (trb.), MonA Filothéoy
(trl.) [klasztor na półwyspie Athos]
Jera Moni Grigoriu (trb.), Ierá MonA
Grīgoríoy (trl.); Moni Grigoriu (trb.), MonA
Grīgoríoy (trl.) [klasztor na półwyspie
Athos]
Jera Moni Iwiron (trb.), Ierá MonA IvArōn
(trl.); Moni Iwiron (trb.), MonA IvArōn (trl.)
[klasztor na półwyspie Athos]
Jera Moni Karakalu (trb.), Ierá MonA
Karakálloy (trl.); Moni Karakalu (trb.),
MonA Karakálloy (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Jera Moni Konstamonitu (trb.), Ierá MonA
Kōnstamonítoy (trl.); Moni Konstamonitu
(trb.), MonA Kōnstamonítoy (trl.) [klasztor
na półwyspie Athos]
Jera Moni Ksenofondos (trb.), Ierá MonA
Xenof&ntos (trl.); Moni Ksenofondos
(trb.), MonA Xenof&ntos (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Jera Moni Ksiropotamu (trb.), Ierá MonA
Xīropotámoy (trl.); Moni Ksiropotamu
(trb.), MonA Xīropotámoy (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Jera Moni Kutlumusiu (trb.), Ierá MonA
Koytloymoysíoy (trl.); Moni Kutlumusiu
(trb.), MonA Koytloymoysíoy (trl.)
[klasztor na półwyspie Athos]
Jera Moni Megalu Spileu (trb.), Ierá MonA
Megáloy Spilaíoy (trl.); Moni Megalu
Spileu (trb.), MonA Megáloy Spilaíoy (trl.)
[klasztor koło Patrasu]
Jera Moni Rusanu (trb.), Ierá MonA Roysánoy
(trl.); Moni Rusanu (trb.), MonA Roysánoy
(trl.) [klasztor w kompleksie Meteory]
Jera Moni Simonos Petras (trb.), Ierá MonA
Símōnos Pétras (trl.); Moni Simonos Petras
(trb.), MonA Símōnos Pétras (trl.) [klasztor
na półwyspie Athos]
Jera Moni Stawronikita (trb.), Ierá MonA
StayronikAta (trl.); Moni Stawronikita
(trb.), MonA StayronikAta (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Jera Moni Zografu (trb.), Ierá MonA Zōgráfoy
(trl.); Moni Zografu (trb.), MonA Zōgráfoy
(trl.) [klasztor na półwyspie Athos]
klasztor Pantokratora; Jera Moni
Pandokratoros (trb.), Ierá MonA
Pantokrátoros (trl.); Moni Pandokratoros
(trb.), MonA Pantokrátoros (trl.) [klasztor
na półwyspie Athos]
klasztor Świętego Mikołaja
Odpoczywającego; Jera Moni Ajiu Nikolau
Anapafsa (trb.), Ierá MonA Agíoy Nikoláoy
Anapaysá (trl.); Moni Ajiu Nikolau
Anapafsa (trb.), MonA Agíoy Nikoláoy
Anapaysá (trl.) [klasztor
w kompleksie Meteory]
klasztor Świętego Stefana; Jera Moni Ajiu
Stefanu (trb.), Ierá MonA Agíoy Stefánoy
(trl.); Moni Ajiu Stefanu (trb.), MonA Agíoy
Stefánoy (trl.) [klasztor w kompleksie
Meteory]
klasztor Świętej Ławry; Jera Moni Ajias
Lawras (trb.), Ierá MonA Agías Laúras
(trl.); Moni Ajias Lawras (trb.), MonA
Agías Laúras (trl.) [klasztor koło Patrasu]
klasztor Świętej Trójcy; Jera Moni Ajias
Triados (trb.), Ierá MonA Agías Triádos
(trl.); Moni Ajias Triados (trb.), MonA
Agías Triádos (trl.) [klasztor w kompleksie
Meteory]
klasztor Warłama; Jera Moni Warlaam (trb.),
Ierá MonA Varlaám (trl.); Moni Warlaam
(trb.), MonA Varlaám (trl.) [klasztor w
kompleksie Meteory]
Meteory; Meteora (trb.), Metéora (trl.)
[zespół klasztorów koło Trikali]
109
Wielki Meteor; klasztor Przemienienia
Pańskiego; Jera Moni Metamorfoseos tu
Sotiros (trb.), Ierá MonA Metamorf&seos
toy SōtAros (trl.); Moni Metamorfoseos tu
Sotiros (trb.), MonA Metamorf&seos toy
SōtAros (trl.); Jera Moni Megalu Meteoru
(trb.), Ierá MonA Megáloy Mete&roy
(trl.); Moni Megalu Meteoru (trb.), MonA
Megáloy Mete&roy (trl.) [klasztor
w kompleksie Meteory]
Moni Dafniu (trb.), MonA Dafníoy (trl.)
[klasztor koło Aten]
Moni Osiu Luka (trb.), MonA Osíoy Loyká
(trl.) [klasztor koło Liwadii]
Nea Moni (trb.), Néa MonA (trl.); Nea Moni
Chiu (trb.), Neá MonA Chíoy (trl.) [klasztor
koło Chios]
Watopedi; Jera Moni Watopediu (trb.), Ierá
MonA Vatopedíoy (trl.); Moni Watopediu
(trb.), MonA Vatopedíoy (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Wielka Ławra; Jera Moni Megistis Lawras
(trb.), Ierá MonA Megístīs Laýras (trl.);
Moni Megistis Lawras (trb.), MonA
Megístīs Laýras (trl.) [klasztor na
półwyspie Athos]
Forty, twierdze, zamki
Akrokorynt; Akrokorintos (trb.),
Akrokórinthos (trl.) [ruiny twierdzy koło
Koryntu]
Akronafplia (trb.), Akronayplía (trl.); Its Kale
(trb.), Its Kalé (trl.) [twierdza
w Nauplionie]
Biała Wieża; Lefkos Pirgos (trb.), Leykós
Pýrgos (trl.) [Saloniki]
Burdzi (trb.), Mpoýrtzi (trl.) [zamek na
wyspie w Nauplionie]
Eptapirjo (trb.), Eptapýrgio (trl.); Jendi Kule
(trb.), Gentí Koylé (trl.) [fortyfikacje
w Salonikach]
Frangokastelo (trb.), Fragkokástello (trl.)
[zamek koło Chanii]
Jeraki (trb.), Geráki (trl.) [zamek koło Sparty]
Kadmea; Kadmia (trb.), Kadmeía (trl.) [ruiny
twierdzy w Tebach]
Karitena (trb.), Karýtaina (trl.) [zamek koło
Kalamaty]
Kastro Joaninon (trb.), Kástro Jōannínōn
(trl.); Its Kale (trb.), Its Kalé (trl.) [zamek
w Janinie]
Koroni (trb.), Kor&nī (trl.) [ruiny zamku koło
Kalamaty]
Mendenitsa (trb.), Mendenítsa (trl.) [ruiny
zamku koło Lamii]
Metoni (trb.), Meth&nī (trl.) [fortyfikacje koło
Kalamaty]
Monemwasia (trb.), Monemvasiá (trl.)
[fortyfikacje w pd.-wsch. Peloponezie]
Palamidi (trb.), PalamAdi (trl.) [twierdza
w Nauplionie]
Ruiny osiedli
Abdera; Awdira (trb.), Ávdīra (trl.) [ruiny
miasta koło Ksanti]
Akropol; Akropoli (trb.), Akrópolī (trl.)
[komleks świątynny w Atenach]
Amfipolis; Amfipoli (trb.), Amfípolī (trl.)
[ruiny miasta koło Dramy]
Argissa; Arjisa (trb.), Árgissa (trl.) [ruiny
miasta koło Larisy]
Aulida; Awlida (trb.), Aylída (trl.); Awlis
(trb.), Aylís (trl.) [ruiny miasta koło
Chalkidy]
110
Bassaj; Wases (trb.), Vásses (trl.)
[stanowisko archeologiczne koło Tripoli]
Brauron; Wrawrona (trb.), Vrayr&na (trl.)
[ruiny sanktuarium koło Aten]
Cheronea; Cheronia (trb.), Chairōneía (trl.)
[ruiny miasta koło Liwadii]
Daulis; Dawlis (trb.), Daylís (trl.) [ruiny
miasta koło Liwadii]
Delfy; Delfi (trb.), Delfoí (trl.) [ruiny ośrodka
religijnego koło Amfisy]
Delos; Dilos (trb.), DAlos (trl.) [ruiny miasta
koło Mykonosu]
Dion; Dio (trb.), Dío (trl.) [ruiny miasta koło
Katerini]
Dodona; Dodoni (trb.), Dōd&nī (trl.) [ruiny
miasta koło Janiny]
Eleusis; Elefsina (trb.), Eleysína (trl.);
Elefsis (trb.), Eleysís (trl.) [ruiny miasta
w Eleusis]
Epidauros; Epidawros (trb.), Epídayros (trl.)
[ruiny miasta koło Epidaurosu]
Eretria (trb.), Erétria (trl.) [ruiny miasta koło
Chalkidy]
Fajstos; Festos (trb.), Faistós (trl.) [ruiny
miasta koło Heraklionu]
Filippi; Filipi (trb.), Filíppoi (trl.) [ruiny
miasta koło Kawali]
Gortyna; Gortina (trb.), Górtyna (trl.); Gortis
(trb.), Górtys (trl.) [ruiny miasta koło
Heraklionu]
Istmia (trb.), Isthmía (trl.) [ruiny miasta koło
Koryntu]
Karfi (trb.), Karfí (trl.) [ruiny miasta koło
Ajos Nikolaos]
Keramejkos; Kieramikos (trb.), Kerameikós
(trl.) [ruiny starożytnej dzielnicy
w Atenach]
Megalopolis; Megalopoli (trb.), Megalópolī
(trl.) [ruiny miasta koło Tripoli]
Mistra; Mistras (trb.), Mystrás (trl.) [ruiny
miasta koło Sparty]
Mykeny; Mikines (trb.), MykAnes (trl.)
[ruiny miasta koło Argos]
Nemea (trb.), Neméa (trl.) [ruiny ośrodka
religijnego koło Koryntu]
Olimpia; Olimbia (trb.), Olympía (trl.) [ruiny
ośrodka religijnego koło Pirgosu]
Olus (trb.), Oloýs (trl.); Elunda (trb.),
Eloýnta (trl.) [zatopione ruiny miasta koło
Ajos Nikolaos]
Orchomenos (trb.), Orchomenós (trl.) [ruiny
miasta koło Liwadii]
Plateje; Platees (trb.), Plataiés (trl.) [ruiny
miasta koło Teb]
Pnyks; Pnika (trb.), Pnýka (trl.) [ruiny
starożytnej dzielnicy w Atenach]
Pylos; Pilos (trb.), Pýlos (trl.) [hist.:
Nawarino (trb.), Nayaríno (trl.); ruiny
miasta koło Kalamaty]
Stary Korynt; Archea Korintos (trb.), Archaía
Kórinthos (trl.) [ruiny miasta koło Koryntu]
Tyryns; Tirinta (trb.), Tíryntha (trl.) [ruiny
miasta koło Nauplionu]
Wergina; Ajgaj; Werjina (trb.), Vergína (trl.);
Ejes (trb.), Aíges (trl.) [ruiny miasta koło
Werii]
Inne zabytki
Agora; Archea Agora (trb.), Archaía Agorá
(trl.) [ruiny placu w Atenach]
Areopag; Arios Pagos (trb.), Áreios Págos
(trl.) [miejsce obrad rady w Atenach]
Biblioteka Hadriana; Wiwliotiki Adrianu
(trb.), VivliothAkī Adrianoý (trl.)
[Ateny]
Erechtejon; Erechtio (trb.), Eréchtheio (trl.)
[ruiny świątyni w Atenach]
Forum; Romaiki Agora (trb.), RōmaïkA
Agorá (trl.) [dawny rynek w Atenach]
Herajon; Ireo (trb.), Īraío (trl.) [ruiny
świątyni koło Pitagorio]
Kato Zakros (trb.), Kátō Zákros (trl.) [ruiny
pałacu koło Sitii]
Knossos; Knosos (trb.), Knōsós (trl.) [ruiny
pałacu koło Heraklionu]
Lwia Brama; Pili Leondon (trb.), Pýlī
Leóntōn (trl.) [Mykeny]
111
Stadion Panatenajski; Panatinaiko
stadio (trb.), Panathīnïkó stádio (trl.);
Kalimarmaro (trb.), Kallimármaro (trl.)
[Ateny]
Stoa Attalosa; Stoa Atalu (trb.), Stoá Attáloy
(trl.) [budowla w Atenach]
świątynia Nike; Naos Apteru Nikis (trb.),
Naós Aptéroy Níkīs (trl.) [Ateny]
Teatr Dionizosa; Teatro Dionisu (trb.),
Théatro Diónysoy (trl.) [Ateny]
Tezejon; Hefajstejon; Tisio (trb.), Thīsío
(trl.); Naos Ifestu (trb.), Naós Īfaístoy (trl.)
[ruiny świątyni w Atenach]
ulica Rycerska; Odos Ipoton (trb.), Odós
Ippot&n (trl.) [Rodos]
wieża Wiatrów; Pirgos Eolu (trb.), Pýrgos
Aióloy (trl.) [Ateny]
Mallia; Malia (trb.), Mállia (trl.) [ruiny
pałacu koło Heraklionu]
Mesopotamos (trb.), Mesopótamos (trl.)
[ruiny świątyni koło Prewezy]
Odeon Heroda Attyka; Odio Irodu Atiku
(trb.), Odeío Īr&doý Attikoý (trl.); Irodio
(trb.), Īr&deio (trl.) [ruiny odeonu (teatru)
w Atenach]
Pałac Nestora; Anaktora Nestora (trb.),
Anáktora Néstōra (trl.); Anaktora Nestoros
(trb.), Anáktora Néstōros (trl.) [ruiny
pałacu w Pylos]
Pałac Wielkich Mistrzów; Palati Megalu
Majistru (trb.), Paláti Megáloy Magístroy
(trl.) [Rodos]
Partenon; Partenonas (trb.), Parthen&nas
(trl.) [ruiny świątynii w Atenach]
Propyleje; Propilea (trb.), Propýlaia (trl.)
[ruiny budynku bramy w Atenach]
Pozostałe obiekty
Termopile; Stena ton Termopilon (trb.), Stená
tōn Thermopýlōn (trl.) [pole bitwy koło
Lamii]
Źródło Kastalskie; Kastalia Krini (trb.),
Kastalía KrAnī (trl.) [Delfy]
Kosowo
Kosovë, Kosova [albański]
Kosovo [serbski]
Języki urzędowe: albański i serbski; na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe
również bośniacki, romski i turecki. Kursywą podano często spotykane nieoficjalne nazwy
albańskie.
Słowniczek terminologiczny nazw albańskich – zob. Albania
Słowniczek terminologiczny nazw serbskich – zob. Serbia
112
Jednostki administracyjne
Deçan, Deçani; Komuna e Deçanit [alb.];
Dečani; Opština Dečani [serb.]
Dragash, Dragashi; Komuna e Dragashit
[alb.]; Dragaš; Opština Dragaš [serb.];
Dragaš; Općina Dragaš [boś.]
Ferizaj, Ferizaji; Komuna e Ferizajit [alb.];
Uroševac; Opština Uroševac [serb.]
Gjakovë, Gjakova; Komuna e Gjakovës
[alb.]; Đakovica; Opština Đakovica [serb.]
Gjilan, Gjilani; Komuna e Gjilanit [alb.];
Gnjilane; Opština Gnjilane [serb.]; Gilan;
Gilan Belediyesi [tur.]
Gllogovc, Gllogovci; Komuna e Gllogovcit
[alb.]; Glogovac; Opština Glogovac [serb.]
Graçanicë, Graçanica; Komuna e Graçanicës
[alb.]; Gračanica; Opština Gračanica
[serb.]
Hani i Elezit; Komuna e Hani i Elezit
[alb.]; Đeneral Janković; Opština Đeneral
Janković [serb.]
Istog, Istogu; Komuna e Istogut [alb.]; Istok;
Opština Istok [serb.]
Junik, Juniku; Komuna e Junikut [alb.];
Junik; Opština Junik [serb.]
Kaçanik, Kaçaniku; Komuna e Kaçanikut
[alb.]; Kačanik; Opština Kačanik [serb.]
Kamenicë, Kamenica; Komuna e Kamenicës
[alb.]; Kamenica; Opština Kamenica
[serb.]
Klinë, Klina; Komuna e Klinës [alb.]; Klina;
Opština Klina [serb.]
Kllokot, Kllokoti; Komuna e Kllokotit [alb.];
Klokot; Opština Klokot [serb.]
Kosowe Pole; Fushë Kosovë, Fushë Kosova;
Komuna e Fushë Kosovës [alb.]; Kosovo
Polje; Opština Kosovo Polje [serb.]
Leposaviq, Leposaviqi; Komuna
e Leposaviqit [alb.]; Leposavić; Opština
Leposavić [serb.]
Lipjan, Lipjani; Komuna e Lipjanit [alb.];
Lipljan; Opština Lipljan [serb.]
Malishevë, Malisheva; Komuna e Malishevës
[alb.]; Mališevo; Opština Mališevo [serb.]
Mamushë, Mamusha; Komuna e Mamushës
[alb.]; Mamuša; Opština Mamuša [serb.]
Mitrowica Południowa; Mitrovicë Jugore;
Komuna e Mitrovicës së Jugut [alb.];
Južna Mitrovica; Opština Južna Mitrovica
[serb.]
Mitrowica Północna; Mitrovicë Veriore,
Komuna e Mitrovicës së Veriut [alb.];
Severna Mitrovica; Opština Severna
Mitrovica [serb.]
Novobërdë, Novobërda; Komuna
e Novobërdës [alb.]; Novo Brdo; Opština
Novo Brdo [serb.]
Obiliq, Obiliqi; Komuna e Obiliqit [alb.];
Obilić; Opština Obilić [serb.]
Partesh, Parteshi; Komuna e Parteshit [alb.];
Parteš; Opština Parteš [serb.]
Pejë, Peja; Komuna e Pejës [alb.]; Peć;
Opština Peć [serb.]; Peć; Općina Peć [boś.]
Podujevë, Podujeva; Komuna e Podujevës
[alb.]; Podujevo; Opština Podujevo [serb.]
Prisztina; Prishtinë, Prishtina; Komuna
e Prishtinës [alb.]; Priština; Opština
Priština [serb.]
Prizren, Prizreni; Komuna e Prizrenit [alb.];
Prizren; Opština Prizren [serb.]; Prizren;
Prizren Belediyesi [tur.]
Rahovec, Rahoveci; Komuna e Rahovecit
[alb.]; Orahovac; Opština Orahovac [serb.]
Ranillug, Ranillugu; Komuna e Ranillugut
[alb.]; Ranilug; Opština Ranilug [serb.]
Shtërpcë, Shtërpca; Komuna e Shtërpcës
[alb.]; Štrpce; Opština Štrpce [serb.]
Shtime; Komuna e Shtimes [alb.]; Štimlje;
Opština Štimlje [serb.]
Skënderaj, Skënderaji; Komuna e Skënderajit
[alb.]; Srbica; Opština Srbica [serb.]
Suharekë, Suhareka; Komuna e Suharekës
[alb.]; Suva Reka; Opština Suva Reka
[serb.]
Viti, Vitia; Komuna e Vitisë [alb.]; Vitina;
Opština Vitina [serb.]
Vushtrri, Vushtrria; Komuna e Vushtrrisë
[alb.]; Vučitrn; Opština Vučitrn [serb.]
113
Zubin Potok, Zubin Potoku; Komuna e Zubin
Potokut [alb.]; Zubin Potok; Opština Zubin
Potok [serb.]
Zveçan, Zveçani; Komuna e Zveçanit [alb.];
Zvečani; Opština Zvečani [serb.]
Miejscowości
Bostan, Bostani [alb.]; Bostane [serb.]
Deçan, Deçani [alb.]; Dečani [serb.]
Dragash, Dragashi; Sharr, Sharri [alb.];
Dragaš [serb., boś.]
Ferizaj, Ferizaji [alb.]; Uroševac [serb.]
Gjakovë, Gjakova [alb.]; Đakovica [serb.]
Gjilan, Gjilani [alb.]; Gnjilane [serb.]; Gilan
[tur.]
Gllogovc, Gllogovci; Drenas, Drenasi [alb.];
Glogovac [serb.]
Graçanicë, Graçanica [alb.]; Gračanica
[serb.]
Hani i Elezit [alb.]; Đeneral Janković
[serb.]
Istog, Istogu; Burim, Burimi [alb.]; Istok
[serb.]
Junik, Juniku [alb.]; Junik [serb.]
Kaçanik, Kaçaniku [alb.]; Kačanik [serb.]
Kamenicë, Kamenica; Dardanë, Dardana
[alb.]; Kamenica; Kosovska Kamenica
[serb.]
Klinë, Klina [alb.]; Klina [serb.]
Kllokot, Kllokoti [alb.]; Klokot [serb.]
Kosowe Pole; Fushë Kosovë, Fushë Kosova
[alb.]; Kosovo Polje [serb.]
Leposaviq, Leposaviqi; Albanik, Albaniku
[alb.]; Leposavić [serb.]
Lipjan, Lipjani [alb.]; Lipljan [serb.]
Malishevë, Malisheva [alb.]; Mališevo [serb.]
Mamushë, Mamusha [alb.]; Mamuša [serb.]
Mitrowica; Kosowska Mitrowica; Mitrovicë,
Mitrovica [alb.]; Mitrovica; Kosovska
Mitrovica [serb.]
Novobërdë, Novobërda; Artanë, Artana
[alb.]; Novo Brdo [serb.]
Obiliq, Obiliqi; Kastriot, Kastrioti [alb.];
Obilić [serb.]
Partesh, Parteshi [alb.]; Parteš [serb.]
Pejë, Peja [alb.]; Peć [serb., boś.]
Podujevë, Podujeva; Besianë, Besiana [alb.];
Podujevo [serb.]
Prisztina; Prishtinë, Prishtina [alb.]; Priština
[serb.]
Prizren, Prizreni [alb.]; Prizren [serb., boś.,
tur.]
Rahovec, Rahoveci [alb.]; Orahovac [serb.]
Ranillug, Ranillugu [alb.]; Ranilug [serb.]
Shtërpcë, Shtërpca [alb.]; Štrpce [serb.]
Shtime [alb.]; Štimlje [serb.]
Skënderaj, Skënderaji [alb.]; Srbica [serb.]
Suharekë, Suhareka; Therandë, Theranda
[alb.]; Suva Reka [serb.]
Viti, Vitia [alb.]; Vitina [serb.]
Vitomirusë, Vitomirusa [alb.]; Vitomirica
[serb.]
Vushtrri, Vushtrria [alb.]; Vučitrn [serb.]
Zhur [alb.]; Žur [serb.]
Zubin Potok, Zubin Potoku [alb.]; Zubin
Potok [serb.]
Zveçan, Zveçani [alb.]; Zvečani [serb.]
Krainy, regiony
Bałkany; Ballkan, Ballkani [alb.]; Balkan
[serb.]
Kolashini i Ibrit [alb.]; Stari Kolašin [serb.]
Kosowo; Kosovë, Kosova [alb.]; Kosovo
[serb.]
Metochia; Metohi, Metohia; Rrafshi
i Dukagjinit [alb.]; Metohija [serb.]
Rugovë, Rugova [alb.]; Rugovo [serb.]
114
Jeziora
Badovc; Liqeni i Badovcit [alb.]; Gračaničko
jezero [serb.]
Batllavë; Liqeni i Batllavës [alb.]; Batlavsko
jezero [serb.]
Gazivodë; Liqeni i Gazivodës [alb.];
Gazivodsko jezero [serb.]
Radoniq; Liqeni i Radoniqit [alb.];
Radonjičko jezero [serb.]
Rzeki
Biały Drin; Drini i Bardhë [alb.]; Beli Drim
[serb.]
Ibri; Lumi i Ibrit [alb.]; Ibar [serb.]
Llap [alb.]; Lab [serb.]
Morava e Binçës; Përroi Morava e Binçës
[alb.]; Binačka Morava [serb.]
Përroi Bistrica i Deçanit [alb.]; Dečanska
Bistrica [serb.]
Përroi i Kriva Rekës [alb.]; Kriva reka [serb.]
Përroi i Ribnikut [alb.]; Ribnik [serb.]
Sitnica; Lumi i Sitnicës [alb.]; Sitnica [serb.]
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Gadishulli Ballkanik
[alb.]; Balkansko poluostrvo [serb.]
Doliny
Grykë e Rugovës [alb.]; Rugovska klisura
[serb.]
Ibarska klisura [serb.]
Kačanička klisura [serb.]
Kotliny
Kosowe Pole; Fusha e Kosovës [alb.];
Kosovo polje [serb.]
Góry
Mali i Carralevës [alb.]; Crnoljeva planina
[serb.]
Mali i Moknes [alb.]; Mokra gora [serb.]
Mali i Zi; Mali i Zi i Shkuit [alb.]; Crna
Gora; Skopska Crna Gora [serb.]
Szar Płanina; Mali i Sharrit [alb.]; Šar
planina [serb.]
Gollak [alb.]; Goljak [serb.]
Góry Północnoalbańskie; Alpet shqiptare;
Alpet e Shqipërisë; Bjeshkët e Nemuna
[alb.]; Prokletije [serb.]
Kopaoniku; Mali i Kopaonikut [alb.];
Kopaonik [serb.]
Majdan [serb.]
Szczyty
Bistër, Bistri [alb.]; Bistra [serb.]
Gjeravicë, Gjeravica [alb.]; Đeravica [serb.]
Guti i Kuq [alb.]; Žuti kamen [serb.]
Luboten, Luboteni [alb.]; Ljuboten [serb.]
Maja e Zezë [alb.]; Crni vrh [serb.]
Maja Pançiq [alb.]; Pančićev vrh [serb.]
Mali i Koritnikut [alb.]; Koritnik [serb.]
Marijash, Marijashi [alb.]; Marjaš [serb.]
Pashtrik, Pashtriki [alb.]; Paštrik [serb.]
Sherupë, Sherupa [alb.]; Šerupa [serb.]
115
Przełęcze
Mërdarë, Merdara [alb.]; Merdare [serb.]
Perpellac [alb.]; Prepolac [serb.]
Qafa e Prushit [alb.]; Prušit [serb.]
Jaskinie
Mramorna pećina [serb.]
Obszary ochrony przyrody
Park Narodowy Szar Płaniny; Parku
kombëtar Malet e Sharrit [alb.]; Nacionalni
park Šar planina [serb.]
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
Manastiri i Graçanicës [alb.]; Manastir
Gračanica [serb.] [koło Graçanicë/
Gračanica]
Patriarkana e Pejës [alb.]; Pećka Patrijaršija
[serb.] [koło Pejë/Peć]
Ruiny osiedli
Ulpiana [alb., serb.] [ruiny miasta koło
Prisztiny]
LITWA
Lietuva
Język urzędowy: litewski
Słowniczek terminologiczny nazw litewskich
aeroportas, aerostotis, aerouostas
apskritis
aukštuma
aukštutinis
aukštybė
bažnyčia
cerkvė
lotnisko
okręg (jedn. adm. pierwszego rzędu)
wyżyna; wzgórze, wzniesienie
górny
wysoczyzna
kościół
cerkiew
116
ežeras
ežerynas
geležinkelis
giria
įlanka
jūra
kaimas
kalnas
kalva
kanalas
kapinės
kelias
keltas
lyguma
miestas
miškas
nacionalinis parkas
nerija
pakilimas
pelkė
perkasas
pietinis
pietryčiai
pietų
pietūs
pietvakarai
piliakalnis
pilis
plynaukštė
plynuma
prieplauka
pusiasalis
ragas
raistas
rajonas
rezervatas
rūmai
rytai
rytinis, rytų
sala
šaltinis
sąsiauris
šiaurė
šiaurės, šiaurinis
slėnys
sritis
tvanka
tvenkinys
jezioro
pojezierze
linia kolejowa
las
zatoka
morze
wieś
góra
wzgórze
kanał
cmentarz
droga
prom
równina
miasto
las
park narodowy
mierzeja
wzniesienie
bagno
kanał
południowy
południowo-wschodni
południowy
południe
południowo-zachodni
wzgórze warowne
zamek; pałac
płaskowyż
równina
przystań
półwysep
przylądek
bagno
rejon (jedn. adm. drugiego rzędu)
rezerwat
pałac
wschód
wschodni
wyspa
źródło
cieśnina
północ
północny
dolina
dzielnica
tama
zbiornik zaporowy
117
tvirtove
uostas
upė
upelis
užtvanka
vakarai
vakarinis, vakarų
vidurio
viršunė
žemuma
žemutinis
forteca
port
rzeka
strumień
tama
zachód
zachodni
środkowy
szczyt
nizina
dolny
Jednostki administracyjne
okręg kłajpedzki; Klaipėdos apskritis
okręg kowieński; Kauno apskritis
okręg mariampolski; Marijampolės apskritis
okręg olicki; Alytaus apskritis
okręg poniewieski; Panevėžio apskritis
okręg szawelski; Šiaulių apskritis
okręg tauroski; Tauragės apskritis
okręg telszański; Telšių apskritis
okręg uciański; Utenos apskritis
okręg wileński; Vilniaus apskritis
Miejscowości
Abele; Obeliai
Adamczuki; Adomčiukai
Adamczyszki; Adamciškės
Albertyn; Albertina
Alejuńce; Alejūnai
Aleksandrowo; Aleksandravas
Anowile; Anavilis
Antokolce; Geisiškės [hist.: Antakalniai]
Antolepty; Antalieptė
Anuliszki; Anuliškės
Aszkałejty; Ožkelaičiai
Awiżenie; Avižieniai
Ażewicze; Ožionys
Babaniszki; Baboniškės
Balwierzyszki; Balbieriškis
Barwaniszki; Barvoniškės
Bejsagoła; Baisogala
Berżany; Beržėnai
Betygoła; Betygala
Bezdany; Bezdonys
Biacekielnie; Bėciakelniai
Biała Waka; Baltoji Vokė
Białozoryszki; Bielazariškės
Białuny; Bieliūnai
Bigierdy; Vizgirdai [hist.: Bygirdai]
Bildzie; Bildžiai
Billewicze; Biliūnai
Birki; Bireliai
Birsztany; Birštonas
Birże; Biržai
Birżyniany; Biržuvenai
Błusiny; Blusinė
Bobty; Babtai
Bogusze; Bogušiai
Bohdziule; Bagdžiuliai
Bohusze; Baušiai
Bołondzie; Balandžiai
Bołtucie; Baltučiai
Bondary; Bendoriai
Borejkowszczyzna; Bareikiškės
Borodzie; Bijota
Bortkuszki; Bartkuškis
Botoki; Batakiai
Budojcie; Budaičiai
Budy; Bubos
Bujki; Buikos
Bujwidy; Buivydai [okręg wileński]
Bujwidze; Buivydžiai [okręg wileński]
Bujwidziszki; Buivydiškės
Bukiszki; Bukiškis
118
Butrymańce; Butrimonys
Ciechanowiszki; Čekoniškės
Ciechanowo; Čekonys
Cytowiany; Tytuvėnai
Czapurniszki; Čepurniškės
Czarnobyl; Juodbaliai
Czarnopolany; Juodalaukis
Czarny Bór; Juodšiliai
Czekany; Čekėnai
Czernice; Juodžiai
Czerwony Dwór; Raudondvaris
Czetyrki; Keturiai
Czurańce; Čiuronys
Czużekompie; Čiužiakampis
Dajniszki; Dainiškės
Dajnowo; Dainava
Dajnówka; Dainavėlė
Danilewo; Danilava
Datnów; Dotnuva
Daugi; Daugai
Daugieliszki; Daugėliškis
Dauksze; Daukšiai
Dawciuny; Dauciūnai
Dobra; Dabrai
Dojlidy; Dailydės
Domejkowo; Domeikava
Dosiańce; Dasionys
Doubiany; Daubėnai
Dowciany; Daučionys
Dowgidańce; Daugidonys
Dowlany; Daulėnai
Druskieniki; Druskininkai
Dubinki; Dubingiai
Dukiele; Dukieliai
Duksztele; Dukšteliai
Dukszty; Dūkštas [okręg uciański]
Dukszty; Dūkštos [okręg wileński]
Dunajówka; Dunojai
Dusiaty; Dusetos
Dusienięta; Dusinėnai
Dworce; Dvarčiai
Dyrmejty; Dirmeitai
Dziadoniszki; Dėdoniškės
Dziekaniszki; Dekaniškės
Dziewaniszki; Dievoniškės
Dziewieniszki; Dieveniškės
Dzimitry; Dzimitrai
Dzisna; Dysna
Dźwiniszki; Dzviniškės
Ejragoła; Ariogala
Ejszyszki; Eišiškės
Elektreny; Elektrėnai
Emilicyn; Emilincijos
Gaj; Gojus
Gajluny; Gailiūnai
Gałgi; Galgiai
Gejsiszki; Geisiškės
Giedrojcie; Giedraičiai
Giejbule; Geibuliai
Giełgudyszki; Gelgaudiškis
Giełoże; Geložė
Giełuże; Geležiai
Giemzy; Gimžiai
Gienie; Geniai
Gieniejciszki; Gineitiškės
Gierwiszki; Gerviškės
Gilwiniszki; Gilviniškės
Girdziuny; Girdziūnai
Glinciszki; Glitiškės
Gładkiszki; Glatkiškės
Gorżdy; Gargždai
Gowsztany; Gąukštonys
Grodzie; Gruodžiai
Gryciuny; Griciūnai
Grygajcie; Grigaičiai
Grygi Żabieńskie; Ažubenis
Gudakompie; Gudakampiai
Gudele; Gudeliai
Gudełki; Gudeliai
Gudzie; Gudžiai
Gulbiny; Gulbinai
Hajduny; Gaidūnai
Halina; Galiniai
Hanuszyszki; Onūškis
Hoduciszki; Adutiškis
Huta; Ūta
Igłówka; Igliauka
Ignalino; Ignalina
Jackany; Jackonys
Jadwigowo; Jadvygiškės
Jaglimańce; Jaglimainys
Jakubiszki; Jokūbiškės
119
Jakubońce; Jokubonys
Janczuny; Jančiūnai
Janiszki; Joniškis
Jankuny; Jankūnai
Janów; Jonava
Janówek; Januvka
Jantańce; Jančiūnai
Januliszki; Januliškės
Jaszuny; Jašiūnai
Jedlina; Eglinė
Jewie; Vievis
Jeziorosy; Zarasai
Jezno; Jieznas
Jodańce; Juodonys
Jodziszki; Juodiškės
Jundzieliszki; Jundiliškės
Jurbork; Jurbarkas
Jurgielany; Jurgelionys
Jurszyszki; Juršiškės
Juszki; Juškiai
Kajszełaki; Kaišialakiai
Kaliny; Kalinas
Kalitańce; Kalytonys
Kalniszki; Kalniškės
Kalwaria; Kalvarija
Kalwaria Żmudzka; Žemaičių Kalvarija
Kamionka; Akmenynë
Karolin; Karolina
Karšuva
Karwie; Karvys
Katuciszki; Katutiškės
Kazimierzowo; Kazimieravas
Kibarty; Kybartai
Kiderańce; Kiderai
Kiejdany; Kėdainiai
Kiejdzie; Keidžiai
Kiejpuny; Keipūnai
Kielmy; Kelmė
Kiemiele; Kiemeliai
Kiena; Kena
Kiernów; Kernavė
Kiewlaki; Kiaulekai
Kiwańce; Kyvonys
Kiwiszki; Kyviškės
Kłajpeda; Klaipėda
Koleśniki; Kalesninkai
Kołobaryszki; Kalabariškės
Kołtyniany; Kaltinėnai
Koniuchy; Kaniūkai
Kopciowo; Kapčiamiestis
Korwieliszki; Karveliškės
Kosina; Kousinė
Koszedary; Kaišiadorys
Kościelewszczyzna; Kasteliai
Kotki; Katkai
Kowalczuki; Kalveliai
Kowale; Kalviai
Kowno; Kaunas
Kowszadoła; Kaušiadala
Kozłowa Ruda; Kazlų Rūda
Kragżle; Kreglžlė
Krakinów; Krekanava
Krakuny; Krakūnai
Kretynga; Kretinga
Kroże; Kražiai
Krzyżówka; Križiškės
Kuciuny; Kučiūnai
Kudry; Kudriai
Kudziany; Kudžionys
Kuleliszki; Kuleliškės
Kupiszki; Kupiškis
Kuprianiszki; Kuprioniškės
Kurhany; Pilkapiai
Kurmelany; Kurmelionys
Kurszany; Kuršėnai
Kurtowiany; Kurtuvėnai
Landwarów; Lentvaris
Lejpuny; Leipalingis
Lendziniszki; Lendiniškės
Lidowiany; Lyduvėnai
Ligojnie Wielkie; Didieji Lygainiai
Likieny; Likėnai
Linków; Linkuva
Lipki; Liepiskės
Lipowo; Liepiai
Liszków; Liškiava
Liżyszki; Ližiškės
Lubowo; Liubavas
Łabonary; Labonaras
Ławaryszki; Lavoriškės
Łojcie; Leidai
Łoździeje; Lazdijai
120
Łyngmiany; Linkmenys
Machniuny; Makniūnai
Macieiszki; Motiejiškės
Maciucie; Mačiučiai
Majkuny; Maikūnai
Makuciszki; Makutiškės
Malachowce; Molokonys
Malaty; Molėtai
Maluny; Moliūnai
Mała Kosina; Mažoji Kuosinė
Małe Sałki; Mažasios Sėlos
Mankuniszki; Mankūniškės
Marcinkańce; Marcinkonys
Mariampol; Marijampolė [okręg
mariampolski]
Mariampol; Marijampolė [okręg wileński]
Masiady; Mosėdis
Masiany; Masionys
Matujzy; Matuizos
Mejszagoła; Maišiagala
Melechowicze; Melekonys
Merecz; Merkinė
Mereszlany; Merešlėnai
Metele; Meteliai
Michałowo; Mikalinė
Michałówka; Mykoliškės
Miedniki; Medininkai
Mieszkańce; Meškonys
Mieżańce; Miežionys
Miguny; Migūnai
Mikaszuny; Mikašiunai
Mikontany; Mikantonys
Milkuny; Milkūnai
Miłaszuny; Milašiūnai
Minkiele; Minkeliai
Misiuczany; Misiučėnai
Misztołtany; Mištautonys
Misztuny; Mištūnai
Miżany; Mėžionys
Montwiliszki; Mantviliškės
Morozy; Pamaraziai
Mościszki; Mostiškės
Możejki; Mažeikiai
Muchna; Mukna
Murowanka; Mūrininkai
Muśniki; Musninkai
Naksztyszki; Nakštiškės
Naruny; Nariūnai
Narwiliszki; Norviliškės
Narwojsze; Norvaišai
Nerynga; Neringa
Niegibany; Negibėnai
Niemenczyn; Nemenčinė
Niemież; Nemėžis
Niemieżka; Nemieželė
Niemonajcie; Nemunaitis
Niewiaryszki; Nevieriškės
Niewojniańce; Nevainionys
Nowe Miasto; Naujamiestis [okręg poniewieski]
Nowe Okmiany; Naujoji Akmenė
Nowe Święciany; Švenčionėliai
Nowokiemie; Naujakiemis
Nowosiady; Naujasėdžiai
Nowosiółki; Naujasodis
Nowy Dwór; Naujadvaris
Obały; Abolai
Ogrodniki; Daržininkai
Ojrany; Airėnai
Okmiany; Akmenė
Olita; Alytus
Olkieniki; Valkininkai
Onikszty; Anykščiai
Opitołoki; Apytalaukis
Orany; Varėna
Orklany; Arklėnai
Orniany; Arnionys
Orwidów; Arvydai
Orzełówka; Ažulaukė
Osienniki; Uosininkai
Oszmianka; Ašmenėle
Pacunele; Pociūnėliai
Panemunis
Parczewo; Pailgė
Pasieki; Pasiekai
Paszkowszczyzna; Poškoniškės
Pawlukańce; Pauliukonys
Pawżole; Paužuoliai
Petesza; Peteša
Piełokańce; Pilakainys
Pietraszki; Petroškos
Pietruńce; Petručiai
Pikieliszki; Pikeliškės
121
Piktakańce; Piktakonys
Pikuciszki; Pikutiškės
Pilakolnia; Piliakalnis
Pilis [hist.: Giełgudów]
Pilwiszki; Pilviškiai [okręg miariampolski]
Płungiany; Plungė
Podbarcie; Pabarčiai
Podborze; Pabarė
Podbrodzie; Pabradė
Podbrzesk; Paberžinė
Podbrzezie; Paberžė
Podkrzyż; Pakryžė
Podstawki; Pastovai
Podwaryszki; Padvariškės
Podworańce; Padvarionys
Pogiry; Pagiriai [okręg wileński]
Pojedupie; Pajuodupis
Pojegi; Pagėgiai
Pojeziory; Paežerė
Pokańce; Pakonys
Pokirnie; Pakirniai
Pokroje; Pakruojis
Polanki; Laukininkai
Poluliszki; Paliuliškės
Poławień; Palėvėne
Połąga; Palanga
Ponedele; Pandelys
Poniemuń; Panemunė [okręg tauroski]
Poniewież; Panevėžys
Popiel; Papilys
Popiszki; Papiškės
Porojść; Parastys
Porudomino; Parudaminys
Poszyle; Pašiliai
Powelki; Pavalkiai
Powiewiórka; Pavoverė
Powsińcze; Pavisinčia
Pozelwa; Želva
Pozwoł; Pasvalys
Preny; Prienai
Proszyszki; Prašiškės
Prudziszcze; Prūdiškės
Przełaje; Perloja
Przydatki; Pridotkai
Puciniszki; Putiniškės
Puksztany; Pukštėnai
Punie; Punia
Puntuzy; Puntuzai
Punżany; Punžonys
Purnuszki; Purnuškės
Purwiany; Purvėnai
Purwiszki; Purviškės
Pustyłki; Pustilta
Radziwiliszki; Radviliškis
Raguny; Ragūnai
Rakańce; Rakonys
Rakiszki; Rokiškis
Rakszany; Rakšonys
Raudań; Raudonė
Remigoła; Ramygala
Renowo; Renavas
Retów; Rietavas
Rezy; Rezai
Rogożyszki; Žališkės
Rojże; Raižiai
Rosienie; Raseiniai
Rostyniany; Rastinėnai
Równopole; Lygialaukis
Różyszki; Ružiškės
Rudniki; Rūdninkai
Rudomino; Rudamina [okręg wileński]
Rudonice; Rudausiai
Rudziszki; Rūdiškės
Rukojnie; Rukainiai
Rumszyszki; Rumšiškės
Ruś; Rusnė
Rykonty; Rykantai
Rymosze; Rimošiai
Rymszany; Rimšėnai
Ryndziuny; Ryndžiūnai
Rzesza; Riešė
Saduniszki; Sadūniškės
Sakiszki; Sakiškės
Sałanty; Salantai
Sapieżyszki; Zapyškis
Sawiczuny; Savičiūnai
Sereje; Seirijai
Siady; Seda
Sidabry; Sidabriai
Siesiki; Siesikai
Simno; Simnas
Siurmańce; Šiurmonys
122
Skajstery; Skaisteriai
Skierdzimy; Skerdimai
Skierlany; Skirlėnai
Skirstymoń; Skirsnemunė
Sklewście; Skliausčiai
Skorbuciany; Skurbutėnai
Skorwodziszki; Skarvadiškės
Skrejczany; Skraičionys
Skrudany; Skrudėnai
Skubiaty; Skubėtai
Slepiszki; Slepiškės
Słoboda; Slabada
Smagóry; Smaguriai
Smolniki; Smalininkai
Soboluny; Sabaliūnai
Sokolimszczyzna; Sakalinė
Sokoły; Sakalai
Soleczniki Małe; Šalčininkėliai
Soleczniki Wielkie; Soleczniki; Šalčininkai
Sorok-Tatary; Keturiasdešimt Totorių
Sosnowo; Sasnava
Sprejnie; Spreiniai
Stakińce; Stakines
Stalmujża; Stelmužė
Stanowiszcze; Staniškės
Stara Wieś; Senasalis
Stare Macele; Senieji Maceliai
Stare Mieżany; Senieji Mižonys
Stare Troki; Senieji Trakai
Stasiły; Stasylos
Stawidańce; Stavidonys
Stawniszki; Stauniškės
Stoki; Stakai
Stokliszki; Stakliškės
Stołhany; Stalgėnai
Strypuny; Stripūnai
Subocz; Subačius
Suderwa; Sudervė
Sużany; Sužionys
Swoboda; Slabada
Syrwidy; Sirvydai
Szaciły; Šatilai
Szadów; Šeduva
Szajdziuny; Šadiūnai
Szaki; Šakiai
Szałtaniszki; Šaltoniškės
Szarny; Šernai
Szaszkucie; Šeškučiai
Szaterniki; Šatrininkai
Szawdyń; Šiaudinė
Szawle; Šiauliai
Szełkowo; Šalkiškės
Szetejnie; Šetainiai
Szeteksznie; Šetekšniai
Szkojdziszki; Skaidiškės
Szkudy; Skuodas
Sznury; Šniurai
Szostaki; Šestokai
Szostaków; Šeštokai
Szrubiszki; Šriubiškės
Szudojnie; Šiaudainiai
Szumsk; Šumskas
Szutnie; Šutiniai
Szweksznie; Švėšna
Szydłowo; Šiluva
Szyłany; Šilėnai
Szyłele; Šilalė
Szyłokarczma; Šilutė
Szyrwie; Širviai
Szyrwinty; Širvintos
Śliżuny; Sližiunai
Ślusarzyszki; Sliesoriškės
Średniki; Seredžius
Święciany; Švenčionys
Świętniki; Šventininkai
Świętojeziory; Šventežeris
Świniec; Švenčius
Taboryszki; Tabariškės
Taraszyszki; Terešiškės
Tartak; Tartokas
Tatarka; Totorinė
Tauria; Taurija
Taurogi; Tauragė
Tauroginy; Tauragnai
Telsze; Telšiai
Terniany; Tarnėnai
Tetiańce; Tetėnai
Tołkaciszki; Talkotiškės
Towiany; Taujėnai
Towsiuny; Tausiūnai
Traszkuny; Troškūnai
Troki; Trakai
123
Trokiele; Trakeliai
Trokienie; Trakinės
Trybańce; Tribonys
Trybiły; Tribilai
Turgiele; Turgeliai
Turmont; Turmantas
Tuszczewle; Tuščiauliai
Twerecz; Tverečius
Uciana; Utena
Ulany; Ulėnai
Unieniszki; Uneniškės
Upita; Upytė
Urdomin; Rudamina [okręg olicki]
Urleńce; Ureliai
Uściszki; Ustiškės
Užusaliai
Użalino; Ąžuolinė
Użwenty; Užventis
Visaginas [hist.: Sniečkus]
Warniszki; Varniškės
Waszkańce; Veškonys
Werbuszki; Verbuškės
Werysowo; Veriškės
Wesołówka; Visalaukė
Widawciszki; Vadautiškės
Widrańce; Ūdronys
Widziniszki; Videniškiai
Wiejsieje; Veisiejai
Wielebniszki; Vėlybniškės
Wielka Kosina; Didžioji Kuosinė
Wielka Rzesza; Didžioji Riešė
Wielkie Kabiszki; Didžiosios Kabiškės
Wielkie Sałki; Didžiosios Sėlos
Wielkie Sioło; Didžiasalis
Wielona; Veliuona
Wieluciany; Vėliučionys
Wierkszany; Verkšionys
Wierzbołów; Virbalis
Wiezańce; Vėžionys
Wiktorowo; Viktarinė
Wiktoryszki; Viktariškės
Wilki; Vilkija
Wilkiszki; Vilkiškės [okręg wileński]
Wilkiszki; Vilkyškiai [okręg tauroski]
Wilniszki; Vilniškės
Wilno; Vilnius
Wiłkomierz; Ukmergė
Windziuny; Vindžiunai
Wisztyniec; Vištytis
Wiżulany; Vyžulionys
Władysławów; Kudirkos Naumiestis
Wobale; Vabaliai
Wobolniki; Vabalninkas
Wodokty; Vadaktai
Wojcieszuny; Vaitiešiūnai
Wojdagi; Vaidagai
Wojewodziszki; Vaivadiškės
Wołczuny; Valčiūnai
Wołkogule; Valkaguliai
Wołkorabiszki; Valkarabiškės
Wołokieniki; Valakininkai
Wołowszczyzna; Vališkės
Wornie; Varniai
Wyłkowyszki; Vilkaviškis
Wysoka Merecz; Aukštasis Pamerkys
Wysoki Dwór; Aukštadvaris
Wysokie; Vysokiai
Wyżyszki; Vyžiškės
Zajaszowo; Zajašai
Załamanka; Ažulomis
Zasciuny; Zasčiunai
Zatrocze; Užtrakai
Zawiszańce; Zavišonys
Zubiszki; Zubiškės
Zujuny; Zujūnai
Zułów; Zalavas
Zygmunciszki; Zygmuntiškės
Żagory; Žagarė
Żakieńce; Užekenė
Żakiszki; Žekiškės
Żegaryno; Žagarine
Żejmele; Žeimelis
Żejmy; Žeimiai
Żełosy; Žalesa
Żemły; Žemliai
Żemojtele; Žemaitėliai
Żłoukty; Žlaugtai
Żołtuny; Žaltūnai
Żukańce; Žukonys
Żukłańce; Užuklonis
Żyżma; Žižmai
Żyżmory; Žiežmariai
124
Części miejscowości
Aleksota; Aleksotas [Kowno]
Antokol; Antakalnis [Wilno]
Antowilla; Antavilis [Wilno]
Belmont; Belmontas [Wilno]
Bojary; Bajorai [Wilno]
Bołtupie; Baltupiai [Wilno]
Buchta; Bukčiai [Wilno]
Chazbiejewicze; Kazbiejai [Wilno]
Daniliszki; Daniliškės [Wilno]
Dworczany; Dvarčionys [Wilno]
Fabianiszki; Fabijoniškės [Wilno]
Grzegorzewo; Grigiškės [Wilno]
Hrybiszki; Ribiškės [Wilno]
Jaczany; Jočionys [Wilno]
Jankowszczyzna; Jankiškės
[Wilno]
Jerozolimka; Jeruzalė [Wilno]
Justyniszki; Justiniškės [Wilno]
Karolinki; Karoliniškės [Wilno]
Kojrany; Kairėnai [Wilno]
Kolonia Wileńska Dolna; Žemasis Pavilnys
[Wilno]
Kolonia Wileńska Górna; Aukštasis Pavilnys
[Wilno]
Krawczuny; Kravčiūnai [Wilno]
Krzyżaki; Kryžiokai [Wilno]
Leszczyniaki; Lazdynai [Wilno]
Lipówka; Liepkalnis [Wilno]
Ludwinowo; Liudvinavas [Wilno]
Maciuliszki; Mačiuliškės [Wilno]
Markucie; Markučiai [Wilno]
Mejryszki; Meiriškės [Wilno]
Mickuny; Mickūnai [Wilno]
Miłaszyszki; Mileišiškės [Wilno]
Narowy; Neravai [Wilno]
Nida [Nerynga]
Noreikiškės [Kowno]
Nowa Wilejka; Naujoji Vilnia [Wilno]
Nowe Miasto; Naujamiestis [Wilno]
Nowe Werki; Naujieji Verkiai [Wilno]
Nowy Świat; Naujininkai [Wilno]
Oszkińce; Ožkiniai [Wilno]
Pilimiele; Pylimėliai [Wilno]
Podwilańce; Pavilionys [Wilno]
Pogiry; Pagiriai [Wilno]
Ponary; Paneriai [Wilno]
Ponary Dolne; Žemieji Paneriai [Wilno]
Ponary Górne; Aukštieji Paneriai [Wilno]
Poniemuń; Panemunė [Kowno]
Popławy; Paupys [Wilno]
Porubanek; Kirtimai [Wilno]
Poszyłajcie; Pašilaičiai [Wilno]
Pożajście; Pažaislis [Kowno]
Pupaje; Didieji Pupojai [Wilno]
Puszkarnia; Pūčkoriai [Wilno]
Rokanciszki; Rokantiškės [Wilno]
Rossa; Rasos [Wilno]
Rotnica; Ratnyčia [Druskieniki]
Santoryszki; Santariškės [Wilno]
Sapieginė [Wilno]
Soleniki; Salininkai [Wilno]
Sołonica; Salos [Wilno]
Sołtaniszki; Saltoniškės [Wilno]
Stare Miasto; Senamiestis [Wilno]
Stawiszki; Staviškės [Wilno]
Szeszkinie; Šeškinė [Wilno]
Śnipiszki; Šnipiškės [Wilno]
Święta; Šventoji [Połąga]
Taranda; Tarandė [Wilno]
Tuputiškės [Wilno]
Turniszki; Turniškės [Wilno]
Waka; Trakų Vokė [Wilno]
Waka Murowana; Mūrinė Vokė [Wilno]
Warżówka Dolna; Žemoji Veržuva [Wilno]
Warżówka Górna; Aukštoji Veržuva [Wilno]
Werki; Verkiai [Wilno]
Wierszuliszki; Viršuliškės [Wilno]
Wilcza Łapa; Vilkpėdė [Wilno]
Wojdaty; Vaidotai [Wilno]
Wołokumpie; Valakupiai [Wilno]
Zameczek; Pilaitė [Wilno]
Zarzecze; Užupis [Wilno]
Zaścianki; Užusieniai [Wilno]
Zwierzyniec; Žvėrynas [Wilno]
Żyrmuny; Žirmūnai [Wilno]
125
Krainy, regiony
Auksztota; Aukštaitija
Dzukia; Dzūkija
Kowieńszczyzna; Kauno kraštas
Lauda; Liaudė
Semigalia; Zemgalia; Žiemgala
Suwalszczyzna; Suvalkija; Suvalkijos kraštas
Wileńszczyzna; Vilniaus kraštas; Vilnija
Żmudź; Žemaitija
Morza
Morze Bałtyckie; Bałtyk; Baltijos jūra
Zatoki
Zalew Kuroński; Kuršių marios
Jeziora
Abele; Obeliai; Obelijos ežeras
Ałowsza; Alaušas; Alaušo ežeras
Birżule; Biržuno ežeras
Daugi; Daugai; Daugų ežeras
Dryświaty; Drūkšiai; Drukšių ežeras
Dukszty; Dūkštas; Dukšto ežeras
Dusiaty; Sorty; Sartų ežeras
Duś; Dusia; Dusios ežeras
Dzisna; Dysnai ežeras
Gaładuś; Galadusys
Gausty; Galstas ežeras
Giela; Gėla; Gėlos ežeras
Hańcza; Ančia ežeras
Ilkuć; Jezioro Ligońskie; Ilgutis; Ilgučio
ežeras
Jezioro Grzybiańskie; Ilgo ežeras
Jezioro Gulbinowskie; Gulbino ežeras
Jezioro Krzyżackie; Balšio ežeras
Jezioro Trockie; Galvė
Jezioro Wilnoje; Vilnojos ežeras
Jezioro Wisztynieckie; Vištytis
Kaźmierzowo; Kazimieravo ežeras
Kiernowo; Kernavo ežeras
Korwie; Karvio ežeras
Kretony; Kretuonas ežeras
Łodzie; Luodis ežeras
Łukszta; Luksto ežeras
Łusza; Lušu ežeras
Metele; Metelys; Metelio ežeras
Minkiele; Minkeliu ežeras
Musa; Musės ežeras
Osiaty; Aisetas ežeras
Oświe; Jezioro Dubińskie; Asveja; Asvejos
ežeras; Dubingių ežeras
Owile; Avilys; Avilių ežeras
Paserniki; Seirijis ežeras
Płotele; Platelių ežeras
Popis; Papio ežeras
Rakiewo; Rėkyvos ežeras
Rubiki; Rubikių ežeras
Rzesza; Riešės ežeras
Širvėnos ežeras
Tauroginie; Tauragnas; Tauragno ežeras
Warniszki; Varniškių ežeras
Wiejsieje; Veisiejis ežeras
Wirkszty; Virkšto ežeras
Zbiornik Antolepski; Antalieptės marios
Zbiornik Elektreński; Elektrėnų
tvenkinys
Zbiornik Kowieński; Kauno marios
Żełosy; Žaleso ežeras
Żuwinty; Žuvintas; Žuvinto ežeras
Grupy jezior
Jeziora Trockie; Trakų ežerai
126
Rzeki
Atmata
Azdra; Asdrė
Biała Hańcza; Baltoji Ančia
Brażołka; Bražylė
Czernica; Juodė
Danga; Danė; Dangė
Dryświata; Drūkša
Dubissa; Dubysa
Dukszta; Dūkšta
Dworczanka; Dvarčionė
Dzisna; Dysna
Gawja; Gauja
Halinka; Galinė
Jedubka; Juodupis
Jesia; Jiesia
Jura; Jūra
Jusina; Jusinė
Kamionka; Kamena
Kienka; Kena
Lauda; Liaudė
Ławena; Lėvuo
Marycha; Mara
Mereczanka; Merkys
Minia; Minija
Mitwa; Mituva
Musa; Musė
Musza; Mūša
Narkunka; Narkunkas
Niemen; Nemunas
Niemencza; Nemenčia
Niemenek; Mēmele; Nemunėlis
Niemieżanka; Nemėžine; Nemėža
Niewiaża; Nevėžis
Pakalnė
Peteszka; Peteša
Poberżanka; Beržė
Podokupka; Padkupė
Rotniczanka; Ratnyčia
Rudominka; Rudamina
Rzesza; Riešė
Skirvytė
Solcza; Šalčia
Solczyca; Sulčykščia
Sołowianka; Svyruonėlė
Strawa; Strėva
Suderwianka; Sudervėlė
Szeszupa; Šešupė
Szeszuwa; Šešuvis
Szuszwa; Šušvė
Szyrwinta; Širvinta
Święta; Šventoji [dopływ Wilii]
Święta; Šventoji [rzeka uchodząca
do Bałtyku]
Taurianka; Taurija
Turejka; Tureika
Turniszka; Turniškė
Upiesia; Upešė
Upita; Upytė
Waka; Vokė
Warżówka; Veršupis
Wersoka; Verseka
Wierzchnia; Verknė
Wilejka; Vilnia
Wilia; Neris
Windawa; Venta
Wisińcza; Visinčia
Wojtczanka; Vaičia
Żejmiana; Žeimena
Kanały
Kanał Kłajpedzki; Klaipedos kanalas;
Karaliaus Vilhelmo kanalas
Rusnė sala
Kanał Windawski; Ventos perkasas
Wyspy na jeziorze lub rzece
127
Półwyspy
Mierzeja Kurońska; Kuršių nerija
Pojezierza
Pojezierze Auksztockie; Aukštaičių aukštuma
Pojezierze Dzukijskie; Dzūkų aukštuma
Pojezierze Litewskie
Pojezierze Suwalskie; Sūduvos aukštuma
Pojezierze Święciańskie; Švenčionių
aukštuma
Pojezierze Wileńskie
Pojezierze Wschodniosuwalskie
Niziny, równiny
Pobrzeże Żmudzkie; Pajūrio žemuma
Równina Dolnoniemeńska; Užnemunės
žemuma
Równina Dzisny; Dysnos žemuma
Równina Muszy i Niemenka; Mūšos-Nemunėlio žemuma
Równina Niewiaży; Nevežio žemuma
Równina Windawska; Ventos žemuma
Równina Zachodniożmudzka; Vakarų
Žemaičių lyguma
Nizina Dajnawska; Dainavos žemuma
Nizina Semigalska; Nizina Zemgalska;
Žiemgalos žemuma
Nizina Środkowolitewska; Lietuvos vidurio
žemuma
Nizina Wilejsko-Żejmiańska; Neries-Žeimenos žemuma
Nizina Wschodnioeuropejska, Ryţu Europos
lyguma
Pietryčių lyguma
Wysoczyzny
Garb Oszmiański; Ašmenos aukštuma
Góry Ponarskie; Panerių kalnynas [wzgórza
w Wilnie]
Pojezierze Żmudzkie; Wysoczyzna Żmudzka;
Žemaičių aukštuma
Wysoczyzna Miednicka; Medeninkų
aukštuma
Wysoczyzna Środkowożmudzka; Vidurio
Žemaičių aukštuma
Wysoczyzna Wschodniożmudzka; Rytų
Žemaičių plynaukštė
Wysoczyzna Zachodnioauksztocka; Vakarų
Aukštaičių plynaukštė
Wysoczyzna Zachodniokurońska; Vakarų
Kuršo aukštuma
Wysoczyzna Zachodniożmudzka; Vakarų
Žemaičių plynaukštė
Szczyty
Būdakalnis
Góra Giedymina; Gedimino kalnas [góra
w Wilnie]
Góra Trzykrzyska; Trijų kryžių kalnas [góra
w Wilnie]
Góra Zamkowa; Piles kalnas [wzgórze w Wilnie]
Józefowa Góra; Juozapinės kalnas
Kruopinė
Miedwegoła; Medvėgalis
Nevaišių kalnas
Pavištyčio kalnas
Piłojć; Pilaitės kalnas
Rambynas
Szatria; Šatrija
128
Jaskinie
Karvės ola
Obszary ochrony przyrody
Auksztocki Park Narodowy; Aukštaitijos
nacionalinis parkas
Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas
Dzukijski Park Narodowy; Dzūkijos
nacionalinis parkas
Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas
Park Narodowy Mierzei Kurońskiej; Kuršių
nerijos nacionalinis parkas
Rezerwat Biosfery „Żuwinty”; Žuvinto
biosferos rezervatas
Trocki Historyczny Park Narodowy; Trakų
istorinis nacionalinis parkas
Żmudzki Park Narodowy; Žemaitijos
nacionalinis parkas
Drogi
Via Baltica
Place
Łukiszki; Lukiškėš [plac w Wilnie]
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
cerkiew Świętej Trójcy; Švenčiausios
Trejybės bažnyčia [kościół i zespół
klasztorny w Wilnie]
Góra Krzyży; Kryžių kalnas; Šventkalnas
[wzgórze koło Szawli]
Kalwaria; Kalvarijos [kompleks religijny
w Wilnie]
katedra Świętego Stanisława i Świętego
Władysława; Šventasis Stanislavo ir
Vladislavo arkikatedra bazilika [kościół
w Wilnie]
kościół Świętego Franciszka i Bernarda;
Šventasis Pranciškaus ir Bernardino
bažnyčia [kościół i zespół klasztorny
w Wilnie]
kościół Świętego Jana Chrzciciela
i Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty;
kościół Świętego Jana; Šventasis Jono
Krikštytojo ir Šventasis Jono apaštalo
ir evangelisto bažnyčia; Šventų Jonų
bažnyčia [kościół w Wilnie]
kościół Świętego Kazimierza; Šventasis
Kazimiero bažnyčia [kościół w Wilnie]
kościół Świętego Michała Archanioła;
Šventasis Arkangelo Mykolo bažnyčia
[kościół i zespół klasztorny w Wilnie]
kościół Świętego Piotra i Pawła na
Antokolu; Šventasis Petro ir Povilo
bažnyčia [kościół w Wilnie]
kościół Świętej Anny; Šventos Onos bažnyčia
[kościół w Wilnie]
Ostra Brama; Aušros Vartai [Wilno]
Forty, twierdze, zamki
Kopgalis [twierdza w Kłajpedzie]
wieża Giedymina; Gedimino bokštas [baszta
zamkowa w Wilnie]
129
Zamek Dolny; Lietuvos valdovų rūmai
[zamek w Wilnie]
Cmentarze, nekropole
Cmentarz na Rossie; Rasos kapinės [Wilno]
Inne zabytki
klasztor Bazylianów; Bazilijonų vienoulynas
[dawny klasztor w Wilnie]
Kiernów; Kernavė; Kernavės kultūrinis
rezervatas [rezerwat historyczno-archeologiczny w Kierniowie]
ŁOTWA
Latvija
Język urzędowy: łotewski
Słowniczek terminologiczny nazw łotewskich
augstiene
austrumi
austrumuavots
baznīca
ceļš
ciems
cietoksnis
dienvidi
dienvidudzelzceļš
ezers
ieleja
jūra
jūras līcis
jūras šaurums
kalns
kanāls
lauki
leja
wysoczyzna
wschód
wschodni
źródło
kościół
droga
wieś
twierdza
południe
południowy
linia kolejowa
jezioro
dolina
morze
zatoka
cieśnina
góra
kanał
wieś
dolina
130
līcis
lidlauks, lidosta
līdzenums
mežs
nacionālais parks
osta
pakalns
pils
pilsēta
pilsētas daļa
prāmis
purvs
pussala
rags
rajons
rezervāts
rietumi
rietumurobeža
sala
šaurums
strauts
tilts
ūdenskrātuve
upe
vidus
zemesrags
zemiene
ziemeļ-, ziemeļuziemeļi
zatoka
lotnisko
równina
las
park narodowy
port
wzgórze
zamek
miasto
część miasta, dzielnica
prom
bagno
półwysep
przylądek
rejon (jedn. adm. pierwszego rzędu)
rezerwat
zachód
zachodni
granica
wyspa
cieśnina
strumień
most
zbiornik zaporowy
rzeka
środek
przylądek
nizina
północny
północ
Jednostki administracyjne
Aizkraukles rajons
Alūksnes rajons
Balvu rajons
Bauskas rajons
Cēsu rajons
Daugavpils rajons
Dobeles rajons
Dyneburg; Daugavpils
Gulbenes rajons
Jēkabpils rajons
Jelgavas rajons
Jełgawa; Jelgava
Jurmała; Jūrmala
Krāslavas rajons
Kuldīgas rajons
Liepājas rajons
Limbažu rajons
Lipawa; Liepāja
Ludzas rajons
Madonas rajons
Ogres rajons
Preiļu rajons
Rēzeknes rajons
Rīgas rajons
Ryga; Rīga
Rzeżyca; Rēzekne
Saldus rajons
Talsu rajons
Tukuma rajons
Valkas rajons
131
Valmieras rajons
Ventspils rajons
Windawa; Ventspils
Miejscowości
Agłona; Aglona
Ainaži
Aizkraukle
Aizpute
Alūksne
Āraiši
Balvi
Bauska [hist.: Bowsk]
Brocēni
Cesvaine
Dagda
Dāviņi [hist.: Birzes]
Dobele
Dyneburg; Daugavpils
Gulbene
Iłukszta; Ilūkste
Janopol; Janopole
Jēkabpils [hist.: Jakubów]
Jełgawa; Jelgava [hist.: Mitawa]
Jurmała; Jūrmala
Kandava
Ķegums
Kemeri
Kieś; Cēsis
Koknese [hist.: Kokenhuza; Kokenhausen]
Kolka
Krasław; Krāslava
Kuldīga [hist.: Goldynga]
Lielvārde
Līgatne
Līksna
Limbaži
Lipawa; Liepāja [hist.: Libawa]
Līvāni
Lucyn; Ludza
Madona
Mazsalaca
Mērsrags
Mežotne
Naujene
Ogre
Olaine
Pāvilosta
Pilsrundāle
Piltyń; Piltene
Pļaviņas
Preiļi
Rūjiena
Rundāle
Ryga; Rīga
Rzeżyca; Rēzekne
Sabile
Salacgrīva
Salaspils [hist.: Kircholm]
Saldus
Saulkrasti
Sigulda
Skaļupes
Skrunda
Talsi
Tukums
Turaida
Upesgrīva
Vabole
Valdemārpils
Valka
Valmiera
Viļaka
Windawa; Ventspils
Zilupe
Krainy, regiony
Kurlandia; Kurzeme
Liwonia; Vidzeme
Łatgalia; Latgale [hist.: Inflanty]
Semigalia; Zemgalia; Zemgale
132
Morza
Morze Bałtyckie; Bałtyk; Baltijas jūra
Zatoki
Zatoka Ryska; Rīgas jūras līcis
Cieśniny
Cieśnina Irbe; Irbes jūras šaurums
Jeziora
Alūksnes ezers
Babītes ezers
Burtnieks; Burtnieku ezers
Drīdzs ezers
Engures ezers
Ežezers; Ješezers
Jezioro Lipawskie; Liepājas ezers
Kaņieris
Ķeguma ūdenskrātuve
Ķīšezers
Łubań; Lubāns; Lubāna ezers
Pļaviņu ūdenskrātuve
Raźno; Rāznas ezers
Rīgas ūdenskrātuve
Ruszona; Rušiuns; Rušona ezers
Rycza; Riču ezers
Sīvers; Sīvera ezers
Usmas ezers
Velnezers
Rzeki
Abava
Balupe
Bārta
Bērze
Dienvidsusēja
Dubna
Dźwina; Daugava
Ekawa; Iecava
Ewikszta; Aiviekste
Gauja
Irbe
Lelupa; Lielupe
Malta
Mazā Jugla
Musza; Mūsa
Niemenek; Mēmele
Ogre
Pededze
Rinda
Rzeżyca; Rēzekne
Salaca
Seda
Stende
Svēte
Svētupe
Święta; Sventāja
Windawa; Venta
Wodospady
Īvandes rumbas
Ventas rumba
133
Bagna
Cenas tīrelis
Lielais Ķemeru tīrelis
Pelečāres purvs
Teiču purvs
Półwyspy
Półwysep Kurlandzki
Przylądki
Akmensrags; Akmeņrags
Kolkasrags
Mērsrags
Ovišrags
Pojezierza
Pojezierze Auksztockie; Augšzemes
augstiene
Pojezierze Liwońskie; Vidzemes augstiene
Pojezierze Łatgalskie; Latgales augstiene
Niziny, równiny
Nizina Wschodniołotewska; Równina
Ewikszty; Austrumlatvijas zemiene
Piejūras zemiene
Tālavas zemiene
Viduslatvijas zemiene
Kursas zemiene
Nizina Semigalska; Nizina Zemgalska;
Zemgales līdzenums
Nizina Wschodnioeuropejska;
Austrumeiropas līdzenums
Wysoczyzny
Wysoczyzna Zachodniokurońska;
Rietumkursas augstiene
Ziemeļkursas augstiene
Alūksnes augstiene
Austrumkursas augstiene
Idumejas augstiene
Wysoczyzna Kurlandzka; Pojezierze
Kurlandzkie; Kurzemes augstiene
Szczyty
Sirdskalns
Gaiziņkalns
Lielais Liepukalns
Obszary ochrony przyrody
Grīņu rezervāts
Ķemeru nacionālais parks
Moricsalas rezervāts
Park Narodowy „Gauja”; Gaujas nacionālais
parks
Park Narodowy „Raźno”; Rāznas
nacionālais parks
Slīteres nacionālais parks
Teiču dabas rezervāts
Tērvetes debas parks
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
134
MACEDONIA
Makedonija (trb.), Makedonija (trl.)
Język urzędowy: macedoński; na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe
również albański, romski, serbski i turecki
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu macedońskiego
Aa
Бб
Вв
Гг
Дд
Ѓѓ
Ee
Жж
Зз
Ss
Ии
Jj
Кк
Лл
Љљ
Мм
transliteracja
a
b
v
g
d
đ1, g2
e
ž
z
dz
i
j
k
l
lj
m
transkrypcja
a
b
w
g
d
g´
e
ż
z
dz
i
j
k
ł3, l4
l
m
Нн
Њњ
Oo
Пп
Pp
Cc
Tт
Ќќ
Уу
Фф
Xx
Цц
Чч
Џџ
Шш
’
transliteracja
n
nj
o
p
r
s
t
ć1, k2
u
f
h
c
č
dž
š
’
transkrypcja
n
ń
o
p
r
s
t
k´
u
f
h
c
cz
dż
sz
–
zawsze, z wyjątkiem pozycji przed literami e, и
przed literami e, и
3
zawsze, z wyjątkiem pozycji przed literą и
4
przed literą и
1
2
Słowniczek terminologiczny nazw macedońskich
bańa (trb.), banja (trl.)
bara (trb.), bara (trl.)
błato (trb.), blato (trl.)
brdo (trb.), brdo (trl.)
brod (trb.), brod (trl.)
bistar (trb.), bistar (trl.)
źródła lecznicze; uzdrowisko
kałuża
bagno; błoto, błota
wzgórze
bród
jasny, przejrzysty
135
centar (trb.), centar (trl.)
crkwa (trb.), crkva (trl.)
crn (trb.), crn (trl.)
dołen (trb.), dolen (trl.)
dżamija (trb.), džamija (trl.)
ezero (trb.), ezero (trl.)
gława (trb.), glava (trl.)
gołem (trb.), golem (trl.)
gora (trb.), gora (trl.)
goren (trb.), goren (trl.)
grad (trb.), grad (trl.)
gratcze (trb.), gratče (trl.)
istok (trb.), istok (trl.)
izwor (trb.), izvor (trl.)
jug (trb.), jug (trl.)
kamen (trb.), kamen (trl.)
kapec (trb.), kapec (trl.)
kapija (trb.), kapija (trl.)
karpa (trb.), karpa (trl.)
karst (trb.), karst (trl.)
klisura (trb.), klisura (trl.)
kotlina (trb.), kotlina (trl.)
kraina (trb.), kraina (trl.)
kraj (trb.), kraj (trl.)
kriw (trb.), kriv (trl.)
mał (trb.), mal (trl.)
manastir (trb.), manastir (trl.)
mesto (trb.), mesto (trl.)
mestnost (trb.), mestnost (trl.)
młaz (trb.), mlaz (trl.)
mogiła (trb.), mogila (trl.)
nacionałen park (trb.), nacionalen park (trl.)
now (trb.), nov (trl.)
opsztina (trb.), opština (trl.)
pałanka (trb.), palanka (trl.)
pesztera (trb.), peštera (trl.)
płanina (trb.), planina (trl.)
płaninski (trb.), planinski (trl.)
płaninski wenec (trb.), planinski venec (trl.)
pokraina (trb.), pokraina (trl.)
połe (trb.), pole (trl.)
połuostrow (trb.), poluostrov (trl.)
potok (trb.), potok (trl.)
presłap (trb.), preslap (trl.)
prewał (trb.), preval (trl.)
ramnica (trb.), ramnica (trl.)
ramnina (trb.), ramnina (trl.)
region (trb.), region (trl.)
centrum; ośrodek
cerkiew; kosciół
czarny
dolny
meczet
jezioro
źródło; spiętrzona woda
wielki
las (górski); góra
górny; górski
miasto
miasteczko
wschód
źródło
południe
kamień; kamienny
wyniosłość; szczyt
brama
skała
osuwisko skalne; kras
przełom rzeki; dolina
kotlina
kraina; kraj
kraj; kraina
krzywy
mały
klasztor
miejsce
miejscowość
struga
pagórek; kopiec
park narodowy
nowy
gmina
miasteczko
pieczara, jaskinia
góry
górski
łańcuch górski
kraina
nizina; obniżenie
półwysep
potok
przełęcz
przełęcz
równina
równina
region
136
reka (trb.), reka (trl.)
rid (trb.), rid (trl.)
ruina (trb.), ruina (trl.)
saraj (trb.), saraj (trl.)
seło (trb.), selo (trl.)
sewer (trb.), sever (trl.)
star (trb.), star (trl.)
struja (trb.), struja (trl.)
urnatina (trb.), urnatina (trl.)
wisina (trb.), visina (trl.)
wisoczina (trb.), visočina (trl.)
woda (trb.), voda (trl.)
wrw (trb.), vrv (trl.)
zapad (trb.), zapad (trl.)
rzeka
góra
ruina
seraj
wieś
północ
stary
nurt, prąd wody; strumień
ruina
wyżyna; wysokość
wyżyna; wzniesienie
woda
szczyt
zachód
Jednostki administracyjne
Aerodrom (trb.), Aerodrom (trl.);
Opsztina Aerodrom (trb.), Opština
Aerodrom (trl.)
Araczinowo (trb.), Aračinovo (trl.); Opsztina
Araczinowo (trb.) Opština Aračinovo (trl.)
[maced.]; Haraçinë, Haraçina; Komuna
e Haraçinës [alb.]
Berowo (trb.), Berovo (trl.); Opsztina
Berowo (trb.), Opština Berovo (trl.)
Bitoła (trb.), Bitola (trl.); Opsztina Bitoła
(trb.), Opština Bitola (trl.)
Bogdanci (trb.), Bogdanci (trl.); Opsztina
Bogdanci (trb.), Opština Bogdanci (trl.)
Bogowińe (trb.), Bogovinje (trl.); Opsztina
Bogowińe (trb.), Opština Bogovinje (trl.)
[maced.]; Bogovinë, Bogovina; Komuna
e Bogovinës [alb.]
Bosiłowo (trb.), Bosilovo (trl.); Opsztina
Bosiłowo (trb.), Opština Bosilovo (trl.)
Brwenica (trb.), Brvenica (trl.); Opsztina
Brwenica (trb.), Opština Brvenica (trl.)
[maced.]; Bërvenicë, Bërvenica; Komuna
e Bërvenicës [alb.]
Buteł (trb.), Butel (trl.); Opsztina Buteł (trb.),
Opština Butel (trl.) [maced.]; Butel,
Buteli; Komuna e Butelit [alb.]
Centar (trb.), Centar (trl.); Opsztina Centar
(trb.), Opština Centar (trl.)
Centar Żupa (trb.), Centar Župa (trl.);
Opsztina Centar Żupa (trb.), Opština
Centar Župa (trl.) [maced.]; Merkez Jupa;
Merkez Jupa belediyesi [tur.]
Czair (trb.), Čair (trl.); Opsztina Czair (trb.),
Opština Čair (trl.) [maced.]; Çair, Çairi;
Komuna e Çairit [alb.]
Czaszka (trb.), Čaška (trl.); Opsztina
Czaszka (trb.), Opština Čaška (trl.)
[maced.]; Çashkë, Çashka; Komuna
e Çashkës [alb.]
Czeszinowo-Obłeszewo (trb.), Češinovo-Obleševo (trl.); Opsztina Czeszinowo-Obłeszewo (trb.), Opština Češinovo-Obleševo (trl.)
Czuczer-Sandewo (trb.), Čučer-Sandevo
(trl.); Opsztina Czuczer-Sandewo (trb.),
Opština Čučer-Sandevo (trl.) [maced.];
Çuçer-Sandevë, Çuçer-Sandeva; Komuna
e Çuçer-Sandevës [alb.]; Čučer-Sandevo;
Opština Čučer-Sandevo [serb.]
Debar (trb.), Debar (trl.); Opsztina Debar
(trb.), Opština Debar (trl.) [maced.]; Dibër,
Dibra; Komuna e Dibrës [alb.]
Debarca (trb.), Debarca (trl.); Opsztina
Debarca (trb.), Opština Debarca (trl.)
Dełczewo (trb.), Delčevo (trl.); Opsztina
Dełczewo (trb.), Opština Delčevo (trl.)
137
Demir Hisar (trb.), Demir Hisar (trl.);
Opsztina Demir Hisar (trb.), Opština Demir
Hisar (trl.)
Demir Kapija (trb.), Demir Kapija (trl.);
Opsztina Demir Kapija (trb.), Opština
Demir Kapija (trl.)
Dojran (trb.), Dojran (trl.); Opsztina Dojran
(trb.), Opština Dojran (trl.)
Dołneni (trb.), Dolneni (trl.); Opsztina
Dołneni (trb.), Opština Dolneni (trl.)
[maced.]; Dollnen, Dollneni; Komuna
e Dollnenit [alb.]
Drugowo (trb.), Drugovo (trl.); Opsztina
Drugowo (trb.), Opština Drugovo (trl.)
Gazi Baba (trb.), Gazi Baba (trl.); Opsztina
Gazi Baba (trb.), Opština Gazi Baba (trl.)
Gewgelija (trb.), Gevgelija (trl.); Opsztina
Gewgelija (trb.), Opština Gevgelija (trl.)
G´orcze Petrow (trb.), Đorče Petrov (trl.);
Opsztina G´orcze Petrow (trb.), Opština
Đorče Petrov (trl.)
Gostiwar (trb.), Gostivar (trl.); Opsztina
Gostiwar (trb.), Opština Gostivar (trl.)
[maced.]; Gostivar, Gostivari; Komuna
e Gostivarit [alb.]
Gradsko (trb.), Gradsko (trl.); Opsztina
Gradsko (trb.), Opština Gradsko (trl.)
Ilinden (trb.), Ilinden (trl.); Opsztina Ilinden
(trb.), Opština Ilinden (trl.)
Jegunowce (trb.), Jegunovce (trl.); Opsztina
Jegunowce (trb.), Opština Jegunovce (trl.)
[maced.]; Jegunovc, Jegunovci; Komuna
e Jegunovcit [alb.]
Karbinci (trb.), Karbinci (trl.); Opsztina
Karbinci (trb.), Opština Karbinci (trl.)
Karposz (trb.), Karpoš (trl.); Opsztina
Karposz (trb.), Opština Karpoš (trl.)
Kawadarci (trb.), Kavadarci (trl.);
Opsztina Kawadarci (trb.), Opština
Kavadarci (trl.)
Kiczewo (trb.), Kičevo (trl.); Opsztina
Kiczewo (trb.), Opština Kičevo (trl.)
[maced.]; Kërçovë, Kërçova; Komuna
e Kërçovës [alb.]
Kiseła Woda (trb.), Kisela Voda (trl.);
Opsztina Kiseła Woda (trb.), Opština
Kisela Voda (trl.)
Koczani (trb.), Kočani (trl.); Opsztina
Koczani (trb.), Opština Kočani (trl.)
Koncze (trb.), Konče (trl.); Opsztina Koncze
(trb.), Opština Konče (trl.)
Kratowo (trb.), Kratovo (trl.); Opsztina
Kratowo (trb.), Opština Kratovo (trl.)
Kriwa Pałanka (trb.), Kriva Palanka (trl.);
Opsztina Kriwa Pałanka (trb.), Opština
Kriva Palanka (trl.)
Kriwogasztani (trb.), Krivogaštani (trl.);
Opsztina Kriwogasztani (trb.), Opština
Krivogaštani (trl.)
Kruszewo (trb.), Kruševo (trl.); Opsztina
Kruszewo (trb.), Opština Kruševo (trl.)
[maced.]; Krushevë, Krusheva; Komuna
e Krushevës [alb.]
Kumanowo (trb.), Kumanovo (trl.); Opsztina
Kumanowo (trb.), Opština Kumanovo (trl.)
[maced.]; Kumanovë, Kumanova; Komuna
e Kumanovës [alb.]
Lipkowo (trb.), Lipkovo (trl.); Opsztina
Lipkowo (trb.), Opština Lipkovo (trl.)
[maced.]; Likovë, Likova; Komuna
e Likovës [alb.]
Łozowo (trb.), Lozovo (trl.); Opsztina
Łozowo (trb.), Opština Lozovo (trl.)
Makedonska Kamenica (trb.), Makedonska
Kamenica (trl.); Opsztina Makedonska
Kamenica (trb.), Opština Makedonska
Kamenica (trl.)
Makedonski Brod (trb.), Makedonski Brod
(trl.); Opsztina Makedonski Brod (trb.),
Opština Makedonski Brod (trl.)
Mawrowo i Rostusze (trb.), Mavrovo i
Rostuše (trl.); Opsztina Mawrowo i
Rostusze (trb.), Opština Mavrovo i Rostuše
(trl.) [maced.]; Mavrova ve Rostuşe;
Mavrova ve Rostuşe belediyesi [tur.]
Mogiła (trb.), Mogila (trl.); Opsztina Mogiła
(trb.), Opština Mogila (trl.)
Negotino (trb.), Negotino (trl.); Opsztina
Negotino (trb.), Opština Negotino (trl.)
138
Nowaci (trb.), Novaci (trl.); Opsztina Nowaci
(trb.), Opština Novaci (trl.)
Nowo Seło (trb.), Novo Selo (trl.); Opsztina
Nowo Seło (trb.), Opština Novo Selo (trl.)
Ochryda; Ohrid (trb.), Ohrid (trl.); Opsztina
Ohrid (trb.), Opština Ohrid (trl.)
Osłomej (trb.), Oslomej (trl.); Opsztina
Osłomej (trb.), Opština Oslomej (trl.)
[maced.]; Osllomej, Osllomeji; Komuna
e Osllomejit [alb.]
Pehczewo (trb.), Pehčevo (trl.); Opsztina
Pehczewo (trb.), Opština Pehčevo (trl.)
Petrowec (trb.), Petrovec (trl.); Opsztina
Petrowec (trb.), Opština Petrovec (trl.)
[maced.]; Petrovec, Petroveci; Komuna
e Petrovecit [alb.]
Płasnica (trb.), Plasnica (trl.); Opsztina
Płasnica (trb.), Opština Plasnica (trl.)
[maced.]; Plasnitsa; Plasnitsa belediyesi
[tur.]
Priłep (trb.), Prilep (trl.); Opsztina Priłep
(trb.), Opština Prilep (trl.)
Probisztip (trb.), Probištip (trl.); Opsztina
Probisztip (trb.), Opština Probištip (trl.)
Radowisz (trb.), Radoviš (trl.); Opsztina
Radowisz (trb.), Opština Radoviš (trl.)
Rankowce (trb.), Rankovce (trl.); Opsztina
Rankowce (trb.), Opština Rankovce (trl.)
Resen (trb.), Resen (trl.); Opsztina Resen
(trb.), Opština Resen (trl.)
Rosoman (trb.), Rosoman (trl.); Opsztina
Rosoman (trb.), Opština Rosoman (trl.)
Saraj (trb.), Saraj (trl.); Opsztina Saraj (trb.),
Opština Saraj (trl.) [maced.]; Saraj, Saraji;
Komuna e Sarajit [alb.]
Skopje (trb.), Skopje (trl.); Grad Skopje
(trb.), Grad Skopje (trl.) [maced.]; Shkup,
Shkupi; Qyeteti i Shkupit [alb.]
Sopiszte (trb.), Sopište (trl.); Opsztina
Sopiszte (trb.), Opština Sopište (trl.)
[maced.]; Sopishtë, Sopishta; Komuna
e Sopishtës [alb.]
Staro Nagoriczane (trb.), Staro Nagoričane
(trl.); Opsztina Staro Nagoriczane (trb.),
Opština Staro Nagoričane (trl.)
Struga (trb.), Struga (trl.); Opsztina Struga
(trb.), Opština Struga (trl.) [maced.];
Strugë, Struga; Komuna e Strugës [alb.]
Strumica (trb.), Strumica (trl.); Opsztina
Strumica (trb.), Opština Strumica (trl.)
Studeniczani (trb.), Studeničani (trl.);
Opsztina Studeniczani (trb.), Opština
Studeničani (trl.) [maced.]; Studeniçan,
Studeniçani; Komuna e Studeniçanit [alb.]
Sweti Nikołe (trb.), Sveti Nikole (trl.);
Opsztina Sweti Nikołe (trb.), Opština Sveti
Nikole (trl.)
Sztip (trb.), Štip (trl.); Opsztina Sztip (trb.),
Opština Štip (trl.)
Szuto Orizari (trb.), Šuto Orizari (trl.);
Opsztina Szuto Orizari (trb.), Opština
Šuto Orizari (trl.) [maced.]; Shuto Orizare,
Shuto Orizari; Komuna e Shuto Orizarit
[alb.]; Shuto Orizari; Komuna Shuto
Orizari [rom.]
Tearce (trb.), Tearce (trl.); Opsztina Tearce
(trb.), Opština Tearce (trl.) [maced.];
Tearcë, Tearca; Komuna e Tearcës [alb.]
Tetowo (trb.), Tetovo (trl.); Opsztina Tetowo
(trb.), Opština Tetovo (trl.) [maced.];
Tetovë, Tetova; Komuna e Tetovës [alb.]
Wałandowo (trb.), Valandovo (trl.); Opsztina
Wałandowo (trb.), Opština Valandovo (trl.)
Wasiłewo (trb.), Vasilevo (trl.); Opsztina
Wasiłewo (trb.), Opština Vasilevo (trl.)
Wełes (trb.), Veles (trl.); Opsztina Wełes
(trb.), Opština Veles (trl.)
Wewczani (trb.), Vevčani (trl.); Opsztina
Wewczani (trb.), Opština Vevčani (trl.)
Winica (trb.), Vinica (trl.); Opsztina Winica
(trb.), Opština Vinica (trl.)
Wranesztica (trb.), Vraneštica (trl.); Opsztina
Wranesztica (trb.), Opština Vraneštica
(trl.) [maced.]; Vraneştitsa; Vraneştitsa
belediyesi [tur.]
Wrapcziszte (trb.), Vrapčište (trl.); Opsztina
Wrapcziszte (trb.), Opština Vrapčište (trl.)
[maced.]; Vrapçisht, Vrapçishti; Komuna
e Vrapçishtit [alb.]
139
Zajas (trb.), Zajas (trl.); Opsztina Zajas (trb.),
Opština Zajas (trl.) [maced.]; Zajaz, Zajazi;
Komuna e Zajazit [alb.]
Zełenikowo (trb.), Zelenikovo (trl.); Opsztina
Zełenikowo (trb.), Opština Zelenikovo
(trl.) [maced.]; Zelenikovë, Zelenikova;
Komuna e Zelenikovës [alb.]
Zrnowci (trb.), Zrnovci (trl.); Opsztina
Zrnowci (trb.), Opština Zrnovci (trl.)
Żelino (trb.), Želino (trl.); Opsztina Żelino
(trb.), Opština Želino (trl.) [maced.];
Zhelinë, Zhelina; Komuna e Zhelinës [alb.]
Miejscowości
Berowo (trb.), Berovo (trl.)
Bitoła (trb.), Bitola (trl.)
Brwenica (trb.), Brvenica (trl.) [maced.];
Bërvenicë, Bërvenica [alb.]
Centar Żupa (trb.), Centar Župa (trl.)
[maced.]; Merkez Jupa [tur.]
Czuczer-Sandewo (trb.), Čučer-Sandevo (trl.)
[maced.]; Çuçer-Sandevë, Çuçer-Sandeva
[alb.]; Čučer-Sandevo [serb.]
Debar (trb.), Debar (trl.) [maced.]; Dibër,
Dibra [alb.]
Dełczewo (trb.), Delčevo (trl.)
Demir Hisar (trb.), Demir Hisar (trl.)
Galicznik (trb.), Galičnik (trl.)
Gewgelija (trb.), Gevgelija (trl.)
Gostiwar (trb.), Gostivar (trl.) [maced.];
Gostivar, Gostivari [alb.]
Gradsko (trb.), Gradsko (trl.)
Ilinden (trb.), Ilinden (trl.)
Kameńane (trb.), Kamenjane (trl.) [maced.];
Kamjan, Kamjani [alb.]
Kawadarci (trb.), Kavadarci (trl.)
Kiczewo (trb.), Kičevo (trl.) [maced.];
Kërçovë, Kërçova [alb.]
Koczani (trb.), Kočani (trl.)
Kratowo (trb.), Kratovo (trl.)
Kriwa Pałanka (trb.), Kriva Palanka (trl.)
Kruszewo (trb.), Kruševo (trl.) [maced.];
Krushevë, Krusheva [alb.]
Kumanowo (trb.), Kumanovo (trl.) [maced.];
Kumanovë, Kumanova [alb.]
Lipkowo (trb.), Lipkovo (trl.) [maced.];
Likovë, Likova [alb.]
Makedonska Kamenica (trb.), Makedonska
Kamenica (trl.)
Mawrowo (trb.), Mavrovo (trl.) [maced.];
Mavrova [tur.]
Negotino (trb.), Negotino (trl.)
Nerezi (trb.), Nerezi (trl.) [maced.]; Nerez,
Nerezi [alb.]
Ochryda; Ohrid (trb.) Ohrid (trl.)
Priłep (trb.), Prilep (trl.)
Probisztip (trb.), Probištip (trl.)
Radowisz (trb.), Radoviš (trl.)
Resen (trb.), Resen (trl.)
Skopje (trb.), Skopje (trl.) [maced.]; Shkup,
Shkupi [alb.]
Sliwnica (trb.), Slivnica (trl.)
Struga (trb.), Struga (trl.) [maced.]; Strugë,
Struga [alb.]
Strumica (trb.), Strumica (trl.)
Sweti Nikołe (trb.), Sveti Nikole (trl.)
Sztip (trb.), Štip (trl.)
Tearce (trb.), Tearce (trl.) [maced.]; Tearcë,
Tearca [alb.]
Tetowo (trb.), Tetovo (trl.) [maced.]; Tetovë,
Tetova [alb.]
Trebeniszta (trb.), Trebeništa (trl.)
Wełes (trb.), Veles (trl.)
Winica (trb.), Vinica (trl.)
Żelino (trb.), Želino (trl.) [maced.]; Zhelinë,
Zhelina [alb.]
Krainy, regiony
Bałkany; Bałkan (trb.), Balkan (trl.)
Mariowo (trb.), Mariovo (trl.)
140
Jeziora
Debarsko Ezero (trb.), Debarsko Ezero (trl.)
[maced.]; Liqeni i Dibrës [alb.]; Debre
Gölü [tur.]
Dojran (trb.), Dojran (trl.); Dojransko Ezero
(trb.), Dojransko Ezero (trl.)
Ezero Matka (trb.), Ezero Matka (trl.)
[maced.]; Liqeni i Matkës [alb.]
Ezero Wodocza (trb.), Ezero Vodoča (trl.)
Jezioro Ochrydzkie; Ohridsko Ezero (trb.),
Ohridsko Ezero (trl.) [maced.]; Ohri;
Liqeni i Ohrit [alb.]
Kalimansko Ezero (trb.), Kalimansko Ezero
(trl.)
Mawrowsko Ezero (trb.), Mavrovsko Ezero
(trl.) [maced.]; Mavrova Gölü [tur.]
Prespa; Prespansko Ezero (trb.), Prespansko
Ezero (trl.)
Tikweszko Ezero (trb.), Tikveško Ezero (trl.)
Grupy jezior
Pelisterski Oczi (trb.), Pelisterski Oči (trl.)
Rzeki
Babuna (trb.), Babuna (trl.)
Bregałnica (trb.), Bregalnica (trl.)
Crna Reka (trb.), Crna Reka (trl.)
Czarny Drin; Crni Drim (trb.), Crni Drim
(trl.) [maced.]; Drini i Zi; Lumi i Drinit
të Zi [alb.]
Gołema Reka (trb.), Golema Reka (trl.)
Kriwa Łakawica (trb.), Kriva Lakavica (trl.)
Kriwa Reka (trb.), Kriva Reka (trl.)
Pczińa (trb.), Pčinja (trl.) [maced.]; Pçinjë,
Pçinja; Lumi i Pçinjës [alb.]
Strumica (trb.), Strumica (trl.)
Treska (trb.), Treska (trl.) [maced.]; Treskë,
Treska; Lumi Treska [alb.]
Turija (trb.), Turija (trl.)
Wardar; Wardar (trb.), Vardar (trl.) [maced.];
Vardar, Vardari; Lumi Vardar [alb.]
Złetowska Reka (trb.), Zletovska Reka (trl.)
Wyspy na jeziorze lub rzece
Gołem Grad (trb.), Golem Grad (trl.)
[na jeziorze Prespa]
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Bałkanski Połuostrow
(trb.), Balkanski Poluostrov (trl.)
Doliny
Demir Kapija (trb.), Demir Kapija (trl.)
Derwenska Klisura (trb.), Dervenska Klisura
(trl.)
Drimkołska Klisura (trb.), Drimkolska
Klisura (trl.)
Istibańska Klisura (trb.), Istibanjska Klisura
(trl.)
Kaczaniczka Klisura (trb.), Kačanička
Klisura (trl.)
Skocziwirska Klisura (trb.), Skočivirska
Klisura (trl.)
141
Treska Klisura (trb.), Treska Klisura (trl.)
Taorska Klisura (trb.), Taorska Klisura
(trl.)
Kotliny
Radowiszko Połe (trb.), Radoviško Pole (trl.)
Skopsko Połe (trb.), Skopsko Pole (trl.)
[maced.]; Fusha e Shkupit [alb.]
Strumiczko Połe (trb.), Strumičko Pole (trl.)
Struszko Połe (trb.), Struško Pole (trl.)
[maced.]; Fusha e Strugës [alb.]
Tikwesz (trb.), Tikveš (trl.)
Bitołsko Połe (trb.), Bitolsko Pole (trl.)
Koczansko Połe (trb.), Kočansko Pole (trl.)
Kotlina Pelagońska; Pełagonia (trb.),
Pelagonia (trl.) [hist.: Pelagonia]
Owcze Połe (trb.), Ovče Pole (trl.)
Połog (trb.), Polog (trl.) [maced.]; Pollogu [alb.]
Priłepsko Połe (trb.), Prilepsko Pole (trl.)
Góry
Baba (trb.), Baba (trl.)
Bełasica (trb.), Belasica (trl.)
Bistra (trb.), Bistra (trl.)
Crna Gora (trb.), Crna Gora (trl.); Skopska
Crna Gora (trb.), Skopska Crna Gora (trl.)
[maced.]; Mali i Zi; Mali i Zi i Shkupit
[alb.]
Galiczica (trb.), Galičica (trl.)
Jabłanica (trb.), Jablanica (trl.) [maced.];
Jablanicë, Jablanica [alb.]
Jakupica (trb.), Jakupica (trl.); Mokra Płanina
(trb.), Mokra Planina (trl.) [maced.]; Mali
Mokna [alb.]
Korab (trb.), Korab (trl.) [maced.]; Korab,
Korabi; Mali i Korabit [alb.]
Kożuf (trb.), Kožuf (trl.)
Małeszewski Płanini (trb.), Maleševski
Planini (trl.)
Nidże (trb.), Nidže (trl.)
Osogowska Płanina; Osogowski Płanini
(trb.), Osogovski Planini (trl.)
Płaczkowica (trb.), Plačkovica (trl.)
Suwa Gora (trb.), Suva Gora (trl.) [maced.];
Bjeshkët e Thata [alb.]
Szar Płanina; Szar Płanina (trb.), Šar Planina
(trl.) [maced.]; Mali i Sharrit [alb.]
Szczyty
Popowa Szapka (trb.), Popova Šapka (trl.)
[maced.]; Popova Shapkë [alb.]
Ruen (trb.), Ruen (trl.)
Sołunska Gława (trb.), Solunska Glava (trl.)
Taticew Kamen (trb.), Taticev Kamen (trl.)
Titow Wrw (trb.), Titov Vrv (trl.) [maced.];
Maja e Titos [alb.]
Wraca (trb.), Vraca (trl.) [maced.]; Vracë,
Vraca [alb.]
Brisztawec (trb.), Brištavec (trl.)
Crni Kamen (trb.), Crni Kamen (trl.)
[maced.]; Maja e Zezë [alb.]
Gołem Korab (trb.), Golem Korab (trl.)
[maced.]; Maja e Korabit [alb.]
Kajmakczałan (trb.), Kajmakčalan (trl.)
Kuczi Baba (trb.), Kuči Baba (trl.)
Magarewo (trb.), Magarevo (trl.)
Pelister (trb.), Pelister (trl.)
Przełęcze
Ciganski Premin (trb.), Ciganski Premin (trl.)
Deszat (trb.), Dešat (trl.)
Gołem Korabska Wrata (trb.), Golem
Korabska Vrata (trl.) [maced.]; Qafa
e Korabit [alb.]
Ligurasa (trb.), Ligurasa (trl.)
Prostica (trb.), Prostica (trl.)
Pułewec (trb.), Pulevec (trl.)
142
Jaskinie
Begunowa (trb.), Begunova (trl.)
Goren Zmejow (trb.), Goren Zmejov (trl.)
Krształna (trb.), Krštalna (trl.)
Razbojna Dupka (trb.), Razbojna Dupka (trl.)
Słatinska (trb.), Slatinska (trl.)
Ubawa (trb.), Ubava (trl.)
Wreło (trb.), Vrelo (trl.)
Zmejowica (trb.), Zmejovica (trl.)
Obszary ochrony przyrody
Nacionałen Park Galiczica (trb.), Nacionalen
Park Galičica (trl.)
Nacionałen Park Jasen (trb.), Nacionalen
Park Jasen (trl.)
Nacionałen Park Mawrowo (trb.), Nacionalen
Park Mavrovo (trl.)
Nacionałen Park Pelister (trb.), Nacionalen
Park Pelister (trl.)
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
Manastir Sweti Joakim Osogowski (trb.),
Manastir Sveti Joakim Osogovski (trl.)
[klasztor koło Krivej Palanki]
Manastir Sweti Naum (trb.), Manastir
Sveti Naum (trl.) [klasztor nad Jeziorem
Ochrydzkim]
Ruiny osiedli
Herakleia Lynkestis (trb.), Herakleia
Lynkestis (trl.) [hist.: Heraclea Lyncestis;
ruiny miasta koło Bitola]
Skupi (trb.), Skupi (trl.) [hist.: Scupi; ruiny
miasta w Skopje]
Stobi (trb.), Stobi (trl.) [ruiny miasta koło
Gradska]
143
MOŁDAWIA
Moldova
Język urzędowy: mołdawski (de facto identyczny z rumuńskim); na obszarze Naddniestrza
również rosyjski i ukraiński, na obszarze Gagauzji również gagauski i rosyjski
Słowniczek terminologiczny nazw mołdawskich – zob. Rumunia (Słowniczek
terminologiczny nazw rumuńskich)
Jednostki administracyjne
Anenii Noi; Raionul Anenii Noi
Besarabeasca; Raionul Besarabeasca
Bielce; Bălţi; Municipiul Bălţi
Bryczany; Briceni; Raionul Briceni
Călăraşi; Raionul Călăraşi
Cantemir; Raionul Cantemir
Căuşeni; Raionul Căuşeni
Cimişlia; Raionul Cimişlia
Criuleni; Raionul Criuleni
Donduşeni; Raionul Donduşeni
Drochia; Raionul Drochia
Dubosary; Dubăsari; Raionul Dubăsari [część
rejonu znajduje się w Naddniestrzu]
Făleşti; Raionul Făleşti
Floreşti; Raionul Floreşti
Gagauzja; Terytorium Autonomiczne
Gagauzja; Găgăuzia; Unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia (Gagauz Yeri) [mołd.];
Gagauziya; Gagauz Eri; Teritoriyal
avtonomiya kuruluşu Gagauziya (Gagauz
Eri) [gagauski]; Gagauzija (trb.), Gagauzija
(trl.); Awtonomnoje territorialnoje
obrazowanije Gagauzija (Gagauz Jeri)
(trb.), Avtonomnoe territorial´noe
obrazovanie Gagauzija (Gagauz Eri)
(trl.)[ros.]
Glodeni; Raionul Glodeni
Hînceşti; Raionul Hînceşti
Ialoveni; Raionul Ialoveni
Jedyńce; Edineţ; Raionul Edineţ
Kaguł; Cahul; Raionul Cahul
Kiszyniów; Chişinău; Municipiul Chişinău
Leova; Raionul Leova
Naddniestrze; Transnistria [mołd.];
Pridniestrowje (trb.), Pridnestrov´e (trl.)
[ros.]; Prydnistrowja (trb.), Prydnistrovia
(trl.) [ukr.]*
Naddniestrze jest de facto osobnym państwem. Podzielone jest na następujące jednostki administracyjne:
Bendery; Bender; Municipiul Bender [mołd.]; Biendiery (trb.), Bendery (trl.); gorod Biendiery (trb.), gorod Bendery
(trl.) [ros.]; Bendery (trb.), Bendery (trl.); misto Bendery (trb.), misto Bendery (trl.) [ukr.]
Dubosary; Dubăsari; Raionul Dubăsari [mołd.]; Dubossarskij rajon (trb.), Dubossarskij rajon (trl.) [ros.]; Dubossarśkyj
rajon (trb.), Dubossars´kyi raion (trl.) [ukr.]
Grigoriopol; Raionul Grigoriopol [mołd.]; Grigoriopolskij rajon (trb.), Grigoriopol´skij rajon (trl.) [ros.]; Hryhoriopolśkyj
rajon (trb.), Hryhoriopol´s´kyi raion (trl.) [ukr.]
*
144
Soroki; Soroca; Raionul Soroca,
Ştefan Vodă; Raionul Ştefan Vodă
Straszany; Străşeni; Raionul Străşeni
Taraclia; Raionul Taraclia
Teleneşti; Raionul Teleneşti
Ungheni; Raionul Ungheni
Nisporeni; Raionul Nisporeni
Ocniţa; Raionul Ocniţa
Orgiejów; Orhei; Raionul Orhei
Rezina; Raionul Rezina
Rîşcani; Raionul Rîşcani
Sîngerei; Raionul Sîngerei
Şoldăneşti; Raionul Şoldăneşti
Miejscowości
Anenii Noi
Bendery; Bender [mołd.]; Biendiery (trb.),
Bendery (trl.); Tigina (trb.), Tigina (trl.)
[ros.]; Bendery (trb.), Bendery (trl.) [ukr.]
Besarabeasca
Bielce; Bălţi
Bryczany; Briceni [hist.: Brinceni ]
Bugeac [mołd.]; Bucak [gagauski]; Budżak
(trb.), Budžak (trl.) [ros.]
Călăraşi
Cantemir
Căuşeni
Ceadîr-Lunga [mołd.]; Çadır-Lunga
[gagauski]; Czadyr-Łunga (trb.), Čadyr-Lunga (trl.) [ros.]
Cimişlia
Cosăuţi
Costeşti
Criçova
Criuleni
Dnestrovsc [mołd.]; Dniestrowsk (trb.),
Dnestrovsk (trl.) [ros.]; Dnistrowśk (trb.),
Dnistrovs´k (trl.) [ukr.]
Donduşeni
Drochia
Dubosary; Dubăsari [mołd.]; Dubossary
(trb.), Dubossary (trl.) [ros.]; Dubossary
(trb.), Dubossary (trl.) [ukr.]
Echimăuţi
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Grigoriopol [mołd.]; Grigoriopol (trb.),
Grigoriopol´ (trl.) [ros.]; Hryhoriopol
(trb.), Hryhoriopol´ (trl.) [ukr.]
Hînceşti [hist.: Kotowsk]
Ialoveni
Japca
Jedyńce; Edineţ
Kaguł; Cahul
Kamionka; Camenca [mołd.]; Kamienka
(trb.), Kamenka (trl.) [ros.]; Kamjanka
(trb.), Kamianka (trl.) [ukr.]
Kiszyniów; Chişinău
Komrat; Comrat [mołd.]; Komrat [gagauski];
Komrat (trb.), Komrat (trl.) [ros.]
Leova
Lipkany; Lipcani
Mărculeşti
Mileşti
Nisporeni
Ocniţa
Olăneşti
Orgiejów; Orhei
Raszków; Raşcov [mołd.]; Raszkowo [ros.],
Raškovo (trl.) [ros.]; Raszkow (trb.),
Rashkov (trl.) [ukr.]
Kamionka; Camenca; Raionul Camenca [mołd.]; Kamienskij rajon (trb.), Kamenskij rajon (trl.) [ros.]; Kamjanśkyj
rajon (trb.), Kamians´kyi raion (trl.) [ukr.]
Rybnica; Rîbniţa; Raionul Rîbniţa [mołd.]; Rybnickij rajon (trb.), Rybnickij rajon (trl.) [ros.]; Rybnyćkyj rajon (trb.),
Rybnyts´kyi raion (trl.) [ukr.]
Slobozia; Raionul Slobozia [mołd.]; Słobodziejskij rajon (trb.), Slobodzejskij rajon (trb.) [ros.]; Słobodzejśkyj rajon
(trb.), Slobodzeis´kyi raion (trl.) [ukr.]
Tyraspol; Tiraspol; Municipiul Tiraspol [mołd.]; Tiraspol (trb.), Tiraspol´ (trl.); gorod Tiraspol (trb.), gorod Tiraspol´
(trl.) [ros.]; Tyraspol (trb.), Tyraspol´ (trl.); misto Tyraspol (trb.), misto Tyraspol´ (trl.) [ukr.]
145
Rezina
Rîşcani
Rudi
Rybnica; Rîbniţa [mołd.]; Rybnica (trb.),
Rybnica (trl.) [ros.]; Rybnycia (trb.),
Rybnytsia (trl.) [ukr.]
Saharna
Sîngerei
Slobozia [mołd.]; Słobodzieja (trb.),
Slobodzeja (trb.) [ros.]; Słobodzeja (trb.),
Slobodzeia (trl.) [ukr.]
Şoldăneşti
Soroki; Soroca
Ştefan Vodă
Stîrcea
Straszany; Străşeni
Taraclia
Teleneşti
Trebujeni
Tyraspol; Tiraspol [mołd.]; Tiraspol (trb.),
Tiraspol´ (trl.) [ros.]; Tyraspol (trb.),
Tyraspol´ (trl.) [ukr.]
Ungheni
Vadul lui Isac
Vulcăneşti [mołd.]; Valkaneş [gagauski];
Wułkaneszty (trb.), Vulkanešty (trl.) [ros.]
Krainy, regiony
Besarabia; Besarabia [ mołd.]; Besarabya
[gagauski]; Biessarabija (trb.), Bessarabija
(trl.) [ros.]
Budziak; Bugeac [mołd.]; Bucak [gagauski];
Budżak (trb.), Budžak (trl.) [ros.]
Mołdawia; Moldova [mołd., gagauski];
Mołdawija (trb.), Moldavija (trl.) [ros.]
Podole; Podolia [mołd.]; Podolje (trb.),
Podol´e (trl.) [ros.]; Podilla (trb.), Podillia
(trl.) [ukr.]
Jeziora
Lacul Beleu
Lacul Bîc
Lacul Drachele
Lacul Ghidighici
Lacul Manta
Lacul Rotunda
Lacul Sălaş
Lacul Stînca-Costeşti
Limanul Cuciurgan [mołd.]; Kuczurganskij
liman (trb.), Kučurganskij liman (trl.)
[ros.]; Kuczurhanśkyj łyman (trb.),
Kuchurhans´kyi lyman (trl.) [ukr.]
Rezervorul de Apă Răzeni
Zbiornik Dubosarski; Rezervorul de Apă
Dubăsari; Lacul de acumulare Dubăsari
[mołd.]; Dubossarskoje wodochraniliszcze
(trb.), Dubossarskoe vodohranilišče (trl.)
[ros.]; Dobossarśke wodoschowyszcze
(trb.), Dubossars´ke vodoskhovysche (trl.)
[ukr.]
Rzeki
Botna
Byk; Bîc
Cahul
Căinari
Ciuhur
Cogîlnic
*
Cubolta
Dniestr; Nistru [mołd.]; Dniestr (trb.), Dnestr
(trl.) [ros.]; Dnister (trb.), Dnister (trl.)
[ukr.]
Dunaj; Dunărea*
Ialpug
Mołdawia ma dostęp do liczącego ok. 0,5 km odcinka brzegu Dunaju.
146
Ikiel; Ichel
Lăpuşna
Prut
Racovăţ
Reut; Răut
Soloneţ
Niziny, równiny
Schidnojewropejśka riwnyna (trb.),
Skhidnoievropeis´ka rivnyna (trl.) [ukr.]
Step Bielecki; Stepa Bălţilor; Cîmpia
Moldovei de Nord
Step Budziacki; Stepa Bugeacului; Cîmpia
Bugeacului [mołd.]; Budżakskaja stiep´
(trb.), Budžakskaja step´ (trl.) [ros.]
Cîmpia Moldovei de Sud
Cîmpia Nistrului Inferior [mołd.]; Niżnie-Dniestrowskaja rawnina (trb.), Nižne-Dnestrovskaja ravnina (trl.) [ros.]
Nizina Wschodnioeuropejska; Cîmpia
Europei de Est [mołd.]; Wostoczno-Jewropiejskaja rawnina (trb.), Vostočno-Evropejskaja ravnina (trl.) [ros.];
Wyżyny, płaskowyże
Kodry; Podişul Codru
Podişul Moldevei Centrale
Wyżyna Besarabska; Podişul Besarabiei
[mołd.]; Biessarabskaja wozwyszennost´
(trb.), Bessarabskaja vozvyšennost´ (trl.)
[ros.]
Wyżyna Naddniestrzańska; Podişul Nistrului
[mołd.]; Pridniestrowskaja wozwyszennost´
(trb.), Pridnestrovskaja vozvyšennost´ (trl.)
[ros.]; Prydnistrowśka wysoczyna (trb.),
Prydnistrovs´ka vysochyna (trl.) [ukr.]
Wyżyna Podolska; Podişul Podoliei [mołd.];
Podolskaja wozwyszennost´ (trb.),
Podol´skaja vozvyšennost´ (trl.) [ros.];
Podilśka wysoczyna (trb.), Podil´s´ka
vysochyna (trl.) [ukr.]
Wyżyna Wołyńsko-Podolska; Wołynsko-Podolskaja wozwyszennost´ (trb.),
Volynsko‑Podol´skaja vozvyšennost´ (trl.)
[ros.]; Wołynśko-Podilśka wysoczyna
(trb.), Volyns´ko-Podil´s´ka vysochyna
(trl.) [ukr.]
T
Szczyty
Dealul Bălăneşti
Dealul Dumbrava
Dealul Moldovenilor
Dealul Vădeni
Jaskinie
Peşteră „Emil Racovită”
Peşteră Surprizelor
Obiekty ochrony przyrody
Monumente al naturii „Suta de Movile”
[zespół kilku tysięcy pagórków]
Monumente al naturii „Toltrele Prutului”
[porohy na Prucie]
Park Narodowy Dolnego Dniestru; Parcul
Naţional Nistrul Inferior
Rezervaţia ştiinţifică Codru
Rezervaţia ştiinţifică Iagorlîc
Rezervaţia ştiinţifică Pădurea Domnească
Rezervaţia ştiinţifică Plaiul Fagului
Rezervaţia ştiinţifică Prutul de Jos
1
2
3
4
147
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
Kaprijany; Mănăstirea Căpriana [zespół
klasztorny koło Straszanów]
Biserica catolica a Sfîntului Caetan
[Raszków]
Inne zabytki
Wał Trajana; Valurile lui Traian [fortyfikacje
rzymskie]
ROSJA
Rossija (trb.), Rossija (trl.)
Język urzędowy: rosyjski; na obszarach wszystkich republik i niektórych innych jednostek
administracyjnych obowiązują dodatkowe języki urzędowe
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu rosyjskiego
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Ёё
Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
transliteracja
a
b
v
g
d
e
ë
ž
z
i
j
k
l
m
n
o
p
transkrypcja
a
b
w
g
d
je1, e2, ie3
jo1, o2, io3
ż
z
i4, ji5, y6
j
k
l7, ł8
m
n
o
p
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Ъъ
Ыы
Ьь
Ээ
Юю
Яя
transliteracja
r
s
t
u
f
h
c
č
š
šč
˝
y
´
è
ju
ja
na początku wyrazu, po literach samogłoskowych oraz po literach ъ, ь
po literach ж, л, ц, ч, ш, щ
3
po pozostałych literach spółgłoskowych
4
na początku wyrazu, po wszystkich literach z wyjątkiem ж, ц, ш, ь
1
2
148
transkrypcja
r
s
t
u
f
ch
c
cz
sz
szcz
–
y
´ 9, – 10
e
ju1, u11, iu12
ja1, a11, ia12
po literze ь
po literach ж, ц, ш
7
przed literami e, ë, и, ь, ю, я
8
na końcu wyrazu oraz przed wszystkimi literami z wyjątkiem e, ë, и, ь, ю, я
9
znak zmiękczenia stosowany po literach spółgłoskowych z wyjątkiem pozycji po literach л,
ж, ч, ш, щ oraz przed literami samogłoskowymi (w połączeniach z literami n, s i z znak
zmiękczenia oddaje się nie obok nich, lecz nad jako ń, ś, ź)
10
pomija się w transkrypcji po literach л, ж, ч, ш, щ oraz przed literami samogłoskowymi
11
po literze л
12
po pozostałych literach spółgłoskowych
5
6
Słowniczek terminologiczny nazw rosyjskich
administratiwnyj centr (trb.), administrativnyj
centr (trl.)
aerodrom (trb.), aèrodrom (trl.)
aeroport (trb.), aèroport (trl.)
apatity (trb.), apatity (trl.)
archipiełag (trb.), arhipelag (trl.)
asbiest (trb.), asbest (trl.)
awtodoroga (trb.), avtodoroga (trl.)
awtonomnaja obłast´ (trb.), avtonomnaja
oblast´ (trl.)
awtonomnyj okrug (trb.), avtonomnyj okrug (trl.)
awtostrada (trb.), avtostrada (trl.)
biełyj (trb.), belyj (trl.)
bierieg (trb.), bereg (trl.)
biosfiernyj zapowiednik (trb.), biosfernyj
zapovednik (trl.)
bolszoj (trb.), bol´šoj (trl.)
bołoto (trb.), boloto (trl.)
bor (trb.), bor (trl.)
buchta (trb.), buhta (trl.)
centr (trb.), centr (trl.)
centralnyj (trb.), central´nyj (trl.)
cerkow´ (trb.), cerkov´ (trl.)
chołm (trb.), holm (trl.)
chram (trb.), hram (trl.)
chriebiet (trb.), hrebet (trl.)
chrustalnyj (trb.), hrustal´nyj (trl.)
czernoziomnyj (trb.), černozëmnyj (trl.)
czołn (trb.), čëln (trl.); czełny (trb.), čelny (trl.)
dalnij (trb.), dal´nij (trl.)
damba (trb.), damba (trl.)
dielta (trb.), del´ta (trl.)
dieriewnia (trb.), derevnja (trl.)
dolina (trb.), dolina (trl.)
doł (trb.), dol (trl.) [przestarzałe]
ośrodek administracyjny
lotnisko
port lotniczy
apatyty
archipelag
azbest
droga samochodowa
obwód autonomiczny
okręg autonomiczny
autostrada
biały
wybrzeże; brzeg
rezerwat biosfery
wielki, duży
bagno, mokradło
bór, las iglasty
zatoka
ośrodek; centrum; śródmieście
środkowy; centralny; śródmiejski
cerkiew
wzgórze
świątynia
pasmo górskie
kryształowy
czarnoziemny
czółno, czółna
daleki
grobla, wał ochronny
delta
wieś
dolina
dolina
149
k
doroga (trb.), doroga (trl.)
dworiec (trb.), dvorec (trl.)
fiedieracyja (trb.), federacija (trl.)
fiedieralnyj (trb.), federal´nyj (trl.)
gawań (trb.), gavan´ (trl.)
gazoprowod (trb.), gazoprovod (trl.)
gławnaja awtomobilnaja doroga (trb.), glavnaja
avtomobil´naja doroga (trl.)
golec (trb.), golec (trl.)
droga
pałac
federacja
federalny
port, przystań
gazociąg
droga główna
szczyt górski wznoszący się powyżej granicy
lasu (na Syberii)
góra
górniczy
górski
miasto
miasteczko
góry
granica państwowa
gora (trb.), gora (trl.)
gornozawodskij (trb.), gornozavodskij (trl.)
gornyj (trb.), gornyj (trl.)
gorod (trb.), gorod (trl.)
gorodok (trb.), gorodok (trl.)
gory (trb.), gory (trl.)
gosudarstwiennaja granica (trb.),
gosudarstvennaja granica (trl.)
gosudarstwiennyj (trb.), gosudarstvennyj (trl.) państwowy
państwo
gosudarstwo (trb.), gosudarstvo (trl.)
gród, miasto
grad (trb.), grad (trl.)
granica posiadłości polarnych
granica polarnych władenij (trb.), granica
poljarnych vladenij (trl.)
wysoczyzna; grzęda
griada (trb.), grjada (trl.)
gruntowaja doroga (trb.), gruntovaja doroga (trl.) droga gruntowa
głęboko wcięta w ląd zatoka, do której
guba (trb.), guba (trl.)
uchodzi rzeka
bursztynowy
jantarnyj (trb.), jantarnyj (trl.)
jasny
jasnyj (trb.), jasny (trl.)
odnoga rzeki
jerik (trb.), erik (trl.) [z tureckiego]
czerwony
joszkar (trb.), ëškar (trl.) [z maryjskiego]
południe
jug (trb.), jug (trl.)
południowy
jużnyj (trb.), južnyj (trl.)
kamień; skalisty szczyt górski
kamień (trb.), kamen´ (trl.)
kanał
kanał (trb.), kanal (trl.)
rów
kanawa (trb.), kanava (trl.)
cmentarz
kładbiszcze (trb.), kladbišče (trl.)
kolektywne gospodarstwo rolne
kołchoz (trb.), kolhoz (trl.)
mierzeja
kosa (trb.), kosa (trl.)
kotlina
kotłowina (trb.), kotlovina (trl.)
kraj
kraj (trb.), kraj (trl.)
czerwony
krasnyj (trb.), krasnyj (trl.)
wydłużony obszar równoległych niezbyt
kriaż (trb.), krjaž (trl.)
wysokich i zaokrąglonych wzniesień
kreml (twierdza znajdująca się w środku
krieml (trb.), kreml´ (trl.)
dawnego miasta rosyjskiego)
twierdza
kriepost´ (trb.), krepost´ (trl.)
kurhan
kurgan (trb.), kurgan (trl.)
uzdrowisko
kurort (trb.), kurort (trl.)
150
kyzył (trb.), kyzyl (trl.) [z tureckiego]
ledianyj (trb.), ledjanyj (trl.)
lednik (trb.), lednik (trl.)
lednikowyj (trb.), lednikovyj (trl.)
ledowityj (trb.), ledovityj (trl.)
les (trb.), les (trl.)
lesnoj (trb.), lesnoj (trl.)
lesopark (trb.), lesopark (trl.)
lewyj (trb.), levyj (trl.)
liman (trb.), liman (trl.)
ławra (trb.), lavra (trl.)
łosinyj (trb.), losinyj (trl.)
ług (trb.), lug (trl.)
łuka (trb.), luka (trl.)
magistral (trb.), magistral´ (trl.)
magnit (trb.), magnit (trl.)
majak (trb.), majak (trl.)
majskij (trb.), majskij (trl.)
małyj (trb.), malyj (trl.)
miel (trb.), mel´ (trl.)
mielioratiwnyj kanał (trb.), meliorativnyj
kanal (trl.)
minieralnyje wody (trb.), mineral´nyje vody
(trl.)
mirnyj (trb.), mirnyj (trl.)
monastyr´ (trb.), monastyr´ (trl.)
morie (trb.), more (trl.)
morskoj port (trb.), morskoj port (trl.)
morskoj put´ (trb.), morskoj put´ (trl.)
mys (trb.), mys (trl.)
nacyonalnyj park (trb.), nacional´nyj park (trl.)
nagorje (trb.), nagor´e (trl.)
narodnyj (trb.), narodnyj (trl.)
nasielonnyj punkt (trb.), naselënnyj punkt (trl.)
nieft´ (trb.), neft´ (trl.)
nieftie- (trb.), nefte- (trl.)
nieftieprowod (trb.), nefteprovod (trl.)
nizmiennost´ (trb.), nizmennost´ (trl.)
niżnie- (trb.), nižne- (trl.)
niżnij (trb.), nižnij (trl.)
nos (trb.), nos (trl.)
nowyj (trb.), novyj (trl.)
obłast´ (trb.), oblast´ (trl.)
obryw (trb.), obryv (trl.)
obrywistyj bierieg (trb.), obryvistyj bereg (trl.)
obszczij (trb.), obščij (trl.)
okrug (trb.), okrug (trl.)
olenij (trb.), olenij (trl.)
czerwony
lodowy
lodowiec
lodowcowy
lodowaty
las
leśny
park leśny
lewy
liman
klasztor
łosiowy
łąka
łuk, zakole
magistrala
magnes
latarnia morska
majowy
mały
płycizna
kanał melioracyjny
wody mineralne
spokojny, pokojowy
monastyr, klasztor
morze
port morski
droga morska
przylądek
park narodowy
góry; płaskowyż
ludowy
miejscowość
ropa naftowa
nafto- [pierwszy człon wyrazów złożonych]
ropociąg, naftociąg
nizina
dolno- [pierwszy człon wyrazów złożonych]
dolny
przylądek
nowy
obwód; kraina
urwisko
strome wybrzeże, klif
wspólny
okręg
reniferowy
151
oła (trb.), ola (trl.) [z maryjskiego]
orositielnyj kanał (trb.), orositel´nyj kanal (trl.)
ostrow (trb.), ostrov (trl.)
ostrowa (trb.), ostrova (trl.)
owrag (trb.), ovrag (trl.)
oziero (trb.), ozero (trl.)
oziora (trb.), ozëra (trl.)
pamiatnik prirody (trb.), pamjatnik prirody
(trl.)
park (trb.), park (trl.)
parom (trb.), parom (trl.)
pierieszejek (trb.), perešeek (trl.)
pieriewał (trb.), pereval (trl.)
pieski (trb.), peski (trl.)
pieszczera (trb.), peščera (trl.)
pik (trb.), pik (trl.)
płato (trb.), plato (trl.)
płoskogorje (trb.), ploskogor´e (trl.)
płoszczad´ (trb.), ploščad´ (trl.)
płotina (trb.), plotina (trl.)
pobieda (trb.), pobeda (trl.)
pogost (trb.), pogost (trl.)
polarnyj (trb.), poljarnyj (trl.)
pole (trb.), pole (trl.)
polus (trb.), poljus (trl.)
połuostrow (trb.), poluostrov (trl.)
poozierje (trb.), poozer´e (trl.)
porog (trb.), porog (trl.)
posad (trb.), posad (trl.)
posiołok (trb.), posëlok (trl.)
posiołok gorodskogo typa (trb.), posëlok
gorodskogo typa (trl.)
prawyj (trb.), pravyj (trl.)
pri- (trb.), pri- (trl.)
prochładnyj (trb.), prohladnyj (trl.)
proczaja awtomobilnaja doroga (trb.), pročaja
avtomobil´naja doroga (trl.)
proliw (trb.), proliv (trl.)
protoka (trb.), protoka (trl.)
prowidienije (trb.), providenie (trl.)
prud (trb.), prud (trl.)
pustynia (trb.), pustynja (trl.)
puszcza (trb.), pušča (trl.)
rajon (trb.), rajon (trl.)
rawnina (trb.), ravnina (trl.)
riedkolesje (trb.), redkoles´je (trl.)
miasto
kanał nawadniający
wyspa
wyspy
wąwóz
jezioro
jeziora
pomnik przyrody
park
prom
przesmyk
przełęcz
piaski
jaskinia
szczyt
płaskowyż; plateau
rozległy, wysoko położony obszar wyżynny
plac
zapora
zwycięstwo
dawniej: cerkiew wraz z należącym do niej
terenem
polarny, podbiegunowy
pole; plac
biegun
półwysep
pojezierze
próg (w korycie rzeki)
dawniej: podgrodzie, przedmieście, osada
osiedle
osiedle miejskie
prawy
nad- [pierwszy człon wyrazów złożonych]
chłodny
droga inna
cieśnina
odnoga (rzeki)
opatrzność
staw
pustynia
puszcza
rejon (jedn. adm. drugiego rzędu); region;
dzielnica miasta
równina
rzadko rosnące niskie drzewa
152
rzeka
republika
rosyjski
ogród
wieś
północ
północny
skałka; potocznie: skała
katedra, sobór
gleba przesycona solą
izolowane wzgórze lub góra z zaokrąglonym
wierzchołkiem; wulkan (na Kamczatce)
sosnowy
sosnowyj (trb.), sosnovyj (trl.)
państwowe gospodarstwo rolne
sowchoz (trb.), sovchoz (trl.)
Zbawiciel
Spas (trb.), Spas (trl.)
środkowy
sriednij (trb.), srednij (trl.)
stacja (kolejowa)
stancyja (trb.), stancija (trl.)
stary
staryj (trb.), staryj (trl.)
step
stiep´ (trb.), step´ (trl.)
słupy skalne (na Uralu i Syberii)
stołby (trb.), stolby (trl.)
sudochodnyj kanał (trb.), sudohodnyj kanal (trl.) kanał żeglowny
święty
swiatoj (trb.), svjatoj (trl.)
wolny
swobodnyj (trb.), svobodnyj (trl.)
wyżyna pokryta stepową roślinnością
syrt (trb.), syrt (trl.) [z tureckiego]
kopalnia, kopalnie
szachta (trb.), šahta (trl.); szachty (trb.),
šahty (trl.)
cieśnina
szar (trb.), šar (trl.) [z języka komi]
droga utwardzona
szossie (trb.), šosse (trl.)
góra; grupa górska
tau (trb.), tau (trl.) [z tureckiego]
cierpliwość
tierpienije (trb.), terpenie (trl.)
tarasowy
tierrasnyj (trb.), terrasnyj (trl.)
torfowisko
torfianik (trb.), torfjanik (trl.)
trakt
trakt (trb.), trakt (trl.)
tunel
tunniel (trb.), tunnel´ (trl.)
zagłębie węglowe
ugolnyj bassiejn (trb.), ugol´nyj bassejn (trl.)
czerwony
ułan (trb.), ulan (trl.) [z mongolskiego]
uroczysko
urocziszcze (trb.), uročišče (trl.)
Ust´- (trb.), Ust´- (trl.)
położony przy ujściu rzeki [w nazwie
osiedla]
uwał (trb.), uval (trl.); uwały (trb.), uvaly (trl.) wał, wały (wydłużone wzniesienie
o łagodnych stokach)
węzłowy
uzłowoj (trb.), uzlovoj (trl.)
olbrzym, gigant
wielikan (trb.), velikan (trl.)
wielki
wielikij (trb.), velikij (trl.)
wierchnie- (trb.), verhne- (trl.)
górno- [pierwszy człon wyrazów złożonych]
górny
wierchnij (trb.), verhnij (trl.)
droga wodna
wodnyj put´ (trb.), vodnyj put´ (trl.)
wodochraniliszcze (trb.), vodohranilišče (trl.) sztuczny zbiornik wodny
rieka (trb.), reka (trl.)
riespublika (trb.), respublika (trl.)
russkij (trb.), russkij (trl.)
sad (trb.), sad (trl.)
sieło (trb.), selo (trl.)
siewier (trb.), sever (trl.)
siewiernyj (trb.), severnyj (trl.)
skała (trb.), skala (trl.)
sobor (trb.), sobor (trl.)
sołonczak (trb.), solončak (trl.)
sopka (trb.), sopka (trl.)
153
wodopad (trb.), vodopad (trl.)
wodorazdieł (trb.), wodorazdel (trl.)
wojennyj (trb.), voennyj (trl.)
wokzał (trb.), vokzal (trl.)
worota (trb.), vorota (trl.)
wostocznyj (trb.), vostočnyj (trl.)
wostok (trb.), vostok (trl.)
wozwyszennost´ (trb.), vozvyšennost´ (trl.)
wpadina (trb.), vpadina (trl.)
wułkan (trb.), vulkan (trl.)
wysokij (trb.), vysokij (trl.)
zaliw (trb.), zaliv (trl.)
zamok (trb.), zamok (trl.)
zapad (trb.), zapad (trl.)
zapadnyj (trb.), zapadnyj (trl.)
zapowiednik (trb.), zapovednik (trl.)
zieleno- (trb.), zeleno- (trl.)
ziemla (trb.), zemlja (trl.); ziemli (trb.),
zemli (trl.)
żełanije (trb.), želanie (trl.)
żeleznaja doroga (trb.), železnaja doroga (trl.)
wodospad
dział wodny
wojskowy; wojenny
dworzec kolejowy, stacja kolejowa
brama; wąska cieśnina
wschodni
wschód
wyżyna, wysoczyzna
obniżenie, zapadlisko
wulkan
wysoki
zatoka
zamek
zachód
zachodni
rezerwat
zielono- [pierwszy człon wyrazów złożonych]
ziemia, ziemie
pragnienie
linia kolejowa
Okręgi federalne
Centralny Okręg Federalny; Centralnyj
fiedieralnyj okrug (trb.), Central´nyj
federal´nyj okrug (trl.)
Dalekowschodni Okręg Federalny;
Dalniewostocznyj fiedieralnyj okrug (trb.),
Dal´nevostočnyj federal´nyj okrug (trl.)
Nadwołżański Okręg Federalny; Priwołżskij
fiedieralnyj okrug (trb.), Privolžskij
federal´nyj okrug (trl.)
Południowy Okręg Federalny; Jużnyj
fiedieralnyj okrug (trb.), Južnyj federal´nyj
okrug (trl.)
Północno-Zachodni Okręg Federalny;
Siewiero-Zapadnyj fiedieralnyj okrug
(trb.), Severo-Zapadnyj federal´nyj okrug
(trl.)
Syberyjski Okręg Federalny; Sibirskij
fiedieralnyj okrug (trb.), Sibirskij
federal´nyj okrug (trl.)
Uralski Okręg Federalny; Uralskij
fiedieralnyj okrug (trb.), Ural´skij
federal´nyj okrug (trl.)
Jednostki administracyjne pierwszego rzędu
Republiki:
Adygeja; Republika Adygei; Adygieja (trb.),
Adygeja (trl.); Riespublika Adygieja
(trb.), Respublika Adygeja (trl.); oficj.
Riespublika Adygieja (Adygieja) (trb.),
Respublika Adygeja (Adygeja) (trl.)
Ałtaj; Republika Ałtaju; Ałtaj (trb.), Altaj
(trl.); Riespublika Ałtaj (trb.), Respublika
Altaj (trl.)
Baszkiria; Republika Baszkirii; Baszkirija
(trb.), Baškirija (trl.); Riespublika
Baszkortostan (trb.), Respublika
Baškortostan (trl.)
Buriacja; Republika Buriacji; Buriatija
(trb.), Burjatija (trl.); Riespublika Buriatija
(trb.), Respublika Burjatija (trl.)
154
Chakasja; Republika Chakasji; Chakasija
(trb.), Hakasija (trl.); Riespublika
Chakasija (trb.), Respublika Hakasija (trl.)
Czeczenia; Republika Czeczeńska; Czecznia
(trb.), Čečnja (trl.); Czeczenskaja
Riespublika (trb.), Čečenskaja Respublika
(trl.)
Czuwaszja; Republika Czuwaska;
Czuwaszyja (trb.), Čuvašija (trl.);
Czuwaszskaja Riespublika (trb.),
Čuvašskaja Respublika (trl.); oficj.
Czuwaszskaja Riespublika – Czuwaszyja
(trb.), Čuvašskaja Respublika –­­Čuvašija
(trl.)
Dagestan; Republika Dagestanu; Dagiestan
(trb.), Dagestan (trl.); Riespublika
Dagiestan (trb.), Respublika Dagestan (trl.)
Inguszetia; Republika Inguska; Inguszetija
(trb.), Ingušetija (trl.); Riespublika
Inguszetija (trb.), Respublika Ingušetija
(trl.)
Jakucja; Republika Sacha; Jakutija (trb.),
Jakutija (trl.); Sacha (trb.), Saha (trl.);
Riespublika Sacha (trb.), Respublika
Saha (trl.); oficj. Riespublika Sacha
(Jakutija) (trb.), Respublika Saha (Jakutija)
(trl.)
Kabardo-Bałkaria; Republika Kabardyjsko-Bałkarska; Kabardino-Bałkarija (trb.),
Kabardino-Balkarija (trl.); Kabardino-Bałkarskaja Riespublika (trb.), Kabardino-Balkarskaja Respublika (trl.)
Kałmucja; Republika Kałmucji; Kałmykija
(trb.), Kalmykija (trl.); Riespublika
Kałmykija (trb.), Respublika Kalmykija (trl.)
Karaczajo-Czerkiesja; Republika
Karaczajsko-Czerkieska; Karaczajewo-Czerkiesija (trb.), Karačaevo-Čerkesija
(trl.); Karaczajewo-Czerkiesskaja
Riespublika (trb.), Karačaevo-Čerkesskaja
Respublika (trl.)
Karelia; Republika Karelii; Karielija (trb.),
Karelija (trl.); Riespublika Karielija (trb.),
Respublika Karelija (trl.)
Komi; Republika Komi; Komi (trb.), Komi
(trl.); Riespublika Komi (trb.), Respublika
Komi (trl.)
Mari El; Republika Maryjska; Marij Eł
(trb.), Marij Èl (trl.); Riespublika Marij
Eł (trb.), Respublika Marij Èl (trl.) [hist.:
Marijskaja Riespublika (trb.), Marijskaja
Respublika (trl.)]
Mordowia; Republika Mordwińska;
Mordowija (trb.), Mordovija (trl.);
Riespublika Mordowija (trb.), Respublika
Mordovija (trl.)
Osetia Północna; Republika
Północnoosetyjska – Alania; Siewiernaja
Osietija (trb.), Severnaja Osetija (trl.);
Ałanija (trb.), Alanija, (trl.); Riespublika
Siewiernaja Osietija (trb.), Respublika
Severnaja Osetija (trl.); oficj. Riespublika
Siewiernaja Osietija – Ałanija (trb.),
Respublika Severnaja Osetija – Alanija (trl.)
Tatarstan; Republika Tatarstanu; Tatarstan
(trb.), Tatarstan (trl.); Riespublika Tatarstan
(trb.), Respublika Tatarstan (trl.); oficj.
Riespublika Tatarstan (Tatarstan) (trb.),
Respublika Tatarstan (Tatarstan) (trl.)
Tuwa; Republika Tuwy; Tuwa (trb.), Tuva
(trl.); Riespublika Tywa (trb.), Respublika
Tyva (trl.); oficj. Riespublika Tywa (Tuwa)
(trb.), Respublika Tyva (Tuva) (trl.)
Udmurcja; Republika Udmurcka; Udmurtija
(trb.), Udmurtija (trl.); Udmurtskaja
Riespublika (trb.), Udmurtskaja Respublika
(trl.)
Miasta wydzielone:
Moskwa; Moskwa (trb.), Moskva (trl.)
Petersburg; Sankt Petersburg; Sankt-Pietierburg (trb.), Sankt-Peterburg (trl.)
Kraje:
Kraj Ałtajski; Ałtajskij kraj (trb.), Altajskij
kraj (trl.)
Kraj Chabarowski; Chabarowskij kraj (trb.),
Habarovskij kraj (trl.)
Kraj Kamczacki; Kamczatskij kraj (trb.),
Kamčatskij kraj (trl.)
155
Kraj Krasnodarski; Krasnodarskij kraj (trb.),
Krasnodarskij kraj (trl.)
Kraj Krasnojarski; Krasnojarskij kraj (trb.),
Krasnojarskij kraj (trl.)
Kraj Nadmorski; Primorskij kraj (trb.),
Primorskij kraj (trl.)
Kraj Permski; Piermskij kraj (trb.), Permskij
kraj (trl.)
Kraj Stawropolski; Stawropolskij kraj (trb.),
Stavropol´skij kraj (trl.)
Kraj Zabajkalski; Zabajkalskij kraj (trb.),
Zabajkal´skij kraj (trl.)
Obwody:
obwód amurski; Amurskaja obłast´ (trb.),
Amurskaja oblast´ (trl.)
obwód archangielski; Archangielskaja
obłast´ (trb.), Arhangel´skaja oblast´ (trl.)
obwód astrachański; Astrachanskaja obłast´
(trb.), Astrahanskaja oblast´ (trl.)
obwód biełgorodzki; Biełgorodskaja obłast´
(trb.), Belgorodskaja oblast´ (trl.)
obwód briański; Brianskaja obłast´ (trb.),
Brjanskaja oblast´ (trl.)
obwód czelabiński; Czelabinskaja obłast´
(trb.), Čeljabinskaja oblast´ (trl.)
obwód irkucki; Irkutskaja obłast´(trb.),
Irkutskaja oblast´ (trl.)
obwód iwanowski; Iwanowskaja obłast´
(trb.), Ivanovskaja oblast´ (trl.)
obwód jarosławski; Jarosławskaja obłast´
(trb.), Jaroslavskaja oblast´ (trl.)
obwód kaliningradzki; Kaliningradskaja
obłast´ (trb.), Kaliningradskaja oblast´ (trl.)
obwód kałuski; Kałużskaja obłast´ (trb.),
Kalužskaja oblast´ (trl.)
obwód kemerowski; Kiemierowskaja obłast´
(trb.), Kemerovskaja oblast´ (trl.)
obwód kirowski; Kirowskaja obłast´ (trb.),
Kirovskaja oblast´ (trl.)
obwód kostromski; Kostromskaja obłast´
(trb.), Kostromskaja oblast´ (trl.)
obwód kurgański; Kurganskaja obłast´ (trb.),
Kurganskaja oblast´ (trl.)
obwód kurski; Kurskaja obłast´ (trb.),
Kurskaja oblast´ (trl.)
obwód leningradzki; Leningradskaja obłast´
(trb.), Leningradskaja oblast´ (trl.)
obwód lipiecki; Lipieckaja obłast´ (trb.),
Lipeckaja oblast´ (trl.)
obwód magadański; Magadanskaja obłast´
(trb.), Magadanskaja oblast´ (trl.)
obwód moskiewski; Moskowskaja obłast´
(trb.), Moskovskaja oblast´ (trl.)
obwód murmański; Murmanskaja obłast´
(trb.), Murmanskaja oblast´ (trl.)
obwód niżnonowogrodzki; Niżegorodskaja
obłast´ (trb.), Nižegorodskaja oblast´ (trl.)
obwód nowogrodzki; Nowgorodskaja obłast´
(trb.), Novgorodskaja oblast´ (trl.)
obwód nowosybirski; Nowosibirskaja obłast´
(trb.), Novosibirskaja oblast´ (trl.)
obwód omski; Omskaja obłast´ (trb.),
Omskaja oblast´ (trl.)
obwód orenburski; Orienburgskaja obłast´
(trb.), Orenburgskaja oblast´ (trl.)
obwód orłowski; Orłowskaja obłast´ (trb.),
Orlovskaja oblast´ (trl.)
obwód penzeński; Pienzienskaja obłast´
(trb.), Penzenskaja oblast´ (trl.)
obwód pskowski; Pskowskaja obłast´ (trb.),
Pskovskaja oblast´ (trl.)
obwód riazański; Riazanskaja obłast´ (trb.),
Rjazanskaja oblast´ (trl.)
obwód rostowski; Rostowskaja obłast´ (trb.),
Rostovskaja oblast´ (trl.)
obwód sachaliński; Sachalinskaja obłast´
(trb.), Sahalinskaja oblast´ (trl.)
obwód samarski; Samarskaja obłast´ (trb.),
Samarskaja oblast´ (trl.)
obwód saratowski; Saratowskaja obłast´
(trb.), Saratovskaja oblast´ (trl.)
obwód smoleński; Smolenskaja obłast´ (trb.),
Smolenskaja oblast´ (trl.)
obwód swierdłowski; Swierdłowskaja obłast´
(trb.), Sverdlovskaja oblast´ (trl.)
obwód tambowski; Tambowskaja obłast´
(trb.), Tambovskaja oblast´ (trl.)
obwód tiumeński; Tiumienskaja obłast´
(trb.), Tjumenskaja oblast´ (trl.)
obwód tomski; Tomskaja obłast´ (trb.),
Tomskaja oblast´ (trl.)
156
obwód tulski; Tulskaja obłast´ (trb.),
Tul´skaja oblast´ (trl.)
obwód twerski; Twierskaja obłast´ (trb.),
Tverskaja oblast´ (trl.)
obwód uljanowski; Uljanowskaja obłast´
(trb.), Ul´janovskaja oblast´ (trl.)
obwód włodzimierski; Władimirskaja obłast´
(trb.), Vladimirskaja oblast´ (trl.)
obwód wołgogradzki; Wołgogradskaja obłast´
(trb.), Volgogradskaja oblast´ (trl.)
obwód wołogodzki; Wołogodskaja obłast´
(trb.), Vologodskaja oblast´ (trl.)
obwód woroneski; Woronieżskaja obłast´
(trb.), Voronežskaja oblast´ (trl.)
Obwody i okręgi autonomiczne:
Czukotka; Czukocki Okręg Autonomiczny;
Czukotka (trb.), Čukotka (trl.); Czukotskij
awtonomnyj okrug (trb.), Čukotskij
avtonomnyj okrug (trl.)
Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny;
Jamało-Nienieckij awtonomnyj okrug
(trb.), Jamalo-Neneckij avtonomnyj okrug
(trl.)
Jugra; Chanty-Mansyjski Okręg
Autonomiczny – Jugra; Chanty-Mansijskij
awtonomnyj okrug (trb.), Hanty-Mansijskij
avtonomnyj okrug (trl.); Jugra (trb.), Jugra
(trl.); oficj. Chanty-Mansijskij awtonomnyj
okrug – Jugra (trb.), Hanty-Mansijskij
avtonomnyj okrug – Jugra (trl.)
Nieniecki Okręg Autonomiczny; Nienieckij
awtonomnyj okrug (trb.), Neneckij
avtonomnyj okrug (trl.)
Żydowski Obwód Autonomiczny;
Jewriejskaja awtonomnaja obłast´ (trb.),
Evrejskaja avtonomnaja oblast´ (trl.)
Jednostki administracyjne drugiego rzędu (okręgi)
Koriacja; Okręg Koriacki; Koriakija (trb.),
Korjakija (trl.); Koriakskij okrug (trb.),
Korjakskij okrug (trl.) [część Kraju
Kamczackiego]
Okręg Agińsko-Buriacki; Aginskij Buriatskij
okrug (trb.), Aginskij Burjatskij okrug (trl.)
[część Kraju Zabajkalskiego]
Okręg Komi-Permiacki; Komi-Piermiackij
okrug (trb.), Komi-Permjackij okrug (trl.)
[część Kraju Permskiego]
Okręg Ust-Ordyńsko-Buriacki; Ust´-Ordynskij Buriatskij okrug (trb.), Ust´-Ordynskij Burjatskij okrug (trl.) [część
obwodu irkuckiego]
Miejscowości
Abakan (trb.), Abakan (trl.)
Abinsk (trb.), Abinsk (trl.)
Aczyńsk; Aczinsk (trb.), Ačinsk (trl.)
Adygejsk; Adygiejsk (trb.), Adygejsk (trl.)
Aginskoje; Aginskoje (trb.), Aginskoe (trl.)
Aleksandrowsk Sachaliński; Aleksandrowsk-Sachalinskij (trb.), Aleksandrovsk-Sahalinskij (trl.)
Almietjewsk (trb.), Al´met´evsk (trl.)
Anadyr; Anadyr´ (trb.), Anadyr´ (trl.)
Andrusowo (trb.), Andrusovo (trl.) [hist.:
Andruszów]
Angarsk (trb.), Angarsk (trl.)
Anżero-Sudżensk (trb.), Anžero-Sudžensk
(trl.)
Apatyty; Apatity (trb.), Apatity (trl.)
Archangielsk (trb.), Arhangel´sk (trl.)
Armawir (trb.), Armavir (trl.)
Asbiest (trb.), Asbest (trl.)
Astrachań (trb.), Astrahan´ (trl.)
Bagrationowsk (trb.), Bagrationovsk (trl.)
[hist.: Iława Pruska; Iławka]
Bałakowo (trb.), Balakovo (trl.)
Bałtyjsk; Bałtijsk (trb.), Baltijsk (trl.) [hist.:
Piława]
Barnauł (trb.), Barnaul (trl.)
Biełgorod (trb.), Belgorod (trl.)
157
Bieriezniki (trb.), Berezniki (trl.)
Bijsk (trb.), Bijsk (trl.)
Birobidżan; Birobidżan (trb.), Birobidžan
(trl.)
Błagowieszczeńsk; Błagowieszczensk (trb.),
Blagoveščensk (trl.)
Borisoglebsk (trb.), Borisoglebsk (trl.)
Borowiczi (trb.), Boroviči (trl.)
Brack; Bratsk (trb.), Bratsk (trl.)
Briańsk; Briansk (trb.), Brjansk (trl.)
Buzułuk (trb.), Buzuluk (trl.)
Chabarowsk (trb.), Habarovsk (trl.)
Chanty-Mansyjsk; Chanty-Mansijsk (trb.),
Hanty-Mansijsk (trl.)
Cymlańsk; Cymlansk (trb.), Cimljansk (trl.)
Czeboksary; Czeboksary (trb.), Čeboksary
(trl.)
Czelabińsk; Czelabinsk (trb.), Čeljabinsk
(trl.)
Czeremchowo; Czeriemchowo (trb.),
Čeremhovo (trl.)
Czerepowiec; Czeriepowiec (trb.), Čerepovec
(trl.)
Czerkiesk; Czerkiessk (trb.), Čerkessk (trl.)
Czerniachowsk (trb.), Černjahovsk (trl.)
[hist.: Wystruć]
Czyta; Czita (trb.), Čita (trl.)
Derbent; Dierbient (trb.), Derbent (trl.)
Dudinka (trb.), Dudinka (trl.)
Dzierżyńsk; Dzierżynsk (trb.), Dzeržinsk
(trl.)
Elektrostal (trb.), Èlektrostal´ (trl.)
Elista; Elista (trb.), Èlista (trl.)
Engels; Engiels (trb.), Èngel´s (trl.)
Gatczyna; Gatczina (trb.), Gatčina (trl.)
Gdow (trb.), Gdov (trl.)
Gelendżyk; Gielendżyk (trb.), Gelendžik (trl.)
Gornoałtajsk; Gorno-Ałtajsk (trb.), Gorno-Altajsk (trl.)
Gornozawodsk (trb.), Gornozavodsk (trl.)
Grozny; Groznyj (trb), Groznyj (trl.)
Gudermes; Gudiermies (trb.), Gudermes
(trl.)
Gusiew (trb.), Gusev (trl.) [hist.: Gąbin]
Guś-Chrustalnyj (trb.), Gus´-Hrustal´nyj
(trl.)
Gwardiejsk (trb.), Gwardejsk (trl.) [hist.:
Tapiewo]
Irkuck; Irkutsk (trb.), Irkutsk (trl.)
Iszym (trb.), Išim (trl.)
Iszymbaj (trb.), Išimbaj (trl.)
Iwanowo (trb.), Ivanovo (trl.)
Iwdel; Iwdiel (trb.), Ivdel´ (trl.)
Iżewsk; Iżewsk (trb.), Iževsk (trl.)
Jakuck; Jakutsk (trb.), Jakutsk (trl.)
Jantarnyj (trb.), Jantarnyj (trl.)
Jarosław; Jarosławl (trb.), Jaroslavl´ (trl.)
Jasna Polana; Jasnaja Polana (trb.), Jasnaja
Poljana (trl.)
Jekaterynburg; Jekatierinburg (trb.),
Ekaterinburg (trl.)
Jenisejsk; Jenisiejsk (trb.), Enisejsk (trl.)
Jessentuki; Jessientuki (trb.), Essentuki (trl.)
Joszkar-Oła; Joszkar-Oła (trb.), Joškar-Ola
(trl.)
Juchnow (trb.), Juhnov (trl.)
Jurjew-Polskij (trb.), Jur´ev-Pol´skij (trl.)
Jużnosachalińsk; Jużno-Sachalinsk (trb.),
Južno-Sahalinsk (trl.)
Kaliningrad; Królewiec; Kaliningrad (trb.),
Kaliningrad (trl.)
Kałacz nad Donem; Kałacz-na-Donu (trb.),
Kalač-na-Donu (trl.)
Kaługa (trb.), Kaluga (trl.)
Kamień nad Obem; Kamień-na-Obi (trb.),
Kamen´-na-Obi (trl.)
Kamieńsk Szachtyński; Kamiensk-Szachtinskij (trb.), Kamensk-Šahtinskij (trl.)
Kamieńsk Uralski; Kamiensk-Uralskij (trb.),
Kamensk-Ural´skij (trl.)
Kamyszyn (trb.), Kamyšin (trl.)
Kańsk; Kansk (trb.), Kansk (trl.)
Katyń (trb.), Katyn´ (trl.)
Kazań; Kazań (trb.), Kazan´ (trl.)
Kemerowo; Kiemierowo (trb.), Kemerovo
(trl.)
Kidieksza (trb.), Kidekša (trl.)
Kinieszma (trb.), Kinešma (trl.)
Kireńsk; Kiriensk (trb.), Kirensk (trl.)
Kirow (trb.), Kirov (trl.)
Kisłowodzk; Kisłowodsk (trb.), Kislovodsk
(trl.)
158
Klińce; Klincy (trb.), Klincy (trl.)
Kłuszyno (trb.), Klušyno (trl.)
Kołomna (trb.), Kolomna (trl.)
Komsomolsk nad Amurem; Komsomolsk-na-Amurie (trb.), Komsomol´sk-na-Amure
(trl.)
Kostroma (trb.), Kostroma (trl.)
Kowrow (trb.), Kovrov (trl.)
Krasnodar (trb.), Krasnodar (trl.)
Krasnojarsk (trb.), Krasnojarsk (trl.)
Krasnoturjinsk (trb.), Krasnotur´insk (trl.)
Krasnyj Sulin (trb.), Krasnyj Sulin (trl.)
Kudymkar (trb.), Kudymkar (trl.)
Kurgan (trb.), Kurgan (trl.)
Kursk (trb.), Kursk (trl.)
Kuźnieck; Kuznieck (trb.), Kuzneck (trl.)
Kyzył; Kyzył (trb.), Kyzyl (trl.)
Lenińsk Kuźniecki; Leninsk-Kuznieckij
(trb.), Leninsk-Kuzneckij (trl.)
Lermontowo (trb.), Lermontovo (trl.)
Lesozawodsk (trb.), Lesozavodsk (trl.)
Lipieck (trb.), Lipeck (trl.)
Lubiercy (trb.), Ljubercy (trl.)
Machaczkała; Machaczkała (trb.),
Mahačkala (trl.)
Magadan (trb.), Magadan (trl.)
Magnitogorsk (trb.), Magnitogorsk (trl.)
Majkop (trb.), Majkop (trl.)
Mamonowo (trb.), Mamonovo (trl.) [hist.:
Święta Siekierka; Świętomiejsce]
Mezeń; Miezień (trb.), Mezen´ (trl.) ­
Miass (trb.), Miass (trl.)
Miczuryńsk; Miczurinsk (trb.), Mičurinsk
(trl.)
Mineralne Wody; Minieralnyje Wody (trb.),
Mineral´nye Vody (trl.)
Minusińsk; Minusinsk (trb.), Minusinsk (trl.)
Mirny; Mirnyj (trb.), Mirnyj (trl.) [Jakucja]
Moskwa; Moskwa (trb.), Moskva (trl.)
Możajsk (trb.), Možajsk (trl.)
Murmańsk; Murmansk (trb.), Murmansk (trl.)
Murom (trb.), Murom (trl.)
Mytyszczi (trb.), Mytyšči (trl.)
Nabierieżnyje Czełny (trb.), Naberežnye
Čelny (trl.) ­
Nachodka (trb.), Nahodka (trl.)
Nalczyk; Nalczik (trb.), Nal´čik (trl.)
Narjan-Mar; Narjan-Mar (trb.), Nar´jan-Mar
(trl.)
Nazrań (trb.), Nazran´ (trl.)
Nerczyńsk; Nierczinsk (trb.), Nerčinsk (trl.)
Newel; Niewiel (trb.), Nevel´ (trl.)
Nieftiejugansk (trb.), Neftejugansk (trl.)
Nieman (trb.), Neman (trl.) [hist.: Ragneta]
Nieriungri (trb.), Nerjungri (trl.)
Niestierow (trb.), Nesterov (trl.) [hist.:
Stołupiany]
Niewinnomyssk (trb.), Nevinnomyssk (trl.)
Nikołajewsk nad Amurem; Nikołajewsk-na-Amurie (trb.), Nikolaevsk-na-Amure (trl.)
Niżniaja Sałda (trb.), Nižnjaja Salda (trl.)
Niżniekamsk (trb.), Nižnekamsk (trl.)
Niżniewartowsk (trb.), Nižnevartovsk (trl.)
Niżny Nowogród; Niżnij Nowgorod (trb.),
Nižnij Novgorod (trl.)
Niżny Tagił; Niżnij Tagił (trb.), Nižnij Tagil
(trl.)
Nogińsk; Noginsk (trb.), Noginsk (trl.)
Norylsk; Norilsk (trb.), Noril´sk (trl.)
Nowa Ładoga; Nowaja Ładoga (trb.), Novaja
Ladoga (trl.)
Nowoczerkask; Nowoczerkassk (trb.),
Novočerkassk (trl.)
Nowogród Wielki; Wielikij Nowgorod (trb.),
Velikij Novgorod (trl.)
Nowokubańsk; Nowokubansk (trb.),
Nowokubansk (trl.)
Nowokuźnieck; Nowokuznieck (trb.),
Novokuzneck (trl.)
Nowomoskowsk (trb.), Novomoskovsk (trl.)
Noworosyjsk; Noworossijsk (trb.),
Novorossijsk (trl.)
Nowosybirsk; Nowosibirsk (trb.),
Novosibirsk (trl.)
Nowoszachtyńsk; Nowoszachtinsk (trb.),
Novošahtinsk (trl.)
Nowy Urengoj; Nowyj Uriengoj (trb.), Novyj
Urengoj (trl.)
Obnińsk; Obninsk (trb.), Obninsk (trl.)
Ochock; Ochotsk (trb.), Ohotsk (trl.)
Ojmiakon (trb.), Ojmjakon (trl.)
159
Oktiabrskij; Oktiabr´skij (trb.), Oktjabr´skij
(trl.)
Omsk (trb.), Omsk (trl.)
Onega; Oniega (trb.), Onega (trl.)
Orenburg; Orienburg (trb.), Orenburg (trl.)
Orsk (trb.), Orsk (trl.)
Orzeł; Orioł (trb.), Orël (trl.)
Ostaszków; Ostaszkow (trb.), Ostaškov (trl.)
Oziorsk (trb.), Ozërsk (trl.) [hist.: Darkiejmy]
Pałana; Pałana (trb.), Palana (trl.)
Paratunka (trb.), Paratunka (trl.)
Partizansk (trb.), Partizansk (trl.)
Pawłowsk (trb.), Pavlovsk (trl.)
Peczora; Pieczora (trb.), Pečora (trl.)
Penza; Pienza (trb.), Penza (trl.)
Peresławl Zaleski; Pieriesławl-Zalesskij
(trb.), Pereslavl´-Zalesskij (trl.)
Perm; Pierm´ (trb.), Perm´ (trl.)
Petersburg; Sankt Petersburg; Sankt-Pietierburg (trb.), Sankt-Peterburg (trl.)
Pewek; Piewiek (trb.), Pevek (trl.)
Piatigorsk (trb.), Pjatigorsk (trl.)
Pieczenga (trb.), Pečenga (trl.)
Pierwouralsk (trb.), Pervoural´sk (trl.)
Pietropawłowsk Kamczacki;
Pietropawłowsk-Kamczatskij (trb.),
Petropavlovsk-Kamčatskij (trl.)
Pietrowsk-Zabajkalskij (trb.), Petrovsk-Zabajkal´skij (trl.)
Pietrozawodsk; Pietrozawodsk (trb.),
Petrozavodsk (trl.)
Podolsk (trb.), Podol´sk (trl.)
Polessk (trb.), Polessk (trl.) [hist.: Labiawa]
Prawdinsk (trb.), Pravdinsk (trl.) [hist.:
Frydland]
Primorsk (trb.), Primorsk (trl.) [hist.: Rybaki]
Prokopjewsk (trb.), Prokop´evsk (trl.)
Prowidienija (trb.), Providenija (trl.)
Psków; Pskow (trb.), Pskov (trl.)
Puszkinskije Gory (trb.), Puškinskie Gory (trl.)
Rewda; Riewda (trb.), Revda (trl.)
Riazań (trb.), Rjazan´ (trl.)
Rosław; Rosławl (trb.), Roslavl´ (trl.)
Rostów; Rostow (trb.), Rostov (trl.)
Rostów nad Donem; Rostow-na-Donu (trb.),
Rostov-na-Donu (trl.)
Rubcowsk (trb.), Rubcovsk (trl.)
Rybińsk; Rybinsk (trb.), Rybinsk (trl.)
Sajansk (trb.), Sajansk (trl.)
Salechard; Salechard (trb.), Salehard (trl.)
Saławat (trb.), Salavat (trl.)
Samara (trb.), Samara (trl.)
Sarańsk; Saransk (trb.), Saransk (trl.)
Saratów; Saratow (trb.), Saratov (trl.)
Sarow (trb.), Sarov (trl.)
Sielce; Sielcy (trb.), Sel´cy (trl.)
Siemlowo (trb.), Semlëvo (trl.) [hist.:
Polanowo]
Siergijew Posad (trb.), Sergiev Posad (trl.)
Siestrorieck (trb.), Sestroreck (trl.)
Siewierodwinsk (trb.), Severodvinsk (trl.)
Sławiansk-na-Kubani (trb.), Slavjansk-na-Kubani (trl.)
Smoleńsk; Smolensk (trb.), Smolensk (trl.)
Soczi (trb.), Soči (trl.)
Solwyczegodsk (trb.), Sol´vyčegodsk (trl.)
Soroczinsk (trb.), Soročinsk (trl.) ­
Sosnowyj Bor (trb.), Sosnovyj Bor (trl.)
Sowieck; Sowietsk (trb.), Sovetsk (trl.) [hist.:
Tylża]
Sowiecka Gawań; Sowietskaja Gawań (trb.),
Sovetskaja Gavan´ (trl.)
Stara Ładoga; Staraja Ładoga (trb.), Staraja
Ladoga (trl.)
Stara Russa; Staraja Russa (trb.), Staraja
Russa (trl.)
Stary Oskoł; Staryj Oskoł (trb.), Staryj Oskol
(trl.)
Stawropol (trb.), Stavropol´ (trl.)
Sterlitamak; Stierlitamak (trb.), Sterlitamak
(trl.)
Surgut (trb.), Surgut (trl.)
Suzdal (trb.), Suzdal´ (trl.)
Swobodnyj (trb.), Svobodnyj (trl.)
Syktywkar; Syktywkar (trb.), Syktyvkar (trl.)
Syzrań (trb.), Syzran´ (trl.)
Szachty (trb.), Šahty (trl.)
Szadrinsk (trb.), Šadrinsk (trl.)
Szuszenskoje (trb.), Šušenskoe (trl.) ­
Taganrog (trb.), Taganrog (trl.)
Tambow (trb.), Tambov (trl.)
Tiumeń; Tiumień (trb.), Tjumen´ (trl.)
160
Tobolsk (trb.), Tobol´sk (trl.)
Tockoje (trb.), Tockoe (trl.)
Togliatti; Toljatti (trb.), Tol´jatti (trl.)
Tomsk (trb.), Tomsk (trl.)
Tuapse; Tuapsie (trb.), Tuapse (trl.)
Tuła (trb.), Tula (trl.)
Tura (trb.), Tura (trl.)
Turinsk (trb.), Turinsk (trl.)
Turuchansk (trb.), Turuhansk (trl.) ­
Twer; Twier´ (trb.), Tver´ (trl.)
Uchta (trb.), Uhta (trl.)
Ufa (trb.), Ufa (trl.)
Uglicz (trb.), Uglič (trl.)
Uljanowsk; Uljanowsk (trb.), Ul´janovsk
(trl.) [hist.: Symbirsk]
Ułan Ude; Ułan-Ude (trb.), Ulan-Udè (trl.)
Urengoj; Uriengoj (trb.), Urengoj (trl.)
Usinsk (trb.), Usinsk (trl.)
Usolje-Sibirskoje (trb.), Usol´e-Sibirskoe
(trl.)
Ussuryjsk; Ussurijsk (trb.), Ussurijsk (trl.)
Ust-Ilimsk; Ust´-Ilimsk (trb.), Ust´-Ilimsk
(trl.)­
Ust-Ordyński; Ust´-Ordynskij (trb.), Ust´-Ordynskij (trl.)
Uzłowaja (trb.), Uzlovaja (trl.) ­
Wielki Ustiug; Wielikij Ustiug (trb.), Velikij
Ustjug (trl.)
Wielkie Łuki; Wielikije Łuki (trb.), Velikie
Luki (trl.)
Wierchojańsk; Wierchojansk (trb.),
Verhojansk (trl.)
Władykaukaz; Władikawkaz (trb.),
Vladikavkaz (trl.)
Władywostok; Władiwostok (trb.),
Vladivostok (trl.)
Włodzimierz; Władimir (trb.), Vladimir (trl.) ­­
Wołgodońsk; Wołgodonsk (trb.), Volgodonsk
(trl.)
Wołgograd (trb.), Volgograd (trl.)
Wołogda (trb.), Vologda (trl.)
Wołżski; Wołżskij (trb.), Volžskij (trl.)
Workuta (trb.), Vorkuta (trl.)
Woroneż; Woronież (trb.), Voronež (trl.)
Wotkińsk; Wotkinsk (trb.), Votkinsk (trl.)
Wyborg (trb.), Vyborg (trl.)
Zarinsk (trb.), Zarinsk (trl.)
Zielenodolsk (trb.), Zelenodol´sk (trl.)
Zielenogorsk (trb.), Zelenogorsk (trl.)
Zielenograd (trb.), Zelenograd (trl.)
Zielenogradsk (trb.), Zelenogradsk (trl.)
Złatoust (trb.), Zlatoust (trl.)
Znamiensk (trb.), Znamensk (trl.)
Żeleznodorożnyj (trb.), Železnodorožnyj
(trl.) [hist.: Gierdawy]
Żeleznowodsk (trb.), Železnovodsk (trl.)
Żygulowsk (trb.), Žigulëvsk (trl.)
Części miejscowości
Akademgorodok; Akadiemgorodok (trb.),
Akademgorodok (trl.) [Nowosybirsk]
Gniezdowo; Gniozdowo (trb.), Gnëzdovo
(trl.) [Smoleńsk]
Kronsztad; Kronsztadt (trb.), Kronštadt (trl.)
[Petersburg]
Łużniki (trb.), Lužniki (trl.) [Moskwa]
Peterhof; Petrodworec; Pietrodworiec
(trb.), Petrodvorec (trl.); Pietiergof (trb.),
Petergof (trl.) [Petersburg]
Pułkowo (trb.), Pulkovo (trl.) [Petersburg]
Puszkin (trb.), Puškin (trl.) [Petersburg]
Szeremietiewo; Szeriemietjewo (trb.),
Šeremet΄evo (trl.) [Moskwa]
Szlisselburg; Szlissielburg (trb.), Šlissel´burg
(trl.) [Petersburg]
161
Regiony ekonomiczne
Region Centralno-Czarnoziemny; Centralno-Czernoziomnyj ekonomiczeskij
rajon (trb.), Central´no-Černozëmnyj
èkonomičeskij rajon (trl.)
Region Centralny; Centralnyj
ekonomiczeskij rajon (trb.), Central´nyj
èkonomičeskij rajon (trl.)
Region Dalekowschodni; Daleki Wschód;
Dalniewostocznyj ekonomiczeskij rajon
(trb.), Dal´nevostočnyj èkonomičeskij
rajon (trl.)
Region Powołżański; Powołżskij
ekonomiczeskij rajon (trb.), Povolžskij
èkonomičeskij rajon (trl.)
Region Północnokaukaski; Siewiero-Kawkazskij ekonomiczeskij rajon (trb.),
Severo-Kavkazskij èkonomičeskij rajon
(trl.)
Region Północno-Zachodni; Siewiero-Zapadnyj ekonomiczeskij rajon (trb.),
Severo-Zapadnyj èkonomičeskij rajon (trl.)
Region Północny; Siewiernyj
ekonomiczeskij rajon (trb.), Severnyj
èkonomičeskij rajon (trl.)
Region Uralski; Uralskij ekonomiczeskij
rajon (trb.), Ural´skij èkonomičeskij rajon
(trl.)
Region Wołżańsko-Wiacki; Wołgo-Wiatskij
ekonomiczeskij rajon (trb.), Volgo-Vjatskij
èkonomičeskij rajon (trl.)
Region Wschodniosyberyjski; Syberia
Wschodnia; Wostoczno-Sibirskij
ekonomiczeskij rajon (trb.), Vostočno-Sibirskij èkonomičeskij rajon (trl.)
Region Zachodniosyberyjski; Syberia
Zachodnia; Zapadno-Sibirskij
ekonomiczeskij rajon (trb.), Zapadno-Sibirskij èkonomičeskij rajon (trl.)
Krainy, regiony
Daleki Wschód; Dalnij Wostok (trb.), Dal´nij
Vostok (trl.)
Dalnij Wostok Rossiji (trb.), Dal´nij Vostok
Rossiji (trl.)
Dauria; Daurija (trb.), Daurija (trl.);
Daurskaja ziemla (trb.), Daurskaja zemlja
(trl.)
Fennoskandia; Fiennoskandija (trb.),
Fennoskandija (trl.)
Górska Szoria; Gornaja Szorija (trb.),
Gornaja Šorija (trl.)
Karelia; Karielija (trb.), Karelija (trl.)
Kaukaz; Kawkaz (trb.), Kavkaz (trl.)
Kubań (trb.), Kuban´ (trl.); Kubanskaja
obłast´ (trb.), Kubanskaja oblast´ (trl.)
Laponia; Łapłandija (trb.), Laplandija (trl.)
Masyw Fińsko-Karelski
Osetia; Osietija (trb.), Osetija (trl.)
Powołże; Powołżje (trb.), Povolž´e (trl.)
Prikaspij (trb.), Prikaspij (trl.)
Primorje (trb.), Primor´e (trl.) [rosyjskie
wybrzeże Morza Japońskiego]
Przedkaukazie; Priedkawkazje (trb.),
Predkavkaz´e (trl.)
Przyamurze; Priamurje (trb.), Priamur´e (trl.)
Przybajkale; Pribajkalje (trb.), Pribajkal´e
(trl.)
Sambia; Ziemlandija (trb.), Zemljandija (trl.)
[kraina historyczna]
Step Abakański; Abakanskaja stiep´ (trb.),
Abakanskaja step´ (trl.)
Syberia; Sibir´ (trb.), Sibir´ (trl.)
Zabajkale; Zabajkalje (trb.), Zabajkal´e (trl.)
Zawołże; Zawołżje (trb.), Zavolž´e (trl.)
162
Oceany
Ocean Arktyczny; Siewiernyj Ledowityj
okiean (trb.), Severnyj Ledovityj okean
(trl.)
Ocean Spokojny; Pacyfik; Tichij okiean
(trb.), Tihij okean (trl.)
Morza
Morze Azowskie; Azowskoje morie (trb.),
Azovskoe more (trl.)
Morze Bałtyckie; Bałtyk; Bałtijskoje morie
(trb.), Baltijskoe more (trl.)
Morze Barentsa; Bariencewo morie (trb.),
Barencevo more (trl.)
Morze Beringa; Bieringowo morie (trb.),
Beringovo more (trl.)
Morze Białe; Biełoje morie (trb.), Beloe
more (trl.)
Morze Czarne; Czornoje morie (trb.), Čërnoe
more (trl.)
Morze Czukockie; Czukotskoje morie (trb.),
Čukotskoe more (trl.)
Morze Japońskie; Japonskoje morie (trb.),
Japonskoe more (trl.)
Morze Karskie; Karskoje morie (trb.),
Karskoe more (trl.)
Morze Łaptiewów; morie Łaptiewych (trb.),
more Laptevyh (trl.)
Morze Ochockie; Ochotskoje morie (trb.),
Ohotskoe more (trl.)
Morze Peczorskie; Pieczorskoje morie
(trb.), Pečorskoe more (trl.) [część Morza
Barentsa]
Morze Wschodniosyberyjskie; Wostoczno-Sibirskoje morie (trb.), Vostočno-Sibirskoe more (trl.)
Zatoki
Kandałaksza; Kandałakszskij zaliw (trb.),
Kandalakšskij zaliv (trl.)
Kizlarskij zaliw (trb.), Kizljarskij zaliv (trl.)
Zalew Kuroński; Kurszskij zaliw (trb.),
Kuršskij zaliv (trl.)
Zalew Wiślany; Kaliningradskij zaliw (trb.),
Kaliningradskij zaliv (trl.); Wislinskij zaliw
(trb.), Vislinskij zaliv (trl.)
zaliw Tierpienija (trb.), zaliv Terpenija (trl.)
Zatoka Akademii; zaliw Akadiemii (trb.),
zaliv Akademii (trl.)
Zatoka Amurska; Amurskij zaliw (trb.),
Amurskij zaliv (trl.)
Zatoka Anabarska; Anabarskij zaliw (trb.),
Anabarskij zaliv (trl.)
Zatoka Anadyrska; Anadyrskij zaliw (trb.),
Anadyrskij zaliv (trl.)
Zatoka Awaczyńska; Awaczinskij zaliw
(trb.), Avačinskij zaliv (trl.)
Zatoka Bajdaracka; Bajdarackaja guba
(trb.), Bajdarackaja guba (trl.)
Zatoka Chajpudyrska; Chajpudyrskaja guba
(trb.), Hajpudyrskaja guba (trl.)
Zatoka Chatańska; Chatangskij zaliw (trb.),
Hatangskij zaliv (trl.)
Zatoka Czauńska; Czaunskaja guba (trb.),
Čaunskaja guba (trl.)
Zatoka Czoska; Czoszskaja guba (trb.),
Čëšskaja guba (trl.)
Zatoka Dwińska; Dwinskaja guba (trb.),
Dvinskaja guba (trl.)
Zatoka Fińska; Finskij zaliw (trb.), Finskij
zaliv (trl.)
Zatoka Gdańska; Gdańskij zaliw (trb.),
Gdan´skij zaliv (trl.)
Zatoka Giżygińska; Giżyginskaja guba (trb.),
Gižiginskaja guba (trl.)
Zatoka Gydańska; Gydanskaja guba (trb.),
Gydanskaja guba (trl.)
Zatoka Jańska; Janskij zaliw (trb.), Janskij
zaliv (trl.)
Zatoka Jenisejska; Jenisiejskij zaliw (trb.),
Enisejskij zaliv (trl.)
163
Zatoka Kamczacka; Kamczatskij zaliw (trb.),
Kamčatskij zaliv (trl.)
Zatoka Karagińska; Karaginskij zaliw (trb.),
Karaginskij zaliv (trl.)­
Zatoka Kolska; Kolskij zaliw (trb.), Kol´skij
zaliv (trl.)
Zatoka Kronocka; Kronockij zaliw (trb.),
Kronockij zaliv (trl.)
Zatoka Mezeńska; Miezienskaja guba (trb.),
Mezenskaja guba (trl.)
Zatoka Nagajewa; buchta Nagajewa (trb.),
buhta Nagaeva (trl.)
Zatoka Narewska; Narwskij zaliw (trb.),
Narvskij zaliv (trl.)
Zatoka Newska; Niewskaja guba (trb.),
Nevskaja guba (trl.)
Zatoka Obska; Obskaja guba (trb.), Obskaja
guba (trl.)
Zatoka Oleniocka; Oleniokskij zaliw (trb.),
Olenëkskij zaliv (trl.)
Zatoka Oneska; Onieżskaja guba (trb.),
Onežskaja guba (trl.)
Zatoka Peczorska; Pieczorskaja guba (trb.),
Pečorskaja guba (trl.)
Zatoka Penżyńska; Pienżynskaja guba (trb.),
Penžinskaja guba (trl.)
Zatoka Piasińska; Piasinskij zaliw (trb.),
Pjasinskij zaliv (trl.)
Zatoka Piotra Wielkiego; zaliw Pietra
Wielikogo (trb.), zaliv Petra Velikogo (trl.)
Zatoka Sachalińska; Sachalinskij zaliw
(trb.), Sahalinskij zaliv (trl.)
Zatoka Szelichowa; zaliw Szelichowa (trb.),
zaliv Šelihova (trl.)
Zatoka Taganroska; Taganrogskij zaliw
(trb.), Taganrogskij zaliv (trl.)
Zatoka Tajmyrska; Tajmyrskij zaliw (trb.),
Tajmyrskij zaliv (trl.)
Zatoka Tamańska; Tamanskij zaliw (trb.),
Tamanskij zaliv (trl.)
Zatoka Taujska; Taujskaja guba (trb.),
Taujskaja guba (trl.)
Zatoka Tazowska; Tazowskaja guba (trb.),
Tazovskaja guba (trl.)
Zatoka Tugurska; Tugurskij zaliw (trb.),
Tugurskij zaliv (trl.)
Zatoka Udzka; Udskaja guba (trb.), Udskaja
guba (trl.)
Zatoka Ulbańska; Ulbanskij zaliw (trb.),
Ul´banskij zaliv (trl.)
Zatoka Ussuryjska; Ussurijskij zaliw (trb.),
Ussurijskij zaliv (trl.)
Zatoka Wyborska; Wyborgskij zaliw (trb.),
Vyborgskij zaliv (trl.)
Złoty Róg; Zołotoj Rog (trb.), Zolotoj Rog
(trl.); buchta Zołotoj Rog (trb.), buhta
Zolotoj Rog (trl.)[Władywostok]
Cieśniny
Cieśnina Armii Czerwonej; proliw Krasnoj
Armii (trb.), proliv Krasnoj Armii (trl.)
Cieśnina Austriacka; Awstrijskij proliw
(trb.), Avstrijskij proliv (trl.)
Cieśnina Beringa; Bieringow proliw (trb.),
Beringov proliv (trl.)
Cieśnina De Longa; proliw Łonga (trb.),
proliv Longa (trl.)
Cieśnina Kamczacka; Kamczatskij proliw
(trb.), Kamčatskij proliv (trl.)
Cieśnina Katarzyny; proliv Jekatieriny (trb.),
proliv Ekateriny (trl.)
Cieśnina Kerczeńska; Kierczenskij proliw
(trb.), Kerčenskij proliv (trl.)
Cieśnina Kruzenszterna; proliw
Kruziensztierna (trb.), proliv Kruzenšterna
(trl.)
Cieśnina Kunaszyrska; Kunaszyrskij proliw
(trb.), Kunaširskij proliv (trl.)
Cieśnina La Pérouse’a; proliw Łapieruza
(trb.), proliv Laperuza (trl.)
Cieśnina Litkego; proliw Litkie (trb.), proliv
Litke (trl.)
Cieśnina Łaptiewa; proliw Dmitrija Łaptiewa
(trb.), proliv Dmitrija Lapteva (trl.)
164
Cieśnina Niewielskiego; proliw
Niewielskogo (trb.), proliv Nevel´skogo
(trl.)
Cieśnina Piławska; Bałtijskij proliw (trb.),
Baltijskij proliv (trl.) [łączy Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską]
Cieśnina Pomorska; Pomorskij proliw (trb.),
Pomorskij proliv (trl.)
Cieśnina Sannikowa; proliw Sannikowa
(trb.), proliv Sannikova (trl.)
Cieśnina Szokalskiego; proliw Szokalskogo
(trb.), proliv Šokal´skogo (trl.)
Cieśnina Tatarska; Tatarskij proliw (trb.),
Tatarskij proliv (trl.)
Cieśnina Wilkickiego; proliw Wilkickogo
(trb.), proliv Vil´kickogo (trl.)
Czwarta Cieśnina Kurylska; Czetwiortyj
Kurilskij proliw (trb.), Četvërtyj Kuril´skij
proliv (trl.)
Druga Cieśnina Kurylska; Wtoroj Kurilskij
proliw (trb.), Vtoroj Kuril´skij proliv (trl.)
Jugorski Szar; Jugorskij Szar (trb.), Jugorskij
Šar (trl.)
Kanał Brytyjski; Britanskij kanał (trb.),
Britanskij kanal (trl.)
Karskie Wrota; Karskije Worota (trb.),
Karskie Vorota (trl.)
Liman Amurski; Amurskij liman (trb.),
Amurskij liman (trl.)
Matoczkin Szar (trb.), Matočkin Šar (trl.)
Pierwsza Cieśnina Kurylska; Pierwyj
Kurilskij proliw (trb.), Pervyj Kuril´skij
proliv (trl.)
proliw Kiembridż (trb.), proliv Kembridž
(trl.)
Jeziora
Bajkał (trb.), Bajkal (trl.)
Chanka; Chanka (trb.), Hanka (trl.)
Czany (trb.), Čany (trl.)
Elton (trb.), Èl´ton (trl.)
Gołdap; oziero Krasnoje (trb.), ozero
Krasnoe (trl.); Gołdap (trb.), Goldap (trl.)
Gor´koje oziero (trb.), Gor´koe ozero (trl.)
Ilmen; Ilmień (trb.), Il´men´ (trl.)
Jezioro Białe; Biełoje oziero (trb.), Beloe
ozero (trl.)
Jezioro Chantajskie; Chantajskoje oziero
(trb.), Hantajskoe ozero (trl.)
Jezioro Kronockie; Kronockoje oziero (trb.),
Kronockoe ozero (trl.)
Jezioro Kubieńskie; Kubienskoje oziero
(trb.), Kubenskoe ozero (trl.)
Jezioro Kułundyńskie; Kułundinskoje oziero
(trb.), Kuludinskoe ozero (trl.)
Jezioro Kurylskie; Kurilskoje oziero (trb.),
Kuril´skoe ozero (trl.)
Jezioro Narewskie; Narwskoje
wodochraniliszcze (trb.), Narvskoe
vodohranilišče (trl.)
Jezioro Pskowskie; Pskowskoje oziero (trb.),
Pskovskoe ozero (trl.)
Jezioro Teleckie; Tieleckoje oziero (trb.),
Teleckoe ozero (trl.)
Jezioro Wisztynieckie; Wisztynieckoje oziero
(trb.), Vištyneckoe ozero (trl.)
Kowdoziero (trb.), Kovdozero (trl.)
Kumskoje wodochraniliszcze (trb.),
Kumskoe vodohranilišče (trl.) [obejmuje
Piaoziero i Topoziero]
Lisno; oziero Lisno (trb.), ozero Lisno (trl.)
Ładoga; Ładożskoje oziero (trb.), Ladožskoe
ozero (trl.)
Manycz-Gudiło (trb.), Manyč-Gudilo (trl.)
Morze Kaspijskie; Kaspijskoje morie (trb.),
Kaspijskoe more (trl.)
Onega; Onieżskoje oziero (trb.), Onežskoe
ozero (trl.)
Pejpus; Jezioro Czudzkie; Czudskoje oziero
(trb.), Čudskoe ozero (trl.)
Piaoziero (trb.), Pjaozero (trl.)
Seliger; Sieligier (trb.), Seliger (trl.)
Siegozierskoje wodochraniliszcze (trb.),
Segozerskoe vodohranilišče (trl.)
Tajmyr (trb.), Tajmyr (trl.)
Topoziero (trb.), Topozero (trl.)
165
Uws-Nur (trb.), Uvs-Nur (trl.); Ubsu-Nur
(trb.), Ubsu-Nur (trl.)
Wygoziero (trb.), Vygozero (trl.)
Zbiornik Argaziński; Argazinskoje
wodochraniliszcze (trb.), Argazinskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Bracki; Bratskoje
wodochraniliszcze (trb.), Bratskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Chantajski; Chantajskoje
wodochraniliszcze (trb.), Hantajskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Cymlański; Cymlanskoje
wodochraniliszcze (trb.), Cimljanskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Czeboksarski; Czeboksarskoje
wodochraniliszcze (trb.), Čeboksarskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Dolnokamski; Niżniekamskoje
wodochraniliszcze (trb.), Nižnekamskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Gorkowski; Gor´kowskoje
wodochraniliszcze (trb.), Gor´kovskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Górnowołżański;
Wierchniewołżskoje wodochraniliszcze
(trb.), Verhnevolžskoe vodohranilišče
(trl.)
Zbiornik Irikliński; Iriklinskoje
wodochraniliszcze (trb.), Iriklinskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Irkucki; Irkutskoje
wodochraniliszcze (trb.), Irkutskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Iwańkowski; Iwańkowskoje
wodochraniliszcze (trb.), Ivan´kovskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Kamski; Kamskoje
wodochraniliszcze (trb.), Kamskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Kołymski; Kołymskoje
wodochraniliszcze (trb.), Kolymskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Krasnodarski; Krasnodarskoje
wodochraniliszcze (trb.), Krasnodarskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Krasnojarski; Krasnojarskoje
wodochraniliszcze (trb.), Krasnojarskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Kujbyszewski; Kujbyszewskoje
wodochraniliszcze (trb.), Kujbyševskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Nowosybirski; Nowosibirskoje
wodochraniliszcze (trb.), Novosibirskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Rybiński; Rybinskoje
wodochraniliszcze (trb.), Rybinskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Sajano-Szuszeński; Sajano-Szuszenskoje wodochraniliszcze (trb.),
Sajano-Šušenskoe vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Saratowski; Saratowskoje
wodochraniliszcze (trb.), Saratovskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Szekszniański; Szeksninskoje
wodochraniliszcze (trb.), Šeksninskoe
vodohranilišče (trl.); Czeriepowieckoje
wodochraniliszcze (trb.), Čerepoveckoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Uglicki; Ugliczskoje
wodochraniliszcze (trb.), Ugličskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Ust-Ilimski; Ust´-Ilimskoje
wodochraniliszcze (trb.), Ust´-Ilimskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Wilujski; Wilujskoje
wodochraniliszcze (trb.), Viljujskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Wołgogradzki; Wołgogradskoje
wodochraniliszcze (trb.), Volgogradskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Wotkiński; Wotkinskoje
wodochraniliszcze (trb.), Votkinskoe
vodohranilišče (trl.)
Zbiornik Zejski; Ziejskoje wodochraniliszcze
(trb.), Zejskoe vodohranilišče (trl.)
166
Zatoki na jeziorze
Zatoka Barguzińska; Barguzinskij zaliw
(trb.), Barguzinskij zaliv (trl.) [jezioro
Bajkał]
Rzeki
Ałazeja; Ałazieja (trb.), Alazeja (trl.)
Ałdan (trb.), Aldan (trl.)
Amur; Amur (trb.), Amur (trl.)
Anadyr; Anadyr´ (trb.), Anadyr´ (trl.)
Angara (trb.), Angara (trl.)
Argun; Arguń (trb.), Argun´ (trl.)
Banówka; Mamonowka (trb.), Mamonovka
(trl.)
Bezleda; Riezwaja (trb.), Rezvaja (trl.)
Biełaja (trb.), Belaja (trl.)
Biesiedź; Biesied´ (trb.), Besed´ (trl.)
Błędzianka; Krasnaja (trb.), Krasnaja (trl.)
Bolszoj Kiniel (trb.), Bol´šoj Kinel´ (trl.)
Bureja; Burieja (trb.), Bureja (trl.)
Chatanga (trb.), Hatanga (trl.)
Chieta (trb.), Heta (trl.)
Czułym (trb.), Čulym (trl.)
Desna; Diesna (trb.), Desna (trl.)
Diejma (trb.), Dejma (trl.)
Dioma (trb.), Dëma (trl.)
Dniepr; Dniepr (trb.), Dnepr (trl.)
Dolna Tunguzka; Niżniaja Tunguska (trb.),
Nižnjaja Tunguska (trl.)
Doniec; Siewierskij Doniec (trb.), Severskij
Donec (trl.)
Dryssa; Drisa (trb.), Drisa (trl.)
Dwina; Siewiernaja Dwina (trb.), Severnaja
Dvina (trl.)
Dźwina; Zapadnaja Dwina (trb.), Zapadnaja
Dvina (trl.)
Górna Angara; Wierchniaja Angara (trb.),
Verhnjaja Angara (trl.)
Ilimpieja (trb.), Ilimpeja (trl.)
Indygirka; Indigirka (trb.), Indigirka (trl.)
Instrucz (trb.), Instruč (trl.) [hist.: Wystruć]
Ipuć; Iput´ (trb.), Iput´ (trl.)
Irtysz; Irtysz (trb.), Irtyš (trl.)
Iszym; Iszym (trb.), Išim (trl.)
Jenisej; Jenisiej (trb.), Enisej (trl.)
Kama (trb.), Kama (trl.)
Kiet´ (trb.), Ket´ (trl.)
Kirenga; Kirienga (trb.), Kirenga (trl.)
Kołyma (trb.), Kolyma (trl.)
Korniewka (trb.), Kornevka (trl.)
Kubań (trb.), Kuban´ (trl.)
Kurejka; Kuriejka (trb.), Kurejka (trl.)
Lena (trb.), Lena (trl.)
Łować; Łowat´ (trb.), Lovat´ (trl.)
Łyna; Ława (trb.), Lava (trl.)
Mała Newa; Małaja Niewa (trb.), Malaja
Neva (trl.) [ujściowe ramię Newy]
Mała Newka; Małaja Niewka (trb.), Malaja
Nevka (trl.) [ujściowe ramię Newy]
Mały Aniuj; Małyj Aniuj (trb.), Malyj Anjuj
(trl.)
Mały Jenisej; Małyj Jenisiej (trb.), Malyj
Enisej (trl.); Ka-Chiem (trb.), Ka-Hem
(trl.)
Mały Ob; Małaja Ob´ (trb.), Malaja Ob´
(trl.)
Mały Uzeń; Małyj Uzień (trb.), Malyj Uzen´
(trl.)
Miezień (trb.), Mezen´ (trl.)
Narwa; Narwa (trb.), Narva (trl.)
Nercza; Niercza (trb.), Nerča (trl.)
Newa; Niewa (trb.), Neva (trl.)
Niemen; Nieman (trb.), Neman (trl.)
Niepa (trb.), Nepa (trl.)
Ob; Ob´ (trb.), Ob´ (trl.)
Oka (trb.), Oka (trl.)
Oleniok (trb.), Olenëk (trl.)
Olokma (trb.), Olëkma (trl.)
Omet; Stogowka (trb.), Stogovka (trl.)
Onega; Oniega (trb.), Onega (trl.)
Oświnka; Putiłowka (trb.), Putilovka (trl.)
Pasmar; Majskaja (trb.), Majskaja (trl.)
167
Peczora; Pieczora (trb.), Pečora (trl.)
Penżyna; Pienżyna (trb.), Penžina (trl.)
Piniega (trb.), Pinega (trl.)
Pisa; Pissa (trb.), Pissa (trl.)
Podkamienna Tunguzka; Podkamiennaja
Tunguska (trb.), Podkamennaja Tunguska
(trl.)
Pregoła; Priegola (trb.), Pregolja (trl.)
Selemdża; Sielemdża (trb.), Selemdža (trl.)
Selenga; Sielenga (trb.), Selenga (trl.)
Sośwa Północna; Siewiernaja Sośwa (trb.),
Severnaja Sos´va (trl.)
Stradyk; Korniewka (trb.), Kornevka (trl.)
Szczurkowska Młynówka; Prawda (trb.),
Pravda (trl.)
Szeszupa; Szeszupie (trb.), Šešupe (trl.)
Szyłka (trb.), Šilka (trl.)
Średnia Newka; Sriedniaja Niewka (trb.),
Srednjaja Nevka (trl.) [ujściowe ramię
Newy]
Świeża; Prochładnaja (trb.), Prohladnaja
(trl.)
Świr; Swir´ (trb.), Svir´ (trl.)
Taz (trb.), Taz (trl.)
Terek; Tieriek (trb.), Terek (trl.)
Toboł (trb.), Tobol (trl.)
Ural; Urał (trb.), Ural (trl.)
Ussuri; Ussuri (trb.), Ussuri (trl.)
Węgorapa; Angrapa (trb.), Angrapa (trl.)
Wielka Newa; Bolszaja Niewa (trb.), Bol´šaja
Neva (trl.) [ujściowe ramię Newy]
Wielka Newka; Bolszaja Niewka (trb.),
Bol´šaja Nevka (trl.) [ujściowe ramię
Newy]
Wielki Aniuj; Bolszoj Aniuj (trb.), Bol´šoj
Anjuj (trl.)
Wielki Irgiz; Bolszoj Irgiz (trb.), Bol´šoj
Irgiz (trl.)
Wielki Jenisej; Bolszoj Jenisiej (trb.), Bol´šoj
Enisej (trl.); Bij-Chiem (trb.), Bij-Hem
(trl.)
Wielki Uzeń; Bolszoj Uzień (trb.), Bol´šoj
Uzen´ (trl.)
Wiluj (trb.), Viljuj (trl.)
Witim (trb.), Vitim (trl.)
Wołga (trb.), Volga (trl.)
Woroneż; Woronież (trb.), Voronež (trl.)
Zeja; Zieja (trb.), Zeja (trl.)
Żernówka; kanawa Żernowka (trb.), kanava
Žernovka (trl.)
Kanały
Kanał Białomorsko-Bałtycki; Biełomorsko-Bałtijskij kanał (trb.), Belomorsko-Baltijskij kanal (trl.)
Kanał imienia Moskwy; kanał imieni
Moskwy (trb.), kanal imeni Moskvy (trl.)
Kanał Mazurski; Mazurskij kanał (trb.),
Mazurskij kanal (trl.)
Kanał Nowoładoski; Nowoładożskij kanał
(trb.), Novoladožskij kanal (trl.)
Kanał Oneski; Onieżskij kanał (trb.),
Onežskij kanal (trl.)
Kanał Saimiański; Sajmienskij kanał (trb.),
Sajmenskij kanal (trl.)
Kanał Wołga-Don; Kanał Wołżańsko-Doński; Wołgo-Donskoj kanał (trb.),
Volgo-Donskoj kanal (trl.); Wołgo-Donskoj
sudochodnyj kanał imieni W.I. Lenina
(trb.), Volgo-Donskoj sudohodnyj kanal
imeni V.I. Lenina (trl.)
Kanał Wołżańsko-Bałtycki; Wołgo-Bałtijskij
wodnyj put´ (trb.), Volgo-Baltijskij vodnyj
put´ (trl.); Wołgo-Bałtijskij kanał (trb.),
Volgo-Baltijskij kanal (trl.)
Lodowce
Dychsu (trb.), Dyhsu (trl.)
Karaugom (trb.), Karaugom (trl.)
Lodowiec potanina; lednik Potanina (trb.),
lednik Potanina (trl.)
Lodowiec Przewalskiego; lednik
Prżewalskogo (trb.), lednik Prževal´skogo
(trl.)
Mionsu (trb.), Mënsu (trl.)
168
Wyspy
Ajon (trb.), Ajon (trl.)
Bolszewik (trb.), Bol´ševik (trl.)
Bolszoj Szantar (trb.), Bol´šoj Šantar (trl.)
Iturup (trb.), Iturup (trl.)
Jeannette; ostrow Żannietty (trb.), ostrov
Žannetty (trl.)
Kołgujew (trb.), Kolguev (trl.)
Komsomolec (trb.), Komsomolec (trl.)
Kotielnyj (trb.), Kotel´nyj (trl.)
Kunaszyr (trb.), Kunašir (trl.)
Mały Tajmyr; Małyj Tajmyr (trb.), Malyj
Tajmyr (trl.)
Nortbruk (trb.), Nortbruk (trl.)
Nowa Syberia; Nowaja Sibir´ (trb.), Novaja
Sibir´ (trl.)
ostrow Biennietta (trb.), ostrov Bennetta
(trl.)
ostrow Ła-Ronsjer (trb.), ostrov La-Rons´er
(trl.)
ostrow Olenij (trb.), ostrov Olenij (trl.)
ostrow Tiulenij (trb.), ostrov Tjulenij (trl.)
ostrow Wizie (trb.), ostrov Vize (trl.)
Paramuszyr (trb.), Paramušir (trl.)
Sachalin (trb.), Sahalin (trl.)
Salisbury; Sołsbieri (trb.), Solsberi (trl.)
Urup (trb.), Urup (trl.)
Wajgacz (trb.), Vajgač (trl.)
Wielka Wyspa Lachowska; ostrow Bolszoj
Lachowskij (trb.), ostrov Bol´šoj
Ljahovskij (trl.)
Wyspa Beringa; ostrow Bieringa (trb.),
ostrov Beringa (trl.)
Wyspa Biała; Biełyj (trb.), Belyj (trl.);
ostrow Biełyj (trb.), ostrov Belyj (trl.)
Wyspa Biegiczewa; Bolszoj Biegiczew (trb.),
Bol´šoj Begičev (trl.)
Wyspa Grahama Bella; ostrow Grieem-Biełł
(trb.), ostrov Greèm-Bell (trl.)
Wyspa Halla; ostrow Gałla (trb.), ostrov
Gallja (trl.)
Wyspa Heralda; ostrow Gierald (trb.), ostrov
Geral´d (trl.)
Wyspa Henrietty; ostrow Gienrijetty (trb.),
ostrov Genrietty (trl.)
Wyspa Hoockera; ostrow Gukiera (trb.),
ostrov Gukera (trl.)
Wyspa Jacksona; ostrow Dżeksona (trb.),
ostrov Džeksona (trl.)
Wyspa Karagińska; Karaginskij ostrow
(trb.), Karaginskij ostrov (trl.)
Wyspa Karola Aleksandra; ostrow Karła-Aleksandra (trb.), ostrov Karla-Aleksandra
(trl.)
Wyspa McClintocka; ostrow Mak-Klintoka
(trb.), ostrov Mak-Klintoka (trl.)
Wyspa Miedziana; Miednyj (trb.), Mednyj
(trl.)
Wyspa Południowa; Jużnyj ostrow (trb.),
Južnyj ostrov (trl.)
Wyspa Północna; Siewiernyj ostrow (trb.),
Severnyj ostrov (trl.)
Wyspa Rewolucji Październikowej; ostrow
Oktiabr´skoj Riewolucyi (trb.), ostrov
Oktjabr´skoj Revolucii (trl.)
Wyspa Rosyjska; ostrow Russkij (trb.), ostrov
Russkij (trl.)
Wyspa Rudolfa; ostrow Rudolfa (trb.), ostrov
Rudol´fa (trl.)
Wyspa Sołowiecka; Sołowieckij ostrow
(trb.), Soloveckij ostrov (trl.)
Wyspa Sverdrupa; ostrow Swierdrup (trb.),
ostrov Sverdrup (trl.)
Wyspa Szokalskiego; ostrow Szokalskogo
(trb.), ostrov Šokal´skogo (trl.)
Wyspa Wilkickiego; ostrow Wilkickogo
(trb.), ostrov Vil´kickogo (trl.)
Wyspa Wrangla; ostrow Wrangiela (trb.),
ostrov Vrangelja (trl.)
Ziemia Aleksandry; Ziemla Aleksandry
(trb.), Zemlja Aleksandry (trl.)
Ziemia Bunge’a; Ziemla Bungie (trb.),
Zemlja Bunge (trl.)
Ziemia Jerzego; Ziemla Gieorga (trb.),
Zemlja Georga (trl.)
Ziemia Wilczka; Ziemla Wilczeka (trb.),
Zemlja Vil´čeka (trl.)
169
Grupy wysp, archipelagi
Wyspy Instytutu Arktycznego; ostrowa
Arkticzeskogo Instituta (trb.), ostrova
Arktičeskogo Instituta (trl.)
Wyspy Lachowskie; Lachowskije ostrowa
(trb.), Ljahovskie ostrova (trl.)
Wyspy Niedźwiedzie; Miedwieżji ostrowa
(trb.), Medvež´i ostrova (trl.)
Wyspy Nowosyberyjskie; Nowosibirskije
ostrowa (trb.), Novosibirskie ostrova (trl.)
Wyspy Sołowieckie; Sołowieckije ostrowa
(trb.), Soloveckie ostrova (trl.)
Wyspy Szantarskie; Szantarskije ostrowa
(trb.), Šantarskie ostrova (trl.)
Ziemia Franciszka Józefa; Ziemla Franca-Iosifa (trb.), Zemlja Franca-Iosifa (trl.)
Ziemia Północna; Siewiernaja Ziemla (trb.),
Severnaja Zemlja (trl.)
Archipelag Nordenskiölda; archipiełag
Nordienszelda (trb.), arhipelag
Nordenšel´da (trl.)
Biała Ziemia; Biełaja Ziemla (trb.), Belaja
Zemlja (trl.)
Komandory; Wyspy Komandorskie;
Komandorskije ostrowa (trb.),
Komandorskie ostrova (trl.)
Kuryle; Wyspy Kurylskie; Kuriły (trb.),
Kurily (trl.); Kurilskije ostrowa (trb.),
Kuril´skie ostrova (trl.)
Nowa Ziemia; Nowaja Ziemla (trb.), Novaja
Zemlja (trl.)
Wyspy Anjou; ostrowa Anżu (trb.), ostrova
Anžu (trl.)
Wyspy De Longa; ostrowa Die-Łonga (trb.),
ostrova De-Longa (trl.)
Wyspy na jeziorze lub rzece
Kiży (trb.), Kiži (trl.) [jezioro Onega]
Olchon (trb.), Ol´hon (trl.) [jezioro Bajkał]
Wałaam (trb.), Valaam (trl.) [jezioro Ładoga]
Wyspa Wasylewska; Wasiljewskij ostrow
(trb.), Vasil´evskij ostrov (trl.) [Wielka
Newa i Mała Newa w Petersburgu]
Wyspa Zajęcza; Zajaczij ostrow (trb.), Zajačij
ostrov (trl.) [Newa w Petersburgu]
Wyspy Kirowskie; Kirowskije ostrowa (trb.),
Kirovskie ostrova (trl.) [Wielka Newka
i Mała Newka w Petersburgu]
Wyspy Wałaamskie; Wałaamskij archipiełag
(trb.), Valaamskij arhipelag (trl.) [jezioro
Ładoga]
Półwyspy
Jamał (trb.), Jamal (trl.)
Kamczatka (trb.), Kamčatka (trl.)
Kanin (trb.), Kanin (trl.); Kanin połuostrow
(trb.), Kanin poluostrov (trl.)
Mierzeja Kurońska; Kurszskaja kosa (trb.),
Kuršskaja kosa (trl.)
Mierzeja Wiślana; Bałtijskaja kosa (trb.),
Baltijskaja kosa (trl.); Wislinskaja kosa
(trb.), Vislinskaja kosa (trl.)
Półwysep Czukocki; Czukotskij połuostrow
(trb.), Čukotskij poluostrov (trl.)
Półwysep Gydański; Gydanskij połuostrow
(trb.), Gydanskij poluostrov (trl.)
Półwysep Jugorski; Jugorskij połuostrow
(trb.), Jugorskij poluostrov (trl.)
Półwysep Kamczacki; Kamczatskij
połuostrow (trb.), Kamčatskij poluostrov (trl.)
Półwysep Kolski; Kola; Kolskij połuostrow
(trb.), Kol´skij poluostrov (trl.)
Półwysep Kronocki; Kronockij połuostrow
(trb.), Kronockij poluostrov (trl.)
Półwysep Murawiowa-Amurskiego;
połuostrow Murawjowa-Amurskogo (trb.),
poluostrov Murav´ëva-Amurskogo (trl.)
Półwysep Oneski; Onieżskij połuostrow
(trb.), Onežskij poluostrov (trl.)
170
Półwysep Rybacki; połuostrow Rybaczij
(trb.), poluostrov Rybačij (trl.)
Półwysep Tamański; Tamanskij połuostrow
(trb.), Tamanskij poluostrov (trl.)
Sambia; Kaliningradskij połuostrow
(trb.), Kaliningradskij poluostrov
(trl.); Ziemłandskij połuostrow (trb.),
Zemlandskij poluostrov (trl.)
Tajgonos (trb.), Tajgonos (trl.)
Tajmyr (trb.), Tajmyr (trl.); Tajmyrskij
połuostrow (trb.), Tajmyrskij poluostrov
(trl.)
Półwyspy na jeziorze
Półwysep Agrachański; Agrachanskij
połuostrow (trb.), Agrahanskij poluostrov
(trl.) [Morze Kaspijskie]
Przylądki
Czeluskin (trb.), Čeljuskin (trl.)
Fligely; Fligieli (trb.), Fligeli (trl.)
Kanin Nos (trb.), Kanin Nos (trl.)
Łopatka (trb.), Lopatka (trl.)
mys Tierpienija (trb.), mys Terpenija (trl.)
mys Żełanija (trb.), mys Želanija (trl.)
Przylądek Arktyczny; mys Arkticzeskij (trb.),
mys Arktičeskij (trl.)
Przylądek Czukocki; mys Czukotskij (trb.),
mys Čukotskij (trl.)
Przylądek Dieżniowa; mys Dieżniowa (trb.),
mys Dežnëva (trl.)
Przylądek Elżbiety; mys Jelizawiety (trb.),
mys Elizavety (trl.)
Wybrzeża
Wybrzeże Murmańskie; Murmanskij bierieg
(trb.), Murmanskij bereg (trl.)
Wybrzeże Terskie; Tierskij bierieg (trb.),
Terskij bereg (trl.)
Przesmyki
Międzymorze Fińsko-Karelskie
Przesmyk Karelski; Karielskij pierieszejek
(trb.), Karel´skij perešeek (trl.)
Pojezierza
Pojezierze Karelskie
Pojezierze Newelskie; Niewielskaja
wozwyszennost´ (trb.), Nevel´skaja
vozvyšennost´ (trl.)
Pojezierze Wałdajskie; Wałdajskaja
wozwyszennost´ (trb.), Valdajskaja
vozvyšennost´ (trl.); Wałdaj (trb.), Valdaj
(trl.)
Niziny, równiny
Czarne Ziemie; Czornyje Ziemli (trb.),
Čërnye Zemli (trl.)
Nizina Abyjska; Abyjskaja nizmiennost´
(trb.), Abyjskaja nizmennost´ (trl.)
Nizina Amursko-Sungaryjska;
Sriednieamurskaja nizmiennost´ (trb.),
Sredneamurskaja nizmennost´ (trl.);
Amuro-Sungarijskaja rawnina (trb.),
Amuro-Sungarijskaja ravnina (trl.)
171
Nizina Anadyrska; Anadyrskaja nizmiennost´
(trb.), Anadyrskaja nizmennost´ (trl.)
Nizina Barabińska; Barabinskaja
nizmiennost´ (trb.), Barabinskaja
nizmennost´ (trl.); Barabinskaja stiep´
(trb.), Barabinskaja step´ (trl.)
Nizina Iszymska; Step Iszymski; Iszymskaja
rawnina (trb.), Išimskaja ravnina (trl.);
Iszymskaja stiep´ (trb.), Išimskaja step´ (trl.)
Nizina Jańsko-Indygirska; Jano-Indigirskaja
nizmiennost´ (trb.), Jano-Indigirskaja
nizmennost´ (trl.)
Nizina Kołymska; Kołymskaja nizmiennost´
(trb.), Kolymskaja nizmennost´ (trl.)
Nizina Kubańska; Kubano-Priazowskaja
nizmiennost´ (trb.), Kubano-Priazovskaja
nizmennost´ (trl.); Prikubanskaja
nizmiennost´ (trb.), Prikubanskaja
nizmennost´ (trl.)
Nizina Mieszczorska; Mieszczorskaja
nizmiennost´ (trb.), Meščërskaja
nizmennost´ (trl.); Mieszczora (trb.),
Meščëra (trl.)
Nizina Nadilmeńska; Priilmienskaja
nizmiennost´ (trb.), Priil´menskaja
nizmennost´ (trl.)
Nizina Nadkaspijska; Prikaspijskaja
nizmiennost´ (trb.), Prikaspijskaja
nizmennost´ (trl.)
Nizina Ocko-Dońska; Oksko-Donskaja
rawnina (trb.), Oksko-Donskaja ravnina
(trl.)
Nizina Peczorska; Pieczorskaja nizmiennost´
(trb.), Pečorskaja nizmennost´ (trl.)
Nizina Północnorosyjska; siewier
Wostoczno-Jewropiejskoj rawniny (trb.),
sever Vostočno-Evropejskoj ravniny (trl.)
Nizina Północnosyberyjska; Siewiero-Sibirskaja nizmiennost´ (trb.), Severo-Sibirskaja nizmennost´ (trl.)
Nizina Staropruska
Nizina Środkowojakucka;
Centralnojakutskaja nizmiennost´ (trb.),
Central´nojakutskaja nizmennost´ (trl.)
Nizina Terecko-Kumska; Tiersko-Kumskaja
nizmiennost´ (trb.), Tersko-Kumskaja
nizmennost´ (trl.)
Nizina Wschodnioeuropejska; Wostoczno-Jewropiejskaja rawnina (trb.), Vostočno-Evropejskaja ravnina (trl.)
Nizina Zachodniosyberyjska; Zapadno-Sibirskaja rawnina (trb.), Zapadno-Sibirskaja ravnina (trl.)
Obniżenie Kumsko-Manyckie; Kumo-Manyczskaja wpadina (trb.), Kumo-Manyčskaja vpadina (trl.)
Parapolskij doł (trb.), Parapol´skij dol (trl.)
Prichankajskaja nizmiennost´ (trb.),
Prihankajskaja nizmennost´ (trl.)
Równina Kułundyńska; Kułundinskaja
rawnina (trb.), Kulundinskaja ravnina (trl.);
Kułundinskaja stiep´ (trb.), Kulundinskaja
step´ (trl.)
Równina Wasiugańska; Wasiuganje;
Wasiuganskaja rawnina (trb.),
Vasjuganskaja ravnina (trl.); Wasiuganje
(trb.), Vasjugan´e (trl.)
Równina Zejsko-Burejska; Ziejsko-Burieinskaja rawnina (trb.), Zejsko-Bureinskaja ravnina (trl.)
Step Nogajski; Nogajskaja stiep´ (trb.),
Nogajskaja step´ (trl.)
Step Salski; Salskaja stiep´ (trb.), Sal´skaja
step´ (trl.)
Tundra Bolszeziemielska;
Bolszeziemielskaja tundra (trb.),
Bol´šezemel´skaja tundra (trl.)
Tundra Małoziemielska; Małoziemielskaja
tundra (trb.), Malozemel´skaja tundra (trl.)
Kotliny
Dombajskaja Polana (trb.), Dombajskaja
Poljana (trl.)
Kotlina Barguzińska; Barguzinskaja
kotłowina (trb.), Barguzinskaja kotlovina
(trl.)
172
Kotlina Górnoangarska;
Wierchnieangarskaja kotłowina (trb.),
Verhneangarskaja kotlovina (trl.)
Kotlina Kamczacka; Centralnokamczatskaja
nizmiennost´ (trb.), Central´nokamčatskaja
nizmennost´ (trl.)
Kotlina Kuźniecka; Kuznieckaja kotłowina
(trb.), Kuzneckaja kotlovina (trl.)
Kotlina Minusińska; Minusinskaja kotłowina
(trb.), Minusinskaja kotlovina (trl.)
Kotlina Tuwińska; Tuwinskaja kotłowina
(trb.), Tuvinskaja kotlovina (trl.)
Kotlina Wielkich Jezior; kotłowina Bolszych
Ozior (trb.), kotlovina Bol´ših Ozër (trl.)
Równina Czułymsko-Jenisejska; Czułymo-Jenisiejskaja kotłowina (trb.), Čulymo-Enisejskaja kotlovina (trl.)
Równina Górnozejska; Wierchnieziejskaja
rawnina (trb.), Verhnezejskaja ravnina (trl.)
Równina Irkucko-Czeremchowska;
Irkutsko-Czeriemchowskaja rawnina (trb.),
Irkutsko-Čeremhovskaja ravnina (trl.)
Step Czujski; Czujskaja stiep´ (trb.), Čujskaja
step´ (trl.)
Wysoczyzny
Wysoczyzna Iżorska; Iżorskaja
wozwyszennost´ (trb.), Ižorskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wysoczyzna Sudomska; Sudomskaja
wozwyszennost´ (trb.), Sudomskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Uwał Wiacki; Wiatskij Uwał (trb.), Vjatskij
Uval (trl.)
Uwały Północne; Siewiernyje Uwały (trb.),
Severnye Uvaly (trl.)
Wysoczyzna Andomska; Andomskaja
wozwyszennost´ (trb.), Andomskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wysoczyzna Bieżanicka; Bieżanickaja
wozwyszennost´ (trb.), Bežanickaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyny, płaskowyże
Grzęda Dońska; Donskaja griada (trb.),
Donskaja grjada (trl.)
Grzęda Klińsko-Dmitrowska; Klinsko-Dmitrowskaja griada (trb.), Klinsko-Dmitrovskaja grjada (trl.)
Grzęda Salsko-Manycka; Salsko-Manyczskaja griada (trb.), Sal´sko-Manyčskaja grjada (trl.)
Grzęda Smoleńsko-Moskiewska; Smolensko-Moskowskaja wozwyszennost´ (trb.),
Smolensko-Moskovskaja vozvyšennost´ (trl.)
Jergieni (trb.), Ergeni (trl.)
Judomo-Majskoje nagorje (trb.), Judomo-Majskoe nagor´e (trl.)
Maanselkä; Mansielkia (trb.), Mansel´kja
(trl.)
Obszczij Syrt (trb.), Obščij Syrt (trl.)
Olokmo-Czarskoje nagorje (trb.), Olëkmo-Čarskoe nagor´e (trl.)
Płaskowyż Ałazejski; Ałaziejskoje
płoskogorje (trb.), Alazejskoe ploskogor´e
(trl.)
Płaskowyż Anabarski; Anabarskoje płato
(trb.), Anabarskoe plato (trl.)
Płaskowyż Anadyrski; Anadyrskoje
płoskogorje (trb.), Anadyrskoe ploskogor´e
(trl.)
Płaskowyż Elgiński; Elginskoje płoskogorje
(trb.), Èl´ginskoe ploskogor´e (trl.)
Płaskowyż Jański; Janskoje płoskogorje
(trb.), Janskoe ploskogor´e (trl.)
Płaskowyż Jukagirski; Jukagirskoje
płoskogorje (trb.), Jukagirskoe ploskogor´e
(trl.)
Płaskowyż Leńsko-Angarski; Leno-Angarskoje płato (trb.), Leno-Angarskoe
plato (trl.)
173
Płaskowyż Nadangarski; Priangarskoje płato
(trb.), Priangarskoe plato (trl.)
Płaskowyż Nadleński; Prilenskoje płato
(trb.), Prilenskoe plato (trl.)
Płaskowyż Tunguski; Tungusskoje płato
(trb.), Tungusskoe plato (trl.)
Płaskowyż Ufijski; Ufimskoje płato (trb.),
Ufimskoe plato (trl.)
Płaskowyż Wilujski; Wilujskoje płato (trb.),
Viljujskoe plato (trl.)
Płaskowyż Witimski; Witimskoje płoskogorje
(trb.), Vitimskoe ploskogor´e (trl.)
Płaskowyż Ziłairski; Ziłairskoje płato (trb.),
Zilairskoe plato (trl.)
Równina Amursko-Zejska; Amursko-Ziejskaja rawnina (trb.), Amursko-Zejskaja ravnina (trl.)
Równina Północnoosetyjska;
Siewieroosietyjskaja rawnina (trb.),
Severoosetyjskaja ravnina (trl.)
Równina Zauralska; Zauralskoje płato (trb.),
Zaural´skoe plato (trl.)
Sywierma (trb.), Syverma (trl.); płato
Sywierma (trb.), plato Syverma (trl.)
Timan; Timanskij kriaż (trb.), Timanskij
krjaž (trl.)
Uwały Syberyjskie; Sibirskije Uwały (trb.),
Sibirskie Uvaly (trl.)
Wyżyna Bugulmijsko-Belebejska;
Bugulminsko-Bielebiejewskaja
wozwyszennost´ (trb.), Bugul´minsko-Belebeevskaja vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Doniecka; Donieckij kriaż (trb.),
Doneckij krjaž (trl.)
Wyżyna Górnokamska; Wierchniekamskaja
wozwyszennost´ (trb.), Verhnekamskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Jańsko-Ojmiakońska; Jano-Ojmiakonskoje nagorje (trb.), Jano-Ojmjakonskoe nagor´e (trl.)
Wyżyna Kałacka; Kałaczskaja
wozwyszennost´ (trb.), Kalačskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Moskiewska; Moskowskaja
wozwyszennost´ (trb.), Moskovskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Nadobska; Priobskoje płato (trb.),
Priobskoe plato (trl.)
Wyżyna Nadwołżańska; Priwołżskaja
wozwyszennost´ (trb.), Privolžskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Ojmiakońska; Ojmiakonskoje
nagorje (trb.), Ojmjakonskoe nagor´e (trl.)
Wyżyna Przeduralska; Urało-Embinskaja
wozwyszennost´ (trb.), Uralo-Èmbinskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Sałairska; Sałairskij kriaż (trb.),
Salairskij krjaž (trl.)
Wyżyna Smoleńska; Smolenskaja
wozwyszennost´ (trb.), Smolenskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Stawropolska; Stawropolskaja
wozwyszennost´ (trb.), Stavropol´skaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Środkoworosyjska; Sriednierusskaja
wozwyszennost´ (trb.), Srednerusskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Środkowosyberyjska;
Sriedniesibirskoje płoskogorje (trb.),
Srednesibirskoe ploskogor´e (trl.)
Wyżyna Tułwińska; Tułwinskaja
wozwyszennost´ (trb.), Tulvinskaja
vozvyšennost´ (trl.)
Wyżyna Wiacko-Kamska; Wiatsko-Kamskaja
wozwyszennaja ravnina (trb.), Vjatsko-Kamskaja vozvyšennaja ravnina (trl.)
Wyżyna Zachodniokarelska; Zapadno-Karielskaja wozwyszennost´ (trb.),
Zapadno-Karel´skaja vozvyšennost´ (trl.)
Góry
Ałatau Kuźniecki; Kuznieckij Ałatau (trb.),
Kuzneckij Alatau (trl.)
Ałtaj; Ałtaj (trb.), Altaj (trl.)
Ałtaj Kruszcowy; Rudnyj Ałtaj (trb.), Rudnyj
Altaj (trl.)
174
Ałtaj Południowy; Jużnyj Ałtaj (trb.), Južnyj
Altaj (trl.)
Byrranga (trb.), Byrranga (trl.); gory
Byrranga (trb.), gory Byrranga (trl.)
Chamar-Daban (trb.), Hamar-Daban (trl.);
chriebiet Chamar-Daban (trb.), hrebet
Hamar-Daban (trl.)
Chentej (trb.), Hèntèj (trl.)
Chibiny (trb.), Hibiny (trl.)
Dżugdżur (trb.), Džugdžur (trl.); chriebiet
Dżugdżur (trb.), hrebet Džugdžur (trl.)
Góry Abakańskie; Abakanskij chriebiet
(trb.), Abakanskij hrebet (trl.)
Góry Ajgułackie; Ajgułakskij chriebiet (trb.),
Ajgulakskij hrebet (trl.)
Góry Akademika Obruczewa; chriebiet
Akadiemika Obruczewa (trb.), hrebet
Akademika Obručeva (trl.)
Góry Ałdańskie; Ałdanskoje nagorje (trb.),
Aldanskoe nagor´e (trl.)
Góry Andyjskie; Andyjskij chriebiet (trb.),
Andyjskij hrebet (trl.)
Góry Angarskie; Angarskij kriaż (trb.),
Angarskij krjaž (trl.)
Góry Aniujskie; Aniujskij chriebiet (trb.),
Anjujskij hrebet (trl.)
Góry Badżalskie; Badżalskij chriebiet (trb.),
Badžal´skij hrebet (trl.)
Góry Bajkalskie; Bajkalskij chriebiet (trb.),
Bajkal´skij hrebet (trl.)
Góry Barguzińskie; Barguzinskij chriebiet
(trb.), Barguzinskij hrebet (trl.)
Góry Bogoskie; Bogosskij chriebiet (trb.),
Bogosskij hrebet (trl.)
Góry Borszczowoczne; Borszczowocznyj
chriebiet (trb.), Borščovočnyj hrebet (trl.)
Góry Burejskie; Burieinskij chriebiet (trb.),
Bureinskij hrebet (trl.)
Góry Chudańskie; Chudanskij chriebiet
(trb.), Hudanskij hrebet (trl.)
Góry Czekanowskiego; kriaż
Czekanowskogo (trb.), krjaž
Čekanovskogo (trl.)
Góry Czerskiego; chriebiet Czerskogo (trb.),
hrebet Čerskogo (trl.)
Góry Czujskie; Czujskije Biełki (trb.),
Čujskije Belki (trl.)
Góry Czukockie; Czukotskoje nagorje (trb.),
Čukotskoe nagor´e (trl.)
Góry Daurskie; Daurskij chriebiet (trb.),
Daurskij hrebet (trl.)
Góry Ikackie; Ikatskij chriebiet (trb.),
Ikatskij hrebet (trl.)
Góry Ilmeńskie; Ilmienskije gory (trb.),
Il´menskie gory (trl.)
Góry Jabłonowe; Jabłonowyj chriebiet (trb.),
Jablonovyj hrebet (trl.)
Góry Jenisejskie; Jenisiejskij kriaż (trb.),
Enisejskij krjaž (trl.)
Góry Judomsko-Majskie; Judomo-Majskoje
nagorje (trb.), Judomo-Majskoe nagor´e
(trl.)
Góry Kałarskie; Kałarskij chriebiet (trb.),
Kalarskij hrebet (trl.)
Góry Katuńskie; Katunskij chriebiet (trb.),
Katunskij hrebet (trl.)
Góry Kołymskie; Kołymskoje nagorje (trb.),
Kolymskoe nagor´e (trl.)
Góry Koriackie; Koriakskoje nagorje (trb.),
Korjakskoe nagor´e (trl.)
Góry Kurajskie; Kurajskij chriebiet (trb.),
Kurajskij hrebet (trl.)
Góry Majskie; Majskij chriebiet (trb.),
Majskij hrebet (trl.)
Góry Małchańskie; Małchanskij chriebiet
(trb.), Malhanskij hrebet (trl.)
Góry Momskie; Momskij chriebiet (trb.),
Momskij hrebet (trl.)
Góry Nerczyńskie; Nierczinskij chriebiet
(trb.), Nerčinskij hrebet (trl.)
Góry Olokmo-Czarskie; Olokmo-Czarskoje
nagorje (trb.), Olëkmo-Čarskoe nagor´e
(trl.)
Góry Patomskie; Patomskoje nagorje (trb.),
Patomskoe nagor´e (trl.)
Góry Południowoczujskie; Jużno-Czujskij
chriebiet (trb.), Južno-Čujskij hrebet (trl.)
Góry Północnobajkalskie; Siewiero-Bajkalskoje nagorje (trb.), Severo-Bajkal´skoe nagor´e (trl.)
175
Góry Północnoczujskie; Siewiero-Czujskij
chriebiet (trb.), Severo-Čujskij hrebet (trl.)
Góry Przymorskie; Primorskij chriebiet
(trb.), Primorskij hrebet (trl.)
Góry Samurskie; Samurskij chriebiet (trb.),
Samurskij hrebet (trl.)
Góry Stanowe; Stanowoje nagorje (trb.),
Stanovoe nagor´e (trl.)
Góry Sunżeńskie; Sunżenskij chriebiet (trb.),
Sunženskij hrebet (trl.)
Góry Środkowe; Góry Środkowokamczackie;
Sriedinnyj chriebiet (trb.), Sredinnyj hrebet
(trl.)
Góry Terskie; Tierskij chriebiet (trb.), Terskij
hrebet (trl.)
Góry Wierchojańskie; Wierchojanskij
chriebiet (trb.), Verhojanskij hrebet (trl.)
Góry Wschodnie; Góry
Wschodniokamczackie; Wostocznyj
chriebiet (trb.), Vostočnyj hrebet (trl.)
Góry Wschodniosachalińskie; Wostoczno-Sachalinskije gory (trb.), Vostočno-Sahalinskie gory (trl.)
Góry Zachodniosachalińskie; Zapadno-Sachalinskije gory (trb.), Zapadno-Sahalinskie gory (trl.)
Góry Zagańskie; Zaganskij chriebiet (trb.),
Zaganskij hrebet (trl.)
Kaukaz; Wielki Kaukaz; Bolszoj Kawkaz
(trb.), Bol´šoj Kavkaz (trl.)
Kaukaz Środkowy; Centralnyj Kawkaz (trb.),
Central´nyj Kavkaz (trl.)
Kaukaz Wschodni; Wostocznyj Kawkaz
(trb.), Vostočnyj Kavkaz (trl.)
Kaukaz Zachodni; Zapadnyj Kawkaz (trb.),
Zapadnyj Kavkaz (trl.)
Mały Chingan; Małyj Chingan (trb.), Malyj
Hingan (trl.)
Olokminskij Stanowik (trb.), Olëkminskij
Stanovik (trl.); chriebiet Olokminskij
Stanowik (trb.), hrebet Olëkminskij
Stanovik (trl.)
Pasmo Boczne; Bokowoj chriebiet (trb.),
Bokovoj hrebet (trl.)
Pasmo Główne; Gławnyj chriebiet (trb.),
Glavnyj hrebet (trl.); Wodorazdielnyj
chriebiet (trb.), Vodorazdel´nyj hrebet (trl.)
Pasmo Skaliste; Skalistyj chriebiet (trb.),
Skalistyj hrebet (trl.)
Pasmo Stanowe; Stanowoj chriebiet (trb.),
Stanovoj hrebet (trl.)
Pienżynskij chriebiet (trb.), Penžinskij hrebet
(trl.)
Putorana (trb.), Putorana (trl.); płato Putorana
(trb.), plato Putorana (trl.)
Sajan Wschodni; Wostocznyj Sajan (trb.),
Vostočnyj Sajan (trl.)
Sajan Zachodni; Zapadnyj Sajan (trb.),
Zapadnyj Sajan (trl.)
Sajany (trb.), Sajany (trl.)
Sette-Daban; Siettie-Daban (trb.), Sette-Daban (trl.); chriebiet Siettie-Daban (trb.),
hrebet Sette-Daban (trl.)
Sichote-Aliń (trb.), Sihotè-Alin´ (trl.)
Suntar-Chajata (trb.), Suntar-Hajata (trl.);
chriebiet Suntar-Chajata (trb.), hrebet
Suntar-Hajata (trl.)
Tannu-Oła (trb.), Tannu-Ola (trl.); chriebiet
Tannu-Oła (trb.), hrebet Tannu-Ola (trl.)
Ural; Urał (trb.), Ural (trl.); Uralskije gory
(trb.), Ural´skie gory (trl.)
Ural Polarny; Polarnyj Urał (trb.), Poljarnyj
Ural (trl.)
Ural Południowy; Jużnyj Urał (trb.), Južnyj
Ural (trl.)
Ural Północny; Siewiernyj Urał (trb.),
Severnyj Ural (trl.)
Ural Subpolarny; Pripolarnyj Urał (trb.),
Pripoljarnyj Ural (trl.)
Ural Środkowy; Sriednij Urał (trb.), Srednij
Ural (trl.)
Wzgórza Worobiowe; Worobiowy gory (trb.),
Vorobëvy gory (trl.) [hist.: Leninskije gory
(trb.), Leninskie gory (trl.)] [wzgórza w
Moskwie]
Żyguli (trb.), Žiguli (trl.)
176
Szczyty
Awaczyńska Sopka; Awaczinskaja Sopka
(trb.), Avačinskaja Sopka (trl.)
Bazardüzü; Bazardiuziu (trb.), Bazardjuzju
(trl.)
Biełucha; Biełucha (trb.), Beluha (trl.)
Czasnaczorr (trb.), Časnačorr (trl.)
Dychtau (trb.), Dyhtau (trl.)
Elbrus (trb.), Èl´brus (trl.)
Góra Czerskiego; gora Czerskogo (trb.), gora
Čerskogo (trl.)
Góra Lodowcowa; gora Lednikowaja (trb.),
gora Lednikovaja (trl.)
Iczinskaja Sopka (trb.), Ičinskaja Sopka (trl.)
Irbistu (trb.), Irbistu (trl.)
Jamantau (trb.), Jamantau (trl.)
Kamień (trb.), Kamen´ (trl.)
Kazbek; Kazbiek (trb.), Kazbek (trl.)
Kluczewska Sopka; Kluczewskaja Sopka
(trb.), Ključevskaja Sopka (trl.)
Koriacka Sopka; Koriakskaja Sopka (trb.),
Korjakskaja Sopka (trl.)
Kronocka Sopka; Kronockaja Sopka (trb.),
Kronockaja Sopka (trl.)
Ledianaja (trb.), Ledjanaja (trl.); gora
Ledianaja (trb.), gora Ledjanaja (trl.)
Munku-Sardyk (trb.), Munku-Sardyk (trl.)
Narodnaja (trb.), Narodnaja (trl.)
pik BAM (trb.), pik BAM (trl.)
Pobieda (trb.), Pobeda (trl.)
Skalisty Golec; Skalistyj Golec (trb.),
Skalistyj Golec (trl.)
Szchara (trb.), Šhara (trl.)
Szywiełucz (trb.), Šiveluč (trl.)
Tołbaczik (trb.), Tolbačik (trl.)
Trójgłowy Golec; Golec Triochgołowyj (trb.),
Golec Trëhgolovyj (trl.)
Wulkan Bezimienny; wułkan Biezymiannyj
(trb.), vulkan Bezymjannyj (trl.)
Przełęcze
Gierbinskij pieriewał (trb.), Gerbinskij
pereval (trl.)
Gojtchskij pieriewał (trb.), Gojthskij pereval
(trl.)
Przełęcz Kluchorska; Kłuchorskij pieriewał
(trb.), Kluhorskij pereval (trl.)
Przełęcz Mamisońska; Mamisonskij
pieriewał (trb.), Mamisonskij pereval (trl.)
Jaskinie
Jaskinia Sumgańska; Sumganskaja
pieszczera (trb.), Sumganskaja peščera
(trl.)
Jaskinia Kapowa; Kapowa pieszczera (trb.),
Kapova peščera (trl.); Szulgan-Tasz (trb.),
Šulgan-Taš (trl.)
Kungurska Jaskinia Lodowa; Kungurskaja
pieszczera (trb.), Kungurskaja peščera
(trl.); Kungurskaja ledianaja pieszczera
(trb.), Kungurskaja ledjanaja peščera (trl.)
Obszary ochrony przyrody
Ałchanaj (trb.), Alhanaj (trl.); nacyonalnyj
park „Ałchanaj” (trb.), nacional´nyj park
„Alhanaj” (trl.)
Aniujskij nacyonalnyj park (trb.), Anjujskij
nacional΄nyj park (trl.); nacyonalnyj
park „Aniujskij” (trb.), nacional΄nyj park
„Anjujskij” (trl.);
Astrachański Rezerwat Biosfery;
Astrachanskij zapowiednik (trb.),
Astrahanskij zapovednik (trl.);
Astrachanskij gosudarstwiennyj prirodnyj
biosfiernyj zapowiednik (trb.), Astrahanskij
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik (trl.)
177
Bajkalski Rezerwat Biosfery; Bajkalskij
zapowiednik (trb.), Bajkal´skij zapovednik
(trl.); Bajkalskij gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik (trb.),
Bajkal´skij gosudarstvennyj prirodnyj
biosfernyj zapovednik (trl.)
Barguziński Rezerwat Biosfery; Barguzinskij
zapowiednik (trb.), Barguzinskij
zapovednik (trl.); gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik
„Barguzinskij” (trb.), gosudarstvennyj
prirodnyj biosfernyj zapovednik
„Barguzinskij” (trl.)
Buzułukskij bor (trb.), Buzulukskij bor (trl.);
nacyonalnyj park „Buzułukskij bor” (trb.),
nacional΄nyj park „Buzulukskij bor” (trl.)
Centralno-Czarnoziemny Rezerwat
Biosfery; Centralno-Czernoziomnyj
zapowiednik (trb.), Central´no-Černozëmnyj
zapovednik (trl.); Centralno-Czernoziomnyj
gosudarstwiennyj prirodnyj biosfiernyj
zapowiednik imieni profiessora W.W.
Alochina (trb.), Central´no-Černozëmnyj
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik imeni professora V.V. Alëchina
(trl.)
Centralno-Leśny Rezerwat Biosfery;
Centralno-Lesnoj zapowiednik (trb.),
Central´no-Lesnoj zapovednik (trl.);
Centralno-Lesnoj gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik (trb.),
Central´no-Lesnoj gosudarstvennyj
prirodnyj biosfernyj zapovednik (trl.)
Chwałynskij nacyonalnyj park (trb.),
Hvalynskij nacional´nyj park (trl.);
nacyonalnyj park „Chwałynskij” (trb.),
nacional´nyj park „Hvalynskij” (trl.)
Czawasz Warmanie (trb.), Čavaš Varmane
(trl.); nacyonalnyj park „Czawasz
Warmanie” (trb.), nacional´nyj park „Čavaš
Varmane” (trl.)
Dalekowschodni Morski Rezerwat Biosfery;
Dalniewostocznyj morskoj zapowiednik
(trb.), Dalnevostočnyj morskoj zapovednik
(trl.); Dalniewostocznyj gosudarstwiennyj
morskoj zapowiednik (trb.),
Dalnevostočnyj gosudarstvennyj morskoj
zapovednik (trl.)
Darwinskij zapowiednik (trb.), Darvinskij
zapovednik (trl.); Darwinskij
gosudarstwiennyj prirodnyj biosfiernyj
zapowiednik (trb.), Darvinskij
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik (trl.)
Daurski Rezerwat Biosfery; Daurskij
zapowiednik (trb.), Daurskij zapovednik
(trl.); gosudarstwiennyj prirodnyj
biosfiernyj zapowiednik „Daurskij” (trb.),
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik „Daurskij” (trl.)
Jugyd wa (trb.), Jugyd va (trl.); nacyonalnyj
park „Jugyd wa” (trb.), nacional´nyj park
„Jugyd va” (trl.)
Kalewalskij nacyonalnyj park (trb.),
Kaleval΄skij nacional΄nyj park (trl.);
nacyonalnyj park „Kalewalskij” (trb.),
nacional΄nyj park „Kaleval΄skij” (trl.)
Kandałakszskij zapowiednik (trb.),
Kandalakšskij zapovednik (trl.);
Kandałakszskij gosudarstwiennyj prirodnyj
zapowiednik (trb.), Kandalakšskij
gosudarstvennyj prirodnyj zapovednik (trl.)
Katuński Rezerwat Biosfery; Katunskij
zapowiednik (trb.), Katunskij zapovednik
(trl.); gosudarstwiennyj prirodnyj
biosfiernyj zapowiednik „Katunskij” (trb.),
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik „Katunskij” (trl.)
Kaukaski Rezerwat Biosfery; Kawkazskij
zapowiednik (trb.), Kavkazskij zapovednik
(trl.); Kawkazskij gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik (trb.),
Kavkazskij gosudarstvennyj prirodnyj
biosfernyj zapovednik (trl.)
Kienozierskij nacyonalnyj park (trb.),
Kenozerskij nacional´nyj park (trl.);
nacyonalnyj park „Kienozierskij” (trb.),
nacional´nyj park „Kenozerskij” (trl.)
Komandorski Rezerwat Biosfery;
Komandorskij zapowiednik (trb.),
Komandorskij zapovednik (trl.);
gosudarstwiennyj prirodnyj biosfiernyj
178
zapowiednik „Komandorskij” (trb.),
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik „Komandorskij” (trl.)
Kronocki Rezerwat Biosfery; Kronockij
zapowiednik (trb.), Kronockij zapovednik
(trl.); Kronockij gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik (trb.),
Kronockij gosudarstvennyj prirodnyj
biosfernyj zapovednik (trl.)
Lapoński Rezerwat Biosfery; Łapłandskij
zapowiednik (trb.), Laplandskij zapovednik
(trl.); Łapłandskij gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik (trb.),
Laplandskij gosudarstvennyj prirodnyj
biosfernyj zapovednik (trl.)
Łosinyj ostrow (trb.), Losinyj ostrov (trl.);
nacyonalnyj park „Łosinyj ostrow” (trb.),
nacional´nyj park „Losinyj ostrov” (trl.)
Marij Czodra (trb.), Marij Čodra (trl.);
nacyonalnyj park „Marij Czodra” (trb.),
nacional´nyj park „Marij Čodra” (trl.)
Mieszczora (trb.), Meščëra (trl.); nacyonalnyj
park „Mieszczora” (trb.), nacional´nyj park
„Meščëra” (trl.) [obwód włodzimierski]
Mieszczorskij nacyonalnyj park (trb.),
Meščërskij nacional´nyj park (trl.);
nacyonalnyj park „Mieszczorskij” (trb.),
nacional´nyj park „Meščërskij” (trl.)
[obwód riazański]
Nadbajkalski Park Narodowy; Pribajkalskij
nacyonalnyj park (trb.), Pribajkal´skij
nacional´nyj park (trl.)
Nieczkinskij nacyonalnyj park (trb.),
Nečkinskij nacional´nyj park (trl.);
nacyonalnyj park „Nieczkinskij” (trb.),
nacional´nyj park „Nečkinskij” (trl.)
Niżniaja Kama (trb.), Nižnjaja Kama (trl.);
nacyonalnyj park „Niżniaja Kama” (trb.),
nacional´nyj park „Nižnjaja Kama” (trl.)
Ocki Rezerwat Biosfery; Okskij zapowiednik
(trb.), Okskij zapovednik (trl.); Okskij
gosudarstwiennyj prirodnyj biosfiernyj
zapowiednik (trb.), Okskij gosudarstvennyj
prirodnyj biosfernyj zapovednik (trl.)
Orłowskoje Polesje (trb.), Orlovskoe Poles´e
(trl.); nacyonalnyj park „Orłowskoje
Polesje” (trb.), nacional´nyj park
„Orlovskoe Poles´e” (trl.)
Paanajarwi (trb.), Paanajarvi (trl.);
nacyonalnyj park „Paanajarwi” (trb.),
nacional´nyj park „Paanajarvi” (trl.)
Park Narodowy „Alania”; Ałanija (trb.),
Alanija (trl.); nacyonalnyj park „Ałanija”
(trb.), nacional´nyj park „Alanija” (trl.)
Park Narodowy „Baszkiria”; Baszkirija
(trb.), Baškirija (trl.); nacyonalnyj park
„Baszkirija” (trb.), nacional´nyj park
„Baškirija” (trl.)
Park Narodowy Mierzei Kurońskiej;
Kurszskaja kosa (trb.), Kuršskaja kosa
(trl.); nacyonalnyj park „Kurszskaja kosa”
(trb.), nacional´nyj park „Kuršskaja kosa”
(trl.)
Park Narodowy Pojezierza Smoleńskiego;
Smolenskoje Pooziorje (trb.),
Smolenskoe Poozër´e (trl.); nacyonalnyj
park „Smolenskoje Pooziorje” (trb.),
nacional´nyj park „Smolenskoe Poozër´e”
(trl.)
Park Narodowy „Rosyjska Północ”;
Russkij Siewier (trb.), Russkij Sever (trl.);
nacyonalnyj park „Russkij Siewier” (trb.),
nacional´nyj park „Russkij Sever” (trl.)
Peczorsko-Iłycki Rezerwat Biosfery;
Pieczoro-Iłyczskij zapowiednik (trb.),
Pečoro-Ilyčskij zapovednik (trl.);
Pieczoro-Iłyczskij gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik (trb.),
Pečoro-Ilyčskij gosudarstvennyj prirodnyj
biosfernyj zapovednik (trl.)
Pleszczejewo oziero (trb.), Pleščeevo ozero
(trl.); nacyonalnyj park „Pleszczejewo
oziero” (trb.), nacional´nyj park „Pleščeevo
ozero” (trl.)
Prielbrusje (trb.), Prièl´brus´e (trl.);
nacyonalnyj park „Prielbrusje” (trb.),
nacional´nyj park „Prièl´brus´e” (trl.)
179
Prioksko-Tierrasnyj zapowiednik (trb.),
Prioksko-Terrasnyj zapovednik (trl.);
Prioksko-Tierrasnyj gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik (trb.),
Prioksko-Terrasnyj gosudarstvennyj
prirodnyj biosfernyj zapovednik (trl.)
Pripyszminskije bory (trb.), Pripyšminskie
bory (trl.); nacyonalnyj park
„Pripyszminskije bory” (trb.), nacional´nyj
park „Pripyšminskie bory” (trl.)
Putoranskij zapowiednik (trb.), Putoranskij
zapovednik (trl.); gosudarstwiennyj
prirodnyj zapowiednik „Putoranskij” (trb.),
gosudarstvennyj prirodnyj zapovednik
„Putoranskij” (trl.)
Rezerwat Ałtajski; Ałtajskij zapowiednik
(trb.), Altajskij zapovednik (trl.); Ałtajskij
gosudarstwiennyj prirodnyj zapowiednik
(trb.), Altajskij gosudarstvennyj prirodnyj
zapovednik (trl.)
Rezerwat Bajkalsko-Leński; Bajkało-Lenskij
zapowiednik (trb.), Bajkalo-Lenskij
zapovednik (trl.); gosudarstwiennyj
prirodnyj zapowiednik „Bajkało-Lenskij”
(trb.), gosudarstvennyj prirodnyj
zapovednik „Bajkalo-Lenskij” (trl.)
Rezerwat Biosfery „Czarne Ziemie”;
Czornyje Ziemli (trb.), Čërnye Zemli (trl.);
gosudarstwiennyj prirodnyj biosfiernyj
zapowiednik „Czornyje Ziemli” (trb.),
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik „Čërnye Zemli” (trl.)
Rezerwat Kurylski; Kurilskij zapowiednik
(trb.), Kuril´skij zapovednik (trl.);
gosudarstwiennyj prirodnyj zapowiednik
„Kurilskij” (trb.), gosudarstvennyj
prirodnyj zapovednik „Kuril´skij” (trl.)
Rezerwat Magadański; Magadanskij
zapowiednik (trb.), Magadanskij
zapovednik (trl.); gosudarstwiennyj
prirodnyj zapowiednik „Magadanskij”
(trb.), gosudarstvennyj prirodnyj
zapovednik „Magadanskij” (trl.)
Rezerwat Tunguski; Tungusskij zapowiednik
(trb.), Tungusskij zapovednik (trl.);
gosudarstwiennyj prirodnyj zapowiednik
„Tungusskij” (trb.), gosudarstvennyj
prirodnyj zapovednik „Tungusskij” (trl.)
Rezerwat Ujścia Leny; Ust´-Lenskij
zapowiednik (trb.), Ust´-Lenskij
zapovednik (trl.); gosudarstwiennyj
prirodnyj zapowiednik „Ust´-Lenskij”
(trb.), gosudarstvennyj prirodnyj
zapovednik „Ust´-Lenskij” (trl.)
Rezerwat „Wyspa Wrangla”; Ostrow
Wrangiela (trb.), Ostrov Vrangelja (trl.);
gosudarstwiennyj prirodnyj zapowiednik
„Ostrow Wrangiela” (trb.), gosudarstvennyj
prirodnyj zapovednik „Ostrov Vrangelja”
(trl.)
Sajańsko-Szuszeński Rezerwat Biosfery;
Sajano-Szuszenskij zapowiednik (trb.),
Sajano-Šušenskij zapovednik (trl.);
gosudarstwiennyj prirodnyj biosfiernyj
zapowiednik „Sajano-Szuszenskij” (trb.),
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik „Sajano-Šušenskij” (trl.)
Samarskaja Łuka (trb.), Samarskaja Luka
(trl.); nacyonalnyj park „Samarskaja Łuka”
(trb.), nacional´nyj park „Samarskaja
Luka” (trl.)
Sichotealiński Rezerwat Biosfery; Sichote-Alinskij zapowiednik (trb.), Sihotè-Alinskij zapovednik (trl.); Sichote-Alinskij gosudarstwiennyj prirodnyj
biosfiernyj zapowiednik imieni
K.B. Abramowa (trb.), Sihotè-Alinskij
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik imeni K.B. Abramova (trl.)
Siebieski Park Narodowy; Siebieżskij
nacyonalnyj park (trb.), Sebežskij
nacional´nyj park (trl.); nacyonalnyj park
„Siebieżskij” (trb.), nacional´nyj park
„Sebežskij” (trl.)
Smolnyj (trb.), Smol´nyj (trl.); nacyonalnyj
park „Smolnyj” (trb.), nacional´nyj park
„Smol´nyj” (trl.)
Sochondyński Rezerwat Biosfery;
Sochondinskij zapowiednik (trb.),
Sohodinskij zapovednik (trl.);
Sochondinskij gosudarstwiennyj prirodnyj
biosfiernyj zapowiednik (trb.), Sohodinskij
180
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik (trl.)
Soczinskij nacyonalnyj park (trb.), Sočinskij
nacional´nyj park (trl.)
Stołby (trb.), Stolby (trl.); gosudarstwiennyj
prirodnyj zapowiednik „Stołby” (trb.),
gosudarstvennyj prirodnyj zapovednik
„Stolby” (trl.)
Szorskij nacyonalnyj park (trb.), Šorskij
nacional´nyj park (trl.)
Szuszenskij bor (trb.), Šušenskij bor (trl.);
nacyonalnyj park „Szuszenskij bor” (trb.),
nacional´nyj park „Šušenskij bor” (trl.)
Środkowosyberyjski Rezerwat Biosfery;
Centralnosibirskij zapowiednik (trb.),
Central´nosibirskij zapovednik (trl.);
gosudarstwiennyj prirodnyj biosfiernyj
zapowiednik „Centralnosibirskij” (trb.),
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik „Central´nosibirskij” (trl.)
Taganaj (trb.), Taganaj (trl.); nacyonalnyj
park „Taganaj” (trb.), nacional´nyj park
„Taganaj” (trl.)
Tajmyrski Rezerwat Biosfery; Tajmyrskij
zapowiednik (trb.), Tajmyrskij zapovednik
(trl.); gosudarstwiennyj prirodnyj
biosfiernyj zapowiednik „Tajmyrskij”
(trb.), gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik „Tajmyrskij” (trl.)
Teberdyński Rezerwat Biosfery;
Tiebierdinskij zapowiednik (trb.),
Teberdinskij zapovednik (trl.);
Tiebierdinskij gosudarstwiennyj prirodnyj
biosfiernyj zapowiednik (trb.), Teberdinskij
gosudarstvennyj prirodnyj biosfernyj
zapovednik (trl.)
Tunkiński Park Narodowy; Tunkinskij
nacyonalnyj park (trb.), Tunkinskij
nacional´nyj park (trl.); nacyonalnyj park
„Tunkinskij” (trb.), nacional´nyj park
„Tunkinskij” (trl.)
Ubsunurskaja kotłowina (trb.), Ubsunurskaja
kotlovina (trl.); gosudarstwiennyj prirodnyj
biosfiernyj zapowiednik „Ubsunurskaja
kotłowina” (trb.), gosudarstvennyj
prirodnyj biosfernyj zapovednik
„Ubsunurskaja kotlovina” (trl.)
Udegiejskaja legienda (trb.), Udègejskaja
legenda (trl.); nacyonalnyj park
„Udegiejskaja legienda” (trb.), nacional΄nyj
park „Udègejskaja legenda” (trl.)
Ugra (trb.), Ugra (trl.); nacyonalnyj park
„Ugra” (trb.), nacional´nyj park „Ugra” (trl.)
Wałdajski Park Narodowy; Wałdajskij
nacyonalnyj park (trb.), Valdajskij
nacional´nyj park (trl.); nacyonalnyj park
„Wałdajskij” (trb.), nacional´nyj park
„Valdajskij” (trl.)
Wodłoziorskij nacyonalnyj park (trb.),
Vodlozërskij nacional´nyj park (trl.);
nacyonalnyj park „Wodłoziorskij” (trb.),
nacional´nyj park „Vodlozërskij” (trl.)
Woroneski Rezerwat Biosfery; Woronieżskij
zapowiednik (trb.), Voronežskij zapovednik
(trl.); Woronieżskij gosudarstwiennyj
prirodnyj biosfiernyj zapowiednik (trb.),
Voronežskij gosudarstvennyj prirodnyj
biosfernyj zapovednik (trl.)
Zabajkalski Park Narodowy; Zabajkalskij
nacyonalnyj park (trb.), Zabajkal´skij
nacional´nyj park (trl.)
Ziuratkul (trb.), Zjuratkul´ (trl.); nacyonalnyj
park „Ziuratkul” (trb.), nacional´nyj park
„Zjuratkul´” (trl.)
Zow tigra (trb.), Zov tigra (trl.); nacyonalnyj
park „Zow tigra” (trb.), nacional΄nyj park
„Zov tigra” (trl.)
181
Miejsca wydobycia lub występowania surowców mineralnych
Donieckie Zagłębie Węglowe; Donbas;
Donieckij ugolnyj bassiejn (trb.), Doneckij
ugol´nyj bassejn (trl.); Donbass (trb.),
Donbass (trl.)
Irkuckie Zagłębie Węglowe; Irkutskij
ugolnyj bassiejn (trb.), Irkutskij ugol´nyj
bassejn (trl.)
Kańsko-Aczyńskie Zagłębie Węglowe;
Kansko-Aczinskij ugolnyj bassiejn (trb.),
Kansko-Ačinskij ugol´nyj bassejn (trl.)
Kiziełowskie Zagłębie Węglowe;
Kiziełowskij ugolnyj bassiejn (trb.),
Kizelovskij ugol´nyj bassejn (trl.)
Kurska Anomalia Magnetyczna; Kurskaja
magnitnaja anomalija (trb.), Kurskaja
magnitnaja anomalija (trl.)
Kuźnieckie Zagłębie Węglowe; Kuzbas;
Kuznieckij ugolnyj bassiejn (trb.),
Kuzneckij ugol´nyj bassejn (trl.); Kuzbass
(trb.), Kuzbass (trl.)
Leńskie Zagłębie Węglowe; Lenskij ugolnyj
bassiejn (trb.), Lenskij ugol´nyj bassejn
(trl.)
Peczorskie Zagłębie Węglowe; Pieczorskij
ugolnyj bassiejn (trb.), Pečorskij ugol´nyj
bassejn (trl.)
Podmoskiewskie Zagłębie Węglowe;
Podmoskownyj ugolnyj bassiejn (trb.),
Podmoskovnyj ugol´nyj bassejn (trl.)
Południowojakuckie Zagłębie Węglowe;
Jużno-Jakutskij ugolnyj bassiejn (trb.),
Južno-Jakutskij ugol´nyj bassejn (trl.)
Tunguskie Zagłębie Węglowe; Tungusskij
ugolnyj bassiejn (trb.), Tungusskij ugol´nyj
bassejn (trl.)
Wołżańsko-Uralskie Zagłębie Naftowe;
Wołgo-Uralskaja nieftiegazonosnaja
prowincyja (trb.), Volgo-Ural´skaja
neftegazonosnaja provincija (trl.)
Zachodniosyberyjskie Zagłębie Naftowe;
Zapadno-Sibirskaja nieftiegazonosnaja
prowincyja (trb.), Zapadno-Sibirskaja
neftegazonosnaja provincija (trl.)
Zyriańskie Zagłębie Węglowe; Zyrianskij
ugolnyj bassiejn (trb.), Zyrjanskij ugol´nyj
bassejn (trl.)
Drogi
Gruzińska Droga Wojenna; Wojenno-Gruzinskaja doroga (trb.), Voenno-Gruzinskaja doroga (trl.)
Osetyjska Droga Wojenna; Wojenno-Osietinskaja doroga (trb.), Voenno-Osetinskaja doroga (trl.)
Suchumska Droga Wojenna; Wojenno-Suchumskaja doroga (trb.), Voenno-Suhumskaja doroga (trl.)
Trakt Czujski; Czujskij trakt (trb.), Čujskij
trakt (trl.)
Transkawkazskaja awtomagistral (trb.),
Transkavkazskaja avtomagistral΄ (trl.);
Transkam (trb.), Transkam (trl.)
Koleje
Kolej Bajkalsko-Amurska; Bajkało-Amurskaja magistral (trb.), Bajkalo-Amurskaja magistral´ (trl.); BAM (trb.),
BAM (trl.)
Kolej Transmongolska; Mongolskaja
żeleznaja doroga (trb.), Mongol´skaja
železnaja doroga (trl.)
Kolej Transsyberyjska; Transsibirskaja
magistral (trb.), Transsibirskaja magistral´
(trl.)
182
Ulice
Newski Prospekt; Niewskij prospiekt (trb.),
Nevskij prospekt (trl.) [Petersburg]
Nowy Arbat; Nowyj Arbat (trb.), Novyj Arbat
(trl.) [Moskwa]
Place
plac Arbacki; Arbatskaja płoszczad´ (trb.),
Arbatskaja ploščad´ (trl.) [Moskwa]
plac Czerwony; Krasnaja płoszczad´ (trb.),
Krasnaja ploščad´ (trl.) [Moskwa]
plac Dekabrystów; płoszczad´ Diekabristow
(trb.), ploščad´ Dekabristov (trl.)
[Petersburg]
plac Łubiański; Łubianskaja płoszczad´
(trb.), Lubjanskaja ploščad´ (trl.) [Moskwa]
plac Maneżowy; Manieżnaja płoszczad´
(trb.), Manežnaja ploščad´ (trl.) [Moskwa]
Pole Marsowe, Marsowo pole (trb.),
Marsovo pole (trl.) [Petersburg]
Tunele
Tunel Rokijski; Rokskij tunniel (trb.),
Rokskij tunnel΄ (trl.)
Inne obiekty komunikacyjne
Dombarowskij (trb.), Dombarovskij (trl.)
[kosmodrom w obwódzie orenburskim]
Dworzec Bałtycki; Bałtijskij wokzał (trb.),
Baltijskij vokzal (trl.) [Petersburg]
Dworzec Białoruski; Biełorusskij wokzał
(trb.), Belorusskij vokzal (trl.) [Moskwa]
Dworzec Jarosławski; Jarosławskij wokzał
(trb.), Jaroslavskij vokzal (trl.) [Moskwa]
Dworzec Kazański; Kazanskij wokzał (trb.),
Kazanskij vokzal (trl.) [Moskwa]
Dworzec Kijowski; Kijewskij wokzał (trb.),
Kievskij vokzal (trl.) [Moskwa]
Dworzec Kurski; Kurskij wokzał (trb.),
Kurskij vokzal (trl.) [Moskwa]
Dworzec Leningradzki; Leningradskij
wokzał (trb.), Leningradskij vokzal (trl.)
[Moskwa]
Dworzec Moskiewski; Moskowskij
wokzał (trb.), Moskovskij vokzal (trl.)
[Petersburg]
Dworzec Ryski; Riżskij wokzał (trb.), Rižskij
vokzal (trl.) [Moskwa]
gazociąg Jamał-Europa; gazociąg Jamalski;
Jamalskij gazoprowod (trb.), Jamal´skij
gazoprovod (trl.); gazoprowod „Jamał-Jewropa” (trb.), gazoprovod „Jamal-Evropa” (trl.)
Kapustin Jar (trb.), Kapustin Jar (trl.)
[kosmodrom w obwódzie astrachańskim]
Plesieck (trb.), Pleseck (trl.) [kosmodrom
w mieście Mirnyj w obwodzie
archangielskim]
Północna Droga Morska; Siewiernyj
morskoj put´ (trb.), Severnyj morskoj put´
(trl.)
rurociąg „Przyjaźń”; „Drużba” (trb.),
„Družba” (trl.); magistralnyj nieftieprowod
„Drużba” (trb.), magistral´nyj nefteprovod
„Družba” (trl.)
Swobodnyj (trb.), Svobodnyj (trl.)
[kosmodrom w osiedlu Uglegorsk
w obwodzie amurskim]
183
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
cerkiew Wasyla Błogosławionego; chram
Wasilija Błażennogo (trb.), hram Vasilija
Blažennogo (trl.) [Moskwa]
katedra Chrystusa Zbawiciela; chram
Christa Spasitiela (trb.), hram Hrista
Spasitelja (trl.) [Moskwa]
Ławra Troicko-Siergiejewska; Troice-Siergijewa ławra (trb.), Troice-Sergieva
lavra (trl.) [klasztor w mieście Siergijew
Posad w obwodzie moskiewskim]
monastyr Ferapontowski; Fierapontow
monastyr´ (trb.), Ferapontov monastyr´
(trl.) [w miejscowości Ferapontowo
w obwodzie wołogodzkim]
monastyr Nowodziewiczy; Nowodiewiczij
monastyr´ (trb.), Novodevičij monastyr´
(trl.) [Moskwa]
monastyr Sołowiecki; Sołowieckij monastyr´
(trb.), Soloveckij monastyr´ (trl.) [Wyspy
Sołowieckie]
monastyr Świętego Cyryla Biełozierskiego;
Kiriłło-Biełozierskij monastyr´ (trb.),
Kirillo-Belozerskij monastyr´ (trl.)
[Kiriłłow w obwodzie wołogodzkim]
monastyr Wałaamski; Wałaamskij monastyr´
(trb.), Valaamskij monastyr´ (trl.) [Wyspy
Waałamskie na jeziorze Ładoga]
Neredica; Nieriedica (trb.), Neredica (trl.);
Spas-Nieriedica (trb.), Spas-Neredica (trl.)
[cerkiew w Nowogrodzie]
sobór Świętego Izaaka; Isaakijewskij sobor
(trb.), Isaakievskij sobor (trl.) [Petersburg]
Forty, twierdze, zamki
Twierdza Szlisselburska; Szlissielburskaja
kriepost´ (trb.), Šlissel´burskaja krepost´
(trl.) [Szlisselburg]
Kreml; Moskowskij Krieml (trb.),
Moskovskij Kreml´ (trl.) [Moskwa]
Twierdza Pietropawłowska;
Pietropawłowskaja kriepost´ (trb.),
Petropavlovskaja krepost´ (trl.)
[Petersburg]
Inne zabytki
Archangielskoje (trb.), Arhangel´skoe (trl.)
[zespół pałacowo-parkowy w obwodzie
moskiewskim]
Carskie Sioło; Carskoje Sieło (trb.), Carskoe
Selo (trl.) [zespół pałacowo-parkowy
w Petersburgu]
Carycyno; Caricyno (trb.), Caricyno (trl.)
[zespół pałacowo-parkowy w Moskwie]
Galeria Tretiakowska; Gosudarstwiennaja
Trietjakowskaja galerieja (trb.),
Gosudarstvennaja Tret´jakovskaja galereja
(trl.); Trietjakowskaja galerieja (trb.),
Tret´jakovskaja galereja (trl.) [muzeum
w Moskwie]
Kiżskij pogost (trb.), Kižskij pogost (trl.)
[muzeum budownictwa drewnianego na
wyspie Kiży]
Kołomieńskie; Kołomienskoje (trb.),
Kolomenskoe (trl.) [rezydencja carska
i muzeum budownictwa drewnianego
w Moskwie]
Pałac Zimowy; Zimnij dworiec (trb.), Zimnij
dvorec (trl.) [Petersburg]
Peterhof; Pietiergof (trb.), Petergof (trl.)
[zespół pałacowo-parkowy w Petersburgu]
184
Pozostałe obiekty
Dolina Gejzerów; Dolina Giejzierow (trb.),
Dolina Gejzerov (trl.) [obszar z licznymi
gejzerami na Kamczatce]
Kulikowe Pole; Kulikowo pole (trb.),
Kulikovo pole (trl.) [pole bitwy w obwodzie
tulskim]
Kurhan Mamaja; Mamajew kurgan (trb.),
Mamaev kurgan (trl.) [Wołgograd]
Ogród Letni; Letnij sad (trb.), Letnij sad
(trl.) [Petersburg]
park Izmajłowski; Izmajłowskij lesopark
(trb.), Izmajlovskij lesopark (trl.) [Moskwa]
Wielikan (trb.), Velikan (trl.) [gejzer na
Kamczatce]
RUMUNIA
România
Język urzędowy: rumuński; na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe
stosowane jest również nazewnictwo bułgarskie, chorwackie, czeskie, niemieckie, polskie,
rosyjskie, serbskie, słowackie, tatarskie, tureckie, ukraińskie i węgierskie
Słowniczek terminologiczny nazw rumuńskich
apă
apus
apusean
baltă
bărăgan
bătiş
biserica
braţ
câmpie; cîmpie [mołd.]
canal
cascadă
castel
cetate
coăstă
comuna
culme
curmătură
deal
delta
depresiune
woda; rzeka
zachód
zachodni
bagno; jezioro
step; pustkowie
mokradło, bagno
kościół
strumień, potok
równina; nizina
kanał
wodospad
zamek
zamek, twierdza
zbocze, stok
gmina
szczyt, wierzchołek
przełom
wzgórze, góra
delta
kotlina
185
dolină
fluviu
grind
gură
iezer
insula
judeţ
lac
liman
măgură
mănăstire
mare
mediu
meleag
movilă
municipiu
munţi
noroi
nou
obcină
occident
oraş
orăşel
orient
oriental
pădure
parc naţional
pas
peşteră
pisc
plai
poartă
podiş
poiană
port
raionul
rău
rezervorul de apă
sat
şes
stepa
valah
vale
vârf
lej (krasowy); dolina (krasowa)
rzeka
wzgórze, górka
ujście (rzeki)
jezioro
wyspa
okręg (jedn. adm. pierwszego rzędu)
jezioro
liman, zalew
wyżyna
klasztor
morze
środkowy
kraina
wzgórze
miasto
góry
błotnisty
nowy
grzbiet górski
zachód
miasto
miasteczko
wschód
wschodni
las
park narodowy
przełęcz
pieczara, jaskinia
szczyt, wierzchołek
płaskowyż
przełom, brama, wrota
płaskowyż; wyżyna
polana
port
rejon
rzeka
zbiornik wodny
wioska
równina; nizina
step
wołoski
dolina
szczyt
Jednostki administracyjne
Alba; Judeţul Alba
Aluta; Olt; Judeţul Olt
Arad; Judeţul Arad
Ardżesz; Argeş; Judeţul Argeş
186
Bacău; Judeţul Bacău
Bihor; Judeţul Bihor
Bistriţa-Năsăud; Judeţul Bistriţa-Năsăud
Botoszany; Botoşani; Judeţul Botoşani
Braiła; Brăila; Judeţul Brăila
Braszów; Braşov; Judeţul Braşov
Bukareszt; Municipiul Bucureşti
Buzău; Judeţul Buzău
Călăraşi; Judeţul Călăraşi
Caraş-Severin; Judeţul Caraş-Severin
Covasna; Judeţul Covasna
Dolj; Judeţul Dolj
Dymbowica; Dâmboviţa; Judeţul Dâmboviţa
Gałacz; Galaţi; Judeţul Galaţi
Giurgiu; Judeţul Giurgiu
Gorj; Judeţul Gorj
Harghita; Judeţul Harghita
Hunedoara; Judeţul Hunedoara
Ilfov; Judeţul Ilfov
Jałomica; Ialomiţa; Judeţul Ialomiţa
Jassy; Iaşi; Judeţul Iaşi
Kluż; Cluj; Judeţul Cluj
Konstanca; Constanţa; Judeţul Constanţa
Marmarosz; Maramureş; Judeţul Maramureş
Marusza; Mureş; Judeţul Mureş
Mehedinţi; Judeţul Mehedinţi
Neamţ; Judeţul Neamţ
Prahova; Judeţul Prahova
Sălaj; Judeţul Sălaj
Satu Mare; Judeţul Satu Mare
Suczawa; Suceava; Judeţul Suceava
Sybin; Sibiu; Judeţul Sibiu
Teleorman; Judeţul Teleorman
Temesz; Timiş; Judeţul Timiş
Tulcza; Tulcea; Judeţul Tulcea
Vâlcea; Judeţul Vâlcea
Vaslui; Judeţul Vaslui
Vrancea; Judeţul Vrancea
Miejscowości
Adamclisi
Aiud
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Arbore
Azuga
Babadag
Bacău
Baia Mare
Băile Felix
Băile Govora
Băile Herculane
Băile Slănic
Băile Tuşnad [rum.]; Tusnádfürdő [węg.]
Bârlad
Bârsana
Beltiug [rum.]; Bildegg [niem.]
Biertan
Botoszany; Botoşani
Braiła; Brăila
Bran
Braszów; Braşov
Budeşti
Buftea
Bukareszt; Bucureşti
Bulaj; Bulai [rum.]; Bulaj [pol.]
Buşteni
Buzău
Bystrzyca; Bistriţa
Calafat
Călăraşi
Câlnic
Caransebeş
Caraşova [rum.]; Krašova [chorw.]
Castelu [rum.]; Köstel [tur.]
Cecora; Ţuţora
Cernavodă
Curtea de Argeş
Dârjiu [rum.]; Székelyderzs [węg.]
Dej
Deseşti
Deva
Dolhasca
Drobeta-Turnu Severin
Dudeştii Vechi [rum.]; Stara Beszenowa
(trb.), Stara Bešenova (trl.) [bułg.]
Eforie
Fokszany; Focşani
Gałacz; Galaţi
187
Giurgiu
Gura Humorului
Horezu
Humor
Hunedoara
Ieud
Jassy; Iaşi
Jurilovca [rum.]; Żuriłowka (trb.), Žurilovka
(trl.) [ros.]
Kaczyka; Cacica [rum.]; Kaczyka [pol.]
Kimpulung Mołdawski; Câmpulung
Moldovenesc
Kluż-Napoka; Cluj-Napoca [rum.];
Kolozsvár [węg.]
Konstanca; Constanţa
Krajowa; Craiova
Lugoj
Majdan; Maidan [rum.]; Majdan [pol.];
Majdan (trb.), Maidan (trl.) [ukr.]
Mamaja; Mamaia
Mangalia
Mediaş
Miercurea Ciuc [rum.]; Csikszereda [węg.]
Mołdawica; Moldoviţa
Murfatlar [hist.: Basarabi]
Nădlac [rum.]; Nadlak [słow.]
Nowy Soloniec; Soloneţu Nou [rum.]; Nowy
Soloniec [pol.][hist.: Nowy Sołoniec]
Odorheiu Secuiesc [rum.]; Székelyudvarhely
[węg.]
Oneşti
Oradea [rum.]; Nagyvárad [węg.]
Orăştie
Orszowa; Orşova
Padiş
Pătrăuţi
Petroszany; Petroşani
Piatra-Neamţ
Piteşti
Plesza; Pleşa [rum.]; Plesza [pol.]
Ploeszti; Ploieşti
Plopiş
Poiana Braşov
Poienile de sub Munte [rum.]; Ruś Polany
(trb.), Rus´ Poliany (trb.) [ukr.]
Poienile Izei
Pojana Mikuli; Poiana Micului [rum.];
Pojana Mikuli [pol.]
Predeal
Prejmer
Putna
Radowce; Rădăuţi
Râmnicu Vâlcea
Reşiţa
Rodna
Roman
Rozavlea
Runk; Runcu [rum.]; Runk [pol.]; Runk
(trb.), Runk (trl.) [ukr.]
Ruscova [rum.]; Ruskowa (trb.), Ruskova
(trl.) [ukr.]
Sânpetru Mare [rum.]; Veliki Senpetar [serb.]
Sarichioi [rum.]; Sarikioj (trb.), Sarikëj (trl.)
[ros.]
Saschiz
Satu Mare [rum.]; Szatmárnémeti [węg.]
Seret; Siret
Sfântu Gheorghe [rum.]; Sepsiszentgyörgy
[węg.]
Sighişoara [rum.]; Segesvár [węg.]
Sinaia
Slănic
Slatina
Slobozia
Snagov
Suczawa; Suceava
Suczawica; Suceviţa
Sulina
Surdeşti
Sybin; Sibiu
Syhot; Syhot Marmaroski; Sighetu
Marmaţiei [rum.]; Máramarossziget [węg.]
Târgovişte
Târgu Jiu
Târgu Lăpuş
Târgu Mureş [rum.]; Marosvásárhely [węg.]
Techirghiol
Tecuci
Teiuş
Timişoara
Tulcza; Tulcea
Turda
188
Turnu Măgurele
Valea Viilor
Valu lui Traian
Vama Veche
Vaslui
Viscri
Wikszany; Vicşani [rum.]; Wikszany [pol.]
Zalău [rum.]; Zilah [węg.]
Krainy, regiony
Bałkany; Balcani
Banat
Bukowina; Bucovina
Crişana
Delta Dunaju; Delta Dunării
Dobrudża; Dobrogea
Marmarosz; Maramureş
Mołdawia; Moldova
Muntenia
Murfatlar [rejon winiarski]
Oltenia
Siedmiogród; Transylwania; Transilvania
Wołoszczyzna; Valahia
Morza
Morze Czarne; Marea Neagră
Jeziora
Balta Albă
Jezioro Czerwone; Lacul Roşu [w Munţii
Giurgeu]
Jezioro Świętej Anny; Lacul Sfânta Ana
Lacul Bicaz; Lacul Izvorul Muntelui
Lacul Oltina
Lacul Porţile de Fier
Lacul Răcăciuni
Lacul Razim
Lacul Rovinari
Lacul Sinoe
Lacul Stânca-Coteşti
Lacul Taşaul
Lacul Vidraru
Lacul Zmeica
Rzeki
Aluta; Olt
Ardżesz; Argeş
Arieş
Bârlad
Bega
Biały Keresz; Crişul Alb
Bistriţa Aurie
Braţul Sulina; Sulina
Buzău
Bystra; Bistra
Bystrzyca; Bistriţa
Cisa; Tisa
Czarny Keresz; Crişul Negru
Dunaj; Dunărea
Dymbowica; Dâmboviţa
Jałomica; Ialomiţa
Jijia
Jiu
Kilia; Braţul Chilia
Mały Samosz; Someşul Mic
Marusza; Mureş
Mołdawa; Moldova
Olteţ
Prahova
Prut
Putna
Rymnik; Râmnic
Samosz; Someş
Seret; Siret
Suczawa; Suceava
189
Szybki Keresz; Crişul Repede
Święty Jerzy; Braţul Sfântu Gheorghe
Târnava Mare
Târnava Mica
Temesz; Timiş
Wielki Samosz; Someşul Mare
Złota Bystrzyca; Bistriţa Aurie
Kanały
Kanał Dunaj-Morze Czarne; Canalul
Dunărea-Marea Neagră
Canalul Bega
Wyspy na jeziorze lub rzece
Balta Ialomiţei [na Dunaju]
Insula Mare a Brăilei; Balta Brăilei [na
Dunaju]
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Peninsula Balcanică
Niziny, równiny
Równina Maruszy; Câmpia Mureşului
Równina Transylwańska; Câmpia
Transilvaniei
Wielka Nizina Węgierska
Nizina Cisańska; Câmpia Tisei
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Câmpia Panonică
Nizina Wołoska; Câmpia Română
Doliny
Żelazna Brama; Porţile de Fier [przełom
rzeczny]
Cheile Bicazului; Bicaz [wąwóz]
Przełom Czerwonej Wieży; Trecăto Area
Turnu-Roşu [przełom rzeczny]
Kotliny
Depresiunea Ciucului
Kotlina Braszowska; Depresiunea Braşovului
Kotlina Fogaraska; Depresiunea Fǎgǎraşului
Kotlina Marmaroska; Depresiunea
Maramureşului
Kotlina Sybińska; Depresiunea Sibiu
Wyżyny, płaskowyże
Wyżyna Dobrudży; Podişul Dobrogei
Wyżyna Getycka; Podişul Getic
Wyżyna Mołdawska; Podişul Moldovei
Wyżyna Samoszu; Podişul Someşului
Wyżyna Transylwańska; Podişul
Transilvaniei
Wyżyna Tyrnawska; Podişul Târnavelor
Wzgórza Tulczańskie; Dealurile Tulcei
Góry
Góry Banackie; Munţii Banatului
Góry Bystrzyckie; Munţii Bistriţei
Góry Cybleskie; Ţibleş; Munţii Ţibleşului
Góry Czywczyńskie
190
Góry Fogaraskie; Munţii Făgăraşului
Góry Gutyjskie; Munţii Gutâi
Góry Kelimeńskie; Munţii Călimani
Góry Maruszy; Munţii Mureşului
Góry Rodniańskie; Munţii Rodnei
Góry Sybińskie; Cindrel; Munţii Sibinului
Góry Wylkańskie; Munţii Vîlcanului
Góry Zachodniorumuńskie; Carpaţii
Occidentali
Karpaty; Carpaţi; Munţii Carpaţi
Karpaty Marmaroskie; Munţii
Maramureşului
Karpaty Mołdawskie; Munţii Moldovei
Karpaty Południowe; Carpaţii Meridionali
Karpaty Wschodnie; Carpaţii Orientali
Masyw Bihorski; Munţii Bihor; Masivul
Bihor
Munţii Apuseni
Munţii Bucegi
Munţii Giurgeu
Munţii Harghita
Rudawy Siedmiogrodzkie; Munţii Metaliferi
Szczyty
Balota; Vârful Balota
Cindrel; Vârful Cindrel
Curcubăta Mare; Vârful Curcubăta Mare
Godeanu; Vârful Godeanu
Gugu; Vârful Gugu
Iezerul Mare; Vârful Iezerul Mare
Mândra; Vârful Mândra
Moldoveanu; Vârful Moldoveanu
Negoiu; Vârful Negoiu
Omu; Vârful Omu
Peleaga; Vârful Peleaga
Pietrosul Mare; Vârful Pietrosul Mare
Pietrosul Rodnei; Vârful Pietrosul Rodnei
Pop Iwan Marmaroski; Pop Ivan; Vârful Pop
Ivan
Stóg; Stogu; Vârful Stogu
Suru; Vârful Suru
Viştea Mare; Vârful Viştea Mare
Przełęcze
Pasul Bistricioara
Pasul Borsec
Pasul Bran
Pasul Bratocea
Pasul Giuvala
Pasul Izvor
Pasul Poarta Orientaliă
Pasul Predeal
Pasul Prislop
Pasul Timiş-Cerna
Pasul Vulcan
Jaskinie
Bulba
Martel
Meziad
Osoi
Peştera Muierilor
Peştera Scărişoara
Peştera Urşilor
Peştera Vântului
Şura Mare
Obszary ochrony przyrody
Parcul Naţional Ceahlău
Parcul Naţional Cheile Bizacului-Hăşmaş
Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa
Parcul Naţional Cozia
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
Parcul Naţional Munţii Măcinului
Parcul Naţional Piatra Craiului
Parcul Naţional Retezat
191
Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului
Park Narodowy Gór Kelimeńskich; Parcul
Naţional Călimani
Park Narodowy Gór Rodniańskich; Parcul
Naţional Munţii Rodnei
Rezerwat Biosfery Delty Dunaju; Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
Mănăstirea Voroneţ [klasztor koło Gura
Humorului]
Biserica Sfântul Gheorghe [cerkiew
w Suczawie]
Ruiny osiedli
Histria; Cetatea Histria [ruiny miasta
greckiego koło Konstancy]
Inne zabytki
Sarmizegetusa Regia; Cetatea dacică
Sarmizegetusa Regia [twierdza dacka koło
Orăştie]
Wał Trajana; Valul lui Traian [fortyfikacje
rzymskie]
SERBIA
Srbija
Język urzędowy: serbski; na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe również
albański, bośniacki, bułgarski, chorwacki, czeski, rumuński, rusiński (pannońskorusiński),
słowacki i węgierski
Język serbski zapisywany jest dwoma alfabetami – cyrylickim (srpska ćirilica) i łacińskim
(srpska latinica), a obydwa sposoby zapisu stosowane są wymiennie. W wykazie do nazw
w języku serbskim zastosowano wyłącznie zapis łaciński – jest on zalecany do stosowania
w polskojęzycznych opracowaniach, natomiast spotykany dawniej zapis w polskiej transkrypcji z zapisu cyrylickiego nie jest obecnie zalecany.
192
srpska ćirilica srpska latinica srpska ćirilica srpska latinica srpska ćirilica srpska latinica
Јј
Jj
Сс
Ss
Aa
Aa
Кк
Kk
Тт
Tt
Бб
Bb
Лл
Ll
Ћћ
Ćć
Вв
Vv
Љљ
Lj lj
Уу
Uu
Гг
Gg
Мм
Mm
Фф
Ff
Дд
Dd
Нн
Nn
Хх
Hh
Ђђ
Đđ
Њњ
Nj nj
Цц
Cc
Ее
Ee
Оо
Oo
Чч
Čč
Жж
Žž
Пп
Pp
Џџ
Dž dž
Зз
Zz
Рр
Rr
Шш
Šš
Ии
Ii
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu rusińskiego Wojwodiny
Аа
Бб
Вв
Гг
Ґґ
Дд
Ее
Єє
Ж ж
З з
И и
Її
Йй
Кк
Лл
Мм
transliteracja
a
b
v
h
g
d
e
je
ž
z
i
ji
j
k
l
m
transkrypcja
a
b
w
h
g
d
e
je1, e2, ie3
ż
z
i
ji
j
k
l4, ł5
m
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Юю
Яя
Ьь
transliteracja
n
o
p
r
s
t
u
f
ch
c
č
š
šč
ju
ja
′
na początku wyrazu, po literach samogłoskowych oraz po ь
po л
3
po innych literach spółgłoskowych
4
przed є, я, ю, ь, oraz w geminacie лл
5
w pozostałych przypadkach
6
na początku wyraz literach samogłoskowych
7
po innych literach spółgłoskowych oraz po ь
8
pomija się po л oraz przed а, у, є, я, ю
9
przed о (po л, także wówczas, gdy występuje przed o, pomija się)
1
2
Słowniczek terminologiczny nazw serbskich
bara
banja
beli
bagno
uzdrowisko
biały
193
transkrypcja
n
o
p
r
s
t
u
f
ch
c
cz
sz
szcz
ju6, u2, iu7
ja6, a2, ia7
– 8, i9
blato
boka
brdo
brod
crkva
crni
distrikt
dolina
džamija
gora
gorje
grad
istočni
istok
jezero
jug
južni
kamen
kanal
kanjon
kapija
klisura
krajina
kras
mali
manastir
mesto
mlaka
mlakva
mlaz
more
nacionalni park
nizija
novi
okrug
opština
ostrvo
palanka
park
pećina
peščara
peštera
planina
planinski venac
pokrajina
polje
poluostrvo
potok
błoto; bagno
zatoka
góra, pagórek
bród
cerkiew; kościół
czarny
dystrykt
dolina
meczet
góra
góry
miasto
wschodni
wschód
jezioro
południe
południowy
kamień
cieśnina; kanał
kanion, przełom
wrota, brama
przełom; dolina
kraj, obszar, kraina
kras
mały
klasztor
miejscowość
kałuża; miejsce podmokłe
rzeczka; błoto; woda stojąca niezamarzająca zimą
struga
morze
park narodowy
nizina
nowy
okręg
gmina
wyspa
miasteczko
park
pieczara, jaskinia
piaski, wydmy
pieczara
góry (okryte lasem)
łańcuch górski
prowincja
kotlina krasowa, polje
półwysep
potok
194
prevoj
primorje
prokop
ravnica
reka
rezervat
rt
saraj
selo
sever
severni
struga
struja
šuma
tvrđava
veliki
vir
vis
visija
visina
visoravan
vrata
vrh
zaliv
zapad
zapadni
przełęcz
wybrzeże
kanał
równina
rzeka
rezerwat
przylądek, cypel
saraj
wieś
północ
północny
wyschnięte koryto górskiego potoku
prąd, nurt
las
twierdza
wielki, duży
wir; odmęt; źródło
wzniesienie; wyżyna
płaskowyż; wyżyna
wysokość; wzniesienie; stopień
wyżyna
cieśnina
szczyt
zalew, zatoka morska
zachód
zachodni
Jednostki administracyjne
Belgrad; Grad Beograd
Borski okrug
Braničevski okrug
Jablanički okrug
Južno-Bački okrug [serb.]; Jużnobaczki
okruh (trb.), Južnobački okruh (trl.) [rus.];
Juhobáčsky okres [słow.]; Dél Bácskai
Körzet [węg.]
Južno-Banatski okrug [serb.]; Jihobanátský
okruh [czeski]; Districtul Banatul de Sud
[rum.]; Juhobanátsky okres [słow.]; Dél
Bánsági Körzet [węg.]
Kolubarski okrug
Mačvanski okrug
Moravički okrug
Nišavski okrug
Pčinjski okrug
Pirotski okrug
Podunavski okrug
Pomoravski okrug
Rasinski okrug
Raški okrug
Severno-Bački okrug [serb.]; Sjeverno-Báčki
okrug [chorw.]; Észak Bácskai Körzet
[węg.]
Severno-Banatski okrug [serb.]; Észak
Bánsági Körzet [węg.]
Srednje-Banatski okrug [serb.]; Districtul
Banatul de Central [rum.]; Stredobanátsky
okres [słow.]; Közép Bánsági Körzet [węg.]
Sremski okrug [serb.]; Srimski okruh (trb.),
Srimski okruh (trl.) [rus.]; Sriemski okres
[słow.]
Šumadijski okrug
Toplički okrug
195
Wojwodina; Prowincja Autonomiczna
Wojwodina; Vojvodina; Autonomna
Pokrajina Vojvodina [serb., chorw.];
Voivodina; Provincia Autonomă Voivodina
[rum.]; Wojwodina (trb.), Vojvodina (trl.);
Awtonomna Pokrajina Wojwodina (trb.),
Avtonomna Pokraïna Vojvodina (trl.)
[rus.]; Vojvodina; Autonómna pokrajina
Vojvodina [słow.]; Vajdaság; Vajdaság
Autonóm Tartomány [węg.]*
Zaječarski okrug
Zapadno-Bački okrug [serb.];
Zachodnobaczki okruh (trb.),
Zahodnobački okruh (trl.) [rus.];
Západnobáčsky okres [słow.]; Nyugat
Bácskai Körzet [węg.]
Zlatiborski okrug
Miejscowości
Ada [serb., węg.]
Apatin [serb., chorw., węg.]
Aranđelovac
Bačka Palanka [serb.]; Báčska Palanka [słow.]
Bačka Topola [serb.]; Baczka Topola (trb.),
Bačka Topolja (trl.) [rus.]; Topolya [węg.]
Bajmok [serb., chorw., węg.]
Barajevo
Bečej [serb.]; Óbecse [węg.]
Bela Crkva [serb., czeski]; Biserica Albă
[rum.]; Biła Cerkwa (trb.), Bila Cerkva
(trl.) [rus.]; Fehértemplom [węg.]
Bela Polanka
Belgrad; Beograd
Bor
Borča
Bujanovac [serb.]; Bujanoc, Bujanoci [alb.]
Čačak
Ćuprija
Dimitrovgrad [serb.]; Dimitrowgrad (trb.),
Dimitrovgrad (trl.) [bułg.]
Donji Milanovac
Futog [serb.]; Futak [węg.]
Gornji Milanovac
Inđija [serb.]; Indjija (trb.), Indïja (trl.) [rus.]
Jablanica
Jagodina
Jošanicka Banja
Kaluđerica
Kikinda [serb.]; Nagykikinda [węg.]
Kladovo
Knjaževac
Kovin [serb.]; Cuvin [rum.]; Kevevára [węg.]
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Lazarevac
Leskovac
Loznica
Lukovo
Majdanpek
Medveđa [serb.]; Medvegjë, Medvegja [alb.]
Mladenovac
Negotin
Niška Banja
Nisz; Niš
Novi Pazar [serb., boś.]
Nowy Sad; Novi Sad [serb.]; Nový Sad
[słow.]; Újvidék [węg.]
Obrenovac
Pančevo [serb.]; Panciova [rum.]; Pancsova
[węg.]
Petrovaradin [serb.]; Pétervárad [węg.]
Pirot
Požarevac
Prahovo
Preševo [serb.]; Preshevë, Presheva [alb.]
Prokuplje
Raška
Ruma
Šabac
Sjenica [serb., boś.]
Smederevo
W skład Wojwodiny wchodzą: Južno-Bački okrug, Južno-Banatski okrug, Severno-Bački okrug, Severno-Banatski
okrug, Srednje-Banatski okrug, Sremski okrug, Zapadno-Bački okrug.
*
196
Sombor [serb.]; Zombor (trb.), Zombor (trl.)
[rus.]; Zombor [węg.]
Sremska Mitrovica [serb.]; Srijemska
Mitrovica [chorw.]; Srimska Mitrowica
(trb.), Srimska Mitrovica (trl.) [rus.]
Stara Pazova [serb.]; Stará Pazova [słow.]
Stari Ras
Studenica
Subotica [serb., chorw.]; Szabadka [węg.]
Temerin [serb., węg.]
Topola
Užice
Valjevo
Voždovac
Vranje
Vrbas [serb.]; Werbas (trb.), Verbas (trl.)
[rus.]; Verbász [węg.]
Vršac [serb.]; Vârşeţ [rum.]; Werszec (trb.),
Veršec (trl.) [rus.]; Versec [węg.]
Zaječar
Zemun
Zlatibor
Zrenjanin [serb.]; Zrenianin; Becicherecu
Mare [rum.]; Zreňanin [słow.];
Nagybecskerek [węg.]
Krainy, regiony
Baczka; Bačka [serb., chorw.]; Baczka (trb.),
Bačka (trl.) [rus.]; Báčka [słow.]; Bácska
[węg.]
Bałkany; Balkan
Banat [serb., rum.]; Banát [czeski, słow.];
Bánság; Bánát [węg.]
Mačva
Posawie; Posavina [serb.]; Posávie [słow.]
Sandżak; Sandžak [serb., boś.]
Stari Vlah
Szumadia; Šumadija
Wojwodina; Vojvodina [serb., chorw., słow.];
Voivodina [rum.]; Wojwodina (trb.),
Vojvodina (trl.) [rus.]; Vajdaság [węg.]
Jeziora
Đerdap; Đerdapsko jezero
Ledinačko jezero
Ludoško jezero [serb.]; Ludasi-tó [węg.]
Palićko jezero [serb.]; Policsi-tó [węg.]
Perućačko jezero
Radoinjsko jezero
Srebrno jezero
Vlasinsko jezero
Zlatarsko jezero
Zvorničko jezero
Rzeki
Begej [serb., słow.]; Bega [rum.]; Béga
[węg.]
Biały Timok; Beli Timok
Brzava [serb.]; Bârzava [rum.]; Berzava
[węg.]
Cisa; Tisa [serb., rum., słow.]; Tisa (trb.),
Tisa (trl.) [rus.]; Tisza [węg.]
Czarny Timok; Crni Timok
Drina
Dunaj; Dunav [serb.]; Dunaj [czeski, słow.];
Dunărea [rum.]; Duna [węg.]
Ibar
Jablanica
Kolubara
Lim
Mlava
Moravica
Morawa; Wielka Morawa; Velika Morava
Morawa Południowa; Južna Morava
Morawa Zachodnia; Zapadna Morava
Niszawa; Nišava [serb.]; Niszawa (trb.),
Nišava (trl.) [bułg.]
Resava
Sawa; Sava
197
Temesz; Tamiš [serb.]; Timiş [rum.]; Temes
[węg.]
Timok; Veliki Timok
Toplica
Uvac
Kanały
Begejski kanal [serb.]; Canalul Bega [rum.];
Béga-csatornát [węg.]
Kanał Dunaj-Cisa-Dunaj; Dunav-Tisa-Dunav kanal [serb.]; Duna-Tisza-Duna-csatorna [węg.]
Mali kanal [serb.]; Ferenc József-csatorna
[węg.]
Stari Begej [serb.]; Ó Béga-csatornát [węg.]
Veliki kanal [serb.]; Ferenc-csatorna [węg.]
Bagna
Carska bara
Obedska bara
Zavasica; bara Zavasica
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Balkansko poluostrvo
Niziny, równiny
Nizina Cisańska
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Panonska nizija
Równina Baczki; Bačka [serb.]; Bácska
[węg.]
Wielka Nizina Węgierska; Velika ravnica
Doliny
Ibarska klisura [przełom rzeczny]
Korčuljska klisura [przełom rzeczny]
Żelazna Brama; Đerdap; Đerdapska klisura;
Gvozdena vrata [przełom rzeczny]
Kotliny
Leskovačko polje
Pestersko polje
Vranjsko polje
Góry
Bałkany; Stara planina; Balkan
Beljanica
Berkovska planina
Cer
Fruška Gora [serb.]; Tarcal-hegység [węg.]
Gledićke planine
Golija; Golija planina
Góry Dynarskie; Dinarsko gorje
Góry Wschodnioserbskie; Karpatsko-balkanske planine
Homoljske planine
Javor
Jelica
Kopaonik
Kukavica
Miroč
Mokra gora
Povlen
Radan; Radan planina
Rudnik
198
Suva planina
Vardenik
Veliki Jastrebac
Vlašić; Vlašić planina
Zaglavak
Zlatar
Zlatibor
Szczyty
Goč
Golo brdo
Hajla
Jankov kamen
Maljen
Midžor
Pančićev vrh
Tornik
Trem
Veternik
Przełęcze
Čakor
Prepolac
J
Sveti Nikola
T
Jaskinie
Bogovinska pećina
Duboćka pećina
Hadži-Prodanova pećina
Mermerna pećina
Pećina Ceremošnja
Pećina na Vražjim Firovima
Prekonoška pećina
Ravanićka pećina
Resavska pećina
Stopića pećina
Zlotske pećine
Obszary ochrony przyrody
Nacionalni park Đerdap
Nacionalni park Fruška gora
Nacionalni park Kopaonik
Nacionalni park Tara
Rezervat biosfere Golija-Studenica
Rezervat prirode Đavolja varoš
Rezervat prirode Deliblatska peščara
Ruiny osiedli
Gamzigrad [hist.: Felix Romuliana; ruiny
obozu rzymskiego koło Zaječaru]
Pozostałe obiekty
Deliblatska peščara [obszar wydmowy]
Kelemegan [wzgórze i park w Belgradzie]
Subotičko-horgoska peščara [obszar
wydmowy]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
199
SŁOWACJA
Slovensko
Język urzędowy: słowacki; na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe
stosowane jest również nazewnictwo niemieckie, rusińskie (karpackorusińskie), ukraińskie
i węgierskie
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu rusińskiego Słowacji
Аа
Бб
Вв
Гг
Ґґ
Дд
Ее
Єє
Жж
Зз
Іі
Ии
Ыы
Її
Йй
Кк
Лл
Мм
transliteracja
a
b
v
h
g
d
e
je
ž
z
i
y
ŷ
ji
j
k
l
m
transkrypcja
a
b
w
h
g
d
e
je1, e2, ie3
ż
z
i
y
y
ji
j
k
l4, ł5
m
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Юю
Яя
Ьь
Ъъ
transliteracja
n
o
p
r
s
t
u
f
ch
c
č
š
šč
ju
ja
′
′′
na początku wyrazu, po literach samogłoskowych oraz po ъ, ь
po л
3
po innych literach samogłoskowych
4
przed є, я, ю, ь, oraz w geminacie лл
5
w pozostałych przypadkach
6
na początku wyrazu, po literach samogłoskowych oraz po ъ
7
po innych literach samogłoskowych oraz po ь
8
pomija się po л oraz przed а, у, є, я, ю
9
przed о (po л, także wówczas, gdy występuje przed o, pomija się)
1
2
200
transkrypcja
n
o
p
r
s
t
u
f
ch
c
cz
sz
szcz
ju6, u2, iu7
ja6, a2, ia7
– 8, i9
’
Słowniczek terminologiczny nazw słowackich
brána
dôležité
dolina
hora
hornatina
hornatý
horný
horské sedlo
horský
horský hrebeň
hrad
jaskyňa
jazero
kanál
kotlina
kraj
krajina
krasový závrt
kúpalisko
kúpele
les
letisko
mesto
minerálny prameň
močiar
národný park
nížina
obec
okres
planina
pleso
pohorie
potok
prameň
priehrada
rašelinisko
rieka
rokla
rovina
sedlo
skalná stena
skalnatý zráz
štatna hranica
štít
svah
termálne kúpaliská
brama
kotlina
dolina
góra
wyżyna
górzysty
górny
przełęcz
górski
grzbiet górski
zamek
jaskinia
jezioro
kanał
kotlina
region; kraj (jedn. adm. pierwszego rzędu)
kraj; terytorium
lej krasowy
kurort
kąpielisko
las
lotnisko
miasto
źródło mineralne
bagno, grzęzawisko
park narodowy
nizina
jedn. adm. trzeciego rzędu
okręg (jedn. adm. drugiego rzędu)
płaskowyż
jezioro; staw polodowcowy
pogórze
potok
źródło
zapora wodna
torfowisko
rzeka
rozpadlina
równina; płaskowyż
przełęcz
ściana skalna
stok, zbocze skalne
granica państwa
szczyt
stok, zbocze
kąpiele termalne
201
turistické značené trasy
vodna nádrž
vodný tok
vodopád
vrch
vrchovina
vrchy
szlaki turystyczne
zbiornik wodny
ciek wodny
wodospad
góra, szczyt
wyżyna
góry
Jednostki administracyjne
kraj bańskobystrzycki; Banskobystrický kraj
kraj bratysławski; Bratislavský kraj
kraj koszycki; Košický kraj
kraj nitrzański; Nitrianský kraj
kraj preszowski; Prešovský kraj
kraj trenczyński; Trencínský kraj
kraj trnawski; Trnavský kraj
kraj żyliński; Žilinský kraj
Miejscowości
Bańska Bystrzyca; Banská Bystrica
Bańska Szczawnica; Banská Štiavnica
Bardejovské Kúpele
Bardiów; Bardejov
Batyżowce; Batizovce
Benedyków; Beňadovo
Beszeniowa; Bešeňová
Biała Spiska; Spišská Belá
Bobrowiec; Bobrovec
Bobrów; Bobrov
Bodružal [słow.]; Bodrudżał (trb.), Bodrudžal
(trl.) [rus.]
Bratysława; Bratislava
Brestowa; Brestová
Brusno
Cigeľka [słow.]; Cyhełka (trb.), Cyhelka (trl.)
[rus.]
Číž [słow.]; Csíz [węg.]
Czadca; Čadca
Czerna nad Cisą; Čierna nad Tisou [słow.];
Tiszacsernyő [węg.]
Czerne; Čierne
Czerwony Klasztor; Červený Kláštor
Czymchowa; Čimhová
Dobszyna; Dobšiná
Dolný Kubín
Drużbaki Niżne; Nižné Ružbachy
Drużbaki Wyżne; Vyšné Ružbachy
Dunajská Streda [słow.]; Dunaszerdahely
[węg.]
Fiľakovo [słow.]; Fülek [węg.]
Frankowa; Veľká Franková
Frankówka; Malá Franková
Gabčikovo
Galanta [słow.]; Galánta [węg.]
Gierlachów; Gerlachov
Głodówka; Hladovka
Gniazda; Hniezdne
Granastów; Hraničné
Habówka; Habovka
Hanuszowce; Spišské Hanušovce
Hervartov
Hronsek
Humenné
Istebné
Jałowiec; Jalovec
Jarzębina; Jarabina [słow.]; Oriabyna (trb.),
Oriabyna (trl.) [ukr.]
Jaslovské Bohunice
Jaworzyna Tatrzańska; Jaworzyna Spiska;
Tatranská Javorina
Jezierska; Jezersko
Jurskie; Jurské
Kieżmark; Kežmarok
Kolárovo [hist.: Guta]
Kołaczków; Kolačkov
Komárno [słow.]; Komárom [węg.]
Koszyce; Košice
Kováčová
Krompachy
202
Krzyżowa Wieś; Krížova Ves
Kwaczany; Kvačany
Lackowa; Lacková
Ladomirová
Lesek; Liesek
Leštiny
Leśnica; Lesnica
Levice
Lewocza; Levoča
Liptowski Mikułasz; Liptowski Mikuláš
Litmanowa; Litmanová
Lubenik
Lubowla; Stará Ľubovňa
Lúčky
Łuczeniec; Lučenec
Maciaszowce; Matiašovce
Maków; Makov
Mały Sławków; Malý Slavkov
Martin
Medzilaborce [słow.]; Medżyłabirci (trb.),
Medžylabirci (trl.) [rus.]
Michalovce
Mięguszowce; Mengusovce
Mniszek; Mnišek nad Popradom
Modra
Mutne; Mútne
Myjava
Namiestów; Námestovo
Nitra
Nowa Leśna; Nová Lesná
Nowa Lubowla; Nová Ľubovňa
Nowa Wieś Spiska; Spišská Nová Ves
Nowe Miasto nad Wagiem; Nové Mesto nad
Váhom
Nowe Zamki; Nové Zamky [słow.];
Érsekújvár [węg.]
Nowoć; Novoť
Oleśna; Olešná
Orawa; Orava
Osturnia; Osturňa
Oszczadnica; Oščadnica
Pieszczany; Piešťany
Podoliniec; Podolínec
Podspady; Podspády
Podwysokie; Podvysoká
Połhora; Oravská Polhora
Poprad
Powaska Bystrzyca; Považská Bystrica
Preszów; Prešov
Prievidza
Przybylina; Pribylina
Rabcza; Rabča
Rabczyca; Rabčice
Rajecké Teplice
Rakowa; Raková
Relów; Reľov
Revúca
Rožňava [słow.]; Rozsnyó [węg.]
Ruská Bystrá
Rużomberk; Ružomberok
Rymawska Sobota; Rimavská Sobota [słow.];
Rimaszombat [węg.]
Šahy [słow.]; Ipolyság [węg.]
Šaľa [słow.]; Vágsellye [węg.]
Šamorín [słow.]; Somorja [węg.]
Senec [słow.]; Szenc [węg.]
Skalica
Skalite; Skalité
Sławków Wielki; Veľký Slavkov
Smreczany; Smrečany
Snina
Spiskie Podgrodzie; Spišské Podhradie
Stara Leśna; Stará Lesná
Stara Wieś Spiska; Spišská Stará Ves
Staszków; Staškov
Štúrovo [hist.: Parkan]
Sucha Góra; Suchá Hora
Svidnik
Szczyrba; Štrba
Świerczynowiec; Svrčinovec
Tatrzańska Szczyrba; Tatranská Štrba
Topoľčany
Trenczyn; Trenčín
Trenczyńskie Cieplice; Trenčianske Teplice
Trnava
Trzciana; Trstená
Turčanské Teplice
Turzówka; Turzovka
Twardoszyn; Tvrdošín
Ubľa [słow.]; Wubla (trb.), Vublja (trl.) [rus.]
Údol [słow.]; Udoł (trb.), Udol (trl.) [rus.]
Ustié
203
Zamki Orawskie; Orawskie Podzamcze;
Oravský Podzámok
Zdziar; Ždiar
Žehra
Zuberzec; Zuberec
Zwoleń; Zvolen
Żar; Žiar
Żar nad Hronem; Žiar nad Hronom
Żylina; Žylina
Vlkolínec
Vyšný Mirošov [słow.]; Wyszniji Myrosziw
(trb.), Vyšniï Myrošiv (trl.) [rus.]
Wesołe; Oravské Veselé
Wielki Lipnik; Veľký Lipnik
Witanowa; Vitanová
Wyborna; Výborná
Wysoka nad Kisucą; Vysoká nad Kysucou
Wysokie Tatry; Vysoké Tatry
Zakopcze; Zákopčie
Części miejscowości
Devinska Nová Ves [Bratysława]
Dolny Smokowiec; Dolný Smokovec
[Wysokie Tatry]
Górny Smokowiec; Horný Smokovec
[Wysokie Tatry]
Hagi; Hágy [Relów]
Horzelica; Horelica [Czadca]
Kieżmarskie Żłoby; Kežmarské Žľaby
[Wysokie Tatry]
Łomnica Tatrzańska; Tatranská Lomnica
[Wysokie Tatry]
Matlary; Tatrzańskie Matlary; Tatranské
Matliare [Wysokie Tatry]
Niżnie Hagi; Nižné Hágy [Štôla]
Nowa Polanka; Nová Polianka [Wysokie
Tatry]
Nowy Smokowiec; Nový Smokovec [Wysokie
Tatry]
Petržalka [Bratysława]
Pilchów; Pilhov [Mniszek]
Plejsy [Krompachy]
Podbańska; Podbanské [Wysokie Tatry]
Siodełko; Hrebienok [Wysokie Tatry]
Sobota Spiska; Spišská Sobota [Poprad]
Spiska Kapituła; Spišská Kapitula [Spiskie
Podgrodzie]
Stary Smokowiec; Starý Smokovec [Wysokie
Tatry]
Szczyrbskie Jezioro; Štrbské Pleso [Štrba]
Tatrzańska Kotlina; Tatranská Kotlina
[Wysokie Tatry]
Tatrzańska Leśna; Tatranská Lesná [Wysokie
Tatry]
Tatrzańska Łomnica; Tatranská Lomnica
[Wysokie Tatry]
Tatrzańska Polanka; Tatranská Polianka
[Wysokie Tatry]
Tatrzańskie Zręby; Tatranské Zruby [Wysokie
Tatry]
Trzy Źródła; Tri Studničky [Wysokie Tatry]
Wyżnie Hagi; Vyšné Hágy [Wysokie Tatry]
Krainy, regiony
Liptów; Liptov
Orawa; Orava
Słowacki Kras; Slovenský kras
Słowacki Raj; Slovenský raj
Spisz; Spiš
Jeziora
Batyżowiecki Staw; Batizovské pleso
Capi Staw; Capie pleso
Ciężki Staw; České pleso
Czarny Staw Jaworowy; Čierné Javorové
pleso
Czerwony Staw Kieżmarski; Červené pleso
Długi Staw Staroleśny; Dlhé pleso
204
Długi Staw Wielicki; Dlhé pleso
Jezioro Orawskie; Zbiornik Orawski; vodná
nádrž Orava
Kołowy Staw; Kolové pleso
Litworowy Staw; Litvorové pleso
Łomnicki Staw; Skalnaté pleso
Mały Hińczowy Staw; Malé Hincovo pleso
Mały Staw Spiski; Malé Spišské pleso
Mały Żabi Staw Mięguszowiecki; Malé
Žabie pleso
Niżni Ciemnosmreczyński Staw; Nižné
Temnosmrečinské pleso
Niżni Staw Spiski; Nižné Spišské pleso
Niżni Teriański Staw; Nižné Terianske pleso
Niżni Wielki Furkotny Staw; Nižné
Wahlenbergovo pleso
Niżni Żabi Staw Białczański; Nižné
Bielovodské Žabie pleso
Nowe Szczyrbskie Jezioro; Nové Štrbské
pleso
Popradzki Staw; Popradské pleso
Pośredni Staw Spiski; Prostredné Spišské
pleso
Pusty Staw; Pusté pleso
Smoczy Staw; Dračie pleso
Szczyrbskie Jezioro; Štrbské pleso
vodná nádrž Kráľova
vodná nádrž Liptovská Mara
vodná nádrž Veľka Domaša
vodné dielo Gabčikovo
Wielicki Staw; Velické pleso
Wielki Biały Staw; Veľké Biele pleso
Wielki Hińczowy Staw; Veľké Hincovo pleso
Wielki Staw Spiski; Veľké Spišské pleso
Wielki Żabi Staw Mięguszowiecki; Veľké
Žabie pleso
Wyżni Ciemnosmreczyński Staw; Vyšné
Temnosmrečinské pleso
Wyżni Teriański Staw; Vyšné Terianske pleso
Wyżni Wielki Furkotny Staw; Vyšné
Wahlenbergovo pleso
Wyżni Żabi Staw Białczański; Vyšné
Bielovodské Žabie pleso
Wyżni Żabi Staw Mięguszowiecki; Vyšné
Žabie pleso
Zadni Staw Spiski; Vyšné Spišské pleso
Zbiornik Zempliński; Zemplinská širava
Zielony Staw Kaczy; Zelené pleso Kačacie
Zielony Staw Kieżmarski; Zelené pleso
Zielony Staw Ważecki; Krivánske Zelené
pleso
Zmarzły Staw; Ľadové pleso [w Dolinie
Złomisk]
Zmarzły Staw; Zamrznuté pleso [w Dolinie
Litworowej]
Zmarzły Staw; Zmrzlé pleso [w Dolinie
Ciężkiej]
Zmarzły Staw Staroleśny; Ľadové pleso
Grupy jezior
Białe Stawy; Biele plesá
Furkotne Stawy; Wahlenbergove plesá
Hińczowe Stawy; Hincove plesá
Jamnickie Stawy; Jamnícke plesá
Kozie Stawy; Kozie plesá
Małe Furkotne Stawy; Furkotské plesá
Pięć Stawów Spiskich; Päť Spišských plies
Raczkowe Stawy; Račkove plesá
Rohackie Stawy; Roháčske plesá
Siwe Stawy; Sivé plesá
Zbójnickie Stawy; Zbojnické plesá
Żabie Stawy Białczańskie; Bielovodské
Žabie plesá
Żabie Stawy Mięguszowieckie; Žabie plesá
Rzeki
Biała Liptowska; Belá
Biała Orawa; Biela Orava
Biała Woda; Biela voda
Biała Woda Kieżmarska; Kežmarská Biela
voda
Białka; Biela voda
Biały Wag; Biely Váh
Bielski Potok; Biela
Bodrog
Cicha Woda Liptowska; Tichý potok
205
Cicha Woda Orawska; Tichá voda
Czarny Wag; Čierny Váh
Dunaj; Dunaj
Dunajec
Hawrani Potok; Havraní potok
Hliński Potok; Hlinský potok
Hnilec
Hornád
Hron
Ipola; Ipeľ
Jałowiecki Potok; Jalovský potok
Jaworowy Potok; Javorinka
Koprowa Woda; Kôprovský potok
Laborec
Latorica
Łomnica; Skalnatý potok
Mała Zimna Woda; Malý Studený potok
Mały Dunaj; Malý Dunaj
Mięguszowiecki Potok; Hincov potok
Morawa; Morava
Myjava
Nitra
Ondawa; Ondava
Orawa; Orava
Orawica; Oravica
Poprad
Rimava
Rohacki Potok; Roháčsky potok
Rudava
Slaná
Slatina
Smreczanka; Smrečanka
Staroleśny Potok; Veľký Studený potok
Tokarski Potok; Tokárenský potok
Torysa
Turiec
Uż; Uh
Wag; Váh
Wielicka Woda; Velický potok
Zimna Woda; Studený potok
Zimna Woda; Zimna Woda Orawska;
Studený potok [w Dolinie Zuberskiej]
Żabi Potok Białczański; Žabí potok
Kanały
Dlhý kanál
Perec
Wodospady
Starohutský vodopád
Šutovký vodopád
Obrovský vodopád
Skok; vodopád Skok
Wyspy na jeziorze lub rzece
Žitný ostrov [wyspa ograniczona Dunajem,
Małym Dunajem i Wagiem]
Niziny, równiny
Mała Nizina Naddunajska; Mała Nizina
Węgierska; Malá dunajská kotlina
Nizina Naddunajska; Podunajská nížina
[słowacka część Małej Niziny Węgierskiej]
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Panónska pánva; Karpatská
kotlina
Nizina Wschodniosłowacka;
Východoslovenská nížina [słowacka część
Wielkiej Niziny Węgierskiej]
Wielka Nizina Węgierska; Velká dunajská
kotlina
Záhorská nížina [część Kotliny Wiedeńskiej]
206
Doliny
Dolina Bachledzka; Bachledova dolina
Dolina Batyżowiecka; Batizovská dolina
Dolina Białej Wody; Bielovodská dolina
Dolina Białych Stawów; Dolina Bielych plies
Dolina Błotna; Blatná dolina
Dolina Bobrowiecka; Bobrovecká dolina
[wpada do doliny rzeki Orawica]
Dolina Bobrowiecka; Bobrovecká dolina
[prawa odnoga Doliny Jałowieckiej]
Dolina Cicha; Dolina Cicha Liptowska;
Tichá dolina
Dolina Cicha Orawska; Tichá dolina
Dolina Ciemnosmreczyńska;
Temnosmrečinská dolina
Dolina Ciężka; Česká dolina
Dolina Czarna Jaworowa; Čierna Javorová
dolina
Dolina Demianowska; Demänovská dolina
Dolina Dzika; Veľká Zmrzlá dolina
Dolina Furkotna; Furkotská dolina
Dolina Hińczowa; Hincova kotlina
Dolina Hlińska; Hlinská dolina
Dolina Jagnięca; Červená dolina
Dolina Jałowiecka; Jalovská dolina
Dolina Jamnicka; Jamnícka dolina
Dolina Jastrzębia; Malá Zmrzlá dolina
Dolina Jaworowa; Javorová dolina
Dolina Kacza; Kačacia dolina
Dolina Kamienista; Kamenistá dolina
Dolina Kieżmarska; Dolina Kežmarskej
Bielej vody
Dolina Kołowa; Kolova dolina
Dolina Koprowa; Kôprová dolina
Dolina Kwaczańska; Kvačianska dolina
Dolina Litworowa; Litvorová dolina
Dolina Łatana; Látaná dolina
Dolina Łomnicka; Skalnatá dolina
Dolina Małej Zimnej Wody; Malá Studená
dolina
Dolina Mąkowa; Monkova dolina
Dolina Mięguszowiecka; Mengusovská
dolina
Dolina Młynicka; Mlynická dolina
Dolina Piarżysta; Piargová dolinka
Dolina Pięciu Stawów Spiskich; Kotlina
Piatich Spišských plies
Dolina pod Koszary; Babina
Dolina Raczkowa; Račkova dolina
Dolina Rohacka; Roháčska dolina
Dolina Sławkowska; Slavkovská dolina
Dolina Staroleśna; Veľká Studená dolina
Dolina Szeroka; Široká
Dolina Świstowa; Svišťová dolina
Dolina Ważecka;Važecká dolina
Dolina Wąska; Úzka dolina
Dolina Wielicka; Velická dolina
Dolina Wierchcicha; Zadna Tichá dolina
Dolina Zadnia Jaworowa; Zadná Javorová
dolina
Dolina Zdziarska; Ždiarska dolina
Dolina Zimnej Wody; Studená dolina
Dolina Złomisk; Zlomisková dolina
Dolina Zuberska; Roháčska dolina
Dolina Żabia Białczańska; Žabia
Bielovodská dolina
Dolina Żabia Mięguszowiecka; Žabia dolina
Dolina Żarska; Žiarska dolina
Koperszady Przednie; Predné Meďodoly
Koperszady Zadnie; Zadné Meďodoly
Koszary Zdziarskie; Košiare
Kotliny
Juhoslovenská kotlina
Kotlina Bystrzycka; Bystrické podolie
Kotlina Dolnomorawska; Dolnomoravský
úval; Juhomoravská panva [pn. część
Kotliny Wiedeńskiej]
Kotlina Helpiańska; Heľpianské podolie
Kotlina Hornadzka; Hornádská kotlina
Kotlina Koszycka; Košická kotlina
Kotlina Liptowska; Liptovská kotlina
Kotlina Luczeńska; Lučenská kotlina
Kotlina Nitrzańska; Nitranská kotlina
Kotlina Orawsko-Nowotarska; Oravská
kotlina
Kotlina Popradzka; Popradská kotlina
207
Kotlina Turczańska; Turčianská kotlina
Kotlina Wiedeńska; Viedenská kotlina [pn.-wsch. część Niziny Środkowodunajskiej]
Obniżenie Hronu; Horehronské podolie
Obniżenie Liptowsko-Spiskie; Podtatranská
kotlina
Rów Podtarzański; Podtatranská brázda
Wyżyny, płaskowyże
Cerová vrchovina
Laborecka vrchovina
Pogórze Krupińskie; Krupinská planina
Pogórze Ondawskie; Ondavská vrchovina
Šarišska vrchovina
Užská hornatina
Vizovska vrchovina
Góry
Baszty; Grań Baszt; Hrebeň Bášt
Beskid Niski; Nízske Beskydy
Beskid Sądecki; Ľubovnianska vrchovina
Beskid Żywiecki; Oravské Beskydy
Beskidy; Beskydy
Beskidy Morawsko-Śląskie; Moravsko-sliezske Beskydy
Beskidy Środkowe; Stredné Beskydy
Beskidy Wschodnie; Východné Beskydy
Beskidy Zachodnie; Západné Beskydy
Białe Karpaty; Biele Karpaty
Bieszczady; Bukovské vrchy
Czerwone Wierchy; Červené vrchy
Góry Bystrzyckie; Bystrická vrchovina
Góry Choczańskie; Chočské vrchy
Góry Czerchowskie; Čerchovské pohorie;
Čergov
Góry Inowieckie; Považský Inovec
Góry Kisuckie; Kysucká vrchovina
Góry Kremnickie; Kremnické vrchy
Góry Lewockie; Levočské vrchy
Góry Strażowskie; Strážovské vrchy
Góry Szczawnickie; Štiavnické vrchy
Góry Tokajsko-Slańskie; Slanské vrchy
Grań Hrubego; Hrubé
Hroński Inowiec; Pohronský Inovec
Jatki; Jatky
Jaworniki; Javorníky
Karpaty; Karpaty
Karpaty Słowacko-Morawskie; Slovensko-moravské Karpaty
Karpaty Wschodnie; Východné Karpaty
Karpaty Zachodnie; Západné Karpaty
Liptowskie Kopy; Liptovské kopy
Łomnicka Grań; Lomnický hrebeň
Magura Orawska; Oravská Magura
Magura Spiska; Spišská Magura
Mała Fatra; Malá Fatra
Małe Karpaty; Malé Karpaty
Małe Pieniny; Malé Pieniny
Niski Ptacznik, Nízky Vtáčnik
Niżne Tatry; Nízké Tatry
Otargańce; Otrhance
Pieniny; Pieniny
Pogórze Myjawskie; Myjavská pahorkatina
Pogórze Spisko-Gubałowskie
Ptacznik; Vtáčnik
Rohacze; Roháče
Rudawy Słowackie; Slovenské rudohorie
Rudawy Spiskie; Volovské vrchy
Rudawy Weporskie; Veporské vrchy
Skoruszyńskie Wierchy; Skorušinské vrchy
Tatry; Tatry
Tatry Bielskie; Belianské Tatry
Tatry Wysokie; Vysoké Tatry
Tatry Zachodnie; Západní Tatry
Trybecz; Tribeč
Wielka Fatra; Veľká Fatra
Wyhorlat; Vihorlatské vrchy; Vihorlat
Wysoki Ptacznik, Vysoký Vtáčnik
Wzgórza Zemplińskie; Zemplínske vrchy
Żar; Žiar
208
Szczyty
Babia Góra; Babia hora
Baniasta Turnia; Kupola
Banówka; Baníkov
Baranie Rogi; Baranie rohy
Baraniec; Baranec
Batyżowiecki Szczyt; Batizovský štít
Bobrowiec; Bobrovec
Brestowa; Brestová
Bujaczy Wierch; Bujačí vrch
Bystra; Bystrá
Chopok
Ciemniak; Temniak
Ciężki Szczyt; Český štít
Cubryna; Čubrina
Czarny Szczyt; Čierny štít
Durny Szczyt; Pyšny štít
Dwoista Turnia; Dvojitá veža
Dzika Turnia; Divá veža
Dziumbier; Ďumbier
Furkot; Furkotský štít
Ganek; Ganok
Gierlach; Gerlachovský štít
Granaty Wielickie; Velické gránaty
Hawrań; Havran
Hlińska Turnia; Hlinská veža
Hrebienok
Hruby Wierch; Hrubý vrch
Inowiec; Inovec
Jagnięcy Szczyt; Jahňací štít
Jastrzębia Turnia; Jastrabia veža
Jaworowe Turnie; Javorové veže
Jaworowy Szczyt; Javorový štít
Kacza Turnia; Kačacia veža
Kaczy Szczyt; Kačací štít
Kamienista; Veľká Kamenistá
Kasprowy Wierch; Kasprov vrch
Kieżmarski Szczyt; Kežmarsky štít
Kołowy Szczyt; Kolový štít
Kończysta; Končistá
Kopa Kondracka; Kondrátová kopa
Koprowy Wierch; Kôprovský štít
Kozi Grzbiet; Kozí chrbát
Krótka; Krátka
Krywań; Kriváň
Krzemieniec; Kremenec
Krzesanica; Kresanica
Krzyżne Liptowskie; Krížne
Lackowa; Lacková
Litworowy Szczyt; Litvorový štít
Lodowa Kopa; Malý Ľadový štít
Lodowy Szczyt; Ľadový štít
Lodowy Zwornik; Zadný Ľadový štít
Łomnica; Lomnický štít
Mała Kończysta; Malá Končistá
Mała Wysoka; Východná Vysoká
Małołączniak; Malolučniak
Mały Durny Szczyt; Malý Pyšny štít
Mały Gierlach; Kotlový štít
Mały Jawornik; Malý Javorník
Mały Jaworowy Szczyt; Malý Javorový štít
Mały Kieżmarski Szczyt; Malý Kežmarsky
štít
Mały Krywań; Malý Kriváň
Mały Lodowy Szczyt; Široká veža
Minčol
Młynarz; Mlynár
Niżnie Rysy; Malé Rysy
Nowy Wierch; Novy vrch
Osterwa; Ostrva
Ostra; Ostrá
Ostredok
Ostry Szczyt; Ostrý štít
Pachoł; Pachoľa
Pilsko; Pilsko
Płaczliwa Skała; Plačlivá skala; Ždiarska
vidla
Popradzka Kopa; Kôpky
Pośrednia Grań; Posredný hrot
Ptacznik; Vtáčnik
Raczkowa Czuba; Jakubiná
Rakuska Czuba; Veľká Svišťovka
Rohacz Ostry; Ostrý Roháč
Rohacz Płaczliwy; Plačlivé
Rysy; Rysy
Salatyński Wierch; Salatín
Šimonka
Siwy Wierch; Sivý vrch
Skrajne Solisko; Predné Solisko
209
Sławkowski Szczyt; Slavkovský štít
Smoczy Szczyt; Dračí štít
Staroleśny Szczyt; Bradavica
Starorobociański Wierch; Klin
Stolica
Strzelecka Turnia; Strelecká veža
Szalony Wierch; Hlúpy vrch
Szatan; Satan
Szczyrbski Szczyt; Štrbský štít
Szeroka Jaworzyńska; Široká
Śnieżny Szczyt; Snehový štít
Świnica; Svinica
Świstowy Szczyt; Svišťovy štít
Trzy Kopy; Tri kopy
Wielicki Szczyt; Velický štít
Wielka Kopa Koprowa; Veľká kopa
Wielka Racza; Veľká Rača
Wielki Chocz; Veľký Choč
Wielki Jawornik; Veľký Javorník
Wielkie Solisko; Veľké Solisko
Wołowiec; Volovec
Wołowiec Mięguszowiecki; Mengusovský
Volovec
Wyhorlat; Vihorlat
Wysoka; Vysoká
Wysokie Skałki; Vysoké skalky
Zadni Gierlach; Zadný Gerlachovský štít
Zadnia Kopa; Nižná Bystrá
Zmarzły Szczyt; Popradský Ľadovy štít
Żłobisty Szczyt; Zlobivá
Żółty Szczyt; Žltá veža
Przełęcze
Barania Przełęcz; Baranie sedlo
Batyżowiecka Przełęcz; Batizovské sedlo
Czerwona Ławka; Priečne sedlo
Furkotna Przełęcz; Furkotská veža; sedlo
Furkotská veža
Gankowa Przełęcz; Štrbina Gánku
Glinne; Hliny; sedlo Hliny
Huciańska Przełęcz; Hutianske sedlo
Jamnicka Przełęcz; Jamnícke sedlo
Jaworowa Przełęcz; Javorové sedlo
Jurgowska Przełęcz; Vyšné Kačacie sedlo
Kołowa Przełęcz; Kolové sedlo
Koprowa Przełęcz; Vyšné Kôprovské sedlo
Liliowe; Ľaliové sedlo
Lodowa Przełęcz; Sedielko
Łomnicka Przełęcz; Lomnické sedlo
Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem;
Mengusovské sedlo
Obłazowa Przełęcz; Studené sedlo
Palenica Jałowiecka; Pálenica
Polski Grzebień; Poľský hrebeň
Przełęcz Dukielska; Dukliansky priesmyk
Przełęcz Łupkowska; Lupkovský priesmyk
Przełęcz Łyska; Lyský priesmyk
Przełęcz pod Kopą; Kopské sedlo
Przełęcz Stolarczyka; Stolarczykovo sedlo
Przełęcz Tetmajera; Tetmajerovo sedlo
Przełęcz Tylicka; Kurovské sedlo
Przysłop; Prislop; sedlo Prislop
Rakuska Przełęcz; Sedlo pod Svišťovkou
Rohatka; Prielom
Smutna Przełęcz; Smutné sedlo
Sucha Przełęcz; Suché sedlo
Szeroka Przełęcz; Široké sedlo
Waga; Váha
Wrota Chałubińskiego; Chalubinského vráta
Zdziarska Przełęcz; Sedlo pod Príslopom
Żelazne Wrota; Železna brána
Jaskinie
Alabastrová jaskyňa
Bielska Jaskinia; Belianska jaskyňa
Bojnická hradná jaskyňa
Bystrianská jaskyňa
Čertova diera; jaskyňa Čertova diera
Demianowska Jaskinia Lodowa;
Demänovská ľadová jaskyňa
Demianowska Jaskinia Wolności;
Demänovská jaskyňa Slobody
Dobszyńska Jaskinia Lodowa; Dobšinská
ľadová jaskyňa
210
Domica; jaskyňa Domica
Gombasecká jaskyňa
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Jasovská jaskyňa
Javorinka; jaskyňa Javorinka
Krásnohorská jaskyňa
Medvedia jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Silická ľadnica
Stratenská jaskyňa
Važecká jaskyňa
Zbojnícka jaskyňa
Zlá diera; jaskyňa Zlá diera
Obszary ochrony przyrody
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery
„Karpaty Wschodnie”; Medzinárodná
biosférická rezervácia Východné Karpaty
Národný park Muránska planina
Park Narodowy „Mała Fatra”; Národný
park Malá Fatra
Park Narodowy „Niżne Tatry”; Národný
park Nízke Tatry
Park Narodowy „Połoniny”; Národný park
Poloniny
Park Narodowy „Słowacki Kras”; Národný
park Slovenský kras
Park Narodowy „Słowacki Raj”; Národný
park Slovenský raj
Park Narodowy „Wielka Fatra”; Národný
park Veľká Fatra
Pieniński Park Narodowy; Pieninský
národný park
Tatrzański Park Narodowy; Tatranský
národný park
Drogi
Droga Wolności; Cesta slobody
Inne obiekty komunikacyjne
Magistrala Tatrzańska; Tatranská magistrála
[szlak turystyczny w Tatrach]
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
Czerwony Klasztor; Červený kláštor [klasztor
w miejscowości Czerwony Klasztor]
katedra Świętego Marcina; Katedrála
svätého Martina; Dóm svätého Martina
[katedra w Bratysławie]
kościół Świętego Jakuba; Chram sväteho
Jakuba [kościół w Lewoczy]
Forty, twierdze, zamki
Červený kameň [zamek koło Trnavy]
Devín [ruiny zamku w Bratysławie]
Jasenov; hrad Jasenov [ruiny zamku koło
Humennégo]
Sokoľ [ruiny zamku koło Koszyc]
Starhrad [ruiny zamku koło Żyliny]
Strečno; hrad Strečno [zamek koło Żyliny]
Turnianský hrad [ruiny zamku koło Koszyc]
Zamek Orawski; Oravský hrad [zamek w
miejscowości Zamki Orawskie]
Zamek Spiski; Spišský hrad [ruiny zamku
koło Spiskiego Podgrodzia]
211
J
S
Pozostałe obiekty
Gotická brána [skalna brama w paśmie
Súľovské vrchy]
Herľanský geizír [gejzer w Herľanach koło
Koszyc]
Obrovská brána [skalna brama w paśmie
Súľovské vrchy]
SŁOWENIA
Slovenija
Język urzędowy: słoweński; na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe
również węgierski i włoski
Słowniczek terminologiczny nazw słoweńskich
barje
bistrica
brda
brezno
cerkev
cesta
črn
dolina
gora
gore
gorice
gozd
grad
hrbet
hrib
jama
jezero
jug
južni
kanal
kopališče
kotlina
kraj
krajina
kraška dolina
mokradło
strumień, potok
wzgórza
szyb; studnia
cerkiew; kościół
droga
czarny
dolina
góra
góry
wzgórza
las
zamek
grzbiet górski
wzgórze
jaskinia
jezioro
południe
południowy
kanał, cieśnina
kąpielisko
kotlina
osiedle
kraina, rejon, kraj
dolina krasowa
212
kraška jezera
ledeniške doline
letališče
luka
mesto
močvirje
morje
most
nabrežie
narodni park
nižina, nižavje
občina
otočje
otok
pahorok
planota
pobrežie
pogorje
polje
polotok
ponor vode, ponikalnica
poplavni svet
pot
predor
preliv
ravnica
reka
rt
sedlo
sever
severni
slap
slapovi
soteska
stredovi
svah
veliki
visočina
vrata
vrh
vzhod
vzhodni
zahod
zahodni
zaliv
zdravilišče
jeziora krasowe
dolina polodowcowa
lotnisko
port
miasto
bagno, moczar
morze
most
wybrzeże
park narodowy
nizina
gmina
wyspy, archipelag
wyspa
wzgórze
płaskowyż
pobrzeże
pasmo górskie, łańcuch gór
kotlina krasowa, polje
półwysep
ponor
teren podmokły
szlak
tunel
cieśnina
równina
rzeka
przylądek
przełęcz
północ
północny
wodospad
wodospady
wąwóz
środkowy
zbocze
wielki
wyżyna; wyniosłość; płaskowyż
cieśnina
szczyt
wschód
wschodni
zachód
zachodni
zatoka
uzdrowisko
213
Jednostki administracyjne
Ajdovščina; Občina Ajdovščina
Apače; Občina Apače
Beltinci; Občina Beltinci
Benedikt; Občina Benedikt
Bistrica ob Sotli; Občina Bistrica ob Sotli
Bled; Občina Bled
Bloke; Občina Bloke
Bohinj; Občina Bohinj
Borovnica; Občina Borovnica
Bovec; Občina Bovec
Braslovče; Občina Braslovče
Brda; Občina Brda
Brežice; Občina Brežice
Brezovica; Občina Brezovica
Cankova; Občina Cankova
Celje; Mestna občina Celje
Cerklje na Gorenjskem; Občina Cerklje na
Gorenjskem
Cerknica; Občina Cerknica
Cerkno; Občina Cerkno
Cerkvenjak; Občina Cerkvenjak
Cirkulane; Občina Cirkulane
Črenšovci; Občina Črenšovci
Črna na Koroškem; Občina Črna na
Koroškem
Črnomelj; Občina Črnomelj
Destrnik; Občina Destrnik
Divača; Občina Divača
Dobje; Občina Dobje
Dobrepolje; Občina Dobrepolje
Dobrna; Občina Dobrna
Dobrova-Polhov Gradec; Občina Dobrova-Polhov Gradec
Dobrovnik; Občina Dobrovnik [słoweń.];
Dobronak; Dobrónak Község [węg.]
Dol pri Ljubljani; Občina Dol pri Ljubljani
Dolenjske Toplice; Občina Dolenjske Toplice
Domžale; Občina Domžale
Dornava; Občina Dornava
Dravograd; Občina Dravograd
Duplek; Občina Duplek
Gorenja vas-Poljane; Občina Gorenja vas-Poljane
Gorišnica; Občina Gorišnica
Gorje; Občina Gorje
Gornja Radgona; Občina Gornja Radgona
Gornji Grad; Občina Gornji Grad
Gornji Petrovci; Občina Gornji Petrovci
Grad; Občina Grad
Grosuplje; Občina Grosuplje
Hajdina; Občina Hajdina
Hoče-Slivnica; Občina Hoče-Slivnica
Hodoš; Občina Hodoš [słoweń.]; Hodos;
Hodos Község [węg.]
Horjul; Občina Horjul
Hrastnik; Občina Hrastnik
Hrpelje-Kozina; Občina Hrpelje-Kozina
Idrija; Občina Idrija
Ig; Občina Ig
Ilirska Bistrica; Občina Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica; Občina Ivančna Gorica
Izola; Občina Izola [słoweń.]; Isola; Comune
di Isola [wł.]
Jesenice; Občina Jesenice
Jezersko; Občina Jezersko
Juršinci; Občina Juršinci
Kamnik; Občina Kamnik
Kanal ob Soči; Občina Kanal ob Soči
Kidričevo; Občina Kidričevo
Kobarid; Občina Kobarid
Kobilje; Občina Kobilje
Kočevje; Občina Kočevje
Komen; Občina Komen
Komenda; Občina Komenda
Konstanjevica na Krki; Občina Konstanjevica
na Krki
Koper; Mestna občina Koper [słoweń.];
Capodistria; Comune città di Capodistria
[wł.]
Kostel; Občina Kostel
Kozje; Občina Kozje
Kranj; Mestna občina Kranj
Kranjska Gora; Občina Kranjska Gora
Križevci; Občina Križevci
Krško; Občina Krško
Kungota; Občina Kungota
Kuzma; Občina Kuzma
Laško; Občina Laško
214
Lenart; Občina Lenart
Lendava; Občina Lendava [słoweń.]; Lendva;
Lendva Község [węg.]
Litija; Občina Litija
Ljubno; Občina Ljubno
Ljutomer; Občina Ljutomer
Log-Dragomer; Občina Log-Dragomer
Logatec; Občina Logatec
Loška Dolina; Občina Loška Dolina
Loški Potok; Občina Loški Potok
Lovrenc na Pohorju; Občina Lovrenc na
Pohorju
Lublana; Ljubljana; Mestna občina Ljubljana
Luče; Občina Luče
Lukovica; Občina Lukovica
Majšperk; Občina Majšperk
Makole; Občina Makole
Maribor; Mestna občina Maribor
Markovci; Občina Markovci
Medvode; Občina Medvode
Mengeš; Občina Mengeš
Metlika; Občina Metlika
Mežica; Občina Mežica
Miklavž na Dravskem polju; Občina Miklavž
na Dravskem polju
Miren-Kostanjevica; Občina Miren-Kostanjevica
Mirna Peč; Občina Mirna Peč
Mislinja; Občina Mislinja
Mokronog-Trebelno; Občina Mokronog-Trebelno
Moravče; Občina Moravče
Moravske Toplice; Občina Moravske Toplice
Mozirje; Občina Mozirje
Murska Sobota; Mestna občina Murska
Sobota
Muta; Občina Muta
Naklo; Občina Naklo
Nazarje; Občina Nazarje
Nova Gorica; Mestna občina Nova Gorica
Novo Mesto; Mestna občina Novo Mesto
Odranci; Občina Odranci
Oplotnica; Občina Oplotnica
Ormož; Občina Ormož
Osilnica; Občina Osilnica
Pesnica; Občina Pesnica
Piran; Občina Piran [słoweń.]; Pirano;
Comune di Pirano [wł.]
Pivka; Občina Pivka
Podčetrtek; Občina Podčetrtek
Podlehnik; Občina Podlehnik
Podvelka; Občina Podvelka
Poljčane; Občina Poljčane
Polzela; Občina Polzela
Postojna; Občina Postojna
Prebold; Občina Prebold
Preddvor; Občina Preddvor
Prevalje; Občina Prevalje
Ptuj; Mestna občina Ptuj
Puconci; Občina Puconci
Rače-Fram; Občina Rače-Fram
Radeče; Občina Radeče
Radenci; Občina Radenci
Radlje ob Dravi; Občina Radlje ob Dravi
Radovljica; Občina Radovljica
Ravne na Koroškem; Občina Ravne
na Koroškem
Razkrižje; Občina Razkrižje
Rečica ob Savinji; Občina Rečica ob Savinji
Renče-Vogrsko; Občina Renče-Vogrsko
Ribnica; Občina Ribnica
Ribnica na Pohorju; Občina Ribnica
na Pohorju
Rogaška Slatina; Občina Rogaška Slatina
Rogašovci; Občina Rogašovci
Rogatec; Občina Rogatec
Ruše; Občina Ruše
Šalovci; Občina Šalovci
Selnica ob Dravi; Občina Selnica ob Dravi
Semič; Občina Semič
Šempeter-Vrtojba; Občina Šempeter-Vrtojba
Šenčur; Občina Šenčur
Šentilj; Občina Šentilj
Šentjernej; Občina Šentjernej
Šentjur; Občina Šentjur
Šentrupert; Občina Šentrupert
Sevnica; Občina Sevnica
Sežana; Občina Sežana
Škocjan; Občina Škocjan
Škofja Loka; Občina Škofja Loka
Škofljica; Občina Škofljica
215
Slovenj Gradec; Mestna občina Slovenj
Gradec
Slovenska Bistrica; Občina Slovenska
Bistrica
Slovenske Konjice; Občina Slovenske
Konjice
Šmarje pri Jelšah; Občina Šmarje pri Jelšah
Šmarješke Toplice; Občina Šmarješke
Toplice
Šmartno ob Paki; Občina Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji; Občina Šmartno pri Litiji
Sodražica; Občina Sodražica
Solčava; Občina Solčava
Šoštanj; Občina Šoštanj
Središče ob Dravi; Občina Središče ob Dravi
Starše; Občina Starše
Štore; Občina Štore
Straža; Občina Straža
Sveta Ana; Občina Sveta Ana
Sveta Trojica v Slovenskih goricah; Občina
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Sveti Andraž v Slovenskih goricah; Občina
Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sveti Jurij ob Ščavnici; Občina Sveti Jurij
ob Ščavnici
Sveti Jurij v Slovenskih goricah; Občina
Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Sveti Tomaž; Občina Sveti Tomaž
Tabor; Občina Tabor
Tišina; Občina Tišina
Tolmin; Občina Tolmin
Trbovlje; Občina Trbovlje
Trebnje; Občina Trebnje
Trnovska vas; Občina Trnovska vas
Tržič; Občina Tržič
Trzin; Občina Trzin
Turnišče; Občina Turnišče
Velenje; Mestna občina Velenje
Velika Polana; Občina Velika Polana
Velike Lašče; Občina Velike Lašče
Veržej; Občina Veržej
Videm; Občina Videm
Vipava; Občina Vipava
Vitanje; Občina Vitanje
Vodice; Občina Vodice
Vojnik; Občina Vojnik
Vransko; Občina Vransko
Vrhnika; Občina Vrhnika
Vuzenica; Občina Vuzenica
Zagorje ob Savi; Občina Zagorje ob Savi
Žalec; Občina Žalec
Zavrč; Občina Zavrč
Železniki; Občina Železniki
Žetale; Občina Žetale
Žiri; Občina Žiri
Žirovnica; Občina Žirovnica
Zreče; Občina Zreče
Žužemberk; Občina Žužemberk
Miejscowości
Ajdovščina
Ankaran [słoweń.]; Ancarano [wł.]
Atomske Toplice
Banovci
Beltinci
Benedikt v Slovenskih goricah
Bistrica ob Sotli
Bled
Bohinj
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brežice
Brezovica
Cankova
Čateške Toplice
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Cerkno
Cerkvenjak
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Destrnik
Divača
Dobje
Dobrepolje
216
Dobrna
Dobrova
Dobrovnik [słoweń.]; Dobronak [węg.]
Dol pri Ljubljani
Dolenjske Toplice
Domžale
Dornava
Dravograd
Duplek
Gorenja vas
Gorišnica
Gornja Radgona
Gornji Grad
Gornji Petrovci
Grad
Grosuplje
Hajdina
Hoče
Hodoš [słoweń.]; Hodos [węg.]
Horjul
Hrastnik
Hrpelje
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Izola [słoweń.]; Isola [wł.]
Jesenice
Jezersko
Juršinci
Kamnik
Kanal
Kidričevo
Kobarid
Kobilje
Kočevje
Komen
Komenda
Koper [słoweń.]; Capodistria [wł.]
Kostanjevica na Krki
Kostel
Kozje
Kranj
Kranjska Gora
Križevci
Kropa
Krško
Kungota
Kuzma
Laško
Lenart
Lendava [słoweń.]; Lendva [węg.]
Lipica
Litija
Ljubno
Ljutomer
Logatec
Loška Dolina
Loški Potok
Lovrenc na Pohorju
Lublana; Ljubljana
Luče
Lucija [słoweń.]; Lucia [wł.]
Lukovica
Majšperk
Maribor
Markovci
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miklavž na Dravskem polju
Miren
Mirna Peč
Mislinja
Moravče
Moravske Toplice
Mozirje
Murska Sobota
Muta
Naklo
Nazarje
Nova Gorica
Novo Mesto
Odranci
Oplotnica
Ormož
Osilnica
Pesnica
Piran [słoweń.]; Pirano [wł.]
Pivka
Podčetrtek
217
Podlehnik
Podsreda
Podvelka
Poljane nad Škofjo Loko
Polzela
Portorož [słoweń.]; Portorose [wł.]
Postojna
Prebold
Preddvor
Prevalje
Ptuj
Puconci
Rače
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Razkrižje
Ribnica
Ribnica na Pohorju
Rimske Toplice
Rogaška Slatina
Rogašovci
Rogatec
Ruše
Šalovci
Sečovlje [słoweń.]; Sicciole [wł.]
Šempeter pri Gorici
Šenčur
Šentilj
Šentjernej
Šentjur
Sežana
Škocjan
Škofja Loka
Škofljica
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji
Solčava
Šoštanj
Spodnje Škofije [słoweń.]; Valmarin [wł.]
Stahovica
Starše
Štore
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sveti Jurij ob Ščavnici
Tabor
Tišina
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trnovska vas
Tržič
Trzin
Turnišče
Velenje
Velika Polana
Velike Bloke
Velike Lašče
Veržej
Videm
Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik
Vransko
Vrhnika
Vrtojba
Vuzenica
Zagorje ob Savi
Žalec
Zavrč
Železniki
Žetale
Žiri
Žirovnica
Zreče
Žužemberk
218
Krainy, regiony
Bałkany; Balkan
Bela krajina
Dolenjska
Gorenjska
Karyntia; Koroška
Kranjska
Notranjska
Prekmurje
Primorska
Styria; Štajerska
Suha krajina
Morza
Morze Adriatyckie; Adriatyk; Jadransko
Morje; Jadran
Zatoki
Koprski zaliv [słoweń.]; Vallone di
Capodistria [wł.]
Piranski zaliv [słoweń.]; Vallone di Pirano
[wł.]
Zatoka Triesteńska; Tržaški zaliv [słoweń.];
Golfo di Trieste [wł.]
Zatoka Wenecka; Beneški zaliv [słoweń.];
Golfo di Venezia [wł.]
Jeziora
Bled; Blejsko jezero
Bohinjsko jezero
Cerkniško jezero
Divje jezero
Družmersko jezero
Mariborsko jezero
Moste; Moščansko jezero
Ožbalt; Ožbaltsko jezero
Ptujsko jezero
Šmartinsko jezero
Vuhred; Vuhreško jezero
Vuzenica; Vuzeniško jezero
Zbiljsko jezero
Žovneško jezero
Rzeki
Dravinja
Drawa; Drava
Kolpa
Krka
Lahinja
Ljubljanica
Mura; Mura [słoweń., węg.]
Pesnica
Pivka
Savinja
Sawa; Sava
Socza; Soča
Wodospady
Boka
Govic
Krka
Podolski slap
Rinka
Slap Savica
Šum
219
Półwyspy
Półwysep Bałkański; Balkanski polotok
Istria; Istra [słoweń.]; Istria [wł.]
Przylądki
Debeli rtič [słoweń.]; Punta Grossa [wł.]
Rt Madona [słoweń.]; Punta Madonna [wł.]
Niziny, równiny
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Panonska nižina
Doliny
Dolina Triglavskih jezer
Korita Tolminke; Tolminska korita [wąwóz]
Logarska dolina
Planica
Rakov Škocjan
Vintgar; Blejski Vintgar [wąwóz]
Kotliny
Planinsko polje
Ptujsko polje
Radensko polje
Cerkniško polje
Dobrepolje
Kotlina Lublańska; Ljubljanska kotlina
Ljubljansko polje
Wyżyny, płaskowyże
Kras; Kras
Góry
Alpy; Alpe
Alpy Julijskie; Julijske Alpe
Alpy Kamnickie; Kamniške-Savinjske Alpe
Alpy Wschodnie; Vzhodne Alpe
Bohor
Dinara
Gorjanci
Góry Dynarskie; Dinarsko gorovje
Karawanki; Karavanke
Košuta
Krvavec
Planica
Pohorje
Slovenske gorice
Trnovski Gozd
Velika planina
Szczyty
Črni vrh
Goteniški Snežnik
Grintavec
Jalovec
Krn
Ojstrica
Peca
Škrlatica
Snežnik
Stol
Suhi vrh
Triglav
220
Veliki Snežnik
Visoki Kanin
Przełęcze
Predel
Radelj
Studor
Jezersko sedlo
Korensko sedlo
Ljubelj
Jaskinie
Abisso Čehi
Črna jama
Črnelsko brezno
Dimnice
Divaška jama
Jama Pekel
Jama Pivka
Jama pod Babjim zobom
Jama Vilenica
Jaskinie Szkocjańskie; Škocjanske jame
Kačna jama
Kamniška jama
Kostanjeviška jama
Križna jama
Planinska jama
Polaška jama
Postojna; Postojnska jama
Predjamska jama
Snežna jama
Vandima
Velika ledena jama v Paradani
Vilenica
Železna jama
Županova jama
J
T
Obszary ochrony przyrody
Kozjanski regijski park
Krajinski park Goričko
Krajinski park Logarska dolina
Krajinski park Sečoveljske soline
Notranjski regijski park
Regijski park Škocjanske jame
Triglavski narodni park
Tunele
Predor Karavanke; Karavanški predor
Forty, twierdze, zamki
1
Bogenšperk [Šmartno pri Litiji]
Fridrihštajn [ruiny zamku w Kočevje]
Krumpek [Gorjuša]
Predjamski grad [Postojna]
Samostanski grad [Olimje]
Vipavski grad [ruiny zamku]
Pozostałe obiekty
Brezno pod Velbom [studnia jaskiniowa]
Otiško okno [naturalny most]
Pivka [podziemna rzeka przepływająca przez
jaskinię Postojna]
Timavo [wywierzysko krasowe]
Vrtiglavica Vertigo [studnia jaskiniowa]
2
3
4
5
6
7
8
9
221
UKRAINA
Ukrajina (trb.), Ukraina (trl.)
Język urzędowy: ukraiński; na obszarze Krymu również rosyjski
Tabela transliteracji i transkrypcji alfabetu ukraińskiego
Аа
Бб
Вв
Гг
Ґґ
Дд
Ее
Єє
Жж
Зз
Ии
Іі
Її
Йй
Кк
Лл
Мм
transliteracja
a
b
v
h, gh1
g
d
e
ie, ye2
zh
z
y
i
i, yi2
i, y2
k
l
m
transkrypcja
a
b
w
h
g
d
e
je3, e4, ie5
ż
z
y
i
ji
j
k
l6, ł7
m
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Юю
Яя
Ьь
’
transliteracja
n
o
p
r
s
t
u
f
kh
ts
ch
sh
sch
iu, yu2
ia, ya2
´
”9
transkrypcja
n
o
p
r
s
t
u
f
ch
c
cz
sz
szcz
ju3, u4, iu5
ja3, a4, ia5
´8
–
tylko po literze з (zgh)
tylko na początku wyrazu
3
na początku wyrazu, po literach samogłoskowych i po apostrofie
4
po literze л
5
po pozostałych literach
6
przed literami є, i, ï, ь, ю, я oraz w geminacie лл
7
na końcu wyrazu oraz przed wszystkimi literami z wyjątkiem є, i, ï, ь, ю, я, л
8
znak zmiękczenia; w połączeniach oddaje się jako: ль = l, нь = ń, дзь = dź, сь = ś, ць = ć,
зь = ź; w pozostałych przypadkach jako ´
9
pomija się przed я
1
2
222
Słowniczek terminologiczny nazw ukraińskich
administratywna odynycia (trb.),
administratyvna odynytsia (trl.)
aeroport (trb.), aeroport (trl.)
awtowokzał (trb.), avtovokzal (trl.)
bahno (trb.), bahno (trl.)
banka (trb.), banka (trl.)
basejn (trb.), basein (trl.)
basejn riczky (trb.), basein richky (trl.)
baszta (trb.), bashta (trl.)
bereh (trb.), bereh (trl.)
biłyj (trb.), bilyi (trl.)
biosfernyj zapowidnyk (trb.), biosfernyi
zapovidnyk (trl.)
bir (trb.), bir (trl.)
bołoto (trb.), boloto (trl.)
brama (trb.), brama (trl.)
brid (trb.), brid (trl.)
buchta (trb.), bukhta (trl.)
budiwla (trb.), budivlia (trl.)
budynok (trb.), budynok (trl.)
centr (trb.), tsentr (trl.)
centralnyj (trb.), tsentral´nyi (trl.)
cerkwa (trb.), tserkva (trl.)
chaszcza (trb.), khascha (trl.)
chrebet (trb.), khrebet (trl.)
chutir (trb.), khutir (trl.)
cwyntar (trb.), tsvyntar (trl.)
czaharnyk (trb.), chaharnyk (trl.)
czerwonyj (trb.), chervonyi (trl.)
czornyj (trb.), chornyi (trl.)
damba (trb.), damba (trl.)
dawnyj (trb.), davnyi (trl.)
derewo (trb.), derevo (trl.)
derżawa (trb.), derzhava (trl.)
derżawnyj zapowidnyk (trb.), derzhavnyi
zapovidnyk (trl.)
diuna (trb.), diuna (trl.)
dołyna (trb.), dolyna (trl.)
doroha (trb.), doroha (trl.)
dowhyj (trb.), dovhyi (trl.)
drahowyna (trb.), drahovyna (trl.)
dykyj (trb.), dykyi (trl.)
dżereło (trb.), dzherelo (trl.)
fabryka (trb.), fabryka (trl.)
fortecia (trb.), fortetsia (trl.)
haj (trb.), hai (trl.)
jednostka administracyjna
port lotniczy
dworzec autobusowy
bagno
ławica
zagłębie
dorzecze
baszta, wieża
brzeg
biały
rezerwat biosfery
bór
błoto, trzęsawisko, mokradło
brama
bród
zalew, zatoka
budynek, budowla
budynek
centrum; środek; ośrodek
centralny, środkowy
cerkiew
zarośla
grzbiet, łańcuch
chutor, zagroda, przysiółek
cmentarz
zarośla, zagajnik
czerwony
czarny
zapora
dawny, stary
drzewo
państwo
rezerwat narodowy
wydma
dolina, padół
droga
długi
mokradło
dziki; bezludny
źródło, zdrój
fabryka
forteca, twierdza
gaj, zagajnik
223
hariacze dżereło (trb.), hariache dzherelo (trl.)
hat´ (trb.), hat´ (trl.)
hawań (trb.), havan´ (trl.)
hirśkyj (trb.), hirs´kyi (trl.)
hłuchyj (trb.), hlukhyi (trl.)
hłybokyj (trb.), hlybokyi (trl.)
hnyłyj (trb.), hnylyi (trl.)
hołownyj (trb.), holovnyi (trl.)
hora (trb.), hora (trl.)
horod (trb.), horod (trl.)
horodok (trb.), horodok (trl.)
horodyszcze (trb.), horodysche (trl.)
hory (trb.), hory (trl.)
hranycia (trb.), hranytsia (trl.)
hrebla (trb.), hreblia (trl.)
hrot (trb.), hrot (trl.)
huta (trb.), huta (trl.)
hyrło (trb.), hyrlo (trl.)
jama (trb.), yama (trl.)
jar (trb.), yar (trl.)
kamenołomnia (trb.), kamenolomnia (trl.)
kamiń (trb.), kamin´ (trl.)
kamjanyj (trb.), kamianyi (trl.)
kanał (trb.), kanal (trl.)
kanawa (trb.), kanava (trl.)
kar´jer (trb.), kar´ier (trl.)
kładowyszcze (trb.), kladovysche (trl.)
kołodiaź (trb.), kolodiaz´ (trl.)
kołonija (trb.), koloniia (trl.)
kopalnia (trb.), kopal´nia (trl.)
kordon (trb.), kordon (trl.)
korotkyj (trb.), korotkyi (trl.)
kosa (trb.), kosa (trl.)
kraj (trb.), krai (trl.)
krajina (trb.), kraina (trl.)
krasnyj (trb.), krasnyi (trl.)
kriaż (trb.), kriazh (trl.)
kruhłyj (trb.), kruhlyi (trl.)
krynycia (trb.), krynycia (trl.)
krywyj (trb.), kryvyi (trl.)
kupalnia (trb.), kupal´nia (trl.)
kupyna (trb.), kupyna (trl.)
kurhan (trb.), kurhan (trl.)
kurort (trb.), kurort (trl.)
lis (trb.), lis (trl.)
lisosika (trb.), lisosika (trl.)
lisostep (trb.), lisostep (trl.)
lisowyj (trb.), lisovyi (trl.)
gorące źródło, cieplice
grobla; jaz
port
górski
głuchy, bezludny, zapadły
głęboki
zgniły, gnijący, bagienny
główny
góra
gród, miasto (obronne), zamek
gródek
grodzisko
góry
granica
zapora
grota
huta
ujście
jama, dół
jar, parów, wąwóz
kamieniołom
kamień
kamienny
kanał
rów
kamieniołom
cmentarz
studnia
kolonia
kopalnia
granica
krótki; mały
cypel; mierzeja; półwysep
kraj
kraina
piękny
wyżyna
okrągły
studnia, źródło, zdrój
krzywy
kąpielisko
kępa
kurhan, kopiec
uzdrowisko
las
poręba
lasostep
leśny, borowy
224
lisystyj (trb.), lisystyi (trl.)
łanciuh (trb.), lanciuh (trl.)
łanciuh hirśkyj (trb.), lanciuh hirs´kyi (trl.)
łetowyszcze (trb.), letovysche (trl.)
łuh (trb.), luh (trl.)
łuka (trb.), luka (trl.)
łyman (trb.), lyman (trl.)
magura (trb.), magura (trl.)
mahistral (trb.), mahistral´ (trl.)
majak (trb.), maiak (trl.)
majdan (trb.), maidan (trl.)
małyj (trb.), malyi (trl.)
masyw (trb.), masyv (trl.)
melnycia (trb.), mel´nytsia (trl.)
meża (trb.), mezha (trl.)
meżyriczczia (trb.), mezhyrichchia (trl.)
miłyna (trb.), milyna (trl.)
miscewist´ (trb.), miscevist´ (trl.)
mist (trb.), mist (trl.)
misteczko (trb.), mistechko (trl.)
misto (trb.), misto (trl.)
miśkyj (trb.), mis´kyi (trl.)
młyn (trb.), mlyn (trl.)
moczar (trb.), mochar (trl.)
mohyła (trb.), mohyla (trl.)
mokryj (trb.), mokryi (trl.)
moł (trb.), mol (trl.)
monastyr (trb.), monastyr (trl.)
more (trb.), more (trl.)
morśkyj (trb.), mors´kyi (trl.)
mys (trb.), mys (trl.)
nacionalnyj pryrodnyj park (trb.), natsional´nyi
pryrodnyi park (trl.)
nahirja (trb.), nahiria (trl.)
nasełenyj punkt (trb.), naselenyi punkt (trl.)
nowyj (trb.), novyi (trl.)
nyzowyna (trb.), nyzovyna (trl.)
nyźkyj (trb.), nyz´kyi (trl.)
nyżnij (trb.), nyzhnyi (trl.)
obłast´ (trb.), oblast´ (trl.)
ostriw (trb.), ostriv (trl.)
ostriweć (trb.), ostrivets´ (trl.)
ostriwnyj (trb.), ostrivnyi (trl.)
ozero (trb.), ozero (trl.)
pahorb (trb.), pahorb (trl.)
pałac (trb.), palats (trl.)
lesisty
łańcuch
łańcuch górski
lotnisko
łąka, błonie
łąka
liman
magura (wyniosły, samotny masyw górski)
magistrala
latarnia
plac
mały
masyw
młyn
granica
międzyrzecze
mielizna
miejscowość; osiedle; kraina
most
miasteczko
miasto
miejski
młyn
moczar, grzęzawisko
mogiła
mokry
molo
klasztor
morze
morski, nadmorski
cypel; przylądek
park narodowy
płaskowyż
osiedle, miejscowość
nowy
nizina
niski
dolny
obwód (jedn. adm. pierwszego rzędu);
kraina
wyspa
wysepka
wyspowy
jezioro
garb, kopiec, wzgórze, wzniesienie
pałac
225
pamjatka starowyny (trb.), pamiatka
starovyny (trl.)
park (trb.), park (trl.)
pasmo (trb.), pasmo (trl.)
pasowyszcze (trb.), pasovysche (trl.)
peczera (trb.), pechera (trl.)
peredhirja (trb.), peredhiria (trl.)
peredmistia (trb.), peredmistia (trl.)
perelisok (trb.), perelisok (trl.)
pereprawa (trb.), pereprava (trl.)
perewał (trb.), pereval (trl.)
pik (trb.), pik (trl.)
pisky (trb.), pisky (trl.)
pisok (trb.), pisok (trl.)
piwdennyj (trb.), pivdennyi (trl.)
piwdeń (trb.), pivden´ (trl.)
piwnicz (trb.), pivnich (trl.)
piwnicznyj (trb.), pivnichnyi (trl.)
piwostriw (trb.), pivostriv (trl.)
plaż (trb.), pliazh (trl.)
płato (trb.), plato (trl.)
płoskohirja (trb.), ploskohiria (trl.)
płoszcza (trb.), ploscha (trl.)
polana (trb.), poliana (trl.)
połe (trb.), pole (trl.)
połonyna (trb.), polonyna (trl.)
porih (trb.), porih (trl.)
port (trb.), port (trl.)
posełennia (trb.), poselennia (trl.)
potik (trb.), potik (trl.)
pradołyna (trb.), pradolyna (trl.)
prirwa (trb.), prirva (trl.)
prom (trb.), prom (trl.)
protoka (trb.), protoka (trl.)
prymorśkyj (trb.), prymors´kyi (trl.)
pryrodnyj zapowidnyk (trb.), pryrodnyi
zapovidnyk (trl.)
prystań (trb.), prystan´ (trl.)
prytoka (trb.), prytoka (trl.)
pustela (trb.), pustelia (trl.)
puszcza (trb.), puscha (trl.)
rajon (trb.), raion (trl.)
riczka (trb.), richka (trl.)
riczyszcze (trb.), richysche (trl.)
rih (trb.), rih (trl.)
riw (trb.), riv (trl.)
riwnyj (trb.), rivnyi (trl.)
riwnyna (trb.), rivnyna (trl.)
obiekt zabytkowy
park
pasmo (górskie), garb, grzbiet
pastwisko
grota, pieczara, jaskinia
podgórze, przedgórze
przedmieście
zagajnik
przeprawa
przełęcz
iglica; szczyt
piaski
piasek, piaszczysty grunt
południowy
południe
północ
północny
półwysep
plaża
płaskowyż; wysoczyzna
płaskowyż
plac
polana
pole
połonina
próg, poroh
port
osada, kolonia
potok
pradolina
przepaść
prom
cieśnina
nadmorski, pomorski
rezerwat przyrody
przystań
dopływ
pustynia
puszcza
rejon (jedn. adm. drugiego rzędu); dzielnica
rzeka
koryto (rzeki), nurt
róg
rów
równy
równina
226
rozwałyny (trb.), rozvalyny (trl.)
rujiny (trb.), ruiny (trl.)
rukaw (trb.), rukav (trl.)
rynok (trb.), rynok (trl.)
sad (trb.), sad (trl.)
schid (trb.), skhid (trl.)
schidnyj (trb.), skhidnyi (trl.)
schył (trb.), skhyl (trl.)
seło (trb.), selo (trl.)
sełyszcze (trb.), selysche (trl.)
serednij (trb.), serednii (trl.)
sidłowyna (trb.), sidlovyna (trl.)
skela (trb.), skelia (trl.)
sołonczak (trb.), solonchak (trl.)
sołotwyna (trb.), solotvyna (trl.)
spad (trb.), spad (trl.)
spokijnyj (trb.), spokiinyi (trl.)
sporuda (trb.), sporuda (trl.)
stadion (trb.), stadion (trl.)
stancija (trb.), stantsiia (trl.)
staroriczyszcze (trb.), starorichysche (trl.)
staryj (trb.), staryi (trl.)
stawok (trb.), stavok (trl.)
step (trb.), step (trl.)
steżka (trb.), stezhka (trl.)
stołycia (trb.), stolycia (trl.)
strimczak (trb.), strimchak (trl.)
strumoczok (trb.), strumochok (trl.)
strumok (trb.), strumok (trl.)
suchodił (trb.), sukhodil (trl.)
suchyj (trb.), sukhyi (trl.)
swiatyj (trb.), sviatyi (trl.)
swiatyłyszcze (trb.), sviatylysche (trl.)
swiatynia (trb.), sviatynia (trl.)
szachta (trb.), shakhta (trl.)
szachtarśkyj (trb.), shakhtars´kyi (trl.)
szwydkyj (trb.), shvydkyi (trl.)
tama (trb.), tama (trl.)
temnyj (trb.), temnyi (trl.)
tepłyj (trb.), teplyi (trl.)
torfjanyk (trb.), torfianyk (trl.)
torfowyszcze (trb.), torfovysche (trl.)
torh (trb.), torh (trl.)
triasowyna (trb.), triasovyna (trl.)
twerdyj (trb.), tverdyi (trl.)
tychyj (trb.), tykhyi (trl.)
ukis (trb.), ukis (trl.)
ułohowyna (trb.), ulohovyna (trl.)
ruiny
ruiny
odnoga (rzeki)
rynek
sad
wschód
wschodni
stok
wieś
wieś, kolonia, osada, osiedle
średni, środkowy
przełęcz
skała, głaz
solnisko
źródło mineralne (słone źródło, bagno)
stok
spokojny, cichy
budynek, budowla
stadion
stacja
starorzecze
stary, dawny
staw
step
ścieżka
stolica
skała
struga, potoczek
potok, strumień
ląd; kontynent
suchy
święty
świątynia
świątynia
kopalnia
górniczy
bystry, szybki
tama
ciemny
ciepły
torfowisko
torfowisko
targ
grzęzawisko, trzęsawisko, bagno
twardy
cichy, spokojny
stok
kotlina, niecka, rynna
227
uroczyszcze (trb.), urochysche (trl.)
uszczełyna (trb.), uschelyna (trl.)
uzbereżżia (trb.), uzberezhzhia (trl.)
uzhirja (trb.), uzhiria (trl.)
wałun (trb.), valun (trl.)
wełykyj (trb.), velykyi (trl.)
werchnij (trb.), verkhnii (trl.)
werchowyna (trb.), verkhovyna (trl.)
werszyna (trb.), vershyna (trl.)
weża (trb.), vezha (trl.)
widrih (trb.), vidrih (trl.)
woda (trb.), voda (trl.)
wodianyj (trb.), vodianyi (trl.)
wodnyj (trb.), vodnyi (trl.)
wodoschowyszcze (trb.), vodoskhovysche (trl.)
wodospad (trb.), vodospad (trl.)
wokzał (trb.), vokzal (trl.)
wołohyj (trb.), volohyi (trl.)
worota (trb.), vorota (trl.)
wułycia (trb.), vulycia (trl.)
wyhin (trb.), vyhin (trl.)
wynnycia (trb.), vynnytsia (trl.)
wysełky (trb.), vyselky (trl.)
wysoczyna (trb.), vysochyna (trl.)
wysokyj (trb.), vysokyi (trl.)
zachid (trb.), zakhid (trl.)
zachidnyj (trb.), zakhidnyi (trl.)
zahata (trb.), zahata (trl.)
zaliznycia (trb.), zaliznytsia (trl.)
zaliznycznyj wokzał (trb.), zaliznychnyi
vokzal (trl.)
zamok (trb.), zamok (trl.)
zapadyna (trb.), zapadyna (trl.)
zapowidnyk (trb.), zapovidnyk (trl.)
zatoka (trb.), zatoka (trl.)
zawod (trb.), zavod (trl.)
zełenyj (trb.), zelenyi (trl.)
zołotyj (trb.), zolotyi (trl.)
zrub (trb.), zrub (trl.)
zymnyj (trb.), zymnyi (trl.)
żowtyj (trb.), zhovtyi (trl.)
uroczysko
cieśnina; wąwóz, żleb
pobrzeże
wysoczyzna
głaz
wielki, duży
górny
wierzchołek; wyżyna; wysoczyzna
szczyt, wierzchołek
wieża, baszta
odnoga (górskiego pasma, grzbietu)
woda
wodny
wodny
sztuczny zbiornik wodny
wodospad
dworzec
mokry
brama, przełęcz
ulica
wygon, pastwisko, błonie
winnica
kolonia, przysiółek
wysoczyzna; wzgórze; wzniesienie
wysoki
zachód
zachodni
tama, zapora
linia kolejowa
stacja kolejowa
zamek
zapadlisko, kotlina, rynna
rezerwat, skansen
zatoka, zalew
zakład przemysłowy
zielony
złoty
poręba
zimny
żółty
228
Jednostki administracyjne
Kijów; misto Kyjiw (trb.), misto Kyiv (trl.)
Krym; Republika Autonomiczna Krymu;
Krym (trb.), Krym (trl.); Awtonomna
Respublika Krym (trb.), Avtonomna
Respublika Krym (trl.) [ukr.]; Krym (trb.),
Krym (trl.); Awtonomnaja Riespublika
Krym (trb.), Avtonomnaja Respublika
Krym (trl.) [ros.]
obwód charkowski; Charkiwśka obłast´
(trb.), Kharkivs´ka oblast´ (trl.)
obwód chersoński; Chersonśka obłast´ (trb.),
Khersons´ka oblast´ (trl.)
obwód chmielnicki; Chmelnyćka obłast´
(trb.), Khmel´nyts´ka oblast´ (trl.)
obwód czerkaski; Czerkaśka obłast´ (trb.),
Cherkas´ka oblast´ (trl.)
obwód czernihowski; Czernihiwśka obłast´
(trb.), Chernihivs´ka oblast´ (trl.)
obwód czerniowiecki; Czerniwećka obłast´
(trb.), Chernivets´ka oblast´ (trl.)
obwód dniepropetrowski; Dnipropetrowśka
obłast´ (trb.), Dnipropetrovs´ka oblast´
(trl.)
obwód doniecki; Donećka obłast´ (trb.),
Donets´ka oblast´ (trl.)
obwód iwanofrankowski; Iwano-Frankiwśka
obłast´ (trb.), Ivano-Frankivs´ka oblast´
(trl.)
obwód kijowski; Kyjiwśka obłast´ (trb.),
Kyivs´ka oblast´ (trl.)
obwód kirowohradzki; Kirowohradśka
obłast´ (trb.), Kirovohrads´ka oblast´ (trl.)
obwód lwowski; Lwiwśka obłast´ (trb.),
L´vivs´ka oblast´ (trl.)
obwód ługański; Łuhanśka obłast´ (trb.),
Luhans´ka oblast´ (trl.)
obwód mikołajewski; Mykołajiwśka obłast´
(trb.), Mykolaivs´ka oblast´ (trl.)
obwód odeski; Odeśka obłast´ (trb.), Odes´ka
oblast´ (trl.)
obwód połtawski; Połtawśka obłast´ (trb.),
Poltavs´ka oblast´ (trl.)
obwód rówieński; Riwnenśka obłast´ (trb.),
Rivnens´ka oblast´ (trl.)
obwód sumski; Sumśka obłast´ (trb.),
Sums´ka oblast´ (trl.)
obwód tarnopolski; Ternopilśka obłast´ (trb.),
Ternopil´s´ka oblast´ (trl.)
obwód winnicki; Winnyćka obłast´ (trb.),
Vinnyts´ka oblast´ (trl.)
obwód wołyński; Wołynśka obłast´ (trb.),
Volyns´ka oblast´ (trl.)
obwód zakarpacki; Zakarpatśka obłast´ (trb.),
Zakarpats´ka oblast´ (trl.)
obwód zaporoski; Zaporiźka obłast´ (trb.),
Zaporiz´ka oblast´ (trl.)
obwód żytomierski; Żytomyrśka obłast´
(trb.), Zhytomyrs´ka oblast´ (trl.)
Sewastopol; misto Sewastopol (trb.), misto
Sevastopol´ (trl.)
Miejscowości
Aleksandria; Ołeksandrija (trb.),
Oleksandriia (trl.)
Aleksandrowsk; Ołeksandriwśk (trb.),
Oleksandrivs´k (trl.)
Ałczewśk (trb.), Alchevs´k (trl.)
Ałupka (trb.), Alupka (trl.)
Ałuszta (trb.), Alushta (trl.) [ukr.]; Ałuszta
(trb.), Alušta (trl.) [ros.]
Andruszówka; Andrusziwka (trb.),
Andrushivka (trl.)
Annopol; Hannopil (trb.), Hannopil´ (trl.)
Antoniny (trb.), Antoniny (trl.)
Antopol; Antopil (trb.), Antopil´ (trl.)
Antracyt (trb.), Antratsyt (trl.)
Apostołowo; Apostołowe (trb.), Apostolove
(trl.)
Armianśk (trb.), Armians´k (trl.) [ukr.];
Armiansk (trb.), Armjansk (trl.) [ros.]
Artiomowsk; Artemiwśk (trb.), Artemivs´k
(trl.)
Awdijiwka (trb.), Avdiivka (trl.)
Bachmacz (trb.), Bakhmach (trl.)
229
Baherowe (trb.), Baherove (trl.) [ukr.];
Bagierowo (trb.), Bagerovo (trl.) [ros.]
Bakczysaraj; Bachczysaraj (trb.),
Bakhchysarai (trl.) [ukr.]; Bachczisaraj
(trb.), Bahčisaraj (trl.) [ros.]
Bałaklija (trb.), Balakliia (trl.)
Bałta (trb.), Balta (trl.)
Bar (trb.), Bar (trl.)
Baranówka; Baraniwka (trb.), Baranivka (trl.)
Baryszówka; Barysziwka (trb.), Baryshivka
(trl.)
Bat´owo (trb.), Bat´ovo (trl.)
Baturyn (trb.), Baturyn (trl.)
Bazalia; Bazalija (trb.), Bazaliia (trl.)
Bełz (trb.), Belz (trl.)
Berdianśk (trb.), Berdians´k (trl.)
Berdyczów; Berdycziw (trb.), Berdychiv (trl.)
Berehowe (trb.), Berehove (trl.)
Beresteczko (trb.), Berestechko (trl.)
Berezań (trb.), Berezan´ (trl.)
Berezowe (trb.), Berezove (trl.)
Berezówka; Bereziwka (trb.), Berezivka (trl.)
Bereźne; Berezne (trb.), Berezne (trl.)
Berhomet; Berehomet (trb.), Berehomet (trl.)
Berszad´ (trb.), Bershad´ (trl.)
Biała Cerkiew; Biła Cerkwa (trb.), Bila
Tserkva (trl.)
Białogród nad Dniestrem; Biłhorod-Dnistrowśkyj (trb.), Bilhorod-Dnistrovs´kyi (trl.) [hist.: Akerman]
Białogródka; Biłohorodka (trb.),
Bilohorodka (trl.)
Białokurowicze; Biłokorowyczi (trb.),
Bilokorovychi (trl.)
Biały Kamień; Biłyj Kamiń (trb.), Bilyi
Kamin´ (trl.)
Bielajewka; Bilajiwka (trb.), Biliaivka (trl.)
Bielsk; Bilśk (trb.), Bil´s´k (trl.)
Biłohirśk (trb.), Bilohirs´k (trl.) [ukr.];
Biełogorsk (trb.), Belogorsk (trl.) [ros.]
Biłopilla (trb.), Bilopillia (trl.)
Bitków; Bytkiw (trb.), Bytkiv (trl.)
Bobrowica; Bobrowycia (trb.), Bobrovytsia
(trl.)
Bobryniec; Bobryneć (trb.), Bobrynets´ (trl.)
Boczków Wielki; Wełykyj Byczkiw (trb.),
Velykii Bychkiv (trl.)
Bohoduchiw (trb.), Bohodukhiv (trl.)
Bohorodczany (trb.), Bohorodchany (trl.)
Bohusław (trb.), Bohuslav (trl.)
Bolechów; Bołechiw (trb.), Bolekhiv (trl.)
Bolszowce; Bilsziwci (trb.), Bil´shivtsi (trl.)
Bołhrad (trb.), Bolhrad (trl.)
Borki Wielkie; Wełyki Birky (trb.), Velyki
Birky (trl.)
Borodzianka; Borodianka (trb.), Borodianka
(trl.)
Borszczów; Borszcziw (trb.), Borschiv (trl.)
Borynia (trb.), Borynia (trl.)
Borysław (trb.), Boryslav (trl.)
Boryspol; Boryspil (trb.), Boryspil´ (trl.)
Bóbrka; Bibrka (trb.), Bibrka (trl.)
Bracław (trb.), Bratslav (trl.)
Brajłów; Brajiliw (trb.), Brailiv (trl.)
Brianka (trb.), Brianka (trl.)
Brody (trb.), Brody (trl.)
Broszniów; Broszniw-Osada (trb.), Borshniv-Osada (trl.)
Browary (trb.), Brovary (trl.)
Bród Kamienny; Kamjanyj Brid (trb.),
Kamianyi Brid (trl.)
Brzeżany; Bereżany (trb.), Berezhany (trl.)
Brzuchowice; Briuchowyczi (trb.),
Briukhovychi (trl.)
Buczacz (trb.), Buchach (trl.)
Budzanów; Budaniw (trb.), Budaniv (trl.)
Bukaczowce; Bukacziwci (trb.), Bukachivtsi
(trl.)
Bursztyn (trb.), Burshtyn (trl.)
Busk; Buśk (trb.), Bus´k (trl.)
Busza (trb.), Busha (trl.)
Busztyno (trb.), Bushtyno (trl.)
Bystrzyca; Bystrycia (trb.), Bystrytsia (trl.)
Charcyźk (trb.), Khartsyz´k (trl.)
Charków; Charkiw (trb.), Kharkiv (trl.)
Chersoń; Cherson (trb.), Kherson (trl.)
Chmielnicki; Chmelnyćkyj (trb.),
Khmel´nyts´kyi (trl.) [hist.: Płoskirów]
Chmielnik; Chmilnyk (trb.), Khmil´nyk (trl.)
Chocim; Chotyn (trb.), Khotyn (trl.)
Chodorów; Chodoriw (trb.), Khodoriv (trl.)
230
Chorostków; Chorostkiw (trb.), Khorostkiv
(trl.)
Chust (trb.), Khust (trl.)
Chyrów; Chyriw (trb.), Khyriv (trl.)
Ciurupińsk; Ciurupynśk (trb.), Tsiurupyns´k
(trl.)
Cudnów; Czudniw (trb.), Chudniv (trl.)
Cybulów; Cybuliw (trb.), Tsybuliv (trl.)
Czarnobyl; Czornobyl (trb.), Chornobyl´
(trl.)
Czarnomin; Czornomyn (trb.), Chornomyn
(trl.)
Czarny Ostrów; Czornyj Ostriw (trb.),
Chornyi Ostriv (trl.)
Czartorysk; Czortoryjśk (trb.), Chortoryis´k
(trl.)
Czeczelnik; Czeczelnyk (trb.), Chechel´nyk
(trl.)
Czehryń; Czyhyryn (trb.), Chyhyryn (trl.)
Czemerowce; Czemeriwci (trb.), Chemerivtsi
(trl.)
Czerkasy (trb.), Cherkasy (trl.)
Czernelica; Czernełycia (trb.), Chernelytsia
(trl.)
Czerniatyn (trb.), Cherniatyn (trl.)
Czernihów; Czernihiw (trb.), Chernihiv (trl.)
Czerniowce; Czerniwci (trb.), Chernivtsi
(trl.)
Czerwone (trb.), Chervone (trl.)
Czerwonogród; Czerwonohrad (trb.),
Chervonohrad (trl.) [hist.: Krystynopol]
Czop (trb.), Chop (trl.)
Czornomorśke (trb.), Chornomors´ke
(trl.) [ukr.]; Czornomorskoje (trb.),
Čërnomorskoe (trl.) [ros.]
Czortków; Czortkiw (trb.), Chortkiv (trl.)
Czuhujiw (trb.), Chuhuiv (trl.)
Dąbrowa; Dibrowa (trb.), Dibrova (trl.)
Dąbrowica; Dubrowycia (trb.), Dubrovytsia
(trl.)
Debalcewe (trb.), Debal´tseve (trl.)
Delatyn; Delatyn (trb.), Deliatyn (trl.)
Demidówka; Demydiwka (trb.), Demydivka
(trl.)
Derażnia (trb.), Derazhnia (trl.)
Dergacze; Derhaczi (trb.), Derhachi (trl.)
Dnieprodzierżyńsk; Dniprodzerżynśk (trb.),
Dniprodzerzhyns´k (trl.)
Dniepropetrowsk; Dnipropetrowśk (trb.),
Dnipropetrovs´k (trl.)
Dobromil; Dobromyl (trb.), Dobromyl´ (trl.)
Dobropole; Dobropilla (trb.), Dobropillia
(trl.)
Dobrotwór; Dobrotwir (trb.), Dobrotvir (trl.)
Dokuczajewsk; Dokuczajewśk (trb.),
Dokuchaievs´k (trl.)
Dolina; Dołyna (trb.), Dolyna (trl.)
Dolsk; Dolśk (trb.), Dol´s´k (trl.)
Dołbysz; Dowbysz (trb.), Dovbysh (trl.)
Donieck; Donećk (trb.), Donets´k (trl.)
Drohobycz (trb.), Drohobych (trl.)
Drużkiwka (trb.), Druzhkivka (trl.)
Dublany (trb.), Dubliany (trl.)
Dubno (trb.), Dubno (trl.)
Dubowe (trb.), Dubove (trl.)
Dunajowce; Dunajiwci (trb.), Dunaivtsi (trl.)
Dykańka (trb.), Dykan´ka (trl.)
Dymytrow (trb.), Dymytrov (trl.)
Dźwinogród; Zwenyhorod (trb.), Zvenyhorod
(trl.) [obw. lwowski, koło Lwowa]
Dźwinogród; Zwenyhorod (trb.), Zvenyhorod
(trl.) [obw. tarnopolski, koło Chocimia]
Dżankoj (trb.), Dzhankoi (trl.) [ukr.];
Dżankoj (trb.), Džankoj (trl.) [ros.]
Emilczyn; Jemilczyne (trb.), Yemil´chyne
(trl.)
Enerhodar (trb.), Enerhodar (trl.)
Eupatoria; Jewpatorija (trb.), Yevpatoriia
(trl.) [ukr.]; Jewpatorija (trb.), Evpatorija
(trl.) [ros.]
Fastów; Fastiw (trb.), Fastiv (trl.)
Gliniany; Hłyniany (trb.), Hlyniany (trl.)
Głuchów; Hłuchiw (trb.), Hlukhiv (trl.)
Gorłówka; Horliwka (trb.), Horlivka (trl.)
Gródek; Horodok (trb.), Horodok (trl.) [hist.:
Gródek Jagielloński; obw. lwowski]
Gródek; Horodok (trb.), Horodok (trl.) [hist.:
Gródek Podolski; obw. chmielnicki]
Gródek; Horodok (trb.), Horodok (trl.) [obw.
rówienski]
Grzymałów; Hrymajliw (trb.), Hrymailiv
(trl.)
231
Gurzuf; Hurzuf (trb.), Hurzuf (trl.) [ukr.];
Gurzuf (trb.), Gurzuf (trl.) [ros.]
Gwoździec; Hwizdeć (trb.), Hvizdets´ (trl.)
Hadziacz; Hadiacz (trb.), Hadiach (trl.)
Hajsyn (trb.), Haisyn (trl.)
Halicz; Hałycz (trb.), Halych (trl.)
Hałuszczyńce; Hałuszczynci (trb.),
Haluschyntsi (trl.)
Henicześk (trb.), Heniches´k (trl.)
Hliboka; Hłyboka (trb.), Hlyboka (trl.)
Hłobyne (trb.), Hlobyne (trl.)
Hnizdyczów; Hnizdycziw (trb.), Hnizdychiv
(trl.)
Hodowica; Hodowycia (trb.), Hodovytsia
(trl.)
Hołoby (trb.), Holoby (trl.)
Hołowno; Hołowne (trb.), Holovne (trl.)
Horochów; Horochiw (trb.), Horokhiv (trl.)
Horodeć (trb.), Horodets´ (trl.)
Horodenka (trb.), Horodenka (trl.)
Horodkiwka (trb.), Horodkivka (trl.)
Horodnia (trb.), Horodnia (trl.)
Horodnica; Horodnycia (trb.), Horodnytsia
(trl.)
Hryców; Hryciw (trb.), Hrytsiv (trl.)
Humań; Umań (trb.), Uman´ (trl.)
Husiatyn; Husiatyn (trb.), Husiatyn (trl.)
Hussaków; Husakiw (trb.), Husakiv (trl.)
Hustynia (trb.), Hustynia (trl.)
Huszyn; Hiszyn (trb.), Hishyn (trl.)
Huta Bystrzycka; Bronyćka Huta (trb.),
Bronyts´ka Huta (trl.)
Ilińce; Illinci (trb.), Illintsi (trl.)
Illicziwśk (trb.), Illichivs´k (trl.)
Ingulec; Inhułeć (trb.), Inhulets´ (trl.)
Inkerman (trb.), Inkerman (trl.) [ukr.];
Inkierman (trb.), Inkerman (trl.) [ros.]
Irpień; Irpiń (trb.), Irpin´ (trl.)
Irszawa (trb.), Irshava (trl.)
Iwanicze; Iwanyczi (trb.), Ivanychi (trl.)
Iwaniw (trb.), Ivaniv (trl.)
Iwanków; Iwankiw (trb.), Ivankiv (trl.)
Iwano-Frankowe (trb.), Ivano-Frankove (trl.)
[hist.: Janów]
Iwano-Frankowsk; Iwano-Frankiwśk (trb.),
Ivano-Frankivs´k (trl.) [hist.: Stanisławów]
Izium (trb.), Izium (trl.)
Izmaił; Izmajił (trb.), Izmail (trl.)
Jabłonów; Jabłuniw (trb.), Yabluniv (trl.)
Jabłonówka; Jabłuniwka (trb.), Yablunivka
(trl.)
Jagielnica; Jahilnycia (trb.), Yahil´nytsia
(trl.)
Jagodzin; Jahodyn (trb.), Yahodyn (trl.)
Jałta (trb.), Yalta (trl.) [ukr.]; Jałta (trb.), Jalta
(trl.) [ros.]
Jampol; Jampil (trb.), Yampil´ (trl.)
Jaremcze; Jaremcza (trb.), Yaremcha (trl.)
Jarmolińce; Jarmołynci (trb.), Yarmolyntsi
(trl.)
Jaryczów Nowy; Nowyj Jarycziw (trb.),
Novyi Yarychiv (trl.)
Jasina; Jasinia (trb.), Yasinia (trl.)
Jaworów; Jaworiw (trb.), Yavoriv (trl.)
Jazłowiec; Jazłoweć (trb.), Yazlovets´ (trl.)
Jenakijewe (trb.), Yenakiieve (trl.)
Jezupol; Jezupil (trb.), Yezupil´ (trl.)
Jużne (trb.), Yuzhne (trl.)
Jużnoukrajinśk (trb.), Yuzhnoukrains´k (trl.)
Kachowka (trb.), Kakhovka (trl.)
Kaczanówka; Kaczaniwka (trb.), Kachanivka
(trl.)
Kalinówka; Kałyniwka (trb.), Kalynivka
(trl.)
Kałusz (trb.), Kalush (trl.)
Kamieniec Podolski; Kamjaneć-Podilśkyj
(trb.), Kamianets´-Podil´s´kyi (trl.)
Kamienobród; Kamenobrod (trb.),
Kamenobrod (trl.)
Kamień Koszyrski; Kamiń-Kaszyrśkyj (trb.),
Kamin´-Kashyrs´kyi (trl.)
Kamionka Bużańska; Kamjanka-Buźka
(trb.), Kamianka-Buz´ka (trl.) [hist.:
Kamionka Strumiłłowa]
Kamionka Dnieprowska; Kamjanka-Dniprowśka (trb.), Kamianka-Dniprovs´ka
(trl.)
Kaniów; Kaniw (trb.), Kaniv (trl.)
Karpyliwka (trb), Karpylivka (trl.)
Kelmieńce; Kelmenci (trb), Kel´mentsi (trl.)
Kercz; Kercz (trb.), Kerch (trl.) [ukr.]; Kiercz
(trb.), Kerč (trl.) [ros.]
232
Kicmań (trb.), Kitsman´ (trl.)
Kijów; Kyjiw (trb.), Kyiv (trl.)
Kilia; Kilija (trb.), Kiliia (trl.)
Kirowohrad (trb.), Kirovohrad (trl.)
Kirowsk; Kirowśk (trb.), Kirovs´k (trl.)
Kirowśke (trb.), Kirovs´ke (trl.) [ukr.];
Kirowskoje (trb.), Kirovskoe (trl.) [ros.]
Kisielin; Kysyłyn (trb.), Kysylyn (trl.)
Kitajgród; Kytajhorod (trb.), Kytaihorod (trl.)
Kiwerce; Kiwerci (trb.), Kivertsi (trl.)
Klesów; Kłesiw (trb.), Klesiv (trl.)
Klewań; Kłewań (trb.), Klevan´ (trl.)
Koblewo; Kobłewe (trb.), Kobleve (trl.)
Kobyłecka Polana; Kobyłećka Polana (trb.),
Kobylets´ka Poliana (trl.)
Kodnia (trb.), Kodnia (trl.)
Kodyma (trb.), Kodyma (trl.)
Koktebel (trb.), Koktebel´ (trl.) [ukr.];
Koktiebiel (trb.), Koktebel´ (trl.) [ros.]
Kołki; Kołky (trb.), Kolky (trl.)
Kołomyja (trb.), Kolomyia (trl.)
Komarno (trb.), Komarno (trl.)
Komsomolśk (trb.), Komsomol´s´k (trl.)
Konotop (trb.), Konotop (trl.)
Konstantynówka; Kostiantyniwka (trb.),
Kostiantynivka (trl.)
Kopyczyńce; Kopyczynci (trb.), Kopychyntsi
(trl.)
Koreiz (trb.), Koreiz (trl.) [ukr.]; Korieiz
(trb.), Koreiz (trl.) [ros.]
Korołewo (trb.), Korolevo (trl.)
Korop (trb.), Korop (trl.)
Koropiec; Koropeć (trb.), Koropets´ (trl.)
Korosteń (trb.), Korosten´ (trl.)
Korosteszów; Korostysziw (trb.), Korostyshiv
(trl.)
Korsuń Szewczenkowski; Korsuń-Szewczenkiwśkyj (trb.), Korsun´-Shevchenkivs´kyi (trl.)
Korzec; Koreć (trb.), Korets´ (trl.)
Kosów; Kosiw (trb.), Kosiv (trl.)
Kostopol; Kostopil (trb.), Kostopil´ (trl.)
Kościuchnówka; Kostiuchniwka (trb.),
Kostiukhnivka (trl.)
Kotowsk; Kotowśk (trb.), Kotovs´k (trl.)
Kowel; Kowel (trb.), Kovel´ (trl.)
Koziatyn (trb.), Koziatyn (trl.)
Kozielec; Koziełeć (trb.), Kozielets´ (trl.)
Kozłów; Kozliw (trb.), Kozliv (trl.)
Kozowa (trb.), Kozova (trl.)
Krakowiec; Krakoweć (trb.), Krakovets´ (trl.)
Kramatorsk; Kramatorśk (trb.), Kramators´k
(trl.)
Krasiłów; Krasyliw (trb.), Krasyliv (trl.)
Krasnoarmijśk (trb.), Krasnoarmiis´k (trl.)
Krasnodon (trb.), Krasnodon (trl.)
Krasnohrad (trb.), Krasnohrad (trl.)
Krasnohwardijśke (trb.), Krasnohvardiis´ke
(trl.) [ukr.]; Krasnogwardiejskoje (trb.),
Krasnogvardejskoe (trl.) [ros.]
Krasnoperekopśk (trb.), Krasnoperekops´k
(trl.) [ukr.]; Krasnopieriekopsk (trb.),
Krasnoperekopsk (trl.) [ros.]
Krasnopole; Krasnopilla (trb.), Krasnopillia
(trl.)
Krasnyj Łucz (trb.), Krasnyi Luch (trl.)
Krasnyj Łyman (trb.), Krasnyi Lyman (trl.)
Krechowce; Krechowyczi (trb.),
Krekhovychi (trl.)
Królewiec; Krołeweć (trb.), Krolevets´ (trl.)
Krzemieniec; Kremeneć (trb.), Kremenets´
(trl.)
Krzemieńczuk; Kremenczuk (trb.),
Kremenchuk (trl.)
Krzywcze; Krywcze (trb.), Kryvche (trl.)
Krzywy Róg; Krywyj Rih (trb.), Kryvyi Rih
(trl.)
Kudryńce; Kudrynci (trb.), Kudryntsi (trl.)
Kulików; Kułykiw (trb.), Kulykiv (trl.)
Kupiańsk; Kupjanśk (trb.), Kupians´k (trl.)
Kupil (trb.), Kupil´ (trl.)
Kuryłowce Murowane; Murowani Kuryliwci
(trb.), Murovani Kurylivtsi (trl.)
Kuty (trb.), Kuty (trl.)
Kuźniecowsk; Kuznecowśk (trb.),
Kuznetsovs´k (trl.)
Kwasiłów; Kwasyliw (trb.), Kvasyliv (trl.)
Latyczów; Łetycziw (trb.), Letychiv (trl.)
Lisiczańsk; Łysyczanśk (trb.), Lysychans´k
(trl.)
Liszniówka; Liszniwka (trb.), Lishnivka (trl.)
Liwadia; Liwadija (trb.), Livadiia (trl.)
233
Lubar (trb.), Liubar (trl.)
Lubecz (trb.), Liubech (trl.)
Lubień Wielki; Wełykyj Lubiń (trb.), Velykyi
Liubin´ (trl.)
Lubieszów; Lubesziw (trb.), Liubeshiv (trl.)
Lubliniec; Lubłyneć (trb.), Liublynets´ (trl.)
Luboml (trb.), Liuboml´ (trl.)
Lubotyn (trb.), Liubotyn (trl.)
Lwów; Lwiw (trb.), L´viv (trl.)
Ładyżyn (trb.), Ladyzhyn (trl.)
Łanowce; Łaniwci (trb.), Lanivtsi (trl.)
Łebedyn (trb.), Lebedyn (trl.)
Łemeszi (trb.), Lemeshi (trl.)
Łochwicz; Łochwycia (trb.), Lokhvytsia (trl.)
Łokacze; Łokaczi (trb.), Lokachi (trl.)
Łopatyn (trb.), Lopatyn (trl.)
Łozowa (trb.), Lozova (trl.)
Łubnie; Łubni (trb.), Lubni (trl.)
Łuck; Łućk (trb.), Luts´k (trl.)
Ługańsk; Łuhanśk (trb.), Luhans´k (trl.)
Łysiec; Łyseć (trb.), Lysets´ (trl.)
Magierów; Maheriw (trb.), Maheriv (trl.)
Makarów; Makariw (trb.), Makariv (trl.)
Makiejewka; Makijiwka (trb.), Makiivka
(trl.)
Maków; Makiw (trb.), Makiv (trl.)
Malin; Małyn (trb.), Malyn (trl.)
Maliń (trb.), Malin´ (trl.)
Maniewicze; Manewyczi (trb.), Manevychi
(trl.)
Marganiec; Marhaneć (trb.), Marhanets´
(trl.)
Marianówka; Marjaniwka (trb.), Marianivka
(trl.)
Mariupol (trb.), Mariupol´ (trl.)
Marynin (trb.), Marynin (trl.)
Masandra (trb.), Masandra (trl.)
Medenice; Medenyczi (trb.), Medenychi (trl.)
Melitopol; Melitopol (trb.), Melitopol´ (trl.)
Mena (trb.), Mena (trl.)
Michajłówka; Mychajliwka (trb.),
Mykhailivka (trl.)
Mielnica; Melnycia-Podilśka (trb.),
Mel´nytsia-Podil´s´ka (trl.)
Międzybuż; Medżybiż (trb.), Medzhybizh
(trl.)
Międzyrzecz; Meżyricz (trb.), Mezhyrich
(trl.) [obw. czerkaski]
Międzyrzecz; Wełyki Meżyriczi (trb.), Velyki
Mezhyrichi (trl.) [obw. rówieński]
Mikołajów; Mykołajiw (trb.), Mykolaiv (trl.)
Mikuliczyn; Mykułyczyn (trb.), Mykulychyn
(trl.)
Mikulińce; Mykułynci (trb.), Mykulyntsi
(trl.)
Mironówka; Myroniwka (trb.), Myronivka
(trl.)
Miżhirja (trb.), Mizhhiria (trl.)
Miżyniec; Miżynieć (trb.), Mizhyniets´ (trl.)
Młynów; Młyniw (trb.), Mlyniv (trl.)
Mohylów Podolski; Mohyliw-Podilśkyj
(trb.), Mohyliv-Podil´s´kyi (trl.)
Mołotków; Mołodkiw (trb.), Molodkiv (trl.)
Monasterzyska; Monastyryśka (trb.),
Monastyrys´ka (trl.)
Monastyryszcze (trb.), Monastyrysche (trl.)
Morszyn (trb.), Morshyn (trl.)
Mosty Wielkie; Wełyki Mosty (trb.), Velyki
Mosty (trl.)
Mościska; Mostyśka (trb.), Mostys´ka (trl.)
Mukaczewo; Mukaczewe (trb.), Mukacheve
(trl.)
Mykołajiwka (trb.), Mykolaivka (trl.) [ukr.];
Nikołajewka (trb.), Nikolaevka (trl.) [ros.]
Myrhorod (trb.), Myrhorod (trl.)
Myzowo; Myzowe (trb.), Myzove (trl.)
Nadwórna; Nadwirna (trb.), Nadvirna (trl.)
Narodyczi (trb.), Narodychi (trl.)
Niecieszyn; Netiszyn (trb.), Netishyn (trl.)
Niemirów; Nemyriw (trb.), Nemyriv (trl.)
Niepołokowce; Nepołokiwci (trb.),
Nepolokivtsi (trl.)
Nieżyn; Niżyn (trb.), Nizhyn (trl.)
Nikopol; Nikopol (trb.), Nikopol´ (trl.)
Niskienicze; Nyzkynyczi (trb.), Nyzkynychi
(trl.)
Niżankowice; Nyżankowyczi (trb.),
Nyzhankovychi (trl.)
Niżniów; Nyżniw (trb.), Nyzhniv (trl.)
Nosówka; Nosiwka (trb.), Nosivka (trl.)
Nowa Czartoria; Nowa Czortoryja (trb.),
Nova Chortoryia (trl.)
234
Nowa Kachowka (trb.), Nova Kakhovka (trl.)
Nowa Odessa; Nowa Odesa (trb.), Nova
Odesa (trl.)
Nowa Uszyca; Nowa Uszycia (trb.), Nova
Ushytsia (trl.)
Nowe Miasto; Nowe Misto (trb.), Nove
Misto (trl.)
Nowoazowśk (trb.), Novoazovs´k (trl.)
Nowodniestrowsk; Nowodnistrowśk (trb.),
Novodnistrovs´k (trl.)
Nowofedoriwka (trb.), Novofedorivka
(trl.) [ukr.]; Nowofiedorowka (trb.),
Novofedorovka (trl.) [ros.]
Nowogród Siewierski; Nowhorod-Siwerśkyj
(trb.), Novhorod-Sivers´kyi (trl.)
Nowogród Wołyński; Nowohrad-Wołynśkyj
(trb.), Novohrad-Volyns´kyi (trl.) [hist.:
Zwiahel]
Nowojaworiwśke (trb.), Novoiavorivs´ke
(trl.)
Nowomoskowśk (trb.), Novomoskovs´k (trl.)
Nowosielica; Nowosełycia (trb.),
Novoselytsia (trl.)
Nowowołyńsk; Nowowołynśk (trb.),
Novovolyns´k (trl.)
Nowy Boh; Nowyj Buh (trb.), Novyi Buh
(trl.)
Nowy Rozdół; Nowyj Rozdił (trb.), Novyi
Rozdil (trl.)
Nyżńohirśkyj (trb.), Nyzhn´ohirs´kyi (trl.)
[ukr.]; Niżniegorskij (trb.), Nižnegorskij
(trl.) [ros.]
Obroszyn; Obroszyne (trb.), Obroshyne (trl.)
Obuchów; Obuchiw (trb.), Obukhiv (trl.)
Ochtyrka (trb.), Okhtyrka (trl.)
Oczaków; Oczakiw (trb.), Ochakiv (trl.)
Odessa; Odesa (trb.), Odesa (trl.)
Olesko; Ołeśko (trb.), Oles´ko (trl.)
Olewsk; Ołewśk (trb.), Olevs´k (trl.)
Ołyka (trb.), Olyka (trl.)
Orynyn (trb.), Orynyn (trl.)
Orzew; Orżiw (trb.), Orzhiv (trl.)
Ostróg; Ostroh (trb.), Ostroh (trl.)
Osypenko (trb.), Osypenko (trl.)
Ottynia; Otynija (trb.), Otyniia (trl.)
Owrucz (trb.), Ovruch (trl.)
Paniowce; Paniwci (trb.), Panivtsi (trl.)
Pawłohrad (trb.), Pavlohrad (trl.)
Peczeniżyn (trb.), Pechenizhyn (trl.)
Peczera (trb.), Pechera (trl.)
Pereczyn (trb.), Perechyn (trl.)
Perehińsko; Perehinśke (trb.), Perehins´ke
(trl.)
Perejasław Chmielnicki; Perejasław-Chmelnyćkyj (trb.), Pereiaslav-Khmel´nyts´kyi (trl.)
Perszotrawenśk (trb.), Pershotravens´k (trl.)
Perwomajsk; Perwomajśk (trb.), Pervomais´k
(trl.)
Perwomajśke (trb.), Pervomais´ke
(trl.) [ukr.]; Pierwomajskoje (trb.),
Pervomajskoe (trl.) [ros.]
Perwomajśkyj (trb.), Pervomais´kyi (trl.)
Piławce; Pylawa (trb.), Pyliava (trl.)
Pjatychatky (trb.), Piatykhatky (trl.)
Płużne (trb.), Pluzhne (trl.)
Pniów; Pniw (trb.), Pniv (trl.)
Poczajów; Poczajiw (trb.), Pochaiv (trl.)
Podberezie; Pidberezzia (trb.), Pidberezzia
(trl.)
Podbuż; Pidbuż (trb.), Pidbuzh (trl.)
Poddębce; Piddubci (trb.), Piddubtsi (trl.)
Podhajce; Pidhajci (trb.), Pidhaitsi (trl.)
Podhorce; Pidhirci (trb.), Pidhirtsi (trl.)
Podkamień; Pidkamiń (trb.), Pidkamin´ (trl.)
Podwołoczyska; Pidwołoczyśk (trb.),
Pidvolochys´k (trl.)
Pohost Zarzeczny; Zariczne (trb.), Zarichne
(trl.)
Pohrebyszcze (trb.), Pohrebysche (trl.)
Połonne (trb.), Polonne (trl.)
Połtawa (trb.), Poltava (trl.)
Pomorzany; Pomoriany (trb.), Pomoriany
(trl.)
Potok Złoty; Zołotyj Potik (trb.), Zolotyi
Potik (trl.)
Powórsk; Poworśk (trb.), Povors´k (trl.)
Pryłuki; Pryłuky (trb.), Pryluky (trl.)
Prymorśkyj (trb.), Prymors´kyi (trl.) [ukr.];
Primorskij (trb.), Primorskij (trl.) [ros.]
Pryozerne (trb.), Pryozerne (trl.) [hist.:
Psary]
235
Prypeć; Prypiat´ (trb.), Prypiat´ (trl.)
Przebrody; Perebrody (trb.), Perebrody (trl.)
Przemyślany; Peremyszlany (trb.),
Peremyshliany (trl.)
Pustomyty (trb.), Pustomyty (trl.)
Putyła (trb.), Putyla (trl.)
Putywl (trb.), Putyvl´ (trl.)
Rachów; Rachiw (trb.), Rakhiv (trl.)
Radomyśl; Radomyszl (trb.), Radomyshl´
(trl.)
Radziechów; Radechiw (trb.), Radekhiv (trl.)
Radziwiłłów; Radywyliw (trb.), Radyvyliv
(trl.)
Rafałówka; Rafaliwka (trb.), Rafalivka (trl.)
Ratno; Ratne (trb.), Ratne (trl.)
Rawa Ruska; Rawa-Ruśka (trb.), Rava-Rus´ka (trl.)
Rohaczi (trb.), Rohachi (trl.)
Rohatyn (trb.), Rohatyn (trl.)
Rokitno; Rokytne (trb.), Rokytne (trl.)
Romny (trb.), Romny (trl.)
Roweńky (trb.), Roven´ky (trl.)
Rozdolne (trb.), Rozdol´ne (trl.) [ukr.];
Razdolnoje (trb.), Razdol´noe (trl.) [ros.]
[hist.: Ak-Szejch]
Rozdół; Rozdił (trb.), Rozdil (trl.)
Rożniatów; Rożniatiw (trb.), Rozhniativ (trl.)
Rożyszcze (trb.), Rozhysche (trl.)
Równe; Riwne (trb.), Rivne (trl.)
Rubiżne (trb.), Rubizhne (trl.)
Rude Seło (trb.), Rude Selo (trl.)
Rudki; Rudky (trb.), Rudky (trl.)
Rużyn (trb.), Ruzhyn (trl.)
Rzyszczów; Rżyszcziw (trb.), Rzhyschiv (trl.)
Saky (trb.), Saky (trl.) [ukr.]; Saki (trb.), Saki
(trl.) [ros.]
Sambor; Sambir (trb.), Sambir (trl.)
Samczyky (trb.), Samchyky (trl.)
Sarny (trb.), Sarny (trl.)
Sasów; Sasiw (trb.), Sasiv (trl.)
Satanów; Sataniw (trb.), Sataniv (trl.)
Sądowa Wisznia; Sudowa Wysznia (trb.),
Sudova Vyshnia (trl.)
Schodnica; Schidnycia (trb.), Skhidnytsia
(trl.)
Sedniw (trb.), Sedniv (trl.)
Semeniwka (trb.), Semenivka (trl.)
Serebryniec; Serebrynci (trb.), Serebryntsi
(trl.)
Seredne (trb.), Seredne (trl.)
Seredyna-Buda (trb.), Seredyna-Buda (trl.)
Serniki; Sernyky (trb.), Sernyky (trl.)
Sewastopol (trb.), Sevastopol´ (trl.)
Sidorów; Sydoriw (trb.), Sydoriv (trl.)
Sienkiewiczówka; Senkewycziwka (trb.),
Senkevychivka (trl.)
Siewierodonieck; Siewerodonećk (trb.),
Sieverodonets´k (trl.)
Siewiersk; Siwerśk (trb.), Sivers´k (trl.)
Skała Podolska; Skała-Podilśka (trb.), Skala-Podil´s´ka (trl.)
Skałat (trb.), Skalat (trl.)
Skeliwka (trb.), Skelivka (trl.) [hist.:
Felsztyn]
Skole; Skołe (trb.), Skole (trl.)
Sławsko; Sławśke (trb.), Slavs´ke (trl.)
Sławuta (trb.), Slavuta (trl.)
Sławutycz (trb.), Slavutych (trl.)
Słowiańsk; Słowjanśk (trb.), Slovians´k (trl.)
Smiła (trb.), Smila (trl.)
Smotrycz (trb.), Smotrych (trl.)
Sokal (trb.), Sokal´ (trl.)
Sokiriany; Sokyriany (trb.), Sokyriany (trl.)
Sokiryńce; Sokyrynci (trb.), Sokyryntsi (trl.)
Sołodkowce; Sołobkiwci (trb.), Solobkivtsi
(trl.)
Sołotwina; Sołotwyn (trb.), Solotvyn (trl.)
Sosnówka; Sosniwka (trb.), Sosnivka (trl.)
Sośnica; Sosnycia (trb.), Sosnytsia (trl.)
Spiczyńce; Spyczynci (trb.), Spychyntsi
(trl.)
Stachanow (trb.), Stachanov (trl.)
Stara Sól; Stara Sil (trb.), Stara Sil´ (trl.)
Stara Syniawa (trb.), Stara Syniava (trl.)
Stara Uszyca; Stara Uszycia (trb.), Stara
Ushytsia (trl.)
Stare Sioło; Stare Seło (trb.), Stare Selo (trl.)
Starobielsk; Starobilśk (trb.), Starobil´s´k
(trl.)
Starokonstantynów; Starokostiantyniw (trb.),
Starokostiantyniv (trl.)
236
Stary Krym; Staryj Krym (trb.), Staryi Krym
(trl.) [ukr.]; Staryj Krym (trb.), Staryj
Krym (trl.) [ros.]
Stary Sambor; Staryj Sambir (trb.), Staryi
Sambir (trl.)
Stebnik; Stebnyk (trb.), Stebnyk (trl.)
Stojanów; Stojaniw (trb.), Stoianiv (trl.)
Storożyniec; Storożyneć (trb.), Storozhynets´
(trl.)
Stryj (trb.), Stryi (trl.)
Strzeliska Nowe; Nowi Striłyszcza (trb.),
Novi Strilyscha (trl.)
Suchodilśk (trb.), Sukhodil´s´k (trl.)
Sudak (trb.), Sudak (trl.) [ukr.]; Sudak (trb.),
Sudak (trl.) [ros.]
Sudyłków; Sudyłkiw (trb.), Sudylkiv (trl.)
Sumy (trb.), Sumy (trl.)
Swalawa (trb.), Svaliava (trl.)
Swatowe (trb.), Svatove (trl.)
Swerdłowśk (trb.), Sverdlovs´k (trl.)
Swiatohirśk (trb.), Sviatohirs´k (trl.)
Switłowodśk (trb.), Svitlovods´k (trl.)
Symferopol; Simferopol (trb.), Simferopol´
(trl.) [ukr.]; Simfieropol (trb.), Simferopol´
(trl.) [ros.]
Synelnykowe (trb.), Synel´nykove (trl.)
Synowódzko Wyżnie; Werchnie Syńowydne
(trb.), Verkhnie Syn´ovydne (trl.)
Szachtarśk (trb.), Shakhtars´k (trl.)
Szack; Szaćk (trb.), Shats´k (trl.)
Szarogród; Szarhorod (trb.), Sharhorod (trl.)
Szarówka; Szariwka (trb.), Sharivka (trl.)
Szczerzec; Szczyreć (trb.), Schyrets´ (trl.)
Szczołkine (trb.), Scholkine (trl.) [ukr.];
Szczołkino (trb.), Ščëlkino (trl.) [ros.]
Szepetówka; Szepetiwka (trb.), Shepetivka
(trl.)
Szewczenkowe (trb.), Shevchenkove (trl.)
[hist.: Święty Stanisław]
Szkło (trb.), Shklo (trl.)
Szostka (trb.), Shostka (trl.)
Szumsk; Szumśk (trb.), Shums´k (trl.)
Śniatyn; Sniatyn (trb.), Sniatyn (trl.)
Śnieżne; Sniżne (trb.), Snizhne (trl.)
Świrz; Swirż (trb.), Svirzh (trl.)
Taraszcza (trb.), Tarascha (trl.)
Targowica; Torhowycia (trb.), Torhovytsia
(trl.)
Tarnopol; Ternopil (trb.), Ternopil´ (trl.)
Tartaków; Tartakiw (trb.), Tartakiv (trl.)
Tatarbunary (trb.), Tatarbunary (trl.)
Tatarów; Tatariw (trb.), Tatariv (trl.)
Teodozja; Feodosija (trb.), Feodosiia (trl.)
[ukr.]; Fieodosija (trb.), Feodosija (trl.)
[ros.]
Teofipol (trb.), Teofipol´ (trl.)
Tepłodar (trb.), Teplodar (trl.)
Tereswa (trb.), Teresva (trl.)
Terniwka (trb.), Ternivka (trl.)
Tetyjów; Tetijiw (trb.), Tetiiv (trl.)
Tiacziw (trb.), Tiachiv (trl.)
Tłumacz (trb.), Tlumach (trl.)
Tłuste; Towste (trb.), Tovste (trl.)
Tokmak (trb.), Tokmak (trl.)
Tomaszgród; Tomaszhorod (trb.),
Tomashhorod (trl.)
Torez (trb.), Torez (trl.)
Trembowla; Terebowla (trb.), Terebovlia (trl.)
Trojanówka; Trojaniwka (trb.), Troianivka
(trl.)
Trościaniec; Trostianeć (trb.), Trostianets´
(trl.)
Truskawiec; Truskaweć (trb.), Truskavets´
(trl.)
Tuczyn (trb.), Tuchyn (trl.)
Tulczyn (trb.), Tul´chyn (trl.)
Turka (trb.), Turka (trl.)
Turzysk; Turijśk (trb.), Turiis´k (trl.)
Tyśmienica; Tysmenycia (trb.), Tysmenytsia
(trl.)
Tywriw (trb.), Tyvriv (trl.)
Uhnów; Uhniw (trb.), Uhniv (trl.)
Ust´-Czorna (trb.), Ust´-Chorna (trl.)
Uściług; Ustyłuh (trb.), Ustyluh (trl.)
Użhorod (trb.), Uzhhorod (trl.)
Wasylków; Wasylkiw (trb.), Vasyl´kiv (trl.)
Waszkowce; Waszkiwci (trb.), Vashkivtsi
(trl.)
Watutine (trb.), Vatutine (trl.)
Wełyka Hłusza (trb.), Velyka Hlusha (trl.)
Wielkie Berezne; Wełykyj Bereznyj (trb.),
Velykyi Bereznyi (trl.)
237
Wielkie Soroczyńce; Wełyki Soroczynci
(trb.), Velyki Sorochyntsi (trl.)
Wierchowina; Werchowyna (trb.),
Verkhovyna (trl.) [hist.: Żabie]
Wierzchownia; Werchiwnia (trb.), Verkhivnia
(trl.)
Wilkowo; Wyłkowe (trb.), Vylkove (trl.)
Wilnohirśk (trb.),Vil´nohirs´k (trl.)
Winnica; Winnycia (trb.), Vinnytsia (trl.)
Winniki; Wynnyky (trb.), Vynnyky (trl.)
Wińkowce; Wińkiwci (trb.), Vin´kivtsi (trl.)
Wiśniowiec; Wyszniweć (trb.), Vyshnivets´
(trl.)
Włodzimierz Wołyński; Wołodymyr-Wołynśkyj (trb.), Volodymyr-Volyns´kyi
(trl.)
Włodzimierzec; Wołodymyreć (trb.),
Volodymyrets´ (trl.)
Wojniłów; Wojnyliw (trb.), Voinyliv (trl.)
Wołczańsk; Wowczanśk (trb.), Vovchans´k
(trl.)
Wołoczyska; Wołoczyśk (trb.), Volochys´k
(trl.)
Wołodarka (trb.), Volodarka (trl.)
Wołodarsk Wołyński; Wołodarśk-Wołynśkyj
(trb.), Volodars´k-Volyns´kyi (trl.)
Wołowiec; Wołoweć (trb.), Volovets´ (trl.)
Worochta (trb.), Vorokhta (trl.)
Woronowycia (trb.), Voronovytsia (trl.)
Wowczanśk (trb.), Vovchans´k (trl.)
Woznesenśk (trb.), Voznesens´k (trl.)
Wuhłedar (trb.), Vuhledar (trl.)
Wygoda; Wyhoda (trb.), Vyhoda (trl.)
Wynohradiw (trb.), Vynohradiv (trl.)
Wyszkowo (trb.), Vyshkovo (trl.)
Wyszogród; Wyszhorod (trb.), Vyshhorod
(trl.)
Wyżnica; Wyżnycia (trb.), Vyzhnytsia (trl.)
Wyżwa Stara; Stara Wyżiwka (trb.), Stara
Vyzhivka (trl.)
Zabłocie; Zabołottia (trb.), Zabolottia (trl.)
Zabłotów; Zabołotiw (trb.), Zabolotiv (trl.)
Zadwórze; Zadwirja (trb.), Zadviria (trl.)
Zaleszczyki; Zaliszczyky (trb.), Zalischyky
(trl.)
Załoźce; Zalizci (trb.), Zaliztsi (trl.)
Załuże; Załużżia (trb.), Zaluzhzhia (trl.)
Zaozerne (trb.), Zaozerne (trl.) [ukr.];
Zaoziernoje (trb.), Zaozernoe (trl.) [ros.]
Zaporoże; Zaporiżżia (trb.), Zaporizhzhia
(trl.)
Zarubińce; Zarubynci (trb.), Zarubyntsi (trl.)
Zarwanica; Zarwanycia (trb.), Zarvanytsia
(trl.)
Zasław; Iziasław (trb.), Iziaslav (trl.)
Zastawna (trb.), Zastavna (trl.)
Zawale; Zawalla (trb.), Zavallia (trl.)
Zbaraż (trb.), Zbarazh (trl.)
Zborów; Zboriw (trb.), Zboriv (trl.)
Zdołbunów; Zdołbuniw (trb.), Zdolbuniv
(trl.)
Zgorany; Zhorany (trb.), Zghorany (trl.)
Zimno; Zymne (trb.), Zymne (trl.)
Zinków; Zinkiw (trb.), Zinkiv (trl.)
Złoczów; Zołocziw (trb.), Zolochiv (trl.)
Złotonosza; Zołotonosza (trb.), Zolotonosha
(trl.)
Znamianka (trb.), Znamianka (trl.)
Zołotnyky (trb.), Zolotnyky (trl.)
Żaszków; Żaszkiw (trb.), Zhashkiv (trl.)
Żdenijewo (trb.), Zhdeniievo (trl.)
Żmerynka (trb.), Zhmerynka (trl.)
Żółkiew; Żowkwa (trb.), Zhovkva (trl.)
Żółte Wody; Żowti Wody (trb.), Zhovti Vody
(trl.)
Żurawno; Żurawne (trb.), Zhuravne (trl.)
Żwaniec; Żwaneć (trb.), Zhvanets´ (trl.)
Żydaczów; Żydacziw (trb.), Zhydachiv (trl.)
Żydyczyn (trb.), Zhydychyn (trl.)
Żytomierz; Żytomyr (trb.), Zhytomyr (trl.)
Części miejscowości
Kleparów; Kłepariw (trb.), Klepariv (trl.)
[Lwów]
Kulparków; Kulparkiw (trb.), Kul´parkiv
(trl.) [Lwów]
238
Łyczaków; Łyczakiw (trb.), Lychakiv (trl.)
[Lwów]
Zamarstynów; Zamarstyniw (trb.),
Zamarstyniv (trl.) [Lwów]
Zimna Woda; Zymna Woda (trb.), Zymna
Voda (trl.) [Lwów]
Krainy, regiony
Besarabia; Bessarabija (trb.), Bessarabiia
(trl.)
Bojkowszczyzna; Bojkiwszczyna (trb.),
Boikivschyna (trl.)
Budziak; Budżak (trb.), Budzhak (trl.)
Bukowina; Bukowyna (trb.), Bukovyna (trl.)
Huculszczyzna; Huculszczyna (trb.),
Hutsulschyna (trl.)
Marmarosz; Marmaroszczyna (trb.),
Marmaroschyna (trl.)
Podnieprze Środkowe; Pidnepria (trb.),
Pidnepria (trl.)
Podole; Podilla (trb.), Podillia (trl.)
Pokucie; Pokuttia (trb.), Pokuttia (trl.)
Polesie; Polissia (trb.), Polissia (trl.)
Ukraina Zakarpacka; Zakarpatśka Ukrajina
(trb.), Zakarpats´ka Ukraina (trl.);
Zakarpattia (trb.), Zakarpattia (trl.)
Wołyń; Wołyń (trb.), Volyn´ (trl.)
Zadnieprze; Zadnipria (trb.), Zadnipria (trl.)
Zaporoże; Zaporiżżia (trb.), Zaporizhzhia
(trl.)
Morza
Morze Azowskie; Azowśke more (trb.),
Azovs´ke more (trl.) [ukr.]; Azowskoje
morie (trb.), Azovskoe more (trl.) [ros.]
Morze Czarne; Czorne more (trb.), Chorne
more (trl.) [ukr.]; Czornoje morie (trb.),
Čërnoe more (trl.) [ros.]
Zatoki
Berezanśkyj łyman (trb.), Berezans´kyi
lyman (trl.)
Jahorłyćkyj łyman (trb.), Yahorlyts´kyi lyman
(trl.); Jahorłyćka zatoka (trb.), Yahorlyts´ka
zatoka (trl.)
Kazantypśka zatoka (trb.), Kazantyps´ka
zatoka (trl.) [ukr.]; Kazantipskij zaliw
(trb.), Kazantipskij zaliv (trl.) [ros.]
Liman Bohu; Buźkyj łyman (trb.), Buz´kyi
lyman (trl.)
Liman Dniepru; Dniprowśkyj łyman (trb.),
Dniprovs´kyi lyman (trl.)
Liman Dniestru; Dnistrowśkyj łyman (trb.),
Dnistrovs´kyi lyman (trl.)
Obyticzna zatoka (trb.), Obytichna zatoka
(trl.)
Perekopśka zatoka (trb.), Perekops´ka zatoka
(trl.) [ukr.]; Pieriekopskij zaliw (trb.),
Perekopskij zaliv (trl.) [ros.]
Sywasz (trb.), Syvash (trl.) [ukr.]; Siwasz
(trb.), Sivaš (trl.) [ros.]
Utlućkyj łyman (trb.), Utliuts´kyi lyman (trl.)
Zatoka Arabacka; Arabatśka zatoka (trb.),
Arabats´ka zatoka (trl.) [ukr.]; Arabatskij
zaliw (trb.), Arabatskij zaliv (trl.) [ros.]
Zatoka Berdiańska; Berdianśka zatoka (trb.),
Berdians´ka zatoka (trl.)
Zatoka Dżaryłgacka; Dżaryłhaćka zatoka
(trb.), Dzharylhats´ka zatoka (trl.)
Zatoka Kalamicka; Kałamitśka zatoka (trb.),
Kalamits´ka zatoka (trl.) [ukr.]; Kałamitskij
zaliw (trb.), Kalamitskij zaliv (trl.) [ros.]
Zatoka Karkinicka; Karkinitśka zatoka
(trb.), Karkinits´ka zatoka (trl.) [ukr.];
Karkinitskij zaliw (trb.), Karkinitskij zaliv
(trl.) [ros.]
Zatoka Odeska; Odeśka zatoka (trb.),
Odes´ka zatoka (trl.)
239
Zatoka Sewastopolska; Sewastopolśka
zatoka (trb.), Sevastopol´s´ka zatoka (trl.)
Zatoka Taganroska; Tahanroźka zatoka
(trb.), Tahanroz´ka zatoka (trl.)
Zatoka Tendrowska; Tendriwśka zatoka
(trb.), Tendrivs´ka zatoka (trl.)
Zatoka Teodozyjska; Feodosijśka zatoka
(trb.), Feodosiis´ka zatoka (trl.) [ukr.];
Fieodosijskij zaliw (trb.), Feodosijskij zaliv
(trl.) [ros.]
Cieśniny
Cieśnina Geniczeska; Henicześka protoka
(trb.), Heniches´ka protoka (trl.)
Cieśnina Kerczeńska; Kerczenśka protoka
(trb.), Kerchens´ka protoka (trl.) [ukr.];
Kierczenskij proliw (trb.), Kerčenskij
proliv (trl.) [ros.]
Jeziora
Alibej (trb.), Alibei (trl.)
Budaćkyj łyman (trb.), Budats´kyi lyman
(trl.)
Chadżybejśkyj łyman (trb.), Khadzhybeis´kyi
lyman (trl.)
Czerwonooskilśke wodoschowyszcze (trb.),
Chervonooskil´s´ke vodoskhovysche (trl.)
Donuzław (trb.), Donuzlav (trl.) [ukr.];
oziero Donuzław (trb.), ozero Donuzlav
(trl.) [ros.]
Jałpug (trb.), Yalpug (trl.)
Jezioro Pulemieckie; Pulmo; ozero
Pułemećke (trb.), ozero Pulemets´ke
(trl.)
Kaczyk (trb.), Kachyk (trl.) [ukr.]; oziero
Kaczik (trb.), ozero Kačik (trl.) [ros.]
Kahuł (trb.), Kahul (trl.)
Katłabuh (trb.), Katlabuh (trl.)
Kuczurhanśkyj łyman (trb.), Kuchurhans´kyi
lyman (trl.)
Kuhurłuj (trb.), Kuhurlui (trl.)
Kyzył-Jar (trb.), Kyzyl-Yar (trl.) [ukr.];
Kizył-Jar (trb.), Kizyl-Jar (trl.) [ros.]
Liman Kujalnicki; Kujalnyćkyj łyman (trb.),
Kuial´nyts´kyi lyman (trl.)
łyman Mołocznyj (trb.), lyman Molochnyi
(trl.)
ozero Ajhulśke (trb.), ozero Aihul´s´ke (trl.)
[ukr.]; oziero Ajgulskoje (trb.), ozero
Ajgul´skoe (trl.) [ros.]
ozero Aktaśke (trb.), ozero Aktas´ke (trl.)
[ukr.]; oziero Aktaszskoje (trb.), ozero
Aktašskoe (trl.) [ros.]
ozero Dżaryłhacz (trb.), ozero Dzharylhach
(trl.) [ukr.]; oziero Dżaryłgacz (trb.), ozero
Džarylgač (trl.) [ros.]
ozero Kojaśke (trb.), ozero Koias´ke (trl.)
[ukr.]; oziero Kojaszskoje (trb.), ozero
Kojašskoe (trl.) [ros.]
ozero Kyjaćke (trb.), ozero Kyiats´ke (trl.)
[ukr.]; oziero Kijatskoje (trb.), ozero
Kijatskoe (trl.) [ros.]
ozero Tobeczyćke (trb.), ozero Tobechyts´ke
(trl.) [ukr.]; oziero Tobieczikskoje (trb.),
ozero Tobečikskoe (trl.) [ros.]
ozero Uzunłarśke (trb.), ozero Uzunlars´ke
(trl.) [ukr.]; oziero Uzunłarskoje (trb.),
ozero Uzunlarskoe (trl.) [ros.]
Sasyk (trb.), Sasyk (trl.) [ukr.]; oziero Sasyk
(trb.), ozero Sasyk (trl.) [ros.] [Krym]
Sasyk (trb.), Sasyk (trl.); Kunduk (trb.),
Kunduk (trl.) [obw. odeski]
Synewyr (trb.), Synevyr (trl.)
Szahany(trb.), Shahany (trl.)
Świtaź; Switiaźke ozero (trb.), Svitiaz´ke
ozero (trl.); Switiaź (trb.), Svitiaz´ (trl.)
Tur; ozero Turśke (trb.), ozero Turs´ke
(trl.)
Tylihulśkyj łyman (trb.), Tylihul´s´kyi lyman
(trl.)
240
Zbiornik Dnieprodzierżyński;
Dniprodzerżynśke wodoschowyszcze
(trb.), Dniprodzerzhyns´ke
vodoskhovysche (trl.)
Zbiornik Dnieprzański; Dniprowśke
wodoschowyszcze (trb.), Dniprovs´ke
vodoskhovysche (trl.)
Zbiornik Dniestrzański; Dnistrowśke
wodoschowyszcze (trb.), Dnistrovs´ke
vodoskhovysche (trl.)
Zbiornik Kachowski; Kachowśke
wodoschowyszcze (trb.), Kakhovs´ke
vodoskhovysche (trl.)
Zbiornik Kaniowski; Kaniwśke
wodoschowyszcze (trb.), Kanivs´ke
vodoskhovysche (trl.)
Zbiornik Kijowski; Kyjiwśke
wodoschowyszcze (trb.), Kyivs´ke
vodoskhovysche (trl.)
Zbiornik Krzemieńczucki; Kremenczućke
wodoschowyszcze (trb.), Kremenchuts´ke
vodoskhovysche (trl.)
Zbiornik Peczeniski; Peczeniźke
wodoschowyszcze (trb.), Pecheniz´ke
vodoskhovysche (trl.)
Grupy jezior
Jeziora Szackie; ozera Szaćke (trb.), ozera
Shats´ke (trl.)
Rzeki
Ajdar (trb.), Aidar (trl.)
Alma (trb.), Al´ma (trl.) [ukr.]; Alma (trb.),
Al´ma (trl.) [ros.]
Bazawłuk (trb.), Bazavluk (trl.)
Berda (trb.), Berda (trl.)
Bereka (trb.), Bereka (trl.)
Berestowa (trb.), Berestova (trl.)
Bereżnycia (trb.), Berezhnytsia (trl.)
Bijuk-Karasu (trb.), Biiuk-Karasu (trl.)
Biła (trb.), Bila (trl.)
Boh; Piwdennyj Buh (trb.), Pivdennyi Buh
(trl.)
Bołotnia (trb.), Bolotnia (trl.)
Bołoziwka (trb.), Bolozivka (trl.)
Borżawa (trb.), Borzhava (trl.)
Bug; Zachidnyj Buh (trb.), Zakhidnyi Buh
(trl.)
Bułhanak (trb.), Bulhanak (trl.) [ukr.];
Bułganak (trb.), Bulganak (trl.) [ros.]
Burulcza (trb.), Burul´cha (trl.) [ukr.];
Burulcza (trb.), Burul´ča (trl.) [ros.]
Bystrzyca; Bystrycia (trb.), Bystrytsia
(trl.)
Bystrzyca Nadwórniańska; Bystrycia
Nadwirnianśka (trb.), Bystrytsia
Nadvirnians´ka (trl.)
Bystrzyca Sołotwińska; Bystrycia
Sołotwynśka (trb.), Bystrytsia Solotvyns´ka
(trl.)
Choroł (trb.), Khorol (trl.)
Cisa; Tysa (trb.), Tysa (trl.)
Czeczwa (trb.), Chechva (trl.)
Czeremosz (trb.), Cheremosh (trl.)
Derkuł (trb.), Derkul (trl.)
Desna; Desna (trb.), Desna (trl.)
Dniepr; Dnipro (trb.), Dnipro (trl.)
Dniestr; Dnister (trb.), Dnister (trl.)
Doniec; Siwerśkyj Doneć (trb.), Sivers´kyi
Donets´ (trl.)
Dunaj; Dunaj (trb.), Dunai (trl.)
Gniezna; Hnizna (trb.), Hnizna (trl.)
Gniła Lipa; Hnyła Łypa (trb.), Hnyla Lypa
(trl.)
Horyń; Horyń (trb.), Horyn´ (trl.)
Ikwa (trb.), Ikva (trl.)
Ingulec; Inhułeć (trb.), Inhulets´ (trl.)
Inhuł (trb.), Inhul (trl.)
Irpień; Irpiń (trb.), Irpin´ (trl.)
Karasiwka (trb.), Karasivka (trl.) [ukr.];
Karasiewka (trb.), Karasevka (trl.) [ros.]
Kormin; Kormyn (trb.), Kormyn (trl.)
Koropeć (trb.), Koropets´ (trl.)
241
Krywula (trb.), Kryvulia (trl.)
Lutycia (trb.), Liutytsia (trl.)
Łomnica; Limnycia (trb.), Limnytsia (trl.)
Łozuwatka (trb.), Lozuvatka (trl.)
Ług; Łuha (trb.), Luha (trl.)
Łukwa (trb.), Lukva (trl.)
Mokryj Indoł (trb.), Mokryi Indol (trl.)
[ukr.]; Mokryj Indoł (trb.), Mokryj Indol
(trl.) [ros.]
Mołoczna (trb.), Molochna (trl.)
Opór; Opir (trb.), Opir (trl.)
Oreł (trb.), Orel (trl.)
Oril (trb.), Oril´ (trl.)
Oskił (trb.), Oskil (trl.)
Pełtew; Połtwa (trb.), Poltva (trl.)
Prut (trb.), Prut (trl.)
Prypeć; Prypiat´ (trb.), Prypiat´ (trl.)
Pseł (trb.), Psel (trl.)
Rata; Rata (trb.), Rata (trl.)
Roś (trb.), Ros´ (trl.)
Sałhyr (trb.), Salhyr (trl.) [ukr.]; Sałgir (trb.),
Salgir (trl.) [ros.]
Samara (trb.), Samara (trl.)
San; Sian (trb.), Sian (trl.)
Sejm (trb.), Seim (trl.)
Seret; Siret (trb.), Siret (trl.)
Sieczna; Sicznia (trb.), Sichnia (trl.)
Słucz (trb.), Sluch (trl.)
Smotrycz (trb.), Smotrych (trl.)
Sołokija; Sołokija (trb.), Solokiia (trl.)
Stawy (trb.), Stavy (trl.)
Stochód; Stochid (trb.), Stokhid (trl.)
Strwiąż; Strywihor (trb.), Stryvihor (trl.)
Stryj (trb.), Stryi (trl.)
Strypa (trb.), Strypa (trl.)
Stubła; Stubło (trb.), Stublo (trl.)
Stwiha; Stwyha (trb.), Stvyha (trl.)
Styr (trb.), Styr (trl.)
Suła (trb.), Sula (trl.)
Swir (trb.), Svir (trl.)
Syniucha (trb.), Syniukha (trl.)
Szkło; Skło (trb.), Sklo (trl.)
Świca; Swicza (trb.), Svicha (trl.)
Teterew; Teteriw (trb.), Teteriv (trl.)
Tokmak (trb.), Tokmak (trl.)
Turia; Turja (trb.), Turia (trl.)
Tykicz Gniły; Hnyłyj Tikycz (trb.), Hnylyi
Tikych (trl.)
Tykicz Górny; Hirśkyj Tikycz (trb.), Hirs´kyi
Tikych (trl.)
Tylihuł (trb.), Tylihul (trl.)
Tyśmienica; Tyśmenycia (trb.), Tys´menytsia
(trl.)
Uborć; Ubort´ (trb.), Ubort´ (trl.)
Udaj (trb.), Udai (trl.)
Uszyca; Uszycia (trb.), Ushytsia (trl.)
Uż; Uż (trb.), Uzh (trl.)
Wiar; Wihor (trb.), Vihor (trl.)
Wiesiołucha; Wesełucha (trb.), Veselukha
(trl.)
Wilia; Wilija (trb.), Viliia (trl.)
Wisznia; Wysznia (trb.), Vyshnia (trl.)
Wołcza; Wowcza (trb.), Vovcha (trl.)
Worskła (trb.), Vorskla (trl.)
Wyżówka; Wyżiwka (trb.), Vyzhivka (trl.)
Zawadówka; Zawadiwka (trb.), Zavadivka
(trl.) [górny bieg Lubaczówki]
Zbrucz (trb.), Zbruch (trl.)
Złota Lipa; Zołota Łypa (trb.), Zolota Lypa
(trl.)
Zuja (trb.), Zuia (trl.) [ukr.]; Zuja (trb.), Zuja
(trl.) [ros.]
Kanały
Czornomorśkyj kanał (trb.), Chornomors´kyi
kanal (trl.) [ukr.]; Czornomorskij kanał
(trb.), Čërnomorskij kanal (trl.) [ros.]
Kachowśkyj kanał (trb.), Kakhovs´kyi kanal
(trl.)
Kanał Dniepr-Donbas; Dnipro-Donbaśkyj
kanał (trb.), Dnipro-Donbas´kyi kanal (trl.)
Kanał Dniepr-Krzywy Róg; kanał Dnipro-Krywyj Rih (trb.), kanal Dnipro-Kryvyi
Rih (trl.)
242
Kanał Północnokrymski;
Piwnicznokrymśkyj kanał (trb.),
Pivnichnokryms´kyi kanal (trl.) [ukr.];
Siewiero-Krymskij kanał (trb.), Severo-Krymskij kanal (trl.) [ros.]
Kanał Turski; Turśkyj kanał (trb.), Turs´kyi
kanal (trl.)
Krasnohwardijśkyj kanał (trb.),
Krasnohvardiis´kyi kanal (trl.) [ukr.];
Krasnogwardiejskij kanał (trb.),
Krasnogvardejskij kanal (trl.) [ros.]
Krasnoznamjanśkyj kanał (trb.),
Krasnoznamians´kyi kanal (trl.)
Wyspy
Dżaryłgacz; Dżaryłhacz (trb.), Dzharylhach
(trl.)
Kosa Tendrowska; Tendriwśka Kosa (trb.),
Tendrivs´ka Kosa (trl.)
Kosa Tuzła (trb.), Kosa Tuzla (trl.), Tuzła
(trb.), Tuzla (trl.) [ukr.]; Tuzlinskaja kosa
(trb.), Tuzlinskaja kosa (trl.), Tuzła (trb.),
Tuzla (trl.) [ros.]
ostriw Dowhyj (trb.), ostriv Dovhyi (trl.)
ostriw Zmijnyj (trb.), ostriv Zmiinyi (trl.)
Wyspy na jeziorze lub rzece
ostriw Truchaniw (trb.), ostriv Trukhaniv
(trl.) [na Dnieprze w Kijowie]
Chortyca; ostriw Chortycia (trb.), ostriv
Khortytsia (trl.) [na Dnieprze]
Półwyspy
Obyticzna kosa (trb.), Obytichna kosa (trl.)
piwostriw Czongar (trb.), pivostriv Chongar
(trl.)
Półwysep Kerczeński; Kerczenśkyj piwostriw
(trb.), Kerchens´kyi pivostriv (trl.) [ukr.];
Kierczenskij połuostrow (trb.), Kerčenskij
poluostrov (trl.) [ros.]
Półwysep Krymski; Krym; Krymśkyj
piwostriw (trb.), Kryms´kyi pivostriv
(trl.) [ukr.]; Krymskij połuostrow (trb.),
Krymskij poluostrov (trl.) [ros.]
Półwysep Tarchankucki; Tarchankutśkyj
piwostriw (trb.), Tarkhankuts´kyi pivostriv
(trl.) [ukr.]; Tarchankutskij połuostrow
(trb.), Tarhankutskij poluostrov (trl.) [ros.]
Bakalśka kosa (trb.), Bakal´s´ka kosa (trl.)
[ukr.]; kosa Bakał (trb.), kosa Bakal (trl.)
[ros.]
Berdianśka kosa (trb.), Berdians´ka kosa
(trl.)
Biłosarajśka kosa (trb.), Bilosarais´ka kosa
(trl.)
Fedotowa kosa (trb.), Fedotova kosa
(trl.)
kosa Byriuczyj Ostriw (trb.), kosa Byriuchyi
Ostriv (trl.)
Krywa kosa (trb.), Kryva kosa (trl.)
Mierzeja Arabacka; Arabatśka Striłka (trb.),
Arabats´ka Strilka (trl.) [ukr.]; Arabatskaja
Striełka (trb.), Arabatskaja Strelka (trl.)
[ros.]
Przylądki
Ajudah; Aju-Dah (trb.), Aiu-Dah (trl.) [ukr.];
Aju-Dag (trb.), Aju-Dag (trl.) [ros.]
Czauda (trb.), Chauda (trl.) [ukr.]; mys
Czauda (trb.), mys Čauda (trl.) [ros.]
243
Fiołent (trb.), Fiolent (trl.) [ukr.]; mys Fiolent
(trb.), mys Fiolent (trl.) [ros.]
Kazantyp (trb.), Kazantyp (trl.) [ukr.]; mys
Kazantip (trb.), mys Kazantip (trl.)
[ros.]
Kijik-Atłama (trb.), Kiik-Atlama (trl.);
Kijikatłama (trb.), Kiikatlama (trl.) [ukr.];
mys Kiik‑Atłama (trb.), mys Kiik-Atlama
(trl.) [ros.]
Mehanom (trb.), Mehanom (trl.) [ukr.]; mys
Mieganom (trb.), mys Meganom (trl.)
[ros.]
Piszczanyj (trb.), Pischanyi (trl.) [ukr.]; mys
Piesczanyj (trb.), mys Pesčanyj (trl.) [ros.]
Przylądek Chersoneski; Chersones (trb.),
Khersones (trl.) [ukr.]; mys Chersonies
(trb.), mys Hersones (trl.) [ros.]
Sarycz (trb.), Sarych (trl.) [ukr.]; mys Sarycz
(trb.), mys Saryč (trl.) [ros.]
Takył (trb.), Takyl (trl.) [ukr.]; mys Takil
(trb.), mys Takil´ (trl.) [ros.]
Tarchankut (trb.), Tarkhankut (trl.) [ukr.];
mys Tarchankut (trb.), mys Tarhankut (trl.)
[ros.]
Uret (trb.), Uret (trl.) [ukr.]; mys Uriet (trb.),
mys Uret (trl.) [ros.]
Ziuk (trb.), Ziuk (trl.) [ukr.]; mys Ziuk (trb.),
mys Zjuk (trl.) [ros.]
Przesmyki
Przesmyk Perekopski; Perekop (trb.),
Perekop (trl.)
Niziny, równiny
Kyjiwśke Płato (trb.), Kyivs´ke Plato (trl.)
Nizina Czarnomorska; Pryczornomorśka
nyzowyna (trb.), Prychornomors´ka
nyzovyna (trl.)
Nizina Naddnieprzańska; Nizina
Zadnieprzańska; Prydniprowśka nyzowyna
(trb.), Prydniprovs´ka nyzovyna (trl.)
Nizina Poleska; Poliśka nyzowyna (trb.),
Polis´ka nyzovyna (trl.)
Nizina Połtawska; Połtawśka riwnyna (trb.),
Poltavs´ka rivnyna (trl.)
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Tyso-Dunajśka nyzowyna
(trb.), Tyso‑Dunais´ka nyzovyna (trl.);
Panonśka riwnyna (trb.), Panons´ka
rivnyna (trl.)
Nizina Wschodnioeuropejska;
Schidnojewropejśka riwnyna (trb.),
Skhidnoievropeis´ka rivnyna (trl.)
Nizina Zakarpacka; Zakarpatśka
nyzowyna (trb.), Zakarpats´ka nyzovyna
(trl.) [ukraińska część Wielkiej Niziny
Węgierskiej]
Polesie Czernihowskie; Czernihiwśke
Polissia (trb.), Chernihivs´ke Polissia
(trl.)
Polesie Kijowskie; Kyjiwśke Polissia (trb.),
Kyivs´ke Polissia (trl.)
Polesie Nowogrodzko-Siewierskie;
Nowhorodśko-Siwerśke Polissia (trb.),
Novhorods´ko-Sivers´ke Polissia (trl.)
Polesie Wołyńskie; Wołynśke Polissia (trb.),
Volyns´ke Polissia (trl.)
Polesie Żytomierskie; Żytomyrśke Polissia
(trb.), Zhytomyrs´ke Polissia (trl.)
Step Budziacki; Budżaćkyj step (trb.),
Budzhats´kyi step (trl.)
Wielka Nizina Węgierska
Doliny
Babi Jar (trb.), Babi Yar (trl.) [wąwóz
w Kijowie]
244
Kotliny
Kotlina Górnego Dniestru;
Werchniodnistrowśka ułohowyna (trb.),
Verkhniodnistrovs´ka ulohovyna (trl.)
Kotlina Ikwy
Kotlina Pobuża; Małe Polesie; Małe Polissia
(trb.), Male Polissia (trl.) [hist.: Pobuże]
Kotlina Sandomierska; Sandomyrśka
ułohowyna (trb.), Sandomyrs´ka ulohovyna
(trl.)
Wyżyny, płaskowyże
Gołogóry; Hołohory (trb.), Holohory (trl.)
Góry Krzemienieckie; Kremenećki Hory
(trb.), Kremenets´ki Hory (trl.)
Opole; Opilla (trb.), Opillia (trl.)
Pasmo Pełczańsko-Mizockie; Mizoćkyj kriaż
(trb.), Mizotskyj kriazh (trl.)
Podgórze Drohobyckie; Drohobyćka
wysoczyna (trb.), Drohobyts´ka vysochyna
(trl.)
Podkarpacie Wschodnie; Peredkarpattia
(trb.), Peredkarpattia (trl.)
Roztocze; Roztoczczia (trb.), Roztochchia (trl.)
Tołtry; Miodobory; Towtry (trb.), Tovtry (trl.)
Wołynśke Pasmo (trb.), Volyns´ke Pasmo
(trl.)
Woroniaki; Woroniaky (trb.), Voroniaky (trl.)
Wyżyna Besarabska; Bessarabśka wysoczyna
(trb.), Bessarabs´ka vysochyna (trl.)
Wyżyna Chocimska; Chotynśka wysoczyna
(trb.), Khotyns´ka vysochyna (trl.)
Wyżyna Doniecka; Donećkyj kriaż (trb.),
Donets´kyi kriazh (trl.)
Wyżyna Nadazowska; Pryazowśka
wysoczyna (trb.), Pryazovs´ka vysochyna
(trl.)
Wyżyna Naddnieprzańska; Prydniprowśka
wysoczyna (trb.), Prydniprovs´ka
vysochyna (trl.)
Wyżyna Naddniestrzańska; Prydnistrowśka
wysoczyna (trb.), Prydnistrovs´ka
vysochyna (trl.)
Wyżyna Podolska; Podilśka wysoczyna
(trb.), Podil´s´ka vysochyna (trl.)
Wyżyna Wołyńska; Wołynśka wysoczyna
(trb.), Volyns´ka vysochyna (trl.)
Wyżyna Wołyńsko-Podolska; Wołynśko-Podilśka wysoczyna (trb.), Volyns´ko-Podils´ka vysochyna (trl.)
Wyżyny Ukraińskie
Wzgórza Wuleckie; Wułećke hory (trb.),
Vulets´ke hory (trl.) [Lwów]
Wzniesienia Owruckie; Słoweczanśko-Owrućkyj kriaż (trb.), Slovechans´ko-Ovruts´kyi kriazh (trl.)
Góry
Beskidy; Beskydy (trb.), Beskydy (trl.)
Beskidy Brzeżne; Werchńodnistrowśki
Beskydy (trb.), Verkhn´odnistrovs´ki
Beskydy (trl.)
Beskidy Lesiste
Beskidy Pokucko-Bukowińskie; Pokutśko-Bukowynśki Karpaty (trb.), Pokuts´ko-Bukovyns´ki Karpaty (trl.)
Beskidy Połonińskie; Połonynśkyj chrebet
(trb.), Polonyns´kyi khrebet (trl.);
Połonynśki hory (trb.), Polonyns´ki hory
(trl.)
Bieszczady; Schidni Beskydy (trb.), Skhidni
Beskydy (trl.)
Bieszczady Wschodnie; Skoliwśki Beskydy
(trb.), Skolivs´ki Beskydy (trl.)
Czarnohora; Czornohora (trb.), Chornohora
(trl.)
Gorgany; Horhany (trb.), Horhany (trl.)
Góry Czywczyńskie; Czywczynśki hory
(trb.), Chyvchyns´ki hory (trl.)
Góry Krymskie; Krymśki hory (trb.),
Kryms´ki hory (trl.) [ukr.]; Krymskije gory
(trb.), Krymskie gory (trl.) [ros.]
245
Połonina Borżawska; Połonyna Borżawa
(trb.), Polonyna Borzhava (trl.)
Połoniny Hryniawskie; Hryniawśki hory
(trb.), Hryniavs´ki hory (trl.)
Świdowiec; Swydoweć (trb.), Svydovets´
(trl.)
Ukrajinśki Karpaty (trb.), Ukrains´ki Karpaty
(trl.); Lisysti Karpaty (trb.), Lisysti
Karpaty (trl.)
Góry Sanocko-Turczańskie
Karpaty; Karpaty (trb.), Karpaty (trl.)
Karpaty Wschodnie; Schidni Karpaty (trb.),
Skhidni Karpaty (trl.)
Łańcuch Wyhorlacko-Gutyński;
Wułkanicznyj chrebet (trb.), Vulkanichnyi
khrebet (trl.)
Makowica; Makowycia (trb.), Makovytsia
(trl.)
Mekenziewy hory (trb.), Mekenzievy hory
(trl.) [ukr.]; Miekienziewy gory (trb.),
Mekenzevy gory (trl.) [ros.]
Szczyty
Ajudah; Aju-Dah (trb.), Aiu-Dah (trl.) [ukr.];
gora Aju-Dag (trb.), gora Aju-Dag (trl.)
[ros.]
Bisztuła (trb.), Bishtula (trl.)
Bliźnica; Błyznycia (trb.), Blyznytsia (trl.)
Brebeneskuł (trb.), Brebeneskul (trl.)
Czarna Repa; Czorna Repa (trb.), Chorna
Repa (trl.)
Czatyrdah; Czatyr-Dah (trb.), Chatyr-Dah
(trl.) [ukr.]; Czatyr-Dag (trb.), Čatyr-Dag
(trl.) [ros.]
Czorna Hora (trb.), Chorna Hora (trl.)
Dancerz; Dancyr (trb.), Dantsyr (trl.)
Doboszanka; Dowbuszanka (trb.),
Dovbushanka (trl.)
Dzembornia (trb.), Dzembornia (trl.)
Grofa (trb.), Grofa (trl.)
Howerla; Howerła (trb.), Hoverla (trl.)
Hutyn Tomnatyk (trb.), Hutyn Tomnatyk
(trl.)
Kamuła (trb.), Kamula (trl.)
Kemal-Egerek (trb.), Kemal´-Egerek (trl.)
[ukr.]; Kiemal-Egieriek (trb.), Kemal´-Ègerek (trl.) [ros.]
Krasna Połonina; Krasna Połonyna (trb.),
Krasna Polonyna (trl.)
Łopata (trb.), Lopata (trl.) [ukr.]; gora Łapata
(trb.), gora Lapata (trl.) [ros.]
Łopuszna (trb.), Lopushna (trl.)
Magura; Mahura (trb.), Mahura (trl.)
Magura Łomniańska; Mahura-Łomniaśka
(trb.), Mahura-Lomnias´ka (trl.)
Mała Sywula; Sywula-Mała (trb.), Syvulia-Mala (trl.)
Menczuł (trb.), Menchul (trl.)
Mogiła Meczetna; Mohyła-Meczetna (trb.),
Mohyla-Mechetna (trl.)
Mohyła-Belmak (trb.), Mohyla-Bel´mak
(trl.)
Mszana (trb.), Mshana (trl.)
Petros (trb.), Petros (trl.)
Pikuj (trb.), Pikui (trl.)
Piwnicznyj-Demerdży (trb.), Pivnichnyi-Demerdzhy (trl.)
Połonina Równa; Połonyna Riwna (trb.),
Polonyna Rivna (trl.)
Pop Iwan; Pip-Iwan Czornohirśkyj (trb.),
Pip-Ivan Chornohirs´kyi (trl.)
Pop Iwan Marmaroski; Pip-Iwan
Marmarośkyj (trb.), Pip-Ivan
Marmaros´kyi (trl.)
Popadia (trb.), Popadia (trl.)
Rebra (trb.), Rebra (trl.)
Roman-Kosz (trb.), Roman-Kosh (trl.) [ukr.];
gora Roman-Kosz (trb.), gora Roman-Koš
(trl.) [ros.]
Stoj; Stij (trb.), Stii (trl.)
Stóg; Stih (trb.), Stih (trl.)
Sywula; Sywula (trb.), Syvulia (trl.)
Turkuł (trb.), Turkul (trl.)
Wielka Sywula; Sywula-Wełyka (trb.),
Syvulia-Velyka (trl.)
Wysoka; Wysoka (trb.), Vysoka (trl.)
246
Wysoki Zamek; Wysokyj Zamok (trb.),
Vysokyi Zamok (trl.) [wzgórze we Lwowie]
Przełęcze
Przełęcz Użocka; Użoćkyj perewał (trb.),
Uzhots´kyi pereval (trl.)
Przełęcz Werecka; Werećkyj perewał (trb.),
Verets´kyi pereval (trl.)
Przełęcz Wyszkowska; perewał Wyszkiwśkyj
(trb.), pereval Vyshkivs´kyi (trl.); perewał
Torunśkyj (trb.), pereval Toruns´kyi (trl.)
Semenczuk (trb.), Semenchuk (trl.)
Bajdarskie Wrota; Bajdarśki Worota (trb.),
Baidars´ki Vorota (trl.) [ukr.]; pieriewał
Bajdarskije Worota (trb.), pereval
Bajdarskie Vorota (trl.) [ros.]
Przełęcz Angarska; Anharśkyj perewał (trb.),
Anhars´kyi pereval (trl.)
Przełęcz Tatarska; Przełęcz Jabłonicka;
perewał Jabłunyćkyj (trb.), pereval
Yablunyts´kyi (trl.)
Jaskinie
Jaskinia Optymistyczna; Optymistyczna
peczera (trb.), Optymistychna pechera
(trl.)
Młynki (trb.), Mlynki (trl.)
Popeluszka (trb.), Popeliushka (trl.)
Sławka (trb.), Slavka (trl.)
Uhryń (trb.), Uhryn´ (trl.)
Wertebija (trb.), Vertebiia (trl.)
Atłantyda (trb.), Atlantyda (trl.)
Bukowynka (trb.), Bukovynka (trl.)
Jaskinia Jeziorna; Ozerna peczera (trb.),
Ozerna pechera (trl.)
Jaskinia Kryształowa; Kryształewa peczera
(trb.), Kryshtaleva pechera (trl.)
Jaskinia Marmurowa; Mramorna peczera
(trb.), Mramorna pechera (trl.) [ukr.];
pieszczera Mramornaja (trb.), peščera
Mramornaja (trl.) [ros.]
Obszary ochrony przyrody
Azowsko-Sywaski Park Narodowy; Azowo-Sywaśkyj nacionalnyj pryrodnyj park
(trb.), Azovo-Syvas´kyi natsional´nyi
pryrodnyi park (trl.)
Czarnomorski Rezerwat Biosfery;
Czornomorśkyj biosfernyj zapowidnyk,
(trb.), Chornomors´kyi biosfernyi
zapovidnyk (trl.)
Desnańsko-Starohucki Park Narodowy;
Desnanśko-Starohutśkyj nacionalnyj
pryrodnyj park (trb.), Desnans´ko-Starohuts´kyi natsional´nyi pryrodnyi park
(trl.)
Halicki Park Narodowy; Hałyćkyj
nacionalnyj pryrodnyj park (trb.),
Halyts´kyi natsionalnyi pryrodnyi park
(trl.)
Iczniański Park Narodowy; Icznianśkyj
nacionalnyj pryrodnyj park (trb.),
Ichnians´kyi natsional´nyi pryrodnyi park
(trl.)
Jaworowski Park Narodowy; Jaworiwśkyj
nacionalnyj pryrodnyj park (trb.),
Yavorivs´kyi natsional´nyi pryrodnyi park
(trl.)
Karadaźkyj pryrodnyj zapowidnyk (trb.),
Karadaz´kyi pryrodnyi zapovidnyk (trl.)
Karpacki Park Narodowy; Karpatśkyj
nacionalnyj pryrodnyj park (trb.),
Karpats´kyi natsional´nyi pryrodnyi park
(trl.)
Karpacki Rezerwat Biosfery; Karpatśkyj
biosfernyj zapowidnik (trb.), Karpats´kyi
biosfernyi zapovidnyk (trl.)
247
Mezenśkyj nacionalnyj pryrodnyj park (trb.),
Mezens´kyi natsional´nyi pryrodnyi park
(trl.)
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery
„Karpaty Wschodnie”; Miżnarodnyj
biosfernyj zapowidnyk „Schidni Karpaty”
(trb.), Mizhnarodnyi biosfernyi zapovidnyk
„Skhidni Karpaty” (trl.)
Nacionalnyj pryrodnyj park „Homilszanśki
lisy” (trb.), Natsional´nyi pryrodnyi park
„Homil´shans´ki lisy” (trl.)
Nacionalnyj pryrodnyj park „Swiati hory”
(trb.), Natsional´nyi pryrodnyi park „Sviati
hory” (trl.)
Nacionalnyj pryrodnyj park „Wełykyj
Łuh” (trb.), Natsional´nyi pryrodnyi park
„Velykyi Luh” (trl.)
Opukśkyj pryrodnyj zapowidnyk (trb.),
Opuks´kyi pryrodnyi zapovidnyk (trl.)
Park Narodowy „Bieszczady Wschodnie”;
Nacionalnyj pryrodnyj park „Skoliwśki
Beskydy” (trb.), Natsional´nyi pryrodnyi
park „Skolivs´ki Beskydy” (trl.)
Park Narodowy „Huculszczyzna”;
Nacionalnyj pryrodnyj park
„Huculszczyna” (trb.), Natsional´nyi
pryrodnyi park „Hucul´schyna” (trl.)
Park Narodowy „Podolskie Tołtry”;
Nacionalnyj pryrodnyj park „Podilśki
Towtry” (trb.), Natsional´nyi pryrodnyi
park „Podil´s´ki Tovtry” (trl.)
Park Narodowy „Synewyr”; Nacionalnyj
pryrodnyj park „Synewyr” (trb.),
Natsional´nyi pryrodnyi park „Synevyr”
(trl.)
Pryrodnyj zapowidnyk „Mys-Martian” (trb.),
Pryrodnyi zapovidnyk „Mys-Martian” (trl.)
Rezerwat Biosfery „Askania Nowa”;
Biosfernyj zapowidnyk „Askanija-Nowa”,
(trb.), Biosfernyi zapovidnyk „Askaniia-Nova” (trl.); Zapowidnyk „Askanija-Nowa” (trb.), Zapovidnyk „Askaniia-Nova” (trl.)
Rezerwat Biosfery Delty Dunaju; Dunajśkyj
biosfernyj zapowidnyk (trb.), Dunais´kyi
biosfernyi zapovidnyk (trl.)
Rezerwat „Chortyca”; Nacionalnyj
zapowidnik „Chortycia” (trb.),
Natsional´nyi zapovidnyk „Khortytsia”
(trl.)
Rezerwat „Gorgany”; Pryrodnyj zapowidnyk
„Horhany” (trb.), Pryrodnyi zapovidnyk
„Horhany” (trl.)
Rezerwat Jałtański; Jałtynśkyj hirśko-lisowyj
pryrodnyj zapowidnyk (trb.), Yaltyns´kyi
hirs´ko-lisovyi pryrodnyi zapovidnyk
(trl.) [ukr.]; Jałtinskij gosudarstwiennyj
gorno‑lesnoj zapowiednik (trb.), Jaltinskij
gosudarstvennyj gorno-lesnoj zapovednik
(trl.) [ros.]
Rezerwat Kaniowski; Kaniwśkyj pryrodnyj
zapowydnyk (trb.), Kanivs´kyi pryrodnyi
zapovydnyk (trl.)
Rezerwat Krymski; Krymśkyj pryrodnyj
zapowidnyk (trb.), Kryms´kyi pryrodnyi
zapovidnyk (trl.) [ukr.]; Krymskij prirodnyj
zapowiednik (trb.), Krymskij prirodnyj
zapovednik (trl.) [ros.]
Rezerwat „Miodobory”; Pryrodnyj
zapowidnyk „Medobory” (trb.), Pryrodnyi
zapovidnyk „Medobory” (trl.)
Rezerwat Poleski; Poliśkyj pryrodnyj
zapowidnyk (trb.), Polis´kyi pryrodnyi
zapovidnyk (trl.)
Rezerwat „Roztocze”; Pryrodnyj zapowidnyk
„Roztoczczia” (trb.), Pryrodnyi zapovidnyk
„Roztochchia” (trl.)
Rezerwat Rówieński; Riwnenśkyj pryrodnyj
zapowidnyk (trb.), Rivnens´kyi pryrodnyi
zapovidnyk (trl.)
Szacki Park Narodowy; Szaćkyj nacionalnyj
pryrodnyj park (trb.), Shats´kyi
natsional´nyi pryrodnyi park (trl.)
Ukraiński Rezerwat Stepowy; Ukrainśkyj
stepowyj pryrodnyj zapowidnyk (trb.),
Ukrains´kyi stepovyi pryrodnyi zapovidnyk
(trl.)
Użański Park Narodowy; Użanśkyj
nacionalnyj pryrodnyj park (trb.),
Uzhans´kyi natsional´nyi pryrodnyi park
(trl.)
248
Wyżnicki Park Narodowy; Wyżnyćkyj
nacionalnyj pryrodnyj park (trb.),
Vyzhnyts´kyi natsional´nyi pryrodnyi park
(trl.)
Zofiówka; Dendrołohicznyj park Sofijiwka
(trb.), Dendrolohichnyi park Sofiivka (trl.)
[park krajobrazowy, Humań]
Miejsca wydobycia lub występowania surowców mineralnych
Donieckie Zagłębie Węglowe; Donbas;
Donećkyj wuhilnyj basejn (trb.),
Donets´kyi vuhil´nyi basein (trl.); Donbas
(trb.), Donbas (trl.)
Lwowsko-Wołyńskie Zagłębie Węglowe;
Lwiwśko-Wołynśkyj wuhilnyj basejn
(trb.); L´vivs´ko-Volyns´kyi vuhil´nyi
basein (trl.)
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny; sobór Uspieński; Uspenśka cerkwa
(trb.), Uspens´ka tserkva (trl.); Wołośka
cerkwa (trb.), Volos´ka tserkva (trl.);
Cerkwa Uspennia Preswiatoji Bohorodyci
(trb.), Tserkva Uspennia Presviatoi
Bohorodytsi (trl.) [Lwów]
Ławra Peczerska; Kyjewo-Peczerśka ławra
(trb.), Kyievo-Pechers´ka lavra (trl.)
[Kijów]
Ławra Poczajowska; Poczajiwśka ławra
(trb.), Pochaivs´ka lavra (trl.); Swiato-Uspenśka Poczajiwśka ławra (trb.),
Sviato-Uspens´ka Pochaivs´ka lavra (trl.)
[Poczajów]
sobór Sofijski; Kyjiwśka Sofija (trb.),
Kyivs´ka Sofiia (trl.) [Kijów]
cerkiew Świętego Jura; Sobor swiatoho
Jura (trb.), Sobor sviatoho Yura (trl.);
Sobor swiatoho Jura u Lwowi (trb.), Sobor
sviatoho Yura u L´vovi (trl.) [Lwów]
kaplica Boimów; Kapłycia Bojimiw (trb.),
Kaplytsia Boimiv (trl.) [dawna kaplica,
obecnie galeria we Lwowie]
katedra Łacińska; Łatynśka katedra (trb.),
Latyns´ka katedra (trl.); Łatynśkyj
katedralnyj sobor (trb.), Latyns´kyi
katedral´nyi sobor (trl.) [Lwów]
katedra Ormiańska; Wirmenśka katedra
(trb.), Virmens´ka katedra (trl.);
Wirmenśka katedra u Lwowi (trb.),
Virmens´ka katedra u L´vovi (trl.) [Lwów]
Forty, twierdze, zamki
Czufut-Kale; Czufut-Kałe (trb.), Czufut-Kale
(trl.) [ukr.]; Czufut-Kale (trb.), Čufut-Kale (trl.) [ros.]; [ruiny fortyfikacji koło
Bakczysaraju]
Jeni-Kale; Jeni-Kałe (trb.), Yeni-Kale (trl.)
[ukr.]; Jeni-Kale (trb.), Eni-Kale (trl.) [ros.]
[ruiny twierdzy w Kerczu]
Okopy Świętej Trójcy; Okopy Swiatoj Trijci
(trb.), Okopy Sviatoi Triitsi (trl.) [ruiny
twierdzy koło Chocimia]
249
J
S
Cmentarze, nekropole
Cmentarz Łyczakowski; Łyczakiwśkyj
cwyntar (trb.), Lychakivs´kyi tsvyntar (trl.)
[Lwów]
Cmentarz Obrońców Lwowa; Cmentarz
Orląt; Polśki wijśkowi pochowannia
1918-1919 rr. na terytoriji Łyczakiwśkoho
cwyntaria (trb.), Pol´s´ki viis´kovi
pokhovannia 1918-1919 rr. na terytorii
Lychakivs´koho tsvyntaria (trl.) [Lwów]
Inne zabytki
Pałac Chanów; Chanśkyj pałac (trb.),
Khans´kyi palats (trl.) [ukr.]; Chanskij
dworiec (trb.), Hanskij dvorec (trl.) [ros.]
[Bakczysaraj]
Wał Trajana; Trajanowi wały (trb.),
Traianovi valy (trl.) [fortyfikacje rzymskie
w obw. odeskim]
Pozostałe obiekty
Niżniodniprowśki pisky (trb.),
Nizhniodniprovs´ki pisky (trl.) [piaski]
WĘGRY
Magyarország
Język urzędowy: węgierski; na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe
stosowane jest również nazewnictwo bułgarskie, chorwackie, greckie, niemieckie,
rumuńskie, serbskie, słowackie i słoweńskie
Słowniczek terminologiczny nazw węgierskich
alföld
árok
barlang
bazilika
bérc
csatorna
csúcs
dél
domb
nizina
kanał, rów
jaskinia, pieczara
bazylika
góra
kanał
szczyt
południowy
wzgórze
250
egyház
erdő
észak
felföld
felső
félsziget
felvidék
fennsík
fertő
főcsatorna
fok
folyam
folyó
főváros
fürdő
hegó
hegy
hegygerine
hegyhát
hegykatlan
hegység
hegyszoros
hegytető
hegyvidék
híd
karszt
kastély
kelet
kis
körzet
köz, közép
középhegység
külső
láp
magaslat
medence
megye
megyei jogú város
mellék
mélység
mocsár
nagy
nemzeti park
nyugat
ország
patak
róna
síkság
kościół
las
północ
wyżyna; płaskowyż
górny
półwysep
wyżyna
wyżyna
bagno
kanał
przylądek
wielka rzeka
rzeka
stolica
uzdrowisko, kąpielisko
przełęcz
góra
grzbiet górski
góry
kotlina
góry, pasmo górskie
przełęcz
szczyt
góry
most
kras
zamek; pałac
wschodni
mały
okręg
środkowy
średniogórze
zewnętrzny
bagno
wysoki; wyżyna, wzniesienie
basen, niecka, zagłębie
komitat (jedn. adm. pierwszego rzędu)
miasto na prawach komitatu
kraj, okolica
nizina
bagno, moczary
wielki
park narodowy
zachodni
kraj
strumień, potok
równina
równina; nizina
251
sziget
szoros
taraj
templom
tető
tó
torkolat
vár
város
videk
víz
víztároló
völgy
zuhatag
wyspa
wąwóz; przełęcz
szczyt
świątynia; kościół
szczyt, wierzchołek
jezioro
ujście
twierdza, zamek
miasto
region, obszar
woda
zbiornik wodny
nizina, dolina
wodospad
Jednostki administracyjne
Bács-Kiskun; Bács-Kiskun megye
Baranya; Baranya megye
Békés; Békés megye
Békéscsaba; Békéscsaba megyei jogú város
Borsod-Abaúj-Zemplén; Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Budapeszt; Budapest; Budapest főváros
Csongrád; Csongrád megye
Debreczyn; Debrecen; Debrecen megyei jogú
város
Dunaújváros; Dunaújváros megyei jogú
város
Eger; Eger megyei jogú város
Érd; Érd megyei jogú város
Fejér; Fejér megye
Győr; Győr megyei jogú város
Győr-Moson-Sopron; Győr-Moson-Sopron
megye
Hajdú-Bihar; Hajdú-Bihar megye
Heves; Heves megye
Hodmezővásárhely; Hodmezővásárhely
megyei jogú város
Jász-Nagykun-Szolnok; Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kaposvár; Kaposvár megyei jogú város
Kecskemét; Kecskemét megyei jogú város
Komárom-Esztergom; Komárom-Esztergom
megye
Miszkolc; Miskolc; Miskolc megyei jogú
város
Nagykanizsa; Nagykanizsa megyei jogú
város
Nógrád; Nógrád megye
Nyíregyháza; Nyíregyháza megyei jogú város
Pecz; Pécs; Pécs megyei jogú város
Peszt; Pest; Pest megye
Salgótarján; Salgótarján megyei jogú város
Segedyn; Szeged; Szeged megyei jogú város
Somogy; Somogy megye
Sopron; Sopron megyei jogú város
Szabolcs-Szatmár-Bereg; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Székesfehérvár; Székesfehérvár megyei jogú
város
Szekszárd; Szekszárd megyei jogú város
Szolnok; Szolnok megyei jogú város
Szombathely; Szombathely megyei jogú
város
Tatabánya; Tatabánya megyei jogú város
Tolna; Tolna megye
Vas; Vas megye
Veszprém; Veszprém megye
Veszprém; Veszprém megyei jogú város
Zala; Zala megye
Zalaegerszeg; Zalaegerszeg megyei jogú
város
252
Miejscowości
Aggtelek
Bácsalmás [węg.]; Aljmaš [chorw.]; Almasch
[niem.]
Badacsonytomaj
Baja
Balatonboglár
Balatonfüred
Balatonlelle
Battonya [węg.]; Bătania [rum.]; Batanja
[serb.]
Békéscsaba [węg.]; Békéšska Čaba [słow.]
Berekfürdő
Berettyóújfalu
Bogács
Bonyhád [węg.]; Bonnhard [niem.]
Budakeszi [węg.]; Wudigess [niem.]
Budaörs [węg.]; Wudersch [niem.]
Budapeszt; Budapest
Cegléd
Csorna
Debreczyn; Debrecen
Diósd [węg.]; Orasch [niem.]
Dunaújváros
Eger
Egerszalók
Érd
Esztergom [hist.: Ostrzyhom]
Fonyód
Győr
Gyula
Hajdúszoboszló
Halásztelek [węg.]; Chałastelek (trb.),
Halastelek (trl.) [bułg.]
Harkány
Hévíz
Hodmezővásárhely
Hollókő
Kalocsa
Kaposvár
Kapuvár
Karcag
Kecskemét
Keszthely
Kiskunhalas
Komárom
Kőszeg
Lillafüred
Magykanizsa
Mezőköresd
Miszkolc; Miskolc
Mohacz; Mohács [węg.]; Mohač [chorw.];
Mohatsch [niem.]
Mór [węg.]; Moor [niem.]
Mosonmagyaróvár [węg.]; Wieselburg-Ungarisch Altenburg [niem.]
Nagykanizsa
Nyergesújfalu [węg.]; Neudorf [niem.]
Nyíregyháza
Orosháza
Ózd
Pannonhalma
Papa
Parád
Pecz; Pécs
Pilisvörösvár [węg.]; Werischwar [niem.]
Salgótarján [węg.]; Salgotarjan [słow.]
Sárospatak
Sárvár
Segedyn; Szeged
Siófok
Solymár [węg.]; Schaumar [niem.]
Sopron [węg.]; Ödenburg [niem.]
Szarvas [węg.]; Sarvaš [słow.]
Székesfehérvár
Szekszárd
Szentendre
Szentgotthárd [węg.]; Monošter [słoweń.]
Szolnok
Szombathely
Tát [węg.]; Taath [niem.]
Tata
Tatabánya
Tihany
Tiszafüred
Tokaj
Tököl [węg.]; Tukulja [chorw.]
Törökbálint [węg.]; Großturwall [niem.]
253
Veszprém
Wyszegrad; Visegrád
Zalaegerszeg
Zalakaros
Tótkomlós [węg.]; Slovenský Komlóš
[słow.]
Vác
Vecsés [węg.]; Wetschesch [niem.]
Części miejscowości
Peszt; Pest [Budapeszt]
Buda [Budapeszt]
Krainy, regiony
Baczka; Bácska
Badacsony
Bakonyalja
Kraj Zadunajski; Dunántúl
Mała Kumania; Kiskunság
Międzyrzecze Dunaju i Cisy; Duna-Tisza
köze
Sárköz
Szigetköz
Tokaj; Hegyalja; Tokaj-Hegyalja; Tokaj-hegyaljai borvidék
Wielka Kumania; Nagykunság
Jeziora
Balaton
Begecsi-víztároló
Borsósi-tó
Fehér-tó
Hévízi-tó [jezioro termalne]
Jezioro Nezyderskie; Fertő-tó
Mały Balaton; Kis-Balaton
Szelidi- tó
Tisza-tó; Kiskörei-víztároló
Velencei-tó
Rzeki
Berettyó
Biały Keresz; Fehér-Körös
Bodrog
Cisa; Tisza
Czarny Keresz; Fekete-Körös
Drawa; Dráva
Dunaj; Duna
Hernád
Ipola; Ipoly
Kapos
Keresz; Körös
Litawa; Lajta
Marcal
Marusza; Maros
Mura; Mura
Raba; Rába
Sajó
Samosz; Szamos
Szybki Keresz; Sebes-Körös
Zagyva
Zala
Kanały
Duna-völgyi-főcsatorna
Główny Kanał Wschodni; Główny Kanał
Cisy; Keleti-főcsatorna
Główny Kanał Zachodni; Nyugati-főcsatorna
254
Wyspy na jeziorze lub rzece
Czepel; Csepel [na Dunaju
w Budapeszcie]
Nép-sziget [na Dunaju w Budapeszcie]
Óbudai-sziget [na Dunaju w Budapeszcie]
Szentendrei-sziget [na Dunaju]
Wyspa Małgorzaty; Margit-sziget [na Dunaju
w Budapeszcie]
Półwyspy na jeziorze
Tihany; Tihanyi-félsziget [Balaton]
Niziny, równiny
Równina Baczki; Bácska
Wielka Nizina Węgierska; Alföld;
Nagyalföld
Mała Nizina Węgierska; Mała Nizina
Naddunajska; Kisalföld
Nizina Cisańska; Tiszántúl
Nizina Środkowodunajska; Kotlina
Panońska; Kárpát-medence
Wyżyny, płaskowyże
Wzgórza Balatońskie; Balaton-felvidék
Kras Węgierski; Aggteleki-karszt
Średniogórze Zadunajskie; Dunántuli-középhegység
Góry
Börzsöny
Cserhát
Dunazug-hegység
Gerecse
Góry Bukowe; Bükk
Góry Soprońskie; Soproni-hegység
Góry Tokajsko-Slańskie; Zempléni-hegység
Góry Wyszegradzkie; Visegrádi-hegység
Karpaty; Kárpátok
Karpaty Zachodnie; Északnyugati-Kárpátok
Keszthelyi-hegység
Kőszegi-hegység
Las Bakoński; Bakony; Bakonyerdő
Mátra
Mecsek
Pilis
Średniogórze Północnowęgierskie; Északi-középhegység
Średniogórze Węgierskie; Magyarországi-középhegység
Vértes
Villányi-hegység
Szczyty
Csóványos
Galya-tető
Góra Gellerta; Gellért-hegy [wzniesienie
w Budapeszcie]
Góra Tokajska; Tokaji-hegy
Góra Wolności; Szabadsághegy [wzniesienie
w Budapeszcie]
Góra Zamkowa; Várhegy [wzniesienie
w Budapeszcie]
Istállós-kő
Kékes
Kőris-hegy
Nagy-Milic
255
Jaskinie
Anna-barlang
Baradla-barlang
Béke-barlang
Gellérthegyi-barlang
Pálvölgyi-barlang
Szemlő-hegyi-barlang
Szent István-barlang
Várbarlang
Obszary ochrony przyrody
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Hortobágyi Nemzeti Park
Őrségi Nemzeti Park
Park Narodowy Dunaj-Drawa; Duna-Dráva
Nemzeti Park
Park Narodowy Dunaj-Ipola; Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Park Narodowy Gór Bukowych; Bükki
Nemzeti Park
Park Narodowy Keresz-Marusza; Körös-Maros Nemzeti Park
Park Narodowy Krasu Węgierskiego;
Aggteleki Nemzeti Park
Park Narodowy Małej Kumanii; Kiskunsági
Nemzeti Park
Mosty
most Małgorzaty; Margit híd [Budapeszt]
most Elżbiety; Erzsébet híd [Budapeszt]
most Łańcuchowy; Széchenyi lánchíd
[Budapeszt]
Świątynie, klasztory, miejsca kultu
bazylika Świętego Stefana; Szent István
bazilika [Budapeszt]
kościół Świętego Macieja; Mátyás templom
[Budapeszt]
Forty, twierdze, zamki
Zamek Królewski; Királyi Vár [Budapeszt]
Inne zabytki
Baszta Rybacka; Halászbástya [wieża
w Budapeszcie]
256
257
KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH
POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
przy Głównym Geodecie Kraju
www.gugik.gov.pl/komisja
Sekretariat Komisji: ul. Wspólna 2, pokój 3100, 00-926 Warszawa
Tel. 0-22 661 81 45, fax: 0-22 628 32 06
e-mail: [email protected]
Publikacje Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
dotyczące nazewnictwa geograficznego:
Wykazy nazw geograficznych świata:
Polskie nazwy geograficzne świata. Część I Europa (bez Europy Wschodniej), 1994
Część II Europa Wschodnia i Azja, 1996
Część III Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa,
Australia i Oceania, Antarktyka, 1994
Część IV Oceany i morza, 1994
Nazewnictwo geograficzne świata Zeszyt 1. Ameryka, Australia i Oceania, 2004
Zeszyt 2. Bliski Wschód, 2004
Zeszyt 3. Afryka, 2004
Zeszyt 4. Azja Południowa, 2005
Zeszyt 5. Azja Środkowa i Zakaukazie, 2005
Zeszyt 6. Białoruś, Rosja, Ukraina, 2005
Zeszyt 7. Azja Południowo-Wschodnia, 2006
Zeszyt 8. Antarktyka, 2006
Zeszyt 9. Azja Wschodnia, 2006
Zeszyt 10. Morza i oceany, 2008
Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców. Wyd. 3, 2007
Wykazy nazw geograficznych Polski:
Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej, 1991
Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom I Hydronimy, część I Wody płynące, źródła, wodospady, 2006
Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom I Hydronimy, część II Wody stojące, 2006
Inne publikacje:
Słownik terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych, 1998
Toponymic Guidelines of Poland for Map Editors and Other Users. Third Revised Edition, 2002
Janusz Gołaski, Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik toponimiczny. Część I.
Zbieranie nazw w terenie, 2002
Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wanda Szumowska, Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych.
Przewodnik toponimiczny. Część II. Opracowywanie językowe nazw, 2003
Wiesław Ostrowski, Paweł Kowalski, Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik
toponimiczny. Część III. Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach, 2004
Publikacje można nabyć w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii
ul. Żurawia 3/5, 00-926 Warszawa, tel. 0-22 661 83 54, w godzinach 8.30 – 15.30
lub pobrać z internetowej strony Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
258
ERRATA
str.
126
127
128
129
132
133
134
jest
Dzisna; Dysnai ežeras
Gausty; Galstas ežeras
Hańcza; Ančia ežeras
Kretony; Kretuonas ežeras
Łodzie; Luodis ežeras
Łusza; Lušu ežeras
Minkiele; Minkeliu ežeras
Osiaty; Aisetas ežeras
Paserniki; Seirijis ežeras
Wiejsieje; Veisiejis ežeras
Niemenek; Mēmele; Nemunėlis
Niemieżanka; Nemėžine; Nemėža
Rusnė sala
Nizina Środkowolitewska; Lietuvos vidurio žemuma
Równina Muszy i Niemenka; Mūšos--Nemunėlio
žemuma
Równina Niewiaży; Nevežio žemuma
Góry Ponarskie; Panerių kalnynas [wzgórza w Wilnie]
Wysoczyzna Miednicka; Medeninkų aukštuma
Wysoczyzna Środkowożmudzka; Vidurio Žemaičių
aukštuma
Góra Trzykrzyska; Trijų kryžių kalnas [góra w Wilnie]
Góra Zamkowa; Piles kalnas [wzgórze w Wilnie]
Góra Krzyży; Kryžių kalnas; Šventkalnas [wzgórze koło
Szawli]
katedra Świętego Stanisława i Świętego Władysława;
Šventasis Stanislavo ir Vladislavo arkikatedra bazilika
[kościół w Wilnie]
kościół Świętego Franciszka i Bernarda; Šventasis
Pranciškaus ir Bernardino bažnyčia [kościół i zespół
klasztorny w Wilnie]
kościół Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana
Apostoła i Ewangelisty; kościół Świętego Jana;
Šventasis Jono Krikštytojo ir Šventasis Jono apaštalo ir
evangelisto bažnyčia; Šventų Jonų bažnyčia [kościół w
Wilnie]
kościół Świętego Kazimierza; Šventasis Kazimiero
bažnyčia [kościół w Wilnie]
kościół Świętego Michała Archanioła; Šventasis
Arkangelo Mykolo bažnyčia [kościół i zespół
klasztorny w Wilnie]
kościół Świętego Piotra i Pawła na Antokolu; Šventasis
Petro ir Povilo bažnyčia [kościół w Wilnie]
kościół Świętej Anny; Šventos Onos bažnyčia [kościół w
Wilnie]
Kemeri
Drīdzs ezers
Ežezers; Ješezers
Sīvers; Sīvera ezers
Balupe
Īvandes rumbas
Pelečāres purvs
Tērvetes debas parks
powinno być
Dzisna; ežeras Dysnai
Gausty; ežeras Galstas
Hańcza; ežeras Ančia
Kretony; ežeras Kretuonas
Łodzie; ežeras Luodis
Łusza; Lušų ežeras
Minkiele; Minkelių ežeras
Osiaty; ežeras Aisetas
Paserniki; ežeras Seirijis
Wiejsieje; ežeras Veisiejis
Niemenek; Mėmele; Nemunėlis
Niemieżanka; Nemėžinė; Nemėža
Rusnės sala
Nizina Środkowolitewska; Vidurio Lietuvos žemuma
Równina Muszy i Niemenka; Mūšos ir Nemunėlio
žemuma
Równina Niewiaży; Nevėžio žemuma
Góry Ponarskie; Panerių kalvynas [wzgórza w Wilnie]
Wysoczyzna Miednicka; Medininkų kalvynas
Wysoczyzna Środkowożmudzka; Vidurio Žemaičių
kalvynai
Góra Trzykrzyska; Trijų Kryžių kalnas [góra w Wilnie]
Góra Zamkowa; Pilės kalnas [wzgórze w Wilnie]
Góra Krzyży; Kryžių kalnas; Šventkalnis [wzgórze koło
Szawli]
katedra Świętego Stanisława i Świętego Władysława;
Šventojo Stanislavo ir Vladislavo arkikatedra bazilika
[kościół w Wilnie]
kościół Świętego Franciszka i Bernarda; Šventojo
Pranciškaus ir Bernardo bažnyčia [kościół i zespół
klasztorny w Wilnie]
kościół Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana
Apostoła i Ewangelisty; kościół Świętego Jana;
Šventojo Jono Krikštytojo ir Šventojo Jono apaštalo ir
evangelisto bažnyčia; Šventų Jonų bažnyčia [kościół w
Wilnie]
kościół Świętego Kazimierza; Šventojo Kazimiero
bažnyčia [kościół w Wilnie]
kościół Świętego Michała Archanioła; Šventojo Mykolo
Arkangelo bažnyčia [kościół i zespół klasztorny w
Wilnie]
kościół Świętego Piotra i Pawła na Antokolu; Šventojo
Petro ir Povilo bažnyčia [kościół w Wilnie]
kościół Świętej Anny; Šventosios Onos bažnyčia [kościół
w Wilnie]
Ķemeri
Dreidzs; Drīdzs
Ežezers; Eša ezers
Sivers; Sivera ezers
Bolupe
Īvandes rumba
Pelēčāres purvs; Pelēčores pūrs
Tērvetes dabas parks

Podobne dokumenty