TABL. 14 (82). WYDATKI FUNDUSZU PRACY EXPENDITURES OF

Transkrypt

TABL. 14 (82). WYDATKI FUNDUSZU PRACY EXPENDITURES OF
TABL. 14 (82). WYDATKI FUNDUSZU PRACY
EXPENDITURES OF LABOUR FUND
2000
2002
WYSZCZEGÓLNIENIE
2003
w odsetkach
w mln z
in mln zl
OGÓ
E M ..................................
402,8
571,0
SPECIFICATION
in percent
622,2
100,0 T O T A L
w tym:
of which:
Zasi ki dla bezrobotnych ................
213,2
279,5
260,5
41,9 Unemployment benefits
Zasi ki przedemerytalne .................
89,9
151,8
142,6
22,9 Pre-pension benefits
Szkolenia ........................................
5,4
4,0
8,4
Prace interwencyjne .......................
8,3
5,8
14,6
2,4 Intervention works
Roboty publiczne ...........................
15,4
6,6
18,3
2,9 Public works
6,4
3,0
7,6
4,9
2,4
13,8
2,2 Credits for additional workplaces
20,2
25,4
19,1
3,1
1,4 Training
Po yczki dla bezrobotnych i uprawnionych ........................................
Credits for unemployed and other
1,2
entitled
Po yczki na dodatkowe miejsca
pracy ............................................
Przygotowanie zawodowe m odocianych ........................................
Professional education for non-adults