REMo.BUD ŁoDz

Transkrypt

REMo.BUD ŁoDz
REMo.BUDŁoDz
Stanisław JędłzĄczak
F||ia:Huńownia MateriałówBudow|anych
(0.42)611.63.86
Łódż.,u|.Pojezierska8.l, te|./fax:
tel.:(0-42)61'1-69-20,611-69-21
Siedziba Firmy: 91.3,l2ŁódŹ' ul. Uzędnicza 36
tel/fax:(042) 654-65-85
tel.: (0-42)654-65-69
Kadry:(0-42)654-66-65
Łódź,'dn. 16.09.02
r.
o,sAUlYLANlD" P.W.
W. Sieruga
ul. GraĘny 4E
93.309Łó,dź
LIST REFERENCYJNY
Firma ,'R.emo-BudŁó&Ź"stwierdza,Żefltma,,sAUNALAND'' P.w. z siedzibą
w Łodzi wykonałasaunęfińsĘw ramachrea|izacjiprzęz,'Rerno-BudŁódź"zadania
pt.,"I\dodernizacja
obiektupływalniw Łodzi przy !|. Sienkiewicza''.
Sauna zostałaptzekazanado eksploatacjiw czerwcu 2002 r. Prace wykonanow
sposóbprofesjonalny,zgodniez terminemokreślonynw umowie.
Niniejsrym zachęaanyinne firmy do szerokiej i partnerskiejwspóĘracy z
jakościi świadczonych
firmą,,sALINALĄ\|pll P.W. w.Sierugamającpewnośó
usfug.
z powuŻanipm
''REMO.B
PR
Stani,słau
KoNTo: Bank Pzemysłowy S.A. ol ŁÓdż.,A|, Po|itechniki22124
525-27003-0000-0
Nr: 15200008-60031
r*'aDż"
tl.s
ruł,iczak
NIP:726-025-08-84
REGON:470388974

Podobne dokumenty