kontrakt uczestnictwa w projekcie

Transkrypt

kontrakt uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 do Regulaminu
KONTRAKT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Szkoła dla Rodziców w Gminie Grunwald”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
zawarty w ……………………….. w dniu ..................................... r.
pomiędzy
CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 3/3, 14-100 Ostróda, działającą na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
000032613, NIP 741-207-98-07, REGON 280373238, reprezentowaną przez:
Panią Różę Krześniak – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Organizatorem
a
Panem/Panią...................................................................................................................,
zam.................................................................................................................................,
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria............ numer...........................................,
wydanym przez................................................................................................................,
zwanym /ą dalej Uczestnikiem projektu
o następującej treści:
I.
II.
III.
IV.
I.
Przepisy ogólne
W ramach Projektu Organizator oświadcza, iż zakwalifikował Uczestnika do udziału
w Projekcie.
Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z umową
nr POKL.09.05.00-28-168/11-00 z dnia 07.05.2012 roku z Województwem Warmińsko –
Mazurskim z siedzibą w Olsztynie.
Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Uczestnik Projektu potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w kwestionariuszu
rekrutacyjnym oraz załącznikach są prawdziwe i zobowiązuje się do informowania
Organizatora o każdej ich zmianie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia
zaistniałej zmiany.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt „Szkoła dla rodziców w gminie Grunwald”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
V.
Głównym celem projektu jest poprawa w ramach inicjatywy edukacyjnej, warunków
rozwoju edukacji w gminie Grunwald oraz podniesienie poziomu wykształcenia
i ukształtowanie potrzeby doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie budowania
właściwych relacji rodzice – dzieci, potwierdzone certyfikatem EFS, u 90% spośród 20
(14K, 6M) dorosłych mieszkańców gminy poprzez udział w treningu umiejętności
wychowawczych i warsztatach aktywności lokalnej na rzecz rozwoju edukacji, w okresie
01.09.2012 – 31.12.2012.
VI.
W ramach projektu będą realizowane zajęcia edukacyjne, w tym:
1) Trening rozwoju umiejętności wychowawczych 100 h obejmie:
- trening psychologiczny (4dni x 5h = 20h)
- trening komunikacji interpersonalnej (2dni x 5h= 10h)
- trening relacji rodzinnych (2dni x 5h = 10h)
- trening terapii uzależnień (3dni x 5h = 15h)
- trening rozwoju umiejętności wychowawczych (5dni x 5h = 25h)
- trening psychologiczny – drama (4dni x 5h = 20h).
2) Warsztaty aktywności lokalnej na rzecz rozwoju edukacji trwać będą 58 h i obejmą:
- warsztaty animacji lokalnej (2dni x 5h = 10h),
- wizytę studyjną (8h),
- warsztaty z zakresu opracowywania i przygotowywania dokumentów formalnych do
rejestracji organizacji pozarządowych (3dni x 5h = 15h),
- warsztaty z zakresu możliwości współpracy z organizacjami i instytucjami
działającymi na terenie gminy (2dni x 5h= 10h),
- warsztaty z zakresu możliwości pozyskiwania środków na działalność
stowarzyszenia, w tym sporządzanie przykładowych wniosków aplikacyjnych
(3dni x 5h = 15h).
Zajęcia będą odbywały się w okresie od września 2012r. do grudnia 2012 roku.
7. Informacje związane z realizacją projektu dostępne są w Biurze Organizatora w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 3/3 oraz na jego stronie internetowej www.okey.ostroda.pl .
II.
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w minimum 85% wszystkich zajęć
edukacyjnych . Obecność na zajęciach potwierdzana będzie podpisem na liście obecności.
W przypadku przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach Organizator może obciążyć
Uczestnika Projektu kosztami.
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych opracowanych
przez Organizatora dla celów kontroli i podnoszenia jakości szkolenia, monitoringu
i ewaluacji.
3. Organizator wyłącza możliwość przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika Projektu
wynikających z niniejszego kontraktu na osobę trzecią.
III.
Rozwiązanie i wypowiedzenie kontraktu
1. Organizator może rozwiązać kontrakt bez wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszego kontraktu lub zasad
współżycia społecznego, a także działania na jego szkodę. W tej sytuacji może obciążyć
Uczestnika projektu kosztami.
2. Uczestnik Projektu może wypowiedzieć niniejszy kontrakt z ważnych przyczyn
uniemożliwiających mu dalsze uczestnictwo w projekcie. Za ważną przyczynę uznaje się
chorobę lub podjęcie zatrudnienia.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt „Szkoła dla rodziców w gminie Grunwald”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IV.
Rezygnacja z udziału w projekcie
1. Rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w zajęciach może nastąpić przed ich
rozpoczęciem. Wymaga to formy pisemnego oświadczenia dostarczonego osobiście, nie
później niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić
w przypadku choroby lub podjęcia zatrudnienia.
V.
Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku
wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
VII.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w kontrakcie powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego .
3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego kontraktu będą załatwiane przez strony
polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, strony poddadzą go
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
4. Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
5. Integralną częścią niniejszego kontraktu jest:
1) Kwestionariusz rekrutacyjny,
2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami,
3) Oświadczenie uczestnika projektu,
4) Regulamin Projektu.
Podpisując kontrakt Uczestnik Projektu akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu
................................................
……….………………………….............
Uczestnik Projektu
Organizator
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt „Szkoła dla rodziców w gminie Grunwald”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego