Łódź, 10 kwietnia 2014 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MONNARI

Transkrypt

Łódź, 10 kwietnia 2014 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MONNARI
Łódź, 10 kwietnia 2014 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Łodzi
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd MONNARI TRADE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółka Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie 00-854, Al.
Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
73, dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok, została wybrana zgodnie z
przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania - spełniali warunki do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Podpis
Mirosław Misztal
Prezes Zarządu
/-/
Łódź, 10 kwietnia 2014 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Łodzi
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd MONNARI TRADE S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za
2014 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz
że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik
finansowy, oraz że roczne sprawozdanie z działalności MONNARI TRADE S.A. zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Podpis
Mirosław Misztal
Prezes Zarządu
/-/

Podobne dokumenty