Zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Komentarze

Transkrypt

Zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
Zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych od 01.11.2016. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych u pracodawcy prowadzącego zakład pracy
chronionej.
Środki tworzące ZFRON.
Podział ZFRON – analityka.
Obowiązki pracodawcy tworzącego ZFRON.
Regulamin ZFRON – omówienie zawartości, sposobu opracowania, trybu ogłoszenia
i wejścia w życie.
5) Konto bankowe i kasa ZFRON – zasady funkcjonowania.
6) Księgowanie ZFRON.
7) Amortyzacja środków trwałych.
8) Zwrot niewykorzystanych środków z konta ZFRON.
9) Racjonalność – oszczędność i celowość wydatków.
10) Wydatki w ramach dużego ZFRON.
11) Wydatki w ramach IPR.
12) Wydatki w ramach pomocy indywidualnej.
13) Tworzenie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacji (część teoretyczna oraz
4 godzinne warsztaty).
14) Dokumenty niezbędne przy wydatkowaniu pomocy indywidualnej – wnioski, umowy
etc.
15) Dokumenty niezbędne przy wydatkowaniu z dużego konta ZFRON.
16) Pomoc de minimis – kwalifikowanie, ubieganie się o zaświadczenia.
17) Uprawnienia i obowiązki pracodawcy nieposiadającego statusu, a zachowującego
ZFRON.
- Warunki zachowania ZFRON;
- Wpływy na ZFRON;
- Wydatkowanie;
- Ubieganie się o zaświadczenia o pomocy de mini mis;
- Okres zachowywania ZFRON.
18) Podział środków ZFRON przy przejęciu pracowników ZPCH, czy też podziale
przedsiębiorstwa.
- Zasady podziału środków ZFRON pomiędzy nowego i starego
pracodawcę ;
- limity pomocy de minimis dla nowej i starej firmy – kiedy nowa
firma uzyska limit 200 tyś. euro, a kiedy limit starej i nowej firmy
podlega sumowaniu;
- wydatkowanie;
- ubieganie się o zaświadczenia o pomocy de minimis przez podmiot
przejmujący pracowników – od kogo i kiedy zaświadczenia.
19) Wydatkowanie odsetek zgromadzonych na ZFRON.
20) Zasady amortyzacji środków trwałych zakupionych z ZFRON dla celów podatkowych
oraz dla zwrotu środków do PFRON.
1)
2)
3)
4)
Organizator szkolenia: Constan’s Group
Prowadząca: Monika Misztal Licińska.
W ramach szkolenia zapewniane są poza materiałami autorskimi wszelkie obowiązujące
ustawy i rozporządzenia w zakresie tematu szkolenia.
Plan szkolenia:
9.00 - 9.30 rejestracja uczestników szkolenia
9.30 - 11.00 szkolenie cz. I
11.00 - 11.15 przerwa kawowa
11.15 - 12.45 szkolenie cz. II
12.45 - 13.15 lunch
13.15 - 14.45 warsztaty
14.45 - 15.30 pytania uczestników
15.30 – 16.00 zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów
Miejsce szkolenia:
12-100 Szczytno, ul Stefana Żeromskiego 6B
tel./fax 89 - 6210275
kom. 508 634 701
e-mail: [email protected]
Terminy dla w/w szkolenia:
28 listopada 2016
Cennik szkoleń:
350zł netto /osoba + 23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników cena 330 zł netto/osoba + 23% VAT.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej (do pobrania na stronie internetowej) nie później niż 4
dni robocze przed planowanym szkoleniem na adres e-mail: [email protected] oraz
uregulowanie płatności za szkolenie nie później niż w dniu szkolenia.