Nadbużański_OSG_życie

Transkrypt

Nadbużański_OSG_życie
Nowy program grupowego
ubezpieczenia na życie
dla funkcjonariuszy i pracowników
Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej
Szanowni Państwo,
Kto może przystąpić do ubezpieczenia
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
lider rynku ubezpieczeń na życie w Polsce – wspólnie ze
świadczącym usługi brokerskie Europejskim Konsorcjum
Ubezpieczeniowym Sp. z o.o. – przygotował program
ubezpieczeniowy dla funkcjonariuszy i pracowników Straży
Granicznej oraz ich współmałżonków/partnerów życiowych
oraz pełnoletnich dzieci.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić:
• wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej,
• ich współmałżonkowie/partnerzy życiowi, którzy w dniu
złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16. rok życia
i nie ukończyli 69. roku życia,
• ich pełnoletnie dzieci, które ukończyły 18. rok życia.
Niezwykle szeroki zakres ubezpieczenia podstawowego
i szereg
ereg ubezpieczeń dodatkowych oferowanych w ramach
programu pozwolą Państwu kompleksowo zabezpieczyć
życie zarówno własne, jak i najbliższych osób.
Dodatkowy
y pakiet ubezpieczenia
Wszyscy ubezpieczeni w danej jednostce mogą rozszerzyć
program o dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne
Opieka Medyczna w zakresie INTRO wraz z dodatkowym
grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego
rozszerzonego o pobyt
byt w szpitalu związany z leczeniem
nerwic.
Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych
w Polsce. Zabezpiecza przyszłość finansową 12 milionów
milio
Polaków. Łączy wieloletnią historię, doświadczenie
i efektywność w zarządzaniu finansami swoich klientów.
Nowość w programie
– ubezpieczenie Cztery Pory Roku
W naszej ulotce zamieściliśmy najważniejsze informacje
o programie ubezpieczeniowym. Przystąpienie do programu
wymaga podpisania nowych deklaracji
ji przystąpienia
do ubezpieczenia.
W ramach ubezpieczenia Cztery Pory Roku pokrywamy 80%
ceny leków objętych zakresem ubezpieczenia.
Dofinansowanie działa już w chwili zakupu leku w ponad
2600 aptekach w całej Polsce.
Zalety nowego programu
Cena leku
Warianty z wysokimi sumami ubezpieczenia.
Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu
w przypadku hospitalizacji trwającej: co najmniej 3 dni
w wyniku choroby lub 1 dzień w związku
z nieszczęśliwym wypadkiem.
Odpowiedzialność PZU Życie za śmierć ubezpieczonego
w przypadku czynnego udziału w aktach terroru oraz za
zdarzenia powstałe w wyniku masowych rozruchów
społecznych, o ile udział w nich wynikał z wykonywania
czynności służbowych, stanu wyższej
zej konieczności lub
obrony koniecznej.
Rozszerzenie katalogu ciężkich chorób
ubezpieczonego o boreliozę i wirusowe zapalenie
wątroby typu B i C.
Korzystny zakres ubezpieczenia możliwy do uzyskania tylko
w ramach programu.
Możliwość dopasowania wariantu ubezpieczenia
ezpieczenia do Państwa
potrzeb.
Brak ankiet i badań medycznych dla osób przystępujących
do programu.
Możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.
Jak zgłosić szkodę
Mogą Państwo wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób:
• wypełnić formularz internetowy lub skorzystać
z połączenia VideoCALL na stronie pzu.pl,
• zadzwonić pod numer infolinii 801 102 102,
• wysłać SMS-a o treści SZKODA pod numer 4102
– oddzwonimy do Państwa,
• odwiedzić nasz oddział,
• skontaktować się z osobą, która zajmuje się
ubezpieczeniami grupowymi w Państwa oddziale Straży
Granicznej.
Możliwość rozszerzenia wariantu
Dzięki programowi ubezpieczeniowemu mogą Państwo
rozszerzyć wybrany wariant o dodatkowe ubezpieczenia:
• na wypadek utraty zdrowia przez dziecko,
• na wypadek leczenia specjalistycznego,
• Doraźna Ochrona Medyczna,
• Medyczny Ekspert Domowy.
2
713181816
713181803
713181799
713223848
713224249
713223851
713223864
WARIANT
I
WARIANT
II
WARIANT
III
WARIANT
IV
WARIANT
V
WARIANT
VI
WARIANT
VII
244 000
170 000
145 000
285 000
280 000
340 000
400 000
183 000
120 000
105 500
215 000
210 000
255 000
300 000
183 000
122 000
121 000
120 000
70 000
70 000
105 500
66 000
66 000
215 000
145 000
145 000
210 000
140 000
140 000
255 000
170 000
170 000
300 000
200 000
200 000
61 000
4 000
33 000
4 300
33 000
4 500
71 500
5 200
70 000
5 000
85 000
6 000
100 000
7 000
• nieszczęśliwym wypadkiem
• przyczyną naturalną
30 600
24 000
28 600
48 310
26 000
49 500
55 000
15 600
12 000
14 300
24 310
13 000
24 750
25 000
Śmierć dziecka
1 100
3 300
3 800
5 700
3 500
5850
6 000
Śmierć rodzica/rodziców współmałżonka
Urodzenie dziecka
Urodzenie martwego dziecka
1 100
600
1 200
2 100
1 250
2 500
2 500
1 300
2 600
2 600
1 400
2 800
2 200
1 280
2 560
2600
1 450
2 900
2 600
1 500
3 000
540
430
462
570
550
585
600
540
430
462
570
550
585
600
10 000
3 600
4 400
11 000
10 000
11 500
12 000
–
–
–
–
4 000
4 000
5 000
–
1 750
1 050
350
1 750
1 050
350
3 500
2 100
700
1 750
1 050
350
3 750
2 250
750
4 000
2 400
800
11 000
20 000
20 000
30 000
35 000
37 500
45 000
220/55
157,50/52,50
180/60
210/60
210/70
210/70
240/80
220/55
157,50/52,50
180/60
210/60
210/70
210/70
240/80
110/55
78,75/52,50
90/60
120/60
105/70
105/70
120/80
165/55
131,25/52,50
150/60
180/60
175/70
175/70
200/80
55
52,50
60
60
70
70
80
550
525
600
600
700
700
800
ZAKRES UBEZPIECZENIA
(OFERTA PODSTAWOWA)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana
(świadczenie łączne):
• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy
pracy
• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
• nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
• nieszczęśliwym wypadkiem
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
• przyczyną naturalną
Jednorazowe świadczenie dla dziecka
(osierocenie)
Śmierć współmałżonka spowodowana
(świadczenie łączne):
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany
(za 1%):
• nieszczęśliwym wypadkiem
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
Ciężkie choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne
leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass,
choroba Creutzfeldta-Jakoba, masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek,
nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie
mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar,
wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa
w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym
mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa,
oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku,
oponiak, choroba Parkinsona, WZW typ B i C oraz
borelioza
Ciężkie choroby współmałżonka:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne
leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass,
choroba Creutzfeldta-Jakoba, masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek,
nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie
mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna,
zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32,
zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 33,
zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja
organów, utrata wzroku, oponiak oraz choroba
Parkinsona
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego:
I klasa
II klasa
III klasa
Niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji
Pobyt w szpitalu spowodowany (świadczenie
łączne):
• wypadkiem komunikacyjnym (od 1. do 14. dnia/od
15. do 90. dnia)
• wypadkiem przy pracy (od 1. do 14. dnia/od
15. do 90. dnia)
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
(od 1. do 14. dnia/od 15. do 90. dnia)
• nieszczęśliwym wypadkiem (od 1. do 14. dnia/od
15. do 90. dnia)
• chorobą (od 1. do 90. dnia)
• pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii
– jednorazowe świadczenie
Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia)
27,50
26,25
30
30
35
35
40
Karta Apteczna
200
200
200
200
200
200
200
Możliwość indywidualnej kontynuacji
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
52,00 zł
54,00 zł
58,00 zł
74,50 zł
72,58 zł
84,05 zł
91,45zł
Składka
3
DODATKOWA OCHRONA ŻYCIA (OFERTA DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH NA
WARUNKACH OFERTY PODSTAWOWEJ)
WARIANT I
WARIANT II
• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
105 000
295 000
• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
65 000
195 000
• nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
80 000
195 000
• nieszczęśliwym wypadkiem
40 000
95 000
• przyczyną naturalną
20 000
30 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana (świadczenie łączne):
Możliwość indywidualnej kontynuacji
Składka
nie
nie
10,00 zł
15,00 zł
Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia typ P Plus w ramach nowego programu dla Straży Granicznej
otrzymają 10% zniżki w wybranych ubezpieczeniach majątkowych PZU SA.
Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oferty:
EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE Sp. z o.o.
Karolina Rudnik
Tel.: +48 22 628 62 32
Tel.: +48 795 478 724
e-mail: [email protected]
Marcin Kowalik
Tel.: +48 22 628 46 41
Tel.: +48 883 390 900
e-mail: [email protected]
NADBUŻAŃSKI
SKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
Grzegorz Rostecki
Tel.: +48 607 810 071
PZU ŻYCIE SA
Piotr Kowalczyk
Tel.: +48 603 396 544
Tel.: +48 82 308 21 78
e-mail: [email protected]
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia.
Oferta nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.
Wszelkie informacje o programie uzyskają Państwo u opiekunów placówek.