Katalog Przedmiotów (Pakiet Informacyjny ECTS)

Transkrypt

Katalog Przedmiotów (Pakiet Informacyjny ECTS)
Katalog Przedmiotów (Pakiet Informacyjny ECTS)
Wykaz informacji, jakie powinny znaleźć się w Katalogu Przedmiotów
I. Informacje o instytucji
1. Nazwa i adres uczelni
2. Kalendarz roku akademickiego
3. Władze uczelni
4. Ogólne informacje o uczelni (z podaniem typu i statusu)
5. Wykaz prowadzonych programów studiów
6. Zasady rekrutacji/przyjęć na studia
7. Najważniejsze przepisy uczelniane (w szczególności procedury związane z zaliczeniem okresu
studiów odbytego poza uczelnią macierzystą)
8. Uczelniany koordynator ECTS
II. (A) Informacje o programach studiów - opis ogólny
1. 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe)
2. Warunki przyjęć do danego programu studiów
3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego
4. Dalsze możliwości kształcenia
5. Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS (60/rok)
6. Egzamin końcowy
7. Zasady oceniania i egzaminowania
8. Wydziałowy/kierunkowy koordynator ECTS
II. (B) Informacje o programach studiów - opis poszczególnych przedmiotów
1. Nazwa przedmiotu
2. Kod przedmiotu
3. Typ przedmiotu
4. Poziom przedmiotu
5. Rok studiów
6. Semestr/trymestr studiów
7. Liczba punktów ECTS (oparta na nakładzie pracy wymaganym do osiągnięcia celów lub efektach
kształcenia)
8. Imię i nazwisko wykładowcy
9. Cele przedmiotu (wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów kształcenia i kompetencji)
10. Wymagania wstępne
11. Treści merytoryczne przedmiotu
12. Spis zalecanych lektur
13. Metody nauczania
14. Metody oceny
15. Język wykładowy
III. Ogólne informacje dla studentów
1. Koszty utrzymania
2. Zakwaterowanie
3. Posiłki
4. Opieka zdrowotna
5. Udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach (w tym dla studentów niepełnosprawnych)
6. Ubezpieczenie
7. Pomoc materialna dla studentów
8. Biuro obsługi studentów
9. Baza dydaktyczna (biblioteki, laboratoria, itp.)
10. Programy międzynarodowe
11. Informacje praktyczne dla studentów przyjezdnych
12. Kursy językowe
13. Praktyki
14. Obiekty sportowe
15. Zajęcia pozauczelniane i rekreacyjne
16. Stowarzyszenia studenckie

Podobne dokumenty