SEKCJA PROBLEMOWA NR 1: EDUKACYJNE WYZWANIA I

Transkrypt

SEKCJA PROBLEMOWA NR 1: EDUKACYJNE WYZWANIA I
SEKCJA PROBLEMOWA NR 3: POLITYKA I BIUROKRATYZACJA SYSTEMU EDUKACYJNEGO
OBRADOM WSPÓŁPRZEWODNICZĄ: dr Magdalena SZUMIEC, dr inż. Janusz KRZEMIŃSKI
Uwaga: Lista osób ułożona jest alfabetycznie, kolejność wystąpień każdorazowo będzie uzgadniana przez prowadzących obrady
Instytucja
Tytuł referatu (komunikatu)
1 BADORA Anna mgr
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II
Aktywność samowychowawcza a awans zawodowy nauczycieli
2 BAŁAŻAK Marta dr
Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny w Radomiu
Wybrane komponenty oceny sylwetki zawodowej nauczyciela
3 BOJANOWICZ Justyna dr
Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny w Radomiu
Praktyczne kształcenie studentów - założenia a rzeczywistość
4 BURSZTYŃSKI Andrzej kmdr dr hab.
Akademia Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte
Nowe kierunki kształcenia jako odpowiedź na współczesne zagrożenia na obszarach
morskich
5 DREWEK Wojciech kmdr por hab.
Akademia Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte
Problematyka szkolenia kierowców a bezpieczeństwo w ruchu drogowym
6 FORMA Paulina dr
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach
Polityka społeczna wobec dużej rodziny - pomaganie a stygmatyzowanie
7 GRZYB Mariusz mgr inż.
Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzejewskiego
Atrakcyjność e-kursów z perspektywy studentów
8 JAKUBIAK -ZAPALSKA Ewa dr
Uniwersytet Technologicznohumanistyczny w Radomiu
Biurokratyczne problemy z uzyskaniem indywidualnego toku nauki dla cznia zdolnego
9 JANUŁA Eugeniusz dr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z
siedzibą w Poznaniu
Wizje świata w koncepcjach klubu rzymskiego
10 KARPUSZENKO Elena dr
Akademia im. J. Długosza w
Częstochowie
Internet w edukacji
11 KONOPNICKI Adam mgr
Uniwersytet Opolski
Niewykorzystany potencjał nowych technologii informacyjnych w edukacji
12 KOZUBSKA Alicja
Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy
Potencjały i zagrożenia wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego
13 KRZEMIŃSKI Janusz dr inż.
Politechnika Częstochowska
Edukacja społeczeństwa dla świadomego korzystania z cyberprzestrzeni
14 KUBICA Józef dr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z
siedzibą w Poznaniu
Zdrowie publiczne jako podstawowy element polityki ochrony zdrowia
Lp. Autor
Instytucja
Tytuł referatu (komunikatu)
MODRZYCKA Agata mgr inż.
15 ULEWICZ Małgorzata
WINCZEK Jerzy
Politechnika Częstochowska
Dialog techniczny w przygotowaniu
publicznego w szkołach wyższych
16 NOWAK Janusz dr
Uniwersytet Opolski
Korzyści (?) z przywrócenia obowiązkowej matury z matematyki
17 OLEKSY Jadwiga dr
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w
Oświęcimiu
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pomiędzy powinnością pedagogiczną
biurokracją szkolną
18 PETROVA Tatiana dr hab. prof.
Państwowy Uniwersytet w St.Petersburgu
Dynamika zmian i polityka młodzieżowa państwa
19 PILARZ Łukasz B. lek. med. mgr
Uniwersytet Śląśki w Katowicach
Zasiedzenie urządzenia przesyłowego – 30 lat nauki doktryny i orzecznictwa w Polsce
na tle porównawczym
20 RUDNICKA Izabela
Ośrodek Edukacji Informatycznej i
Zastosowań Komputerów w Warszawie
Aktywna edukacja w kontekście bezpieczeństwa edukacyjnego w cyberprzestrzeni
21 RUMAN Natalia Maria dr
Uniwersytet Śląski
Nauczyciel mobilny kształci skuteczniej – teoria ukazana w praktyce na przykładzie
edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie
22 RYGAŁŁO Andrzej
Politechnika Częstochowska
Aktywność edukacyjna w środowisku internetowym
23 SARNAT-CIASTKO Adrianna dr
Akademia im. Jana Długosza w
Częstochowie
Innowacje pedagogiczne źródłem mikrozmian polskiego systemu oświaty. Analiza
dokumentów
24 STĘPNICKA Nina dr
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach
Edukacja w
ekonomiczne
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wypalenie zawodowe jako konsekwencja biurokratyzacji systemu oświaty. Pomiędzy
oczekiwaniami nauczyciela a rzeczywistością szkolną
Lp. Autor
25
SZUMIEC Magdalena dr
WŁODARCZYK Ewelina mgr
26 SUŚWIŁŁO Małgorzata prof. dr hab.
zakresie
postępowania
bezpieczeństwa
o
gospodarczego
udzielenie
a
zmiany
zamówienia
a
społeczno-
Zagrożenia neoliberalnej polityki edukacyjnej
27 SZYMCZYK Leokadia dr
Górnośląska Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Kardynała Augusta
Hlonda w Mysłowicach
Reforma szkolna sześciolatków - sukces czy niepowodzenie?
28 SZYMOCHA Barbara mgr
Uniwersytet Łódzki
Od brain drain do brain gain - implikacje w zakresie międzynarodowej mobilności
pracowników naukowych i studentów polskich uczelni wyższych
29 WALIGÓRA HUK Anna dr
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nauczyciele wobec wyzwań biurokratyzacji systemu edukacyjnego
30 WIĄCZEK Paulina mgr
Cyberzagrożenia w edukacji – przegląd wybranych przypadków
31 WIECZOREK Zbigniew dr
Akademia im. Jana Długosza w
Częstochowie
Zmiany w szkolnictwie wyższym z perspektywy meta modelu komunikacyjnego
32 WOŹNIAK-ZAPÓR Marta dr inż.
Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzejewskiego
Atrakcyjność e-kursów z perspektywy studentów
33 ZIARKO Andrzej mgr
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej
Nauczanie pierwszej pomocy w gimnazjum – założenia, a rzeczywistość kształcenia