Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku

Transkrypt

Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku
Protokół Nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami
w dniu 10 grudnia 2013 r.
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście
wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził przewodniczący Komisji – radny Artur Szwed, który na wstępie
powitał wszystkich obecnych, po czym przedstawił następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Sprawy bieżące.
Porządek posiedzenia
5 radnych.
został
przyjęty
bez
uwag
„jednogłośnie”,
głosowało
Ad. 2
Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2013 r.
przyjęty bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 5 radnych.
został
Ad. 3
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad.
Ad. 4
Radna Jolanta Szejka poruszyła kwestie wyboru nowych wykonawców odśnieżania
dróg gminnych na okres od stycznia 2014 r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się o przedstawienie informacji o zdarzeniach jakie
miały miejsce na terenie gminy w związku z orkanem Ksawery
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że nie było większych strat,
pojedyncze połamane drzewa, uszkodzenia kilku dachów na budynkach
gospodarczych. Nie odnotowano też dużych przerw w dostawie energii.
Radny Stanisław Breza zwrócił się o informację na temat możliwość korzystania
przez Straż Miejską z radaru, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że Straż nie dysponuje własnym
radarem, sprzęt którym dysponowali był dzierżawiony. Obecnie zasada jest taka,
że Inspekcja Ruchu Drogowego bada miejsca zagrożone i tam stawiany jest radar.
Radny Ryszard Bluszcz poruszył kwestie dot. możliwości ograniczenia środków
przekazywanych przez gminę Izbie Wytrzeźwień.
1
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że jest to zadanie gminy i trzeba je
finansować.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na kolejne posiedzenie zaproszony
zostanie Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka
Przewodniczący Komisji
radny Artur Szwed
2

Podobne dokumenty